Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵn

13 87 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:20

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU LÊ HOÀNG MINH Phản biện 1: TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 2: GS.TSKH Lê Du Phong ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng; ñề xuất biện pháp có tính khả thi, có sở khoa học nhằm nâng cao hiệu công tác ñào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu ñề tài vấn ñề có liên quan ñến hoạt ñộng Đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu ñề tài: - Chỉ nghiên cứu vấn ñề ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, số liệu phân tích thu thập từ 2009 2011 Các giải pháp ñược tính toán thời gian ngắn hạn trước mắt - Chỉ nghiên cứu số lao ñộng ñang làm việc công ty, không tính chi nhánh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp mô tả dựa liệu thứ cấp thu thập từ công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng; áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm ñánh giá hiệu công tác ñào tạo nguồn nhân lực nguyên nhân dẫn ñến tồn công tác Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Nội dung Luận văn ñược chia thành phần sau : Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thời ñại ngày thời ñại kinh tế tri thức, yếu tố chất xám người ñóng vai trò vô quan trọng, doanh nghiệp nắm tay nguồn nhân lực có trình ñộ chuyên môn cao, thích ứng với thay ñổi môi trường thắng cạnh tranh Trong nguồn lực tổ chức, doanh nghiệp nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực khởi ñầu nguồn lực thông qua nguồn lực khác phát huy tác dụng Ngày nay, doanh nghiệp phải tạo cho ñội ngũ cán công nhân viên có trình ñộ cao thông qua chương trình ñào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực ñã trở thành yêu cầu cấp thiết ñối với tổ chức, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng năm gần ñây, em nhận thấy công tác ñào tạo nguồn nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng trở thành công tác thường xuyên ñược quan tâm ñúng mức Tuy nhiên với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay ñổi…thì công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty bộc lộ tồn tại, hạn chế Do vậy, làm ñể hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty nhằm nâng cao trình ñộ cho người lao ñộng, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, ñáp ứng kịp thời với thay ñổi? Đây lý em ñã chọn ñề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Về mặt lý luận: Tổng hợp vấn ñề lý luận liên quan ñến Đào tạo nguồn nhân lực tổ chức - Về mặt thực tiễn: Phân tích thực trạng hoạt ñộng Đào tạo nguồn Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát chung Đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm Quản Trị Nguồn Nhân Lực Quản Trị Nguồn Nhân Lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt ñộng nhằm làm cho người ñóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạch ñịnh nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, chiêu mộ lực chọn, ñào tạo phát triển, ñánh giá thành tích thù lao, sức khỏe an toàn lao ñộng tương quan lao ñộng [5] 1.1.2 Khái niệm chung Đào tạo Đào tạo: ñược hiểu hoạt ñộng học tập nhằm giúp cho người lao ñộng thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Đối với doanh nghiệp nhu cầu ñào tạo thiếu ñược lúc doanh nghiệp tuyển ñược người có ñủ trình ñộ, kỹ phù hợp với chất công việc 4] 1.1.3 Nguồn nhân lực 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Những ñặc ñiểm nguồn nhân lực 1.1.4 Mục ñích công tác Đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Mục ñích chung ñào tạo nguồn nhân lực sử dụng tối ña nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao ñộng hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức nhiệm vụ cách tự giác với thái ñộ tốt nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai [2] 1.1.5 Vai trò, ý nghĩa ñào tạo nguồn nhân lực Vai trò ñào tạo nguồn nhân lực ngày trở nên quan trọng ñối với phát triển công ty Hoạt ñộng ñào tạo nguồn nhân lực có vai trò, ý nghĩa to lớn ñối với kinh tế xã hội nói chung ñối với doanh nghiệp, tổ chức người lao ñộng nói riêng: 1.2.Tiến trình ñào tạo nguồn nhân lực Trình tự xây dựng chương trình ñào tạo nguồn nhân lực sau: Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Footer Page of 126 Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo Các quy trình ñánh giá ñược xác ñịnh phần ño lường ñược mục tiêu Lựa chọn ñối tượng ñào tạo Xác ñịnh chương trình ñào tạo lựa chọn phương pháp ñào Đánh giá lại cần thiết Lựa chọn ñào tạo giáo viên Dự tính chi phí ñào tạo Thiết lập quy trình ñánh giá Hình 1.1: Chương trình ñào tạo nguồn nhân lực 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến ñào tạo nguồn nhân lực 1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 1.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô 1.3.3 Các yếu tố môi trường bên 1.4 Kinh nghiệm ñào tạo nguồn nhân lực số nước giới 1.5 Sự cần thiết việc ñào tạo nguồn nhân lực ñối với công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Kết luận Chương Trong chương em ñã giới thiệu lý luận ñào tạo nguồn nhân lực như: khái niệm ñào tạo nguồn nhân lực, tiến trình ñào tạo nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực Đây sở lý luận giúp em phân tích thực trạng Header Page of 126 ñề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực chương Luận văn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Tên công ty : Công ty TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG Tên giao dịch: Da Nang Gas Petrolimex Ltd.Co Trụ sở : Số 01 Lê Quý Đôn, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Slogan : “ Sự lựa chọn ñáng tin cậy ” 2.2 Quá trình hình thành phát triển Ngày 25/3/1998 Tổng Công Ty Xăng dầu Việt Nam ñịnh thành lập xí nghiệp Gas Đà Nẵng Ngày 01/05/2005, theo ñịnh Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành lập công ty TNHH Gas petrolimex Đà Nẵng 2.3 Chức nhiệm vụ công ty + Chức năng: Công ty TNHH Gas Petrolimex ñược thành lập hoạt ñộng nhằm ñáp ứng nhu cầu cho kinh tế tiêu dùng gas, sản phẩm liên quan bếp gas, thiết bị phụ kiện gas hoạt ñộng dịch vụ sản xuất liên quan phạm vi nước + Nhiệm vụ: Công ty ñược uỷ quyền chủ ñộng lập kế hoạch cân ñối cung cầu gas sản phẩm liên quan ñịa bàn tỉnh miền Trung Tây Nguyên Tổ chức thực tiếp nhận, bảo quản ñiều ñộng vận tải ñóng bình theo quy ñịnh 2.4 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phận công ty BAN GIÁM ĐỐC Phòng tổ chức tài Phòng kinh doanh Kho gas Cửa hàng số I Phòng kế toán tài Cửa hàng số II Phòng kỹ thuật Cửa hàng số III Ghi Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty ( Nguồn : Phòng TCHC ) 2.5 Đặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh tổ chức mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh 2.6 Kết hoạt ñộng kinh doanh Công ty qua năm 2009 – 2010 2.7 Tổng quan nguồn nhân lực công ty TNHH GAS Petrolimex Đà Nẵng 2.7.1 Số lượng lao ñộng Bảng 2.3: Số lượng lao ñộng năm 2009 - 2010 ĐVT: Người TT Phòng ban 12/31/2009 12/31/2010 Nam Nữ Nam Nữ Ban Giám Đốc Phòng TC – HC (Trong ñó: lái xe con, văn thư) 4 Phòng KDTT (Trong ñó: lái xe tải) 5 Phòng KDĐL Phòng DVKTBH (Trong ñó: công nhân DVKT 4) Phòng KTTC 4 4 Các cửa hàng gas khu vực Đà Nẵng Chi nhánh Gas TT Huế 13 17 15 16 18 17 9 85 40 Chi nhánh Gas Quảng Bình 10 Chi nhánh Gas Bình Định 11 Chi nhánh Gas Khánh Hòa Tổng 70 32 102 Footer Page of 126 Cửa hàng số IV 125 ( Nguồn: Phòng tổ chức hành ) Header Page of 126 10 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, số lượng lao ñộng công ty tính ñến cuối năm 2010 tăng 23 lao ñộng hay 22,55% so với cuối năm 2009 2.7.2 Trình ñộ lao ñộng Bảng 2.4: Trình ñộ lao ñộng năm 2009 - 2010 ñộng, từ ñó làm thõa mãn mong muốn cống hiến công việc người lao ñộng - Tạo dựng văn hóa giao tiếp cán công nhân viên công ty 2.8.3 Đối tượng ñào tạo, chương trình ñào tạo, phương pháp ñào tạo, ñơn vị ñào tạo, dự tính kinh phí ñào tạo ñược thể qua bảng tổng hợp sau 2.8.3.1 Đào tạo cán quản lý Bảng 2.5: Đào tạo cán quản lý năm 2010 STT CHỈ TIÊU Tổng số lao ñộng 12/31/2009 12/31/2010 GHI CHÚ 102 125 1.1 Lao ñộng có trình ñộ Tiến sỹ 0 1.2 Lao ñộng có trình ñộ Thạc sỹ, 1.3 Lao ñộng có trình ñộ ĐH, CĐ 51 58 S Nội dung 1.4 Lao ñộng có trình ñộ Trung học 13 16 TT ñào tạo 1.5 Lao ñộng có trình ñộ CNKT, sơ cấp 35 46 Trong ñó có LĐ chưa qua ñào tạo: 01: Thủ quỹ Cty; 01 bảo vệ CN K.Hòa ( Nguồn : phòng tổ chức hành ) Nhìn vào bảng ta thấy trình ñộ lao ñộng công ty ngày tăng Đặc biệt lao ñộng có trình ñộ thạc sỹ 2.8 Thực trạng công tác Đào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng 2.8.1 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Hằng năm, công ty có kế hoạch ñào tạo nhằm trang bị thêm kiến thức chuyên môn cho cán công nhân viên nguồn lực kế thừa tinh nhuệ ñáp ứng kế hoạch kinh doanh công ty tương lai 2.8.2 Mục tiêu ñào tạo Dựa ñịnh hướng chiến lược phát triển công ty, mục tiêu ñào tạo ñạt ñược : - Cán công nhân viên ñược trang bị thêm kiến thức nghề nghiệp, kỹ chuyên môn, tự tin công việc - Khẳng ñịnh tầm quan trọng nguồn nhân lực ñối với sứ mệnh phát triển công ty - Thể quỹ phúc lợi từ phía công ty mang lại cho người lao I II III Khoa học quản lý Quản trị sản xuất Cao học kỹ thuật Cao học kinh tế kinh tế (kỹ Kỹ sư khí Cử nhân kinh tế Kỹ sư khí, xây dựng IV Giám Đốc, Trưởng chi nhánh Địa ñiểm Đà Nẵng Các chi nhánh Thời Đơn vị Hình Kinh phí ñiểm ñào tạo thức VNĐ Tháng Tại công Tập ty trung Tháng VCCI Tháng 2, ĐH Đà Chính năm Nẵng quy Tháng 6, ĐH Đà Chính năm Nẵng quy Tháng 6, ĐH Đà Chính Nẵng quy Tháng 4, ĐH Đà năm Nẵng Tháng4, ĐH Huế, năm HN Tháng 4, ĐH Đà năm Nẵng Trong ĐH Đà năm Nẵng Không tập trung 4.000.000 9.000.000 Đại học thuật) PGĐ PT KT Số người ñại học Cao học Đối tượng Ngoại ngữ Tổng cộng Trưởng phòng Dịch vụ kỹ thuật bán hàng TP KDTT Lãnh ñạo cấp phòng công ty CNKT Đà Nẵng Đà Nẵng Quảng Cửa hàng Huế, Cửa hàng Huế, Quảng Bình Cửa hàng Gas Đà Nẵng Ban Giám Đốc, lãnh ñạo phòng Bình Đà Nẵng 12 Đà Nẵng 6.000.000 6.000.000 12.000.000 Tại chức 5.000.000 Tại chức 9.600.000 Tại chức 4.000.000 Tại chức 15.000.000 70.600.000 ( Nguồn: phòng tổ chức hành ) Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 Bảng 2.6: Đào tạo cán quản lý năm 2009 S TT Nội dung ñào tạo Đối tượng Số người Địa ñiểm Thời ñiểm I Khoa học quản lý PGĐ PT KT Đà Nẵng Tháng 8, tháng II Quản trị sản xuất Giám Đốc Trưởng chi nhánh Các chi nhánh Tháng III Đại học ñại học Đơn vị ñào tạo Hình thức Tại công Tập trung ty VCCI Kinh phí VNĐ 4.000.000 Không tập 9.000.000 trung Cao học kỹ thuật Phó Giám Đốc Tháng 2, năm ĐH Đà Nẵng Chính quy 5.000.000 Cao học kinh tế Trưởng phòng kinh doanh Tháng 6, năm ĐH Đà Nẵng Chính quy 5.000.000 Cao học kinh tế (kỹ thuật) Lãnh ñạo cấp phòng công ty Tháng 6, năm ĐH Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng Cửa hàng Huế, Cửa hàng Quảng Bình Huế, Quảng Bình Tháng4, năm Kỹ sư khí, xây dựng Cửa hàng Gas Đà Nẵng Đà Nẵng Tháng 4, năm ĐH Đà Nẵng Tại chức 4.000.000 Ngoại ngữ Ban Giám Đốc, lãnh ñạo phòng 12 Đà Nẵng Trong năm ĐH Đà Nẵng Tại chức 15.000.000 Kỹ sư khí CNKT Cử nhân kinh tế Tổng cộng Tháng 4, năm ĐH Đà Nẵng Chính quy 10.000.000 ĐH Huế, HN Tại chức Tại chức Số Địa ñiểm người Thời ñiểm Đơn vị ñào tạo Hình thức Tập trung Chuyên môn nghiệp vụ Huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ LĐTT Đà Nẵng 30 Đà Nẵng Tháng 7, ngày Trung tâm sở LĐTBXH Huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ LĐTT chi nhánh 40 Các chi nhánh Tháng 7, ngày Gửi công ty xây dựng Huấn luyện nghiệp vụ PCCC LĐTT Đà Nẵng 30 Đà Nẵng Tháng 4, ngày PC 23 Huấn luyện nghiệp vụ PCCC LĐTT chi nhánh 40 Các chi nhánh Tháng 4, ngày Gửi công ty xây dựng Nghiệp vụ PCCC bão dưỡng hệ thống gas Đại lý nghành 180 Đà Nẵng Tháng – Công ty 5, ngày CQCN Nghiệp vụ bán hàn chăm sóc khách hàng Công ty ngành 9.600.000 69.600.000 Đối tượng I 8.000.000 ( Nguồn: phòng tổ chức hành ) Nhìn vào hai bảng ta thấy, ngân sách chi cho công tác ñào tạo cán không ñổi Thế nhưng, số lượng người ñược cử ñi học chi phí cho người ta thấy ñược ngân sách tăng lên ñáng kể cho ñối tượng ñược cử ñi ñào tạo Nếu có thay ñổi thêm bớt số tiền tương ứng với số học viên ñược công ty cử ñi học 2.8.3.2 Đào tạo nhân viên bán hàng Footer Page of 126 Bảng 2.7: Đào tạo nhân viên bán hàng năm 2010 S Nội dung ñào tạo TT Các tỉnh Trong năm Công ty CQCN Kinh phí VNĐ 6.000.000 8.000.000 Tập trung 6.000.000 6.000.000 Tập trung 30.000.000 Bồi dưỡng 25.000.000 Nhân viên Nghiệp vụ lắp ráp cửa hàng bão dưỡng hệ thuộc công ty thống gas chi nhánh 20 Đà Nẵng Tháng Phòng DVKTBH 12.000.000 II Nhân viên Nghiệp vụ bán bán hàng hàng chăm sóc công ty ñại khách hàng lý Đà Nẵng 20 Đà Nẵng Tháng 5, 10, ngày VCCI Đà Nẵng 15.000.000 III Đào tạo nâng bậc Lao ñộng trực năm 2010 tiếp cửa hàng 15 Đà Nẵng Trường Tháng 11, Cao ñẳng tháng công nghệ IV Chuyên ñề phục vụ quản lý Đà Nẵng Tổng cộng Khối văn phòng Trong năm VCCI Tập trung 7.500.000 Tập trung 15.000.000 130.500.000 Header Page of 126 S TT I 13 14 Bảng 2.8: Đào tạo nhân viên bán hàng năm 2009 Cũng tổng ngân sách chi cho hoạt ñộng ñào tạo cán công ty, hoạt ñộng ñào tạo cho nhân viên bán hàng không ñổi Số tiền chi khoá ñào tạo, bồi dưỡng nhân viên không ñổi qua năm số lượng nhân viên ñi học có phần thay ñổi 2.8.3.3 Đào tạo công nhân Bảng 2.9: Đào tạo công nhân 2010 Nội dung ñào tạo nghiệp vụ Huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ nhánh Nẵng Huấn luyện LĐTT chi nghiệp vụ PCCC nhánh bão dưỡng hệ Nghiệp vụ bán khách hàng Nghiệp vụ lắp ráp bão dưỡng hệ thống gas II LĐTT chi nghiệp vụ PCCC hàn chăm sóc Nẵng LĐTT Đà thống gas LĐTT Đà Huấn luyện Nghiệp vụ PCCC Đơn vị Hình Kinh phí ñào tạo thức VNĐ ñiểm Thời ñiểm Đà Tháng 7, Nẵng ngày Các chi Tháng 7, nhánh ngày Đà Tháng 4, Nẵng ngày Các chi Tháng 4, nhánh ngày Đà Tháng – Công ty Tập Nẵng 5, ngày CQCN trung nghiệp vụ ATVSLĐ Số người Chuyên môn Huấn luyện Đối tượng Địa Đại lý ngành 60 25 60 25 150 Công ty Các ngành tỉnh Trong năm Nhân viên cửa hàng thuộc công ty 20 Đà Nẵng Nghiệp vụ bán Nhân viên bán hàng công ty khách hàng ñại lý Đà Nẵng 20 Đà Nẵng LĐTBXH Tập trung 6.000.000 III Lao ñộng trực năm 2009 tiếp cửa hàng 15 Đà Nẵng Địa ñiểm Thời ñiểm Đơn vị ñào tạo Hình thức Kinh phí VNĐ LĐTT Đà Nẵng 30 Đà Nẵng Tháng 7, ngày Trung tâm sở LĐTBXH Tập trung 6.000.000 Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ chi nhánh ATVSLĐ 40 Các chi nhánh Tháng 7, ngày Gửi công ty xây dựng Huấn luyện nghiệp vụ PCCC 30 Đà Nẵng Tháng 4, ngày PC 23 Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ chi nhánh PCCC 40 Các chi nhánh Tháng 4, ngày Gửi công ty xây dựng Nghiệp vụ PCCC bão dưỡng hệ thống gas Đại lý ngành 180 Đà Nẵng Tháng Công ty – 5, CQCN ngày Nghiệp vụ lắp ráp bão dưỡng hệ thống gas Nhân viên cửa hàng thuộc công ty chi nhánh 20 Đà Nẵng Tháng Phòng DVKTB H II Đào tạo nâng bậc năm 2010 Lao ñộng trực tiếp cửa hàng 15 Đà Nẵng Tháng 11, tháng Trường Cao ñẳng Công Nghệ 3.000.000 I Chuyên môn nghiệp vụ 12.000.000 Huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ dựng PC 23 Tập trung Gửi công ty xây 5.000.000 dựng Công ty Bồi CQCN dưỡng 30.000.000 25.000.000 quản lý 12.000.000 kỹ thuật Tháng 5, 10 VCCI Đà ngày 15.000.000 Nẵng Trường Đào tạo nâng bậc Số người Nội dung ñào tạo Gửi công ty xây Đối tượng S TT Phòng Tháng chi nhánh hàng chăm sóc Trung tâm sở Tháng 11, Cao ñẳng tháng Công Tập trung 7.500.000 Nghệ IV Chuyên ñề phục vụ quản lý Khối văn phòng Tổng cộng Đà Nẵng Trong năm VCCI Tập trung 15.000.000 130.500.000 ( Nguồn: Phòng Tổ chức hành ) Footer Page of 126 Tổng cộng LĐTT Đà Nẵng 8.000.000 Tập trung 6.000.000 6.000.000 Tập trung 30.000.000 12.000.000 Tập trung 7.500.000 75.500.000 Header Page of 126 16 15 Bảng 2.10: Đào tạo công nhân 2009 S TT I II Nội dung Đối tượng ñào tạo Chuyên môn nghiệp vụ Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ Đà Nẵng ATVSLĐ Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ chi nhánh ATVSLĐ Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ Đà Nẵng PCCC Huấn luyện LĐTT nghiệp vụ chi nhánh PCCC Nghiệp vụ PCCC Đại lý bão dưỡng hệ thống ngành gas Nhân viên Nghiệp vụ cửa lắp ráp bão hàng thuộc dưỡng hệ công ty thống gas chi nhánh Đào tạo nâng bậc năm 2010 Lao ñộng trực tiếp cửa hàng Tổng cộng Số người Địa ñiểm 60 Đà Nẵng 25 Huế, Quảng Bình 60 Đà Nẵng 25 Huế, Quảng Bình 150 Đà Nẵng 20 Đà Nẵng 15 Đà Nẵng Thời ñiểm Đơn vị ñào tạo Tháng 7, ngày Tháng 7, ngày Tháng 4, ngày Trung tâm sở LĐTBXH Gửi công ty xây dựng Tháng 4, ngày Gửi công ty xây dựng Tháng 11, tháng Kinh phí VNĐ Tập trung 6.000.000 3.000.000 PC 23 Tập trung 12.000.000 Chỉ tiêu Số lượng (Người) 5.000.000 Tập trung Phòng Quản lý kinh tế Trường Cao ñẳng Công Nghệ 30.000.000 12.000.000 Tập trung 7.500.000 75.500.000 ( Nguồn: Phòng Tổ chức hành ) Nhìn chung, công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty qua năm 2010 năm 2009, công tác tổ chức ñào tạo nguồn nhân lực Footer Page of 126 công ty hàng năm diễn ñều Chi phí cho trình ñào tạo thay ñổi lượng mà thay ñổi chất.tức tổng chi thi thay ñổi mà tăng thêm tiền trợ cấp cho người học qua năm 2.8.4 Đánh giá hoạt ñộng ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng - Kết học tập học viên qua lớp ñào tạo: Cao học, ñại học, ngoại ngữ Bảng 2.11: Kết học tập học viên qua năm (2009-2010) Cán quản lý Tháng Công ty – 5, CQCN ngày Tháng Hình thức Nhân viên bán hàng, công nhân Số lượng Tỷ trọng (%) Tỷ trọng(%) (Người) Giỏi 8,33 12 15 Khá 14 58,33 48 60 Trung bình 33,33 20 25 Tổng số 24 100 80 100 ( Nguồn: Phòng tổ chức hành ) - Sự phù hợp ngành nghề ñào tạo yêu cầu công việc Bảng 2.12: Sự phù hợp chuyên môn ñào tạo công việc Cán quản lý Mức ñộ Nhân viên bán hàng, công nhân Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng(%) Rất phù hợp 11 44 65 72,22 Tương ñối phù hợp 13 52 12 13,33 Ít phù hợp 10,00 Không phù hợp - - 4,44 Tổng cộng 25 100 90 100 (Nguồn: Xử lý số liệu ñiều tra) Header Page of 126 17 18 - Để ñánh giá cách xác hiệu công tác ta cần ñánh giá khả làm việc sau khóa ñào tạo Bảng 2.13: Khả làm việc sau khóa ñào tạo CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 3.1 Căn ñề xuất giải pháp 3.1.1 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu kinh doanh công ty 3.1.1.1 Tầm nhìn Khách hàng lựa chọn Gas Petrolimex tin tưởng vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật; Nhân viên tin tưởng tự hào thành công ñội ngũ; Nhà cung cấp tin tưởng vào hợp tác; Đối thủ cạnh tranh nể trọng; Nhà ñầu tư mong muốn ñầu tư vào công ty 3.1.1.2 Sứ mệnh: Sứ mệnh Gas Petrolimex tạo giá trị cao cho khách hàng, cổ ñông nhân viên 3.1.1.3 Mục tiêu kinh doanh: Với tầm nhìn sứ mệnh trên, ñòi hỏi PGC-ĐN thường xuyên ñổi phát triển bền vững ñể nhà cung cấp khí ñốt hóa lỏng hàng ñầu miền Trung Tây Nguyên 3.1.2 Phân tích môi trường 3.1.2.1 Môi trường vĩ mô: yếu tố trị - pháp luật, văn hóa xã hội, công nghệ, dân số, tự nhiên, kinh tế ảnh hưởng ñến phát triển công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng 3.1.2.2 Đối thủ cạnh tranh Các ñối thủ cạnh tranh Công ty như: Petro Việt Nam, Công ty EFL gas, gas VT, gas SG Petro…tạo không khó khăn cho hoạt ñộng tiêu thụ công ty 3.3 Một số giải pháp nâng cao công tác Đào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng : 3.3.1 Phương hướng ñào tạo nguồn nhân lực công ty - Bám sát chức năng, nhiệm vụ thời kỳ, giai ñoạn suốt trình phát triển ñể ñào tạo ñội ngũ cán nhân Cán quản lý Mức ñộ Số lượng (Người) Tỷ trọng (%) Nhân viên bán hàng, công nhân Số lượng Tỷ (Người) trọng(%) Tốt nhiều 10 40,0 68 75.55 Tốt 12 48,0 15 16,66 Không thay ñối 12,0 7,77 Tổng cộng 25 100 90 100 ( Nguồn: Phòng tổ chức hành ) Nhìn chung, hiệu công tác ñào tạo công ty ñã ñạt ñược kết ñịnh qua ñó ta thấy ñược việc dự báo nhu cầu xác ñịnh ñối tượng ñi ñào tạo hợp lý, lựa chọn ñúng ñối tượng Kết luận Chương Chương luận văn ñã phân tích ñánh giá thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty mặt: xác ñịnh nhu cầu, mục tiêu ñào tạo, phương pháp thực ñánh giá kết ñào tạo Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 viên ñủ số lượng, cao chất lượng ñáp ứng ngang tầm thời kỳ ñẩy mạnh CNH-HĐH ñất nước - Không ngừng cố gắng ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh doanh, giữ vững uy tín, củng cố thương hiệu nâng cao vị công ty - Xây dựng ñội ngũ cán nhân viên có trình ñộ kỹ nghiệp vụ cao ñáp ứng yêu cầu phát triển công ty - Khai thác tiềm có công ty, ñảm bảo phát triển bền vững -Tăng cường xây dựng ñội ngũ có, ñào tạo ñón ñầu thích hợp với mục tiêu phát triển, ña dạng hoá loại hình ñào tạo, phát triển - Kết hợp ñào tạo mới, tiếp tục ñào tạo, vừa tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ công ty - Tập huấn cán quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới, có chương trình học tập cho cấp quản lý - Đáp ứng ñầy ñủ yêu cầu số lượng nhân viên 3.3.2 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Để xác ñịnh nhu cầu ñào tạo ñược tốt trước hết công ty cần phải phân loại nhân lực theo nhóm, phòng ban, ñơn vị, Nhóm 1: Đào tạo bồi dưỡng ñể ñáp ứng tiêu chuẩn quy ñịnh cho cán lãnh ñạo công ty Do ñặc thù công ty mua bán tất ñội ngũ nguồn nhân lực trước hết phải ñảm bảo tiêu chuẩn quy ñịnh Nhóm 2: Đào tạo bồi dưỡng ñể thay ñổi phát triển tương lai Như ñã nêu phần thực trạng, ña số phòng ban chưa có trình ñộ thạc sỹ, tiến sỹ lực lượng kế cận mỏng, ñội ngũ cán trẻ công ty cần phải có kế hoạch lâu dài xây dựng ñội ngũ cán ñể ñáp ứng ñúng theo qui ñịnh công ty Nhóm : Đào tạo ñể phục vụ tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn 3.3.3 Xác ñịnh chương trình phương pháp ñào tạo Việc xây dựng chương trình phương pháp ñào tạo cho cán bộ, nhân viên công ty cần vào ñiều kiện cụ thể, ñiều kiện thực tế công ty chế phân cấp quản lý ñể từ ñó xây dựng chương trình phương pháp ñào tạo 3.3.4 Triển khai thực kế hoạch ñào tạo + Tiến hành khảo sát, tổng hợp tình hình phân loại nhu cầu ñào tạo ñội ngũ cán bộ, nhân viên + Xây dựng kế hoạch, chương trình ñịnh hướng công tác quản lý phát triển ñội ngũ + Tổ chức ñánh giá ñội ngũ nhân lực cách khách quan khoa học, làm sở cho công ty việc phân loại quy hoạch, sử dụng bổ nhiệm ñề bạt cán + Tạo ñiều kiện cho ñội ngũ nhân lực phát huy khả việc hoàn thành nhiệm vụ ñối với yêu cầu ñào tạo theo nhiệm vụ lãnh ñạo công ty 3.3.5 Công tác quản lý nội dung ñào tạo Để làm tốt công tác công ty cần có phận chuyên trách thực công tác quản lý ñào tạo bồi dưỡng ñội ngũ nguồn nhân lực, ñể có ñiều kiện ñi sâu nghiên cứu giải pháp quản lý chương trình, nội dung ñào tạo bồi dưỡng, nhằm làm cho công tác ñạt ñược chất lượng cao 3.3.6 Dự tính kinh phí ñào tạo Hằng năm công ty dành khoản ngân sách ñịnh ñể phục vụ việc ñào tạo Nói cách khác, nguồn lực tài nguồn lực có ý nghĩa ñịnh ñến thành công hay thất bại việc thực kế hoạch ñào tạo ñội ngũ nguồn nhân lực công ty Thực chế ñộ khen thưởng khuyến khích vật chất (tiền thưởng, nâng lương, cho ñi tham quan du lịch) khuyến khích tinh thần (nêu gương tặng danh hiệu thi ñua) Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 Dành ngân sách ñáng kể ñể cử cán ñi học tập trường Có chế ñộ khuyến khích tài ñể nâng cao ý thức tự học tự nghiên cứu 3.3.7 Lựa chọn nhà ñào tạo Một chương trình ñào tạo ñược triển khai có hiệu thiếu giáo viên có khả Đội ngũ giáo viên từ nguồn: - Nguồn bên ngoài: mời chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm - Nguồn bên trong: Quan trọng phải chọn ñúng người cung cấp cho họ thông tin cần thiết - Đào tạo nước nước 3.3.8 Đánh giá chương trình ñào tạo Đánh giá hiệu công tác ñào tạo tốn nhiều thời gian, khó xác ñịnh Chúng ta có phương pháp sau: - Xây dựng bảng câu hỏi sở kết thu thập ñược ñánh giá xác Bảng 3.1: Phiếu khảo sát ñánh giá học viên ñã tham gia công tác ñào tạo công ty - Chức danh : - Giới tính: - Chuyên môn : - Tuổi: - Trình ñộ học vấn: - Ngoại ngữ: - Thâm niên công tác: - Phòng ban: Câu 1: - Tên khóa ñược ñào tạo: - Thời gian: - Địa ñiểm: Footer Page 11 of 126 22 Câu 2: Nội dung khảo sát Mức ñộ Nội dung Trung bình Khá Tốt Rất tốt Chất lượng khóa ñào tạo Nội dung chương trình ñào tạo Kiến thức thu thập ñược qua trình ñào tạo Kết ứng dụng thực tiễn Mức ñộ hiệu khóa tạo Chế ñộ, sách ñối với người ñược ñào tạo Sự quan tâm lãnh ñạo ñối với người ñi ñào tạo Phù hợp với công việc chuyên môn 3.3.9 Một số kiến nghị với quan chức 3.3.9.1 Quy hoạch nguồn nhân lực phù hợp với phát triển công ty - Việc ñào tạo ñội ngũ cán nhân viên thực dựa vào qui hoạch tổng thể sứ mạng công ty - Qui hoạch phải ñảm bảo ñược tính liên tục phát triển, trẻ hoá ñội ngũ nhân lực - Ngoài quy hoạch chức danh lãnh ñạo công ty cần phải phổ biến rộng rãi tiêu chí, ñiều kiện cần thiết phẩm chất lãnh ñạo, trình ñộ chuyên môn ñể tạo ñộng lực cho ñội ngũ nguồn nhân lực phấn ñấu - Xây dựng kế hoạch ñưa cán trẻ ñi học tâp, nghiên cứu thực tế dài hạn nước Đây khâu ñột phá ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3.9.2 Bố trí xếp cán theo hướng phát huy lực - Việc sử dụng, bố trí xếp ñội ngũ nguồn nhân lực phải ñảm bảo phù hợp phát huy ñược hết lực, ñiểm mạnh người phát huy tốt ñến lực sở trường người - Đội ngũ cán phải ñược bố trí ñúng người ñúng việc Header Page 12 of 126 23 24 - Công ty cần xây dựng tiêu chí rõ ràng quán việc ñề bạt cán quản lý - Thực sách luân chuyển cán quản lý phận ñể nắm bắt toàn trình hoạt ñộng công ty trước bổ nhiệm vào vị trí cao tránh nhàm chán công việc họ 3.3.9.3 Chuẩn hóa trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñối với cán Đây sở ñể nhân viên tích cực học tập, nâng cao trình ñộ chuyên môn, tạo ñộng lực cho phát triển tương lai thân, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3.9.4 Nâng cao lực nguồn nhân lực Năng lực người lao ñộng công ty thể trình ñộ kỹ giải công việc, kết trình hoạt ñộng hinh doanh Vì vậy, muốn nâng cao lực họ công ty phải làm tốt công tác ñào tạo 3.3.9.5 Tăng cường ñộng lực thúc ñẩy ñào tạo nguồn nhân lực - Chính sách tài Chính sách tiền lương hợp lý kích thích người lao ñộng hăng say lao ñộng cống hiến, ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Phân bổ tài từ ngân sách cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng hợp lý khoa học ñúng ñối tượng Cải tiến quy ñịnh công ty chế ñộ hổ trợ kinh phí cho cán ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ (cao học) - Chính sách thi ñua khen thưởng, kỷ luật, sách khuyến khích lợi ích vật chất ñộng viên tinh thần… Công ty cần phải quan tâm nhiều ñối với ñối tượng cán phòng ban ñơn vị trực thuộc, cần khuyến khích mặt vật chất, tinh thần ñây ñộng lực ñể kích thích người ñi học hào ứng, nhiệt tình - Chính sách sử dụng nguồn nhân lực sau ñào tạo Ngoài việc ñào tạo vấn ñề sử dụng nguồn nhân lực sau ñào tạo cần thiết quan ñể phát huy lực chuyên môn nâng cao hiệu trình ñào tạo, bồi dưỡng Công ty phải bố trí ñúng chuyên môn nghiệp vụ, ñúng khả năng, vị trí người ñào tạo 3.3.9.6 Thu hút tuyển dụng nhân lực - Xây dựng quy trình tuyển chọn cách chặt chẽ Công bố công khai nhu cầu, ñối tượng, tiêu chuẩn cần tuyển - Để thu hút ñược nhân tài với công ty sách tuyển dụng cần mở rộng ñến ñối tượng khắp miền ñất nước - Giống quy trình khác, tuyển dụng có quy trình riêng ñược cải tiến liên tục 3.3.9.7 Mở rộng quan hệ hợp tác nước nước Hàng năm, vào kế hoạch ñào tạo ñội ngũ nhân lực, công ty phải quan tâm tìm hiểu khả tổ chức ñào tạo bồi dưỡng trường ñại học nước nước có khả nhằm nâng cao lực ñào tạo (cả ñào tạo ñại học sau ñại học) 3.3.9.8 Phát triển xây dựng văn hóa môi trường làm việc công ty - Tên tuổi công ty ñó tài sản vô giá Do ñó, Ban Giám Đốc nên ý ñến việc xây dựng công ty trở thành thương hiệu kinh doanh có uy tín, chất lượng ñược nhiều người biết ñến nước nước - Công ty cần phải có sách tạo bầu không khí học tập phấn ñấu vươn lên tất cán nhân viên tham gia hưởng ứng tích cực Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 - Lãnh ñạo sẵn sàng tiếp thu ý kiến nhân viên, ñáp ứng yêu cầu nguyện vọng ñáng họ, tạo ñiều kiện ñể họ phát huy hết lực sẵn có - Thường xuyên tổ chức hình thức sinh hoạt, tuyên truyền giáo dục truyền thống giá trị văn hoá ñược ñề cao công ty, tạo cán nhân viên trào lưu gắn bó lâu dài cống hiến KẾT LUẬN Kết luận Chương Từ việc phân tích thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, chương ñã trình bày số giải pháp nâng cao hiệu công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, cụ thể ñó giải pháp về: hoàn thiện việc xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, hoàn thiện việc xác ñịnh mục tiêu ñào tạo, hoàn thiện chương trình phương pháp ñào tạo, hoàn thiện công tác ñánh giá sau ñào tạo giải pháp phát triển nguồn nhân lực, Tất giải pháp nêu với mục ñích cuối nhằm làm cho công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng ngày hiệu hơn, ñáp ứng ñược ñịnh hướng phát triển công ty làm tăng thêm giá trị cho công ty Footer Page 13 of 126 Để tổ chức ngày tồn phát triển thị trường tổ chức ñó phải tạo ñược lợi riêng phải tận dụng ñược lợi Đối với công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng lợi công ty ñược thể thương hiệu, nguồn vốn, thiết bị máy móc ñại Tuy nhiên lợi quan trọng mà công ty cần phải phát huy ñó nguồn lực người công ty, nguồn lực phát triển nguồn lực lại công ty ñược phát huy tạo ñược vị cho công ty Do vậy, ñầu tư vào nguồn lực người ñối với công ty phải mục tiêu hàng ñầu, việc ñầu tư vào vốn người công ty thể có hiệu thông qua công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty Công tác ñào tạo nguồn nhân lực giúp công ty không ngừng nâng cao lực trình ñộ ñội ngũ cán bộ, nhân viên, công ty qua ñó nguồn nhân lực công ty trở thành vũ khí sắc bén ñể giúp công ty phát triển bền vững thị trường ... NGUỒN NHÂN LỰC Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH GAS. .. công tác ñào tạo nguồn nhân lực chương Luận văn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Tên công ty : Công ty. .. ñến hoạt ñộng Đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu ñề tài: - Chỉ nghiên cứu vấn ñề ñào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵn, Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵn, Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay