Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng khi sử dụng biến tần tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hò

25 20 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:14

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ TRIẾT GIANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG KHI SỬ DỤNG BIẾN TẦN TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Mạng hệ thống điện Mã số: 60.52.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN ANH TUẤN Phản biện 1: PGS.TS ĐINH THÀNH VIỆT Phản biện 2: TS NGUYỄN LƯƠNG MÍNH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ k ỹ t h u ậ t họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin -Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, nguồn tài nguyên lượng ngày khan hiếm, với phát triển vượt bậc ngành công nghiệp nước Nhu cầu sử dụng điện tăng cao Hầu hết nhà máy, sở sản xuất công nghiệp, chi phí cho điện chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Việc hạ giá thành sản phẩm yếu tố sống cho doanh nghiệp kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập Một giải pháp cho hạ giá thành sản phẩm giảm chi phí việc tiêu thụ điện Do việc tiết kiệm điện quan tâm hàng đầu nhà quản lý Việc dùng lượng hợp lý, tiết kiệm hiệu gọi tiết kiệm lượng, thực tìm cách sử dụng lượng theo yêu cầu sản xuất cho hợp lý, đặc biệt, giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Các nhà máy có suất tiêu thụ lượng cao có tiềm tiết kiệm lượng lớn, biện pháp điều chỉnh lại bố trí sản xuất, xây dựng qui trình công nghệ, tận dụng tối đa nguồn lượng tự nhiên: mặt trời, chiếu sáng, thông gió tự nhiên, địa nhiệt, Chúng ta thấy rõ; tiết kiệm điện phải xem “quốc sách” Trong nhà máy sản xuất công nghiệp nay, hầu hết sử dụng động công suất lớn nhiều so với công suất yêu cầu Hiệu suất thấp, động hoạt động thường xuyên bị non tải thiếu thiết bị điều khiển Nên tổn thất điện lớn, gây lãng phí cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện nước nói chung Footer Page of 126 Header Page of 126 Để khắc phục điều đó; biến tần ứng dụng để điều khiển động giải vấn đề mà thực tế sản xuất yêu cầu Nhằm đáp ứng giải pháp tiết kiệm điện vận hành khai thác sử dụng động điện Cần phải đánh giá hiệu tiết kiệm điện tiêu thụ động sử dụng biến tần Để doanh nghiệp, nhà đầu tư, cán quản lý lượng doanh nghiệp đơn vị sản xuất thấy rõ tiềm tiết kiệm lượng điện động điện sản xuất Xuất phát từ thực tế yêu cầu lựa chọn đề tài luận văn cao học: “Đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa” cần thiết, tạo tiền đề cho doanh nghiệp tự chủ động đầu tư Góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh bảo vệ môi trường Mục đích nghiên cứu Thực nghiệm xác định đường đặc tính hiệu suất động chưa sử dụng biến tần sử dụng biến tần Phân tích đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Xác định đường đặc tính hiệu suất động chưa sử dụng biến tần sử dụng biến tần Đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần *Phạm vi nghiên cứu Dựa sở lý thuyết thực nghiệm tiến hành công việc khảo sát, đo đạc thông số để xây dựng đường đặc tính hiệu suất động Footer Page of 126 Header Page of 126 Nghiên cứu kiểm chứng kết đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu lý thuyết hội tiết kiệm lượng động điện Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, phương pháp điều khiển hệ thống biến tần từ lựa chọn biến tần phù hợp để sử dụng điều khiển động Phân tích, tính toán tổng hợp kết số liệu giải pháp tiết kiệm lượng không sử dụng biến tần sử dụng biến tần * Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tiễn Tiến hành công việc đo thông số từ thực nghiệm cụ thể Kết luận cuối giải pháp tiết kiệm điện nhằm đảm bảo tính xác khoa học việc sử dụng biến tần Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đây đề tài nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực truyền động điện nhằm tiết kiệm lượng Đánh giá hiệu tiết kiệm điện sản xuất sử dụng biến tần, góp phần sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng tình hình thiếu hụt lượng Đồng thời góp phần giải toán cung cấp điện cho ngành điện lực, nâng cao hiệu sử dụng lượng, nâng cao hiệu kinh tế cho đơn vị sản xuất, quan trọng an ninh lượng quốc gia ổn định, giảm hiệu ứng nhà kính bảo vệ môi trường Kết cấu luận văn Nội dung đề tài bao gồm ba chương: Mở đầu: Trình bày cần thiết phải nghiên cứu, đối tượng Footer Page of 126 Header Page of 126 phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: Giới thiệu công nghệ sản xuất thuốc lá, khảo sát thiết bị điện nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa Chương 2: Tổng quan động không đồng ba pha phương pháp điều khiển dùng biến tần Chương 3: Xác định đặc tính hiệu suất động Chương 4: Đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa Kết luận kiến nghị CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC LÁ, KHẢO SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA 1.2 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC LÁ 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất thuốc a Sơ đồ khối b Mô tả 1.2.2 Tổng kết sản phẩm qua năm a Tình hình sản suất năm 2011 Năm 2011, ngành thuốc Khatoco tiếp tục gặt hái nhiều thành khả quan, thị trường nội địa giữ vững, sản lượng sản xuất tiêu thụ mức 750 triệu bao chiếm 18% thị phần nội địa hai doanh nghiệp sản xuất thuốc hàng đầu Việt Nam Cơ cấu chủng loại sản phẩm tiếp tục chuyển biến theo hướng tăng dần tỷ trọng thuốc trung cao cấp, giảm dần tỷ trọng thuốc phổ Footer Page of 126 Header Page of 126 thông giá thấp Bảng 1.2 Tổng kết sản lượng, điện tiêu thụ, suất tiêu hao năm 2011 Tháng Sản phẩm (triệu bao thuốc lá) Điện tiêu thụ (KWh) Suất tiêu hao (KWh/triệu bao thuốc lá) 82 564.350 6.882 50 85 299.972 620.481 5.999 7.300 80 511.554 6.394 81 529.946 6.543 68 84 397.172 591.537 5.841 7.042 83 567.231 6.834 82 575.107 7.013 10 11 84 74 605.046 524.847 7.203 7.093 12 77 500.554 6.501 Tổng: 930 6.287.796 80.645 Sản lượng (tr bao/tháng) Biểu đồ tăng trưởng sản lượng thuốc năm 2011 100 80 60 40 20 10 11 12 Hình 1-5 Biểu đồ sản lượng theo tháng năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 Điện tiêu thụ (kWh) 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 10 11 12 Hình 1-6 Biểu đồ điện tiêu thụ theo tháng năm 2011 b Tổng kết sản phẩm Năm 2011, mặt dù đối mặt với tình trạng lạm phát lãi suất tín dụng tăng cao, sức mua xã hội giảm sút, thị trường tiêu thụ nước xuất bị co hẹp, Khatoco tiếp tục trì mức tăng trưởng đầy ấn tượng so với năm hầu hết mặt Hình 1-8 Biểu đồ tăng trưởng sản lượng thuốc qua năm Footer Page of 126 Header Page of 126 Hình 1-9 Biểu đồ tăng trưởng SXCN qua năm 2007  2011 1.3 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY Điện sử dụng Nhà máy mua trực tiếp từ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Điện cung cấp vào Nhà máy thông qua trạm biến áp T1 1.000 kVA-22/0,4kV, T2 1.250 kVA35/0,4kV, T3 1.250 kVA-35/0,4kV, hệ thống tủ bù điện đặt tập trung tủ điện tổng có dung lượng 240KVAr/tủ Hệ số công suất Nhà máy trì mức 0,85 Nhà máy có phân xưởng, nhà kho, phòng máy nén, Xí nghiệp may, lò hơi, văn phòng nhà ăn: Phân xưởng thuốc điếu I, II, III, IV; Kho thành phẩm, kho nguyên liệu, kho phụ tùng, kho vật tư; phòng máy nén; xí nghiệp may Khatoco; Lò hơi; Phòng hành chính, phòng điều hành; nhà ăn 1.3.1 Các danh mục thiết bị nhà máy 1.3.2 Tiêu thụ điện thiết bị điện nhà máy Qua bảng tổng hợp tiêu thụ điện hệ thống, ta thấy tỉ lệ sử dụng lượng hệ thống nhà máy hình Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1-11 Hình 1-11 Biểu đồ biểu thị tiêu thụ lượng điện toàn nhà máy Nhận xét: Hệ thống tiêu thụ lượng điện nhà máy khâu tiêu tốn lượng lớn là: Các phân xưởng sản xuất thuốc lá; máy nén; máy điều hòa Còn khâu lò hơi, nhà kho, văn phòng + bảo vệ, nhà ăn tiêu tốn lượng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN DÙNG BỘ BIẾN TẦN 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 2.1.1 Mô tả chung a Các phận b Phân loại động không đồng c Tốc độ động không đồng d Mối liên quan tải, tốc độ mômen quay 2.1.2 Ứng dụng động không đồng 2.2 CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 2.3.1 Điều chỉnh tốc độ động KĐB cách thay đổi điện áp nguồn 2.3.2 Điều chỉnh tốc độ động KĐB cách thay đổi tần số nguồn Tốc độ đồng động phụ thuộc vào tần số nguồn số đôi cực từ theo công thức: n1  60.f1 p Do thay đổi tần số dẫn đến tốc độ động thay đổi 2.3.3 Phương pháp điều chỉnh U/f = const 2.4 BỘ BIẾN TẦN 2.4.1 Biến tần tầm quan trọng biến tần công nghiệp 2.4.2 Phân loại biến tần a Biến tần trực tiếp b Biến tần gián tiếp 2.4.3 Nguyên lý làm việc biến tần 2.5 KỸ THUẬT THIẾT BỊ ÁP DỤNG TRONG CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 2.5.1 Giải pháp tiết kiệm lượng hệ thống chiếu sáng a Đối với nguồn sáng b Thiết kế chiếu sáng 2.5.2 Giải pháp tiết kiệm lượng động a Hiệu suất động Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 10 b Sử dụng biến tần c Sử dụng Powerboss d Biện pháp nâng cao hệ số Cos 2.6 KẾT LUẬN Mục đích tiết kiệm lượng hệ thống truyền động điện cho máy dây chuyền sản xuất, máy bơm, máy nén, máy quạt, Với phát triển vượt bậc kỹ thuật vi điện tử điện tử công suất Nên ngày có nhiều loại thiết bị điều khiển động điện không đồng với chức hoàn hảo, mà biến tần đáp ứng yêu cầu hệ thống truyền động cần điều khiển tốc độ liên tục theo mômen phụ tải thay đổi CHƯƠNG XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ 3.1 ĐÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ 3.1.1 Hiệu suất động điện Giữa hiệu suất tải động có mối liên hệ rõ ràng với Các nhà sản xuất thiết kế động vận hành mức tải 50  100% hiệu mức tải 75% Nhưng tải giảm xuống mức 50%, hiệu suất giảm nhanh Vận hành động 50% mức tải có tác động tương tự, nhẹ hệ số công suất Hiệu suất động cao hệ số công suất gần mức vận hành hiệu mong muốn giúp giảm chi phí toàn dây chuyền không riêng với động 3.1.2 Tải động a Đánh giá tải động b Cách đánh giá tải động Phương trình sử dụng để xác định tải: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 Load = 11 P  i HP.0,7457 c Đo công suất đầu vào Mức tải đo theo ba bước Bước Xác định công suất đầu vào sử dụng phương trình (3.2) sau: V.I.PF 1000 Bước Xác định công suất định mức cách lấy giá trị Pi  nhãn động sử dụng phương trình (3.3) sau: 0,7457 Pr  HP  r Bước Xác định phần trăm tải sử dụng phương trình (3.4) sau: P Load  i 100% Pr 3.2 TỔNG QUAN MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 3.2.1 Giới thiệu mô hình Hình 3-2 Mô hình điều khiển, giám sát động Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 a Sơ đồ nguyên lý mô hình Hình 3-3 Sơ đồ khối mô hình điều khiển, giám sát động b Các thông số mô hình 3.2.2 Công cụ điều khiển giám sát a Khởi động phần mềm ActiveServo b Tiến hành thực chương trình Hình 3-11 Điểm làm việc thông số giám sát Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 3.3 ĐẶC TÍNH HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ 3.3.1 Hiệu suất η không sử dụng biến tần Từ kết tổng hợp phân tích mô hình Bảng 3.3 tổng hợp kết phân tích hiệu suất động điện hình 3-12 biểu diễn đặc tính hiệu suất động điện 0,3  0,75kW Bảng 3.3 Hiệu suất động không sử dụng biến tần Hiệu suất Tải (%) Hiệu suất động 0,3kW η(%) động 0,75kW η(%) 10 32 40 20 50 55 30 61 65 40 64 69 50 70 72 60 72 72 70 70 74 80 70 75 90 70 75 100 68 72 Hiệu suất (%) 80 60 P=0,3kW 40 P=0,75kW 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tải (%) Hình 3-12 Biểu đồ hiệu suất loại động Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Nhận xét: Theo kết phân tích mô hình điều khiển, giám sát động không đồng ba pha Cho thấy rằng, tổn thất điện động tăng theo tỉ lệ phần trăm tải Từ biểu đồ hình 3-12 cho thấy, động làm việc hiệu mức tải 50  80% 3.3.2 Hiệu suất η sử dụng biến tần a Kết số liệu thực nghiệm ứng với tần số 50Hz phụ tải thay đổi Từ kết thu thập mô hình Ta có kết so sánh hiệu suất động điện không đồng 0,75kW chưa sử dụng biến tần sử dụng biến tần tần số 50Hz bảng 3.6 hình 3-13 Bảng 3.6 So sánh hiệu suất động không sử dụng biến tần sử dụng biến tần tần số 50Hz động 0,75kW Hiệu suất động (%) Tải (%) Không sử dụng biến tần Sử dụng biến tần 10 40 38 20 55 53 30 65 63 40 69 67 50 72 69 60 72 69 70 74 70 80 75 72 90 75 73 100 72 70 Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Hiệu suất (%) 80 60 Không sử dụng biến tần 40 Sử dụng biến tần 20 10 Tải (%) Hình 3-13 Biểu đồ hiệu suất động 0,75kW không sử dụng biến tần sử dụng biến tần Nhận xét: Hiệu suất động sử dụng biến tần thấp so với động không sử dụng biến tần trình bày hình 3-13 tỉ lệ chênh lệch hiệu suất khoảng  3% b Kết số liệu thực nghiệm ứng với tần số thay đổi phụ tải thay đổi Kết số liệu đo đạc động công suất 0,75kW sử dụng biến tần có tần số thay đổi thay đổi tải Kết số liệu đo đạc hiệu suất động trình bày bảng 3.7 Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Bảng 3.8 So sánh hiệu suất động không sử dụng biến tần sử dụng biến tần động 0,75kW Tải(%) Sử dụng biến tần η(%) Không sử dụng biến tần η(%) 10 67 40 20 73 55 30 77 65 40 80 69 50 80 72 60 81 72 70 82 74 80 83 75 90 82 75 100 Hiệu suất (%) 100 80 60 Sử dụng biến tần 40 Không sử dụng biến tần 20 90 100 80 70 60 50 40 30 20 10 Tải (%) Hình 3-14 Biểu đồ hiệu suất động 0,75kW sử dụng biến tần có tần số thay đổi thay đổi tải Dựa vào số liệu đo đạc mô hình điều khiển, giám sát động không đồng ba pha Hiện trạng mức độ tiêu thụ điện động cơ, không sử dụng biến tần sử dụng biến tần Qua số liệu hai bảng 3.2 bảng 3.7, ta lập bảng so sánh kết bảng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 3.9 Bảng 3.9 So sánh kết tiêu thụ công suất động không sử dụng biến tần sử dụng biến tần Tải Không sử dụng biến tần Sử dụng biến tần (%) f(Hz) I(A) Cosφ P1(W) f(Hz) I(A) cosφ P1(W) P chênh lệch 50 0,95 0,32 188 20 0,21 0,80 112 40% 20 50 1,10 0,41 273 25 0,38 0,81 206 24% 30 50 1,15 0,53 346 27 0,55 0,80 294 15% 40 50 1,22 0,59 435 32 0,70 0,79 375 14% 50 50 1,30 0,65 521 34 0,86 0,80 469 10% 60 50 1,37 0,72 625 36 1,02 0,81 550 12% 70 50 1,51 0,76 709 38 1,15 0,82 638 10% 80 50 1,65 0,8 800 40 1,30 0,82 720 10% 90 50 1,85 0,81 900 42 1,47 0,83 820 9% 100 50 2,20 0,82 1042 45 1,77 0,82 979 6% Công suất P(W) 10 1200 1000 800 600 400 200 Không sử dụng biến tần Sử dụng biến tần 50 100 150 Tải (%) Hình 3-15 Biểu đồ so sánh mức tiêu thụ công suất không sử dụng biến tần sử dụng biến tần tải thay đổi Ứng với tần số thay đổi phụ tải thay đổi, trường hợp không sử dụng biến tần sử dụng biến tần Đối với động 0,75kW Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 quan hệ tải điện tiết kiệm bảng 3.10 Bảng 3.10 Quan hệ tải điện tiết kiệm Tải(%) Tiềm tiết kiệm (%) 10 40 20 24 30 15 40 14 50 10 60 12 70 10 80 10 90 100 Nhận xét: Kết phân tích cho thấy, hiệu suất làm việc động cao khả tiết kiệm điện lớn động sử dụng biến tần Ngoài ra, sử dụng biến tần nâng cao hệ số công suất cosφ, tăng tuổi thọ động Do tốc độ động chạy chậm không tăng tải đột ngột 3.4 KẾT LUẬN Khi điều khiển động chạy tốc độ định mức phương pháp thay đổi tần số Ngoài việc điều chỉnh dễ dàng, giảm tăng lên dòng điện khởi động Điều giúp cho động không bị nóng giảm tổn thất điện Duy trì hệ số công suất cao, công suất tiêu thụ nhỏ Quá trình khởi động máy êm hơn, điều chỉnh nhiều cấp tốc độ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN KHI SỬ DỤNG BIẾN TẦN TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ Ứng dụng kết nghiên cứu, phân tích thực tiễn mô hình điều khiển, giám sát động KĐB ba pha chương III Khảo sát thực trạng tiêu thụ điện nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa Thống kê phân tích điện tiêu thụ thực tế tháng nhà máy năm (từ năm 2010  2012) Tính hiệu sử dụng biến tần để điều khiển động không đồng ba pha cho thấy; điện tiết kiệm khoảng 26% Hiện nhà máy đưa biến tần vào để điều khiển cho tất động có yêu cầu thay đổi tốc độ thay đổi công suất Lượng điện tiêu thụ năm trình bày bảng 4.1 Bảng 4.1 Điện tiêu thụ nhà máy thuốc Khatoco Khánh hòa từ năm 2010  2012 Tháng Năm 2010 881.309 951.654 985.373 903.566 877.165 1.017.682 2011 824.701 645.167 868.033 864.490 874.155 885.566 2012 675.056 468.490 833.273 843.747 871.146 857.678 Tháng Năm 10 11 12 2010 981.008 941.875 931.019 942.442 1.009.135 927.442 2011 889.456 926.021 928.777 905.318 819.020 879.713 2012 828.000 828.000 867.333 857.678 741.784 712.063 Từ kết bảng 4.1, vẽ biểu đồ so sánh mức tiêu thụ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 điện nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa qua năm Điện tiêu thụ (kWh) hình 4-1 1.200.000 1.000.000 800.000 Năm 2010 600.000 Năm 2012 400.000 200.000 10 11 12 Tháng Hình 4-1 Biểu đồ tiêu thụ điện nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa từ năm 2010  2012 Từ hình 4-1 cho thấy; điện tiêu thụ nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa năm sau thấp so với năm trước Tổng điện tiết kiệm điện tháng trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 Điện tiết kiệm năm 2012 so với năm 2010 Tháng Điện tiết kiệm (kWh) Tháng Điện tiết kiệm (kWh) 206.253 483.164 152.100 59.819 6.019 160.004 10 11 12 153.008 113.875 63.686 84.764 267.351 215.379 Tổng cộng 1.965.422 kWh Lợi nhuận tiết kiệm điện năm 2012 so với Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 năm 2010 nhà máy bảng 4.3 Bảng 4.3 Lợi nhuận tiết kiệm điện Điện tiết Lợi nhuận thu Giảm lượng khí CO2 kiệm (MWh) (VNĐ) (tấn) 1.965 2.859 tỷ 1.115,2 4.2 HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG BIẾN TẦN 4.2.1 Tính kinh tế Biến tần làm giảm trình tăng lên dòng điện khởi động Việc làm giảm nhu cầu điện tiêu thụ; Tiết kiệm điện việc sử dụng phù hợp với phụ tải; An toàn, tiện lợi việc bảo dưỡng Do giảm bớt số nhân công phục vụ vận hành máy; Giá thành sản phẩm rẻ tiết kiệm chi phí tiền điện 4.2.2 Tính kỹ khuật Điều chỉnh tốc độ phù hợp với yêu cầu phụ tải; Tăng tính linh hoạt quy mô sản xuất; Tăng mức độ an toàn độ tin cậy cao; Dùng biến tần giảm công suất nguồn; Hiệu suất làm việc máy cao; Nhiều động đấu vào biến tần; Bảo vệ động khi: ngắn mạch, pha lệch pha, tải, dòng, nhiệt Tự động tăng tốc giảm tốc tránh tải điện áp khởi động; Tự động ngừng đạt tới điểm cài đặt; Tăng tốc nhanh giứp biến tần bắt kịp tốc độ thời động Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 4.2.3 Tuổi thọ thiết bị Động khởi động thường đòi hỏi dòng khởi động lớn dòng định mức Làm cho động bị nóng lên giảm tuổi thọ Biến tần khởi động động mềm Điều giúp động không bị nóng lên, giảm tổn thất điện năng, tăng tuổi thọ thiết bị bảo bệ; Quá trình khởi động dừng động êm, nên làm tăng tuổi thọ động cơ, cấu khí; Giảm tiếng ồn, tăng tuổi thọ cho động 4.3 KẾT LUẬN Việc sử dụng lượng hợp lý, tiết kiệm hiệu làm giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài nhằm nghiên cứu đánh giá tiềm tiết kiệm lượng sử dụng biến tần để điều khiển động điện Đã mang lại hiệu việc giảm nhu cầu công suất điện Từ tiết kiệm lượng cải thiện môi trường Qua kết nghiên cứu cụ thể cho thấy, việc dùng biến tần để điều khiển động khả thi, đem lại hiệu kinh tế to lớn tiêu thụ điện Với kết nghiên cứu tác giả có số kết luận sau: 1- Lợi ích kinh tế Nếu đưa đề tài vào áp dụng tất doanh nghiệp sản xuất, khả tiết kiệm điện lớn Như thực nghiệm, phân tích mô hình nhà máy thuốc Khatoco Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Khánh Hòa cho thấy; hàng năm nhà máy tiết kiệm 2.859 tỷ VNĐ tiền điện, tương đương lượng điện tiết kiệm 1.965 MWh 2- Lợi ích môi trường Nhờ ứng dụng công nghệ biến tần vào hầu hết dây chuyền sản xuất nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa Vì làm giảm 1.115,2 CO2 môi trường, hạn chế tác động xấu đến môi trường sinh thái - Lợi ích mặt xã hội Qua kết nghiên cứu, đề tài đưa vào áp dụng sở sản xuất công nghiệp Nếu doanh nghiệp, sở đoàn thể tiến hành tiết kiệm lượng vấn đề an ninh lượng quốc gia đảm bảo Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hội nhập Tác giả kiến nghị kết đạt trình nghiên cứu nên xem xét bổ sung để thiết lập giải pháp doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm lượng Footer Page 25 of 126 ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN KHI SỬ DỤNG BIẾN TẦN TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO KHÁNH HÒA 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ Ứng dụng kết nghiên cứu, phân tích thực tiễn mô hình điều khi n, giám... Sử dụng biến tần 20 10 Tải (%) Hình 3-13 Biểu đồ hiệu suất động 0,75kW không sử dụng biến tần sử dụng biến tần Nhận xét: Hiệu suất động sử dụng biến tần thấp so với động không sử dụng biến tần. .. tính hiệu suất động Chương 4: Đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng biến tần nhà máy thuốc Khatoco Khánh Hòa Kết luận kiến nghị CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC LÁ, KHẢO SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng khi sử dụng biến tần tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hò, Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng khi sử dụng biến tần tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hò, Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng khi sử dụng biến tần tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hò

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay