Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

26 22 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:19

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG NAM PHONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 1: PGS TS Lê Thế Giới Phản biện 2: TS Nguyễn Duy Thục Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu phát triển; tài sản vô giá quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp Nguồn nhân lực nằm tổng thể nguồn lực xã hội có vị trí đứng đầu, tiền đề nguồn lực khác; vừa chủ thể, vừa với tư cách khách thể trình phát triển Trong năm qua, Hoài Nhơn trọng quan tâm mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến sở coi nhân tố định thúc đẩy đổi máy nhà nước, động lực chủ yếu phát triển mạnh bền vững để phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức thấp nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa huyện Hoài Nhơn thời gian đến, đòi hỏi nguồn nhân lực máy quản lý nhà nước phải có chuyển biến tích cực mặt số lượng lẫn chất lượng Nhiệm vụ đặt cho cấp lãnh đạo Huyện cần phải nghiên cứu để đưa sách, chế biện pháp thích thích hợp nhằm thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu tình hình Xuất phát từ yêu cầu đó, chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Hy vọng luận văn góp phần hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực máy quản lý hành Footer Page of 126 Header Page of 126 nhà nước huyện Hoài Nhơn thời gian đến Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức - Chỉ rõ thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những người quy định Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 làm việc máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, gồm có cán bộ, công chức cấp xã cán bộ, công chức cấp huyện 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Một số vấn đề liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực - Về không gian: Nghiên cứu vấn đề đào tạo liên quan đến nguồn nhân lực máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất đề tài có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp: - Phương pháp vật biện chứng; - Phương pháp vật lịch sử; Footer Page of 126 Header Page of 126 - Các phương pháp thống kê; - Các phương pháp khác… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài cung cấp nhìn tổng quát việc đào tạo nguồn nhân lực quan quản lý nhà nước Mặt khác, đề tài tìm hiểu xác định số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực máy quản lý nhà nước để huyện có kế hoạch hỗ trợ nhằm đảm bảo có nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển trị, kinh tế - xã hội địa phương Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, mục lục, danh mục bảng biểu phụ lục, luận văn chia làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực tổ chức nhà nước; Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, Bình Định Chương 3: Một số giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua thời gian tìm hiểu tài liệu nghiên cứu, tham khảo số nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực như: luận văn thạc sỹ kinh tế khóa trước, tài liệu chuyên gia … Chẳng hạn như: Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII (2008), Luật Cán bộ, công chức năm 2008 [3] Luật quy định cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức điều kiện bảo đảm thi hành công vụ, giúp người nghiên cứu hiểu cán bộ, công chức ai, quản lý dựa nguyên tắc nào, quyền hạn nghĩa vụ cán bộ, công chức … Nguyễn Sơn (2011), “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [16] Đề tài nêu lên vấn đề tồn tại, cần nghiên cứu giải công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sở đề giải pháp, kiến nghị kịp thời giải vấn đề tồn đọng dự báo, định hướng phát triển nguồn nhân lực huyện Bình Sơn giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến 2020; phương pháp nghiên cứu đề tài vận dụng phương pháp luận chung, phương pháp cụ thể logic lịch sử, phân tích tổng hợp so sánh, điều tra thực tế, thống kê, mô hình hóa kinh nghiệm thực tiễn… Việc nghiên cứu tài liệu giúp hệ thống số vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đào tạo nguồn nhân lực tổ chức nhà nước mà nghiên cứu nói riêng, đồng thời tiếp cận số phương pháp nghiên cứu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực a Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức cấu kinh tế - xã hội định b Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực việc huấn luyện, giảng dạy, tập huấn, trang bị, cung cấp kỹ năng, kiến thức cho cá nhân, nhóm người, tổ chức vấn đề nhằm đạt đến mục tiêu định 1.1.2 Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước - Tạo tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức - Cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phục vụ trình thực thi công quyền - Cung cấp kiến thức trị, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước kiến thức khác theo chức danh, ngạch bậc cụ thể cán bộ, công chức 1.1.3 Vai trò công tác đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước - Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đất Footer Page of 126 Header Page of 126 nước định phát triển xã hội; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức quản lý tầm vĩ mô; đáp ứng nhu cầu học tập cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ, công chức quản lý; tạo cách nhìn, cách tư công việc nhằm phát huy tính sáng tạo thái độ tích cực hội thăng tiến 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.2.1 Xác định mục tiêu, nhu cầu, đối tượng đào tạo a Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo tức xác định đích đến, tiêu chuẩn cần đạt được, kết cần đạt người tham gia đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo giúp tìm sai khác yêu cầu công việc khả cán công chức nhằm hạn chế sai khác đến mức tối đa b Xác định nhu cầu đào tạo - Là xác định nào, phận cần phải đào tạo, đào tạo kỹ nào, cho loại cán nào, người - Việc xác định nhu cầu đào tạo phải thực thường xuyên, hàng năm dài hạn c Xác định đối tượng đào tạo - Xác định đối tượng đào tạo lựa chọn người cụ thể phận làm công việc để đào tạo 1.2.2 Xác định nội dung cần đào tạo Việc xác định nội dung kiến thức, chương trình đào tạo ảnh hướng lớn đến chất lượng mục tiêu đào tạo, không, học viên tự lựa chọn học ngành nghề theo sở thích mà không theo mục tiêu tổ chức đề Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Lựa chọn cách thức, phương pháp đào tạo - Đào tạo nơi làm việc; Đào tạo nơi làm việc; Đào tạo theo chuyên đề; Đào tạo qua mạng 1.2.4 Xây dựng kế hoạch đào tạo dự thảo ngân sách a Xây dựng kế hoạch đào tạo Xây dựng kế hoạch đào tạo xác định nhu cầu số lượng chất lượng, thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng tham gia đào tạo, giảng viên giảng dạy b Dự thảo ngân sách Dự thảo ngân sách cho đào tạo dự trù kinh phí hàng năm lâu dài sở số lượng người dự tính cử đào tạo tính toán toàn chi phí diễn trình cán bộ, công chức tham gia khóa học chi phí khác liên quan đến trình đào tạo, bao gồm chi phí học tập chi phí đào tạo 1.2.5 Tổ chức thực quản lý trình đào tạo Sau xác định mục tiêu đào tạo lựa chọn phương pháp phương tiện thích hợp, thủ trưởng quan quản lý sử dụng cán bộ, công chức phải lên kế hoạch cho việc đào tạo gồm: xây dựng chương trình học tập, tổ chức khóa học, mời giảng viên, hướng dẫn chuẩn bị điều kiện vật chất khác sách tài liệu, phòng học, dụng cụ theo phương pháp đào tạo yêu cầu, cuối chuẩn bị mặt tài chính, tiền bạc… đảm bảo đạt hiệu Bên cạnh đó, trình cán bộ, công chức đào tạo, quan, đơn vị cần có biện pháp giám sát trình đào tạo để việc đào tạo đạt hiệu cao 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo Có nhiều cách đánh giá kết đào tạo, đưa số cách tiêu biểu sau: Lập phiếu thăm dò ý kiến; trao đổi Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 trực tiếp với người đào tạo; phân tích lợi ích chi phí chương trình đào tạo … Qua rút kinh nghiệm, đưa kế hoạch, giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng có hiệu 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.3.1 Cấu trúc tổ chức hệ thống máy quản lý nhà nước * Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân quan chủ yếu thực quyền tư pháp Nhà nước * Hội đồng nhân dân (cấp huyện cấp xã) Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan Nhà nước cấp * Ủy ban nhân dân (cấp huyện cấp xã) - Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân bầu ra, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cấp quan nhà nước cấp Giúp việc Ủy ban nhân dân cấp huyện có quan chuyên môn trực thuộc 1.3.2 Mục tiêu, chiến lược phát triển quan nhà nước Đối với quan máy quản lý nhà nước, chức giúp máy quản lý nhà nước thực công tác quản lý nhà nước Tiêu chí để đánh giá quan nhà nước danh hiệu, khen cấp trên, hài lòng người dân Đây mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể quan nhà nước Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 khác nhau, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lập kế hoạch đào tạo cử đối tượng đào tạo 1.3.6 Các nhân tố thuộc môi trường văn hóa, xã hội Trong xã hội tri thức, việc người cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao thường người ngưỡng mộ trọng vọng người khác Chính cảm nhận tạo nhu cầu đáng đội ngũ cán bộ, công chức, nhu cầu “được tôn trọng” Vì vậy, môi trường văn hóa, xã hội tác động không nhỏ đến đào tạo nguồn nhân lực 1.3.7 Các nhân tố thuộc sở đào tạo Các sở đào tạo đóng góp phần không nhỏ thành công việc cử cán bộ, công chức đào tạo 1.3.8 Các nhân tố thuộc nhà nước Nhà nước tạo môi trường làm việc, ban hành sách sử dụng nhân lực, sách tiền lương, sách thu hút nhân tài, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở CÁC NƯỚC 1.4.1 Philippin Thông qua quan phát triển nguồn nhân lực, Ban Công vụ xây dựng sách, tiêu chuẩn, chương trình, nguồn lực nhằm không ngừng phát triển nâng cao kỹ , lực đội ngũ công chức 1.4.2 Singapore Các công chức Nhà nước Singapore bình đẳng đào tạo công chức năm phải đào tạo tối thiểu 100 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn Bảng 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu huyện T T Chỉ tiêu GDP (theo giá cố định năm 1994) ĐVT 2007 Tỷ đồng 903 2008 991 2009 1.085 2010 2011 1.216 1.368 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 160 215 317 313 420 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 146 195 297 291 378 Nông - Lâm - Ngư nghiệp Tỷ đồng 683 773 836 936 994 CN-TTCN-TM-DV Tỷ đồng 181 222 249 281 374 Số giường bệnh Giường 500 502 537 553 583 Cán ngành y tế Người 420 441 454 463 468 (Nguồn: Chi cục thống kê huyện Hoài Nhơn) 2.1.2 Đặc điểm máy quản lý nhà nước nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện - Bộ máy quản lý Nhà nước huyện Hoài Nhơn gồm có: Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Hội đồng nhân dân huyện xã; Bộ máy hành gồm có: UBND huyện xã, giúp việc cho UBND huyện có quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Bảng 2.2 Quy mô nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện (ĐVT: người) T T Năm Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2012 178 187 192 196 203 - VKSND huyện 11 11 12 12 14 - TAND huyện 15 16 17 17 17 - Thường trực HĐND 2 2 150 158 161 165 170 376 376 376 380 380 - Cán chuyên trách 191 191 191 191 191 - Công chức 185 185 185 189 189 Nội dung Quy mô cán bộ, công chức cấp huyện - UBND huyện Quy mô cán bộ, công chức cấp xã (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn) Bảng 2.3 Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức theo độ tuổi Số lượng tính theo độ tuổi TT (ĐVT: người) Nội dung Dưới Từ 30 đến Trên 30 50 50 Cán bộ, công chức cấp huyện 50 92 61 Cán chuyên trách cấp xã 17 55 119 Công chức cấp xã 35 123 31 (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Bảng 2.4 Chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước năm 2012 (ĐVT: người) Cán bộ, T Nội dung T công chức cấp huyện xã Cán Công chuyên trách chức 203 191 189 203 154 180 - Đại học, Cao đẳng trở lên 155 12 30 - Trung học chuyên nghiệp 48 34 144 - Sơ cấp; Không cấp 145 15 - Cao cấp 49 - Trung cấp 35 100 Tổng số cán bộ, công chức Cán bộ, công chức cấp Trình độ văn hóa (12/12 10/10) Trình độ chuyên môn Trình độ Lý luận trị (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn) 2.1.3 Kết đào tạo nguồn nhân lực huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2007 – 2011 Bảng 2.5 Số lượt người đào tạo với yêu cầu Huyện so với tổng số người tham gia đào tạo qua năm Chỉ tiêu Tổng số đào tạo chuyên môn (lượt người) Số lượt người đào tạo với yêu cầu đơn vị (người) 2007 2008 2009 2010 2011 98 91 92 102 96 17 39 46 55 61 Tỷ lệ lượt người đào tạo với yêu cầu đơn vị so 17,35 42,86 50,00 53,92 63,54 với tổng số tham gia đào tạo (%) (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Bảng 2.7 Sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo giai đoạn 2008-2012 (ĐVT: người) T Nội dung T Cán bộ, công chức cấp huyện Cán chuyên trách, công chức cấp xã Lên Chuyển công Không thay đổi chức tác khác vị trí công tác 05 07 84 20 34 112 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng công tác xác định mục tiêu, đối tượng đào tạo a Thực trạng công tác xác định mục tiêu đào tạo - Số người đào tạo với yêu cầu quan quản lý nhà nước huyện so với tổng số người tham gia đào tạo hạn chế b Thực trạng công tác xác định đối tượng đào tạo - Lựa chọn đối tượng đào tạo mang nhiều cảm tính, bị số quan hệ cá nhân chi phối; Chưa xác định vị trí việc làm đội ngũ cán bộ, công chức 2.2.2 Thực trạng công tác xác định nội dung, kiến thức đào tạo - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cho máy quản lý nhà nước huyện, nâng cao tỷ lệ cán đạt chuẩn theo quy định, kiến thức đào tạo thường tập trung vào lĩnh vực: chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý nhà nước, kiến thức tin học, ngoại ngữ trọng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.2.3 Thực trạng công tác lập kế hoạch đào tạo Việc xây dựng kế hoạch đào tạo huyện sở chương trình hành động Huyện ủy mang tính chung chung, chưa đưa quy hoạch ngành nghề cần đào tạo cách dài hạn, mà đa số kế hoạch đào tạo thực tế có thời hạn năm, nghĩa năm đưa kế hoạch đào tạo 2.2.4 Thực trạng việc lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo 2.2.5 Thực trạng việc đảm bảo kinh phí cho đào tạo Bảng 2.11 Kinh phí đầu tư cho đào tạo huyện qua năm Chỉ tiêu ĐVT Kinh phí đầu tư cho triệu đào tạo cấp xã đồng Tốc độ phát triển % Kinh phí đào tạo bình triệu quân/cán đồng Kinh phí đầu tư cho triệu đào tạo cấp huyện đồng Tốc độ phát triển % Kinh phí đào tạo bình triệu quân/cán đồng Tổng kinh phí đầu tư triệu cho đào tạo đồng Tốc độ phát triển % Kinh phí đào tạo bình triệu quân/cán đồng 2007 2008 2009 2010 2011 152 236 221 255 300 - 155,26 93,64 115,38 117,64 3,8 4,00 4,91 5,00 5,88 238 153 233 274 332 - 64,29 152,29 117,60 121,17 4,10 4,78 4,96 5,37 7,37 390 389 454 529 632 - 99,74 116,71 116,52 119,47 3,98 4,27 4,93 5,19 6,58 (Nguồn: Phòng Tài - Kế hoạch huyện Hoài Nhơn) Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.2.6 Thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo Có nhiều biện pháp quản lý chất lượng đào tạo, đánh giá kết trình đào tạo biện pháp quan trọng Thông qua công tác đánh giá để biết kết sau đào tạo Tuy nhiên thời gian qua quan quản lý nhà nước không trọng công tác 2.3 THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN 2.3.1 Những thành công - Quy mô đào tạo không ngừng tăng lên; Nội dung, chương trình đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn huyện tổ chức bước đổi mới; Trình độ chuyên môn, nhận thức đội ngũ cán công chức cải thiện - Kinh phí cho đào tạo năm sau cao năm trước; Đào tạo đưa vào chương trình hành động Huyện ủy; Khả giao tiếp, ứng xử với công dân; khả ứng dụng công nghệ thông tin xử lý hồ sơ, công việc nâng lên 2.3.2 Các hạn chế Công tác đào tạo số cán bộ, công chức làm việc trái chuyên môn khó khăn; Phần lớn cán bộ, công chức vừa làm vừa học, đội ngũ đào tạo đại học quy chiếm tỷ lệ thấp; Chế độ, sách cán bộ, công chức cử học theo qui định thấp; Hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng thấp; Chưa có quy hoạch đào tạo dài hạn cụ thể; Quy định, quy chế đào tạo chưa rõ ràng; Nhu cầu đào tạo lớn khả đào tạo sở đào tạo lại chưa đáp ứng được; nội dung chương trình đào tạo chưa đổi mới; trình Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 kiểm kiểm tra, đánh giá, hiệu trình đào tạo thấp; Công tác quản lý chất lượng đào tạo yếu 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Môi trường làm việc chưa thật phù hợp với số cán bộ, công chức việc bố trí công việc không chuyên ngành đào tạo; Phần lớn cán bộ, công chức vừa làm vừa học; Tâm lý làm việc theo nhiệm kỳ điều kiện kinh tế gia đình khó khăn; Chế độ, sách cán bộ, công chức cử học theo qui định thấp - Chính sách thu hút, đãi ngộ chưa đáp ứng nhu cầu - Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ số chuyên ngành chưa thật sát với thực tế địa phương - Việc cử cán bộ, công chức học có lựa chọn, chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, chức vụ; bên cạnh cán công chức học cấp, chức vụ cao hơn, chưa phục vụ chuyên môn Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN ĐẾN NĂM 2020 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chủ trương phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước Việt nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 3.1.2 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2015, tầm nhìn 2020 3.1.3 Mục tiêu phát triển đội ngũ cán quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn đến năm 2015, tầm nhìn 2020 3.1.4 Một số yêu cầu có tính nguyên tắc thực công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước địa bàn huyện Hoài Nhơn * Đảm bảo hiệu trình đào tạo * Mọi người có quyền khả đào tạo 3.2 GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Giải pháp xác định mục tiêu, nhu cầu đối tượng đào tạo a Giải pháp xác định mục tiêu đào tạo - Xác định mục tiêu đào tạo phải vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội huyện địa phương - Xác định vào tính chất công việc tiêu chuẩn theo quy định cụ thể vị trí chức danh với nguồn nhân lực có Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 b Giải pháp xác định nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo đào tạo gì, lĩnh vực kiến thức kỹ cần đào tạo, phải tiến hành dựa vị trí việc làm cán bộ, công chức đơn vị, từ rút chung Xác định nhu cầu đào tạo cần phải dựa vào định mức biên chế giao yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công c Giải pháp xác định đối tượng cần đào tạo Cần tiến hành phân loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo trình độ, theo ngạch công chức, theo chức danh chuyên môn, chức danh cán theo tính chất công việc…, làm sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu đề 3.2.2 Xác định nội dung, kiến thức đào tạo Đối với cán bộ, công chức cấp huyện nội dung đào tạo theo hướng nâng cao kỹ quản lý nhà nước, lý luận trị, kỹ xử lý tình huống, giao tiếp với công dân, kỹ quản lý công việc cá nhân…, đặc biệt cử đào tạo sau đại học Đối với công chức cấp xã nội dung đào tạo theo hướng thực tốt công việc tại, theo hướng chuyên sâu việc; hình thức đào tạo dài hạn, chứng ngắn hạn, xa nơi làm việc nơi làm việc Xây dựng nội dung, chương trình, kiến thức đào tạo phù hợp với vị trí chức danh đối tượng đào tạo cụ thể nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ giảm chi phí đào tạo không chọn đối tượng nội dung đào tạo 3.2.3 Lập kế hoạch đào tạo - Việc lập kế hoạch đào tạo phải dựa sở chủ trương Huyện ủy Bên cạnh việc lập kế hoạch chung, cần có kế Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hoạch cụ thể cho chương trình đào tạo cụ thể tổ chức đào tạo huyện 3.2.4 Lựa chọn hình thức phương pháp đào tạo Hình thức chủ yếu tập trung, bán tập trung vừa làm vừa học Tuy nhiên thời gian đến, Huyện cần phải tăng cường hình thức đào tạo địa phương cách mời sở đào tạo mở lớp địa phương Phương pháp đào tạo cần kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung, dài hạn trường với tự học tập nâng cao trình độ, tự rèn luyện thực tiễn công tác cán bộ, công chức 3.2.5 Xây dựng sách nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho đào tạo Xây dựng sách sách đúng, thực có hiệu phải dựa tiến hành khảo sát mức độ thỏa mãn người cử đào tạo Xây dựng sách huy động nguồn vốn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho phát triển nguồn nhân lực - Huy động nguồn vốn dân 3.2.6 Tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo - Lập bảng câu hỏi thể mức độ hài lòng học viên tham dự khóa học; kết hợp kiểm tra giám sát trình tham gia đào tạo cán bộ, công chức - Cán bộ, công chức tự đánh giá rèn luyện, phấn đấu mình, tập thể tham gia đóng góp, lãnh đạo quan đánh giá, tổng hợp nhận xét quan quản lý cán bộ, công chức - Tổ chức tổng kết, đánh giá khóa đào tạo 3.2.7 Các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đào tạo Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 a Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trách nhiệm quyền lợi việc nâng cao lực - Làm cho cán bộ, công chức nhận thức trách nhiệm cá nhân việc tự hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, tạo cho họ thấy việc tạo hội để họ phát triển quyền lợi đáng mà họ hưởng - Thực thường xuyên đổi công tác đánh giá, công tác đào tạo bồi dưỡng công tác giáo dục tư tưởng b Xây dựng văn hóa học tập - Học từ kinh nghiệm, học từ công việc, học nhà trường với kiến thức khoa học - Học thực tiễn, công việc quan trọng để đạt hiệu xã hội phải thiết kế, tổ chức, có phương pháp Vì cá nhân học tập không đồng nghĩa với tổ chức học tập hay xã hội học tập - Học ứng dụng học sáng tạo c Gắn kết chặt chẽ đào tạo với quy hoạch sử dụng cán 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Ban hành văn quy định tiêu chuẩn cụ thể chức danh, vị trí việc làm cụ thể cán bộ, công chức - Trên sở quy hoạch tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chính phủ ban hành, Chính phủ cần đạo Bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể - Đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị làm việc quan quản lý nhà nước cấp huyện - Ban hành sách thực chế độ đãi ngộ, chế độ phụ Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức tương đương với chế độ đãi ngộ cho giáo viên - Giao quyền tự định định mức biên chế cho huyện - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức máy quản lý nhà nước từ trung ương tới cấp xã 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Bình Định - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ công tác huyện - Sửa đổi, bổ sung văn quy định chế độ trợ cấp cán bộ, công chức địa ban tỉnh Bình Định cử học cho phù hợp với tình hình thực tế (Văn ban hành từ năm 2007 đến không phù hợp với thực tế) - Hiện nay, chương trình đào tạo nước đa số chưa đến huyện (huyện Hoài Nhơn chưa có cán bộ, công chức cử đào tạo nước ngoài), cần có chế độ ưu tiên đối tượng cấp huyện - Sở Tài năm bố trí nguồn ngân sách tỉnh hợp lý để thực tốt sách đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Trong ngành nào, lĩnh vực việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cần thiết Trong năm qua huyện Hoài Nhơn xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương tình hình Vì vậy, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn đạt số thành tựu, đến năm 2011, đội ngũ cán bộ, công chức huyện đạt chuẩn theo quy định Chính phủ Có thành tựu này, có nhiều yếu tố ảnh hưởng, có lẽ quan tâm Huyện ủy, đầu tư kinh phí cho đào tạo yếu tố quan trọng nhất, định thành công Tuy nhiên công tác đào tạo nguồn nhân lực huyện mặt hạn chế, bất cập Do đó, việc nhìn nhận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực năm qua, từ đề giải pháp, chế để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn thời gian tới cần thiết Với thời gian có hạn, luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định” hoàn thành việc nghiên cứu số nội dung công tác đào tạo nguồn nhân lực địa bàn huyện, cụ sau: - Đã hệ thống hóa vấn đề có tính lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, sở phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực huyện Hoài Nhơn Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Đã đề xuất giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn đến năm 2020 Nhân lực yếu tố định tổ chức Vì vậy, vấn đề đào tạo đặt lên hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực mà tác giả đề xuất có giải pháp mang tính ngắn hạn, có giải pháp tình phát huy tác dụng thời gian, với điều kiện cụ thể đề cập Những giải pháp chưa đầy đủ hoàn chỉnh, định hình hướng cần phải có việc tổ chức, sử dụng, đào tạo phát triển cán thời gian đến Với khả thời gian có hạn nên luận văn chắt chắn hạn chế định Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀI NHƠN 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến đào tạo. .. tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước địa bàn huyện Hoài Nhơn * Đảm bảo hiệu trình đào tạo * Mọi người có quyền khả đào tạo 3.2 GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay