Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:20

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH HIỀN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÂM MINH CHÂU Phản biện 1: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Ngày nay, vấn ñề nguồn nhân lực ñược ñặt cách nghiêm túc ñối với tổ chức kinh tế – xã hội (KT-XH) nào, ñối với kinh tế ñối với chiến lược phát triển quốc gia Để ñạt mục tiêu phát triển, tổ chức cần phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm ñáp ứng ñủ số lượng tinh chất lượng nguồn nhân lực Qua trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần dệt may 29/3 với gợi ý, giúp ñỡ Ban lãnh ñạo công ty, qua thu thập số liệu tình hình nhân sự, ưu khuyết ñiểm trình thực sách ñào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Trên sở ñó ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty năm tới Đó lý ñịnh chọn ñề tài: “ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29 /3” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Trên sở ñánh giá thực trạng công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, ñề tài ñưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29 /3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29 /3 từ năm 2007 ñến năm 2010 ñề xuất luận văn có ý nghĩa ngắn hạn ñến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa lý thuyết Footer Page of 126 Header Page of 126 phương pháp giả thuyết, phân tích thống kê, thu thập số liệu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, phụ lục,danh mục biểu, hình vẽ, chữ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo, kết luận, ñề tài gồm ba chương: Chương 1- Cơ sở lý luận ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương 2- Thực trạng công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29/3 Chương 3- Giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29/3 thời gian tới Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực Nguồn nhân lực xã hội Đặc ñiểm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Đối với người lao ñộng Tác dụng phát triển ñào tạo nguồn nhân lực là: Footer Page of 126 Header Page of 126 Giảm bớt ñược giám sát, ñối với người lao ñộng ñược ñào tạo, họ người tự giám sát; Giảm bớt tai nạn, hạn chế người hạn chế trang bị; Sự ổn ñịnh ñộng tổ chức tăng lên Đối với doanh nghiệp Nâng cao suất hiệu công việc,nâng cao chất lượng thực công việc,giảm tai nạn lao ñộng người lao ñộng nắm nghề nghiệp tốt có thái ñộ tốt Đối với xã hội Nó ñịnh phát triển xã hội, giải pháp ñể chống lại thất nghiệp 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 1.2.1.1 Phân tích nhu cầu ñào tạo a/ Phân tích doanh nghiệp: Phân tích mục tiêu phát triển doanh nghiệp phân tích nhu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp, phân tích hiệu suất doanh nghiệp b/ Phân tích công việc Phân tích công việc nghiên cứu công việc cách chi tiết nhằm làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm yêu cầu kiến thức, kỹ kinh nghiệm ñối với người thực công việc Từ ñó tiến hành chương trình ñào tạo phù hợp c/ Phân tích nhân viên: Phân tích người lao ñộng phận trình tìm hiểu người lao ñộng thông qua hồ sơ nhân viên lưu giữ năm, Footer Page of 126 Header Page of 126 phân tích nhu cầu nhân viên ñòi hỏi phải ñánh giá ñúng khả cá nhân kỹ nghề nghiệp họ 1.2.1.2 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo a/ Đối với công nhân kỹ thuật, lao ñộng trực tiếp sản xuất Căn vào tình hình thực công việc, cấu tổ chức doanh nghiệp ñể trực tiếp xác ñịnh số lượng công nhân kỹ thuật nghề cần thiết phận, phân xưởng, xí nghiệp, sau ñó tổng hợp lại nhu cầu toàn doanh nghiệp b/ Đối với cán quản lý Do ñặc thù công việc quản trị nên doanh nghiệp cần xây dựng phương án thay nhân viên, ñiểm mạnh, ñiểm yếu công việc dự ñoán khả thăng tiến ñể ñề bạt lên chức vụ cao 1.2.1.3 Lựa chọn ñối tượng ñào tạo 1.2.2 Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo xác ñịnh ñích ñến, tiêu chuẩn cần ñạt, kết cần ñạt ñược người tham gia ñào tạo kết thúc trình ñó 1.2.3 Thiết kế chương trình ñào tạo 1.2.3.1 Lựa chọn phương pháp ñào tạo 1.2.3.2 Xây dựng chương trình ñào tạo 1.2.3.3 Dự tính chi phí ñào tạo 1.2.4 Thực chương trình ñào tạo Sau xây dựng ñược chương trình ñào tạo, doanh nghiệp tiến hành tổ chức thực chương trình ñào tạo Việc tổ chức thực phải ñược phân rõ trách nhiệm cho ñối tượng trực tiếp quản lý, báo cáo chịu trách nhiệm với cấp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.5 Đánh giá kết ñào tạo Cấp ñộ một: Phản ứng Tìm hiểu phản ứng học viên ñối với khoá học mà họ tham dự, thông qua phiếu thăm dò ñược phát vào cuối khoá học Cấp ñộ hai: kết học tập Kết học tập ñược xác ñịnh dựa lượng kiến thức, kỹ năng, thái ñộ mà học viên tiếp thu ñược từ khoá học Cấp ñộ ba: ứng dụng Khả mức ñộ ứng dụng kiến thức kỹ học viên ñạt ñược từ khoá học vào công việc họ Cấp ñộ bốn: kết Cấp ñộ bốn ñánh giá hiệu ñào tạo thông qua ảnh hưởng ñến hiệu kinh doanh 1.3.NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.3.3.1Nâng cao trình ñộ chuyên môn cho người lao ñộng Nâng cao hiểu biết chung giới, mang tính ñặc thù ñối với nghề, mà cần thiết nhiều công việc;nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán, tài ;kiến thức ñặc thù 1.3.1.2 Tăng cường kỹ cho người lao ñộng Kỹ người lao ñộng thành thạo, tinh thông thao tác, ñộng tác, nghiệp vụ trình hoàn thành công việc cụ thể ñó Những kỹ ñó giúp cho họ hoàn thành tốt công việc mình, quy ñịnh tính hiệu công việc Bên cạnh ñó, muốn phát triển kỹ nghề nghiệp, cần phải thực tốt việc lập kế hoạch nghề quản lý nghề nghiệp 1.3.2 Phát triển quy mô cấu nguồn lao ñộng hợp lý Footer Page of 126 Header Page of 126 Đặc trưng nguồn nhân lực doanh nghiệp quy mô nguồn nhân lực Nó thể số lượng, cấu ñộ tuổi, cấu giới tính, trình ñộ phân bổ nguồn lực phận doanh nghiệp Việc ñảm bảo nguồn nhân lực ñủ số lượng cấu phù hợp phụ thuộc việc hoạch ñịnh, thu hút, tuyển chọn nguồn nhân lực nhằm ñảm bảo cho doanh nghiệp thực thành công chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh ñề 1.3.3 Nâng cao nhận thức người lao ñộng Việc nâng cao trình ñộ nhận thức cho người lao ñộng, phản ánh mức ñộ hiểu biết xã hội, trị ñảng, ñoàn thể Nâng cao nhận thức người lao ñộng cần nâng cao chất lượng cách toàn diện mặt: nâng cao kiến thức, phẩm chất ñạo ñức, lực công tác ñội ngũ lao ñộng 1.3.4 Tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Có nhiều cách thức ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng:bằng yếu tố vật chất,bằng yếu tố tinh thần, cải thiện ñiều kiện làm việc, thăng tiến hợp lý, thay ñổi vị trí làm việc 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường - Yếu tố kinh tế, trị, xã hội - Chiến lược ñối thủ cạnh tranh 1.4.2 Các nhân tố thuộc thân doanh nghiệp - Chiến lược công ty - Môi trường làm việc tính chất công việc Chính sách sử dụng lao ñộng ñơn vị 1.4.3 Các nhân tố thuộc thân người lao ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.5 KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP 1.5.1 Tổng công ty dệt may Hoà Thọ 1.5.2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn 1.5.3 Công ty dệt Phong Phú KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29-3 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Dệt May 29/3 Công ty cổ phần Dệt May 29/3 ñơn vị sản xuất kinh sở công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng quản lý thành phố Đà Nẵng quản lý Ngày – 11 – 1992 nhà máy thức ñổi tên thành “ Công ty dệt may 29/3” với tên giao dịch thương mại quốc tế HACHIBA Ngày 29 – – 2007 nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập công ty công ty thức công bố cổ phần hóa với tên gọi Công Ty CP Dệt May 29/3, với số vốn ñiều lệ 35 tỷ ñồng, 55 tỷ ñồng.Trong ñó với 80% vốn cán công nhân viên công ty ñóng góp, 20% lại công ty bán bên 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị,Tổng giám ñốc, Các phó tổng giám ñốc, phòng ban, xí nghiệp 2.1.3Tình hình nguồn lực kinh doanh 2.1.3.1Cơ sở vật chất máy móc thiết bị Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Từ năm 2006 với sở ñặt 60 Mẹ Nhu – Đà Nẵng với diện tích 40.000 m2 2.1.3.2 Tình hình vốn kinh doanh 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dệt May 29/3 2.1.4.1 Các mặt hàng sản xuất công ty Công ty Dệt May 29/3 ñơn vị sản xuất, xuất khăn hàng may mặc Cụ thể là: Quần âu Jacket, quần thể thao, quần áo trẻ em, quần áo bảo hộ lao ñộng, one-wash, bio-wash, ball-wash, stone-wash, khăn ăn, khăn mặt khăn tắm, áo choàng kiểu 2.1.4.2 Thị trường tiêu thụ công ty Thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty bao gồm nước nước, ñó thị trường nước chủ yếu nước Nhật Bản, Mỹ, Nga, EU 2.1.4.3 Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công ty năm qua 2.2 TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 2.2.1 Đặc ñiểm nguồn nhân lực công ty 2.2.1.1 Cơ cấu lao ñộng công ty a/Cơ cấu lao ñộng theo loại hình lao ñộng Bảng 2.5: Cơ cấu lao ñộng theo loại hình lao ñộng Năm 2007 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ ( Người) (%) ( Người) (%) ( Người) (%) ( Người) (%) Lao ñộng trực tiếp 2.783 92,03 2.678 90,99 2.532 89,5 2.392 88,01 Lao ñộng gián tiếp 241 7,97 265 9,01 297 10,5 326 11,99 Tổng cộng 3.024 100 2.943 100 2.829 100 2.718 100 (Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính) Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Qua số liệu thống kê cho thấy lao ñộng ñộ tuổi 30 chiếm 49,16% tổng số lao ñộng công ty 2.2.1.2 Chất lượng lao ñộng công ty Bảng 2.8: Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ qua năm Năm 2007 Trình ñộ Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ (người) (%) ( người) (%) (người) (%) ( người) (%) Sau ñại học 0,15 0,07 0,18 0,11 Đại học 91 103 3,49 114 4,02 145 5,33 Trung cấp 62 67 2,27 86 3,03 105 3,86 Công nhân bậc cao 101 3,3 132 4,48 157 5,54 185 6,8 Công nhân bậc thấp 2.474 81,8 2.316 78,69 2.141 75,68 2.041 75,9 Lao ñộng phổ thông 295 9,75 324 11 327 11,55 239 Tổng cộng 3.024 100 2.943 100 2.829 100 2.718 100 (Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính) Qua bảng số liệu ta thấy ña số lao ñộng ñược tuyển chọn từ bậc phổ thông nhiên số lao ñộng có trình ñộ ñại học ñại học so với qui mô công ty 2.2.2 Công tác ñào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dệt May 29/3 2.2.2.1 Quan ñiểm công ty công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực - Công ty thường xuyên ñưa sách thưởng phạt công bằng, ñề bạt cho nhân viên có lực, nhiệt tình công việc - Tất cán công nhân viên công ty ñều ñược mua BHXH, BHYT ñầy ñủ, ñược ñi khám chữa bệnh ñau ốm - Nhà xưởng ñược trang bị ñầy ñủ hệ thống phục vụ an toàn lao ñộng PCCC Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Mỗi công nhân trước vào xưởng phải trang bị ñồ bảo hộ lao ñộng: Khăn bịt ñầu, áo bảo hộ, dép bảo hộ, trang, găng tay - Định kỳ tháng lần công ty tổ chức buổi học an toàn lao ñộng, PCCC - Hằng năm công ty ñều tổ chức ñi tham quan, nghỉ dưỡng cho cán công nhân viên Có chế ñộ thăm ốm, ñau, hiếu hỉ thường xuyên - Công ty thường xuyên tổ chức lớp học an toàn lao ñộng phòng cháy chữa cháy cho cán công nhân viên 2.2.2.2Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo a/ Căn xác ñịnh nhu cầu ñào tạo:công ty thường xác ñịnh nhu cầu ñào tạo sau: - Đào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên - Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất - Đào tạo mới, ñào tạo thêm nghề Bảng 2.9: Kế hoạch số lượng ñào tạo năm 2011 TT Đối tượng Số lượng ñược ñào tạo ( người) Nội dung ñào tạo 01 Nhân viên kế toán 07 Lớp bồi dưỡng chứng kế toán trưởng 02 Nhân viên kinh doanh 12 Lớp nghiệp vụ kinh doanh 03 Nhân viên kỹ thuật 20 Quản lý công nghệ 04 Nhân viên nhân 10 Các quy ñịnh tiền lương, bảo hiểm 05 Công nhân tuyển 120 Quy trình sản xuất, an toàn lao ñộng 06 Công nhân cũ 70 Vận hành, bảo trì máy ( Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính) Qua bảng kế hoạch ñào tạo cho thấy công ty trọng ñến việc ñào tạo công nhân tuyển nhằm nâng cao tay nghề, với nhân viên cũ công ty trọng vào khâu ñào tạo quản lý công nghệ, kinh doanh Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 b/ Xác ñịnh ñối tượng ñào tạo Đối tượng ñược ñào tạo công ty: - Đối với công nhân cũ: năm công ty tổ chức thi nâng bậc, kiểm tra tay nghề - Đối với công nhân tuyển chưa có tay nghề: công ty tiến hành ñào tạo hội nhập, ñào tạo lý thuyết, ñào tạo thực hành sau ñó phân vào xưởng sản xuất ñể công nhân có tay nghề kèm cặp - Đối với công nhân tuyển ñã có tay nghề: công ty tiến hành kiểm tra tay nghề sau ñó dựa vào tay nghề người lao ñộng phân vào tổ, dây chuyền sản xuất - Đối với lao ñộng kỹ thuật: ñối tượng ñã ñược ñào tạo lý thuyết ñược thực hành trường Tuy nhiên ñặc thù ngành nghề nên công ty tiến hành ñào tạo lại sau ñó phân vào dây chuyền, tổ, xí nghiệp - Đối với cán quản lý: năm công ty cử ñi tham gia buổi tập huấn, hội thảo ngành 2.2.2.3 Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực Mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực công ty ñược xác ñịnh sau: - Nhằm nâng cao chất lượng lao ñộng - Nhằm tăng suất lao ñộng - Nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh ñề năm 2.2.2.4 Thiết kế chương trình ñào tạo a/ Lựa chọn phương pháp ñào tạo Đối với nhân viên vào công nhân trực tiếp sản xuất, công ty phân công bố trí nhân viên cũ, có kinh nghiệm kèm cặp chỗ ñể tiếp xúc thực hành nơi làm việc Đối với cán nghiệp vụ, cán quản lý ñược ñào tạo chủ Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 yếu thông qua việc cho ñi học hỏi kinh nghiệm, cử ñi học lớp chuyên ñề ñơn vị ñào tạo tổ chức b/ Xây dựng chương trình ñào tạo Việc xây dựng chương trình ñào tạo ñược công ty tiến hành thông qua bước sau: - Công ty tiến hành lập danh sách CBCNV ñược ñào tạo - Ban hành quy chế, soạn giáo án - Tổ chức ñào tạo - Hội ñồng tổng hợp kết quả, báo cáo lãnh ñạo phê duyệt c/ Kinh phí ñào tạo Xác ñịnh kinh phí ñào tạo nằm khoảng 0,1% ñến 0,15% tổng ngân sách ñầu tư cho sản xuất kinh doanh ñơn vị 2.2.2.5 Thực chương trình ñào tạo Phòng Tổ chức – Hành vào nhu cầu ñào tạo,kế hoạch ñào tạo ñã ñược tổng giám ñốc công ty phê duyệt tiến hành triển khai thực chương trình ñào tạo - Trường hợp ñào tạo nội bộ: ñơn vị trực tiếp tổ chức thực - Trường hợp ñào tạo bên ngoài: công ty gửi cán công nhân viên ñi học tổ chức mời giáo viên dạy 2.2.2.6 Đánh giá kết ñào tạo -Đối với người ñược ñào tạo bên ñánh giá dựa vào chứng chỉ, chứng nhận nơi ñào tạo -Đối với chương trình ñào tạo ñơn vị, người lao ñộng ñược công ty xét công nhận bậc nghề sở kiểm tra ñánh giá -Đối với người lao ñộng tự tham gia khóa ñào tạo công ty vào ngành nghề mà họ học ñể bố trí công tác xếp lại ngạch lương phù hợp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.2.3 Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Dệt May 29/3 2.2.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực a/Nâng cao trình ñộ chuyên môn cho người lao ñộng Số lượng lao ñộng ñào tạo công ty theo chuyên môn nghiệp vụ ñược thể qua bảng sau: Bảng 2.12: Số lượng lao ñộng ñào tạo theo chuyên môn nghiệp vụ qua năm ĐVT: người Năm Năm Năm Chuyên môn ñược ñào Năm tạo 2007 2008 2009 2010 Lớp bồi dưỡng chứng kế 8 toán trưởng Lớp nghiệp vụ kinh doanh 10 12 14 11 Quản lý công nghệ 25 20 22 24 Các quy ñịnh tiền lương, 12 10 11 15 bảo hiểm Quy trình sản xuất, an toàn 125 130 145 137 lao ñộng Vận hành, bảo trì máy 80 86 92 90 Tổng số 258 266 291 285 ( Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính) Qua bảng 2.12 cho thấy, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu tập trung vào nội dung ñào tạo quy trình sản xuất, an toàn lao ñộng, vận hành, bảo trì máy b/ Nâng cao kỹ cho người lao ñộng Ngay sau tuyển dụng công ty tiến hành ñào tạo lại nhằm bố trí công việc phù hợp với trình ñộ nhân viên Sự phù hợp ñó thúc ñẩy nhân viên tự phát triển hoàn thiện kỹ Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Mức ñộ phù hợp bố trí công việc với trình ñộ ñào tạo nguồn nhân lực nhân viên tạo ñiều kiện phát triển nguồn nhân lực Sự phù hợp ñó thúc ñẩy nguồn nhân lực tự phát triển hoàn thiện kỹ 2.2.3.2 Nâng cao nhận thức cho người lao ñộng Công ty thường xuyên quan tâm tổ chức cho người lao ñộng tham gia lớp nhận thức trị, buổi sinh hoạt chuyên ñề, trọng phát triển ñảng viên trẻ công nhân lao ñộng trực tiếp Tổ chức tốt hoạt ñộng, công tác ñoàn thể Công ñoàn, Nữ công, Đoàn niên, Hội cựu chiến binh, thực tốt phong trào từ thiện, xã hội Xây dựng văn hóa công ty thực nghiêm túc nội quy, kỷ luật công ty 2.2.3.3 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng a/Chính sách tiền lương chế ñộ ñãi ngộ Hiện công ty trả lương cho công nhân trực sản phẩm, ñối với nhân viên phòng ban, phận công ty trả lương dựa kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, theo hệ số kinh doanh.Tuy nhiên công tác tiền lương cần phải ñược công ty thực rõ ràng, minh bạch, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, không gây bất bình công ty người lao ñộng, người lao ñộng với nhau, tạo tác dụng không mong muốn b/ Chính sách thu hút, ñề bạt, bổ nhiệm bố trí cán Những năm qua công ty cố gắng xây dựng sách bổ nhiệm bố trí cán cho phù hợp với trình ñộ chuyên môn công sức cống hiến Tuy nhiên việc ñề bạt cán phụ thuộc nhiều vào quan hệ cá nhân lãnh ñạo công ty, chủ yếu dựa vào thâm niên công tác ñể ñề bạt, bổ nhiệm Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 2.3.1 Những kết ñạt ñược - Công ty xem ñào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển, ñào tạo vũ khí chiến lược Kết ñào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ lại cho hoạt ñộng kinh doanh công ty - Công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực có thành tựu ñịnh như: Quy mô ñào tạo không ngừng tăng lên, nâng cao chất lượng, ñảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn - Công ty áp dụng nhiều hình thức ñào tạo, bậc ngành ñào tạo; nội dung, chương trình ñào tạo bước ñược ñổi - Đội ngũ lao ñộng ña số trẻ tuổi, trình ñộ sức khoẻ tốt, có tính sáng tạo, tạo sản phẩm ñạt yêu cầu thị trường làm cho sản phẩm công ty có sức cạnh tranh - Công ty tạo ñiều kiện ñể nhân viên tự khẳng ñịnh, có hội thăng tiến công việc - Hằng năm công ty dành kinh phí dành cho ñào tạo nguồn nhân lực 2.3.2 Những hạn chế - Chưa xác ñịnh ñược mục tiêu cụ thể nhận thức ñầy ñủ tầm quan trọng cấp thiết công tác ñào tạo công ty - Việc ñánh giá xác ñịnh nhu cầu ñào tạo chưa ñược tổ chức - Chất lượng nội dung chương trình ñào tạo chưa cao, chưa gắn chặt lý thuyết trường với thực tế sản xuất công ty - Công tác ñánh giá kết sau ñào tạo không ñược thực thường xuyên Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Một số nhân viên chưa nhận thức ñầy ñủ cần thiết phải nâng cao trình ñộ chuyên môn - Chính sách tiền lương chưa thật thỏa ñáng, việc phân phối tiền lương thưởng chưa xác theo kết lao ñộng hiệu làm việc - Chính sách ñãi ngộ công ty ñã có nhiều ñổi chưa thu hút khiến người lao ñộng yên tâm công tác, chưa khuyến khích ñược nhân viên không ngừng phấn ñấu ñể học tập, nghiên cứu nâng cao trình ñộ - Công tác tuyển chọn nhân lực chưa ñảm bảo chất lượng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển ngành dệt may ñến năm 2015 Thúc ñẩy ñầu tư phát triển ngành dệt may gắn liền với hợp tác quốc tế, tranh thủ tối ña sóng dịch chuyển dệt may từ nước phát triển, ñồng thời khuyến khích thành phần kinh tế nước tham gia ñầu tư; + Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn + Mở rộng thị trường xuất thông qua cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập theo hướng ñơn giản hoá thủ tục + Xây dựng chương trình ñào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may, ñó Hiệp hội Dệt May Việt Nam Tập ñoàn Dệt May Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Việt Nam ñầu mối ñể phối hợp liên kết với sở ñào tạo nước; + Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, nguyên liệu mới, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, khả thiết kế sáng tác mẫu Viện nghiên cứu; + Chú trọng công tác bảo vệ môi trường + Hỗ trợ phần kinh phí từ ngân sách cho hoạt ñộng nghiên cứu, ñào tạo vốn ñầu tư sở vật chất, kỹ thuật 3.1.2 Đặc ñiểm lao ñộng ngành dệt may - Lao ñộng ngành dệt may lao ñộng trẻ, ña số tuổi ñời 30 (ngành dệt chiếm 38%, ngành may chiếm 64%), với ñội ngũ lao ñộng trẻ chiếm ña số thuận lợi việc theo kịp phát triển khoa học kỹ thuật - Lao ñộng ngành dệt may chủ yếu lao ñộng nữ - May gia công chiếm nhiều lao ñộng giá trị gia tăng ngành thấp - Lao ñộng ngành dệt may phải có khả chịu áp lực cao công việc phải có suất lao ñộng cao 3.1.3 Thách thức hội nhập xu kinh tế tri thức Những thách thức trình hội nhập phát triển vũ bão khoa hoc, công nghệ, công nghệ cao ñã ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển thị trường lao ñộng Trước tình hình ñặt cho công ty thách thức yêu cầu công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh ñó doanh nghiệp dệt may ñời ñịa bàn trọng ñào tạo mà có xu hướng săn lùng lao ñộng ñã qua ñào tạo doanh nghiệp khác, ñặc biệt ñội ngũ trưởng phận lao ñộng tay nghề cao Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.1.4 Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty dệt may 29/3 giai ñoạn 2010-2015 - Tất ñơn ñặt hàng phải ñạt mục tiêu ñúng :về chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng - Đảm bảo tỷ lệ thoả mãn khách hàng ñối với việc ñáp ứng ñơn hàng 100% - Lãnh ñạo công ty cam kết xây dựng trì thực HTQLCL ISO9001:2000 - Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp khác - Đảm bảo toàn thể CBCNV thuộc công ty ñều nhận thức thấu hiểu yêu cầu khách hàng yêu cầu tổ chức 3.1.5 Quan ñiểm ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần dệt may 29/3 - Chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò ñịnh ñối với phát triển bền vững công ty - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ hàng ñầu, - Đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ công ty, sở ñào tạo thân người lao ñộng - Học tập nâng cao trình ñộ mặt vừa trách nhiệm, nghĩa vụ vừa quyền lợi người công ty - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải ñáp ứng yêu cầu phát triển công ty, phải gắn với sách sử dụng - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải xuất phát từ nhu cầu phát triển công ty ñể có mục tiêu nội dung ñào tạo thích hợp - Phải lấy hiệu làm thước ño ñể ñánh giá hoạt ñộng ñào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀOTẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần dệt may 29/3 3.2.1.1 Hoàn thiện việc xác ñịnh mục tiêu ñào tạo công ty - Đối với cán quản lý: cán quản lý cần ñược ñào tạo về: khả phân công xếp công việc, khả quan hệ giao tiếp, khả ngoại ngữ, kỹ trình bày, diễn giải Khả tư chiến lược, khả dự tính lập kế hoạch, ñịnh - Đối với cán quản lý chuyên môn: + Cán quản lý kỹ thuật: có kiến thức quản lý chất lượng sản phẩm + Đội ngũ nhân viên quản lý kinh tế: có khả phân tích nắm bắt nhu cầu thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu - Đối với công nhân lao ñộng: có tay nghề vững vàng, nắm vững khoa học- công nghệ tiên tiến 3.2.1.2 Hoàn thiện việc xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Việc xác ñịnh nhu cầu ñào tạo xác ñịnh mục tiêu cần ñược ñào tạo gì, lĩnh vực kiến thức kỹ cần ñược trọng công ty phải tiến hành phân tích công việc ñể xác ñịnh nhu cầu phát sinh vấn ñề liên quan ñến kết công việc Công ty phải dựa vào phân tích công việc ñể xác ñịnh xác nhu cầu ñào tạo nhân lực Muốn làm ñược ñiều ñó công ty phải tiến hành hoạt ñộng phân tích công việc, mô tả công việc yêu cầu thực hịên công việc cách khoa học 3.2.1.3 Hoàn thiện nội dung ñào tạo Cụ thể ñào tạo chuyên môn, công ty cần trọng vào Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 nội dung ñào tạo sau: - Đối với công nhân ngành dệt: kiến thức tẩy nhuộm, sấy, may dọc, in hoa văn, may ngang thành sản phẩm hoàn chỉnh - Đối với công nhân ngành may: công ñoạn may may hoàn tất, -Đối với nhân viên kỹ thuật: cần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dệt may, vận hành máy Đối với nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm: kiến thức quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO9001:2000 - Đối với nhân viên kinh doanh: cần trang bị kiến thức marketing, kỹ thương lượng ñàm phán, lập hợp ñồng kinh tế, kiến thức tin học, ngoại ngữ - Đối với nhân viên tổ chức: trang bị kiến thức pháp luật lao ñộng, ñịnh mức lao ñộng, bảo hộ an toàn lao ñộng - Đối với nhân viên kế toán: ñào tạo kiến thức liên quan ñến chương trình kế toán, sách thuế, tin học - Đối với nhân viên quản lý nhà quản trị: thường xuyên ñược tiến hành ñào tạo lại lớp lý luận trị, cao cấp trị, quản lý kinh tế, công nghệ thông tin 3.2.1.4 Đa dạng hóa phương pháp ñào tạo a/ Tiếp tục sử dụng phương pháp ñào tạo b/ Áp dụng phương pháp ñào tạo - Đào tạo theo mô hình mẫu, chương trình ñào tạo tập thể, ñào tạo theo phương pháp cố vấn 3.2.1.5 Tăng cường công tác ñánh giá hiệu sau ñào tạo Việc ñánh giá chia thành bước sau: - Nhân viên có hài lòng với khoá học mà tham gia không? - Nhân viên học ñược từ khoá học? Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Nhân viên có ứng dụng vào công việc sau tham gia ñào tạo hay không? - Chương trình ñào tạo có ảnh hưởng ñối với công ty? Qua kết khảo sát công ty ñánh giá mức ñộ thành công ưu nhược ñiểm chương trình ñào tạo ñể rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần dệt may 29/3 3.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực a/Nâng cao trình ñộ chuyên môn cho người lao ñộng Đối với cán chuyên môn: kiến thức chuyên môn, phải thường xuyên cập nhật thông tin công nghệ mới, chủ trương, sách nhà nước, ngành Đối với nhân viên tuyển dụng: cần tăng cường nội dung ñào tạo, từ công việc ñơn giản, bổ sung, kiến thức an toàn lao ñộng, nội quy kỷ luật công ty Phải nắm ñược trình xây dựng phát triển công ty, văn hoá công ty ñể nhanh chóng thích nghi với tổ chức, sớm có ñịnh hướng công việc Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: hoàn thiện kỹ máy may, dệt ; an toàn lao ñộng, sửa chữa máy may công nghiệp Am hiểu loại phụ kiện, thiết bị, máy móc sử dụng b/ Nâng cao kỹ cho người lao ñộng - Nâng cao kỹ cho lao ñộng ngành dệt công ty: Nghiên cứu kỹ thông tin mẫu cần chế ñể xác ñịnh yêu cầu sản phẩm; tính bài, dệt mẫu, làm tài liệu kỹ thuật hàng dệt, xác ñịnh ñịnh mức thời gian, nguyên liệu cho sản phẩm mẫu hàng dệt, xác ñịnh ñịnh mức thời gian cho sản phẩm dệt mẫu; xây dựng qui trình giặt, sấy, làm mềm Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Nâng cao kỹ cho lao ñộng ngành may công ty: nâng cao tay nghề, kỹ thuật có khả tiếp cận ñược dây chuyền sản xuất , công nhân ñược trang bị kiến thức kỷ luật lao ñộng, tác phong lao ñộng chuyên nghiệp môi trường công nghiệp; rèn luyện kỹ may, giảm thao tác thừa ñến mức tối ưu 3.2.2.2 Giải pháp tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng a/ Hoàn thiện sách tiền lương ñãi ngộ Hình thức trả lương theo sản phẩm ñối với phận lao ñộng trực tiếp có ưu ñiểm kích thích ñộng làm việc, tăng sản lượng Tuy nhiên ñiểm bất lợi người lao ñộng chạy ñua theo khối lượng công việc, ñiều ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm Vì ñể tránh tình trạng chạy ñua theo khối lượng công việc, công ty nên có sách trừ vào lương ñể giảm bớt tình trạng sản phẩm bị lỗi nhiều trình sản xuất Đối với lao ñộng gián tiếp: theo cách xếp lương người làm việc lâu năm có hệ số lương cao, không phản ánh ñược suất làm việc Do ñó công ty nên vào sách, quy ñịnh nhà nước tiền lương phân phối thu nhập, cải cách chế phân phối thu nhập dựa tiêu thức: suất, chất lượng công việc, hệ số suất phận quản lý, tháng ñều phải tổ chức bình bầu hệ số suất ñể tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa phân phối thu nhập b/ Hoàn thiện sách thu hút, ñề bạt, bổ nhiệm bố trí cán Công ty cần xây dựng tiêu chí rõ ràng việc ñề bạt, luân chuyển nhân viên Tuy nhiên công ty cần phải thực cho người lao ñộng cảm thấy thoải mái với công việc mới, trình sản xuất kinh doanh không bị xáo trộn hay gián ñoạn Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 3.2.3 Các giải pháp khác 3.2.3.1 Tổ chức hội thi thợ giỏi, thi nâng bậc 3.2.3.2 Hoàn thiện sách thu hút công tác tuyển dụng 3.2.3.3 Xây dựng quy mô cấu lao ñộng hợp lý 3.2.3.4 Hoàn thiện quy ñịnh, nội quy lao ñộng công ty 3.2.3.5 Nâng cao chất lượng, môi trường làm việc KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nguồn nhân lực nguồn lực vô quan trọng doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ñược coi vũ khí ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ nguồn nhân lực tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh tế tri thức hội nhập Nhưng ñể có ñội ngũ lao ñộng ñủ số lượng, ñộng, sáng tạo, kỹ vững vàng yếu tố thân người lao ñộng công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty giữ vai trò quan trọng, nhân tố ñịnh phát triển doanh nghiệp toàn xã hội Qua nghiên cứu vấn ñề lý luận ñào tạo phát triển nguồn nhân lực vào thực trạng Công ty cổ phần dệt may 29/3, tác giả xin ñề xuất số giải pháp nhằm góp phần vào công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian tới Footer Page 26 of 126 ... VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực Nguồn nhân lực xã hội Đặc ñiểm nguồn. .. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29-3 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Dệt. .. nguồn nhân lực Nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay