Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

13 94 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:20

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO VĂN NHÂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 2: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng 03 năm 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 1 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tình cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Hải quan ngày đóng + Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung phạm vi Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng + Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý vai trò quan trọng Cơ quan Hải quan phải đối mặt với nghĩa thời gian ngắn hạn thách thức lớn với gia tăng quy mô, tính phức tạp Phương pháp nghiên cứu hoạt động thương mại quốc tế; nguy khủng bố; mối đe dọa môi trường, sức khỏe cộng đồng nghĩa vụ thực cam kết Để thực đề tài này, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: quốc tế liên quan lĩnh vực Hải quan Để làm điều có - Phương pháp nghiên cứu vật biện chứng yêu cầu cấp bách đặt phải nâng cao lực đội ngũ cán bộ, - Phương pháp quan sát, phương pháp vấn công chức, viên chức động, chuyên nghiệp Vì vậy, việc tìm - Phương pháp nghiên cứu điều tra, phương pháp liệu giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố - Phương pháp thống kê, tổng hợp: Thông tin thu thập Đà Nẵng bước nghiên cứu cần thiết, lý chọn đề tài : “Đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực; - Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là tất vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài đề cập số nội dung chủ yếu công tác đào tạo nguồn nhân lực Footer Page of 126 tổng hợp, phân tích kết hợp lý luận thực tiễn - Các phương pháp khác Bố cục nội dung nghiên cứu đề tài Ngoài phần mở đầu, phụ lục, danh mục biểu, hình vẽ, chữ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo, bố cục đề tài gồm ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực tổ chức quản lý; - Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; - Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC - Tạo điều kiện áp dụng tiến kỹ thuật quản lý vào doanh nghiệp, cập nhật kiến thức - Tạo động lực thúc đẩy phát triển mang lại thành công tổ chức - … 1.1.1 Các khái niệm 1.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC a Nhân lực HÀNH CHÍNH Nhân lực: Là nguồn lực người, bao gồm thể lực, trí 1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức lực nhân cách Thể lực người thể sức khỏe, khả 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực khu vực hành sử dụng bắp, chân tay Trí lực người thể khả a Là đội ngũ chuyên nghiệp suy nghĩ, hiểu biết hay khả làm việc trí óc - Chuyên nghiệp đặc trưng đội ngũ công chức người Nhân cách nét đặc trưng tiêu biểu người, hình thành kết hợp hiệu giáo dục môi trường tự nhiên hành - Tính chuyên nghiệp cán bộ, công chức hành quy định địa vị pháp lý bao hàm hai yếu tố: thời gian, thâm b Nguồn nhân lực niên công tác trình độ lực, chuyên môn, kỹ nghiệp vụ Nguồn nhân lực: Là tổng thể tiềm người hành (trước hết & tiềm lao động), bao gồm: thể lực, trí lực nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức cấu kinh tế - xã hội đòi hỏi” c Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực: Là việc huấn luyện, giảng dạy, tập huấn cho nhóm người, tổ chức nhằm trang bị kiến thức lý - Tính chất chuyên nghiệp với tính chất khác hợp thành đặc điểm riêng đội ngũ công chức hành b Là người thực thi công quyền - Đặc điểm đối tượng hoạt động khác xã hội đặc điểm quan trọng người cán công chức hành thuyết tổng hợp kỹ thực hành một vấn đề để - Công chức làm tất họ muốn mà phải thực công việc thực chức năng, nhiệm vụ có tuân theo quy định pháp luật Nếu làm sai cố tình gây thiệt hiệu công tác họ hại đến lợi ích đáng tổ chức, công dân công chức 1.1.2 Ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực - Giúp cho nhân viên nâng cao kiến thức kỹ công việc Footer Page of 126 phải chịu trách nhiệm hành c Được Nhà nước đảm bảo lợi ích thực thi công vụ Header Page of 126 - Khi phục vụ công vụ công chức Nhà nước - Phân tích tổ chức: Hiệu hoạt động tổ chức đảm bảo quyền lợi vật chất đánh giá thông qua số lượng, hiệu công việc, tỉ lệ thuyên 1.3 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG chuyển, nghỉ việc, bỏ việc CÁC TỔ CHỨC 1.3.1 Xác định mục tiêu đào tạo - Xác - Phân tích công việc: Phân tích tác nghiệp trọng xem nhân viên cần làm để thực công việc tốt định mục tiêu đào tạo xác định đích đến, tiêu chuẩn - Phân tích nhân viên: Loại phân tích trọng đến cần đạt được, kết cần đạt người tham gia đào tạo lực đặc tính cá nhân nhân viên kỹ năng, kiến kết thúc trình thức cần thiết lĩnh hội hay trọng trình đào tạo - Mục tiêu đào tạo phải nêu cách rõ ràng, xác cụ thể khoá đào tạo muốn đạt b Xác định đối tượng đào tạo Xác định đối tượng đào tạo việc lựa chọn người cụ thể 1.3.2 Nội dung kiến thức đào tạo để đào tạo, dựa sở nghiên cứu xác định nhu cầu động Xác định kiến thức đào tạo cho nguồn nhân lực xác đào tạo người lao động định cấp bậc, ngành nghề kết cấu chương trình đào tạo phù hợp với Đối tượng đào tạo thường chia hai nhóm : mục tiêu cần đạt - Thứ cán lãnh đạo chuyên viên điều hành Kiến thức đào tạo phải vào mục tiêu cần đào tạo, - Thứ hai lao động trực tiếp vào thực trạng kiến thức có người học để xác định phần kiến 1.3.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo thức cần bổ sung cho đối tượng đào tạo Phương pháp đào tạo cách thức để tiến hành đào tạo Hay Xây dựng nội dung kiến thức đào tạo tổ chức hành thường đưa tập tình huống, chủ đề thảo luận gắn với thực tế hoạt động đơn vị nói cách khác, cách để truyền tải kiến thức đến với người học cách hiệu a Các phương pháp đào tạo công việc 1.3.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo - Phương pháp kèm cặp, hướng dẫn a Xác định nhu cầu đào tạo - Phương pháp luân phiên công việc Xác định nhu cầu đào tạo xác định nào, phận b Các phương pháp đào tạo công việc: cần phải đào tạo, đào tạo kỹ đào tạo người Để xác định nhu cầu đào tạo người ta tiến hành nghiên cứu Là phương pháp đào tạo tách khỏi thực công việc để cung cấp kiến thức kỹ cần thiết cho người lao động kết phân tích liên quan phân tích tổ chức, phân - Phương pháp nghiên cứu tình tích công việc phân tích nhân viên - Phương pháp hội thảo - Phương pháp gửi học Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phương pháp huấn luyện theo mô hình mẫu 1.4.2 Các nhân tố thuộc tổ chức sử dụng lao động 1.3.5 Kinh phí đào tạo - Chiến lược mục tiêu tổ chức Kinh phí cho đào tạo toàn chi phí diễn - Môi trường làm việc tính chất công việc trình người lao động tham gia khoá học chi phí khác - Chính sách sử dụng cán liên quan đến trình đào tạo - Chính sách trả lương đơn vị, tổ chức Kinh phí đào tạo gồm có: - Xu hướng sàng lọc nhân viên - Chi phí trình người lao động học việc họ - Sự quan tâm lãnh đạo cấp cao chi phí trả cho nhân viên học, chi phí nguyên vật liệu dùng 1.4.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động học tập, giá trị sản lượng bị giảm xuống hiệu làm việc - Quyết định gắn bó lâu dài với nghề nghiệp thấp học viên học nghề - Kỳ vọng người lao động lương lợi ích - Chi phí cho việc tiền lương cán quản lý thời gian họ kèm cặp nhân viên học việc, tiền thù lao cho giáo viên - Nhu cầu tự khẳng định, tự hoàn thiện mình, tôn trọng thừa nhận 1.3.6 Đánh giá kết đào tạo 1.5 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG Cũng giống hoạt động khác tổ chức, hoạt CHỨC Ở MỘT SỐ NƯỚC động đào tạo cần đánh giá để xem kết thu rút 1.5.1 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Singapore học kinh nghiệm cho lần đào tạo 1.5.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trung Để đánh giá hiệu đào tạo thực qua hai giai đoạn: - Giai đoạn nhận thức : Học viên tiếp thu, học qua khoá đào tạo - Giai đoạn vận dụng : Học viên áp dụng kiến thức kỹ học vào thực tế để thực công việc 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.4.1 Các nhân tố môi trường bên - Yếu tố kinh tế, trị, xã hội - Những tiến khoa học - kỹ thuật - Lao động tổ chức Footer Page of 126 Quốc 1.5.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Pháp Header Page of 126 10 CHƯƠNG 2.2.2 Tình hình tài THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Cục Hải quan Đà Nẵng quan quản lý hành nhà TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG nước, nguồn vốn hoạt động cấp phát từ ngân sách nhà nước 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG Hằng năm, Cục Hải quan Đà Nẵng Bộ Tài cấp phát ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC kinh phí hoạt động quản lý hành nhà nước 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Hải 2.2.3 Nguồn nhân lực quan Tp Đà Nẵng a Về số lượng Ngày tháng 11 năm 1975 Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Tính đến tháng 12 năm 2012 Cục Hải quan Đà Nẵng có tổng - Đà Nẵng (QN-ĐN) thức thành lập theo Quyết định số số cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động 299 người; 1014/BNgT-TCCB trực thuộc Cục Hải quan thuộc Bộ Ngoại thương biên chế 277 người, hợp đồng lao động 22 người, bố trí Ngày 26 tháng năm 1997, theo Quyết định số 171/QĐ- công tác 17 đơn vị thuộc trực thuộc Cục Số liệu minh họa cụ TCHQ-TCCB Năm 1997, Cục Hải quan QN-ĐN đổi tên thể qua bảng đây: thành Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng Bảng 2.2 Số lượng cán bộ, công chức nhân viên hợp Tên gọi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng đồng Cục Hải quan Đà Nẵng qua năm Tên giao dịch quốc tế: Da Nang Customs Department Đơn vị tính: Người Trụ sở chính: 250 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cục Hải quan Tp Đà Nẵng Chỉ tiêu Năm Biên Hợp Trực Gián chế đồng tiếp tiếp Tổng số Cục Hải quan TP Đà Nẵng đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải 2008 211 19 156 74 230 quan, nên thừa hưởng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 2009 224 18 169 73 242 Luật Hải quan quy định 2010 231 14 164 81 245 2.1.3 Bộ máy tổ chức Cục Hải quan Tp Đà Nẵng 2011 267 22 187 102 289 Cơ cấu tổ chức Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức theo 2012 277 22 193 106 299 mô hình quản lý trực tuyến Có 16 đơn vị thuộc trực thuộc Cục 2.2 TÌNH HÌNH VỀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) Qua bảng số liệu thống kê cho thấy với số lượng cấu nhìn chung phù hợp với đặc thù ngành Hải quan, yếu 2.2.1 Nguồn sở vật chất tố quan trọng cho công tác theo dõi, kiểm tra để đề kế hoạch xây Nguồn sở vật chất Cục Hải quan Đà Nẵng lớn mạnh, dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho hợp lý phong phú, ngang tầm với nhiệm vụ Footer Page of 126 12 11 Header Page of 126 Lượng kiến thức kỹ thể qua cấu trình độ b Về chất lượng Chất lượng nguồn nhân lực đánh giá qua nhiều tiêu chí khác chuyên môn bảng sau: Bảng 2.4 Số lượng cấu trình độ chuyên môn CBCC Trước hết, ta tìm hiểu qua cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi Cục Hải quan Tp Đà Nẵng qua năm giới tính, điều ảnh hưởng đến chất lượng qua thể chất sức khỏe nguồn nhân lực 2008 Bảng 2.3 Số lượng cấu CBCC theo độ tuổi, giới Trình độ SL tính Cục Hải quan Tp Đà Nẵng qua năm Đơn vị tính: Người Giới tính Chỉ tiêu Năm Độ tuổi Nam SL TL (%) Nữ SL Dưới 30 TL (%) SL TL (%) Từ 30 đến 50 SL (%) SL (%) SL TL (%) 2010 SL TL (%) 2011 SL TL (%) 2012 SL TL (%) Sau đại học 03 1,3 03 1,24 03 1,22 04 1,39 05 1,66 -Tiến sĩ 0 01 0,41 01 0,40 01 0,35 01 0,33 -Thạc sĩ 1,3 02 0,83 02 0,82 03 1,04 04 1,33 Đại học 179 77,8 190 78,5 196 80 226 78,2 238 79,60 TL Dưới đại học 29 12,6 27 11,16 27 12,02 31 10,72 30 10,03 (%) -Cao đẳng 09 3,9 05 2,06 07 2,86 12 4,15 12 4,01 -Trung cấp 20 8,7 22 9,10 20 8,16 19 6,57 18 6,02 qua 19 8,3 22 9,10 19 7,76 28 9,69 26 8,70 số 230 100 242 100 245 100 289 100 299 100 2008 152 66 78 34 40 17,4 42,2 93 40,4 2009 155 64 87 36 48 19,8 100 41,3 93 38,9 2010 158 64,5 87 35,5 41 16,7 161 65,7 43 17,6 Tổng 2011 168 121 42 70 24,3 166 57,4 53 18,3 CBCC 2012 169 56,5 130 43,5 80 26,76 164 54,85 55 18,39 58 97 TL Trên 50 TL 2009 Chưa đào tạo (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) Số liệu bảng 2.4 cho thấy, phần lớn lao động đại học chủ (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) yếu, với số lượng tăng từ 179 người năm 2008 (chiếm 77,8% tổng số Từ số liệu thống kê bảng 2.3 cho thấy số lượng lao động độ lao động) lên 238 người năm 2012 (chiếm 79,60% tổng số lao động) tuổi từ 30 đến 50 cao so với tổng số lao động, độ tuổi 30 có tăng lên năm 2011 2012 không đáng kể, điều cho thấy nguồn nhân lực cho ngành Hải quan cần phải trẻ hóa nhanh nhằm tăng số lượng lao động trẻ giảm số lao động lớn tuổi Footer Page of 126 14 13 Header Page of 126 2.2.4 Tình hình tuyển dụng 2.3.2 Thực trạng xác định kiến thức đào tạo 2.2.5 Tình hình hoạt động Hải quan Đà Nẵng Nội dung kiến thức đào tạo CBCC tự học thông qua thời gian qua lớp mà xã hội mở qua lớp Tổng cục Hải quan, Cục Hải 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN quan Đà Nẵng đứng tổ chức Nội dung đào tạo nhìn chung LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG phong phú, tổ chức nhiều lớp học khác 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 2.3.3 Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo Việc quan trọng trình đào tạo xác định mục a Thực trạng nhu cầu đào tạo tiêu cho Việc xác định mục tiêu phải xuất phát từ công việc, từ Thực tế việc xác định nhu cầu đào tạo Cục Hải quan Đà mục tiêu phát triển đơn vị Vì vậy, nguồn nhân lực Cục Hải Nẵng tiến hành theo năm chưa dựa vào kế hoạch quan Đà Nẵng chưa phù hợp, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu đào tạo cho giai đoạn Điều thể qua kết đào đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng trì Điều tạo bảng 2.10 Bảng 2.10 Số lượng, tỷ lệ tốc độ tăng lao động thể bảng 2.4 đào tạo Cục Hải quan Đà Nẵng qua năm Bảng 2.8 Tình hình xác định mục tiêu đào tạo Cục HQĐNg qua năm Chỉ tiêu Tổng số lượt người đào tạo Số lượt người đào tạo với mục tiêu đề Cục Thời gian 2010 2011 2012 Chỉ tiêu 76 205 306 346 Tổng số lao động đào tạo (người) 33 92 137 186 Tốc độ tăng (%) 2008 2009 112 48 Tỷ lệ đào tạo so với tổng số lao Tỷ lệ người đào tạo động (%) với mục tiêu Cục so với tổng số 42,85 43,42 44,88 44,77 53,76 tham gia đào tạo (%) 2008 2009 2010 2011 2012 60 46 90 113 152 - 23,3 95,7 25,6 34,5 26,1 19,0 36,7 39,1 50,8 (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) Qua số liệu bảng 2.10 cho thấy, tỷ lệ lao động đào tạo (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) năm so với tổng số lao động thấp Năm 2008 số người đào Qua bảng 2.8 cho thấy, Cục Hải quan Đà Nẵng tâm đến tạo 60 người chiếm 26,1% so với tổng số lao động, đến năm 2012 số việc xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực nên số lượng tỷ lệ lượng lao động đào tạo có tăng chiếm 50,8% so lao động qua đào tạo với yêu cầu so với tổng số lượt người với tổng số lao động tham gia đào tạo có tăng qua hàng năm nhiên thấp b Thực trạng đối tượng đào tạo Trên thực tế có đối tượng chưa cần thiết phải đào tạo lại bắt Footer Page of 126 15 16 buộc tham gia, nhiều đối tượng khác cần đào tạo lại năm Cục kết hợp thực luân chuyển cán theo yêu cầu không lựa chọn Hơn nữa, việc phân biệt đối tượng đào tạo chưa quy hoạch, luân chuyển cán theo định kỳ theo yêu cầu công việc Header Page of 126 rõ ràng nên chương trình đào tạo không phù hợp với đối tượng b Đào tạo công việc: Việc đánh giá xác đối tượng cần đào tạo bước quan Trong năm gần Cục liên kết với trường Đại trọng chống lãng phí thời gian, tiền bạc công tác đào tạo học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học ngoại ngữ - Đại nguồn nhân lực học Đà Nẵng; Trường Bồi dưỡng cán tài chính; Trường Hải quan 2.3.4 Các hình thức đào tạo lựa chọn Việt Nam đào tạo theo chuyên đề có liên quan đến lĩnh vực a Đào tạo công việc ngoại thương, thương mại, tài chính, nghiệp vụ hải quan, tiếng Anh - Kèm cặp, hướng dẫn chỗ: Thông thường nhân viên thương mại hình thức thu hút lượng lớn cán công tuyển dụng phân công cán bộ, chuyên viên có thâm niên kèm cặp, hướng dẫn công việc chức tham gia 2.3.5 Thực trạng kinh phí dành cho đào tạo - Luân chuyển, điều động, thay đổi công việc: Cục trọng Kinh phí đào tạo vấn đề cần thiết thực việc điều động, luân chuyển công việc nhiều phận, nhiều trình đào tạo Mức chi đầu tư cho công tác đào tạo qua năm vị trí khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán cho tương lai hạn chế, có năm 2009 chiếm 1,26%, lại năm chiếm Bảng 2.11 Tình hình công tác luân chuyển, điều động, thay đổi vị trí chưa đến 1% tổng kinh phí hoạt động Mức đầu tư chưa công tác CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng giai đoạn 2008-2012 tương xứng với quy mô hoạt động Cục Đối tượng luân chuyển Lãnh đạo cấp Phòng/Chi cục Số lượng cán luân chuyển 2008 2009 2010 2011 2012 11 10 14 02 06 06 01 08 Công chức thừa hành 38 30 46 38 47 Tổng cộng 51 41 60 49 69 tương đương Lãnh đạo cấp Đội thuộc Chi cục tương đương (Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) Qua số liệu bảng 2.11 cho thấy, công tác luân chuyển, điều động, thay đổi vị trí công tác toàn Cục thực đặn, định kỳ Footer Page of 126 2.3.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo Hoạt động đánh giá kết đào tạo phần quan trọng trình đào tạo nguồn nhân lực, thông qua hoạt động Cục thu kết tốt hay xấu sau đào tạo có đáp ứng mục tiêu Cục đặt hay không Trên thực tế việc vận dụng mô hình bốn mức độ đánh giá Cục Hải quan Đà Nẵng không thực đầy đủ 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.4.1 Những thành tựu đạt hạn chế công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng a Những thành tựu đạt Trong năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 17 18 kết đáng kể, số lượng cán bộ, công chức, viên chức qua đào tạo, CHƯƠNG bồi dưỡng hàng năm ngày tăng, góp phần vào việc nâng cao GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Header Page 10 of 126 kiến thức, lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ b Hạn chế - Chất lượng đào tạo chưa cao - Mục tiêu đào tạo thực tế chưa hợp lý với quy mô CBCC yêu cầu công việc cụ thể - Chưa xác định mục tiêu đào tạo dựa tiêu chuẩn NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Những quan điểm phát triển chủ yếu Thành phố 3.1.2 Định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức ngành Hải quan thời gian tới chức danh công việc xây dựng cho đối tượng quy Ngành Hải quan đề định hướng sau: hoạch - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức động lực 2.4.2 Những nguyên nhân tồn công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng a Do nhận thức công tác đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo để xây dựng phát triển nguồn nhân lực ngành Hải quan - Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức Hải quan nắm vững chủ trương đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hải quan nhằm nâng b Do thân cán bộ, công chức, viên chức cao trình độ, lực phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, c Do môi trường ngành công chức ngành - Cần tập trung để bồi dưỡng kỹ quản lý lĩnh vực Hải quan cán chiến lược, bao gồm: cán lãnh đạo, cán quy hoạch 3.1.3 Mục tiêu phát triển Hải quan Đà Nẵng thời gian tới a Mục tiêu cụ thể Hải quan Đà Nẵng thời gian tới Tiếp tục đẩy mạnh thực thủ tục hải quan điện tử; triển khai thực việc tiếp nhận, xử lý thông tin, xử lý liệu, thông quan, thực toán thuế,…bằng phương thức điện b Định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực - Phấn đấu đến 2015: + 100% CBCC đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 19 + 95% cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; + 90% cán lãnh đạo, quản lý cấp phòng đào tạo, bồi dưỡng trước bổ nhiệm; + 70% đến 80% thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; + 100% CBCC công tác lĩnh vực nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác 3.1.4 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp 20 + Bối dưỡng Lý luận trị: trình độ trung cấp + Đào tạo ngoại ngữ: trình độ từ pre-intermediate trở lên + Đào tạo tin học bản, tin học nâng cao tin học hải quan… - Đối với cán bộ, công chức thừa hành: + Đào tạo đại học, sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) + Bối dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước + Đào tạo ngoại ngữ: trình độ từ pre-intermediate trở lên + Đào tạo tin học bản, tin học nâng cao tin học hải quan 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO + Bồi dưỡng kỹ chuyên môn nghiệp NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG TRONG - Đối với công chức vào ngành : THỜI GIAN TỚI Công chức vào ngành đào tạo, bồi dưỡng kiến 3.2.1 Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo thức sau : 3.2.2 Định hướng nội dung kiến thức đào tạo + Các quy định cán công chức nhà nước nói chung a Những nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức hải quan nói riêng ; phương pháp giao tiếp, ứng xử b Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng cụ thể - Đối với Công chức lãnh đạo, quản lý cấp Cục quy hoạch lãnh đạo cấp Cục + Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan hải quan cấp + Bồi dưỡng hải quan nghiệp vụ tổng hợp + Bối dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước - Đối với nguồn cán công chức quy hoạch lãnh đạo + Bối dưỡng Lý luận trị trình độ cao cấp; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sau cho đối tượng này, gồm : + Đào tạo ngoại ngữ trình độ từ pre-intermediate trở lên, + Quản lý nghiệp vụ hải quan đại ngoại ngữ hải quan + Đào tạo tin học bản, tin học nâng cao tin học hải quan + Bồi dưỡng kiến thức quản lý vấn đề nghiệp vụ + Đào tạo chuyên sâu theo lĩnh vực quy hoạch tạo nguồn + Đào tạo ngoại ngữ, sau đại học nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực nghiệp vụ hải quan nước + Bồi dưỡng chuyên sâu theo lĩnh vực - Đối với chuyên gia lĩnh vực : - Đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục Hải + Đào tạo kiến thức chuyên sâu : Quản lý hải quan đại ; quan cán quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục Hải quan + Bối dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước Footer Page 11 of 126 Phân loại hàng hoá ; Trị giá Hải quan ; Quản lý rủi ro ; Kế toán ; Kiểm toán ; Nghiệp vụ điều tra công tác điều tra chống buôn lậu… Header Page 12 of 126 21 + Đào tạo ngoại ngữ, sau đại học nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan nước 22 - Yêu cầu công việc vị trí làm việc sở mà có kế hoạch đào tạo mới, đào tạo lại đào tạo nâng cao; - Các nghiệp vụ hỗ trợ khác cho công tác quản lý Hải quan, - Thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán gồm : Quản lý tài chính, đấu thầu, văn thư lưu trữ, công tác văn công chức chuyên môn; trình độ quản lý cán trưởng, phòng, công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, kỹ sư phạm… phó Phòng/Chi cục tương đương 3.2.3 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đào tạo c Xác định đối tượng cần đào tạo thời gian đào tạo a Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu nguồn nhân lực Việc xác định đối tượng đào tạo thời gian đào tạo cụ Để xác định số lượng, chất lượng, đảm bảo hợp lý cấu trình độ, cấu ngành nghề cần phải dựa vào sau: - Kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa Hải quan Đà Nẵng thể lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ sau: - Đào tạo ngắn hạn thời gian tháng - Đào tạo với thời gian từ tháng đến năm giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch hành động năm, sở - Đào tạo với thời gian năm xác định nhu cầu lao động đơn vị thuộc, trực thuộc Cục 3.2.4 Lựa chọn loại hình đào tạo - Mục tiêu Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 thành phố Đà Nẵng - Dựa vào định mức lao động yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công đòi hỏi phải có đầy đủ số lượng, chất lượng nguồn lực có trình độ để đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức đến thực dịch vụ công quan - Dựa vào mà xác định nhu cầu nguồn nhân lực cho Cục đến năm 2015 Lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp Nếu mục tiêu đào tạo ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu công việc nên áp dụng hình thức đào tạo chỗ, mục tiêu đào tạo dài hạn… cách tốt cử nhân viên đào tạo trung tâm, trường học - Đối với cán chuyên môn: Đào tạo thực xa nơi làm việc, đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đào tạo chỗ làm việc theo phương pháp hướng dẫn kèm cặp - Đối với cán lãnh đạo, quản lý: Cơ quan cần có kế hoạch b Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo lựa chọn đối tượng tạo điều kiện hỗ trợ mặt tài Việc xác định nhu cầu đào tạo cần phải vào nội thời gian hình thức đào tạo dung sau: - Nhiệm vụ thực kế hoạch phát triển ngành Hải quan thời gian tới; - Gắn quy hoạch cán với đào tạo, bồi dưỡng; - Yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức Nhà nước ban hành; Footer Page 12 of 126 3.2.5 Sử dụng có hiệu kinh phí đào tạo Sử dụng hiệu kinh phí có, đầu tư chỗ, khoá học cần thiết, đối tượng học Thời gian tới cần tang cường kinh phí cho công tác đào tạo, khai thác triệt để nguồn khác hỗ trợ cho công tác đào tạo nguồn từ ngân sách trung ương, địa phương, từ quan tổ 23 24 chức, từ dự án đào tạo Bộ, ngành, địa phương, tổ KẾT LUẬN Header Page 13 of 126 chức quốc tế đào tạo nguồn nhân lực… 3.2.6 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo, hoàn thiện nâng cao chất lượng đào tạo a Đánh giá kết Đào tạo làm động lực cho trình thay đổi tổ chức song đào tạo cần phải hỗ trợ trình Công tác đào tạo đóng vai trò thiết yếu việc giúp cán hải quan làm chủ công nghệ, thủ tục quy định pháp luật Cần có biện pháp đánh giá bổ sung cho hình thức kiểm Đào tạo giúp cho đội ngũ cán công chức hải quan nâng tra truyền thống áp dụng Đó biện pháp đánh giá công tác, cao lực thực công việc, tránh trình trạng lạc hậu trình bày nhóm, tự đánh giá, đánh giá cán quản lý nơi làm việc không nắm bắt kịp phát triển khoa học công nghệ biện pháp bổ sung cần thiết để xác định mức độ thành công việc áp dụng kiến thức học vào công việc thực tế Trong năm qua, Cục Hải quan Đà Nẵng xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực biện pháp để nâng cao chất lượng b Đánh giá tác động đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tình hình Do đó, giải Việc đánh giá tác động đào tạo với lực tổ chức pháp để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khó cần thiết Các cán quản lý giảng viên Cục Hải quan Đà Nẵng cần thiết Luận văn "Đào tạo nguồn nhân cần phải thường xuyên đánh giá tác động đào tạo đối lực Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng" hoàn thành nghiên cứu với kết hoạt động tổ chức số nội dung sau: c Công cụ đánh giá - Đã hệ thống hóa lý luận liên quan đến đào tạo § Đánh giá khả thực công việc người đào tạo nguồn nhân lực, sở phân tích thực trạng đào tạo nguồn § Đánh giá xem có đủ tiêu chuẩn để qua khóa đào tạo hay nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng thời gian qua không - Đã xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế trình đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng - Đã đề xuất giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng thời gian tới Footer Page 13 of 126 ... nhân tồn công tác đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan Đà Nẵng a Do nhận thức công tác đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo để xây dựng phát triển nguồn nhân lực ngành Hải quan - Đào tạo, bồi dưỡng cho... Cục Hải quan QN-ĐN đổi tên thể qua bảng đây: thành Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng Bảng 2.2 Số lượng cán bộ, công chức nhân viên hợp Tên gọi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng đồng Cục Hải quan Đà. .. để đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành phố - Phương pháp thống kê, tổng hợp: Thông tin thu thập Đà Nẵng bước nghiên cứu cần thiết, lý chọn đề tài : Đào tạo nguồn nhân lực Cục Hải quan thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay