Dự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 202

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:30

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN SĨ TRÍ DỰ BÁO PHỤ TẢI VÀ QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN 110KV, 220KV THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2017 CÓ XÉT ĐẾN 2022 Chuyên ngành: H Mã s : 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ K THUẬT Đ Nẵ Footer Page of 126 , Năm 2013 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VINH TỊNH Phản biện 1: PGS.TS NGÔ VĂN DƯỠNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN HỒNG ANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ t h ậ t họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin -Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý c ọ ề Đà Nẵng thành phố lớn miền Tr ng Việt Nam, cửa ngõ q an trọng biển Tây Ng yên nước Lào, Camp chia, Thái Lan, Myanma đến nước h vực Đông Nam Á giới thông q a cảng biển Tiên Sa, mở hội lớn cho nhà đầ tư Đà Nẵng phải phấn đấ để trở thành địa phương đầ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2022 Do vấn đề phát triển lượng nh cầ cấp bách việc lập dự báo phụ tải phương án xây dựng lưới điện địa bàn thành phố Đà Nẵng cần thiết để đáp ứng nh cầ phát triển inh tế - xã hội tr ng tâm inh tế trọng điểm h vực miền Tr ng với nh cầ phụ tải điện cho sở công nghiệp tập tr ng, h công nghiệp, h đô thị, h tr ng tâm thương mại - dịch vụ, d lịch đà phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ục tiêu ê cứu Mục tiê nhằm đáp ứng phù hợp với định hướng phát triển inh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2022 Dự báo nh cầ phụ tải, đề sơ đồ phát triển lưới điện đến năm 2017 có xét đến năm 2022 từ định hướng được: - Vị trí trạm ng ồn 220KV, 110KV vùng phụ tải; - Đưa giải pháp thiết ế cho h vực Footer Page of 126 th ật lưới điện tr ng ngầm Header Page of 126 Đ ượ p m ê cứu Dự iến nh cầ phụ tải điện cho sở công nghiệp tập tr ng, h công nghiệp, h đô thị, h tr ng tâm thương mại - dịch vụ, d lịch giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022; q y hoạch tổng thể phát triển inh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến 2022 hệ thống điện lực thành phố Đà Nẵng Do việc rộng lớn q y mô phức tạp cấp điện áp tr yền tải phân phối nên đề tài tập tr ng tính toán thiết ế lưới cấp điện áp 110220 V, cấp điện áp lại đề tài hông sâ tính toán thiết ế lưới P ươ p áp ê cứu - Nghiên tính toán nh cầ điện phạm vi toàn thành phố theo giai đoạn q y hoạch - Đánh giá q trình phát triển lưới điện địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2010 - Dự báo nh cầ điện, thiết ế sơ đồ cảo tạo, ngầm hóa lưới điện cao đáp ứng nh cầ q y hoạch ch ng thành phố B cục ề Dự báo phụ tải quy hoạch lưới điện 110KV, 220KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 Cấu rúc Luậ ă L ận văn trình bày chương: - Chương 1: Dự báo nhu cầu phụ tải thành phố Đà Nẵng - Chương 2: Đánh giá nhiễu tác động đến dự báo - Chương 3: Phương án xây dựng lưới điện 110KV, 220KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 - Chương 4: Ngầm hóa lưới điện 110KV, 220KV khu vực thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG DỰ BÁO NHU CẦU PHỤ TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1 CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN - Nội d ng, trình tự thủ tục lập q y hoạch phát triển điện lực (ban hành èm theo Q yết định số: 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) - Q yết định số 1866/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê d yệt Q y hoạch tổng thể phát triển inh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Nghị q yết số 66/2008/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng q y hoạch tổng thể phát triển inh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Q y hoạch tổng thể phát triển inh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Báo cáo tình hình thực inh tế - xã hội năm 2012, ế hoạch phát triển inh tế - xã hội năm 2012 UBND thành phố Đà Nẵng - Định hướng chiến lược phát triển bền vững ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Q y hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, d lịch, nông - lâm - th ỷ sản địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 - Q y hoạch phát triển inh tế - xã hội q ận, h yện đến năm 2017 - Tư liệ đồ, sơ đồ ng yên lý lưới điện 110, 35, 22kV tại, số liệ lưới điện việc c ng ứng, sử dụng điện năm q a Công ty Tr yền tải điện 2, Tổng công ty Điện lực Miền Tr ng Công ty TNHH MTV Điện lực thành phố Footer Page of 126 Header Page of 126 Đà Nẵng c ng cấp - Các số liệ inh tế - th ật điện hách hàng inh doanh thực tế loại phụ tải điện Công ty TNHH MTV Điện lực thành phố Đà Nẵng c ng cấp - Đề án “Q y hoạch phát triển Điện lực Q ốc gia giai đoạn 2010 - 2020, có xét tới 2030” (Tổng sơ đồ VII) Thủ tướng phê duyệt theo q yết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2010 - Kế hoạch đầ tư xây dựng mới, mở rộng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, q ốc phòng, dự án đầ tư nước địa bàn TP Đà Nẵng…, từ tính toán nh cầ điện toàn TP Đà Nẵng theo giai đoạn tới năm 2017, có xét đến 2022 1.2 LỰA CHỌN Ô HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN 1.2.1 Các p ươ p áp dự báo u cầu ă a Phương pháp hệ số đàn hồi Hệ số đàn hồi () = Tốc độ tăng nhu cầu điện (%) Tốc độ tăng trưởng GDP (%) Các hệ số đàn hồi xác định theo ngành theo ch ỗi phân tích q b.Phương pháp ngoại suy theo thời gian Mô hình thường có dạng hàm mũ: At = A0(1+α)t Trong đó: At : Điện dự báo năm t A0 : Điện năm chọn làm gốc α : Tốc độ phát triển bình q ân năm t : Thời gian dự báo c Phương pháp đối chiếu Áp dụng inh nghiệm thực tế nước mà có Footer Page of 126 Header Page of 126 hoàn cảnh tương tự cho việc dự báo phát triển mạng điện nước nhà Phương pháp tương đối đơn giản, thường áp dụng cho dự báo ngắn hạn tr ng hạn d Phương pháp chuyên gia Phương pháp ch yên gia có trọng lượng dựa sở hiể biết sâ sắc ch yên gia giỏi lĩnh vực ngành Sa hi th thập ý iến ch yên gia, cần xử lý thông tin theo phương pháp thống ê e Phương pháp dự báo trực tiếp Xác định nh cầ điện năm dự báo dựa tổng sản lượng inh tế ngành năm s ất tiê hao điện loại sản phẩm s ất tiê hao tr ng bình cho hộ gia đình, bệnh viện, trường học, hách sạn Phương pháp thường áp dụng để dự báo nh cầ điện với thời gian ngắn trung bình 1.2.2 Lựa c ọ p ươ p áp dự báo u cầu ă - Phương pháp tính trực tiếp sử dụng tính toán cho giai đoạn tới năm 2017 - Phương pháp hệ số đàn hồi dùng để iểm chứng lại ết q ả phương pháp tính trực tiếp dự báo cho năm 2022 1.3 PHÂN VÙNG PHỤ TẢI Dự iến phân vùng phụ tải điện toàn thành phố Đà Nẵng thành vùng sa : 1.3.1 Vùng 1: Gồm phụ tải h vực Q ận Hải Châ Q ận Thanh Khê 1.3.2 Vùng 2: Gồm phụ tải h vực q ận Liên Chiể 1.3.3 Vùng 3: Gồm phụ tải h vực phía Đông sông Hàn bao gồm q ận Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.4 Vùng 4: Gồm phụ tải h vực h yện Hoà Vang q ận Cẩm Lệ 1.4 DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG ĐẾN NĂ 2017 THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Quá trình tính toán dự báo theo cấ thành phần1: - Nh cầ điện cho Công nghiệp - Xây dựng - Nh cầ điện cho Nông - Lâm - Th ỷ sản - Nh cầ điện cho Thương mại - Dịch vụ - Nh cầ điện cho Q ản lý tiê dùng dân cư - Nh cầ điện cho hoạt động hác Đề án dự báo nh cầ phụ tải điện theo phương án: Phương án thấp, phương án sở phương án cao Ở phương án hác nha phụ tải chủ yế thành phần chiếm tỷ trọng lớn Công nghiệp, Dịch vụ thương mại tiê dùng dân cư Đề án chọn p ươ sở để thiết ế lưới phương án có tính thi cao vừa phù hợp với điề iện thực tế thành phố, vừa phù hợp q trình hội nhập inh tế Phương án tương ứng với mức tăng trưởng inh tế 14% Kết q ả tính toán nh cầ điện theo phương án sở sa : 1.4.1 N u cầu c o cô p - xây dự Kết q ả tính toán nh cầ điện cho ngành công nghiệp - xây dựng sa : Theo q yết định số 389/1999/QĐ-TCTK Tổng cục Thống ê việc ban hành danh mục phân bổ điện thương phẩm c ng cấp cho hoạt động inh tế - xã hội ngày 04/6/1999 Số liệ Công ty Tr yền tải điện 2, Tổng Công ty Điện lực Miền Tr ng Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng c ng cấp Footer Page of 126 Header Page of 126 Bảng 1.2 - Kết tính toán nhu cầu điện cho ngành công nghiệp - xây dựng Năm 2017 2022 Thành phần - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 Phương án thấp 276,80 Phương án sở 324,40 1.342.489 1.573.349 1.787.719 51,84 16,56%/năm 55,13 20,32%/năm 57,78 23,43%/năm 547,75 726,15 771,53 3.449.215 4.310.270 59,65 17,00%/năm 62,79 17,66%/năm 2.601.815 53,64 14,15%/năm Phương án cao 368,60 1.4.2 Nhu cầu điện cho nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản Kết q ả tính toán nh cầ điện thành phần tổng hợp bảng sa : Bảng 1.3 - Kết tính toán nhu cầu điện ngành Nông - Lâm - Thủy sản Năm 2017 2022 Thành phần - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 1.4.3 N u cầu Phương án thấp 1,45 Phương án sở 1,45 1.829 1.829 1.829 0,07 3,28%/năm 0,06 3,28%/năm 0,06 3,28%/năm 1,72 1,72 1,72 2.125 2.125 2.125 0,04 3,04%/năm 0,04 3,04%/năm 0,03 3,04%/năm c o ươ m - dịc Phương án cao 1,45 ụ Kết q ả tính toán nh cầ điện ngành Thương mại - Dịch vụ sa : Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Bảng 1.4 - Kết tính toán nhu cầu điện Thương mại - Dịch vụ Phương án Phương án Phương án Năm Thành phần thấp sở cao - Nh cầ công 71,97 74,13 75,57 s ất (MW) - Nh cầ điện 244.332 251.662 256.548 (MWh) 2017 - Tỷ trọng A 9,43 8,82 8,29 (%) - Tăng trưởng 17,83%/năm 18,53%/năm 18,99%/năm A: 2012-2017 - Nh cầ công 151,20 157,07 161,47 s ất (MW) - Nh cầ điện 545.816 567.013 582.911 (MWh) 2022 - Tỷ trọng A 11,25 9,81 9,08 (%) - Tăng trưởng 17,44%/năm 17,64%/năm 17,84%/năm A: 2012-2017 1.4.4 N u cầu c o lý dù dâ cư Bảng 1.6 - Kết tính toán nhu cầu điện cho Quản lý TD dân cư Năm 2017 2022 Thành phần - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 - Nh cầ công s ất (MW) - Nh cầ điện (MWh) - Tỷ trọng A (%) - Tăng trưởng A: 2012-2017 Footer Page 10 of 126 Phương án thấp 272,62 Phương án sở 278,68 Phương án cao 284,73 872.650 892.042 911.434 33,69 11,63%/năm 31,26 12,13%/năm 29,46 12,61%/năm 446,00 461,74 472,23 1.482.936 1.535.275 1.570.167 30,57 11,19%/năm 26,55 11,47%/năm 24,46 11,49%/năm Header Page 12 of 126 10 phương án sở, ết q ả tính toán nh cầ điện giai đoạn 2012-2017 theo phương pháp gián tiếp chấp nhận Với nhận xét trên, đề án lựa chọn phương pháp dự báo trực phương án sở phương pháp gián tiếp để thiết ế lưới điện thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 định hướng tới 2022 Bảng 1.10 - Kết phân vùng phụ tải điện thành phố Đà Nẵng Pmax (kW) TT Vùng phụ tải Năm Năm 2017 Năm 2022 2012 I Vùng phụ tải 78.338 149.706 260.729 Q ận Hải Châ 47.514 91.661 159.985 Q ận Thanh Khê 30.824 58.045 100.743 II Vùng phụ tải 65.786 141.244 231.810 Q ận Liên Chiể 65.786 141.244 231.810 III Vùng phụ tải 58.012 110.491 195.256 Q ận Ngũ Hành Sơn 20.584 39.513 69.197 Q ận Sơn Trà 37.427 70.978 126.059 IV Vùng phụ tải 42.942 122.910 338.420 H yện Hoà Vang + 42.942 122.910 338.420 Cẩm Lệ V Pmax (toàn thành phố) 245.078 524.35 1.026.215 1.6 NHẬN XÉT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHU CẦU ĐIỆN Theo ết q ả dự báo phụ tải, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm thành phố Đà Nẵng l ôn vượt trước tốc độ tăng trưởng inh tế, cụ thể giai đoạn sa : Giai đoạn 2007 - 2011: 12,62%/năm Giai đoạn 2012 - 2017: 16,90%/năm Giai đoạn 2018 - 2022: 15,17%/năm Căn vào định hướng phát triển inh tế xã hội, tình hình tăng trưởng điện thành phố Đà Nẵng Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 năm gần đây, đề án lựa chọn ết q ả dự báo nh cầ phụ tải theo phương pháp trực tiếp - phương án sở làm để thiết ế lưới điện thành phố Đà Nẵng đến năm 2017 ết q ả dự báo phụ tải theo phương pháp gián tiếp (phương pháp hệ số đàn hồi) tới năm 2022 làm để thiết ế lưới điện thành phố giai đoạn 20172022 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG NHIỄU TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ BÁO 2.1 NHIỄU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ BÁO Việc đánh giá hiệ q ả inh tế - tài nhằm xác định số tiê : giá trị hoá lãi ròng NPV, hệ số hoàn vốn nội (IRR), tỷ số hiệ q ả B chi chí C đề án Các số xác định sở so sánh phương án có đầ tư hông đầ tư Các tiê cho phép xác định mức độ thi mặt inh tế tài dự án - Phương án có đầu tư: Nhờ có đầ tư cho cải tạo nên lưới điện c ng cấp điện cho hộ tiê thụ h vực với mức phụ tải dự báo tới năm 2022 - Phương án đầu tư: Trong phương án lưới điện có c ng cấp điện cho hộ tiê thụ mức với tiê c ng cấp điện 2.3 NHIỄU VỀ LUẬT ĐIỆN LỰC TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ BÁO Trong điề iện nước ta, tốc độ tăng trưởng nh cầ điện cao (dự iến 10 năm tới tốc độ tăng từ 11-12%/năm, tương ứng với q y mô hệ thống điện tăng lên 2,5 lần vào năm 2020) mang nhiề yế tố bất định (thường cấp điện áp thấp tính bất định hay biến động phụ tải điện cao), q y hoạch phát Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 triển điện lực tỉnh thành phố trực th ộc tr ng ương ( bao gồm chi tiết lưới phân phối) lập theo ch ỳ 10 năm/lần hông cho ết q ả rõ nét cho tầm nhìn q y hoạch từ hoảng năm thứ trở hông cho lưới phân phối mà cho lưới tr yền tải, dẫn đến hông đảm bảo tính tổng thể triết lý, định hướng cấ trúc lưới điện q y hoạch 2.3 NHIỄU VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ BÁO Các phương pháp, mô hình công cụ dự báo nh cầ điện đa phần há hoàn chỉnh lý th yết, hi đưa vào áp dụng lại gặp nhiề thiế hó hăn thiế số liệ thống ê inh tế - xã hội, inh nghiệm xử lý ch yên gia dự báo lâ năm, từ dẫn đến sai số dự báo nhiề hi cao yê cầ , năm sa giai đoạn q y hoạch (thường từ năm thứ sá trở đi); Ngoài ra, nhiề yế tố bất định phát triển inh tế - xã hội ảnh hưởng đến sai số dự báo nh cầ điện Khâ tính toán xây dựng chương trình phát triển ng ồn điện lưới điện số bất cập CHƯƠNG PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN 110KV, 220KV THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017 CÓ XÉT ĐẾN 2022 3.1 HIỆN TRẠNG NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN 3.1.1 Các uồ cu cấp ă a Thống kê trạm nguồn từ lưới điện Quốc gia * Trạm biến áp 500 V Đà Nẵng: Với q y mô công s ất 2x450MVA, điện áp 500/220 V, nhận điện từ t yến đường dây 500 V Hà Tĩnh - Đà Nẵng - Pleiku Tình trạng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 làm việc trạm nhìn ch ng vận hành tốt với mức mang tải cực đại hoảng 85% công s ất đặt * Trạm biến áp 220 V: - Trạm 220 V nối cấp trạm 500 V Đà Nẵng, q y mô công s ất 2x125MVA, cấp điện áp 220/110 V - Trạm 220 V Hoà Khánh: Với q y mô công s ất 2x125MVA, cấp điện áp 220/110 V * Trạm biến áp 110 V: - Trạm biến áp 110 V Hoà Khánh (E9) trạm nối cấp trạm biến áp 220 V Hoà Khánh, q y mô công s ất (63+25)MVA, cấp điện áp 110/22 V - Trạm biến áp 110 V X ân Hà (E10) đặt q ận Thanh Khê, q y mô công s ất 2x40MVA, cấp điện áp 110/35-22-6kV - Trạm biến áp 110 V Liên Trì (E11) đặt q ận Hải Châ , q y mô công s ất (25+40)MVA, cấp điện áp 110/22/6 V -Trạm biến áp 110 V Cầ Đỏ (E12) đặt phường Hoà Thọ Tây, q ận Cẩm Lệ, q y mô công s ất 2x25MVA, cấp điện áp 110/22kV - Trạm biến áp 110 V Q ận Ba (E13) đặt phường Bắc M An q ận Ngũ Hành Sơn, q y mô công s ất (25+40)MVA, cấp điện áp 110/35/22 V - Trạm biến áp 110 V An Đồn (E14) nằm h công nghiệp An Đồn q ận Sơn Trà, q y mô công s ất 1x25MVA, cấp điện áp 110/22 V - Trạm biến áp 110 V Liên Chiể (E92) đặt h công nghiệp Liên Chiể , q y mô công s ất 2x40MVA, cấp điện áp 110/22/10kV - Trạm biến áp 110 V Hầm Đèo Hải Vân, q y mô công s ất Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2x10MVA - Trạm biến áp 110 V Hòa Khánh (EHK2) đặt Kh công nghiệp Hòa Khánh, q y mô công s ất 1x40MVA, cấp điện áp 110/22kV b Thống kê nguồn điện độc lập vận hành Ngoài ng ồn lưới điện địa bàn TP có số ng ồn điện Diezel chủ yế làm nhiệm vụ dự phòng phát bù công s ất phản háng Công s ất phát đạt (50÷60)% công s ất định mức 3.2 ỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC Mục tiêu: Đảm bảo phát triển cân đối hài hòa hệ thống điện mang tính đồng phát triển ng ồn lưới điện c ng cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệ q ả, đáp ứng nh cầ phát triển inh tế xã hội thành phố Yêu cầu sơ đồ phát triển điện lực: - Thừa ế phát triển nghiên Q y hoạch cải tạo phát triển điện lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 2010, có xét đến 2015 dự án đầ tư EVN phê d yệt - Cân đối đủ ng ồn cấp điện có dự phòng cho thành phố sở tiê dùng điện hiệ q ả tiết iệm, bảo đảm h y động th ận lợi ng ồn c ng cấp chế độ vận hành bình thường phụ tải max, trường hợp cố d y t bảo dưỡng - Phát triển mạng lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy c ng cấp điện giảm tổn thất điện năng, gắn ết lưới điện thành phố Đà Nẵng với tỉnh lân cận, bước đại hóa lưới điện, xây dựng lưới điện phù hợp với Q y hoạch đô thị m q an thành phố - Sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ tính linh hoạt cao c ng cấp Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện (điện áp tần số) cho phát triển inh tế xã hội thành phố, đặc biệt h vực tr ng tâm q ận, h yện, h công nghiệp h đô thị 3.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHI LẬP SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC - Phương pháp điề tra hảo sát, th thập số liệ liên ngành - Phương pháp tìm cấ trúc lưới tốt - Sử dụng chương trình, phần mềm để tính toán 3.4 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI CAO THẾ Trạm biến áp 500, 220 V thiết ế đồng với nhà máy điện sơ đồ phát triển nhà máy, thiết ế đảm bảo vận hành an toàn, độ tin cậy cao Trạm biến áp 220 V thiết ế với cấ trúc đầy đủ tối thiể máy biến áp Gam máy biến áp dùng loại MBA pha, công s ất 125, 250MVA; trạm phụ tải hách hàng, gam máy đặt tùy theo q y mô công s ất Đường dây 220 V thiết ế mạch ép, dây dẫn loại AC phân pha tiết diện lớn 2x330mm2, cáp ngầm XLPE-1600mm2.Lưới điện 110 V thiết ế đảm bảo cấp điện an toàn có dự phòng cho phát triển giai đoạn ế tiếp Kết cấ lưới điện 110 V thiết ế mạch vòng mạch ép trạm cấp điện đường dây 3.5 ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC 3.5.1 Câ bằ uồ p ụ ả Việc cân ng ồn cấp dựa sở: - Kết q ả dự báo nh cầ phụ tải (trình bày chương 1) - Các ng ồn điện có: 220KV, 110KV, th ỷ điện, Diesel - Các đề án q y hoạch phát triển điện lực tỉnh lân cận phê d yệt - Các ng ồn 220, 110 V dự iến xây dựng nâng công Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 s ất theo tổng sơ đồ phê d yệt Bảng 3.5- Cân đối nhu cầu nguồn phụ tải 110kV đến năm 2022 TT Hạng mục Đơn vị 2017 2022 I Vùng phụ tải 1 Nh cầ phụ tải MW 149,706 260,729 Nh cầ ng ồn trạm 110 V MVA 180 287 Trạm 110 V cấp cho vùng MVA 145 183 Trạm 110kV Xuân Hà cấp MVA 2x40 2x40 cho vùng Trạm 110kV Liên Trì cấp MVA 25+40 63+40 cho vùng Cân MVA -35 -104 II Vùng phụ tải Nh cầ phụ tải MW 141,244 231,810 Nh cầ ng ồn trạm 110 V MVA 197 255 Trạm 110 V cấp cho vùng MVA 166 206 Trạm 110kV Liên Chiểu MVA 2x40 2x40 Trạm 110kV Hoà Khánh MVA 25+63 2x63 Cân MVA -31 -49 III Vùng phụ tải Nh cầ công s ất MW 110,491 195,256 Nh cầ ng ồn trạm 110 V MVA 155 214 Trạm 110 V cấp cho vùng MVA 90 130 Trạm 110kV An Đồn MVA 1x25 2x25 Trạm 110kV Quận Ba MVA 25+40 2x40 Cân MVA -65 -84 IV Vùng phụ tải Nh cầ công s ất MW 122,910 338,420 Nh cầ ng ồn trạm 110 V MVA 165 372 Trạm 110 V cấp cho vùng MVA 90 168 Trạm 110kV Cầu Đỏ MVA 2x25 25+40 Trạm 110kV Hoà Khánh MVA 1x40 40+63 Cân MVA -75 -204 (Ghi chú: dấu (+): thừa công suất; (-): thiếu công suất) Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 3.5.2 Đề xuấ p ươ p rể lực * Phương án (tương ứng với phụ tải dự báo theo PA cao) Theo phương án tốc độ q y mô phát triển phụ tải Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ, Q ản lý Tiê dùng dân cư đề tăng trưởng mức cao hi có đầy đủ yế tố th ận lợi cho phát triển inh tế - xã hội ng ồn vốn đầ tư hông bị hạn chế * Phương án (tương ứng với phụ tải dự báo theo PA sở) So với phương án 1, phương án bên cạnh việc đáp ứng tối đa nh cầ điện cho h dân cư h vực công nghiệp có tính thi cao, đề án Nhà nước phê d yệt bảo lãnh mặt tài chính, xét tác động hông th ận lợi dẫn đến nh cầ điện h , cụm công nghiệp, tr ng tâm thương mại d lịch số công trình hác thấp phương án * Nhận xét chọn phương án Trong điề iện hạn hẹp tài chính, phát triển lưới điện theo PA1 dẫn tới lãng phí vốn đầ tư Phát triển lưới điện theo phương án (tương ứng với ết q ả dự báo phụ tải theo phương án sở) có điểm tiết iệm vốn đầ tư song đáp ứng yê cầ phụ tải tính toán Do phương án lựa chọn để thiết ế lưới điện cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn q y hoạch 3.6 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LƯỚI CAO THẾ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.6.1 G a o 2012 - 2017 a Lưới điện 500, 220kV * Phương án (Phương án theo Tổng sơ đồ VII) - Phương án đề án chọn để thiết ế lưới: - Xây dựng trạm biến áp 220 V Q ận Ba (Ngũ Hành Sơn) q y Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 mô công s ất 2x125MVA, trước mắt giai đoạn lắp máy biến áp AT1 công s ất 125MVA - Nâng công s ất trạm nối cấp 500 V Đà Nẵng lên thành q y mô (125+250)MVA - Nâng công s ất trạm biến áp 220 V Hoà Khánh lên thành q y mô công s ất (125+250)MVA * Phương án (Phương án đề x ất): - Xây dựng trạm biến áp 220 V Q ận Ba q y mô công s ất 2x125MVA, giai đoạn lắp l ôn máy t yến đường dây cấp điện cho trạm biến áp 220 V Q ận Ba gồm đoạn phương án - Nâng công s ất trạm biến áp 220 V Đà Nẵng lên thành q y mô công s ất (125+250)MVA - Giữ ng yên q y mô công s ất trạm biến áp 220 V Hòa Khánh 2x125MVA b Lưới điện 110kV Vùng 1: Gồm phụ tải h vực q ận Hải Châ Thanh Khê Pmax toàn vùng = 149,706MW, Dự iến q y mô trạm 110 V vùng giai đoạn sa : - Xây dựng trạm biến áp 110 V Chi Lăng đặt h vực sân vận động Chi Lăng cũ, q y mô công s ất 2x40MVA, cấp điện áp 110/22 V, giai đoạn lắp trước máy biến áp T1-40MVA - Xây dựng trạm biến áp 110 V Th ận Phước đặt h đô thị Đa Phước cấp điện cho h đô thị Đa Phước h vực đầ cầ Th ận Phước phía Tây, q y mô công s ất 2x40MVA, cấp điện áp 110/22 V, giai đoạn lắp trước máy biến áp T140MVA - Nâng công s ất trạm biến áp 110 V Liên Trì, điện áp 110/22/6 V lên thành q y mô công s ất trạm (63+40)MVA Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Vùng 2: Gồm phụ tải q ận Liên Chiể Pmax toàn vùng = 141,244MW, nh cầ công s ất cần 197MVA Dự iến q y mô trạm 110 V vùng giai đoạn sa : Nâng công s ất trạm biến áp 110 V Hoà Khánh, điện áp 110/22 V lên thành q y mô công s ất 2x63MVA Vùng 3: Gồm phụ tải q ận Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Pmax toàn vùng = 110,491MW, nh cầ công s ất cần 155MVA Dự iến q y mô trạm 110 V vùng giai đoạn sau: - Nâng công s ất trạm biến áp 110 V An Đồn lên thành q y mô công s ất 2x25MVA, điện áp 220/110 V - Nâng công s ất trạm biến áp 110 V Q ận Ba lên thành q y mô công s ất 2x40MVA, điện áp 110/220 Vùng 4: Gồm phụ tải q ận Cẩm Lệ H yện Hoà Vang Pmax toàn vùng = 122,910MW, nh cầ công s ất cần 165MVA Dự iến q y mô trạm 110 V vùng giai đoạn sa : - Xây dựng trạm biến áp 110 V Hoà X ân với quy mô công s ất 2x40MVA, cấp điện áp 110/22 V, giai đoạn lắp trước máy biến áp T1-40MVA - Xây dựng trạm biến áp 110 V Hòa Liên với quy mô công s ất 2x63MVA, điện áp 110/22 V, giai đoạn lắp trước máy biến áp T1-63MVA - Nâng công s ất trạm biến áp 110 V Cầ Đỏ lên thành q y mô (25+40)MVA, điện áp 110/22 V - Lắp máy biến áp T2-63MVA trạm biến áp 110 V Hòa Khánh 2, điện áp 110/22 V - Xây dựng đường dây 110 V hông ết hợp với cáp ngầm Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 mạch đơn từ trạm biến áp 110 V X ân Hà tách đôi mạch đường dây 110 V Q ận Ba - Liên Trì T yến đường dây cải tạo t yến đường dây tr ng có lên thành đường dây 110 V - Xây dựng đường dây 110 V cáp ngầm mạch đơn Chi Lăng - Th ận Phước, tiết diện XLPE-1200mm2, chiề dài 1,5 m c Định hướng phát triển lưới truyền tải 500, 220, 110kV giai đoạn 2017-2022 Giai đoạn 2017-2022 cần thiết phải phát triển hệ thống lưới điện 500, 220, 110 V thành phố Đà Nẵng dựa ng ồn điện lớn nhà máy điện ng ồn trạm 500, 220 V thành phố Đà Nẵng tỉnh lân cận Giai đoạn 2017-2022 cần thiết phải đưa công trình sa vào vận hành: - Nâng công s ất trạm biến áp 500 V Đà Nẵng: thay MBA 450MVA MBA 900MVA nâng q y mô TBA lên thành (450+900)MVA - Nâng d ng lượng tụ bù dọc đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng lên ≥ 2000A - Xây dựng trạm biến áp 220 V Liên Chiể , xem xét đặt gần h vực Hòa Liên, q y mô công s ất 2x250MVA, cấp điện áp 220/110 V, giai đoạn lắp đặt trước máy biến áp AT1-250MVA - Xây dựng trạm biến áp 220 V Hải Châ , q y mô công s ất 1x250MVA, cấp điện áp 220/110 V Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 CHƯƠNG NGẦ HÓA LƯỚI ĐIỆN 110KV, 220 KV KHU VỰC TRUNG TÂ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NGẦ DỰNG ĐƯỜNG DÂY, TRẠ TRUNG TÂ 4.1.1 TRONG VIỆC XÂY BIẾN ÁP CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ục xây dự cô rì : - Hạ ngầm đường dây điện 110 V & 220 KV h vực trung tâm thành phố Đà Nẵng - Góp phần đưa Thành phố trở thành đô thị tr ng tâm cấp q ốc gia, sử dụng vật tư, thiết bị, công nghệ tiến tiến - Việc ngầm hóa lưới điện phải đảm bảo cho công s ất sa ngầm hóa phải tương đương lớn so với hữ (có xét đến dự phòng phát triển tương lai) - Đảm bảo nâng cao độ tin cậy lưới điện an toàn vận hành - Sơ đồ ết lưới sa hi ngầm hóa phải có tính thi, xem xét đến việc ết nối mạch vòng, nối t yến đến trạm ngắt để linh hoạt vận hành hệ thống dễ dàng ch yển tải hi có cố - Tận dụng tối đa diện tích mặt sẵn có để bố trí ngầm hóa, hạn chế việc giải phóng thêm mặt - Phân loại h vực đầ tư thích hợp, tiên thực trước h vực tr ng tâm thành phố, q ận h yện điề iện vốn đầ tư có hạn phải phân ỳ nhiề giai đoạn để đầ tư 4.1.2 G ả p áp ực ầm óa a Đối với nguồn vốn đầu tư Cần phải nhà nước hỗ trợ đầ tư sở hiệ q ả kinh tế ch ng toàn xã hội h yến hích thêm tổ chức cá Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 nhân hác ngành điện lực tham gia b Đối với quỹ đất không gian để bố trí công trình ngầm - Thành phố sớm q y hoạch hệ thống hạ tầng ngầm giai đoạn 2012-2022 đó, bố trí xếp vị trí công trình ngầm điện lực viễn thông t yến đường tương lai - Thành phố ban hành q y định q y hoạch, thiết ế phê d yệt dự án h dân cư mới, h đô thị h dân cư q y hoạch lại q ận Trung tâm thành phố bắt b ộc phải đầ tư lưới điện viễn thông ngầm từ đầ c Thay đổi số tiêu chuẩn thiết kế lưới điện ngầm: - Giảm hoảng cách bố trí cáp lực, sử dụng loại ống xoắn công nghệ mới, lắp đặt trạm compact, tủ RMU… - Cần sớm xem xét, nghiên đưa q y ch ẩn ngầm hóa ch ng cho tất hệ thống công trình ngầm đô thị 4.2 Ô HÌNH NGẦ HÓA - Xây dựng trạm biến áp 110 V Chi Lăng đặt hu vực sân vận động Chi Lăng cũ - Xây dựng trạm biến áp 110 V Th ận Phước đặt h đô thị Đa Phước cấp điện cho h đô thị Đa Phước h vực đầ cầ Th ận Phước phía Tây 4.2.1 Vị rí b rí lắp ặ cáp ầm - Bố trí lề: Cần tiên xem xét bố trí cáp lề đường nhằm tạo điề iện th ận lợi thi công q ản lý vận hành sa - Bố trí lòng đường: Trong trường hợp lề đường q chật hẹp hệ thống hạ tầng ngầm hác (cấp nước, thóat nước, … ) chiếm hết chỗ xem xét bố trí lòng đường 4.2.2 Các ì ức b rí ặ cáp Sử dụng loại ống có tiết diện PVC/HDPE 200mm2 Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 Loại ống sử dụng: ống thẳng trơn ống xoắn Các iể mương, hào để bố trí cáp bao gồm : - K ểu : Cáp l ồn ống chôn trực tiếp đất - K ểu : Cáp l ồn hối ống chôn trực tiếp đất - K ểu : Cáp đặt giá đỡ mương bê tông - K ểu : Cáp l ồn ống đặt hối bê tông - K ểu : Cáp l ồn ống đặt giá đỡ hào, t y nen 4.2.3 Các ì ức b rí Tr m b ế áp Việc ngầm hóa lưới điện tr ng hạ hông đòi hỏi thiết phải cải tạo lại ết cấ toàn trạm hữ T y nhiên, tùy th ộc vào vị số t yến đường cần có yê cầ m q an cao, h vực tr ng tâm, phải xem xét cải tạo ết cấ loại trạm cổ điển hở, trời (như trạm treo 1-3 máy, trạm giàn, trạm ghép,… ) thành trạm có tính m q an cao để đồng với lưới điện ngầm Theo đó, đề án đề x ất ết cấ trạm để thực cải tạo sa : - K ểu 1: Kết cấ trạm phòng : sử dụng trường hợp có đủ đất để bố trí - K ểu 2: Kết cấ trạm cột : sử dụng trường hợp diện tích đất để bố trí nhỏ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sự phát triển inh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian tới mạnh dẫn đến gia tăng mạnh nh cầ sử dụng điện phục vụ công nghiệp, inh doanh sinh hoạt Do Đề tài: Dự báo phụ tải q y hoạch lưới điện 110 KV, 220 KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 để cấp điện cho thành phố Đà Nẵng cần thiết có ý nghĩa lớn inh tế - xã hội an ninh trị Đề tài dự báo nh cầ điện Đà Nẵng đến năm 2017, có xét đến 2022 phù hợp với định hướng phát triển inh tế - xã hội thành phố Sơ đồ phát triển lưới điện, đề án đưa dựa phân tích tổng thể lưới điện trạng phát triển ng ồn điện có dự iến giai đoạn q y hoạch (bao gồm ng ồn điện cấp ch ng cho h vực lân cận), đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho nh cầ phát triển inh tế xã hội an ninh q ốc phòng Như phân tích trên, lưới điện trạng thành phố Đà Nẵng tồn bất cập phân bố công s ất trạm 110 V chưa hợp lý hi phụ tải điện tăng trưởng mức cao Thực tế cho thấy việc thực giải pháp phát triển điện lực theo q y hoạch đề đòi hỏi cấp thiết Đề nghị Chủ đầ tư sớm bố trí ế hoạch vốn để thực nhằm đảm bảo nh cầ công s ất ng ồn cho lưới điện tr yền tải thành phố Đà Nẵng; đồng thời đề nghị Bộ, ngành, chủ đầ tư tìm iếm ng ồn vốn vay tổ chức nước ngoài, vốn tài trợ tổ chức q ốc tế để cải tạo lưới điện q y hoạch đề ra, đặc biệt tiên phát triển lưới điện tr ng tâm thành phố Footer Page 26 of 126 ... động đến dự báo - Chương 3: Phương án xây dựng lưới điện 110KV, 220KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 - Chương 4: Ngầm hóa lưới điện 110KV, 220KV khu vực thành phố Đà Nẵng. .. phụ tải quy hoạch lưới điện 110KV, 220KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 Cấu rúc Luậ ă L ận văn trình bày chương: - Chương 1: Dự báo nhu cầu phụ tải thành phố Đà Nẵng - Chương... q y hoạch lưới điện 110 KV, 220 KV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022 để cấp điện cho thành phố Đà Nẵng cần thiết có ý nghĩa lớn inh tế - xã hội an ninh trị Đề tài dự báo nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 202, Dự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 202, Dự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 202

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay