Điều khiển hệ phi tuyến dùng phương pháp mô hình hóa đặc tính động

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:20

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG NGUYÊN THẢO ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾN DÙNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA ĐẶC TÍNH ĐỘNG Chuyên ngành : Tự động hóa Mã số: 60.52.60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC ĐỊNH h n i n : PGS.TS.B I QUỐC KHÁNH h n i n : TS NGUYỄN ANH DUY Luận văn o v Hội đồng chấm luận văn tốt nghi p Thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 05 năm * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học li u, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học li u, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhận dạng h phi tuyến công cụ quan trọng vi c thiêt kế điều khiển để điều khiển đối tượng có tính phi tuyến Vi c nhận dạng h phi tuyến thực hi n theo nhiều phương pháp khác Chẳng hạn phương pháp thông thường để nhận dạng h phi tuyến sử dụng phương pháp phân tích mô hình toán đối tượng số tác gi nghiên cứu Tuy nhiên vi c phân tích mô hình toán đối tượng điều khiển phức tạp tính phi tuyến đối tượng Đối với h phi tuyến tín hi u điều khiển từ điều khiển logic Mờ xác định đáp ứng đặc tính đối tượng điều khiển không ph i phân tích mô hình trạng thái Điều nhấn mạnh điều khiển Mờ mang lại kết qu điều khiển tương tự với đối tượng mà có đặc tính động tương tự Ý tưởng dẫn đến thành lập mô hình tập hợp đối tượng với cấu trúc chưa xác định cách vạch rõ số đặc tính động như: “osillation”,”overdamping”,”Underdamping”… 1) Oscillation (0.0< 
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển hệ phi tuyến dùng phương pháp mô hình hóa đặc tính động, Điều khiển hệ phi tuyến dùng phương pháp mô hình hóa đặc tính động, Điều khiển hệ phi tuyến dùng phương pháp mô hình hóa đặc tính động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay