Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng

13 82 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -*** - NGUYỄN THỊ HUY QUỲNH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Phản biện 2: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mã số: 60.34.20 Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 1 Header Page of 126 - MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Trong những thập kỷ gần ñây xu hướng tự hoá, toàn cầu Đối tượng nghiên cứu ñề tài vấn ñề lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: hệ thống ngân hàng Sự phát triển thị trường tài quốc tế + Về nội dung: ñi sâu vào nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro tín cho phép ngân hàng sử dụng vốn hiệu Đồng thời thị trường dụng hoá kinh tế quốc tế hoá luồng tài ñã làm thay ñổi + ñược mở rộng, hoạt ñộng kinh doanh trở lên phức tạp hơn, áp lực cạnh Về thời gian: phân tích tình hình hoạt ñộng kinh doanh rủi ro tranh ngân hàng trở lên gay gắt với mức ñộ rủi ro tín dụng vào liệu từ năm 2008 ñến 2010 tăng lên Phương pháp nghiên cứu Do vậy, hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng chứa ñựng tiềm ẩn Các phương pháp ñược sử dụng bao gồm: phương pháp thống kê, rủi ro lớn Hay nói cách khác, kinh doanh ngân hàng chấp nhận phân tích, tổng hợp so sánh từ sở lý thuyết ñến thực tiễn nhằm rủi ro ñổi lại có lợi nhuận Để hạn chế rủi ro vốn có này, việc làm sáng tỏ vấn ñề nghiên cứu quản lý rủi ro vấn ñề thiết yếu kinh doanh ngân hàng, ñặc biệt Thông qua luận văn, tác giả ñã hệ thống lại lý luận rủi ro tín môi trường kinh tế toàn cầu hoá Hoạt ñộng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài dụng, tiêu ñánh nội dung hạn chế rủi ro tín dụng thời gian qua có tốc ñộ tăng trưởng cao ñã góp phần làm cho Từ việc phân tích ñánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng tăng lên trở thành vấn ñề cộm Trước ñề giải pháp hạn chế rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cập tính chất thiết yếu phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất giải pháp có tính khoa học kinh doanh ngân hàng việc chọn ñề tài: phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thiện bổ sung giải “Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - CN Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp cao học cấp thiết ñáp ứng yêu cầu ñặt thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng, ñảm bảo cho hoạt ñộng ngân hàng hiệu phát triển bền vững Footer Page of 126 pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn ñược kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng vỡ nợ người ñược giao ước hợp ñồng, ñó vỡ nợ ñược xác ñịnh vi phạm nghiêm trọng ñối với nghĩa vụ hợp ñồng hoàn trả nợ lãi” Theo ñịnh số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Tín dụng ngân hàng phản ánh quan hệ vay mượn vốn tiền tệ Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Rủi ro tín dụng khả ngân hàng với chủ thể kinh tế khác kinh tế Trong xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng tổ chức tín dụng kinh tế thị trường ngân hàng ñóng vai trò tổ chức tài trung khách hàng không thực khả thực gian, quan hệ tín dụng ñược thể qua hai khâu: nghĩa vụ theo cam kết” 1.1.2 1.2.3.2 Đặc ñiểm rủi ro tín dụng Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Cho vay 1.2.3.3 Bản chất rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Bảo lãnh 1.2.3.4 Tác ñộng rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Nghiệp vụ chiết khấu 1.2.3.5 Những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng 1.1.2.4 Nghiệp vụ bao toán a.Nguyên nhân ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh 1.1.2.5 Cho thuê tài b.Rủi ro nguyên nhân từ phía khách hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c Rủi ro nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.3.6 Phương pháp ño lường rủi ro tín dụng 1.2.2 Rủi ro hoạt ñộng NHTM 1.2.3.7 Các tiêu ñánh giá rủi ro tín dụng Trong trình hoạt ñộng ngân hàng thường gặp loại rủi ro a.Tỷ lệ nhóm nợ tổng dư nợ cho vay sau: b.Tỷ lệ nợ hạn - Rủi ro tín dụng c Tỷ lệ nợ xấu - Rủi ro lãi suất d.Tỷ lệ nợ xóa ròng - Rủi ro ngoại hối e Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng - Rủi ro hoạt ñộng ngoại bảng 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG - Rủi ro khoản 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng - Rủi ro trị 1.2.3 Rủi ro tín dụng NHTM 1.2.3.1 Khái niệm Hạn chế rủi ro tín dụng trình tiến hành giải pháp nhằm hạn chế ñến mức thấp rủi ro tín dụng xảy tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Theo Uỷ ban Basel “Rủi ro tín dụng khả mà khách hàng Theo khái niệm trên, hạn chế rủi ro tín dụng nghĩa hệ vay bên ñối tác không thực ñược nghĩa vụ theo tất yếu trình phòng ngừa rủi ro thực tiễn kinh doanh ñiều khoản ñã cam kết Rủi ro thất thoát ñối với ngân hàng ngân hàng trình tiến hành biện pháp nghiệp vụ ñể giảm Footer Page of 126 Header of 126 thiểu Page rủi ro.4 Cho nên phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng luôn - Xác ñịnh phương án cấu lại nợ: tồn song song bổ sung cho 1.3.2 - Thu hồi nợ: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng - Xử lý tài sản ñảm bảo 1.3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng - Trả nợ thay Các biện pháp phòng ngừa biện pháp áp dụng rủi ro chưa - Khởi kiện xảy khoản vay ñã có ñấu hiệu rủi ro, tức khoản vay có - Bán nợ khả không ñược thực hợp ñồng ñã cam kết Biện pháp - Các biện pháp khuyến khích trả nợ phòng ngừa biện pháp nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro - Chứng khoán hóa Các biện pháp phòng ngừa bao gồm: - Quản lý giám sát khoản vay - Rà soát xem xét lại tài sản ñảm bảo nợ vay khách - Xoá nợ 1.3.3 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng số nước giới - Bổ sung hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho khoản vay 1.3.3.1 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng - Lập bảng câu hỏi nghiên cứu rủi ro 1.3.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc - Kiểm tra thực tế tình hình khách hàng 1.3.3.3 Kinh nghiệm từ Thái Lan - Phân tích báo cáo tài khách hàng - Thu thập nguồn thông tin xác - Đa dạng hoá rủi ro - Chuyển rủi ro - Bán rủi ro - Tìm kiếm thêm thông tin khoản cho vay - Nâng cao trình ñộ cán tín dụng 1.3.2.2 Các giải pháp khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng Các biện pháp khắc phục, xử lý ñược áp dụng ñã có rủi ro, tức ñã có nợ hạn có tổn thất xảy ñối với ngân hàng Các biện pháp nhằm làm hạn chế tổn thất ngân hàng ñã có rủi ro Các biện pháp khắc phục tốt tổn thất ngân hàng hạn chế Các biện pháp khắc phục bao gồm: - Yêu cầu bổ sung tài sản ñảm bảo nợ vay - Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro Footer Page of 126 Header Page of 2: 126 Chương THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH 35.257 72,11 47.893 72,68 51.632 64,91 12.636 35,84 3.739 7,81 Chi khác 13.638 27,89 18.002 27,32 27.906 35,09 4.364 32,00 9.904 55,02 Lợi nhuận ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI 16.888 24.891 31.446 8.003 47,39 6.555 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh năm 2008-2010) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh tăng trưởng mạnh qua Quá trình hình thành phát triển SHB Đà Nẵng 2.1.1 Chi trả lãi năm Từ 65.783 triệu ñồng năm 2008 lên 90.786 triệu ñồng năm 2009 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiền thân tăng 25.003 triệu ñồng Năm 2010 tăng lên 110.984 triệu ñồng tăng Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái ñược thành lập theo giấy 20.918 triệu ñồng so với năm 2009 Để ñạt ñược kết nỗ phép số 0041.NH/GP ngày 13/11/1993 Thống ñốc Ngân hàng Nhà lực cố gắng cán CNV thời gian qua Nước Việt Nam cấp thức ñi vào hoạt ñộng ngày 12/12/1993 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB ĐÀ NẴNG Theo ñịnh số 93.QĐ-NHNN ngày 20/01/2006, SHB chuyển sang hoạt ñộng theo mô hình Ngân hàng TMCP ñô thị SHB Đà Nẵng ñược 2.2.1 Chính sách, ñịnh hướng quản lý rủi ro tín dụng SHB Đà thành lập ngày 04/02/2007 có trụ sở ñặt ñịa 89-91 Nguyễn Nẵng Văn Linh, TP Đà Nẵng 2.2.2 2.1.2 Đặc ñiểm cấu tổ chức SHB Đà Nẵng 2.1.3 Các hoạt ñộng kinh doanh SHB Đà Nẵng 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh SHB Đà Nẵng Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng SHB Đà Nẵng 2.2.2.1 Phân tích tình hình rủi ro theo nhóm nợ Bảng 2.2 Nợ hạn theo nhóm nợ SHB Đà Nẵng Đvt: Triệu ñồng, % giai ñoạn từ 2008 ñến 2010 Năm 2008 Bảng 2.1 Kết hoạt ñộng kinh doanh từ 2008 – 2010 Chỉ tiêu Số tiền Đvt: Triệu ñồng, % Năm 2008 Chỉ tiêu Tổng thu nhập Thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng Thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ Số tiền 65.783 54.894 7.953 TT (%) 100 83,45 12,09 Năm 2009 Số tiền 90.786 75.546 12.786 Năm 2010 TT (%) 100 83,21 14,08 Số tiền 110.984 84.673 17.894 TT (%) 100 76,29 16,12 Chênh lệch 2009/2008 TL Số tiền (%) 25.003 20.652 4.833 38,01 37,62 60,77 Tỷ trọng Năm 2009 Số tiền Tỷ trọng Chênh lệch 2009/2008 Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng Số tiền TT (%) Chênh lệch 2010/2009 TT (%) Số tiền Chênh lệch 2010/2009 TL Số tiền (%) Tổng nợ hạn 20.198 22,25 Nhóm 12,08 Nhóm Nhóm Nhóm Tỷ lệ nợ hạn 1,08 4,17 4,68 3,09 0,51 Tỷ lệ nợ xấu 0,73 3,40 3,70 2,68 0,30 9.127 5.108 39,95 Tổng dư nợ 239.457 100 330.589 100 968.296 100 91.132 2.575 100 13.784 100 45.289 100 11.209 837 32,50 5.582 40.50 17.452 32,05 1.700 894 34,72 482 18,72 362 14,06 2.537 18.41 1.681 12.20 3.984 28.90 7.532 12.679 16.794 13,83 23,28 30,84 4.688 3.502 1.319 38,06 637.707 435,30 192,90 31.505 228,56 203,11 6.888 271,50 524,38 726,56 364,36 10.071 8.695 5.851 180,42 218,25 348,07 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh năm 2008-2010) Thu khác 2.936 4,46 2.454 2,7 8.417 7,58 (482) (16,42 ) 5.963 242,99 Tổng chi phí 48.895 100 65.895 100 79.538 100 17.000 34,77 13.643 20,70 Footer Page of 126 26,33 HeaderTrong Page hoạt ofñộng 126.tín dụng cho vay, rủi ro vấn ñề tránh Phân tích nợ xấu theo thành phần kinh tế chi nhánh cho thấy nợ khỏi Dù Ngân hàng có hoạt ñộng tốt ñến ñâu, hiệu cách xấu doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ lệ cao gia tăng rủi ro xảy biểu nợ hạn không ngừng tăng qua năm từ 3,29% năm 2008 lên 41,71% năm 2009 lên 42,47% Qua bảng số liệu cho thấy, nợ hạn có xu hướng tăng lên qua năm 2010 Tỷ lệ nợ xấu DNNQD chiếm tỷ lệ cao năm; năm 2008 nợ hạn ñạt 2.575 triệu ñồng, ñến năm 2009 ñã tăng ñịa bàn Đà Nẵng chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ ñó lên 13.784 triệu ñồng, tăng 11.209 triệu ñồng với tốc ñộ tăng doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ tương ñối cao Dư nợ xấu khu 435,30% Nợ hạn ñến năm 2010 45.289 triệu ñồng, tăng 31.505 DNNQD ñều tăng qua năm, dư nợ xấu năm 2008 596 triệu ñồng triệu ñồng so với năm 2009 với tốc ñộ tăng 228,56% sang năm 2009 tăng lên 4.691 triệu ñồng năm 2010 tăng lên 15.231 Với tốc ñộ tăng lên nợ hạn tỷ lệ nợ hạn nợ xấu triệu ñồng với tỷ lệ tăng 218,88% so với năm 2009 tăng lên qua năm Tỷ lệ nợ hạn từ 1,08% năm 2008 tăng lên 2.2.2.3 Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế SHB Đà Nẵng 4,17% năm 2009 4,68% năm 2010; tỷ lệ nợ xấu từ 0,73 năm 2008 Bảng 2.4 Nợ xấu theo ngành kinh tế SHB Đà Nẵng tăng lên 3,40% năm 2009 3,70% năm 2010 Tỷ lệ nợ hạn chủ Đvt: Triệu ñồng, % yếu tập trung nhóm nhóm Năm 2008 Chỉ tiêu 2.2.2.2 Phân tích tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế Bảng 2.3 Nợ xấu theo thành phần kinh tế SHB Đà Nẵng Đvt: Triệu ñồng, % Năm 2008 Chỉ tiêu Số tiền Tổng dư nợ Năm 2009 TT (%) TT (%) Số tiền Chênh lệch 2009/2008 Năm 2010 Số tiền TT (%) Số tiền TL(%) Số tiền Tổng dư nợ Chênh lệch 2010/2009 TL Số tiền (%) 239.457 100 330.589 100 968.296 100 91.132 38,06 637.707 192,90 1.738 100 11.247 100 35.864 100 9.509 547,12 24.617 218,88 DNNN 327 18,81 2.845 25,30 9.712 27,08 2.518 770,18 6.866 241,31 DNNQD 596 34,29 4.691 41,71 15.231 42,47 4.095 687,08 10.540 224,69 Hộ gia ñình cá nhân 815 46,89 3.710 32,99 10.921 30,45 2.895 355,26 7.210 194,32 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,73 3,40 3,70 2,68 0,30 DNNN 0,14 0,86 1,00 0,72 0,14 DNNQD 0,25 1,42 1,57 1,17 0,15 Hộ gia ñình cá nhân 0,34 1,12 1,13 0,78 0,01 Tổng nợ xấu (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng tín dụng SHB Đà Nẵng từ 2008-2010) Footer Page of 126 TT (%) Số tiền Năm 2010 Số tiền TT (%) Chênh lệch 2010/2009 Số tiền TL (%) 38,06 637.707 192,90 100 330.589 100 968.296 100 91.132 1.738 100 11.247 100 35.864 100 9.509 547,12 24.617 218,88 Ngành công nghiệp 419 24,11 2.845 25,30 9.712 27,08 2.426 578,78 6.866 241,31 Ngành TM-DV 605 34,80 4.068 36,17 13.689 38,17 3.463 572,60 9.621 236,51 Ngành xây dựng 530 30,49 3.710 32,99 10.921 30,45 3.180 600,18 7.210 194,32 Ngành khác 184 10,60 623 5,54 1.542 4,30 439 238,21 923 148,08 Tổng nợ xấu 239.457 TT (%) Năm 2009 Chênh lệch 2009/2008 Số TL (%) tiền Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,73 3,40 3,70 2,68 0,30 Ngành công nghiệp 0,18 0,86 1,00 0,69 0,14 Ngành TM-DV Ngành xây dựng 0,25 0,22 1,23 1,12 1,41 1,13 0,98 0,90 0,18 0,01 Ngành khác 0,08 0,19 0,16 0,11 (0,03) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng tín dụng SHB Đà Nẵng từ 2008-2010) Header Page of 126 2.2.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng SHB Đà Nẵng Qua trình phân tích thực trạng rủi ro tín dụng SHB Đà Nẵng thời gian qua cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến rủi ro hoạt ñộng tín dụng chi nhánh sau: a Nguyên nhân từ phía khách hàng e Áp dụng hệ thống chấm ñiểm tín dụng nội 2.2.3.2 Các giải pháp khắc phục xử lý rủi ro tín dụng Căn vào việc xếp hạng tình hình trả nợ thực tế khách hàng, SHB Đà Nẵng thực việc trích lập dự phòng rủi ro theo ñúng ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ñịnh 18/2007/QĐ-NHNN - Do kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hóa tiêu thụ chậm Chi nhánh ñã thực việc phân loại nợ thành nhóm theo ñúng quy - Do cán lãnh ñạo thiếu lực quản lý ñịnh: - Đối với khách hàng cá nhân thu nhập hàng tháng không ổn Bảng 2.9 Trích lập dự phòng xử lý rủi ro giai ñoạn từ 2008 – 2010 ñịnh Đvt: VND - Sử dụng vốn sai mục ñích b Chỉ tiêu Nguyên nhân từ phía ngân hàng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng số dự phòng ñã trích 1.568 6.735 8.739 - Công tác thu thập thông tin tín dụng chưa ñầy ñủ xác Xử lý rủi ro 2.256 15.689 22.893 - Cán tín dụng thiếu trình ñộ Thu hồi nợ xử lý rủi ro 1.767 18.976 25.896 - Xem tài sản chấp, cầm cố chỗ dựa vững (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh từ 2008 – 2010) - Khâu giám sát, kiểm tra sau cho vay chưa thực ñược trọng c Trên sở phân loại khách hàng tài sản ñảm bảo, chi nhánh ñã tiến hành trích lập dự phòng theo ñịnh 493 Ngân hàng Nhà Thiếu hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Nguyên nhân môi trường cho vay nước Đối với nợ khả thu hồi vốn chi nhánh sử dụng biện pháp sau: - Môi trường kinh tế không ổn ñịnh - Xử lý tài sản ñảm bảo - Môi trường pháp lý không thuận lợi - Khởi kiện Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng SHB Đà Nẵng - Bán nợ 2.2.3 Công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñã ñược Chi nhánh ñặc biệt quan tâm, Chi nhánh ñã có ñịnh hướng rủi ro cụ thể, thể qua biện pháp Chi nhánh ñã ñang áp dụng ñể hạn chế rủi ro tín dụng thời gian qua: 2.2.3.1 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB ĐÀ NẴNG 2.2.4 Những thành ñạt ñược Về cấu tổ chức cấp tín dụng Chi nhánh ñã có tách biệt ñộc lập trình cấp tín dụng từ khâu tiếp xúc với khách hàng, thẩm a Tuân thủ quy trình cho vay ñịnh, phê duyệt ñến giải ngân thu nợ Chi nhánh ñã áp dụng mô hình b Chú trọng công tác thẩm ñịnh hồ sơ vay vốn quản trị rủi ro tín dụng mới, phân tách phận tín dụng thành c Kiểm tra giám sát vốn vay phận chuyên môn khác gồm: Bộ phận quan hệ khách hàng tập d Kiểm tra ñịnh kỳ hồ sơ ñã giải ngân: Footer Page of 126 Header ofvào 126 trungPage chủ yếu hoạt ñộng tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, khởi tạo tín Công tác kiểm tra giám sát khoản vay mang tính hình thức Việc phân tán rủi ro chưa hiệu quả, chi nhánh tập trung nhiều dụng Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng thực thẩm ñịnh tín dụng ñộc vào số ngành nguy tiềm ẩn rủi ro lớn lập ý kiến cấp tín dụng giám sát trình thực Dữ liệu tín dụng chi nhánh chưa có hệ thống cụ thể ñịnh tín dụng phận quan hệ khách hàng Bộ phận nhằm phục vụ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng, ñặc biệt tác nghiệp thực lưu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính quản lý liệu khoản vay hạn khoản vay Việc phân tách nhằm phân ñịnh rõ chức ñề xuất Việc ứng dụng tiện ích công cụ phát sinh hay chứng thẩm ñịnh tín dụng, ñảm bảo tính khách quan hoạt ñộng cấp tín khoán hóa việc phòng ngừa RRTD chưa ñược áp dụng dụng nhiều yếu tố môi trường pháp lý, ñiều kiện thị trường , 2.2.5 Những mặt hạn chế hạn chế ngân hàng ngại sử dụng, lực vốn, nhân lực… Việc nhận dạng rủi ro ñã ñược thực song chưa thực hiệu Trình ñộ cán chưa ñáp ứng yêu cầu thực tế Tại chi nhánh ñội Chi nhánh chủ yếu dựa vào khoản nợ ñã bị rủi ro ñể ñưa ngũ cán tác nghiệp trẻ có lực thiếu kinh nghiệm cảnh báo, chi nhánh chưa xây dựng ñược dấu hiệu cảnh việc am hiểu thị trường, sản phẩm dịch vụ báo sớm rủi ro tín dụng ñể hỗ trọ hiệu cho việc ñịnh cho vay thu hồi nợ nhằm hạn chế ñến mức thấp khả vốn xảy Chi nhánh ñã tiến hành áp dụng mô hình chấm ñiểm tín dụng việc phân loại ñánh giá khách hàng, song công tác ño lường chưa thực hiệu quả, kết chấm ñiểm xếp loại khách hàng phụ thuộc vào ñánh giá chủ quan, cảm tính CBTD Mặt khác thông tin số liệu thu thập ñược không xác dẫn tới ảnh hưởng ñến xếp hạng khách hàng Việc thẩm ñịnh dự án, phương án kinh doanh chất lượng thấp, thiếu thông tin, thiếu thực tế, chưa có phân tích ñánh giá ñộc lập theo quan ñiểmt ngân hàng, có dự án việc thẩm ñịnh mang tính chép lại Công tác kiểm soát nội chưa ñược thực thường xuyên, chất lượng thấp, chưa dự báo ñưa cảnh báo sớm ñối với khoản vay có vấn ñề ñề biện pháp hạn chế rủi ro kịp thời Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 3.1 Cơ cấu tài quản lý nợ vay ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÁT 3.2 TRIỂN HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Định hướng phát triển hoạt ñộng kinh doanh thời gian tới 3.2.2 Mục tiêu 3.2.3 Định hướng phát triển hoạt ñộng tín dụng thời gian tới Các khoản phải thu, phải trả hàng tồn kho Dấu hiệu phi tài 3.2.4 Mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng 3.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SHB ĐÀ Hành vi bên vay NẴNG 3.3.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.3.1.1 Xây dựng bảng kê dấu hiệu rủi ro Trên sở dấu hiệu rủi ro ñã xảy khứ Chi nhánh Khả quản lý tiến hành lập bảng kê dấu hiệu xảy Việc thiết lập bảng kê vào nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng dấu hiệu phát sinh bất thường trước rủi ro xảy Trên sở phân tích nguyên nhân dấu hiệu phát sinh rủi ro, Chi nhánh lập bảng kê sau: Bảng 3.1 Các dấu hiệu rủi ro Chỉ tiêu Dấu hiệu tài Kết kinh doanh Tài khoản ngân hàng Footer Page of 126 Các giao dịch rút nộp tiền mặt tăng nhanh Tốc ñộ tăng nợ vay không tương xứng với tốc ñộ tăng doanh thu Tỷ lệ lãi vay tằng ñột biến Cơ cấu nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng ñột biến Các khoản vay nội tăng ñột biến Yêu cầu ngân hàng thay ñổi ñiều khoản ñảm bảo và/hoặc cam kết trả nợ Yêu cầu rút vốn sau mùa vụ cần thiết Vòng quay khoản phải thu/phải trả thương mại thay ñổi ñột biến Quá tập trung vào số khách hàng lớn Các khoản dự phòng phải thu khó ñòi tăng nhanh Vòng quay hàng tồn kho thay ñổi ñột biến Cơ cấu hàng tồn kho thay ñổi so với sách bán hàng Nguyên vật liệu mua bị trả lại nhiều Các khoản dự phòng giảm giá tăng nhanh Dấu hiệu phát sinh rủi ro Tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận thấp mức bình quân ngành Ngưng trả cổ tức Các khoản chi phí thu nhập tăng ñột biến Xuất lỗ ròng Số dư tài khoản bất thường Doanh thu qua tài khoản giảm nhanh Hoạt ñộng kinh doanh Khách hàng nôn nóng xin vay, tìm cách rút ngắn quy trình thẩm ñịnh phê duyệt gây áp lực với nhân viên tín dụng Tìm cách tránh gặp ngân hàng Thiếu hợp tác với ngân hàng, trì hoãn bất thường việc gửi báo cáo tài Tin ñồn bất lợi doanh nghiệp Thay ñổi nhân thường xuyên, nhà quản lý cấp cao, thân nhân nắm vị trí quan trọng Đầu tư vào lĩnh vực kinh nghiệm chuyên môn Bị quan thuế tra Thông báo ngưng mua bảo hiểm Bên vay bị khởi kiện Thay ñổi ngân hàng truyền thống Thay ñổi ñơn vị kiểm toán, thay ñổi sách kế toán Các nhà cung cấp lớn thay ñổi sách bán hàng; nhà phân phối lớn thay ñổi sách mua hàng Mất quyền ñại lý, nhà cung cấp quyền cung cấp Trên sở bảng kê dấu hiệu rủi ro, CBTD kiểm tra ñánh giá lại lực khách hàng có dấu hiệu phát sinh rủi ro; ñặt Header Pagecâu 10 hỏi of 126 những tình nghi vấn cụ thể ñối với khách hàng, ñưa giải ñáp kết luận có nên chấp nhận cấp tín dụng cho khách hàng hay không 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn ñề sau cho vay Trên sở phân tích nguyên nhân khoản nợ có vấn ñề, Chi nhánh xây dựng hệ thống cảnh báo khoản vay có dấu hiệu không trả ñược nợ sau: Bảng 3.2 Các dấu không trả ñược nợ Stt 10 11 12 13 14 15 Dấu hiệu không trả ñược nợ Quá hạn từ 91 ngày ñến 180 ngày, Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần ñầu; Được miễn giảm lãi khách hàng trả lãi ñầy ñủ ñúng hạn; Nợ ñược tổ chức tín dụng dự kiến bán cho bên thứ ba mua lại từ bên thứ ba với mức giá thấp dư nợ gốc từ 5% ñến 35%; Khách hàng vi phạm ñiều khoản hợp ñồng tín dụng và/hoặc hợp ñồng ñảm bảo tiền vay, tổ chức tín dụng yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả ñược nợ hạn từ 91 ngày ñến 180 ngày; Khách hàng bị xếp nhóm tổ chức tín dụng khác Quá hạn từ 181 ngày ñến 360 ngày; Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; Nợ ñược tổ chức tín dụng dự kiến bán cho bên thứ ba mua lại từ bên thứ ba với mức giá thấp dư nợ gốc từ 35% ñến 75%; Khách hàng vi phạm ñiều khoản hợp ñồng tín dụng và/hoặc hợp ñồng ñảm bảo tiền vay , tổ chức tín dụng yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả ñược nợ hạn từ 181 ngày ñến 360 ngày; Khách hàng bị xếp nhóm tổ chức tín dụng khác Quá hạn 360 ngày; Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần ñầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn cấu lại; Nợ ñược tổ chức tín dụng dự kiến bán cho bên thứ ba mua lại từ bên thứ ba với mức giá thấp dư nợ gốc từ 75% trở lên; Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn ñã hạn; Footer Page 10 of 126 16 17 18 19 Khách hàng vi phạm ñiều khoản hợp ñồng tín dụng và/hoặc hợp ñồng ñảm bảo tiền vay, tổ chức tín dụng yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả ñược nợ hạn 360 ngày; Khách hàng bị xếp nhóm tổ chức tín dụng khác; Bị khoanh ñang chờ xử lý; Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy ñịnh pháp luật ñang trình xem xét giải thể, phá sản Trên sở dấu hiệu cảnh báo, CBTD cần phân tích ñánh giá mức ñộ rủi ro khách hàng ñể có biện pháp xử lý phù hợp 3.3.1.3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để ño lường mức ñộ rủi ro cách hiệu quả, Chi nhánh cần xây dựng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ñể việc xếp hạng tín dụng thực có hiệu Ngoài tiêu mà SHB Chi nhánh ñang áp dụng, cần bổ sung thêm dấu hiệu cảnh báo ñể tiến hành ñánh giá lại hạng khách hàng Căn vào kết hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, dựa dấu hiệu cảnh báo, ñiều chỉnh kết xếp hạng khách hàng sau Bảng 3.3 Các dấu hiệu cảnh báo ñể ñiều chỉnh kết xếp hạng Tình hình thực tế khả trả nợ khách hàng thời ñiểm phân loại AAA AA A BBB BB B CCC CC Quá hạn 10 ngày AAA AA A BBB BB B CCC CC Quá hạn từ 10 ngày ñến 60 ngày BBB BBB BBB BBB BB B CCC CC Quá hạn từ 61 ngày ñến 90 ngày BB BB BB BB BB B CCC CC Khách hàng ñề nghị ñiều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc nợ lãi BB BB BB BB BB B CCC CC Kiểm toán viên từ chối ñưa ý kiến kiểm toán không ñưa ý kiến kiểm toán ñối với báo AA cáo tài khách hàng Khách hàng bị kiện có nguy ảnh hưởng ñến hoạt ñộng uy tín khách hàng BB A BB BBB BB BB B CCC BB BB B CC C CCC CC Việc ñánh giá khách hàng theo dấu hiệu cảnh báo sớm ñược thực phát sinh khoản vay khách hàng, chấm ñiểm lại khách hàng ñịnh kỳ 06 lần khách hàng bắt ñầu phát sinh dấu hiệu Căn vào việc xếp hạng lại khách hàng, Chi nhánh ño lường ñược rủi ro ñịnh cấp tín dụng cách xác Đối với Header Page 11 khoản vayofñã126 phát sinh có biện pháp cụ thể ñể xử lý khoản vay ñôn ñốc thu hồi nợ trình thực nghiệp vụ tín dụng Hiện chi nhánh ñã có tổ kiểm tra kiểm soát nội bộ, cần tăng cường công tác kiểm tra sau 3.3.1.4 Nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo hiệu phân tích hoạt ñộng tín dụng Việc nhập liệu vào hệ thống phải ñược kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ñến mức thấp sai sót xảy Tăng cường kiểm soát trình xử lý thông tin phận Kế toán, Ngân quỹ Giao dịch ñối với nghiệp vụ hạch toán nợ vay, giải ngân, chi tiền, thu nợ ñiều thường xuyên ñể kịp thời phát sớm hạn chế ñược rủi ro 3.3.1.8 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng phòng ngừa rủi ro Ngày vai trò thông tin quan trọng Bất kể doanh nghiệp muốn tồn ñều phải có trình thu thập xử lý thông tin Các ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng cần phải ñộng việc tìm hiểu nắm bắt ñược thông tin xác chỉnh thông tin khoản vay hệ thống 3.3.1.5 Nâng cao công tác thẩm ñịnh khách hàng Rủi ro tín dụng bắt ñầu từ phân tích thẩm ñịnh tín dụng không cẩn trọng thiếu xác dẫn ñến ñịnh cho vay khách hàng Cụ thể: - Phỏng vấn người xin vay - Điều tra nơi hoạt ñộng kinh doanh người vay - Lấy nguồn thông tin từ ngân hàng bạn sai lầm Đây bước quan trọng ñảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng với hiệu cao nhất, tổn thất Quá trình thẩm ñịnh cần ñáp ứng ñược yêu cầu chất lượng phân tích thời gian ñịnh, ñảm bảo cẩn trọng hợp lý sở phân tích lợi nhuận rủi ro ñáp ứng ñược yêu cầu chất lượng phục vụ khách hàng 3.3.1.6 Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân Mục ñích công tác kiểm tra, giám sát vốn vay nhằm ñảm bảo hoạt ñộng cho vay phát triển, an toàn ñem lại hiệu cao, hạn chế kiểm soát ñược rủi ro xảy trình cho vay Đảm bảo tuân thủ quy ñịnh pháp luật, chế cho vay, ñảm bảo tiền vay hành, phát sớm ñề biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm cam kết, nghĩa vụ khách hàng trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ, sai phạm, tiêu cực gây thất thoát vốn cán ngân hàng 3.3.1.7 Nâng cao vai trò công tác kiểm tra kiểm soát nội Công tác kiểm tra kiểm soát nội hoạt ñộng tín dụng công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt ñộng kiểm tra kiểm soát nội phát ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót - Nguồn thông tin từ báo cáo tài - Nguồn thông tin khác Từ thông tin thu nhận ñược, Chi nhánh cần tổng hợp ñánh giá, phân tích ñể ñưa nhận ñịnh xác khách hàng 3.3.1.9 Đa dạng hoá ñối tượng ñầu tư Đây biện pháp chủ yếu chủ ñộng NHTM việc phân tán rủi ro Ngân hàng ñã chia nguồn tiền vào nhiều loại hình ñầu tư tài trợ cho nhiều ngành nghề khác nhiều khách hàng nhiều ñịa bàn khác Điều vừa mở rộng ñược phạm vi hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng khuyếch trương uy tín ñã ñạt ñược mục ñích phân tán rủi ro - Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác - Đầu tư vào nhiều ñối tượng sản xuất kinh doanh loại hàng hoá khác - Tránh tình trạng cho vay nhiều ñối với khách hàng ñảm bảo tỷ lệ cho vay ñịnh tổng số vốn hoạt ñộng khách hàng ñể tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ khách hàng ñó Footer Page 11 of 126 Header- Page 12vay of 126 Cho với nhiều thời hạn khác bảo ñảm cân ñối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ñảm bảo phát triển vững Để nâng cao hiệu hoạt ñộng thu hồi nợ trực tiếp, chi nhánh cần xây dựng chế thưởng hấp dẫn ñối với tất ñối tượng hỗ tránh rủi ro tín dụng thay ñổi lãi suất thị trường 3.3.1.10 Chú trọng công tác tuyển dụng ñào tạo cán tín dụng Để hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng ñạt ñược hiệu quả, mở rộng hoạt ñộng tín dụng ñi liền với giảm thiểu rủi ro, Chi nhánh cần xây dựng chế tuyển dụng, bố trí, sử dụng người cách hợp lý nhằm phát huy tối ña lực, sở trường cán bộ, giá, thị trường,bảo trợ, giúp ñỡ ngân hàng thu hồi nợ xấu bao gồm cán nhân viên cá nhân tổ chức khác có tham gia Nhằm tối ña hóa giá trị khoản nợ xấu thu hồi, chi nhánh cần xây dựng nguyên tắc thưởng theo phần trăm giá trị nợ xấu thu hồi ñược 3.3.2.3 Chủ ñộng tiến hành cấu lại nợ, ñảm bảo minh bạch, tránh tiêu cực xảy ñảm giảm tối thiểu ñược rủi ro tiến hành cho khách hàng vay vốn 3.3.2 Nhóm giải pháp khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng 3.3.2.1 Tăng cường việc giám sát nợ xấu thông qua hoạt ñộng phân tích, phân loại nợ ñịnh kỳ Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan chưa phải bất khả kháng, khách hàng tồn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh bình thường ngân hàng có ñủ thông tin ñể ñánh giá khách hàng có khả phát triển tương lai Nếu khách hàng Giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm ñể ñưa biện pháp khắc phục kịp thời Thực việc chỉnh sửa hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống chấm ñiểm tín dụng nội cần theo dõi ñược dấu hiệu cho thấy khả diễn biến xấu ñi khoản vay tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay ñược thực thông qua hai khâu: - Rà soát phân tích báo cáo tài - Thăm thực tế khách hàng, từ ñó xác ñịnh ñược tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết bị, tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh khách hàng, việc ñầu tư sử dụng vốn vay có ñảm bảo ñúng mục ñích hay không 3.3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp Trên sở kết việc phân tích phân loại nợ xấu, chi nhánh cần tiến hành biện pháp ñôn ñốc khách hàng huy ñộng nguồn vốn hợp pháp ñể trả nợ vay thời gian ngắn CBTD tư vấn trực tiếp hay bàn bạc cụ thể với khách hàng tìm nguồn trả nợ Đây ñược xem biện pháp thu hồi nợ tốn hiệu mang lại nhỏ có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phương án nguồn trả nợ khách hàng khả thi chắn, chi nhánh thực việc cấu lại nợ cho khách hàng Giúp khách hàng có hội tiếp tục sản xuất kinh doanh có nguồn thu ñể trả nợ 3.3.2.4 Quản lý hiệu xử lý khoản nợ xấu Việc quản lý khoản nợ xấu phải ñược thực cách chặt chẽ, phận xử lý nợ phải thực báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng hàng quý nguyên nhân xảy rủi ro, biện pháp khắc phục, tiến ñộ xử lý khả thu hồi khoản nợ xấu Định kỳ hàng tháng vào việc báo cáo nguyên nhân tình hình nợ hạn, phận liên quan ban giám ñốc họp ñể xem xét biện pháp khắc phục xử lý rủi ro tín dụng 3.3.2.5 Trích lập dự phòng rủi ro Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro cần tuân thủ theo quy ñịnh ñịnh cụ thể: Một là, việc thực lập quỹ dự phòng rủi ro phải thực nghiêm túc theo ñúng quy ñịnh, tiền trích lập quỹ ñược ñưa vào chi phí, ñối tượng làm sở trích lập quỹ dự phòng tất tài sản có khả rủi ro không dư nợ tín dụng hay nợ hạn Footer Page 12 of 126 HeaderHai Page là, 13 quỹofdự126 phòng bù ñắp rủi ro phải xuất phát từ hoạt ñộng kinh KẾT LUẬN doanh ngân hàng, mức trích nguồn trích phải vào nguyên nhân mức ñộ gây rủi ro cho ngân hàng Ba là, sử dụng quỹ dự phòng bù ñắp cho rủi ro tín dụng gây nguyên nhân khách quan, thiệt hại tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng phải ñược bù ñắp vốn tự có Số tiền dự phòng cụ thể phải trích ñược tính theo công thức sau: R= max {0, (A - C)} * r Trong ñó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích A: giá trị khoản nợ C: giá trị tài sản bảo ñảm r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 3.3.2.6 Sử dụng hợp ñồng tín dụng phái sinh Hợp ñồng trao ñổi tín dụng: Hợp ñồng hoán ñổi tín dụng (Credit Default Swap – CDS) hoán ñổi rủi ro tín dụng sản phẩm có thu nhập cố ñịnh bên Là thỏa thuận người mua người bán, theo ñó người mua ñịnh kỳ toán cho người bán khoản phí ñể nhận ñược bảo hiểm cho khoản vay Hợp ñồng quyền chọn tín dụng: Hợp ñồng quyền tín dụng công cụ bảo vệ ngân hàng trước tổn thất giá trị tài sản tín dụng, giúp bù ñắp mức chi phí vay vốn cao chất lượng tín dụng ngân hàng giảm sút 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị ñối với NHNN 3.4.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, ñiều hành 3.4.1.2 Tăng cường công tác tra, kiểm soát 3.4.1.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 3.4.2 Kiến nghị ñối với Chính phủ 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Footer Page 13 of 126 Hoạt ñộng tín dụng thường ñược xem kinh doanh rủi ro, hậu rủi ro tín dụng mang lại thường nặng nề ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh ngân hàng kinh tế Trước yêu cầu thực tế khách quan, ñề tài ñã nêu ñược vấn ñề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa mang tính lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, công tác hạn chế tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng tín dụng thực trạng hạn chế tín dụng chi nhánh SHB Đà Nẵng, sở ñó phân tích ñánh giá kết ñạt ñược, mặt hạn chế, nguyên nhân tồn công tác hạn chế tín dụng Chi nhánh Thứ ba, sở thực trạng Chi nhánh, tác giả ñã ñề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạn chế tín dụng SHB Đà Nẵng ... luận hạn chế rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà. .. ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp hạn chế rủi. .. trạng rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng tăng lên trở thành vấn ñề cộm Trước ñề giải pháp hạn chế rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cập tính chất thiết yếu phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng, Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng, Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay