Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngã

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THU HIỀN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Võ Văn Lâm Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Đặc trưng hệ thống NHTM Việt Nam tỷ trọng thu nhập rủi ro từ hoạt ñộng tín dụng chiếm 70% tổng hoạt ñộng ngân hàng Nền kinh tế Việt Nam ñang ñà phát triển mạnh mẽ ñó doanh nghiệp nhỏ vừa thành phần kinh tế quan trọng trình phát triển ñó Trong hoạt ñộng Ngân hàng, tín dụng nói chung tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng hoạt ñộng ñem lại doanh thu cao nhất, nhiên hoạt ñộng chứa ñựng nhiều rủi ro nhất, rủi ro tín dụng ñã trở thành vấn ñề cộm, lo ngân hàng thương mại ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi không nằm xu hướng ñó Trước thực trạng ñòi hỏi ngân hàng thương mại cần có giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt ñộng tín dụng ñặc biệt tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa, thành phần kinh tế ñang giữ vị trí quan trọng phát triển kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết tình hình hoạt ñộng tín dụng thực tế Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Quảng Ngãi tác giả tiến hành nghiên cứu ñề tài:" Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Quảng Ngãi" Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá kết ñạt ñược, tồn hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DN nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ngãi Từ ñó, tác giả ñưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung chủ yếu vào rủi ro tín dụng ñối với DNNVV công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp: phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; Ý nghĩa lý luận thực tiễn ñề tài - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa hạn chế rủi ro tín dụng - Phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng tín dụng, rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: - Chương 1: Lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa - Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi - Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đề tài báo có nội dung liên quan ñến vấn ñề tác giả ñang nghiên cứu luận văn thạc sỹ tác giả Nguyễn Hiệp thực trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ tác giả Nguyễn Hồng Châu ñược thực trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh báo tác giả ThS Đỗ Văn Tính – Khoa QTKD CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng rủi ro tín dụng a Khái niệm tín dụng ngân hàng b Phân loại tín dụng ngân hàng Căn vào hình thức tài trợ Căn vào thời hạn cho vay Căn vào hình thức ñảm bảo tín dụng c Nguyên tắc ñiều kiện vay vốn Nguyên tắc vay vốn Sử dụng vốn vay ñúng mục ñích ñã thỏa thuận hợp ñồng tín dụng Hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay ñúng thời hạn ñã thỏa thuận hợp ñồng tín dụng Điều kiện vay vốn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Lý luận rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro b Khái niệm rủi ro tín dụng Ở Việt Nam, theo khoản ñiều Quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng Tổ chức Tín dụng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/4/2005 Thống ñốc Ngân hàng Nhà Nước, “rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng Tổ chức Tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Sau ñây số tác hại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng làm giảm khả toán ngân hàng Rủi ro làm giảm uy tín ngân hàng Rủi ro tín dụng làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Rủi ro làm tăng nguy phá sản ngân hàng Rủi ro tín dụng dẫn ñến khủng hoảng kinh tế c Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào tính chất Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Căn vào hình thức tài trợ vốn d Những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng Nguyên nhân từ phía ngân hàng Nguyên nhân từ người vay vốn 1.2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.2.1.Khái niệm, ưu ñiểm, nhược ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page of 126 Header Page of 126 a Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Trong Nghị ñịnh 56/2009 có ñiểm ñịnh nghĩa DNNVV Cụ thể DNNVV ñược ñịnh nghĩa sau: “ DNNVV sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh cân ñối kế toán DN) số lao ñộng bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên)” b Ưu ñiểm, nhược ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa Ưu ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa DNNVV tự cạnh tranh bình ñẳng so với doanh nghiệp lớn DNNVV làm cân vùng, miền nước DNNVV khai thác ñược tiềm lực nước DNNVV sản xuất hàng hóa thay nhập DNNVV ñộng, nhạy bén dễ thích ứng với thay ñổi thị trường DNNVV dễ dàng tạo lập, hoạt ñộng có hiệu với chi phí cố ñịnh thấp Nhược ñiểm doanh nghiệp nhỏ vừa Hạn chế khả tài Khả tiếp cận thị trường Thiếu thông tin, trình ñộ quản lý doanh nghiệp chưa cao Tính liên kết hợp tác kinh doanh DNNVV 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế thị trường 1.2.3 Nguồn vốn ñặc ñiểm vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page of 126 Header Page of 126 a Nhu cầu khả tiếp cận nguồn vốn DNNVV b Khả vay vốn ngân hàng thương mại 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.3.1 Nội dung công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV a Tổ chức máy hoạt ñộng tín dụng - Cần có máy hoạt ñộng lĩnh vực tín dụng có ñầy ñủ kiến thức, kỹ ñạo ñức nghề nghiệp lĩnh vực - Tổ chức máy hoạt ñộng tín dụng với xếp cán bộ… - Cán hoạt ñộng tín dụng ñòi hỏi phải có am hiểu sâu rộng vấn ñề kinh tế xã hội - Có phân cấp rõ quyền hạn, quyền trách nhiệm ñối với cán tín dụng - Ngoài ra, ñạo ñức nghề nghiệp người cán tín dụng quan trọng công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng b Xây dựng sách tín dụng thực quy trình tín dụng hợp lý Thông qua sách tín dụng, ngân hàng ñịnh hướng cho lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích cho vay hạn chế cho vay ñồng thời xây dựng cấu dư nợ cách hợp lý ñể phát triển bền vững Các bước quy trình tín dụng sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 Lập hồ sơ ñề nghị cấp tín dụng Phân tích tín dụng Quyết ñịnh tín dụng Giải ngân Giám sát lý tín dụng Thực ñúng quy trình tín dụng, ñủ bước quy trình giảm ñược rủi ro ñạo ñức, hạn chế tổn thất rủi ro xảy Việc thực ñúng quy trình cho vay cán tín dụng ñánh giá ñược khả xảy rủi ro khách hàng khoản vay ñó có biện pháp ñể lường trước rủi ro xảy c Thực nghiêm túc trình kiểm tra, giám sát tín dụng Thông qua công tác kiểm tra phát ñược bước không hợp lý, kiểm soát ñược rủi ro ñạo ñức việc thực không ñúng quy trình hoạt ñộng tín dụng, cảnh báo ñược rủi ro xảy Thông qua việc kiểm tra, giám sát khách hàng khoản tín dụng ñược cấp, tiến hành ñánh giá khả xảy rủi ro khoản vay, phân loại xếp hạng khách hàng vay d Thực công tác xử lý, khắc phục tài trợ rủi ro Cần có biện pháp xử lý, khắc phục rủi ro cách nhanh chóng, kịp thời ñể hạn chế thiệt hại ñến mức thấp rủi ro xảy Khi rủi ro xảy ngân hàng không thu ñược nợ xử lý tài sản bảo ñảm ñể thu hồi nợ ñảm bảo tình hình tài ngân hàng không bị biến ñộng Khi rủi ro xảy ngân hàng không thu ñược nợ xử lý tài sản bảo ñảm ñể thu hồi nợ ñảm bảo tình hình tài ngân hàng không bị biến ñộng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Ngoài việc xử lý tài sản bảo ñảm ñể thu hồi nợ tài trợ rủi ro bao gồm bảo hiểm tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro Biện pháp cuối ñể hạn chế thiệt hại rủi ro gây công tác tài trợ trích lập dự phòng sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng 1.3.2 Chỉ tiêu ñánh giá khả hạn chế rủi ro tín dụng Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Chỉ số ñược sử dụng ñể ñánh giá mức ñộ nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn Dư nợ hạn x 100% = ∑ Dư nợ cho vay Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Chỉ số ñược sử dụng ñể ñánh giá mức ñộ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Tổng nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = x 100% ∑ Dư nợ cho vay Tỷ lệ xóa nợ ròng Các khoản xóa nợ ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng = x 100% ∑ dư nợ cho vay Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD Dự phòng RRTD ñược trích lập = x 100% Dư nợ kỳ báo cáo 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng Nhân tố thuộc môi trường khách quan Nhân tố thuộc khách hàng Nhân tố thuộc ngân hàng TÓM TẮT CHƯƠNG Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 cho vay ngắn hạn chiếm 32,6% so với 2010 Điều chứng tỏ phần sụt giảm dư nợ tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa 495 tỷ ñồng (năm 2010 555 tỷ ñồng) kế hoạch giải ngân cho số dự án lớn chưa ñúng dự kiến ñồng thời suy thoái chung ñến chưa khôi phục ñược ñã tác ñộng trực tiếp ñến tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh số doanh nghiệp Hoạt ñộng toán Hoạt ñộng phát hành thẻ Kết rõ nét ñến năm 2009, tổng số thẻ ATM chi nhánh phát hành ñang lưu hành ñịa bàn tỉnh gần 90.000 thẻ Số lượng thẻ Vietcombank chi nhánh Quảng ngãi phát hành năm 2010 16.650 thẻ tăng 15,625%, doanh số sử dụng thẻ năm ñạt 11.200 triệu ñồng tăng 47,36% ñó thẻ nội ñịa 16.000 thẻ tăng 14,3%, thẻ quốc tế 650 thẻ tăng 62,5% so với năm 2009 Đến năm 2011 tổng số thẻ ATM chi nhánh phát hành ñang lưu hành ñạt 102.000 thẻ, chiếm 32% thị phần thẻ ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi Hoạt ñộng toán xuất nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nói chung ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi nói riêng hệ thống ngân hàng ñứng ñầu thị trường Việt Nam mảng dịch vụ ngân hàng phục vụ cho khối doanh nghiệp xuất nhập với vị cao hoạt ñộng tài trợ thương mại toán quốc tế (xấp xỉ 27% thị phần) việc cho vay ngành liên quan ñến xuất kinh doanh ngoại tệ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Hoạt ñộng chuyển tiền kinh doanh ngoại hối Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ vốn mạnh VCB, nhiên Chi nhánh ñã chịu áp lực vô lớn từ phía khách hàng việc mua bán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá Ngân hàng Nhà Nước quy ñịnh tỷ giá thị trường tự 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.2.1 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi a Tổ chức máy hoạt ñộng tín dụng NHTMCP Ngoại thương Quảng Ngãi thực quản lý RRTD tập trung theo ñạo NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, thông qua phòng Quản lý rủi ro tín dụng ñược ñặt khu vực miền trung Thành phố Đà Nẵng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng Quản lý nợ ñược ñặt Hội sở chi nhánh phòng giao dịch ñể phát triển kinh doanh thực tác nghiệp b Thực quy trình tín dụng sách tín dụng Trước tháng 7/2006, NHTMCP Ngoại thương Quảng Ngãi áp dụng quy trình tín dụng số 130/QĐ-VCB.QLTD ngày 12/8/2002 (Quy trình 130) Đến tháng 7/2006, VCB Quảng Ngãi triển khai quy trình tín dụng theo QĐ số 90/QĐ-VCB.QLTD ngày 26/5/2006 (Quy trình 90) Đây quy trình cấp tín dụng ñối với khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng 10 tỷ ñồng Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp lại tiếp tục thực theo quy trình 130 Từ ngày 22/7/2008 ñến nay, VCB Quảng Ngãi ñã thực theo quy trình tín dụng 246 với phận tác nghiệp Phòng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Khách hàng Phòng Quản lý nợ chi nhánh VCB Quảng Ngãi thực theo sách tín dụng VCB Việt Nam với phương châm: “Tăng trưởng tín dụng sở tập trung nâng cao chất lượng hướng tới chuẩn mực quốc tế” với số ñịnh hướng bản: - Mở rộng tín dụng an toàn, tập trung vào dự án thật khả thi hiệu - Mở rộng tín dụng ñối với DNNVV - Chú trọng công tác thẩm ñịnh tín dụng nâng cao tỷ lệ cho vay có bảo ñảm, tăng trách nhiệm khách hàng hạn chế tổn thất rủi ro xảy - Tăng cường giải pháp Marketing, phát triển thương hiệu c Hoạt ñộng kiểm tra, giám sát tín dụng Theo quy trình, nhiệm vụ phát dấu hiệu rủi ro Phòng Khách hàng phòng Quản lý nợ thực - Phòng Quan hệ khách hàng: thực chức tìm kiếm, tiếp xúc, khởi tạo quan hệ tín dụng với khách hàng Thu thập thông tin khách hàng tiến hành xếp hạng tín dụng khách hàng, sàng lọc phân loại khách hàng - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xếp doanh nghiệp thành 10 loại có mức ñộ rủi ro từ thấp ñến cao là: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C D tương ứng với mức ñiểm ñược phân chia từ 100 ñến Trong ñó hạng CC, C D ñược xác ñịnh khách hàng xấu, dừng cho vay (không xác ñịnh giới hạn tín dụng) Đến thời ñiểm 31/12/2011, chi nhánh có 305 doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ñược chấm ñiểm xếp hạng phục vụ cho công việc giới hạn tín dụng hạn chế rủi ro lĩnh vực tín dụng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Trong 305 doanh nghiệp nhỏ vừa ñược chấm ñiểm xếp hạng, doanh nghiệp ñược xếp hạng AAA, AA, A chiếm tỷ trọng lớn - Phòng Quản lý nợ: thực chức lưu trữ hồ sơ, kiểm tra giấy tờ tài sản ñảm bảo theo dõi trình thu hồi nợ cán tín dụng thuộc phòng Quan hệ khách hàng - Định kỳ ñột xuất Phòng kiểm soát nội ngân hàng thực ñợt kiểm tra hồ sơ tín dụng thực tế khách hàng ñối với phòng quan hệ khách hàng d Công tác xử lý tài trợ rủi ro Thực hợp ñịnh kỳ tháng lần ñể ñảm bảo việc kiểm tra, giám sát thực hoạt ñộng xử lý nợ cách toàn diện liên tục Thực giải pháp từ thương lượng ñến biện pháp xử lý tài sản bảo ñảm ñể thu hồi nợ ñối với khoản nợ xấu khách hàng cụ thể Thực theo quy ñịnh ngân hàng Nhà nước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ñối với khoản nợ hạn 2.2.2 Kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi Rủi ro sai hẹn Nợ hạn sai hẹn, không trả nợ gốc lãi cho ngân hàng ñúng hạn ñã thỏa thuận hợp ñồng tín dụng năm từ 2009 – 2011 tính ñến thời ñiểm 31/12/2011 80,56 tỷ ñồng, chiếm tỷ trọng 1,6% tổng dư nợ cho vay, ñó tỷ lệ nợ xấu từ nhóm ñến nhóm chi nhánh 62,35 tỷ ñồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Đáng ý dư nợ hạn so với dư nợ tín dụng năm 2011 thấp 2010, 2009 nợ xấu lại có xu hướng tăng qua năm, cụ thể tỷ lệ nợ xấu năm 2011 1,23% năm 2010, 2009 tỷ lệ 1,13% 1,02% Rủi ro vốn Chất lượng tín dụng nhiều ngành nghề khác có chênh lệnh Rủi ro vốn tính ñến thời ñiểm 31/12/2011 34,87 tỷ ñồng chiếm 0,7%/tổng dư nợ Đây tỷ lệ tương ñối thấp so với ngân hàng khác ñịa bàn Tỷ lệ rủi ro vốn chi nhánh thấp mục tiêu hoạt ñộng ngân hàng tài trợ thương mại cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng không ñặt nặng vào cho vay ñầu tư nông nghiệp ñó ngân hàng chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai gây không ñáng kể 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi a Những thành ñạt ñược Có phương hướng phát triển cụ thể - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung VCB chi nhánh Quảng Ngãi nói riêng ñã ñề chủ trương hướng tới khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, tạo ñiều kiện ñể DNNVV có nhiều hội tiếp cận ñược vốn ngân hàng Thực nghiêm túc sách quy chế tín dụng - Ban lãnh ñạo thường xuyên xem xét, ñánh giá lại quy chế tín dụng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 - 15 Các cán tín dụng thực ñúng quy chế tín dụng mà ban lãnh ñạo ñã ñề Có chủ trương chọn lọc khách hàng Chi nhánh ñã có chủ trương chọn lọc khách hàng, ñầu tư cho vay ñối với khách hàng hoạt ñộng kinh doanh hiệu quả, có khả trả nợ Ngân hàng… Công tác ñào tạo cán tín dụng hợp lý Chi nhánh ñã quan tâm ñến việc ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán tín dụng Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao tác phong giao dịch tất nghiệp vụ, dịch vụ có tiếp xúc với khách hàng, trọng ñạo ñức nghề nghiệp yêu cầu cán phải nắm rõ quy chế nghiệp vụ Ngân hàng Xử lý nợ xấu nợ tồn ñọng - Chi nhánh ñã thi hành số biện pháp ñể xử lý nợ xấu nợ tồn ñọng - Chi nhánh ñã liệt biện pháp phân loại khách hàng ñể áp dụng biện pháp phù hợp bám sát tình hình hoạt ñộng doanh nghiệp, nguồn tiền ñể kịp thời thu nợ, khởi kiện ñối với khách hàng chây ỳ, phối hợp với ñơn vị tìm khách hàng bán tài sản chấp làm việc với quyền ñể nhờ hỗ trợ trình thu nợ b Những hạn chế nguyên nhân Cụ thể chi nhánh số hạn chế sau: Về tổ chức quản lý rủi ro tín dụng - Hiện chi nhánh chưa có mô hình quản lý rủi ro tín dụng cách thức - Quá trọng ñến tài sản chấp ñịnh cho vay Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Thiếu kiểm tra, giám sát khoản vay sau cấp tín dụng Hiện nay, Ngân hàng nhà nước yêu cầu tất ngân hàng thương mại phải có phận kiểm soát nội - Ngoài ra, có nhiều văn bản, quy ñịnh sách Ngân hàng nhà nước thân ngân hàng thương mại ñã gây chồng chéo, chi phối nhiều văn với Về công tác thực bước quy trình tín dụng - Mặc dù, chi nhánh ñã xây dựng ñược sách quy trình tín dụng tương ñối rõ ràng chặt chẽ - Để hạn chế ñược rủi ro hoạt ñộng tín dụng cán tín dụng cần phải theo sát trình vận ñộng khoản tín dụng từ giải ngân cho ñến hoàn tất việc trả nợ gốc lãi - Một số trường hợp xét duyệt cho vay ñược thẩm ñịnh, phân tích kỹ Về lực lượng cán nhân viên ngân hàng - Mặc dù ñội ngũ cán nhân chi nhánh có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ ñược ñào tạo tương ñối tốt so với ngân hàng khác ñịa bàn - Số lượng cán tín dụng mỏng chưa theo kịp với tốc ñộ tăng trưởng tín dụng hàng năm ngân hàng - Một phận khác chưa làm ñúng chức nhiệm vụ, ñạo ñức nghề nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm Về công tác xử lý, tài trợ rủi ro - Việc quản lý, phân loại, cảnh báo danh mục tài sản bảo ñảm chưa ñược trọng - Phần lớn công tác tài trợ xử lý rủi ro chủ yếu dựa vào TSBĐ Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 - 17 Hiện nay, chi nhánh có thực bảo hiểm tiền vay chưa thực có hiệu - Công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ñể xử lý nợ chưa ñược xác, kịp thời công tác phân loại nợ, chuyển nhóm nợ chưa ñược trọng ñúng mức theo quy ñịnh Những tồn công tác hạn chế rủi ro tín dụng xuất phát từ số nguyên nhân chủ yếu sau: Nguồn cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu xác, minh bạch Xuất phát từ rủi ro ñạo ñức Xuất phát từ quy ñịnh Nhà nước TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NGÃI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VCB QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian tới 3.1.2 Mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ngãi Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NGÃI 3.2.1 Tổ chức lại máy hoạt ñộng quản lý tín dụng chi nhánh - Cần triển khai số biện pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức tín dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng - Thường xuyên tiến hành trao ñổi, tham khảo, ñóng góp ý kiến Ngân hàng khách hàng ñể tạo mối quan hệ tốt với khách hàng - Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý khách hàng ñể hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng cho phù hợp với nhóm ñối tượng - Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ Ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ñối với doanh nghiệp 3.2.2 Nâng cao chất lượng thực bước quy trình tín dụng - Thực phân tích thẩm ñịnh tín dụng khách hàng cách thường xuyên, chủ ñộng, xác ñể xác ñịnh ñược rủi ro tổng thể khách hàng khoản tín dụng ñược cấp thông qua xác ñịnh giới hạn tín dụng hợp lý theo ñịnh kỳ tháng năm - Cần xây dựng quy trình tiêu chuẩn thẩm ñịnh thích hợp cho loại dự án khác - Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh không ñơn thẩm ñịnh cho vay mà cần tái thẩm ñịnh sau cho vay Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Đồng thời, thường xuyên tổ chức ñào tạo nâng cao kỹ thẩm ñịnh cập nhật thông tin tổ chức hội thảo hội nghị Để quản lý, giám sát kiểm tra chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay cần thực : - Thực giải ngân theo ñúng ñịnh cấp tín dụng cấp phê duyệt, ñối chiếu mục ñích vay - Cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, phù hợp với ñặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng, ñảm bảo an toàn cho Ngân hàng - Không ngừng hoàn thiện ñổi phương pháp kiểm tra - Thực hiệu kiểm tra ñịnh kỳ, kiểm tra chuyên ñề, kiểm tra vụ việc - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra báo cáo tài với việc rà soát hồ sơ khoản vay kết hợp với kiểm tra thực tế - Cần có phân tích ñánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro 3.2.3 Tăng cường công tác ñào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, ñáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh chi nhánh tương lai - Phân công chức nhiệm vụ phù hợp với trình ñộ chuyên môn người - Chi nhánh khuyến khích cán tín dụng không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Khuyến khích tinh thần làm việc cán chế ñộ ñánh giá khen thưởng vật chất kịp thời - Chi nhánh cần có luân chuyển cán tín dụng theo ñịnh kỳ - Chi nhánh cần tạo môi trường làm việc tốt 3.2.4 Khai thác có hiệu thông tin hoạt ñộng tín dụng Thu thập thông tin khách hàng - Thực khai thác thông tin tín dụng từ VCI CIC - Xây dựng chế trao ñổi thông tin hiệu - Tăng cường hợp tác, trao ñổi, chia sẻ thông tin Thu thập thông tin thị trường - Trước ñịnh cho vay, thông tin khách hàng, cán tín dụng phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường - Thiết lập phận ñộc lập chuyên nghiên cứu, phân tích diễn biến dự báo tình hình thị trường dựa tất kênh thông tin - Nếu làm tốt công tác thu thập thông tin thị trường giúp cho ngân hàng hạn chế phần rủi ro tín dụng - Phân tích xử lý thông tin - Sau ñã thu thập nguồn thông tin cán tín dụng phải sàng lọc, xử lý nguồn thông tin ñã thu thập ñể phân tích, ñánh giá khả tài khách hàng, khả trả nợ vốn vay… - Ngoài cần thường xuyên thu thập lưu trữ thông tin khách hàng, khách hàng cần có mã riêng - Phương pháp thu thập phân tích thông tin dựa vào vấn khách hàng, trao ñổi thông tin với quan chức Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội - Xây dựng tổ chức thực hiệu kiểm tra ñịnh kỳ, kiểm tra chuyên ñề, kiểm tra vụ việc - Cần thực kiểm tra có trọng ñiểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro, tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có khoản nợ hạn - Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo ñịnh lỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, ñánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn ñề khả thu hồi nợ 3.2.6 Hoàn thiện thực có hiệu công cụ tài trợ rủi ro Sử dụng tài sản bảo ñảm Sử dụng công cụ bảo hiểm Sử dụng công cụ phái sinh Thực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ñể xử lý nợ 3.2.7 Một số giải pháp khác - Tổ chức lớp tập huấn thêm kiến thức quy trình tín dụng - Phát triển mạnh dịch vụ, sản phẩm tảng công nghệ ñại, xây dựng sách giá khép kín - Áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ cho DNNVV - Đa dạng hóa loại hình tín dụng với nhiều nhóm khách hàng khác nhằm phân tán rủi ro - Chi nhánh cần quan tâm ñến công tác ñạo thu hồi nợ ñã xử lý rủi ro 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan - Chính phủ cần tạo môi trường kinh tế ổn ñịnh - Chính phủ cần tạo môi trường pháp lý ñầy ñủ, ñồng - Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành làm sở cho NHTM ñánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng - Tăng cường công tác giám sát nội kiểm toán ñối với DNNVV - Thúc ñẩy thị trường tài thị trường tiền tệ phát triển 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NH NT Việt Nam Đối với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần tăng cường biện pháp quản lý tín dụng Ngân hàng, tổ chức tín dụng như: bổ sung chế, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực việc chấp hành chế, thể lệ, quy trình tín dụng - Tăng cường hiệu tra, kiểm soát hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng thương mại - Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, khóa hướng dẫn văn bản, quy ñịnh hoạt ñộng tín dụng cho cán - Nghiên cứu, ban hành quy ñịnh cụ thể ñể NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt ñộng tín dụng - Cần xây dựng công ty quản lý xử lý nợ xấu, phát huy tích cực hiệu hoạt ñộng công ty Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Cần xây dựng lại sổ tay tín dụng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Cần hoàn thiện quy trình cho vay khách hàng nói chung khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng - Ban hành văn quy ñịnh quản lý hạn mức tín dụng ñối với khách hàng nhóm khách hàng - Xây dựng khu vực Trung tâm quản lý xử lý nợ chi nhánh khu vực ñó - Cần tổ chức phận kiểm soát nội chi nhánh với việc phân ñịnh quyền lợi nghĩa vụ ñộc lập với chi nhánh - Cần tổ chức khóa ñào tạo hướng dẫn văn quy ñịnh cho cán tín dụng chi nhánh 3.3.3 Đối với Hiệp hội doanh nghiệp - Hiệp hội doanh nghiệp cần giúp doanh nghiệp hội xây dựng phương án kinh doanh hiệu - Hiệp hội cần chủ ñộng tham gia bảo vệ lợi ích doanh nghiệp kinh tế thị trường - Hiệp hội cần phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến ñường lối, chủ trương, sách Nhà nước TÓM TẮT CHƯƠNG KẾT LUẬN Hoạt ñộng ngân hàng thương mại loại hình kinh doanh ñặc biệt, rủi ro hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng, ñặc biệt rủi ro tín dụng nguyên nhân gây tổn thất lớn cho ngân hàng có phản ứng dây chuyền ảnh hưởng tiêu cực ñến ñời sống kinh tế trị xã hội Trong xu hội nhập phát triển kinh tế, việc ñổi mới, nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng yêu cầu cấp bách không ngân hàng TMCP Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi mà tất ngân hàng thương mại Việt Nam Trước yêu cầu thực tế khách quan với việc áp dụng biện pháp nghiên cứu linh hoạt, luận văn ñã hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, khái quát lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế nước ta rủi ro tín dụng nghiên cứu tìm hiểu nội dung công tác hạn chế rủi ro tín dụng hoạt ñộng kinh doanh NHTM ñối với ñối tượng Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng công tác hạn chế rủi ro tín dụng nói chung ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ngãi giai ñoạn 2009 – 2011, sở ñó ñi sâu phân tích ñánh giá kết ñạt ñược, mặt hạn chế nguyên nhân công tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Thứ ba, ñề xuất giải pháp số kiến nghị có tính khả thi ñối với quan hữu quan nhằm tăng cường hiệu công tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương tỉnh Quảng Ngãi Hoạt ñộng ngân hàng lĩnh vực kinh doanh phức tạp thường xuyên biến ñộng ñó rủi ro tín dụng ngân hàng ñiều tránh khỏi mà kiểm soát hạn chế ñó vấn ñề ñược nhà quản lý quan tâm nghiên cứu, phát triển hoàn thiện cho phù hợp với ñiều kiện thực tế chi nhánh nói riêng NHTM nói chung thời kỳ ñể hạn chế rủi ro tín dụng thấp Với khuôn khổ thời gian kiến thức luận văn thạc sỹ không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, tác giả mong nhận ñược ñóng góp ý kiến Quý Thầy Cô người quan tâm ñể hoàn thiện ñề tài nghiên cứu Footer Page 26 of 126 ... HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG QUẢNG NGÃI 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG QUẢNG... luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa - Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi. .. TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.2.1 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng ñối với DNNVV ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngã, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngã, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay