Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:30

Header Page of 126 -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYÊN THẢO GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CẨM LỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 -2- Công trình hoàn thành ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 08 năm 2012 Có thể tìm Luận văn tại: Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại Học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 -3MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển, mức sống người dân nâng cao Tuy nhiên, lúc họ chi trả cho tất nhu cầu Nắm bắt điều này, NHTM phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng không phương thức giải nhu cầu cấp bách người dân mà tạo thêm thu nhập cho thân ngân hàng Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm gần không ngừng phát triển, nhiên kinh nghiệm lĩnh vực chưa nhiều, bên cạnh chế quản lý NHTM Nhà nước chưa có linh hoạt thực tế loại hình cho vay số tồn vướng mắc khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến khả tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Chi nhánh Với thực tế nêu trên, việc nghiên cứu để đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vô cần thiết Đó lý chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng để đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 -4- Đối tượng nghiên cứu hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu nghiên cứu thực tiễn đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ 2009 đến 2011 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đánh giá cách đầy đủ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ đưa giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung nghiên cứu luận văn trình bày gồm chương: Chương : Lý luận chung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng NHTM Chương : Thực trạng hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng Footer Page of 126 Header Page of 126 -5- 1.1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng CVTD hình thức cho vay ngân hàng thỏa thuận để khách hàng cá nhân, hộ gia đình sử dụng khoản tiền cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt nhu cầu phục vụ đời sống khác, với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi sau thời gian định 1.1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Quy mô hợp đồng vay thường nhỏ phí tổ chức cho vay cao Vì vậy, lãi suất CVTD thường cao so với lãi suất loại cho vay lĩnh vực thương mại, công nghiệp - Nhu cầu khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế - Nhu cầu tiêu dùng khách hàng co giãn với lãi suất - Chất lượng thông tin tài khách hàng vay thường không cao - Mức thu nhập trình độ học vấn hai biến số có quan hệ mật thiết với nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng 1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.2.1 Căn vào mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú - Cho vay tiêu dùng phi cư trú 1.1.2.2 Căn vào phương thức hoàn trả - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng phi trả góp - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn - Cho vay theo thẻ tín dụng 1.1.2.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 -6- - Cho vay tiêu dùng trực tiếp 1.1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tín dụng kiểm tra sơ thông tin khách hàng đưa hồ sơ - Bước 2: Thẩm định tín dụng - Bước 3: Xét duyệt định cho vay - Bước 4: Hoàn tất thủ tục pháp lý trước giải ngân - Bước 5: Kiểm tra sau giải ngân phát nhu cầu khách hàng - Bước 6: Thu nợ xử lý nợ hạn 1.1.4 Lợi ích cho vay tiêu dùng 1.1.4.1 Đối với NHTM - CVTD giúp NHTM mở rộng quan hệ với khách hàng, từ tăng khả huy động loại tiền gửi cho NHMT - CVTD giúp NHTM nâng cao hiệu sử dụng vốn - CVTD giúp NHTM thu hút thêm khách hàng sử dụng hình thức dịch vụ khác - CVTD tạo điều kiện cho ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhờ nâng cao thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng 1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng Thông qua hoạt động CVTD NHTM, họ hưởng tiện ích trước tích lũy đủ tiền, nữa, giúp họ đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết (thường cho y tế giáo dục) 1.1.4.3 Đối với kinh tế Việc ngân hàng thực CVTD không làm thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng sống người tiêu dùng mà kích thích người dân mua sắm hàng hóa, dịch vụ, giúp thúc đẩy Footer Page of 126 Header Page of 126 -7- sản xuất phát triển, tạo công ăn việc làm, từ tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.2 Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.2.1 Quan niệm đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Đẩy mạnh CVTD mở rộng quy mô CVTD chất lượng CVTD nâng cao đồng thời phải kiểm soát rủi ro CVTD 1.2.2 Cơ sở đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng - Nhu cầu tiêu dùng dân cư tăng nhanh - Rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng hạn chế - Sự cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng 1.2.3 Các tiêu đánh giá đẩy mạnh CVTD NHTM 1.2.3.1 Các tiêu gia tăng quy mô - Chỉ tiêu phản ánh dư nợ CVTD Là tiêu phản ánh khối lượng tín dụng ngân hàng cấp cho kinh tế nhằm mục đích tiêu dùng thời điểm Tăng trưởng dư nợ CVTD tiêu cốt lõi để đánh giá trình mở rộng CVTD Mức độ tăng trưởng dư nợ đánh giá qua mức tăng dư nợ CVTD qua thời kỳ so sánh tốc độ tăng dư nợ CVTD qua thời kỳ - Chỉ tiêu phản ánh số lượng khách hàng vay tiêu dùng ngân hàng Mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng đánh giá qua hai tiêu: mức tăng tuyệt đối tốc độ tăng Cả hai tiêu nhằm phản ảnh mở rộng số lượng khách hàng mà ngân hàng CVTD qua thời kỳ - Chỉ tiêu phản ánh dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng khách hàng vay Footer Page of 126 Header Page of 126 -8- Dư nợ bình quân CVTD khách hàng xác định tổng dư nợ CVTD thời điểm chia cho số khách hàng vay tiêu dùng có thời điểm Chỉ tiêu vừa phản ảnh tăng trưởng nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng vừa phản ảnh nỗ lực ngân hàng việc tiếp cận khách hàng để đáp ứng nhu cầu - Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng CVTD Đây tiêu liên quan đến khả đáp ứng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Ngân hàng đẩy mạnh CVTD cung cấp cho thị trường số lượng phong phú sản phẩm CVTD đa dạng khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng - Mức độ tăng trưởng thị phần CVTD ngân hàng thị trường mục tiêu Thị phần CVTD tỷ trọng dư nợ CVTD ngân hàng so với tổng dư nợ CVTD tất ngân hàng thị trường mục tiêu Chỉ tiêu tăng trưởng thị phần cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực CVTD 1.2.3.2 Các tiêu phản ánh chất lượng CVTD - Độ an toàn, xác trình thực nghiệp vụ CVTD, thủ tục giao dịch khách hàng đến vay nhằm mục đích tiêu dùng - Tốc độ xử lý giao dịch nhanh hay chậm : Thủ tục thẩm định mục đích sử dụng vốn vay, tài tài sản đảm bảo tiền vay - Hiệu hoạt động CVTD phản ánh thông qua lợi nhuận CVTD tỷ trọng thu lãi từ CVTD tổng thu lãi từ hoạt động cho vay Tiêu chí cho biết hoạt động CVTD đem lại lợi nhuận bao Footer Page of 126 Header Page of 126 -9- nhiêu đóng góp vào tổng thu lãi từ hoạt động cho vay Ngoài ra, tiêu chí giúp ngân hàng việc xây dựng định hướng phát triển hoạt động CVTD 1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro trình đẩy mạnh hoạt động CVTD Hoạt động CVTD hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng đồng thời hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Chính vậy, muốn đẩy mạnh hoạt động CVTD cách có hiệu phải kiểm soát tốt rủi ro hoạt động này, quản lý nợ xấu vấn đề quan trọng Việc quản lý tốt nợ xấu nhằm giúp ngân hàng đạt mục tiêu an toàn, hiệu phát triển bền vững; Tỷ lệ nợ xấu CVTD = Nợ xấu CVTD Tổng dư nợ CVTD 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 1.2.4.1 Nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng - Năng lực tài ngân hàng: Khi ngân hàng có sức mạnh tài lớn có khả cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng vay có giá trị lớn - Chính sách tín dụng ngân hàng: Chỉ NHTM xác định mở rộng CVTD ngân hàng dồn nỗ lực khả để tập trung phát triển lĩnh vực - Trình độ cán tín dụng: Nếu ngân hàng xây dựng đội ngũ cán tín dụng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt nâng cao chất lượng thuận lợi việc mở rộng khoản CVTD 1.2.4.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường hoạt động ngân hàng - Môi trường kinh tế: Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng ổn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - 10 - định, thu nhập mức sống người dân cải thiện, hoạt động tiêu dùng có xu hướng tăng lên - Môi trường luật pháp: Nếu quy định tổ chức hoạt động hoạt động CVTD đầy đủ, chặt chẽ, hợp lý, không rườm rà chồng chéo tạo điều kiện cho CVTD phát triển - Sự phát triển khoa học công nghệ: Nhờ phát triển khoa học công nghệ mà ngân hàng mở rộng cho vay đưa sản phẩm mới, ứng dụng thành tựu sản phẩm thẻ tín dụng - Môi trường văn hoá- xã hội: Các quan niệm ngân hàng quen thuộc hay xa lạ, an toàn hay không an toàn, thói quen toán tiền mặt dân chúng yếu tố có tác động lớn 1.2.4.3 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng - Khả đáp ứng điều kiện vay khách hàng: điều kiện quy định ngân hàng tài sản bảo đảm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu sử dụng hợp pháp, tư cách đạo đức, quy mô thu nhập thường xuyên khách hàng, - Nhu cầu vốn khách hàng: Những khách hàng có nghề nghiệp khác nhau, tình trạng gia đình hôn nhân, độ tuổi khác có nhu cầu tài trợ khác Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Đặc điểm Chi nhánh ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động CVTD 2.1.1 Đặc điểm phân cấp ngân hàng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 - 12 - CVTD, điểm hạn chế Chi nhánh muốn đẩy mạnh CVTD thời gian đến 2.1.5 Đặc điểm công nghệ Công tác đại hóa hoạt động ngân hàng tích cực triển khai Việc nhặt số liệu từ hệ thống IPCAS nhanh cung cấp thông tin kịp thời xác giúp cho CBTD theo dõi khoản vay hiệu có biện pháp kịp thời xử lý nợ xấu phát sinh 2.1.6 Đặc điểm hoạt động 2.1.6.1 Tình hình huy động vốn Ngay từ thành lập, công tác huy động vốn Chi nhánh đặt lên hàng đầu Mặc dù gặp số khó khăn, là cạnh tranh liệt tổ chức tín dụng khác địa bàn tốc độ tăng trưởng huy động vốn Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ ổn định 2.1.6.2 Tình hình cho vay Chi nhánh có nguồn vốn huy động tốt tỷ trọng dư nợ tổng nguồn vốn huy động thấp, chiếm khoảng từ 26 – 30% 2.1.6.3 Kết hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động CVTD Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ có mức độ tăng trưởng ổn định qua năm 2.2 Thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Khái quát chung cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2.2.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng 2.2.1.2 Một số quy định CVTD Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ 2.2.1.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng triển khai Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 -13- Hiện sản phẩm CVTD Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ bao gồm loại sau: - Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình - Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà - Cho vay mua phương tiện lại - Cho vay hình thức thấu chi tài khoản - Cho vay phát hành thẻ tín dụng - Các nhu cầu tiêu dùng khác 2.2.1.4 Quy trình cho vay tiêu dùng Quy trình CVTD Chi nhánh quy định chuẩn, bắt buộc CBTD xem xét cho khách hàng vay phải tuân thủ theo, nên thực tế khác biệt thực tế với quy trình Chi nhánh 2.2.2 Phân tích thực trạng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ 2.2.2.1 Phân tích đẩy mạnh dư nợ cho vay tiêu dùng a Dư nợ cho vay tiêu dùng theo đối tượng vay vốn Bảng 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo đối tượng khách hàng (ĐVT: Tỷ đồng) Đối tượng cho vay CBCNV nhà nước CBCNV doanh nghiệp CB hưu trí Cá nhân, hộ gia đình Tổng cộng Năm 2009 Tỷ Số trọng tiền (%) 29,8 39,87 0 0 44,94 60,13 74,74 100 Năm 2010 Tỷ Số trọng tiền (%) 32,48 37,5 0 0 54,13 62,5 86,61 100 Năm 2011 Tỷ Số trọng tiền (%) 33 35,68 0 0 59,5 64,32 92,5 100 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 - 14 - Cho vay cá nhân hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn 60% tổng cho vay có xu hướng tăng dần Cho vay CBCNV nhà nước chiếm tỷ trọng từ 35% đến 40% tổng CVTD qua năm có xu hướng giảm Chi nhánh không thực CVTD CBCNV doanh nghiệp CB hưu trí Các đối tượng CVTD Chi nhánh phát triển không đồng nhắm đến hai đối tượng vay vốn CBCNV Nhà nước, cá nhân hộ gia đình b Dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Dư nợ CVTD - Ngắn hạn - Trung hạn Năm 2009 74,74 47,7 27,04 Năm 2010 86,61 55 31,61 Năm 2011 92,5 62,12 30,38 % tăng 2010/2009 2011/2010 15,88 6,8 15,3 50,96 16,9 - 3,89 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) CVTD Chi nhánh tài trợ cho khoản vay ngắn trung hạn, không tài trợ cho khoản vay dài hạn Trong đó, dư nợ CVTD ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ CVTD, chiếm 60% qua năm 2.2.2.2 Phân tích đẩy mạnh CVTD qua việc khai thác khách hàng a Phân tích số lượng khách hàng vay tiêu dùng Bảng 2.7: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng (ĐVT: người) Đối tượng cho vay CBCNV nhà nước Cá nhân, hộ gia đình Tổng cộng Năm 2009 Tỷ Số trọng lượng (%) 174 42,23 238 57,77 412 100 Năm 2010 Tỷ Số trọng lượng (%) 186 41,89 258 58,11 444 100 Năm 2011 Tỷ Số trọng lượng (%) 188 40,87 271 58,91 460 100 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ 2009-2011) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 -15- Qua năm, số lượng khách hàng vay tiêu dùng có chuyển biến tăng bước đột phá Số lượng khách hàng vay chiếm tỷ lệ cao năm cá nhân, hộ gia đình chiếm 57% Đối tượng vay CBCNV nhà nước khách hàng mang tính chất thường xuyên, ổn định Chi nhánh tốc độ tăng lại không cao b Phân tích dư nợ bình quân theo số lượng khách hàng vay tiêu dùng Dư nợ bình quân khách hàng năm 2009 181 triệu đồng, năm 2010 195 triệu đồng, năm 2011 201 triệu đồng Như vậy, qua năm dư nợ bình quân khách hàng mức 180 triệu đồng, cao 2.2.2.3 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua việc đa dạng hóa sản phẩm Bảng 2.9 Dư nợ CVTD phân theo mục đích sử dụng vốn (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Xây dựng mới, sửa chữa, mua nhà Mua sắm phương tiện lại, vật dụng gia đình Thấu chi tài khoản Phát hành thẻ tín dụng Nhu cầu tiêu dùng khác Tổng cộng Năm 2009 Tỷ Số trọng tiền (%) Năm 2010 Tỷ Số trọng tiền (%) Năm 2011 Tỷ Số trọng tiền (%) 45,07 60,3 54,32 62,72 57,95 62,65 27,12 2,03 36,29 2,72 29,6 2,02 34,18 2,33 31,94 2,02 34,53 2,18 0,13 0,17 0,29 0,33 0,36 0,39 0,39 0,52 0,38 0,44 0,23 0,25 74,74 100 86,61 100 92,5 100 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 - 16 - Dư nợ cho vay xây dựng mới, sửa chữa, mua nhà chiếm 60% tổng dư nợ CVTD Dư nợ cho vay mua sắm phương tiện lại vật dụng gia đình chiếm tỷ trọng đáng kể 34% Các sản phẩm CVTD lại chiếm tỷ trọng không đáng kể Có thể thấy cấu dư nợ CVTD dùng theo mục đích Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ có chênh lệch lớn sản phẩm cung ứng cho khách hàng 2.2.2.4 Phân tích đẩy mạnh CVTD theo hình thức đảm bảo Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Dư nợ có TSĐB Dư nợ TSĐB Năm 2009 Tỷ Số trọng tiền (%) 74,74 100 47,04 62,94 Năm 2010 Tỷ Số trọng tiền (%) 86,61 100 60,68 70,06 Năm 2011 Tỷ Số trọng tiền (%) 92,5 100 68,05 73,57 27,7 25,93 24,45 37,06 29,94 26,43 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) Dư nợ tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng chưa cao có chiều hướng giảm dần qua năm 2.2.2.5 Phân tích đẩy mạnh cho vay tiêu dùng qua tăng trưởng thị phần Trên địa bàn quận Cẩm Lệ có ngân hàng mở chi nhánh phòng giao dịch, bao gồm Agribank, Viettinbank, Sacombank, DongA Bank MB Bank Thị phần Chi nhánh CVTD chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 10% tổng dư nợ CVTD địa bàn quận Nguyên nhân Chi nhánh chủ yếu bán buôn chưa trọng đến thị trường bán lẻ Trong NHTM cổ Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 -17- phần địa bàn xác định thị trường mục tiêu thị trường bán lẻ tạo nên đối trọng cạnh tranh liệt 2.2.2.6 Phân tích tăng tưởng lợi nhuận CVTD Thực tế, Chi nhánh tính riêng lợi nhuận thu từ CVTD Vì vậy, để đánh giá khả sinh lời Chi nhánh hoạt động CVTD mang lại sử dụng tiêu thu lãi từ CVTD Bảng 2.11: Thu lãi cho vay tiêu dùng (ĐVT: Tỷ đồng) Năm 2009 8,36 Chỉ tiêu Thu lãi CVTD Năm 2010 10,74 Năm 2011 15,2 % tăng 2010/2009 2011/2010 28,47 41,53 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) Lãi thu từ hoạt động CVTD Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ tăng qua năm Đặc biệt, năm 2011 bối cảnh kinh tế chung gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động CVTD tốc độ tăng trưởng tiêu ấn tượng 2.2.2.7 Phân tích khả kiểm soát rủi ro hoạt động CVTD qua tiêu nợ xấu Bảng 2.12: Nợ xấu cho vay tiêu dùng (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Nợ xấu CVTD Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%) Năm 2009 74,74 1,475 Năm 2010 86,61 1,415 Năm 2011 92,5 1,255 1,97 1,63 1,36 % tăng 2010/2009 2011/2010 15,88 6,8 - 4,07 - 11,31 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Cẩm Lệ năm 2009-2011) Trong thời gian qua, tình hình nợ xấu CVTD Chi nhánh cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu CVTD trì 2% giảm dần qua năm Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 - 18 - 2.3 Đánh giá hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2.3.1 Những kết đạt - Đã có tăng trưởng hoạt động CVTD - CVTD góp phần nâng cao hình ảnh Chi nhánh tăng khả huy động vốn - Sản phẩm CVTD Chi nhánh phần đáp ứng nhu cầu vay người tiêu dùng - Chất lượng CVTD Chi nhánh tương đối tốt - CVTD góp phần làm tăng kỹ nghiệp vụ phận tín dụng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế - Đối tượng cho vay hạn hẹp: Chi nhánh không thực cho vay CBCNV doanh nghiệp CB hưu trí - Về thời hạn khoản vay: Hiện Chi nhánh chưa thực hình thức CVTD dài hạn - Các sản phẩm CVTD chưa có sức hấp dẫn với khách hàng: Chi nhánh tập trung vào hai loại sản phẩm CVTD xây dựng mới, sửa chữa, mua nhà mua sắm phương tiện lại, vật dụng gia đình - Về cấu tổ chức đội ngũ nhân phòng tín dụng thiếu - Hoạt động marketing CVTD chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 -19- - Môi trường kinh tế chưa thật ổn định, suy thoái kinh tế lạm phát liên tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới việc đẩy mạnh CVTD Chi nhánh - Điều kiện pháp lý cho tồn phát triển nghiệp vụ chung chung chưa rõ ràng - Do thói quen tâm lý người Việt Nam không thích vay ngân hàng hay ngại tiếp xúc với nguồn vốn ngân hàng cho phức tạp, đồng thời e ngại việc công khai thu nhập với ngân hàng - Sự cạnh tranh NHTM các tổ chức tín dụng khác địa bàn ngày gay gắt Nguyên nhân chủ quan - Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ với lợi lớn việc cung cấp dịch vụ bán buôn, từ hình thành tác phong coi trọng bán buôn xem thường bán lẻ - Số lượng CBTD Chi nhánh cho mảng tín dụng nói chung hoạt động CVTD nói riêng - Công tác marketing, thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu chi nhánh yếu, thiếu chuyên nghiệp Chương GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ thời gian tới 3.1.1 Định hướng chung cho chiến lược phát triển Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 - 20 - 3.1.2 Định hướng chiến lược đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2012 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Quận Cẩm Lệ 3.2.1 Đẩy mạnh dư nợ CVTD qua đa dạng hóa đối tượng vay vốn Hiện tại, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ thực cho vay đối tượng khách hàng CBCNV nhà nước cá nhân, hộ gia đình Chi nhánh cần mạnh dạn đẩy mạnh CVTD CBCNV doanh nghiệp CB hưu trí Đặc biệt, CBCNV doanh nghiệp có thu nhập bình quân hàng tháng mức cao đạt trình độ định, nhóm khách hàng đầy tiềm Chi nhánh cho vay thông qua người đại diện thực trích tỉ lệ phần trăm hoa hồng số lãi thu cho người đại diện nhằm khuyến khích bù đắp cho việc hợp tác họ với chi nhánh 3.2.2 Mở rộng thời hạn cho vay tiêu dùng Hiện thời gian CVTD chi nhánh tối đa năm khách hàng cá nhân vay với mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà Trong đó, NHTM cổ phần thời gian vay lên đến 15, 20, 25 năm Do để cạnh tranh với ngân hàng bạn tùy đối tượng khách hàng, loại tài sản đảm bảo mà Chi nhánh cần có sách mở rộng, nâng thời hạn cho vay lên năm 3.2.3 Hoàn thiện sách thu hút khách hàng - Chi nhánh phải xác định rõ đối tượng CVTD tập trung cá nhân, hộ gia đình có thu nhập ổn định có khả toán - Cần thắt chặt mối quan hệ với khách hàng có giao dịch với Chi nhánh thông qua phát triển dịch vụ tư vấn tiêu dùng cấp tín dụng, lãi suất ưu đãi, có sách chăm sóc Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 -21- tặng quà, gửi điện chúc mừng dịp lễ tết…, tìm hiểu xem khách hàng mong muốn gì, cần để đưa sản phẩm sách khách hàng hợp lý - Đối với khách hàng mới, Chi nhánh cần nêu rõ cho khách hàng thấy lợi ích có từ giao dịch với Chi nhánh sâu vào nghiên cứu đặc điểm, khả thu nhập, thói quen chi tiêu, sinh hoạt khu vực, nhóm đối tượng khách hàng 3.2.4 Đa dạng hóa cấu sản phẩm CVTD phát triển sản phẩm CVTD Hiện nay, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ trọng tới sản phẩm CVTD phục vụ mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà mua sắm phương tiện lại, vật dụng gia đình Tuy nhiên, nhu cầu vay tiêu dùng người dân đa dạng phong phú như: vay để toán hàng hóa dịch vụ, toán tiền du học con, toán tiền khám chữa bệnh, du lịch,…Trong thời gian tới, Chi nhánh cần trọng mở rộng cho vay theo mục đích này, để thu hút thêm khách hàng, mở rộng thị phần mà tăng sức cạnh tranh so với ngân hàng địa bàn Phát triển sản phẩm nội dung vô quan trọng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng Để làm điều này, Chi nhánh cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm CVTD như: sử dụng gói sản phẩm cho CBCNV vay trọn gói ba sản phẩm (cho vay tiêu dùng, thấu chi phát hành thẻ tín dụng) mang lại tiện ích thuận lợi nhanh chóng cho người vay 3.2.5 Phát triển thị phần cho vay tiêu dùng Dư nợ CVTD Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng dư nợ CVTD NHTM khác địa bàn quận Chi nhánh nên tiến hành phân khúc thị trường để xác Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 - 22 - định cách hợp lý cấu thị trường khách hàng để từ tiến hành giới thiệu sản phẩm, quảng bá dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng đồng thời có sách tiếp cận, phục vụ đối tượng khách hàng hiệu quả, việc cần thiết Bên cạnh kết hợp với công ty bán lẻ giải pháp có tính chiến lược nhằm tạo khả cạnh tranh Chi nhánh tương lai hoạt động đẩy mạnh CVTD 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ 3.2.6.1 Linh hoạt mức cho vay đối tượng khách hàng Hiện nay, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ giải cho vay tín chấp CBCNV làm việc quan đóng địa bàn có mở tài khoản chi trả lương chi nhánh với mức cho vay tối đa 50 triệu đồng, CBCNV không mở tài khoản chi nhánh tối đa 30 triệu đồng, trường hợp đặc biệt vượt 50 triệu đồng Ban Giám đốc định Số tiền thấp Nếu khách hàng có thu nhập cao họ chứng minh thu nhập họ dài hạn thông qua hợp đồng lao động Chi nhánh xem xét cho vay với mức cao với thời hạn dài 3.2.6.2 Xử lý nợ xấu CBTD cần tiếp xúc, đôn đốc khách hàng trả nợ, tìm hiểu nguyên trễ hạn khách hàng đưa giải pháp cụ thể Thêm vào đó, Chi nhánh cần linh động giải tình phát sinh cụ thể ví dụ gia hạn nợ nhằm giúp khách hàng vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt, tiếp tục ổn định công việc 3.2.6.3 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực nghiệp vụ cán tín dụng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 -23- - Thường xuyên tổ chức buổi học huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn - Ban lãnh đạo chi nhánh cần có quy trình chặt chẽ buộc CBTD phải có thói quen làm việc động, phải có trách nhiệm cao hơn, đề chế độ xử phạt nghiêm minh để từ khuyến khích tất cán làm việc nhiệt tình hăng say công việc 3.2.6.4 Cải thiện quy trình, quy chế cho vay hợp lý, rút ngắn thời gian giao dịch - Quy định mức khống chế thời gian thực loại nghiệp vụ khâu, cần có phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn phận, phòng ban có liên quan công tác tín dụng, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ - Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng để kịp thời có thông tin tình hình tài khách hàng (như việc làm có thay đổi không, có chuyển chổ ở, tình hình thu nhập,…) - Quy định phải thực tái thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay định kỳ tháng 12 tháng lần tùy vào loại tài sản đảm bảo Nếu giá trị tài sản giảm phải yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo khác giảm dư nợ cho vay xuống nhằm đảm bảo an toàn tín dụng 3.2.6.5 Tăng cường hoạt động marketing cho vay tiêu dùng - Tổ chức hội nghị khách hàng, hoạt động tài trợ, từ thiện, hoạt động khuyến mãi, hậu cung cấp sản phẩm,… - Thiếp lập đường dây nóng để tạo điệu kiện cho người dân tìm hiểu thông tin cách thuận lợi - Tiếp thị tận nhà, tận quan đơn vị Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 - 24 - - Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, thường xuyên củng cố, trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống thu hút khách hàng - Duy trì mối quan hệ tốt với tổ chức, ngành, hội đoàn thể, cấp quyền địa phương - Tổ chức nghiên cứu, đánh giá thị trường, phân đoạn thị trường, nghiên cứu tính đặc thù ngành, phân loại khách hàng,… nhằm đưa hình thức tiếp thị phù hợp, tương ứng cho loại khách hàng 3.2.6.6 Đẩy mạnh công tác huy động nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng khách hàng Công tác huy động vốn sở, tổ chức tuyên truyền hình thức truyền thông đại chúng qua đài phát phường, xã đợt huy động tiết kiệm dự thưởng Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ phát hành 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 3.3.1.1 Xây dựng hệ thống quản lý hành 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống luật hỗ trợ ngân hàng thương mại 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chú trọng tập trung xây dựng chiến lược cụ thể nhằm tạo lợi khác biệt cho sản phẩm cho vay tiêu dùng - Kịp thời có văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có văn NHNN, Chính phủ ngành có liên quan 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng No & PTNT thành phố Đà Nẵng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 -25- - Có kế hoạch hoạt động hợp lí, đưa định hướng chiến lược thị trường, khách hàng cho Chi nhánh - Chuyển số cán có kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ Chi nhánh - Hỗ trợ kinh phí cho Chi nhánh xây dựng ổn định sở vật chất mở rộng thêm phòng làm việc, xây dựng thêm địa điểm giao dịch, trang bị thêm phương tiện vận chuyển - Cần nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện qui trình CVTD cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa bàn KẾT LUẬN Đẩy mạnh CVTD trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng NHTM điều kiện phát triển kinh tế Đẩy mạnh CVTD tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, đẩy mạnh CVTD biện pháp hữu hiệu để phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng, xu tất yếu lợi ích thiết thực mà cho vay tiêu dùng mang lại Mặc dù CVTD NH No & PTNT quận Cẩm Lệ triển khai vào năm gần khẳng định vai trò tích cực không Chi nhánh, người tiêu dùng mà kinh tế địa bàn Trên sở lý luận phân tích tổng hợp số liệu thống kê, xuất phát từ thực trạng hoạt động triển khai CVTD NH No & PTNT quận Cẩm Lệ, nội dung luận văn nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ CVTD chưa xứng với tiềm Chi nhánh, từ đưa số giải pháp cụ thể với hy vọng góp phần hoàn thiện phát triển mảng CVTD, nâng cao Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 - 26 - lực cạnh tranh NH No & PTNT quận Cẩm Lệ giai đoạn Giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng NH No & PTNT quận Cẩm Lệ đề tài không nội dung quan tâm nhiều người, đặc biệt trăn trở phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng Việt Nam Do tính chất phong phú lĩnh vực nghiên cứu nên nội dung luận văn nhiều khiếm khuyết hạn chế cần bổ sung Xin cám ơn tham gia đóng góp, chỉnh sửa Quý thầy cô giáo để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Footer Page 26 of 126 ... loại cho vay tiêu dùng 1.1.2.1 Căn vào mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú - Cho vay tiêu dùng phi cư trú 1.1.2.2 Căn vào phương thức hoàn trả - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng... mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đánh giá cách đầy đủ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ đưa giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu. .. trạng hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay