Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần An Tâm

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:30

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHI YẾN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: TS TRẦN THỊ CẨM THANH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lợi nhuận tiêu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiêp Tuy nhiên, lợi nhuận bị điều chỉnh tùy theo mục đích doanh nghiệp Điều làm ảnh hưởng đến việc đánh giá định bên có liên quan (cơ quan thuế, ngân hàng,)… Lợi nhuận phần chênh lệch doanh thu chi phí Do đó, doanh thu chi phí hai nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc đo lường lợi nhuận Để đo lường lợi nhuận có độ tin cậy cao cần phải ghi nhận đo lường doanh thu, chi phí hợp lý có độ tin cậy cao Hoạt động kinh doanh ban đầu công ty kinh doanh suất ăn khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng Sau chuyển qua lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn việc vận dụng qui định kế toán lĩnh vực Sản phẩm xây dựng hạng mục, công trình Thời gian để hoàn thành sản phẩm kéo dài khối lượng công việc nhiều làm cho việc ghi nhận doanh thu chi phí công ty chưa tuân theo nguyên tắc kế toán Chi phí xác định chưa phù hợp với doanh thu, chưa phản ánh đầy đủ hợp lý chi phí cho công trình Từ đó, tiêu lợi nhuận xác định kỳ không phản ánh với lợi nhuận kinh tế mà công ty tạo Thực tế làm cho tiêu lợi nhuận cung cấp không phản ánh thực tế Footer Page of 126 Header Page of 126 Là nhân viên công ty, phát tồn hệ nó, em chọn đề tài: "Đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm" để đề xuất ý kiến giúp cho việc đo lường lợi nhuận hợp lý, đảm bảo việc cung cấp thông tin cho đối tượng có liên quan Mục đích đề tài Thông qua việc phân tích sở lý luận việc ghi nhận doanh thu, chi phí theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 “Hợp đồng xây dựng”, chuẩn mực chế độ kế toán hành để, tìm hiểu thực trạng ghi nhận doanh thu, chi phí để đo lường lợi nhuận công ty cổ phần An Tâm; qua góp ý nhằm hoàn thiện công tác đo lường lợi nhuận công ty Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Vận dụng chuẩn mực hướng dẫn kế toán doanh thu, chi phí hoạt động xây dựng để tiến hành đo lường lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu đo lường lợi nhuận kế toán công ty cổ phần An Tâm Nguồn liệu thông tin sử dụng luận văn từ công ty cổ phần An Tâm năm 2012 - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tế trường hợp Số liệu thu thập từ công ty cổ phần An Tâm, tiến hành phân tích đánh giá công tác đo lường lợi nhuận công ty lĩnh vực xây dựng công trình Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 Thực luận văn để giúp cho Công ty xem lại quy trình đo lường doanh thu, chi phí để xác định lợi nhuận Qua tiêu lợi nhuận cung cấp hợp lý đáng tin cậy Công ty người sử dụng thông tin kế toán Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu tổng quan tài liệu nghiên cứu luận văn có kết cấu gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Chương 3: Hoàn thiện công tác đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Tổng quan tài liệu Việc nghiên cứu ghi nhận doanh thu, chi phí đo lường lợi nhuận doanh nghiệp nhiều tác giả quan tâm, thể không luận văn mà nhiều tạp chí kế toán đề cập Tác giả Tống Thị Hoa (2011) thực đề tài “Vận dụng nguyên tắc phù hợp doanh nghiệp xây lắp: trường hợp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (Seatech)” Tác giả nêu lên nguyên tắc ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu theo quy định chuẩn mực kế toán việc vận dụng nguyên tắc phù hợp lĩnh vực xây lắp Mặc dù không đề cập nhiều đến việc xác định giá vốn, tác giả đưa ý kiến hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu như: định kỳ xác định Footer Page of 126 Header Page of 126 doanh thu chi tiết cho công trình, tăng cường công tác nghiệm thu xác định giá trị dở dang cuối kỳ Tuy nhiên, luận văn chi phí quản lý doanh nghiệp tác giả phân bổ cho đối tượng tập hợp chi phí theo tổng chi phí phát sinh kỳ, đó, giá trị dở dang cuối kỳ có bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, điều vi phạm nguyên tắc thận trọng, chi phí quản lý doanh nghiệp phải ghi nhận chi phí sản xuất kỳ để xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận Theo chuẩn mực kế toán chung (Chuẩn mực số 1), lợi nhuận kế toán là: thước đo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận doanh thu, thu nhập khác chi phí Như vậy, đo lường lợi nhuận kế toán thực chất đo lường doanh thu, chi phí kế toán 1.1.2 Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận Lợi nhuận xác định phải tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng Trình tự bước để xác định lợi nhuận là: i) Xác định doanh thu tuân theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu; ii) Xác định chi phí tuân theo nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng 1.2 ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XẤY DỰNG 1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng a Đặc điểm sản xuất kinh doanh xây dựng - Sản phẩm xây dựng sản phẩm mang tính đơn chiếc, riêng lẻ Footer Page of 126 Header Page of 126 - Sản phẩm xây dựng thường có giá trị lớn thời gian thi công công trình tương đối dài - Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng tương đối dài - Sản phẩm xây dựng sử dụng chỗ gắn liền với địa điểm xây dựng, nơi sản xuất nơi tiêu thụ sản phẩm - Sản phẩm xây dựng tiêu thụ theo giá dự toán giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước (giá dự thầu) - Sản phẩm xây dựng thường tổ chức sản xuất trời, chịu tác động trực tiếp yếu tố môi trường, khí hậu, thời tiết Do đó, sản phẩm xây dựng thường mang tính chất thời vụ b Đặc điểm doanh thu, chi phí Sản phẩm xây lắp thực theo nhiều giai đoạn, nhiều hạng mục nên việc xác định doanh thu, chi phí theo giai đoạn, hạng mục Do hoạt động xây dựng chịu nhiều tác động yếu tố không chắn tương lai nên doanh thu hoạt động xây dựng bao gồm phận: - Doanh thu ghi nhận ban đầu ghi hợp đồng; - Các khoản tăng, giảm thực hợp đồng 1.2.2 Đo lường lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng a Đo lường ghi nhận doanh thu HĐXD Doanh thu hợp đồng xây dựng bao gồm: - Doanh thu ban đầu ghi hợp đồng - Các khoản tăng, giảm thực hợp đồng, khoản tiền thưởng khoản toán khác khoản có khả làm thay đổi doanh thu xác định cách Footer Page of 126 Header Page of 126 đáng tin cậy b Xác định ghi nhận doanh thu - Ghi nhận doanh thu theo tiến độ kế hoạch: kết thực hợp đồng xây dựng ước tính cách đáng tin cậy, doanh thu chi phí liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài mà không phụ thuộc vào hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch lập hay chưa số tiền hóa đơn - Ghi nhận doanh thu theo tiến độ thực hiện: kết thực hợp đồng xây dựng xác định cách đáng tin cậy khách hàng xác nhận, doanh thu chi phí liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng c Xác định ghi nhận chi phí xác định lợi nhuận Giá vốn doanh nghiệp xây dựng Giá vốn hoạt động xây dựng giá thành công trình, hạng mục công trình, phần khối lượng công việc hoàn thành doanh thu xác định Do đó, việc xác định giá vốn công trình, hạng mục công trình xác định giá thành Tính giá thành công trình, hạng mục công trình + Nếu vào cuối kỳ kế toán mà công việc chưa hoàn thành (doanh thu chưa ghi nhận) toàn chi phí sản xuất liên quan đến hợp đồng xây dựng sản phẩm dở dang hợp đồng Đến công việc hoàn thành, toàn chi phí liên Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 quan đến hợp đồng giá thành công trình, hạng mục công trình + Nếu cuối kỳ kế toán, toàn giá trị hợp đồng thực toàn chi phí công trình giá thành công trình + Trong kỳ, ghi nhận doanh thu giai đoạn thông qua khối lượng hoàn hành, giá thành khối lượng xác định sau : Giá thành thực tế Chi phí dở khối lượng = dang đầu kỳ hoàn thành kỳ Chi phí Chi phí dở thực tế phát - dang cuối kỳ + sinh kỳ Ghi nhận chi phí thực tế phát sinh kỳ để tính giá thành giá vốn - Ghi nhận chi phí NVLTT, NCTT: khoản chi phí liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình - Ghi nhận chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung: liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí nên cần tập hợp phân bổ cho đối tượng theo tiêu thức phù hợp - Xác định ghi nhận giá trị dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất sản phẩm xây dựng dở dang cuối kỳ phần lại sau phân bổ chi phí thực tế phát sinh kỳ có liên quan cho giai đoạn hoàn thành Việc phân bổ chi phí phát sinh cho khối lượng sản phẩm hoàn thành chưa hoàn thành thực theo tỷ lệ hoàn Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty cổ phần An Tâm a Tổ chức quản lý công ty cổ phần An Tâm HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC PHÒNG CÁC PHÒNG PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠC H KỸ BAN CHỈ HUY HÀNH CHÍNH NHÂN TÀI CHÍNH KẾ THIẾT BỊ VẬT TƯ VÀ THUẬT CÔNG TRÌNH SỰ TOÁN VẬN TẢI KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH TỔ CƠ KHÍ, SỬA Footer Page 12 of 126 CHỮA Header Page 13 of 126 11 b Chức nhiệm vụ cấp quản lý 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán a Tổ chức máy kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tổng hợp Kế toán quỹ ngân hàng Kế toán toán Kế toán vật tư, TSCĐ Kế toán theo dõi công trình Bộ máy kế toán công ty cổ phần An Tâm tổ chức theo mô hình tập trung đạo kế toán trưởng Các phận kế toán phối hợp với thực công tác kế toán toàn công ty b Chính sách kế toán, hình thức kế toán áp dụng Công ty cổ phần An Tâm sử dụng phần mềm kế toán Misa, tuân theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 2.2 THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 2.2.1 Đặc điểm hợp đồng xây dựng có ảnh hưởng đến ghi nhận doanh thu Công ty Về phương thức toán hợp đồng: sau hợp Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 đồng ký kết Bên A (chủ đầu tư) tiến hành tạm ứng vốn sau hợp đồng có hiệu lực (mức tạm ứng thông thường 20% giá hợp đồng), sau hợp đồng toán theo kế hoạch bố trí vốn cấp có thẩm quyền theo tiến độ thực thi công công trình Công ty Sau bàn giao sản phẩm hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu toán lý hợp đồng Giá trị toán giữ lại 5% - 10% để bảo hành công trình theo Luật xây dựng 2.2.2 Đo lường doanh thu, thu nhập khác a Ghi nhận doanh thu hoạt động xây dựng Nội dung doanh thu hoạt động xây dựng Doanh thu HĐXD tổng số tiền tài sản tương đương tiền mà công ty thu từ việc thực HĐXD Doanh thu HĐXD Công ty cổ phần An Tâm Xác định ghi nhận doanh thu Công ty Doanh thu công ty xác định dựa vào phương pháp đánh giá khối lượng công việc hoàn thành b Doanh thu hoạt động tài Công ty kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây dựng nên doanh thu từ hoạt động tài Công ty gồm lãi tiền gửi, tiền cho vay c.Thu nhập khác Thu nhập khác khoản thu từ hoạt động xảy không thường xuyên, hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 d Các khoản giảm trừ doanh thu Nếu giá trị toán mà Sở tài Thành Phố duyệt thấp so với giá trị toán với chủ đầu tư khoản chênh lệch ghi giảm doanh thu thực kỳ theo định phê duyệt giá toán Sở tài Thành Phố Ngoài ra, phát sinh chi phí bảo hành công trình, hạng mục công trình kế toán ghi giảm doanh thu 2.3 ĐO LƯỜNG CHI PHÍA XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TU CỔ PHẦN AN TÂM 2.3.1 Ghi nhận giá vốn khối lượng xây dựng a Xác định giá vốn Giá vốn hoạt động xây dựng giá thành công trình, hạng mục công trình, phần khối lượng công việc hoàn thành doanh thu xác định Đối với công trình nghiệm thu đợt theo điểm dừng kỹ thuật: Với công trình, hạng mục công trình hoàn thành kỳ: Giá thành thực tế khối Giá trị khối = lượng hoàn Chi phí thực lượng dở dang + tế phát sinh kỳ đầu kỳ Giá thành thực tế khối lượng hoàn thành kỳ Footer Page 15 of 126 Giá trị khối - lượng dở dang cuối Chi phí thực tế phát sinh = kỳ Header Page 16 of 126 14 Khi kết thúc kỳ kế toán mà công trình, hạng mục công trình chưa nghiệm thu Khi doanh thu chưa ghi nhận toàn chi phí phát sinh liên quan đến đối tượng đươc xác định giá trị dở dang cuối kỳ b Tập hợp chi phí phát sinh kỳ - Chi phí liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình: bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công thuê chi phí sản xuất chung phục vụ cho đôi tượng - Chi phí liên quan đến nhiều công trình, hạng mục công trình: chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phục vụ cho nhiều công trình phân bổ theo tỷ lệ phù hợp c Xác định giá trị dở dang cuối kỳ Hiện nay, công ty chưa đưa qui định cụ thể để xác định giá trị dở dang cuối kỳ Tùy theo mục đích Công ty mà giá trị dở dang cuối kỳ xác định 2.3.2 Ghi nhận chi phí thời kỳ a Ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty gồm loại chi phí sau: Chi phí tiền lương, tiền công khoản phụ cấp, khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên bên phận quản lý doanh nghiệp bao gồm ban huy công trình, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho phận văn phòng, chi phí vật tư cho phận văn phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài… b Ghi nhận chi phí tài Công ty kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây dựng nên Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chi phí từ hoạt động tài gồm lãi vay (ngắn hạn, dài hạn), lãi chậm toán tiền hàng (ít phát sinh) Các khoản lãi ngân hàng mở tài khoản giao c.Chi phí khác Chi phí khác chủ yếu gồm khoản chi phí lý, nhượng bán TSCĐ, xuất dầu bù trừ công nợ, khen thưởng, phạt… 2.3.3 Lợi nhuận công ty cổ phần An Tâm Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Kết đo lường lợi nhuận chưa phản ánh hợp lý lợi nhuận tạo kỳ 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 2.4.1 Ưu điểm a Về doanh thu HĐXD Doanh thu HĐXD ghi nhận tương đối chắn, phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp xây dựng phù hợp với đặc điểm Công ty b Về chi phí HĐXD Công ty xây dựng dự toán chi phí từ ký kết hợp đồng Các chi phí phát sinh tập hợp đầy đủ cho công trình, hạng mục công trình 2.4.2 Tồn a Về đo lường doanh thu HĐXD Biên nghiệm thu khối lượng lại làm theo yêu cầu chủ đầu tư, có công việc chưa thi công đưa vào biên nghiệm thu để xác định doanh thu, đánh giá mức độ thực Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 tùy tiện chưa dựa vào khối lượng thực b Về kế toán chi phí HĐXD - Chưa trích trước chi phí bảo hành công trình - Chưa xác định đươc khoản vay vốn hóa - Các khoản thu hồi phế liệu, thu lý máy móc, thiết bị, máy thi công HĐXD không hạch toán ghi giảm chi phí mà ghi tăng thu nhập khác - Ghi nhận số khoản chi phí quản lý doanh nghiệp chưa tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp - Chi phí ghi nhận không vào thực tế phát sinh - Về ước tính giá trị dở dang cuối kỳ mang tính chủ quan doanh nghiệp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 3.1 HOÀN THIỆN VỀ ĐO LƯỜNG DOANH THU VÀ CHI PHÍ - Đối với HĐXD chi phí cố định, doanh thu HĐXD ghi nhận kỳ xác định theo phương pháp sau: + Tính theo tỷ lệ phần trăm chi phí phát sinh khối lượng công việc hoàn thành so với tổng chi phí dự toán hợp đồng Tổng chi phí khối lượng công Tổng doanh thu việc hoàn thành thời điểm xác ghi nhận định đến thời điểm x = xác định Tổng chi phí dự toán hợp đồng Tổng doanh thu dự toán hợp đồng + Tính theo tỷ lệ phần trăm khối lượng xây dựng hoàn thành so với tổng khối lượng xây dựng phải hoàn thành Theo phương pháp doanh thu ghi nhận xác định theo công thức: Tổng doanh thu ghi nhận đến thời điểm xác định = Footer Page 19 of 126 Tổng khối lượng xây dựng hoàn thành tính đến thời điểm xác định Tổng khối lượng xây dựng phải hoàn thành hợp đồng x Tổng doanh thu dự toán hợp đồng Header Page 20 of 126 18 - Đối với HĐXD với chi phí phụ thêm việc ước tính doanh thu hợp đồng thực theo trường hợp sau: Nếu phần cộng thêm tính theo tỷ lệ phần trăm định theo tổng chi phí phép toán, doanh thu ghi nhận xác định: Tổng chi phí phát Doanh thu hợp đồng ghi nhận kỳ = sinh khối lượng công việc hoàn x 100% +T% thành kỳ Trong đó: T% tỷ lệ phần cộng thêm ghi nhận hợp đồng Nếu phần cộng thêm khoản cố định: Công ty phân bổ khoản cộng thêm theo thời gian dự kiến hợp đồng, theo tỷ lệ khối lượng công việc hoàn thành khối lượng công việc cần thiết để thực hợp đồng, theo tỷ lệ chi phí khối lượng công việc hoàn thành chi phí dự toán toàn công trình Trong trường hợp Công ty phải thỏa thuận trước với chủ đầu tư hợp đồng phương pháp xác định doanh thu HĐXD 3.2 HOÀN THIỆN VỀ ĐO LƯỜNG CHI PHÍ 3.2.1 Nguyên tắc xác định chi phí phù hợp với doanh thu - Nếu Công ty hạch toán chi tiết chi phí phát sinh cho khối lượng công việc xây dựng theo điểm dừng kỹ thuật công việc xác định theo phương pháp trực tiếp Khi tổng chi phí phát sinh quan đến khối lượng công việc theo điểm dừng kỹ thuật tập hợp chi phí khối Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 lượng công việc hoàn thành - Xác định chi phí cho khối lượng công việc hoàn thành sở dự toán chi phí Khi phần chi phí khối lượng công việc hoàn thành tổng chi phí dự toán tương ứng phần khối lượng công việc hoàn thành, chênh lệch chi phí thực tế phát sinh dự toán chi phí khối lượng công việc hoàn thành tính vào chi phí phần công việc chưa hoàn thành kỳ (chi phí sản xuất dở dang) - Phân bổ chi phí thực tế phát sinh cho phần công việc hoàn thành chưa hoàn thành kỳ Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ dự toán chi phí dự toán doanh thu phần công việc hoàn thành chưa hoàn thành kỳ Để xác định chi phí liên quan đến khối lượng hoàn thành kỳ việc xây dựng dự toán chi phí cho HĐXD quan trọng Mức độ hợp lý chi tiết dự toán định đến mức độ hợp lý ước tính kế toán liên quan đến chi phí khối lượng công việc hoàn thành kỳ 3.2.2 Xác định khoản chi phí phù hợp với doanh thu a Phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Tại công ty đa số chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh đưa vào kỳ Đối với xây dựng việc sửa chữa thường xuyên xảy ra, đó, đưa vào kỳ ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh kỳ Do vậy, trường hợp phát sinh chi phí này, công ty nên tiến hành phân bổ cho kỳ kế toán để phù hợp với thu tạo kỳ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 b Xác định lại chi phí vay Hiện nay, khoản chi phí vay công ty chưa hạch toán rõ ràng vào công trình, thực tế vốn vay công ty lớn, phục vụ cho công trình Chi phí vốn vay ghi nhận chi phí tài kỳ sở đưa vào kết hoạt động kinh doanh Nhưng kỳ có số công trình hoàn thành số công trình chưa hoàn thành, đó, gánh hết chi phí vay cho công trình hoàn thành không phù hợp chi phí doanh thu tạo Do vậy, công ty cần xác định vốn hóa chi phí vay cho công trình đưa vào chi phí cho công trình chi phí vay đủ điều kiện vốn hóa c Xác định phân bổ lại lương ban huy công trình Lương khoản trích theo lương ban huy công trình phải ghi nhận chi phí sản xuất chung phân bổ cho công trình theo khối lượng công việc hoàn thành nghiệm thu khối lượng công việc chưa nghiệm thu (giá trị dở dang cuối kỳ) d Xác định lại khoản làm giảm chi phí Hiện nay, hoạt động như: Thu hồi phế liệu, thu lý máy móc, thiết bị, máy thi công HĐXD phải hạch toán ghi giảm chi phí không ghi tăng thu nhập khác ghi nhận trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình 3.2.3 Ghi nhận phí phí theo nguyên tắc thận trọng a Trích trước chi phí bảo hành công trình Sau giai đoạn nghiệm thu, bàn giao giai đoạn bảo hành Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 công trình Hiện nay, chi phí liên quan đến bảo hành công trình phát sinh, công ty hạch toán giảm doanh thu kỳ Tuy nhiên, phát sinh chi phí ghi tăng chi phí công trình Khi chi phí bảo hành ghi nhận kỳ phát sinh mà kỳ lại doanh thu liên quan, theo nguyên tắc phù hợp, chi phí bảo hành cần ghi nhận vào kỳ tạo doanh thu Khi ghi nhận doanh thu lúc chi phí bảo hành chưa phát sinh, vậy, cần trích trước chi phí bảo hành vào chi phí công trình theo giá trị hoàn thành ghi nhận kỳ Giá trị trích trước xác định vào điều kiện bảo hành ghi hợp đồng, thông thường 2%-5% giá trị công trình hoàn thành bào giao, đưa vào sử dụng Việc tính toán chi phí bảo hành công ty phản ánh qua bảng b Xác định phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho công trình Đây chi phí gắn liền với doanh thu hay thu nhập khác kỳ kế toán Các khoản chi phí có mang lại lợi ích tương lai, khó xác định, đó, cần phải ghi nhận hết cho kỳ hành đế xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ Tuy nhiên, việc ghi nhận không phản ánh giá thành công trình, hạng mục công trình Do vậy, chi phí cần phải phân bổ cho công trình theo khối lượng hoàn thành nghiệm thu kỳ 3.2.4 Tập hợp chi phí sau xác định lại theo nguyên tắc phù hợp thận trọng Do thay đổi khoản mục chi phí nêu phần trên, phí phân bổ tính toán lại công Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 trình thay đổi Thông qua bảng tổng hợp, tác giả đưa khoản mục chi phí sản xuất chi phí thời kỳ, điều thể ảnh hưởng nguyên tắc phù hợp việc ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu tạo ra, việc ghi nhận phân bổ lại nội dung chi phí cho công trình phần thể rõ chi phí thực tế công trình, thông qua đánh giá hiệu công trình 3.2.5 Xác định lại giá trị dở dang cuối kỳ Đối với công trình, hạng mục công trình mà hợp đồng quy định toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng theo khối lượng thực hiện: sản phẩm dở dang giá trị khối lượng thi công chưa hoàn thành (chưa tới điểm dừng kỹ thuật) khối lượng hoàn thành chưa nghiệm thu Chi phí sản xuất sản phẩm xây dựng dở dang cuối kỳ phần lại sau phân bổ chi phí thực tế phát sinh kỳ có liên quan cho giai đoạn hoàn thành Việc phân bổ chi phí phát sinh cho khối lượng sản phẩm hoàn thành chưa hoàn thành thực theo tỷ lệ hoàn thành Trong tổng chi phí phát sinh xác định dựa vào báo cáo khối lượng công việc hoàn thành tháng phận kỹ thuật Dựa vào báo cáo xác định chi phí phát sinh tháng bao nhiêu, cuối kỳ kế toán vào giá trị này để tổng hợp chi phí phát sinh kỳ công trình hạng mục công trình Sau cộng với chi phí dở dang đầu kỳ trừ chi phí phát sinh cho khối lượng công việc hoàn thành kỳ Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 xác định giá trị khối lượng công việc làm chưa nghiệm thu Đây phương pháp xác định tương đối hợp lý, phù hợp với điều kiện đặc điểm Công ty, cho phép công ty xác định cách nhanh giá vốn khối lượng xây lắp hoàn thành 3.3 XÁC ĐỊNH LẠI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Sau thống kê phân tích số liệu vận dụng nguyên tắc phù hợp, tác giả ghi nhận yếu tố, khoản mục thay đổi bảng: Sau xác định lại doanh thu theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí theo nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng kết đo lường lợi nhuận lúc có chênh lệch so vói ban đầu Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Qua trình làm việc công ty Cổ phần An Tâm Thông qua nghiên cứu vấn đề đo lường lợi nhuận công ty cho thấy công tác ghi nhận doanh thu, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung đơn vị xây dựng nói riêng việc quan trọng có ý nghĩa thiết thực việc quản lý kinh tế Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế, luận văn trình bày vấn đề, cụ thể sau: Một, hệ thống hóa sở lý luận chung đo lường doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng Hai, đánh giá thực trạng công tác đo lường doanh thu, chi phí, lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Từ nêu nhứng ưu điểm tồn công tác đo lường lợi nhuận tai Công ty Ba, sở nghiên cứu lý luận thực tế công tác đo lường lợi nhuận, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Footer Page 26 of 126 ... thuyết đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Chương 3: Hoàn thiện công tác đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Tổng... lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng Hai, đánh giá thực trạng công tác đo lường doanh thu, chi phí, lợi nhuận Công ty Cổ phần An Tâm Từ nêu nhứng ưu điểm tồn công tác đo lường lợi nhuận tai Công ty. .. trừ công nợ, khen thưởng, phạt… 2.3.3 Lợi nhuận công ty cổ phần An Tâm Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Kết đo lường lợi nhuận chưa phản ánh hợp lý lợi nhuận tạo kỳ 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần An Tâm, Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần An Tâm, Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần An Tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay