Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵn

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:14

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ BÍCH LÃNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 08 năm Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số 2012 : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU - Phân tích thực trạng ñánh giá thành tích Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến ñánh giá thành tích nhân viên b Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: nội dung ñánh giá thành tích nhân viên - Không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng - Thời gian: Các giải pháp ñề xuất luận văn có ý nghĩa năm trước mắt Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, ñề tài tập trung sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp ñiều tra, khảo sát, - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh,` - Phương pháp khác Bố cục ñề tài: Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc ñề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận ñánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng Lý chọn ñề tài Ngày nay, người ñã trở thành yếu tố vô quan trọng, ñịnh thành bại tổ chức Chính vậy, nhà quản trị ñều ñặt mối quan tâm người lên hàng ñầu chiến lược xây dựng phát triển tổ chức Nhân tố then chốt liên quan ñến thành công dài hạn tổ chức khả ño lường thành tích nhân viên - công cụ hữu dụng mà tổ chức thường sử dụng ñể trì thúc ñẩy hiệu suất công việc thực trình nhằm ñạt ñến mục tiêu chiến lược tổ chức Với lợi ích việc ñánh giá thành tích nhân viên nêu trên, ñể ñảm bảo hoạt ñộng kinh doanh hiệu ngày phát triển Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng thiếu việc ñánh giá thành tích nhân viên Tuy nhiên hàng năm, dù ñã cố gắng nhiều yếu tố khách quan nên công tác ñánh giá thành tích công ty mang tính chung chung, bình bầu danh hiệu thi ñua mang tính hình thức Đứng trước thách thức giai ñoạn phát triển sau hội nhập, thiết nghĩ, chiến lược quản trị nguồn nhân lực công ty cần xây dựng ñược hệ thống ñánh kết thành tích nhân viên thật khoa học, thật xác…từ ñó làm tiền ñề cho sách phát triển nhân sau Đó lý khiến chọn ñề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận liên quan ñến ñánh giá thành tích nhân viên Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá - Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá thành tích phải phục vụ cho nhiều mục tiêu Nói cách khác việc ñánh giá thành tích phục vụ cho nhiều mục tiêu khác công tác quản trị nguồn nhân lực như: giúp cho nhân viên làm việc tốt hơn, giúp cho công tác phát triển hoạch ñịnh tài nguyên nguồn nhân lực, tuyển mộ, hoạch ñịnh phát triển nghề nghiệp, lương bổng, ñãi ngộ, tương quan nhân nội bộ, ñánh giá tiềm nhân viên… - Phải xây dựng mục tiêu ñánh giá việc ñánh giá với mục tiêu khác như: tiêu chí ñánh giá, phương pháp ñánh giá, người ñánh giá, biểu mẫu ñánh giá…cũng ñược xác ñịnh khác - Do vậy, ñể ñánh giá thành tích trước tiên phải xây dựng mục tiêu không xác ñịnh ñược mục tiêu cách cụ thể, rõ ràng dẫn ñến: Các tiêu chí ñánh giá xác ñịnh không phù hợp; Phương pháp ñánh giá không hợp lý; Kết ñánh giá không phục vụ ñược cho ñịnh công tác quản trị nguồn nhân lực; Gây lãng phí cho doanh nghiệp 1.2.2 Tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên a Khái niệm tiêu chí ñánh giá thành tích Tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên hệ thống tiêu chí, tiêu, thể yêu cầu việc hoàn thành công việc mặt chất lượng lẫn số lượng Đó mốc chuẩn cho việc ño lường thực tế thực công việc nhân viên, mục tiêu công việc nhân viên Thông thường doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp ñể xây dựng tiêu chí thành tích gồm: - Phương pháp ñạo tập trung: cách này, người lãnh ñạo ñưa tiêu chí (dựa mô tả công việc) phổ biến cho người lao ñộng ñể thực - Theo phương pháp thảo luận dân chủ nhà quản lý nhân viên tham gia vào trình xác lập tiêu chí ñánh giá dựa mục 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm Đánh giá thành tích nhân viên hay ñánh giá hoàn thành công tác hay ñược gọi ñánh giá thành tích công tác hệ thống thức xét duyệt ñánh giá hoàn thành công tác cá nhân theo ñịnh kỳ Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình ñánh giá ñóng góp nhân viên cho tổ chức giai ñoạn 1.1.2 Ý nghĩa việc ñánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững - Giúp phát thiếu hụt chất lượng nguồn nhân lực - Nhân viên xem xét lại phẩm chất liên quan ñến công việc - Nhân viên biết ñược nhận xét, ý kiến ñánh giá lãnh ñạo thực công việc, lực - Tăng cường mối quan hệ tốt ñẹp cấp cấp thực công việc ñể ñạt mục tiêu ñề 1.1.3 Nguyên tắc ñánh giá thành tích nhân viên a Tính quán b Hạn chế tư lợi c Nguyên tắc xác d Nguyên tắc hiệu chỉnh e Nguyên tắc tiêu biểu f Nguyên tắc ñạo ñức g Loại bỏ lỗi ñánh giá, bao gồm 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP Footer Page of 126 Header Page of 126 tiêu công việc cần ñạt ñược Cách phức tạp thu hút ñược người lao ñộng vào việc xây dựng tiêu chí ñánh giá b Các yêu cầu ñối với tiêu chí ñánh giá: Cũng với mục tiêu khác, mục tiêu công việc phải ñáp ứng tiêu chí sau, ñó là: Cụ thể; Có thể ño lường ñược; Có thể ñạt ñược; Hợp lý; Có hạn ñịnh thời gian c Các loại tiêu chí ñánh giá: Các tố chất, ñặc ñiểm; Các hành vi; Kết thực công việc; Năng lực 1.2.3 Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên a Đánh giá khách quan: ñánh giá thành tích góc ñộ số, bao gồm: Đánh giá số lượng sản xuất; Doanh số bán giai ñoạn; Dữ liệu nhân sự; Trắc nghiệm thành tích; Đánh giá ñơn vị kinh doanh b Đánh giá chủ quan: - Phương pháp thang ñiểm ñánh giá: Đây phương pháp ñánh giá nhân viên tiêu thức thành tích thông qua việc sử dụng thang ñiểm liên tục - Phương pháp xếp hạng: Người ñánh giá ñược xếp hạng theo thứ tự ñặc tính hay yếu tố Người ta áp dụng phương pháp thành hai phương pháp: + Phương pháp xếp hạng luân phiên + Phương pháp so sánh cặp - Phương pháp kỹ thuật kiện ñiển hình: Người ñánh giá phải ghi chép lưu trữ thông tin nhân viên, ghi chép kiện hành vi thành tích hiệu không hiệu - Phương pháp thang quan sát hành vi: Là phương pháp tổng hợp yếu tố phương pháp mức thang ñiểm phương pháp ghi chép kiện ñiển hình Yêu cầu ñặc tiêu thức phải ñảm bảo phân biệt ñược nhân viên thành công phân viên c Phương pháp quản tri mục tiêu: Đây triết lý quản trị Peter Drucker ñề xuất từ năm 1954, phương pháp ñể ñảm bảo thành công, nhân viên ñều tham gia vào việc ñề mục tiêu cấp trên, thống cách thức, phương pháp ñể ñạt ñược mục tiêu Quản trị mục tiêu chu trình khép kín từ thiết lập mục tiêu cá nhân, cách ñạt ñược mục tiêu cho ñến việc cấp nhân viên thảo luận ñánh giá hoàn thành mục tiêu, cụ thể gồm bước sau: Nhân viên thảo luận bảng mô tả công việc với cấp họ ñồng ý nội dung công việc, nhiệm vụ cần làm trách nhiệm báo cáo việc ñó Nhân viên ñề mục tiêu thành tích trách nhiệm thời gian tới Nhân viên gặp cấp ñể thảo luận chương trình mục tiêu hay kế hoạch hành ñộng cá nhân ñó Nhân viên cấp ñề tiêu ñánh giá tiến ñộ ñề cách ñể ño lường tiến ñộ ñó Nhân viên cấp thảo luận cuối giai ñoạn ñánh giá kết quả, nỗ lực nhân viên có ñạt mục tiêu ñề hay không Phương pháp quản trị mục tiêu khó thực ñòi hỏi trình ñộ quản lý cao yêu cầu cao ñối với nhân viên thiết lập mục tiêu d Phương pháp phân tích ñịnh lượng Xác ñịnh yêu cầu chủ yếu thực công việc: trước hết lãnh ñạo cần cho nhân viên biết họ có yêu cầu chủ yếu ñối với nhân viên thực công việc Các công việc khác có yêu cầu khác chuyên môn, nghiệp vụ, tình hình, sức khoẻ… Nếu bị ñiểm ñối với yêu cầu chủ yếu nào, nhân viên bị thuyên chuyển cho nghỉ việc Do ñó, ñể ñảm bảo tính hợp lý số lượng yêu cầu không nên nhiều không nên Footer Page of 126 Header Page of 126 10 1.2.4 Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên Quy trình ñánh giá thành tích nhân viên bắt ñầu việc xác ñịnh mục tiêu ñánh giá Sau ñó cấp quản trị phải ấn ñịnh kỳ vọng hoàn thành công tác nhân viên - nghĩa xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá Tiếp ñến, cấp quản trị xem xét nhân viên hoàn thành công việc tới ñâu thông qua thu thập, phản hồi thông tin thành tích nhân viên, so sánh công việc ñã ñược thực với tiêu chuẩn ñã ñặt Sau ñó, cấp phải thảo luận việc ñánh giá với nhân viên ñể thống ñạt ñược, chưa ñạt ñược, kế hoạch hành ñộng kỳ sau hỗ trợ cần có Cuối hoàn tất hồ sơ ñánh giá Hồ sơ ñánh giá sở cho kỳ ñánh giá 1.2.5 Đối tượng thực ñánh giá thành tích nhân viên Trong hầu hết Công ty, phận hành nhân chịu trách nhiệm thiết kế kiểm tra chương trình ñánh giá thành tích Tuy nhiên, cấp quản trị trực tuyến phải tham gia trực tiếp vào chương trình Các ñối tượng sau ñây thường tham gia vào công tác ñánh giá: Tự ñánh giá; Cấp trực tiếp ñánh giá; Cấp ñánh giá; Đồng nghiệp ñánh giá; Khách hàng ñánh giá; Đánh giá 360 ñộ 1.2.6 Thời gian ñánh giá thành tích Khi tiến hành ñánh giá thành tích yêu cầu ñặt ñó phải thiết lập sách người ñánh giá, thời gian mức ñộ thường xuyên Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ñánh giá lực thành tích vào dịp cuối năm, làm sở xét thưởng tăng lương Chính mà mức ñộ xác không cao dễ dẫn ñến ñánh giá chung chung Định kỳ ñánh giá thường ñược tổ chức vào cuối năm hay sáu tháng, quý tháng tuỳ theo doanh nghiệp ñể ñảm bảo bám sát mục tiêu doanh nghiệp giá trị phần thưởng Nếu ñịnh kỳ ñánh giá dài nhà quản trị có hội ñể ñiều chỉnh ý nghĩa phần thưởng không ñầy ñủ giá trị Đó chưa kể ñể lâu, dễ bị “quên” thành tích lại có nguy “nhớ” rõ lỗi nhân viên làm ảnh hưởng ñến kết ñánh giá 1.2.7 Kinh phí cho ñánh giá thành tích Đa phần knh việc cho việc ñánh giá thành tích nhân viên công ty thông thường ñược trích từ kinh phí công ñoàn hay quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi công ty 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên - Phương pháp ñánh giá thành tích sử dụng phải ñảm bảo công không phạm quyền lợi (về thu nhập, chế ñộ ốm ñau, thai sản…), nhân phẩm người lao ñộng quy ñịnh luật lao ñộng… - Văn hóa - xã hội ảnh hưởng ñến thành tích ñánh giá thành tích xu hướng nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên - Văn hóa doanh nghiệp: ñược chuyên gia ñánh giá yếu tố môi trường bên có ảnh hưởng ñến quản trị nguồn nhân lực - Công ñoàn ñoàn thể: ñây tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao ñộng, nhờ có tổ chức mà công tác ñánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp ñược diễn nghiêm túc xác - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp: công ty lớn có nhiều tầng nấc, nhiều cấp quản trị việc ñánh giá thành tích ứng dụng chúng khó sâu sát dễ bị nhiễu Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Tổng tài sản tính ñến cuối năm 2010 600 tỷ ñồng, khoản phải trả, phải nộp ngày giảm mạnh, công ty trì nợ phí năm tỷ lệ 2% Doanh thu Chi nhánh năm 2006 ñạt 325 tỷ ñồng, ñến năm 2010 ñạt 969 tỷ ñồng Doanh thu năm sau cao năm trước nhờ nhiều loại hình dịch vụ giá trị gia tăng ña dạng MobiFun, Mobilist, Livescore, Lịch vạn niên… c Nguồn lực sở vật chất Đến Chi nhánh Công ty ñã có nguồn sở vật chất lớn mạnh, phong phú, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ Tổng giá trị tài sản cố ñịnh tính ñến gần 400 tỷ ñồng, với nguồn sở vật chất lớn mạnh, bên cạnh việc ñảm bảo cho Chi nhánh Công ty thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ñiều kiện thuận lợi ñể người lao ñộng yên tâm công tác, gắng bó với Chi nhánh Công ty 2.1.3 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh Chi nhánh Công ty thời gian qua Bảng 2.1: Các tiêu tài Công ty giai ñoạn 2006 - 2010 Đơn vị tính: tỷ ñồng 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 2.1.1 Đặc ñiểm công tác tổ chức a Quá trình hình thành phát triển Để mở rộng mạng lưới hoạt ñộng khu vực Miền Trung, Theo Quyết ñịnh số 1058/QĐ_TCBC ngày 15/12/1995 Tổng Giám ñốc Tổng Công ty Bưu Viễn thông Việt Nam, Công ty thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng (Còn gọi Trung tâm thông tin di ñộng Khu vực III) ñơn vị thành viên trực thuộc Công ty thông tin di ñộng ñược thành lập với số ñăng ký kinh doanh 301160/DNNN Và theo Quyết ñịnh số 2113/QĐ - TC ngày 20/12/1996 Công ty Thông tin di ñộng việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Công ty thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng b Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Chi nhánh Công ty c Bộ máy tổ chức 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực Công ty a Nguồn nhân lực Tính ñến cuối năm 2010, Công ty thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng có tất 780 CBCNV, ñó có 436 nam 344 nữ Do ñặc thù lĩnh vực kinh doanh ñòi hỏi trình ñộ cao, hầu hết lao ñộng ñược tuyển dụng vào làm việc ñều phải ñảm bảo yếu tố ñào tạo ñầu vào Đại học, Cao ñẳng, chủ yếu lĩnh vực ñào tạo: Điện tử viễn thông, kinh tế, ñây lý số lượng lao ñộng có trình ñộ ñại học trở lên chiếm 50% b Nguồn lực tài Footer Page of 126 Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2006 325.35 Năm 2007 486.62 Năm 2008 592.25 Năm 2009 762.83 Năm 2010 969.13 Lợi nhuận 86.3 101.2 125.5 205.2 258.6 Nộp ngân sách 21.5 25.3 31.3 51.3 64.6 Lợi nhuận sau thuế năm 2006 86.3 tỷ ñồng ñến năm 2010 258.6 tỷ ñồng, nộp ngân sách nhà nước từ 21.5 tỷ ñồng năm 2006 ñến năm 2010 64.6 tỷ ñồng, ñiều cho thấy doanh nghiệp làm ăn có lãi, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hiệu theo ñúng mục tiêu Header Page of 126 13 14 2.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN - Dịch vụ thông tin di ñộng vật thể mà hiệu có ích trình truyền tin tức cách nhanh chóng, an toàn xác - Dịch vụ thông tin di ñộng mang tính dây chuyền, hai hay nhiều ñơn vị tham gia vào trình cung cấp dịch vụ với nhiều công ñoạn - Quá trình tiêu thụ dịch vụ gắn liền với trình cung cấp dịch vụ Vì vậy, chất lượng dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp ñến thỏa mãn nhu cầu khách hàng - Chất lượng dịch vụ thông tin di ñộng khó xác ñịnh, phụ thuộc vào cảm nhận khách hàng, trạng thái tinh thần, tâm lý người phục vụ khách hàng, yếu tố khách quan như: thời tiết, khí hậu… - Tải trọng không ñều - Khả di ñộng khách hàng sử dụng dịch vụ, khách hàng trao ñổi thông tin ñịa ñiểm có phủ sóng Ngoài ra, dịch vụ thông tin di ñộng dịch vụ có công nghệ cao, sử dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến không ngừng ñổi mới, phát triển 2.3 THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN THỜI GIAN QUA TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẵNG 2.3.1 Thực trạng việc xác ñịnh mục tiêu ñánh giá a Đánh giá thành tích làm sở ñể trả lương cho nhân viên Tiền lương nhân viên ñược chia làm hai phần: + Phần thứ lương sở nghị ñịnh 205/CP-CP ñối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước + Phần thứ hai quỹ lương lại dùng ñể trả lương kinh doanh cho nhân viên theo công thức tình sau: TLkdj x ni x Hcbi x Hkdi Lkdi = ∑ ni x Hcbi x Hkdi (i = ÷ m) Trong ñó: ni: Ngày công làm việc tháng nhân viên i Lương kinh doanh nhân viên i tháng Lkdi: TLkdj: Tổng tiền lương kinh doanh ñơn vị tháng Hcbi: Hệ số lương nhân viên i Hệ số thành tích nhân viên i tháng Hkdi: Hằng tháng, nhân viên ñược ñánh giá thành tích ñể xác ñịnh hệ số thành tích Hkdi làm sở trả lương kinh doanh Bảng 2.2 Quy ñịnh phân loại thành tích ñể trả lương kinh doanh tháng (Hkdi) Footer Page of 126 Mức thành tích CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CBCNV hoàn thành nhiệm vụ CBCNV không hoàn thành nhiệm vụ Hệ số thành tích Hkdi 1,2 ÷ 1,4 1,0 0,6 ÷ 0,8 Giới hạn 10% CBCNV phòng ñược xét hệ số thành tích từ 1,2 trở lên Do công tác ñánh giá thành tích chưa ñược nhận thức ñầy ñủ, cách thức trả lương kinh doanh dựa vào hệ số lương bản, thêm vào ñó việc giới hạn tỷ lệ nhân viên ñạt hệ số thành tích >1,1 Thành tích nhân viên chủ yếu ñược ñưa mức trung bình tương ứng với hệ số thành tích Hkdi = 1,0, việc áp dụng hệ số thành tích ñể trả lương không phát huy ñược tác dụng mục ñích ñã ñặt b Đánh giá thành tích làm sở ñể khen thưởng nhân viên Hằng năm, Chi nhánh Công ty thực ñánh giá thành tích nhân viên cuối năm thông qua việc ñồng nghiệp phòng, ban, Header Page of 126 15 16 phận bình bầu ñể làm sở khen thưởng ñối với nhân viên Kết ñánh giá ñược sử dụng cho mục ñích khen thưởng hình thức trao tặng danh hiệu lao ñộng tiên tiến, chiến sỹ thi ñua cấp sở, khen cấp… c Mục tiêu khác công tác ñánh giá thành tích: - Đánh giá thành tích ñể xét nâng ngạch, bậc lương - Đánh giá thành tích ñể xem xét ký tiếp hợp ñồng lao ñộng 2.3.2 Thực trạng việc xác ñịnh tiêu chí ñánh giá a Xác lập tiêu chí ñánh giá Để phân loại thành tích vậy, Chi nhánh Công ty ñã ñưa nội dung ñể xem xét chung cho toàn CBCNV là: - Hoàn thành công tác chuyên môn công tác ñoàn thể - Chấp hành kỷ luật, nội quy lao ñộng - Việc chấp hành chủ trương, sách Nhà nước - Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý Các quy ñịnh chung chung cho thấy hệ thống tiêu chí ñánh giá doanh nghiệp b Việc ñáp ứng yêu cầu tiêu chí ñánh giá Bảng 2.3 Kết ñiều tra thực trạng tiêu chí ñánh giá thành tích Nguồn kết ñiều tra, ĐVT:% Qua số liệu ta thấy việc xác ñịnh tiêu chí ñánh giá thành tích Chi nhánh Công ty chưa ñáp ứng cho công tác ñánh giá thành tích nhân viên c Loại tiêu chí ñánh giá thành tích Do mục tiêu chủ yếu sử dụng ñánh giá thành tích ñể trả lương nên hệ thống tiêu chí ñánh giá trọng ñến thực công việc số tiêu chí hành vi thực kỷ luật lao ñông nói chung ñóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý nhân viên Chưa sử dụng tiêu chí tố chất, lực, tiềm hành vi cụ thể liên quan tới công việc; mà thông thường tiêu chí cung cấp thông tin thành tích sâu hữu ích ñối với mục tiêu cải thiện thành tích nhân viên, ñào tạo phát triển nhân viên thực chức quản trị nguồn nhân lực khác 2.3.3 Thực trạng việc xác ñịnh phương pháp ñánh giá - Công ty sử dụng phương pháp thang ño ñồ họa ñể mô tả mức ñộ thành tích hàng tháng nhân viên thông qua hệ số thành tích phục vụ cho việc trả lương kinh doanh Ngoài việc tiêu chí thang không ñược xác ñịnh cụ thể, nguyên nhân sau ñây dẫn tới việc công ty ñã không sử dụng phát huy ñược ưu ñiểm phương pháp ñánh giá này: + Do chưa xây dựng ñược tiêu chuẩn ñánh giá ñối với nhân viên, mức ñộ cấp ñộ thành tích thang chưa ñược ñịnh nghĩa rõ ràng nên không thực chấm ñiểm thang ñể quy ñịnh tương ứng với mức ñiểm ñạt thành tích xuất sắc, hoàn thành không hoàn thành nhiệm vụ + Công ty áp dụng phương pháp phân phối trọng số, phương pháp ñã lạc hậu khống chế tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân viên (vì phận thông thường ñược quy ñịnh không 10% CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) Tiêu thức Rất ñáp ứng Đáp ứng Đáp ứng tương ñối Không ñáp ứng Rất không ñáp ứng Cụ thể 3,33 5,00 14,20 33,30 34,20 Có thể ño lường ñược 2,50 5,80 11,70 48,30 30,00 Có thể ñạt ñược 5,00 2,50 10,00 32,50 49,20 Hợp lý 3,30 6,70 17,50 40,00 27,50 Có hạn ñịnh thời gian 5,00 5,00 20,80 30,00 39,20 Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 + Công ty chưa thiết kế biểu mẫu ñánh giá ñể hỗ trợ người ñánh giá sử dụng phương pháp thang ñiểm, phục vụ thiết lập lưu giữ hồ sơ ñánh giá - Đối với mục tiêu ñánh giá thành tích ñể khen thưởng Chi nhánh Công ty, phương pháp sử dụng cá nhân tự ñánh giá ñồng nghiệp bỏ phiếu ñể ñánh giá Nhân viên thường có tự ñánh giá nói nhiều ñến ưu ñiểm, ñề cập sơ sài ñến khuyết ñiểm như: tinh thần phê tự phê chưa cao, trẻ nên thiếu kinh nghiệm… không ñi ñúng với trọng tâm công việc nên thường có xu hướng “dĩ hòa vi quý” 2.3.4 Trực trạng việc xác ñịnh quy trình ñánh giá Công tác ñánh giá thành tích nhân viên Chi nhánh Công ty chưa theo tiến trình khoa học thiếu nhiều bước quan trọng tiến trình ñánh giá Các kênh thu thập thông tin ngưới ñánh giá Chi nhánh Công ty qua tìm hiểu nghèo nàn, chủ yếu từ: - Quan sát nhân viên việc thực thi vụ ngày - Báo cáo trực tiếp việc xử lý công việc nhân viên - Bảng chấm công với số lượng ngày công chưa phản ánh ñược hiệu sử dụng thời gian lao ñộng Trong ñó có bảng chấm công ñược ghi lại lưu giữ, lại thông tin khác không ñược ghi chép Do lãnh ñạo trực tiếp so sánh chừng công việc thực tế nhân viên so với quy ñịnh ñã ñặt Trong thực tế, nhân viên phận ñạt quy ñịnh theo nhiều mức ñộ khác bị xếp loại thành tích việc xem xét ñánh giá chủ quan Đầu kỳ ñánh giá, mục tiêu ñánh giá, mục tiêu công việc, tiêu chuẩn ñánh giá chưa ñược thống cấp trực tiếp nhân viên từ lức phân công công việc Các buổi ñánh giá ñược tiến hành vào cuối năm, ñó lãnh ñạo nhân viên chủ yếu nói công việc ñã làm ñược chưa làm ñược cách chung chung, chưa ñược ñiểm mạnh ñiểm yếu nhân viên chưa thống mục tiêu thành tích tương lai Tiến trình ñánh giá không ñầy ñủ dẫn ñến ñánh giá thành tích không phát huy ñược ñiểm mạnh, khắc phục tồn nhằm phát triển nhân viên hữu ích ñối với mục tiêu ñánh giá khác 2.3.5 Thực trạng việc xác ñịnh người ñánh giá Người thực ñánh giá thành tích cán quản lý cấp sở, cấp quản trị trực tiếp Chi nhánh Công ty Trưởng phòng, ban, trung tâm, ñài…Người ñánh giá chưa ñược phổ biến hướng dẫn hệ thống ñánh giá Chi nhánh Công ty Chi nhánh chưa tổ chức tập huấn chưa có văn cụ thể hướng ñãn, biểu mẫu ñánh giá, nên người lãnh ñạo trực tiếp nhìn chung ñánh giá qua loa, dĩ hòa vi quý Ngoài ra, người ñánh giá cuối năm ñồng nghiệp, ñối tượng ñánh giá khác khách hàng, cấp chưa ñược áp dụng Chi nhánh Công ty, ñó ñối tượng nguồn thông tin hữu ích cho việc ñánh giá thành tích nhân viên cách xác hiệu 2.3.6 Thực trạng việc xác ñịnh thời gian ñánh giá Để thực ñánh giá thành tích nhằm mục ñích trả lương Chi nhánh Công ty thực ñánh giá thành tích hàng tháng Tuy nhiên, vấn ñề ñặt thực ñánh giá theo tháng có nhiều công việc theo ñặc thù ngành hoàn thành thời gian tháng Chắng hạn việc hoàn thành công tác sữa chữa thường xuyên trạm BTS, triển khai gói sản phẩm dịch vụ…Vì thế, tháng người lao ñộng chưa thể hoàn thành công việc mà phải ñến tháng sau hoàn thành nên chưa thể phản ánh sâu sát mục tiêu công việc Thời ñiểm thứ hai mà Chi nhánh Công ty sử dụng ñể ñánh giá thành tích cuối năm, thực không cần thiết tiêu chuẩn ñánh giá Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 thành tích khác biệt mục tiêu ñánh giá nhằm vào thù lao khen thưởng cho nhân viên 2.3.7 Thực trạng việc xác ñịnh kinh phí cho ñánh giá thành tích Do việc ñánh giá thành tích nhân viên Chi nhánh Công ty mang tính hình thức, chưa xây dựng ñược tiêu chí, mục tiêu rõ ràng nên hàng năm kinh phí dành cho việc ñánh giá thành tích nhân viên ñược phân bổ Thông thường từ 10-15 triệu ñồng Với số tiền ỏi nêu việc ñánh giá thành tích nhân viên diễn cách khoa học ñược, ñó không khuyến khích ñược nhân viên tận tâm tận lực với tổ chức triệt ñi mục tiêu phấn ñấu nhân viên CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG 2.4 Nguyên nhân thực trạng Công tác ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñược cấp quản trị trọng, chưa ñược nhận thức ñầy ñủ vai trò ñối với hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực công ty Hệ thống ñánh giá thành tích chưa ñược nghiên cứu xây dựng phù hợp với ñặc thù công ty Kết ñánh giá hàng tháng không xác, dẫn tới ñánh giá thành tích cuối năm không xác Tiến trình ñánh giá thiếu hụt, mang tính chủ quan người ñánh giá, không thực bước ñánh giá cách hệ thống dẫn ñến ñánh giá thành tích không hiệu Công tác ñánh giá thành tích nhân viên mang tính hình thức, không khuyến khích ñược nhân viên cải thiện thành tích, phát huy lực thân TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Căn vào biến ñộng môi trường kinh doanh - Nền kinh tế mở cửa hội nhập tạo tiền ñề cho lĩnh vực viễn thông phát triển - Các sách phủ giá cước yếu tố thúc ñẩy nhu cầu thị trường viễn thông ngày gia tăng - Hiện nay, thị trường dịch vụ ñiện thoại Việt Nam phụ thuộc vào yếu tố: Chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng giá 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển hoạt ñộng kinh doanh Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng a Mục tiêu sản xuất kinh doanh: b Mục tiêu ñời sống cán công nhân viên Chi nhánh Công ty c Phương hướng hành ñộng Chi nhánh Công ty 3.1.3 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp Trong trình ñánh giá thành tích ñể ñảm bảo tính xác người ñánh giá cần ý ñến số nguyên tắc sau: - Khi ñánh giá nhân viên phải ñánh giá nhiều phương diện; - Đánh giá nhân viên dựa mục tiêu phòng, chiến lược Công ty; Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 - Khi ñánh giá thành tích không nên dựa vào lần thực Tiêu chí ñánh giá ñược xem mấu chốt hệ thống ñánh giá công việc gần mà phải dựa vào trình thực công việc thành tích, thể công việc thuộc nhiệm vụ nhân việc kỳ nhân viên ñể ñánh giá; vọng cấp - Bám sát chiến lược kinh doanh thời gian ñến, mục tiêu Hình 3.1 Căn cách thức xây dựng tiêu chí ñánh giá thành tích chung phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Công ty lấy phát triển nguồn nhân lực có trình ñộ chất lượng làm khâu ñột phá, lấy việc nhanh chóng hội nhập với vị cao thị trường bưu viễn thông cạnh tranh vùng miền làm khâu ñịnh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hoàn thiện việc xác ñịnh mục tiêu ñánh giá nhân viên KH SXKD chung Chi nhánh Công ty (KH phát triển khách hàng, KH doanh thu, lợi nhuận, KH phát triển sản phẩm mới…) Mục tiêu SXKD ñơn vị Mục tiêu SXKD phòng, ban, phận Trước bối cảnh sức ép chất lượng dịch vụ viễn thông, cạnh tranh khốc liệt thị trường nhà mạng Vì vậy, ñể ñảm bảo giữ ñược thị phần thị trường trì mức tăng trưởng ổn ñịnh hiệu Cấp trực tiếp Mục tiêu công việc nhóm nhân viên Tiêu chí ĐGTT nhân viên Nhân viên ñòi hỏi Chi nhánh Công ty phải xây dựng mục tiêu, ñịnh hướng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hướng quản trị nguồn nhân lực ñại, nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình kinh doanh Các mục tiêu cụ thể công tác ñánh giá thành tích nhân viên Bản tiêu chuẩn công việc Bản mô tả công việc Phân tích công việc Chi nhánh Công ty ñược xác ñịnh sau: - Đánh giá hiệu nhân viên khứ nâng cao hiệu làm việc nhân viên tương lai - Đánh giá thành tích ñể xác ñịnh nhu cầu phát triển ñào tạo nhân viên - Đánh giá thành tích ñể làm sở trả lương khen thưởng - Đánh giá lực khả nhân viên ñể ñề bạt, tuyển dụng 3.2.2 Hoàn thiện việc xác ñịnh tiêu chí ñánh giá a Xác ñịnh cách thức xây dựng tiêu chí ñánh giá Footer Page 11 of 126 * Thực phân tích công việc ñể tiêu chuẩn hóa chức danh công việc * Xác ñịnh mục tiêu sản xuất kinh doanh cho nhân viên b Xác ñịnh loại tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên Các tiêu chí kết thực công việc chuyên môn nghiệp vụ Thông qua việc thảo luận cấp nhân viên với xác ñịnh tiêu chí ñánh giá theo quy trình nêu trên, tiêu chí kết thực công việc nhân viên ñược thiết lập cụ thể Header Page 12 of 126 23 24 Xác ñịnh trọng số thể mức ñộ quan trọng tiêu chí ñược xác ñịnh với tổng trọng số tuỳ theo tính chất công việc mục tiêu Công ty giai ñoạn Các tiêu chí ñánh giá hành vị thái ñộ, kỷ luật lao ñộng Hiện nay, quy ñịnh ñánh giá thái ñộ chấp hành kỷ luật lao ñộng nhân viên ñang ñược sử dụng hệ thống ñánh giá thành tích bao gồm chấp hành kỷ luật nội quy lao ñộng, chấp hành chủ trương, sách Nhà nước, sáng tiến cải tiến kỹ thuật, quản lý ñã phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng công ty Tuy nhiên, quy ñịnh cần ñược phát huy xây dựng thành tiêu chí ñánh giá thông qua việc tiêu chuẩn hoá quy ñịnh này, nhằm phát huy hiệu công tác ñánh giá thành tích nhân viên Các tiêu chí ñánh giá thái ñộ phục vụ Tiêu chí thái ñộ phục vụ phù hợp với mục tiêu kinh doanh công ty cần phải ñược thiết lập ñể ñánh giá, nâng cao ý thức, thái ñộ phục vụ nhân viên ñối với khách hàng sử dụng dịch vụ công ty, sở ñể Công ty tạo dựng ñược lòng tin, ủng hộ gắn bó khách hàng Xây dựng tiêu chí lực thực công việc - Đối với cán quản lý bao gồm: khả hoạch ñịnh, tổ chức, lãnh ñạo, kiểm tra, giám sát, khả giao tiếp nhân sự, khả thu thập kiểm tra thông tin, khả ñịnh, kỹ chuyên môn kỹ khác - Đối với nhân viên bao gồm: kỹ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kỹ giao tiếp cá nhân, cách thức hoàn thành công việc, kỹ nắm bắt thông tin 3.2.3 Hoàn thiện việc lựa chọn phương pháp ñánh giá - Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu ñể ñánh giá kết thực công việc Theo tác giả ñây phương pháp chủ ñạo cần áp dụng Chi nhánh nhằm cho nhân viên chủ ñộng việc thiết lập mục tiêu công việc có ý thức trách nhiệm việc hoàn thành mục tiêu, xóa ñi “Sức ỳ” cải thiện thành tích trình làm việc + Điều kiện ñể áp dụng phương pháp Công ty là: * Có hệ thống xây dựng mục tiêu kết thực công việc từ cấp Quản lý tới cấp nhân viên * Có tham gia tích cực có trách nhiệm cấp lãnh ñạo, cấp quản lý trực tuyến nhân viên trình phân bổ, ñiều chỉnh mục tiêu xây dựng kế hoạch hành ñộng ñể ñạt ñược mục tiêu + Thực việc chấm ñiểm mức ñộ thực mục tiêu kết thực công tác chuyên môn + Thực xác ñịnh trọng số tiêu chí ñánh giá ñể xác ñịnh ñiểm bình quân tiêu chí - Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá tiêu chí lực thực công việc nhằm xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, phát triển nhân viên phát huy khả năng, mạnh nhân viên ñối với công việc cụ thể - Bên cạnh ñó, xây dựng thang quan sát hành vi, ghi kiện ñiển hình ñể ñánh giá sâu ñối với số hành vi liên quan ñến thái ñộ lao ñộng, phục vụ khách hàng Trong trình cho ñiểm, cấp có nhìn nhận ñiểm mạnh ñiểm yếu nhân viên ñể có hướng phát triển nhân viên hỗ trợ ñào tạo nhân viên 3.2.4 Hoàn thiện trình tự ñánh giá thành tích nhân viên Xác ñịnh trách nhiệm phận * Hội ñồng ñánh giá thành tích nhân viên liên quan ñến việc ñạo, giám sát thực quy chế ñánh giá thành tích * Bộ phận nhân sự: thường trực hội ñồng ñánh giá, thông báo kế hoạch ñánh giá thành tích nhân viên gồm: thời gian bắt ñầu, kết thúc, cung cấp biểu mẫu ñánh giá phù hợp với yêu cầu kỳ ñánh giá, tổng hợp kết ñánh giá phận, báo cáo kết với hội ñồng ñánh giá, kiểm tra giám sát công tác ñánh giá thành tích phòng, ban, phận Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 * Cấp trực tiếp nhân viên liên quan hầu hết ñến trình ñánh giá bao gồm: thống tiêu chuẩn ñánh giá, kế hoạch hành ñộng nhân viên, thảo luận kết ñánh giá chuyển kết ñánh giá cho phận nhân 3.2.5 Hoàn thiện việc xác ñịnh người ñánh giá Trên sở kết ñiều tra, ñể phát huy hiệu công tác ñánh giá thành tích nhân viên tác giả ñề xuất ñối tượng tham gia vào trình ñánh giá cấp lãnh ñạo trực tiếp Để phát huy hiệu công tác ñánh giá thành tích Chi nhánh Công ty, cần xác ñịnh rõ trách nhiệm phận Khi ñánh giá thành tích cấp quản lý nên thu thập thông tin từ cấp 3.2.6 Hoàn thiện thời gian ñánh giá Tác giả ñề xuất thời ñiểm ñánh giá thành tích nhân viên chi nhánh Công ty sau: - Thực ñánh giá thành tích ñịnh kỳ theo quý - Hàng tháng thực ñánh giá thành tích không thức nhằm phản hồi thông tin kịp thời ñể nhân viên cải thiện thành tích - Tổng hợp kết thành tích cuối năm kết quý có xem xét ñến mức ñộ cải thiện thành tích 3.2.7 Hoàn thiện kinh phí cho ñánh giá Để công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñược diễn cách xác, công tác giả ñề xuất chi nhánh Công ty năm nên dành khoảng ngân sách cho công tác này, trích từ kinh phí Công ñoàn quỹ phúc lợi, quỹ thi ñua khen thưởng… 3.3 MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đào tạo người ñánh giá giải vấn ñề lỗi ñánh giá - Đào tạo lỗi người ñánh giá - Kỹ giải vấn ñề - Kỹ vấn ñánh giá - Đào tạo phương pháp ñánh giá sử dụng biểu mẫu ñánh giá ñể người ñánh giá thực tốt công tác ñánh giá thành tích 3.3.2 Yêu cầu ñối với cán lãnh ñạo: Cán lãnh ñạo phải làm cho nhân viên tin ñánh giá thành tích công khuyến khích họ chủ ñộng, tích cực tham gia vào tiến trình ñánh giá 3.3.3 Đảm bảo tăng cường tính hiệu lực, ñộ tin cậy tính thực tế: Kết ñánh giá cần phù hợp với ñiểm số ñánh giá, so sánh tiến nhân viên sau ñánh giá kết kinh doanh ñem lại qua kỳ ñánh giá Độ tin cậy có ñược có ba người trở lên ñều trí thành tích nhân viên Footer Page 13 of 126 KẾT LUẬN Để ñứng vững trước thách thức cạnh tranh ngày khốc liệt gia nhập WTO, Công ty thông tin di ñộng nói chung Chi nhánh Công ty thông tin di ñộng Đà Nẵng nói riêng phải coi trọng vấn ñề nguồn nhân lực thông qua công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñể có sở kết nối hoạt ñộng nguồn nhân lực khác với thành tích nhân viên nhằm tạo ñộng lực tạo gắn bó nhân viên với doanh nghiệp, ñào tạo phát triển nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp Trên quan ñiểm ñó, ñề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng” ñã thực ñược nội dung sau: - Hệ thống hoá vấn ñề sở lý luận liên quan ñến ñánh giá thành tích nhân viên - Phân tích số yếu tố ảnh hưởng ñến công tác ñánh giá thành tích nhân viên Chi nhánh Công ty Phân tích thực trạng sơ hoạt ñộng nguồn nhân lực, thực trạng cụ thể công tác ñánh giá thành tích nhân viên tiêu chuẩn ñánh giá, nội dung, tiến trình ñánh giá việc áp dụng kết công tác ñánh giá thành tích Chi nhánh Trong trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp ñể giúp tác giả hoàn thiện công tác nghiên cứu ... ĐẦU - Phân tích thực trạng ñánh giá thành tích Công ty Thông tin di ñộng - Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc ñánh giá thành tích nhân viên Công ty Thông tin di ñộng - Chi. .. ñược nhân viên cải thiện thành tích, phát huy lực thân TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH... CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN THỜI GIAN QUA TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẵNG 2.3.1 Thực trạng việc xác ñịnh mục tiêu ñánh giá a Đánh giá thành tích làm sở ñể trả lương cho nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵn, Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵn, Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thông tin di động - Chi nhánh Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay