Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3)

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:20

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ĐIỆP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC (VDC3) Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Một kinh tế muốn phát triển cần có nguồn lực: vốn, khoa học - công nghệ, tài nguyên nguồn nhân lực ñó nguồn nhân lực ñóng vai trò quan trọng hàng ñầu giai ñoạn hội nhập kinh tế quốc tế Qua khảo sát thực tiễn nói, nguồn nhân lực Trung tâm ñiện toán, truyền số liệu VDC3 ñược ñào tạo tốt chuyên môn người chưa ñáp ứng yêu cầu thực tế kỹ mềm, chưa thể xây dựng VDC3 nói riêng VDC nói chung trở thành doanh nghiệp ñầu ngành Xuất phát từ mục tiêu phát triển Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực cho thấy công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm ñang vấn ñề cần ñược quan tâm nghiên cứu Để góp phần vào việc nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trung tâm, chọn ñề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Trung tâm ñiện toán truyền số liệu khu vực 3” làm luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận làm tảng cho việc phân tích ñánh giá thực trạng xây dựng giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực cho VDC3 - Chỉ thực trạng nguồn nhân lực công tác ñào tạo nguồn nhân lực VDC3 - Đề xuất hệ thống giải pháp ñào tạo cho nguồn nhân lực VDC3 nhằm ñáp ứng nhu cầu nhân lực năm ñến Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Về không gian: tập trung vào nhân viên VDC3; - Về thời gian: giải pháp chủ yếu ñược ñặt tầm ñến 10 năm - Về mức ñộ chi tiết: ñề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu công ñào tạo nhân lực dài hạn Footer Page oftác126 Header Page of 126 4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát, thu thập, tổng hợp, phân tích ñánh giá số liệu, phương pháp bảng hỏi, thống kê, ma trận Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Đề tài mong muốn có nhìn tổng quát công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực VDC3 Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận nguồn nhân lực công tác ñào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực VDC3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nguồn nhân lực ñào tạo nguồn nhân lực 1.1.1.1 Nhân lực: Nhân lực nguồn lực người bao gồm thể lực, trí lực 1.1.1.2 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người 1.1.1.3 Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo tiến trình nỗ lực cung cấp cho nhân viên thông tin kỹ thấu hiểu tổ chức mục tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Nguyên tắc ñào tạo nguồn nhân lực: Coi trọng khả phát triển người Luôn coi trọng giá trị riêng người Phải kết hợp lợi ích người lao ñộng mục tiêu tổ chức Đào tạo nguồn nhân lực phương tiện ñể ñạt ñược phát triển tổ chức có hiệu 1.1.3 Mối quan hệ ñào tạo chiến lược phát triển doanh nghiệp Dựa chiến lược phát triển doanh nghiệp thời gian ngắn hạn hay dài hạn mà doanh nghiệp lập chương trình ñào tạo cho phù hợp Nếu ñào tạo mục ñích, chiến lược mục tiêu rõ ràng, gây lãng phí thời gian chi phí mà không mang lại hiệu 1.1.4 Đặc ñiểm nguồn nhân lực ảnh hưởng ñến công tác ñào tạo Nguồn nhân lực CNTT chuyên trách phải có trình ñộ chuyên môn cao, trẻ, ñộng, sáng tạo, có khả ngoại ngữ, có khả chịu áp lực công việc cao, có suất lao ñộng cao, nguồn nhân lực phải có khả hội nhập quốc tế cao 1.1.5 Ý nghĩa công tác ñào tạo nguồn nhân lực Đối với xã hội: vấn ñề sống ñối với quốc gia Đối với doanh nghiệp: ñiều kiện ñịnh ñể cho doanh nghiệp tồn Đối với người lao ñộng Giúp cho nhân viên nâng cao kiến thức kỹ công việc 1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo: Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo xác ñịnh ñích ñến, tiêu chuẩn cần ñạt phải xuất phát từ yêu cầu công viêc, từ mục tiêu chiến lược phát triển doanhPage nghiệp Footer of 126 Header Page of 126 1.2.2 Xác ñịnh kiến thức ñào tạo: xác ñịnh khối lượng kiến thức, loại kỹ cần bổ sung cho người lao ñộng phù hợp với mục tiêu cần ñạt Ứng với mục tiêu ñịnh cần có loại kiến thức ñịnh 1.2.3 Xây dựng kế hoạch ñào tạo 1.2.3.1 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Phân tích doanh nghiệp: Căn vào mục tiêu, phương hướng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ñã vạch năm Phân tích công việc: Xác ñịnh kỹ hành vi cần thiết cho nhân viên thực tốt công việc Phân tích nhân viên: trọng ñến lực ñặc tính cá nhân nhân viên 1.2.3.2 Xác ñịnh ñối tượng ñào tạo: lựa chọn người cụ thể ñể ñào tạo Sự khác học viên nhu cầu ñào tạo ñiều quan trọng phải cân nhắc hoạch ñịnh chọn chương trình ñào tạo 1.2.4 Lựa chọn phương pháp ñào tạo - Đào tạo công việc: ñào tạo trực tiếp nơi làm việc + Ðào tạo theo kiểu dẫn công việc + Đào tạo theo kiểu học nghề + Luân chuyển công việc - Đào tạo công việc: việc ñào tạo mà người học ñược tách khỏi thực công việc thực tế + Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp + Cử ñi học trường lớp chuyên nghiệp + Cử ñi học trường lớp qui + Phương pháp ñào tạo thông qua giảng, hội thảo Footer Page of 126 Header Page of 126 + Phương pháp nhập vai 1.2.5 Xác ñịnh kinh phí ñào tạo Kinh phí ñào tạo bao gồm: chi phí trả cho nhân viên ñi học, nguyên vật liệu phục vụ cho học tập, tiền lương cán quản lý, tiền thù lao cho giáo viên, nhân viên phục vụ, tiền trả cho trung tâm ñào tạo khoản in ấn tài liệu, kiểm tra, chương trình học tập 1.2.6 Thực chương trình ñào tạo Các nhà quản lý phải lên kế hoạch chuẩn bị cho việc ñào tạo bao gồm việc xây dựng chương trình học tập, tổ chức khóa học, mời người giảng dạy, hướng dẫn chuẩn bị ñiều kiện vật chất khác sách tài liệu, phòng ốc, tiền bạc 1.2.7 Đánh giá kết ñào tạo + Phân tích thực nghiệm: Chọn hai nhóm thực nghiệm, phân tích kết thực công việc nhóm lúc trước sau áp dụng chương trình ñào tạo + Đánh giá thay ñổi học viên: Bằng mô hình ñánh giá hiệu ñào tạo TS Donald Kir Patrick 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Các nhân tố môi trường 1.3.1.1 Yếu tố kinh tế, trị, xã hội: Nhà nước, ñã tạo nên ổn ñịnh kinh tế, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhiều lĩnh vực Đây hội tốt cho tất doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh ñược an toàn 1.3.1.2 Hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt ñộng tuân thủ theo quy ñịnh ñó Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.1.3 Môi trường khoa học công nghệ: Với phát triển vũ bão khoa học công nghệ thông tin, sản phẩm ngành nhanh chóng bị lạc hậu Vi phải ñổi mới, không ngừng tạo sản phẩm 1.3.1.4 Khách hàng: yếu tố ñịnh ñến tồn Doanh nghiệp, ñể phát triển phải trọng ñến chất lượng, giá sản phẩm, ñáp ứng ñược thị hiếu người dùng 1.3.1.5 Chiến lược ñối thủ cạnh tranh Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp không cạnh tranh thị trường, sản phẩm mà cạnh tranh nguồn nhân lực 1.3.2 Các nhân tố thuộc người lao ñộng 1.3.2.1 Khả tiếp thu kiến thức người lao ñộng Trong hoạt ñộng người lao ñộng ñể thực có hiệu quả, người lao ñộng cần phải có khả ñịnh ñể tham gia 1.3.2.2 Kỳ vọng lương lợi ích: Động mạnh mẽ ñể người ñịnh ñào tạo nhằm nâng cao trình ñộ tuỳ thuộc vào việc họ kỳ vọng lợi ích mà họ nhận ñược sau ñào tạo 1.3.2.3 Nhu cầu ñược phát triển: Đào tạo tức ñáp ứng nhu cầu học tập, phát triển người lao ñộng 1.3.3 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 1.3.3.1 Chính sách tiền lương: nhu cầu học tập xã hội tăng lên hay giảm xuống tuỳ thuộc vào mức tiền lương phụ thuộc vào cấp 1.3.3.2 Chính sách bố trí sử dụng lao ñộng sau ñào tạo: Nếu người lao ñộng ñược bố trí vào công việc hợp chuyên môn, hợp khả phát huy ñược kiến thức, kỹ tích lũy trình ñào tạo, mang lại hiệu cao hoạt ñộng làm việc Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật: Việc khen thưởng ñộng lực ñể người lao ñộng cố gắng phấn ñấu, nghiêm túc ñào tạo tích cực công việc KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương ñã trình bày khái quát sở lý luận công tác ñào tạo nguồn nhân lực với doanh nghiệp nói chung lĩnh vực viễn thông nói riêng Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực doanh nghiệp viễn thông nên ñòi hỏi nguồn nhân lực phải có kỹ năng, kinh nghiệm ñộ nhanh chóng, xác Do vậy, nâng cao chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực cần thiết CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC 2.1.1 Giới thiệu VDC3 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trung tâm Điện toán - Truyền số liệu Khu vực tổ chức kinh tế ñơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng Trung tâm Bưu Viễn thông Việt Nam gồm ñài phòng Tháng 05 năm 2000, Trung tâm ñã tách phòng Tổng hợp Văn phòng Trung tâm thành 04 phòng 01 ñài 2.1.1.2 Chức VDC: Chức tin học, truyền số liệu, Internet dịch vụ gia tăng giá trị Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lí, vận hành, khai thác mạng lưới dịch vụ truyền số liệu, internet, viễn thông, tin học, máy tính, danh bạ, quảng cáo giá trị gia tăng 2.1.1.3 Đặc ñiểm cấu tổ chức: Được tổ chức theo cấu trực tuyến chức 2.1.2 Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh VDC3 2.1.2.1 Sản phẩm dịch vụ VDC: Các nhóm sản phẩm viễn thông CNTT 2.1.2.2 Một số kết kinh doanh VDC3 Bảng 2.1 Doanh thu dịch vụ viễn thông VDC3 Chỉ tiêu Truyền số liệu Internet tr tiếp Mega VNN Internet gtiếp GTGT DV thoại IP DV khác Tổng cộng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 /2008 Năm 2010 /2009 12.500 24.000 95.000 15.000 1.200 42.000 2.900 192.600 14.000 26.000 109.000 7.000 1.600 48.000 3.500 209.100 15.000 29.000 138.000 3.000 1.800 57.000 4.000 247.800 16.200 31.500 160.000 5.300 2.200 58.100 4.300 277.600 107,14 111,5 126,6 42,85 112,5 118,75 114,2 118,5 108 108,6 115,9 176,6 122,2 101,9 107,5 112,0 2.1.3 Đặc ñiểm nguồn nhân lực: Trong số 170 cán nhân viên, gần 50% số nhân viên Trung tâm kỹ sư tin học, kỹ sư ñiện tử, gần 40% số nhân viên cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ ñều ñược ñào tạo trường quy lao ñộng nam chiếm chủ yếu Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 Dựa vào tiêu kế hoạch hàng năm, biến ñộng thị trường, nhu cầu phát sinh tại, số lượng chất lượng lao ñộng có thông qua phân tích công việc nhân viên chưa hiệu 2.2.4.2 Xác ñịnh ñối tượng ñào tạo Dựa vào nhu cầu ñào tạo năm, phiếu xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, kết hợp hồ sơ nhân kết thực công việc, thông qua khảo sát ñộng mong muốn họ việc nâng cao trình ñộ 2.2.5 Các phương pháp ñào tạo Đào tạo nơi làm việc: Chỉ bảo kèm cặp, thay ñổi công việc Đào tạo nơi làm việc: Liên kết ñào tạo Trung tâm Trường bên ngoài, cử ñi ñào tạo nước 2.2.6 Kinh phí ñào tạo Trung tâm Dù kinh phí ñào tạo ñược nâng lên hàng năm chưa tương xứng với số lượng lao ñộng cần ñào tạo, tính bình quân lao ñộng 600 nghìn ñồng/người năm 2006 ñến 2008, năm 2009 2010 tăng lên 700 nghìn ñồng/ người Trung tâm chưa tính ñến chi phí hội nên việc tính chi phí chưa toàn diện 2.2.7 Tổ chức thực chương trình ñào tạo Nếu ñào tạo Trung tâm Phòng TCHC có trách nhiệm thông báo ñến phòng ñể phân công người ñi học Nếu ñào tạo bên ngoài: Phòng TCHC liên hệ với ñơn vị ñào tạo nội dung, phương pháp, ñịa ñiểm, kinh phí…ñể gửi cán ñi học mời giáo viên dạy Khi có chương trình cụ thể Phòng TCHC thông báo ñến học viên Về thời gian ñào tạo ñược tổ chức ñào tạo vào thời ñiểm công nghệ có thay ñổi Giáo viên chủ yếu từ Công ty VDC, tập ñoàn VNPT, Trung tâm VDC3 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 2.2.8 Đánh giá kết ñào tạo Trung tâm thường vào chứng chỉ, cấp nhân viên sau họ ñã tham gia khóa học mức ñộ hài lòng ñối với công việc Bảng 2.15 Mức ñộ hài lòng sau ñược ñào tạo, bồi dưỡng Mức ñộ Số ý kiến ñiều tra Tỷ lệ (%) Rất hài lòng 4% Hài lòng 32 32% Bình thường 57 57% Không hài lòng 7% Có thể thấy mức ñộ hài lòng với công việc sau ñược ñào tạo tập trung chủ yếu mức hài lòng bình thường (chiếm 89%), mức khác không ñáng kể Như vậy, ñánh giá hài lòng chưa ñạt ñến mức cao gần mức bình thường 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC 2.3.1 Mức ñộ ñáp ứng yêu cầu công việc nguồn nhân lực - Đối với kỹ mềm + Kỹ giao tiếp, ñàm phán 32% ñáp ứng yêu cầu + Kỹ quản lý lãnh ñạo: 50% ñáp ứng yêu cầu + Kỹ giao tiếp ngoại ngữ: 57% ñáp ứng yêu cầu + Kỹ làm việc nhóm: 52% ñáp ứng yêu cầu - Đối với nghiệp vụ chuyên môn + Về kỹ thuật, CNTT: 37% thuộc loại 47% thuộc loại trung bình + Công tác nghiên cứu thị trường, marketing quảng bá sản phẩm, dịch vụ: 22% thuộc loại 67 % có mức ñộ ñáp ứng trung bình + Đối với công tác quản lý nguồn nhân lực: 21% thuộc loại yếu, 65 % trung bình Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 + Công tác giải khiếu nại khách hàng: 10% thuộc loại 65 % có mức ñộ ñáp ứng trung bình Qua phân tích cho thấy: chất lượng nguồn nhân lực VDC3 chưa ñạt yêu cầu ñể ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu công việc có tính chất phát triển liên tục 2.3.2 Những ưu, nhược ñiểm nguyên nhân thực trạng 2.3.2.1 Ưu ñiểm Nguồn nhân lực chủ yếu cao ñẳng, ñại học chiếm 70% tổng số lao ñộng Công tác xác ñịnh ñối tượng ñào tạo ñã có tiêu chuẩn tương ñối cụ thể Số lượng ñào tạo chi phí ñào tạo tăng lên hàng năm Công tác thực chương trình ñào tạo ñược tổ chức theo ñúng kế hoạch, có giám sát, linh hoạt thay ñổi cần thiết 2.3.2.2 Hạn chế Nguồn nhân lực không ñáp ứng ñủ nhu cầu sử dụng ngày tăng khách hàng Trên thị trường có nhiều ñơn vị cạnh tranh , phát triển nhanh công nghệ ñã tạo áp lực ñối với cán nhân viên trung tâm Rào cản ngôn ngữ Thiếu tính chủ ñộng trình xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Chương trình ñào tạo chuyên sâu chưa ñạt ñẳng cấp tương ñương ñối thủ cạnh tranh nước Do công việc kinh doanh nên khó bố trí thời gian tham gia khoá ñào tạo tập trung, ñặc biệt khoá ñào tạo dài ngày 2.3.2.3 Nguyên nhân Việc phân tích công việc, ñánh giá thực công việc, mục tiêu doanh nghiệp công tác xác ñịnh nhu cầu ñào tạo mang tính chủ quan Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 Một phận cán công nhân viên Trung tâm quen với tác phong bao cấp doanh nghiệp nhà nước, chưa chủ ñộng có ý thức việc nhận thức tầm quan trọng khóa ñào tạo Điều gây khó khăn cho công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Thiếu sách gắn kết ñào tạo với sách tiền lương sách khác Kinh phí ñầu tư cho hoạt ñộng ñào tạo có tăng qua năm chưa ñúng trọng tâm Chế ñộ tiền lương kinh phí cho nhân viên tham gia khoá ñào tạo chưa phù hợp, làm cho người ñược ñào tạo thiếu ñộng lực tham gia ñào tạo Khi tổ chức ñào tạo liên kết với bên Trung tâm chưa kiểm soát ñược nội dung ñào tạo, chất lượng giáo viên giảng dạy ñánh giá chất lượng nhân viên sau ñào tạo Việc ñánh giá ñược thực thông qua kết kiểm tra cuối khóa chưa ñánh giá trình áp dụng kiến thức vào thực tế nên không ñảm bảo ñược hiệu mong muốn KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tập trung phân tích tình hình chung Trung tâm tổng quan hoạt ñộng kinh doanh thực trạng công tác ñào tạo nhân lực, quản lý chất lượng nguồn nhân lực Chương ñã phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm thời gian qua Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ LÀM TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược phát triển Tổng công ty VDC ñến 2015 Tầm nhìn: Tiên phong, chủ ñạo lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet Công nghệ thông tin Thể vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ ñạo nỗ lực phát triển chung toàn xã hội Khẳng ñịnh ñẳng cấp doanh nghiệp hàng ñầu Việt Nam phát triển hợp tác toàn cầu Sứ mệnh: Đóng góp xây dựng hạ tầng sở cho xã hội Mang lại giá trị tối ña cho người sử dụng doanh nghiệp Tham gia ñiều tiết thị trường, thực mục tiêu quốc gia Chiến lược phát triển VDC: Đầu tư mở rộng lực mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ rộng khắp nước Đa dạng hóa tích hợp tác sản phẩm dịch vụ ñồng thời liên kết với môi trường cung cấp sản phẩm dịch vụ khác Đẩy nhanh tốc ñộ phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet nước, ñẩy mạnh phát triển dịch vụ, Internet, thương mại ñiện tử, dịch vụ giá trị gia tăng khác Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, lấy lợi ich kinh tế hiệu sử dụng khách hàng làm nguyên lý phát triển doanh nghiệp Hợp tác mạnh mẽ với ñối tác nước, tiến tới mở rộng quy mô sang thị trường giới Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 3.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh Trung tâm VDC3 Khẳng ñịnh giữ vững vai trò VDC3 doanh nghiệp chủ ñạo thị trường công nghệ thông tin miền Trung bao gồm dịch vụ mạng, phần mềm, phần cứng Dẫn ñầu thị trường, ñịnh hướng thị trường, chủ ñộng nghiên cứu ñưa sản phẩm dịch vụ ñáp ứng nhu cầu thị trường, tạo nhu cầu thị trường Giữ vững phát triển thị phần dịch vụ internet, truyền số liệu giá trị gia tăng Đẩy mạnh xây dựng cáp quang, phát triển mạng truy nhập băng rộng Cung cấp dịch vụ viễn thông CNTT với chất lượng tốt, giá hợp lý Triển khai thành công dịch vụ kê khai thuế qua mạng Bao phủ tối ña thị trường miền Trung tây nguyên, tiếp tục khai thác thị trường cạnh tranh, dẫn ñầu khai phá thị trường Dẫn ñầu việc tạo phân ñoạn thị trường công nghệ cao 3.1.3 Quan ñiểm ñào tạo nguồn nhân lực VDC3 thời gian tới Lấy phương án kinh doanh làm gốc ñể xây dựng kế hoạch ñào tạo ñáp ứng với yêu cầu công việc Đào tạo không cho VDC mà cho ñơn vị thuộc tập ñòan tham gia vào dây chuyền cung cấp dịch vụ, kênh phân phối Ưu tiên ñào tạo cho ñội ngũ kinh doanh bán hàng, CNTT quản trị doanh nghiệp Thực ñào tạo dài hạn, ñào tạo sau ñại học (như thạc sỹ, tiến sĩ) chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực CNTT nước nước Tập trung vào ñào tạo theo vị trí công việc ñể thực mục tiêu chuyên nghiệp hóa công việc Nâng lực quản trị, ñiều hành ñội ngũ cán quản lý Footer Page 17cao of 126 Header Page 18 of 126 18 Tăng cường lực thực công việc ñộ ngũ tác nghiệp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Xác ñịnh mục tiêu Đảm bảo cán nhân viên trung tâm phải ñược ñào tạo qua kỹ mềm cần thiết cho vị trí Đảm bảo cán ñược trang bị kỹ lãnh ñạo, quản lý, nâng cao lực lãnh ñạo, tổ chức ñặc biệt kiến thức quản lý nhà nước Đảm bảo cán chuyên viên phòng kỹ thuật phải ñược ñào tạo cấp chứng hệ thống quản trị mạng thông tin viễn thông Đảm bảo nhân viên có ñại học, cán quản lý phải có cao học Đảm bảo chuyên viên ñều ñược ñào tạo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO, kiến thức ngành, dịch vụ ñã ñang phát triển VDC3 Đảm bảo chuyên viên có khả giao tiếp ngoại ngữ Riêng ñối với cán phòng kỹ thuật công nghệ thông tin phải có khả ñọc tài liệu tiếng Anh Xây dựng ñội ngũ cán bộ, kỹ sư chất lượng cao làm nòng cốt cho ñội ngũ lãnh ñạo kế cận tương lai Đặc biệt kỹ sư Phòng kỹ thuật phải ñược ñào tạo nâng cao sau ñại học ñể theo kịp với phát triển công nghệ giới Như vậy, Trung tâm cần vào mục tiêu chiến lược Tổng Công ty VDC, Trung tâm VDC3 biến ñộng thị trường công nghệ kết hợp với bảng tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ chương trình ISO [10] ñể làm sở cho việc xác ñịnh mục tiêu ñào tạo năm tới cho vị trí Phòng ban 3.2.2 Lựa chọn kiến thức ñào tạo - Đối với lao ñộng mới: ñào tạo cách kèm cặp hướng dẫn trực tiếp bố trí người ñi trước kèm cặp hướng dẫn trực tiếp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 - Đối với nhân viên: bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường, marketing, tổ chức tham quan học tập ñơn vị bạn Đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ giao tiếp, tầm quan trọng khách hàng, giá trị khách hàng ngày Đào tạo ñể họ nhận thức ñược rằng: có ñược khách hàng ñiều kiện sống doanh nghiệp - Đối với cán quản lý: bồi dưỡng kiến thức xã hội, nâng cao khả tư duy, phán ñoán, ñảm bảo tất họ ñều có trình ñộ quản lý, có khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học, có khả nghiên cứu, nắm bắt tình hình cạnh tranh thị trường viễn thông Bên cạnh ñó, tạo hội cho họ tham gia vào buổi họp lãnh ñạo ñể học hỏi kinh nghiệm thực tế quản lý 3.2.3 Xây dựng kế hoạch ñào tạo 3.2.3.1 Xác ñịnh nhu cầu Sau lập bảng câu hỏi, phận ñào tạo phát phiếu khảo sát nhu cầu ñào tạo cho cán nhân viên theo danh sách phận quản lý Tiếp theo thu thập bảng khảo sát ñể tổng hợp kết Cuối xác ñịnh nhu cầu ñào tạo thông qua kết ñó 3.2.3.2 Xác ñịnh ñối tượng ñào tạo Trung tâm cần dựa vào phiếu thăm dò lực cá nhân ñể xác ñịnh ñối tượng ñược thực cách hiệu Ưu ñiểm bảng thăm dò lực xác ñịnh cách cụ thể ñối tượng yếu, yếu nội dung mức ñộ cấp thiết ñể xác ñịnh thời ñiểm cần ñào tạo Bảng 3.4: Năng lực cần ñào tạo bổ sung Ghi chú: X: Cần ñào tạo bổ sung STT Tên Phòng, ban Đối tượng Quản lý Footer Page 19 of 126 Nhân viên Nhóm Năng lực Ndung cần ñào tạo Mức ñộ cấp thiết Header Page 20 of 126 20 Dựa vào bảng tổng hợp, ban quản lý ñào tạo thống kê ñược số lượng cần ñào tạo, nhân viên nào, thuộc phận cần ñào tạo nội dung 3.2.4 Lựa chọn phương pháp ñào tạo - Phương pháp hỗ trợ: diễn thuyết, trình chiếu - Hình thức ñào tạo theo mô hình mẫu: xem video trình bày cách thức thực mẫu tình cụ thể - Chương trình liên kết với trường ñại học hay sở ñào tạo: liên kết với sở nước nước ñể tham quan học hỏi 3.2.5 Xây dựng nguồn kinh phí cho ñào tạo - Trích phần kinh phí Trung tâm Tổng công ty cấp - Đóng góp cán nhân viên qua quỹ thưởng cuối năm - Trích từ kinh phí hoạt ñộng kinh doanh khác Bên cạnh ñó, trung tâm nên tính ñến chi phí hội, tổ chức ñào tạo có lợi 3.2.6 Hoàn thiện công tác thực chương trình ñào tạo Thời gian ñào tạo Đào tạo ngắn hạn trước tuần: nhân viên chưa thích ứng ñược với công việc Đào tạo ngắn hạn tuần: nhân viên phận nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ Đào tạo ngắn hạn tháng:nhân viên có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngành, tái ñào tạo cho người lao ñộng nắm bắt kiến thức công nghệ mới, Đào tạo dài hạn tháng: ñội ngũ quản lý Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 Đội ngũ giảng dạy Có thể chọn giáo viên từ trường ñại học, cán có kinh nghiệm Trung tâm, từ Tổng Công ty, tổ chức nước quốc tế Nếu sử dụng ñội ngũ cán giàu kinh nghiệm cần phải ý ñến khả truyền ñạt trình ñộ sư phạm Liên kết với sở ñào tạo nước tổ chức ñợt ñào tạo tập trung chỗ với thời lượng hợp lý, mời người có kinh nghiệm chuyên sâu phòng ban chức năng, tổ chức ñoàn tham quan, học hỏi trao ñổi kinh nghiệm nước phát triển Bảng 3.6 Bảng xây dựng chương trình ñào tạo Tên Thứ tự chương Mục tiêu trình ñào ñào tạo tạo Đối tượng ưu tiên Phòng Số lượng Dự trù ban học viên kinh phí Hình Thời thức gian ñào tạo ñào tạo Cơ sở ñào tạo Sau ñào tạo, Trung tâm phải có kế hoạch theo dõi trình ñào tạo nhân viên, xem nhân viên có ñáp ứng nhu cầu công việc không, kiến thức ñào tạo có áp dụng ñược vào công việc hay không cách lấy ý kiến phận quản lý nhân viên theo ñịnh kỳ 3.2.7 Hoàn thiện công tác ñánh giá kết ñào tạo - Đánh giá phương pháp ñịnh tính: Dựa vào tiêu: phản ứng người học, nội dung người học tiếp nhận ñược, hiệu ứng dụng vào công việc, kết mà VDC3 ñạt ñược Thông qua kiểm tra cuối khóa, quan sát nhân viên làm việc, vấn người quản lý trực tiếp, kết công việc sau ñào tạo - Đánh giá thay ñổi người học: Đánh giá phản ứng người học nội dung, phương pháp, công tác tổ chức lớp học thông qua bảng ñánh giá khóa ñào tạo Sau ñó, dựa vào bảng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 ñánh giá tổng kết khóa học, so sánh thay ñổi học viên qua khóa học nhủ ñể rút kinh nghiệm hoàn thiện tốt khóa ñào tạo Xác ñịnh người ñánh giá: tự ñánh giá, phận lãnh ñạo phòng ñánh giá, phòng TCHC ñánh giá giám sát ban giám ñốc Xác ñịnh thời ñiểm ñánh giá: ñịnh kỳ tháng theo quý 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC - Xây dựng chiến lược dài hạn : Chủ ñộng phối hợp với Tổng Công ty xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn làm ñịnh hướng cho công tác qui hoạch ñào tạo ñược sát với thực tế, tránh lãng phí Lập kế hoạch nhân dài hạn gắn với chiến lược phát triển lâu dài Trung tâm Công ty - Xây dựng ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Xây dựng ñội ngũ nhân viên bán hàng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp - Xây dựng hệ thống ñánh giá chuẩn: ñánh giá nhân lực theo tiêu chuẩn nhân viên CNTT phải phù hợp với chuẩn quốc tế - Xây dựng môi trường giảng dạy: dạy tiếng Anh, cập nhật chương trình mới, liên kết chương trình ñào tạo mua chương trình chuẩn quốc tế - Xây dựng cẩm nang mềm : Dựa vào thực tế, Ban ñào tạo nên tổng hợp kỹ mềm cần thiết cho vị trí, chọn người viết tài liệu ñể xây dựng cẩm nang VDC3 - Đối với người làm công tác ñào tạo Đối với Ban Lãnh ñạo: Cần quan tâm ñến công tác ñào tạo cán bộ, có trách nhiệm ý thức tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng ñào tạo Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 Thường xuyên kiểm tra công tác ñào tạo ñể kịp thời khắc phục sai sót cho cán công tác ñào tạo Phát cán trẻ có lực tâm huyết cử ñi ñào tạo Đối với cán phụ trách công tác ñào tạo: Chọn người ñủ kinh nghiệm có khả sáng tạo giải ñược yêu cầu ñào tạo Trung tâm cần phải ñược ñào tạo quản lý nhân sự, biết lập kế hoạch tổ chức lãnh ñạo kiểm tra… - Đổi chế tuyển dụng: Căn vào lộ trình phương án kinh doanh kế hoạch phát triển tương lai, Trung tâm xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực ñể ñảm bảo tính khả thi cho việc hoàn thành nhiệm vụ hướng tới hoàn thành mục tiêu Tuyển dụng tương ứng theo kế hoạch nguồn nhân lực Không hạn chế ñịnh biên lao ñộng hàng năm - Đổi chế thu nhập: Trả lương theo mặt thị trường ñể thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Trong giai ñoạn ñầu chưa có lãi, phải chấp nhận ñầu tư nguồn nhân lực ñể ñạt ñược mục tiêu kinh doanh lâu dài Có chế ñãi ngộ linh hoạt rõ ràng ñể thúc ñẩy công tác bán hàng (10 – 30% người bán hàng ñược hưởng giá trị hợp ñồng mang lại) - Đổi chế tạo ñộng lực thu hút nhân tài: + Xây dựng chế thu nhập có tính cạnh tranh + Có chương trình ñào tạo qui chuyên sâu + Gắn việc ñào tạo với việc bố trí sử dụng + Gắn kết quyền lợi người lao ñộng với quyền lợi mục tiêu phát triển công ty + Coi trọng ñóng góp người lao ñộng, ñồng thời khuyến khích khen thưởng Footer Page 23sựofthànhcông 126 Header Page 24 of 126 24 + Tạo hội thăng tiến nghề nghiệp + Sử dụng thước ño giá trị từ thị trường làm sở ñể ñánh giá tạo ñộng lực cho người lao ñộng + Khuyến khích, ñộng viên, khen thưởng cho việc chấp nhận rủi ro + Có chế gọn nhẹ linh hoạt, kịp thời cho sáng kiến, ý tưởng sáng tạo (VD: 5% doanh thu giá trị sáng kiến ý tưởng ñem lại) - Xây dựng văn hóa tổ chức học tập VDC3 Lãnh ñạo tạo dựng tảng văn hoá, chất lượng công việc, chất lượng sống công việc VDC: phong cách lãnh ñạo, thái ñộ ứng xử, cách sử dụng quỹ thời gian cho công việc học tập Nhắc nhở nhân viên tầm quan trọng việc ñào tạo tự ñào tạo VDC3 Duy trì kỷ luật thống quan ñiểm, tư tưởng hành ñộng Từ ñó, xây dựng quy chuẩn tổ chức thực công tác ñào tạo với ñịnh hướng rõ ràng Xây dựng mối quan hệ tốt ñẹp với khách hàng, Mỗi cán nhân viên VDC3 cần tạo phong cách chuyên nghiệp việc phục vụ khách hàng, tạo thân thiện thoải mái cho khách hàng giúp phát triển doanh nghiệp ñồng thời giúp nhân viên thuận tiện việc giải vấn ñề với khách hàng - Thường xuyên mở hội thảo chuyên môn: phối hợp với ñơn vị liên quan hay Tổng công ty, tập ñoàn VNPT ñể thực hội thảo với quy mô lớn hơn, nhằm tái ñào tạo cách hiệu 3.4 KIẾN NGHỊ - Đối với Tổng Công ty VDC Cần có sách khuyến khích ñơn vị Tổng công ty tăng cường công tác ñào tạo, quản trị nhân lực ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 Tạo ñiều kiện cho phép VDC3 chủ ñộng việc tổ chức ñào tạo theo nhu cầu thực tế chủ ñộng việc tuyển dụng, bố trí cán Tham gia chương trình hệ sinh thái công nghệ thông tin mở - Đối với Trung tâm VDC3 Tổng Công ty sớm chuyển ñổi sang hạch toán ñộc lập Trung tâm thực ñàm phán với ñối tác quốc tế ñể có hội ñược tham gia hội thảo, tham quan học hỏi kinh nghiệm Tạo hội cho chuyên viên có chất lượng ñược tham gia ñào tạo chuyên gia bậc cao theo nhu cầu ứng dụng Trung tâm Chủ ñộng tổ chức lớp ñào tạo cho ñội ngũ nhân viên theo nhu cầu thực tế ñơn vị, không thụ ñộng chờ kế hoạch Tổng công ty hay tập ñoàn VNPT Xây dựng mối quan hệ với Tập ñoàn Cisco, IMB, Intel, Microsoft …ñể nhận hỗ trợ ñào tạo Tin học hóa công tác ñào tạo việc xây dựng trang web nội ñể nhân viên tự ñào tạo KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn hoạt ñộng có hiệu cạnh tranh ñòi hỏi phải có ñội ngũ lao ñộng ñủ số lượng ñộng, sáng tạo, kỹ vững vàng Vì vậy, giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm cần thiết Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực 3” ñã ñạt ñược kết sau: - Đã hệ thống hoá vấn ñề lý luận ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 - Đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực ñánh giá thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm thời gian vừa qua Qua ñó, ñánh giá thành công hạn chế công tác Trung tâm - Đã ñề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm - Đề xuất kiến nghị với Tổng Công ty VDC ñể hỗ trợ Trung tâm việc thực giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo thời gian tới Trên sở số liệu, luận văn ñã tìm nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu công tác ñào tạo Trung tâm Từ ñó, tác giả ñề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo Mặc dù ñã cố gắng nghiên cứu phân tích, song trình ñộ hiểu biết hạn chế nên chắn không tránh khỏi thiếu sót ñịnh Những giải pháp ñưa mang tính chủ quan cá nhân Cuối cùng, tác giả chân thành cảm ơn quan tâm giúp ñỡ bảo tận tình Thầy giáo TS Đào Hữu Hòa, cán công nhân viên Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực ñã giúp ñỡ em hoàn thành luận văn Footer Page 26 of 126 ... chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực cần thiết CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC 2.1 KHÁI... tạo nguồn nhân lực VDC3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Nguồn nhân lực ñào tạo nguồn nhân lực. .. Nhân lực: Nhân lực nguồn lực người bao gồm thể lực, trí lực 1.1.1.2 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người 1.1.1 .3 Đào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo tiến trình nỗ lực cung cấp cho nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3), Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3), Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay