Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

13 90 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:30

Header Page of 126 Cơng trình hồn chỉnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ NHẬT THĂNG TRẦN HỒI TRUNG Phản biện 1: PGS TS LÊ QUANG SƠN DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 Chun ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Phản biện 2: TS VÕ NGUN DU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý giáo dục họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 20012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị Hội nghị lần 2, BCH Trung ương khóa VIII xác định: 4 GIẢ THIẾT KHOA HỌC Đội ngũ GV lực lượng, nhân tố định chất lượng, hiệu giáo dục phổ thơng nói chung, THPT nói riêng “GV nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tơn Vì muốn phát triển giáo dục phổ thơng bền vững thiết vinh Chăm lo xây dựng đội ngũ GV tạo chuyển biến chất phải có dự báo phát triển đội ngũ GV tương ứng với q trình phát lượng giáo dục, đáp ứng u cầu đất nước” triển giáo dục THPT Dự báo phát triển đội ngũ GV nhiều nhà khoa học quan tâm NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Do đặc điểm địa lý, KT-XH nên việc dự báo đội ngũ GV tỉnh - Xác định sở lí luận dự báo phát triển đội ngũ GVTHPT khác Hiện tại, Quảng Ngãi chưa có đề tài nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ GV THPT cơng tác dự dự báo phát triển đội ngũ GV THPT Vì lý để đảm bảo đội ngũ GV THPT tỉnh đủ số lượng, mạnh chất lượng, phù hợp báo đội ngũ GVTHPT tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2001 đến 2010 - Dự báo phương hướng phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng hai đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, Quy hoạch phát triển Ngãi năm 2011 - 2020 đề xuất biện pháp thực dự báo mạng lưới sở giáo dục, đào tạo dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi đến PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2020 tỉnh triển khai Do vậy, tơi định hướng vào nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận đề tài: “Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thơng 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” làm đề tài luận văn Thạc sỹ 6.3 Nhóm phương pháp xử lý liệu chun ngành Quản lý giáo dục MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, xác định biện pháp, quy trình quy hoạch phát triển số lượng đội ngũ GV THPT tỉnh PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giới hạn nghiên cứu đề tài là: Dự báo số lượng GV THPT tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2012 đến 2020 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Quảng Ngãi đến năm 2020 nhằm đáp ứng u cầu phát triển giáo dục Ngồi phần mở đầu luận văn gồm có: nói chung, THPT nói riêng cách vững - Chương 1: Cơ sở lí luận dự báo phát triển đội ngũ GV THPT; KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Chương 2: Thực trạng đội ngũ GV THPT việc dự báo phát a) Khách thể nghiên cứu: Phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi b) Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quy hoạch đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi triển đội ngũ GV Quảng Ngãi nay; - Chương 3: Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2020 - Kết luận khuyến nghị Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu dự báo phát triển đội ngũ GV Dự báo yếu tố vốn có người, cơng tác dự báo thực nhiều nước, nhiều lĩnh vực Sự phát triển dự báo có ý nghĩa quan trọng để nâng cao trình độ quản lý Khơng nằm ngồi mục đích đó, dự báo giáo dục quan tâm vị trí, vai trò, mục tiêu, phát triển đội ngũ GV…Trong đó, dự báo phát triển đội ngũ GV nội dung khai thác nhiều cấp độ, phạm vi khác ứng dụng thực tiễn Chun ngành QLGD có số luận văn cao học nghiên cứu vấn đề này, luận văn có giá trị định mặt lý luận, thực tiễn Tại Quảng Ngãi chưa có đề tài dự báo phát triển đội ngũ GV THPT cấp tỉnh.Vì vậy, xem đề tài nghiên cứu cần thiết mặt lý luận u cầu cơng tác quản lý 1.2 Các khái niệm cơng cụ 1.2.1 Đội ngũ giáo viên THPT 1.2.1.1.Khái niệm GV 1.2.1.2 Khái niệm GV THPT 1.2.1.3 Đội ngũ GV THPT: Là tập hợp gồm tất GV làm nhiệm vụ sở giáo dục gồm: Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, GV mơn, GV làm cơng tác Đồn, GV làm cơng tác tư vấn cho HS 1.2.2 Phát triển giáo viên THPT 1.2.2.1 Phát triển 1.2.2.2 Phát triển GV: Phát triển GV thời kỳ số lượng GV cần thiết nhằm đáp ứng u cầu giáo dục ngành, địa phương trường học thời kỳ mặt số lượng, chất lượng, cấu trình độ đội ngũ Trong đề tài sâu dự báo phát triển đội ngũ GV mức độ số lượng 1.2.3 Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT 1.2.3.1 Dự báo 1.2.3.2 Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT: Là tiên đốn có khoa học số lượng GV THPT cần thiết nhằm đáp ứng u cầu giáo dục ngành, địa phương, trường học 1.3 Tầm quan trọng việc nghiên cứu dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT 1.3.1 Vai trò dự báo giáo dục Dự báo có vai trò quan trọng việc định quản lý, việc thường ngày khơng thể thiếu xã hội, tạo sở khoa học cho việc hoạch định sách, xây dựng chiến lược phát triển… 1.3.2 Ý nghĩa việc nghiên cứu dự báo phát triển đội ngũ GV THPT Nhân tố quan trọng việc phát triển GDĐT đội ngũ GV, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nếu khơng có thầy giáo khơng có giáo dục” Nghị lần thứ 4, BCH TƯ khẳng định: “ Để đảm bảo chất lượng giáo dục- đào tạo phải giải vấn đề thầy giáo” 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT 1.4.1 Yếu tố khách quan 1.4.1.1.Khuynh hướng phát triển kinh tế- xã hội 1.4.1.2 Sự phát triển dân số biến động dân cư: Tác động trực tiếp đến dự báo phát triển giáo dục 1.4.2 Yếu tố chủ quan 1.4.2.1 Sự gia tăng dân số học đường: Có ý nghĩa qua trọng đến dự báo đội ngũ GV, dự báo tốt số lượng HS dự báo GV xác Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.2.2.Quy định sỹ số học sinh lớp học: Hiện Cơng thức Dự báo số GV mơn học phải đào tạo, bổ sung năm tới quy định bậc THPT tối đa 45 học sinh/lớp   TS HS x (% theo KH năm) số tiết   x   HS/lớp lớp/năm   Số GV năm=   +   Đònh mức số tiết/môn /năm học       TS HS 10 số tiết   TS HS 11 số tiết   x    +  HS/lớp x lớp/năm   HS/lớ p lớ p /nă m        Đònh mức số tiết/môn/năm học     1.4.2.3 Quy định số mơn học, hoạt động giáo dục: Số mơn học, hoạt động ngồi năm tới chưa có khả thay đổi 1.4.2.4 Thời gian học tập trường: Hiện nay, HS học tập trường buổi/ ngày, năm tới chưa có khả thay đổi 1.4.2.5 Việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp: Là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp có tính định đến dự báo phát triền đội ngũ GV THPT 1.4.2.6 Yếu tố cuối trực tiếp ảnh hưởng đến việc quy hoạch đội ngũ GV THPT đội ngũ GV THPT có: Dự báo phát triển đội ngũ GV phải tính tới biến động đội ngũ GV có … 1.5 Nội dung cơng thức lập dự báo phát triển số lượng đội ngũ giáo viên THPT 1.5.1 Nội dung lập dự báo Thứ nhất: Khảo sát, đánh giá điều kiện KT-XH ảnh hưởng đến phát triển cấu, số lượng GV THPT Thứ hai: Thống kê đánh giá đặc điểm đội ngũ GV THPT có Thứ ba: Lập dự báo học sinh TH, THCS để từ xác định số học sinh vào học THPT( (lớp 10) Thứ tư: Lập dự báo số GV cần cho mơn học theo lớp Thứ năm: Lập dự báo số GV năm từ năm 2012 đến năm 2020 TS GV năm môn Số HS lớp 10 = (số tiết/lớp/năm)+Số GV nghỉ hưu (2012 − 2013) HS/lớp TS GV THPT = Tổng số GV 13 môn+Số GV nghỉ hưu (1 khối lớp) Thứ sáu: Lập dự báo tổng quy mơ GV THPT 10 năm tồn tỉnh 1.5.2 Các cơng thức tính dự báo số lượng giáo viên THPT: Cơng thức Tính số giáo viên hưu cần thay hàng năm Footer Page of 126 Cơng thức Xác định số học sinh năm học Số HS Số HS Tỷ lệ lên lớp Số HS Tỷ lệ lưu ban Lớp T+1 = Lớp T x Lớp T + Lớp T+1 x Lớp T+1 Năm N+1 Năm N Năm N Năm N Năm N Cơng thức : Số lượng GV theo thời điểm = Số học sinh thời điểm / Định mức HS/GV Cơng thức : Nhu cầu giáo viên = Số lớp học x Định mức GV/ lớp Cơng thức : Số GVTHPT năm = Tổng số GV mơn cần + GV hưu mơn Cơng thức 7: Tổng số GV THPT giai đoạn 2012-2020 Tỉnh = Tổng số GV năm Lựa chọn kết phương pháp dự báo: Phải đảm bảo điều kiện, ngun tắc sau: Hệ thống tư liệu xác, đầy đủ đáp ứng nhu cầu phương pháp, u Kết phương pháp dự báo tối ưu tính đến tác động nhiều nhân tố tới đối tượng dự báo Kết dự báo phù hợp với khả tính tốn có, dự báo tối ưu phát huy tối đa nguồn lực 1.6 Cơ sở thực tiễn để xây dựng dự báo đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi năm tới 1.6.1 Đặc điểm tình hình địa lý, dân cư Header Page of 126 10 Tỉnh Quảng Ngãi nằm dun hải Nam Trung Bộ, gần nằm CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN hai đầu đất nước, diện tích tự nhiên 5.131,5km Có 14 ĐỘI NGŨ GV THPT Ở QUẢNG NGÃI NHỮNG NĂM VỪA QUA huyện thị bao gồm: thành phố, huyện đồng bằng, huyện trung 2.1 Thực trạng giáo dục phổ thơng đội ngũ giáo viên THPT du, huyện miền núi huyện hải đảo với 2/3 diện tích núi , đồi 2.1.1 Thực trạng phát triển trường lớp THPT Quảng Ngãi Dân số tỉnh 1.216.773 người, 40 dân tộc chung Giáo dục THPT tăng trưởng nhanh quy mơ, tách tỉnh sống (người kinh chiếm 86,72 % ) Có 96.489 học sinh tiểu học/3.886 7/1989 có 19 trường THPT đến có 37 trường cơng lập với 1.112 lớp, 76.927 học sinh THCS/ 2.289 lớp, 50.800 học sinh học sinh lớp/ 50.800 HS, có 12 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia THPT /1.112 lớp.Trong 10 năm qua tỉ lệ sinh giảm dần từ 1,457 % 2.1.2 Định hướng phát triển trường lớp tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới năm 2000 đến 2009 0,965 % Đến năm 2015:HS THCS vào THPT đạt 75 %; tỷ lệ lưu ban, bỏ học 1.6.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 2% hàng năm; 35% số trường đạt chuẩn; có 41 trường THPT Đến năm 2020: 80% niên độ tuổi đạt trình độ THPT, Sự phát triển kinh tế Quảng Ngãi gắn với lịch sử kinh tế Dun hải miền Trung chủ yếu sản xuất nơng nghiệp Tháng 7/1989, HS THCS vào học THPT 80% Có 46 trường THPT Quảng Ngãi tách tỉnh, đến năm 2005 10 tỉnh nghèo 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo GV THPT tỉnh Quảng Ngãi nước Sau Chính phủ đầu tư xây dựng khu cơng 2.2.1 Cơ cấu chung: Tồn tỉnh đội ngũ cán bộ, GV THPT có 2405 nghiệp Dung Quất, năm 2010 ngân sách thu đứng thứ tồn quốc người đó: Giáo viên 2.211 ( đạt chuẩn 99,98%) Quy mơ, chất lượng GDĐT khơng ngừng tăng lên; mạng lưới 2.2.2 Cơ cấu đội ngũ giáo viên THPT theo mơn : trường lớp mở rộng, mục tiêu XMC- PCTH thực kế hoạch, phổ cập THCS đạt chuẩn 2008.Mỗi huyện có 1-4 trường THPT 1.6.3 Định hướng phát triển nguồn nhân lực năm tới sở để quy hoạch dự báo phát triển giáo dục đội ngũ GV THPT: Trung học phổ thơng: Tỷ lệ học sinh THCS vào THPT đạt 75% năm 2015 85% năm 2020 Footer Page of 126 Bảng 2.5 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo mơn năm học 2011-2012 CD-CT GV có 53 TBGV/lớp 1.112 0,048 11 Địa lý 108 0,097 0,239 12 T Anh 257 0,231 19 0,015 13 TD 171 0,154 Hóa 202 0,182 14 QP 03 0,002 Sinh 186 0,167 15 HN 00 Học lớp 11 KTNN 0,007 16 Văn 300 0,270 17 Lịch sử 147 0,132 TBGV/lớp Tốn GV có 378 Tin 113 Lý TT Mơn TT Mơn 10 0,101 266 KTCN 1.112 0,348 HĐNGL Tự chọn 00 tiêt/tháng/lớp 00 Theo ban Header Page of 126 11 2.3 Thực trạng nhận thức vai trò giáo dục THPT dự 12 Tình hình đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ GV cách báo phát triển đội ngũ giáo viên tồn diện Mục tiêu xây dựng đội ngũ GV chuẩn hố, chất lượng, 2.3.1 Thực trạng nhận thức ý nghĩa giáo dục THPT phát đủ số lượng, đồng cấu, … triển nguồn lực lao động có chất lượng cao, có cần làm dự báo đội 2.3.4 Nhận thức dự báo phát triển đội ngũ GV THPT ngũ giáo viên Dự báo phát triển đội ngũ GV theo nhận thức đầy đủ gồm nội Hiện nay, giáo dục nước quan tâm với mong muốn nước dung : số lượng, cấu, chất lượng Và dự báo cách đồng ta có giáo dục tiên tiến, đáp ứng u cầu phát triển đất bộ, thống Trong cơng tác dự báo số lượng đội ngũ GV, nước thời đại bậc THPT quan trọng Tiến sâu vào thời kỳ phát triển đại hội nhập, ý thức luật 2.4 Thực trạng biện pháp quy trình xây dựng dự báo pháp nhà nước pháp quyền, ý thức tự chủ xã hội dân phát triển đội ngũ giáo viên THPT Tỉnh Quảng Ngãi người hệ thống máy nhà nước 2.4.1 Thực trạng quy hoạch, xây dựng đội ngũ giáo viên người dân nhiều mặt hạn chế Từ tái lập tỉnh tháng 7/1989 đến nay, Quảng ngãi chưa có 2.3.2 Thực trạng nhận thức phát triển giáo dục THPT góp đề tài quy hoạch phát triển đội ngũ GV THPT phần nâng cao chất lượng nguồn lực lao động nhằm chuyển đổi 2.4.2 Các kết đạt cấu phát triển KT - XH Quảng Ngãi năm tới 2.4.2.1.Số lượng: Định mức GV đạt tỉ lệ 1,96 GV/lớp Số lượng HS THPT vào ổn định Tuy nhiên, kiến thức xã hội, 2.4.2.2.Trình độ chun mơn: 99,8% GV đạt chuẩn chuẩn kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, tính linh hoạt, độc lập 2.4.2.3.Về độ tuổi: Đa số GV THPT 35 tuổi (chiếm sáng tạo đa số HS yếu Một số rơi vào tệ nạn xã hội,… 48,36%), tỉ lệ giáo viên người dân tộc thiểu số chiếm 2,93% Nghị Đại hội tỉnh Đảng thứ XVIII rõ phải quy hoạch 2.5 Đánh giá chung phát triển đội ngũ GV THPT Tỉnh Quảng Ngãi mạng lưới trường lớp, xây dựng đề án nguồn nhân lực tỉnh đến 2.5.1 Mặt mạnh: Số lượng GV năm tăng lên đáp ứng nhu cầu 2020 u cầu cấp bách đến hai đề án hồn thành Qua dạy học, chất lượng đội ngũ GV khơng ngừng nâng lên Tuổi đời GV nhận thức việc phát triển giáo dục THPT cấp thiết 35 tuổi cao lực lượng nòng cốt cho giai đoạn 2012-2020 2.3.3 Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc dự báo phát 2.5.2 Mặt yếu: Thiếu GV THPT so với qui định, GV phân bố khơng triển đội ngũ GV THPT nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo đồng vùng Đánh giá chất lượng giáo dục, giảng dạy dục THPT tỉnh nặng hình thức Khả điều hành tổ chức hoạt động Lịch sử nước ta “Tơn sư trọng đạo” truyền thống q báu dân tộc, nhà giáo nhân dân u mến, kính trọng giáo dục, giảng dạy chưa đáp ứng u cầu 2.5.3 Cơ hội: BCH TƯ có Chỉ thị 40-CT/TW xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL Bộ GDĐT tổng kết Chiến Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 lược phát triển giáo dục đến năm 2010 xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 xác định mục tiêu phấn đấu làm kim 3.1.2 Dự báo phát triển số lượng học sinh THPT hàng năm Bằng cách tiếp cận dự báo số lượng học sinh ta có dự báo số nam cho hoạt động giáo dục đào tạo Luật Giáo dục, Điều lệ lượng học sinh tỉnh Quảng Ngãi 2012 - 2020 sau: trường học, chế sách điều hành Nhà nước tạo hành Bảng 3.7 : Dự báo số lượng học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi 2012-2020 lang pháp lý ngày thuận lợi cho phát triển giáo dục 2.6.4 Thách thức: Một phận GV trình độ chun mơn yếu, Năm học 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 20202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 chưa đáp ứng u cầu đổi giáo dục Cơng tác dự báo, lập DS 15-17 88.128 83.283 76.963 68.445 64.141 61.015 60.164 57.785 56.982 57.369 kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ GV HS lớp 22.216 20.571 18.732 19.408 18.847 18.075 19.379 19.485 20.200 20.900 THPT thực chưa tốt T.mới 10 15.884 15.120 14.049 14.556 14.229 13.737 14.825 15.198 16.362 17.138 CHƯƠNG DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TS HSlớp 10 16.100 15.339 14.246 14.753 14.414 13.909 15.003 15.373 16.526 17.309 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI TS HSlớp 11 17.165 16.032 15.278 14.168 14.685 14.349 13.827 14.932 15.308 16.453 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020 HS lớp 12 17.539 17.024 16.181 15.405 14.294 14.798 14.453 13.937 15.037 15.411 3.1 Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Tổng số HS 50.800 48.395 45.705 44.327 43.393 43.057 43.283 44.242 46.871 49.173 3.1.1 Dự báo phát triển dân số: Dân số độ tuổi đến trường Tỉ lệ học/ 57,65 58,11 59,39 64,76 67,65 70,57 71,94 76,56 82,26 85,71 độ tuổi điểu kiện cần để xác định quy mơ, số lượng học sinh học Bảng 3.1 Dự báo dân số địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 2020 Tỉ lệ hs vào 71,50 73,50 75,00 75,00 75,50 76,00 76,50 78,00 81,00 82,00 10/hs lớp Năm Tổng dân số Độ tuổi 0-5 Độ tuổi 6-10 Độ tuổi 11-14 Độ tuổi 15-17 2011 1.219.762 114.154 93.935 84.422 88.128 2012 1.220.904 112.948 94.291 79.885 83.283 2013 1.222.046 112.541 94.793 76.175 76.963 2014 1.223.190 112.530 95.577 75.057 68.445 2015 1.224.335 112.669 95.169 74.051 64.141 2016 1.225.481 112.793 94.584 73.844 61.015 3.1.2.2 Tiếp cận dự báo số học HS THPT Theo định hướng phát 2017 1.226.628 112.920 93.418 75.185 60.164 triển GDĐT tỉnh từ năm 2011 đến năm 2020 (Cách tiếp cận 2) 2018 1.227.776 113.053 93.060 76.315 57.758 Căn đề án: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, Quy hoạch 2019 1.228.962 113.184 93.059 76.147 56.982 phát triển mạng lưới sở GDĐT đến 2020 quy định tỉ lệ tuyển sinh 2020 1.230.076 113.314 93.227 75.568 57.369 Footer Page of 126 3.1.2.1 Tiếp cận dự báo số học sinh THPT theo phần mềm Bộ Giáo dục Đào tạo (Cách tiếp cận 1) Chương trình phương pháp thơng dụng để dự báo số lượng HS Nó cho phép tính số liệu HS hệ thống, dựa vào dự báo dân số độ tuổi, tỷ lệ học sinh lưu ban, lên lớp, tuyển mới…, lấy số liệu thực tế năm học 2011-2012 tỉnh có để tính (kết bảng 3.2) Header Page of 126 15 16 vào 10 số liệu học sinh lưu ban, bỏ học từ tính số Thơng tư 35 Bộ GDĐT, Bộ Nội Vụ quy định GV lớp liệu HS học THPT tỉnh (kết bảng 3.4) THPT khơng q 2,25; Thơng tư số 12 Bộ GDĐT ban hành Điều 3.1.2.3 Tiếp cận dự báo số học sinh THPT phương pháp chun lệ trường THCS, THPT định mức HS/GV 20 gia (Cách tiếp cận 3): Phương pháp thực cách lập Số lượng giáo viên theo thời điểm = Số học sinh thời điểm : phiếu xin ý kiến chun gia am hiểu lĩnh vực quản lý giáo dục định mức HS/GV (ta có bảng 3.8 trang 13) Trên sở đó, có số học sinh dự báo cho năm 3.1.3.2 Dự báo quy mơ GV Phương pháp dựa vào định mức GV/lớp Phân tích lựa chọn phương án: Trên sở cách tiếp Nhu cầu giáo viên tính = Số lớp học x định mức GV/ cận ta thấy cách có ưu, nhược điểm So sánh số liệu lớp Theo quy định GV lớp THPT khơng q 2,25; lớp năm với thực tiễn tơi chọn cách tiếp cận thứ 2, cách tiếp cận khơng q 45 HS Năm học 2011-2012, Quảng Ngãi có 50.800 HS làm sở để dự báo phát triển đội ngũ GV THPT đến năm 2020 với 1.112 lớp (có 45,59 HS/lớp) Đây sở chuẩn để tính tốn: 3.1.3 Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020: Trên sở dự báo số HS học THPT ta dự báo số lượng GV THPT sau: 3.1.3.1 Dự báo GV phương pháp định mức HS/GV Bảng 3.8 Số lượng GV THPT đến năm 2020 Theo định mức HS/GV STT Năm học 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Tổng số HS 48.395 45.705 44.327 43.393 43.057 43.283 44.242 46.871 49.173 Số lượng GV cần 2.420 2.285 2.216 2.170 2.153 2.164 2.212 2.344 2.459 Tổng số lớp 1.075 1.016 985 964 957 962 983 1.042 1.093 Bảng 3.9 Kết dự báo số lượng GVTHPT theo định mức GV/lớp TT 1 Năm học Tổng số HS Tổng số lớp Số GV cần 2011-2012 50.800 1.112 2.211 (Hiện có) 2012-2013 48.395 1.062 2.388 2013-2014 45.705 1.003 2.256 2014-2015 44.327 972 2.188 2015-2016 43.393 952 2.142 2016-2017 43.057 944 2.125 2017-2018 43.283 949 2.136 2018-2019 44.242 970 2.183 2019-2020 46.871 1.028 2.313 2020-2021 49.173 1.079 2.427 3.1.3.3 Dự báo giáo viên theo phương pháp định mức cơng tác Nhu cầu GV = Khối lượng cơng tác hàng tuần : định mức lao động hàng tuần GV Định mức cơng tác tuần GV gồm: Số tiết mơn học + số tiết kiêm nhiệm GV tuần/lớp.Theo kế hoạch THPT cơng văn số 7608 Bộ GDĐT số tiết TB /lớp/ tuần 28,85 Ngồi ra, số tiết Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 kiêm nhiệm GV khoảng 15% số tiết/tuần, số lao động dành (Bảng 3.8) phù hợp Còn hai kết phương pháp dự báo số cho GV học tập - bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ khoảng 6% lượng GV/ định mức cơng tác, HS/GV làm phương án kiểm chứng số dự phòng cho GV nghỉ hộ sản, bệnh, làm việc khác khoảng 3.1.3.5 Dự báo nhu cầu giáo viên cần bổ sung thêm hàng năm 8% (tổng cộng 28 %) Như vậy, khối lượng lao động hàng tuần Tại Quảng Ngãi năm số giáo GV khơng tiếp tục cơng GV năm học 2011-2012 với 1.112 lớp tính sau: (28,85 tác (nghỉ chế độ, thơi việc, chuyển cơng tác…) khoảng 1% Kết tiết/tuần x 1.112 lớp ) + (28% x 28,85 x 1.112 lớp ) = 39.697,60 dự báo GV THPT cần đào tạo thêm giảm thể : Theo quy định GV lớp THPT khơng q 2,25; quy định số Bảng 3.12 Số lượng GV THPT cần bổ sung năm tiết dạy/tuần GV THPT 17 Từ tính số lượng TT Năm học GV cần cho năm học 2010-2011 với 1.112 lớp 39.697,60/17 = 10 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2.335 GV.Tương tự ta có dự báo số lượng đội ngũ GV THPT là: Bảng 3.10 Kết dự báo nhu cầu GV THPT theo định mức cơng tác Năm học TS lớp TS Số GV Tỉ lệ GV/lớp cần có laộng/tuần động/tuần 2011-2012 1.112 39.697,60 2.335 2,09 Số lượng Số GV Số GV giảm Số GV cần bổ sung GV cần nghỉ hưu 1% hàng năm Tăng(+), Giảm (-) 2211 2.388 2.256 2.188 2.142 2.125 2.136 2.183 2.313 2.427 26 20 57 52 50 58 66 36 67 24 23 22 22 21 22 22 24 25 127 -89 -11 28 54 91 137 190 206 2012-2013 1.075 39.714 2.336 2,17 2013-2014 1.016 37.507 2.206 2,17 2014-2015 985 36.376 2.140 2,17 2015-2016 964 35.609 2.095 2,17 2016-2017 957 35.334 2.078 2,17 2017-2018 962 35.519 2.089 2,17 nguồn bổ sung cho đủ số lượng GV dự báo, cần đặc biệt trọng 2018-2019 983 36.306 2.136 2,17 đến tính đồng bộ, hợp lý cấu chun mơn, tính chuẩn hóa 2019-2020 1.042 38.463 2.263 2,17 trình độ, tính cân đối vùng miền 2020-2021 1.093 40.352 2.374 2,17 3.1.3.6 Dự báo nhu cầu số lượng giáo viên THPT theo mơn 3.1.3.4 Phân tích để lựa chọn phương án tối ưu Qua kết phương pháp tính chọn kết phương pháp dự báo nhu cầu giáo viên THPT theo định mức GV /lớp Cùng với việc dự báo quy mơ phát triển đội ngũ GV, tìm kiếm Căn vào kế hoạch giáo dục THPT ban hành định 16 Bộ GDĐT: Quy định số tiết trung bình/mơn/lớp/tuần cách tính định mức GV mơn cho mơn học theo cơng thức sau: (Số tiết/tuần/lớp/mơn) x tổng số lớp + 28%(kiêm nhiệm) Định mức / tuần / GV Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 Bảng 3.13 Kết tính nhu cầu số lượng GV THPT mơn cao) Do kết dự báo nhu cầu GV THPT dựa phương TT Mơn Tốn Số tiết TBm/lớp 3,67 pháp định mức GV/lớp thể bảng sau: Nhu cầu GV theo định mức chuẩn Hiện có 2012-2013 2015-2016 2020-2021 378 357 326 332 Bảng 3.14 Kết dự báo số lượng GV tính theo định mức GV/lớp Năm học GV Tổng số GV cần (người) Tăng (+) Tin 1,66 113 134 120 137 Vật lý 2,32 266 188 168 191 KTCN 0,41 19 33 30 34 Hóa học 2,25 202 182 163 185 Sinh học 1,49 186 121 108 123 KTNN 0,25 20 18 21 Ngữ văn 3,59 300 291 261 295 Lịch Sử 1,58 147 128 115 130 10 CD - CT 1,00 53 81 73 82 11 Địa 1,58 108 128 115 130 12 Anh văn 3,50 257 283 254 288 13 Thể dục 2,00 171 162 145 165 Trên phương pháp thường dùng để tính số lượng GV 14 GDQP 1,00 81 73 82 cần có, nguồn gốc để đưa định mức tính giống nên kết 15 Nghề PT 0,33 16 Tự chọn 2,22 Hoạt động tập thể Hoạt động 18 NGLL 17 Hiện khơng có GV trường THPT sử dụng GV Trung tâm Giảm (-) 2011-2012 2.111 1.112 2012-2013 2.111 1.075 2.407 296 2013-2014 2.407 1.016 2.273 -134 2014-2015 2.273 985 2.204 -69 2015-2016 2.204 964 2.158 -46 2016-2017 2.158 957 2.141 -17 2017-2018 2.141 962 2.152 11 2018-2019 2.152 983 2.200 48 2019-2020 2.200 1.042 2.331 131 2020-2021 2.331 1.093 2.445 114 khơng khác biệt nhiều Tuy nhiên, phương pháp dùng để bổ sung cho nhau, kiểm chứng lẫn Khơng có giáo viên mơn nên sử dụng GVCN lớp nhằm đảm bảo số lượng GV Khi nói đến đội ngũ GV nói đến 20 Giáo viên Mỗi trường tối thiểu phải có GV: Vật lý, hóa học sinh học, TN-TH trường ĐHSP đào tạo loại hình GV 2211 2129 1909 2164 Từ năm học 2009-2010 cấp THPT thực chương trình giáo dục mới, nên cấu đội ngũ GV mơn có thay đổi tăng, giảm GV mơn (tùy thuộc vào học sinh đăng ký học phân ban, nâng Footer Page 10 of 126 Số GV Lập kế hoạch tuyển GV phải tính cụ thể vào số HS, số GD hướng Khơng có giáo viên mơn nên sử dụng GV kỹ thuật GVCN nghiệp 28,85 Số lớp Khơng có giáo viên mơn nên sử dụng GVCN 19 Tổng có nguồn lực cấp,việc dự báo lại phải xem xét đến cấu độ tuổi, phát triển dân số, định mức …Đó q trình phức tạp, người dự báo cần phải xem xét để có lựa chọn Những năm qua Quảng Ngãi phát triển đội ngũ GV theo hướng tự nhiên, thiếu dự báo khoa học, nên đội ngũ GV khơng đồng cấu Vì vậy, bổ sung đội ngũ GVcần tính cụ thể chương trình mơn THPT Từ năm 2012 GV tỉnh đáp ứng nhu cầu Header Page 11 of 126 21 22 tối thiểu chưa đồng cấu, để giải vấn đề cần -Xác định mục tiêu, u cầu quy mơ phát triển giáo dục (số thời gian có chiến lược dự báo xác, khoa học 3.2 Các biện pháp quản lý nhằm thực dự báo lượng giáo viên THPT) - Xác định dự báo giáo dục (giáo viên THPT) 3.2.1 Phân cấp quản lý ngành quản lý Nhà nước giáo dục 3.2.3 Quản lý có hiệu mạng lưới trường THPT quy quản lý đội ngũ GV hoạch để phát triển đội ngũ GV THPT Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp: Hiệu lực, hiệu dự báo phát triển số lượng đội ngũ GV bắt nguồn từ vấn đề tổ chức quản lý nhà nước giáo dục Các biện pháp thực cụ thể: - UBND Tỉnh giao tiêu tuyển GV phù hợp quy mơ phát triển cấp học THPT Tăng cường quản lý nhà nước giáo dục dự báo, kiểm tra chun mơn, quản lý chất lượng giáo dục - Triển khai tốt đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp tỉnh từ đến năm 2020 phê duyệt - Đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường chuẩn quốc gia 3.2.4 Sử dụng hợp lý sở vật chất, tài cho giáo dục THPT phát triển đội ngũ giáo viên THPT Cơ sở vật chất-TBDH, tài phương tiện lao động sư phạm - Điều tra sinh viên tỉnh học sư phạm dựa dự báo phát GV-HS, điều kiện thiết yếu để tiến hành q trình dạy học Nó triển đội ngũ GV THPT từ đến năm 2020 để tính tốn cụ thể nhu phát huy tác dụng thực trở thành nhân tố cầu đào tạo, kế hoạch tuyển dụng GV năm q trình giáo dục, phù hợp với mục đích, nội dung, phương pháp, - Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán QLGD Tiếp tục phân cấp cho Hiệu trưởng Trường THPT chủ động vấn đề: dự báo, kế hoạch hóa cơng tác quản lý; tuyển sinh; hình thức tổ chức giáo dục.Những việc cần làm biện pháp này: - Đầu tư ngân sách cho cơng tác đào tạo sau chuẩn bồi dưỡng GV hợp lý có hiệu - Trên sở quy định quản lý hồ sơ cán bộ, cơng chức nhà - Đầu tư thiết bị dạy học đạt chuẩn cho trường THPT Tăng nước, hồn thiện nội dung hồ sơ quản lý GV, đại hố quản lý cường nguồn vốn đầu tư xây dựng theo tinh thần đầu tư thơng qua việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin phát triển cho lĩnh vực thuộc quốc sách hàng đầu - Xây dựng thang điểm thi đua chuẩn, Sau tổng kết thi đua, - Hàng năm, ngân sách chi cho giáo dục cần phải đáp ứng mức chi kết thơng báo rộng rãi, cơng khai tồn ngành tối thiểu thực theo mức: Ngân sách hàng năm 3.2.2 Xây dựng quy trình nghiên cứu dự báo phát triển giáo dục nhà trường = 80 % chi lương + 20 % Chi khác 3.2.2.1 Thành lập tiểu ban lập dự báo GV THPT cấp tỉnh ,ngành 3.2.5 Tổ chức, xây dựng thực tốt chế độ sách 3.2.2.2 Quy trình nghiên cứu lập dự báo phát triển giáo dục (Đội đội ngũ nhà giáo ngũ giáo viên): - Xây dựng khung lý luận nghiên cứu - Tổ chức khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến xu phát triển giáo dục (số lượng giáo viênTHPT) Footer Page 11 of 126 Trong nhiều năm qua Đảng nhà nước có sách cụ thể chế độ cho GV, việc tiếp tục làm tốt để tạo điều kiện cho GV hồn thành tốt nhiệm vụ Header Page 12 of 126 23 24 3.2.6 Quy định rõ cơng tác ln chuyển đội ngũ nhà giáo KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ khơng để ảnh hưởng tới ổn định phát triển giáo dục trường Từ kết nghiên cứu nêu chương I,II,III tơi cho Nội dung cần phải có đề án cụ thể, rõ ràng, minh bạch mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề đề tài khoa học: có hiệu cao phát triển giáo dục “Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến 3.2.7 Quản lý thực tốt sách cử tuyển phù hợp với thực tiễn năm 2020 ” thực Qua lí luận thực tiễn vấn đề Tiếp tục việc đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Cơng khai việc tuyển sinh theo hình thức cử tuyển nghiên cứu, tơi rút số kết luận sau: Kết luận a) Dự báo giáo dục nội dung khơng thể thiếu quy 3.2.8 Tổ chức thu hút tiềm xã hội vào q trình phát hoạch phát triển tổng thể KT-XH Nghị hội nghị lần thứ BCH triển giáo dục giáo viên THPT TW Đảng khóa VIII rõ biện pháp để thực Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, có chế minh bạch huy giải pháp đổi quản lí giáo dục đào tạo tăng cường cơng tác dự động nguồn vốn đóng góp cho ngành giáo dục Thực sách báo kế hoạch hóa phát triển giáo dục có tầm quan trọng đặc bình đẳng hưởng thụ nhu cầu học tập học sinh; hỗ trợ biệt phải đưa giáo dục vào quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đối tượng diện sách có điều kiện tham gia học tập nước địa phương Vì dự báo, quy hoạch giáo dục 3.3 Khảo nghiệm tính hợp lý biện pháp đào tạo nói chung, dự báo phát triển đội ngũ GV nói riêng đóng vai Để kiểm chứng cần thiết biện pháp dự báo phát triển đội trò quan trọng cơng tác quản lí giáo dục, giúp người quản lí ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tơi tiến hành thăm dò hoạch định giáo dục cho tương lai, đảm bảo hệ thống phát triển vững ý kiến cán am hiểu lĩnh vực ngành Trên sở chắc, hài hòa, cân đối, phù hợp với quy luật khách quan, làm sở để điều tra phiếu hỏi nhận thấy nhóm biện pháp dự báo phát xây dựng kế hoạch chung ngắn hạn triển đội ngũ GV THPT hầu hết cán quản lý đồng tình, Đội ngũ GV “nhân tố định chất lượng, nguồn điều chứng minh tính cấp thiết, khả thi dự báo số lượng HS nhân lực chủ yếu thực mục tiêu giáo dục” Muốn phát triển GV THPT Từ làm cho người quản lý cấp cần phải nhận thức giáo dục, vấn đề then chốt phải phát triển đội ngũ GV số cơng tác dự báo cơng việc cần thiết cho cơng tác quản lý lượng, chất lượng cấu mơn Dự báo đội ngũ GV nội dung quan trọng phát triển giáo dục cần quan tâm nghiên cứu nước địa phương b) Trên sở lí luận dự báo phát triển đội ngũ GV THPT, vận dụng vào thực trạng tỉnh Quảng Ngãi tơi nhận thấy: Thời gian qua giáo dục THPT phát triển theo xu chung tồn quốc Đặc biệt giáo Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 dục THPT phát triển nhanh quy mơ HS, hệ thống trường lớp xây dựng kế hoạch biên chế, chủ động tuyển chọn tuyển dụng GV đội ngũ GV Tuy nhiên, chưa trọng đến cơng tác dự báo theo kế hoạch giao bảo đảm đủ định mức GV theo lớp cách có hệ thống nên nhiều hạn chế xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ dẫn đến bất cập quy mơ phát triển khả đáp ứng Đó tình trạng thiếu GV cục số mơn, tỉ Chỉ đạo đổi cơng tác đào tạo trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng Tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng mạng lưới trường lớp lệ GV so với định mức chuẩn: GV/lớp chưa đảm bảo…Do đó, chất theo hướng “ trường đạt chuẩn quốc gia” lượng giáo dục tồn diện, đặc biệt mơn thực hành nhiều Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Sở GDĐT Quảng Ngãi hạn chế việc dạy học trường THPT Như vậy, việc dự báo UBND tỉnh Quảng Ngãi cần cụ thể hóa mục tiêu phát triển CBQL đội ngũ GV THPT địa bàn tỉnh cần thiết cấp bách để giáo dục GV THPT sách cụ thể để thật nâng vị trí, đáp ứng hai đề án tỉnh: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, vai trò người GV việc nâng cao chất lượng giáo dục Quy hoạch phát triển mạng lưới sở giáo dục, đào tạo dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi đến 2020 c) Dựa vào lí thuyết khoa học dự báo, đề tài dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT đến năm 2020; từ quy Ngồi sách chung, Tỉnh cần có sách riêng như: thu hút “nhân tài”, chuyển đổi GV…để tạo chuyển biến chất GV, tạo động lực để GV THPT cống hiến cho nghiệp giáo dục hoạch, xếp, bố trí xây dựng mục tiêu theo giai đoạn Ngành GDĐT Quảng Ngãi cần sớm có quy hoạch cụ thể từ đến năm 2020 Đồng thời đề tài xây dựng hệ giải phát triển GDĐT đến năm 2020 phù hợp với nghị đại hội Đảng pháp nhằm thực nội dung dự báo Những kết tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII sau: đề tài sử dụng làm khoa học để ngành GDĐT tỉnh - Cần có đề án khả thi quy hoạch phát triển đội ngũ GV THPT Quảng Ngãi xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo u cầu số lượng, chất lượng, cân đối mơn xếp, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh - Cần tham mưu sách cụ thể để khuyến khích giáo viên Khuyến nghị học để nâng chuẩn Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Đối với trường THPT Trong tỉnh Cần sớm thể chế hóa luật giáo dục cách cụ thể, hướng dẫn Cần lập kế hoạch phát triển HS trường từ đến năm 2020, thực quản lí giáo dục cách thống phạm vi nước sở dự báo, lập nhu cầu đội ngũ GV cấu GV Chỉ đạo triển khai, thực thật khoa học việc xây dựng chương trình, SGK, bồi dưỡng GV để đáp ứng thực tế Thực phân cấp quản lí tồn diện theo ngành Riêng quản lí nhân đề nghị phủ phân cấp: Giao cho sở GDĐT chủ động Footer Page 13 of 126 mơn để tham mưu cho Sở GDĐT dự báo, lập kế hoạch đội ngũ GV Tăng cường cơng tác kiểm tra để xây dựng đội ngũ GV THPT có phẩm chất đạo đức, lực sư phạm, trình độ chun mơn tốt để đáp ứng nhu cầu đổi phát triển GDĐT đến năm 2020 ... cấu trình độ đội ngũ Trong đề tài sâu dự báo phát triển đội ngũ GV mức độ số lượng 1.2.3 Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT 1.2.3.1 Dự báo 1.2.3.2 Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT: Là tiên... trạng đội ngũ GV THPT việc dự báo phát a) Khách thể nghiên cứu: Phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi b) Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quy hoạch đội ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi triển đội ngũ. .. dự dự báo phát triển đội ngũ GV THPT Vì lý để đảm bảo đội ngũ GV THPT tỉnh đủ số lượng, mạnh chất lượng, phù hợp báo đội ngũ GVTHPT tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2001 đến 2010 - Dự báo phương hướng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay