Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hải Vân

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ VÂN BÌNH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS TỐNG THIỆN PHƯỚC Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Rủi ro yếu tố gắn liền với hoạt ñộng ñầu tư nói chung, ñó có hoạt ñộng cho vay ngân hàng Rủi ro tín dụng (RRTD) cho vay loại rủi ro xuất lâu ñời phức tạp mà ngân hàng phải ñối mặt, loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp ñể phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối ña rủi ro xảy Trong ñiều kiện kinh tế phải ñối mặt với nhiều khó khăn ñiều gây tác ñộng không nhỏ ñến hoạt ñộng tín dụng ngân hàng hoạt ñộng cho vay ñối khách hàng doanh nghiệp Do ñó, việc nâng cao hiệu hoạt ñộng cho vay ngân hàng việc tìm biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ñối với ñối tượng khách hàng doanh nghiệp giai ñoạn cần thiết ngày ñược ngân hàng thương mại quan tâm Chính lý ñịnh chọn ñề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay ñối với khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển – Chi nhánh Hải Vân” Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn ñề lý luận rủi ro tín dụng cho vay ñối với khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Trên tảng lý luận ñó phân tích, ñánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay nhân tố gây rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (BIDV Hải Vân) Từ ñó nghiên cứu, ñề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 Câu hỏi nghiên cứu: - Ngân hàng thương mại cần làm ñể hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp? - Công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân có ưu nhược ñiểm gì? - Để hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân cần thực biện pháp nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ñề tài: ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Phạm vi nghiên cứu: phân tích vấn ñề liên quan ñến việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008-2011 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, tổng hợp ñể phân tích thực tế thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Hệ thống hóa khái quát hóa lý luận liên quan vấn ñề rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ttừ việc phân tích, ñánh giá ñể rút nhận xét, kết luận thực trạng RRTD cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Nêu ñược nguyên nhân vấn ñề cần giải Trên sở phân tích, ñánh giá thực trạng ñó ñề xuất giải pháp hạn chế tối ña Footer Page of 126 Header Page of 126 RRTD cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu kết luận luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 Hoạt ñộng cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó Tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích thời gian ñịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Nguyên tắc cho vay Ngân hàng - Khách hàng phải cam kết hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay ñúng thời hạn ñã thỏa thuận hợp ñồng tín dụng - Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay theo ñúng mục ñích ñã thỏa thuận hợp ñồng tín dụng - Khách hàng phải có bảo ñảm theo quy ñịnh ngân hàng 1.1.3 Phân loại cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Căn thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn vay ñến 12 tháng, cho vay trung hạn: loại cho vay có thời hạn vay 12 tháng ñến 60 tháng, cho vay dài hạn: loại cho Footer Page of 126 Header Page of 126 vay có thời hạn cho vay 60 tháng 1.1.3.2 Căn vào mức ñộ tín nhiệm ñối với khách hàng: cho vay có bảo ñảm tài sản, cho vay bảo ñảm tài sản 1.1.3.3 Căn theo phương thức cho vay: cho vay lần (cho vay theo món), cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án ñầu tư, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, phương thức cho vay khác 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay Rủi ro tín dụng cho vay loại rủi ro tín dụng, rủi ro tổn thất tài trực tiếp gián tiếp xuất phát từ người ñi vay không thực nghĩa vụ trả nợ ñúng hạn theo cam kết khả toán 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng - Nếu vào nguồn gốc phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng ñược phân chia thành loại sau: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng ñược phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng - Đối với ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm cho nguồn vốn NHTM bị ñóng băng, ảnh hưởng tới khả toán ngân hàng, làm giảm uy tín lợi nhuận ngân hàng nguyên nhân làm phá sản ngân hàng - Đối với kinh tế: rủi ro tín dụng làm giảm khả hội nhập kinh tế 1.2.4 Nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan - Sự thay ñổi sách Nhà nước - Môi trường tự nhiên - Môi trường kinh tế xã hội 1.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan - Trình ñộ yếu ñội ngũ cán ngân hàng - Nạn tham nhũng, hối lộ hoạt ñộng ngân hàng - Sự quản lý yếu ngân hàng - Nguyên nhân từ phía khách hàng 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.3.1 Khái quát khách hàng doanh nghiệp 1.3.1.1 Khái niệm doanh nghiệp: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn ñịnh, ñược ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật nhằm mục ñích thực hoạt ñộng kinh doanh 1.3.1.2 Đặc ñiểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Các Ngân hàng thương mại cho vay doanh nghiệp với số tiền lớn, nên phát sinh nợ hạn thường nợ hạn với lớn - Các doanh nghiệp thường ñưa báo cáo tài chưa xác - Về phía ngân hàng, ngân hàng chưa thật tin tưởng vào hoạt ñộng kinh doanh số doanh nghiệp dẫn ñến ngân hàng thường hạn chế cho vay ñể giảm thiểu rủi ro 1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ñược hiểu hoạt ñộng mà ngân hàng ñưa nhằm phòng ngừa ñể giảm thiểu khả xuất rủi ro tín dụng cho vay ñưa biện pháp xử lý Footer Page of 126 Header Page of 126 rủi ro tín dụng ñã xảy 1.3.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tổ chức thực hoạt ñộng cho vay theo quy trình cho vay - Thực tốt phân tích tín dụng – sở hình thành khoản cho vay tốt - Kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay - Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 1.3.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Cho vay trì hoạt ñộng doanh nghiệp cấu lại thời hạn trả nợ - Xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay - Bán khoản nợ - Khởi kiện tòa ñể thu hồi nợ - Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể xử lý - Khoanh nợ, xóa nợ Ngoài ngân hàng sử dụng biện pháp xử lý rủi ro nhằm chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay như: Chuyển nợ thành vốn góp cổ phần, chứng khoán hóa 1.3.3 Tiêu chí ñánh giá kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.3.3.1 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 1.3.3.2 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3.3.3 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 1.3.3.4 Sự thay ñổi cấu nhóm nợ xấu 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp * Nhân tố bên như: Tổ chức máy quy trình nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 vụ, lực thẩm ñịnh giám sát tín dụng cán làm công tác tín dụng, công nghệ ngân hàng * Nhân tố bên ngoài: chế, sách Nhà nước nhân tố ñặc biệt quan trọng, có tác ñộng tới chất lượng tín dụng mức ñộ rủi ro nguồn vốn cho vay Chương THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV HẢI VÂN 2.1 Khái quát tình hình kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân 2.1.1 Giới thiệu BIDV Hải Vân 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BIDV Hải Vân 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.2 Hoạt ñộng kinh doanh BIDV Hải Vân: 2.1.2.1 Hoạt ñộng huy ñộng vốn: Hoạt ñộng huy ñộng vốn vấn ñề then chốt sở vững thúc ñẩy hoạt ñộng cho vay BIDV nói chung BIDV Hải Vân nói riêng Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng giai ñoạn 2009-2011 Đơn vị tính: triệu ñồng STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng huy ñộng vốn 401.000 622.100 847.900 - Định chế tài 2.926 26.000 - Doanh nghiệp 98.000 382.796 406.400 - Cá nhân 303.000 236.378 415.500 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009,2010,2011) Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Trong cấu nguồn vốn chi nhánh, thấy nguồn vốn chi nhánh tăng trưởng tốt Tiền gửi doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 47,9%/tổng nguồn vốn, tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng 49%/tổng nguồn vốn, tiền gửi ñịnh chế tài không ñáng kể thấy nguồn vốn chi nhánh tăng trưởng tốt 2.1.2.2 Hoạt ñộng cho vay Bảng 2.3 Dư nợ cho vay giai ñoạn 2009-2011 Đơn vị tính: triệu ñồng, % Tăng trưởng(%) STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 10/09 11/10 Tổng dư nợ tín dụng 1.085.410 1.451.759 2.262.138 33.70 55.80 Cơ cấu tín dụng 2.1 Theo kỳ hạn - Dư nợ vay ngắn hạn 370.618 320.817 307.000 -13.40 -5 - Dư nợ vay TDH 714.792 1.130.942 1.955.000 58.20 73,0 2.2 Theo khách hàng - Dư nợ KHDN 1.033.100 1.367.829 2.120.230 32.40 55,0 - Dư nợ KHCN 52.31 83.93 142 60.40 69.0 2.3 Theo ngành nghề - Thương mại dịch vụ 510.286 1.000.085 1.573.146 96.10 57.30 (KS, KDL, CSHT) - Xây dựng 179.105 109.708 100.615 -38.70 -8.30 - CN chế biến khai 122.147 132.254 90.365 8.20 -31.70 thác Nợ nhóm / TDN 17,30% 9,80% 6,7% -7,5 -3,1 Tỷ trọng nợ xấu/TDN 0,75% 0,43% 0,24% -0,32 -0,19 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009,2010,2011) Trong năm, dư nợ tín dụng Chi nhánh ñều có mức tăng trưởng, năm sau cao năm trước với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 30% Dư nợ chi nhánh cấu chưa hợp lý, tỷ trọng dư Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân - Thực trạng chung rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Bảng 2.5 Tình hình RRTD cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008-2011 Chỉ tiêu 2008 Đơn vị tính: triệu ñồng, % 2009 2010 2011 1.Tổng dư nợ 996.023 1.085.400 1.451.842 2.262.138 2.Nợ xấu KHDN 8.511 7.466 4.528 3.192 Tỷ lệ nợ xấu 0,9 0,7 0,3 0,2 Nợ xóa KHDN 85.300 1.760 0 Tỷ lệ nợ xóa 8,27 0,17 0 4.Trích DPRR 14.360 15.360 19.487 22.614 Tỷ lệ trích lập DPRR 1,52 1,49 1,42 1,07 (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Hải Vân năm 2008-2011) Nhìn vào biểu trên, ta thấy ñược tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm Chi nhánh tập trung xử lý nợ xấu DNNN Tỷ lệ nợ xấu thấp phần kiểm soát tốt khoản vay tăng trưởng tín dụng tăng nhanh thời gian vừa qua Tuy nhiên, dư nợ Chi nhánh chủ yếu dư nợ cho vay dự án, chiếm 80% tổng dư nợ, ñặt biệt có dự án với dư nợ chiếm gần 70% tổng dư nợ.Về lâu dài, việc cho vay tập trung vào vài khách hàng Chi nhánh dễ làm nợ xấu gia tăng, tiềm ẩn rủi ro khách hàng gặp khó khăn Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy nợ xấu giảm số tiền trích lập DPRR tăng lên tăng trích lập dự phòng chung Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 -Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghệp BIDV Hải Vân phân theo kỳ hạn Bảng 2.6 Cơ cấu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp phân theo kỳ hạn Đơn vị tính: triệu ñồng, % Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 - Ngắn hạn Nợ xấu KHDN + Tỷ lệ nợ xấu NH (%) Nợ xóa KHDN Tỷ lệ nợ xóa 3.Trích DPRR Tỷ lệ trích lập DPRR 2.553 599 2.306 2.733 0,77 0,17 0,76 0,95 25.590 1.160 7,2 0,3 4.308 5.510 6.635 3.053 1,3 1,57 2,2 1,06 5.958 6.867 2.222 459 0,97 1,01 0,21 0,03 59.710 600 9,62 0,09 10.052 9.850 12.852 19.561 1,6 1,4 1,2 1,1 - Trung, dài hạn Nợ xấu KHDN Tỷ lệ nợ xấu TDH (%) Nợ xóa KHDN Tỷ lệ nợ xóa 3.Trích DPRR Tỷ lệ trích lập DPRR (Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng tín dụng BDV Hải Vân 2008-2011) Qua bảng cho thấy, xét mức ñộ rủi ro theo kỳ hạn toàn Chi nhánh khách hàng doanh nghiệp tỷ trọng nợ xấu ngắn hạn có xu hướng tăng mức ñộ không ñáng kể số lượng khách hàng vay ngắn hạn nhiều, số khách hàng kinh doanh không hiệu Trong ñó, nợ xấu trung dài hạn có chiều hướng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 giảm mạnh, năm 2008 0,97%, ñến năm 2011 tỷ lệ 0,03% Để ñạt ñược kết Chi nhánh rút kinh nghiệm từ học cho vay tràn lan, chạy theo qui mô, tăng trưởng tín dụng bỏ qua ñiều kiện tín dụng, tính hiệu thật dự án dẫn ñến phải xử lý nợ thời gian qua - Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân phân theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.7 Cơ cấu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Chỉ tiêu Đơn vị tính: triệu ñồng, % 2009 2010 2011 2008 - Cho vay DNNN Nợ xấu KHDN 0 0 Tỷ lệ nợ xấu 0 0 3.533 2.250 750 1.125 3,39 3,11 0,91 1,06 Nợ xấu KHDN 8.511 7.466 4.528 3.192 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,01 0,78 0,35 0,16 Nợ xóa KHDN 15.200 1.760 0 1,7 0,18 0 10.827 13.110 18.737 21.489 1,29 1,36 1,46 1,07 Nợ xóa KHDN Tỷ lệ nợ xóa 70.100 40,2 3.Trích DPRR Tỷ lệ trích lập DPRR - Cho vay DN NQD Tỷ lệ nợ xóa 3.Trích DPRR Tỷ lệ trích lập DPRR (Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng tín dụng năm 2008 – 2011) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Qua bảng cho thấy, rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh chủ yếu ñối tượng doanh nghiệp quốc doanh Nợ xấu loại hình DNNN giảm qua năm thực chủ trương phủ cổ phần hóa DNNN, chuyển ñổi cấu sở hữu, xử lý nợ DNNN ñã làm cho nợ xấu thành phần kinh tế giảm mạnh Hiện nay, tất doanh nghiệp ñều ñã chuyển sang công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn – thành viên Vì vậy, DNNN ñược hiểu doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm 50% vốn chủ sở hữu doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ số lĩnh vực quan trọng ñiện, xi măng, thép Vì vậy, nói doanh nghiệp quốc doanh chiếm số lượng lớn cấu khách hàng chi nhánh Nợ xấu doanh nghiệp quốc doanh ngày giảm chi nhánh trọng công tác thẩm ñịnh, nâng cao chất lượng thẩm ñịnh, không cho vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không hiệu Đồng thời, nhờ sách hỗ trợ lãi suất phủ nên nhiều doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh Nợ xấu cho vay doanh nghiệp quốc doanh ngày giảm số tuyệt ñối lẫn tỉ lệ cho thấy chất lượng tín dụng chi nhánh ñược nâng lên -Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Hải Vân phân theo ngành kinh tế Hiện chi nhánh cho vay Doanh nghiệp chủ yếu tập trung ngành: thương mại dịch vụ, ngành xây dựng công nghiệp chế biến khai thác Tỷ lệ nợ xấu phân theo ngành nghề ñược thể sau: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 Footer Page 16 of 126 14 Header Page 17 of 126 15 Qua bảng số liệu cho thấy, rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân tập trung vào số ngành nghề ñiển hình như: ngành xây dựng, thương mại dịch vụ chủ yếu Do tình hình kinh tế khó khăn, hoạt ñộng kinh doanh không ñem lại hiệu cao, nhiều công trình dở dang, không thực toán ñược nên công nợ chậm toán nhiều, nhu cầu vốn không ñủ ñáp ứng cho doanh nghiệp dẫn ñến doanh nghiệp không ñủ nguồn ñể trả nợ cho ngân hàng Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực VLXD bị ảnh hưởng trực tiếp hàng tồn kho tăng, công nợ chậm thu hồi, ñó nợ xấu ñối tượng doanh nghiệp cao 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân 2.2.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tổ chức thực hoạt ñộng cho vay theo quy trình cho vay Về cấu tổ chức máy thực quy trình cho vay doanh nghệp Chi nhánh ñã có tách biệt ñộc lập trình cấp tín dụng từ khâu thẩm ñịnh, phê duyệt cho ñến khâu giải ngân thu nợ Quy trình cấp tín dụng Chi nhánh Hải Vân thực cở sở quy ñịnh phân cấp uỷ quyền BIDV quy trình cấp tín dụng ngành - Thực phân tích tín dụng Hiện Chi nhánh, việc phân tích tín dụng nhằm kiểm soát khoản vay trước cho vay chủ yếu ñược thực thông qua: Tiếp xúc khách hàng, phân tích báo cáo tài khách hàng, phân tích hồ sơ ñề nghị vay vốn - Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Việc phân loại nợ khách hàng doanh nghiệp BIDV Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Hải Vân thực dựa vào kết chấm ñiểm khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV Trên sở chấm ñiểm khách hàng, khách hàng ñược xếp vào nhóm ñó áp dụng sách phù hợp Căn vào tổng số ñiểm ñạt ñược, khách hàng ñược phân loại vào 10 mức xếp hạng nhau: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D Căn vào kết xếp hạng, khoản nợ khách hàng ñược phân loại vào nhóm nợ tương ứng: Nợ nhóm 1: gồm khách hàng xếp hạng AAA, AA, A; Nợ nhóm 2: gồm khách hàng xếp hạng BBB, BB; Nợ nhóm 3: gồm khách hàng xếp hạng B, CCC, CC;Nợ nhóm 4: gồm khách hàng xếp hạng C; Nợ nhóm 5: gồm khách hàng xếp hạng D Để bù ñắp tổn thất xảy khách hàng không thực ñược nghĩa vụ theo cam kết, BIDV nói chung BIDV Hải Vân nói riêng ñã ñặt vấn ñề phải có quỹ dự phòng ñể ñảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro tránh cho ngân hàng khỏi rơi vào tình khó khăn rủi ro xảy Bảng 2.11 Trích lập DPRR xử lý rủi ro giai ñoạn 2008- 2011 Đơn vị tính : triệu ñồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 Trích lập dự phòng 14.360 15.360 19.487 22.614 Xử lý rủi ro 85.300 1.760 0 33.818 5.700 1.350 Thu hồi nợ xử lý rủi ro (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Hải Vân năm 2008-2011) Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.2.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Cho vay trì hoạt ñộng doanh nghiệp cấu lại thời hạn trả nợ Bảng 2.12: Kết cho vay trì hoạt ñộng cấu nợ BIDV Hải Vân Chỉ tiêu Năm 2010 TT(%) Số tiền Đơn vị: Triệu ñồng Năm 2011 Tăng, giảm TT(%) Số tiền Số tiền % Cho vay trì hoạt ñộng 792 53,8 459 39,5 -333 -58 Cơ cấu lại nợ 679 36,2 702 60,5 23 103 1.471 100 1.161 100 -310 79 Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Hải Vân năm 2010-2011) BIDV Hải Vân ñã nhận thức, ñánh giá dự báo ñược tình hình kinh tế nước bị ảnh hưởng khủng hoảng giới, tác ñộng trực tiếp ñến khách hàng gặp khó khăn kinh doanh, làm suy giảm khả trả nợ ngân hàng dẫn ñến nợ xấu Vì vậy, BIDV Hải Vân ñã thiện phân tích, ñánh giá tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh khách hàng, thực cho vay trì hoạt ñộng cấu lại nợ ñối với khách hàng gặp khó khăn tạm thời ảnh hưởng khách quan, có phương án khả thi sau ñược cho vay, cấu lại nợ Nhờ ñó, mà nợ xấu giảm xuống - Quản lý nợ xấu thông qua phát tài sản ñảm bảo nợ vay BIDV Hải Vân ñã thu hồi nợ xấu từ việc phát tài sản ñảm bảo nợ vay năm 2010 2.457 triệu ñồng, năm 2011 1.665 triệu ñồng - Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể xử lý nợ xấu Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Năm 2008, BIDV Hải Vân ñã sử dụng 85.300 triệu ñồng từ quỹ dự phòng rủi ro tín dụng mượn nguồn trung ương ñể xử lý nợ xấu, ñiều ñồng nghĩa với việc giảm ñược 85.300 triệu ñồng nợ xấu Năm 2009, chi nhánh có xử lý nợ số nợ xử lý không ñáng kể nhánh sử dụng quỹ dự phòng ñể xử lý Từ năm 2010 ñến 2011, nguồn DPRR tăng lên chi nhánh không xử lý rủi ro khách hàng thuộc ñối tượng phải xử lý rủi ro - Bán nợ hạch toán ngoại bảng Kết thu nợ ngoại bảng thời gian qua khả quan: năm 2008 thu ñược 38.994 triệu ñồng, năm 2009 thu ñược 40.818 triệu ñồng, ñó năm 2009 Chi nhánh ñã thực bán nợ Công ty mua bán nợ tài sản tồn ñọng doanh nghiệp - Bộ Tài (DATC) với số tiền thu ñược 30.000 triệu ñồng 2.3 Đánh giá kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 2.3.1 Đánh giá kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Từ thực tế công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, kết ñạt ñược giai ñoạn 2008-2011 thể qua tiêu sau: Bảng 2.16 Các tiêu ñánh giá kết công tác hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008- 2011 Đơn vị tính : % Chỉ tiêu Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Mức giảm tỷ lệ nợ xoá Mức giảm tỷ lệ trích lập DPRR 2009/2008 2010/2009 2011/2010 -20 -98 -2 -54 -100 -4 -55 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Hải Vân năm 2008-2011) Footer Page 20 of 126 -25 Header Page 21 of 126 19 Qua số liệu cho thấy tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro ñều giảm Tuy nhiên, năm 2009 tăng lên dư nợ tăng lên dẫn ñến trích lập dự phòng rủi ro chung tăng Điều ñó chứng tỏ chất lượng tín dụng ngày ñược nâng lên rõ rệt Việc thu hồi nợ ñã xoá ñược chi nhánh thực tốt Năm 2009, chi nhánh giảm ñược 98% nợ xoá nhờ việc bán nợ xử lý TSBĐ ñể thu nợ Bảng 2.17 Bảng thay ñổi cấu nhóm nợ xấu doanh nghiệp BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008- 2011 Đvt : Triệu ñồng, % 2008 2009 2010 2011 Cơ cấu nhóm nợ xấu Nợ nhóm Dư nợ TT Dư nợ TT Dư nợ TT Dư nợ TT 8,511 0.85 6,932 0.64 4,000 0.28 130 0.01 Nợ nhóm 270 Nợ nhóm 534 0.05 528 0.04 2,792 Tổng 8,511 0.85 7,466 0.69 4,528 0.31 3,192 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Hải Vân năm 2008-2011) 0.01 0.12 0.14 Qua số liệu cho thấy, nợ xấu chi nhánh chủ yếu nợ nhóm 3, nợ nhóm gần không có, nợ nhóm không ñáng kể Tuy nhiên, năm 2011, nợ nhóm tăng cao 2.3.2 Đánh giá chung nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân thời gian qua 2.3.2.1 Những mặt ñạt ñược công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân - Chất lượng tín dụng tầm kiểm soát - Các phận ñã ñược chuyên môn hóa sâu tùy theo chức tạo tính khách quan, ñộc lập thẩm ñịnh cho vay - Ngân hàng ñã lường trước ñược dấu hiệu khoản vay, Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 khách hàng có vấn ñề ñể có biện pháp ñối phó kịp thời qua xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng nội - Duy trì lựa chọn khách hàng tốt, có uy tín vay trả ñể cấp tín dụng 2.3.2.2 Những mặt tồn công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay BIDV Hải Vân - Công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ñã ñược thực bất cập, việc cảnh báo dự báo tiềm ẩn rủi ro chưa hiệu - Phòng Quản lý rủi ro chưa thực ñầy ñủ chức cảnh báo rủi ro cho chi nhánh chưa xây dựng danh mục khách hàng, ngành hàng ưu tiên phát triển, danh mục khách hàng, ngành hàng cần hạn chế cho vay… - Công tác kiểm soát rủi ro Chi nhánh thường tập trung chủ yếu vào khâu kiểm tra trước cho vay - Công tác kiểm soát nội chưa ñược thực thường xuyên, chất lượng thấp, dừng lại mức ñộ phát hiện, xử lý vụ việc xảy rủi ro - Phân tán rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh chưa hiệu quả, tập trung vào số khách hàng lớn ñó tiềm ẩn rủi ro - Thông tin mà Chi nhánh có ñược từ khách hàng khách hàng cung cấp, báo cáo tài khách hàng ña số chưa qua kiểm toán thiếu minh bạch, tính khách quan, xác không cao, ảnh hưởng ñến công tác xếp hạng khác hàng - Chất lượng nguồn nhân lực hạn chế Khả thích ứng số cán với môi trường cạnh tranh gay gắt chậm 2.3.2.3 Các nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân thời gian qua Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh - Sự biến ñộng kinh tế Nguyên nhân từ phía khách hàng - Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch: - Do lực quản trị ñiều hành hạn chế - Do sử dụng vốn sai mục ñích, thiện chí trả nợ Nguyên nhân từ phía Ngân hàng - Công tác thu thập thông tin tín dụng không ñầy ñủ xác - Lạm dụng tài sản chấp ñể cho vay - Thiếu kiểm tra, giám sát khoản vay - Trình ñộ nghiệp vụ ñội ngũ cán QHKH, cán quản lý rủi ro hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn Chương GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV HẢI VÂN 3.1 Định hướng hoạt ñộng tín dụng mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay BIDV Hải Vân thời gian ñến - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng - Bám sát tình hình hoạt ñộng khách hàng ñể kiểm soát khoản vay Để cụ thể hóa ñịnh hướng hoạt ñộng tín dụng, Chi nhánh cần phải ñáp ứng ñược mục tiêu sau: Một là: Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu 3% Nợ xấu ñược phân loại theo tiêu chuẩn phân loại nợ Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế Hai là: Phân tán rủi ro danh mục ñầu tư tín dụng theo ñịnh hướng lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực nhóm khách hàng có khả phát triển tốt ñạt hiệu quả; Ba là: Tập trung gia tăng khả kiểm soát, phòng ngừa rủi ro Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 tín dụng hoạt ñộng Chi nhánh thông qua nâng cao chất lượng thẩm ñịnh, tăng cường lực tự giám sát quản trị rủi ro tín dụng nội Bốn là: Củng cố nâng cao chất lượng ñội ngũ cán Ngân hàng Năm là: Tăng cường công tác quản lý khách hàng, giám sát chặt chẽ khoản nợ tồn ñọng 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 3.2.1 Hoàn thện giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Tổ chức giám sát nợ cách ñầy ñủ, chặt chẽ, có hiệu thông qua hoạt ñộng phân tích, phân loại nợ theo ñịnh kỳ, qua ñó phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Việc giám sát nợ cần ñược thực thường xuyên, liên tục ñược thực theo hướng: Cảnh báo danh mục tín dụng, giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng - Mở rộng ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để lượng hóa ñược mức ñộ rủi ro khoản vay ñược tốt hơn, Chi nhánh cần tiến ñến xây dựng mô hình ñánh giá mức ñộ rủi ro sở kết hợp kết Hệ thống xếp hạng tín dụng nội mô hình ñánh giá tài sản ñảm bảo Cần xem xét bổ sung thêm tiêu chí sau: Loại tài sản bảo ñảm, Xu hướng giảm giá tài sản bảo ñảm, Khả sinh lời tài sản - Nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh - Bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ cán nghiệp vụ lẫn ñạo ñức nghề nghiệp - Có biện pháp thưởng phạt nghiêm minh nhằm khuyến khích cá nhân làm tốt, phê bình, kiểm ñiểm nghiêm khắc cán Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thường ñể xảy sai sót, thiếu tinh thần trách nhiệm - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng - Tăng cường công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin 3.2.2 Hoàn thiện biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng sở nguồn thu ñảm bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi - Bán khoản nợ - Khai thác, xử lý có hiệu tài sản bảo ñảm nợ vay - Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý có hiệu 3.2.3 Các giải pháp khác - Phân tán rủi ro - Chuyển nợ thành vốn góp cổ phần - Chứng khoán hóa - Sử dụng công cụ bảo hiểm tài sản ñảm bảo 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ñối với quan liên quan 3.3.1.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành 3.3.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam KẾT LUẬN Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hoạt ñộng ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt ñộng kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại Việt Nam ñiều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta ñã ñang ñạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Đề tài luận Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 văn “Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay ñối với khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Vân” ñược chọn nghiên cứu ñể giải vấn ñề trọng giai ñoạn Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích ñánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn ñã hoàn thành ñược nhiệm vụ sau: 1- Luận văn ñã khái quát hoá sở lý thuyết hoạt ñộng cho vay ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay NHTM nguyên nhân phát sinh nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 2- Luận văn ñã nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng kinh doanh BIDV Hải Vân giai ñoạn từ năm 2008 ñến năm 2011, ñi sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân, qua ñó ñánh giá ñược nguyên nhân dẫn ñến hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 3- Trên sở ñánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân, luận văn ñã ñề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lương tín dụng BIDV Hải Vân thời gian tới Luận văn ñưa số kiến nghị với quan liên quan kiến nghị ñối với BIDV Đây ñề tài có tính phức tạp nên ñánh giá, phân tích, giải pháp, kiến nghị không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả luận văn mong muốn nhận ñược tham gia ñóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn ñọc ñể luận văn có ñiều kiện hoàn thiện thêm Footer Page 26 of 126 ... trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP... rủi ro tín dụng cho vay nhân tố gây rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (BIDV Hải Vân) Từ ñó nghiên cứu, ñề xuất giải pháp nhằm hạn chế. .. hạn chế rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDV Hải Vân - Thực trạng chung rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hải Vân, Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hải Vân, Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hải Vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay