Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuậ

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VINH TỊNH NGUYỄN HÙNG VIỆT Phản biện 1: PGS.TS LÊ KIM HÙNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY SIÊU NHIỆT 110KV PLEIKU - KONTUM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT Chuyên ngành: Mạng Hệ thống ñiện Mã số: 60.52.50 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Phản biện 2: TS NGUYỄN LƯƠNG MÍNH Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Đường dây 110kV Pleiku - Kon Tum thông qua việc phân tích, LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI ñánh giá hiệu kinh tế - kỹ thuật phương án ñầu tư ñể nâng Việc sử dụng dây dẫn siêu nhiệt ñã thực nhiều dự án cao khả tải cho ñường dây nước, nhiên với ñặc ñiểm khu vực Miền Trung Tây Nguyên - Phạm vi nghiên cứu ñề tài: lần ñầu tiên ñược áp dụng cho ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum + Phân tích tính toán hiệu kinh tế - tài cho Với lý giá thành cao gây tổn thất ñiện lớn vận hành phương án ñầu tư ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật nâng cao khả yêu cầu phải có tính toán sử dụng cho công trình tương tự, tải ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum ñặc biệt việc lựa chọn loại hình ñường dây ñể thay dây dẫn siêu nhiệt hiệu Điều ñang mở hướng nghiên cứu ñể ñiều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tương lai + Lựa chọn phương án ñầu tư ñối với công trình có tính chất tương tự PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Do vậy, mục tiêu ñề tài nghiên cứu, ñánh giá hiệu - Nghiên cứu lý thuyết liên quan ñến cấu trúc dây dẫn ñầu tư ñường dây siêu nhiệt thông qua việc phân tích tính toán sử dụng hệ thống ñiện nay, lý thuyết tính toán lý ñường hiệu tài chính, kinh tế Dự án thay dây dẫn siêu nhiệt Pleiku - dây thiết kế ñiện Kon Tum Từ ñó, ñề xuất phương án ñầu tư cải tạo ñối với ñường dây 110kV lại phù hợp với thực tiễn giai ñoạn cụ thể, ñảm bảo hiệu kinh tế thuộc phạm vi quản lý ñầu tư EVNCPC MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU + Nghiên cứu, ñánh giá giải pháp ñầu tư thay dây dẫn thông - Nghiên cứu lý thuyết liên quan ñến tính toán phân tích kinh tế - tài theo phương pháp WB - Đánh giá hiệu ñầu tư cho ñường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kon Tum - Thiết lập chương trình tính toán phân tích kinh tế - tài công cụ Microsoft Excel có sẵn thường dây dẫn siêu nhiệt ñường dây 110kV Pleiku - Kon CHỌN TÊN ĐỀ TÀI Tum Căn vào mục ñích, ñối tượng, phạm vi phương pháp + Phân tích, tính toán kinh tế - tài (có xét ñến yếu tố kinh tế - xã hội) ñối với phương án ñầu tư + Từ kết nghiên cứu, phân tích tính toán hiệu ñầu nghiên cứu Đề tài ñược ñặt tên: “Đánh giá hiệu ñầu tư ñường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kon Tum ñề xuất giải pháp ñầu tư ñảm bảo hiệu kinh tế - kỹ thuật” tư ñạt ñược, tiến hành xây dựng phương án ñầu tư cho ñường dây BỐ CỤC LUẬN VĂN 110kV bị tải ñịa bàn khu vực Miền Trung Tây Nguyên Mở ñầu: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan thiết kế lựa chọn dây dẫn - Đối tượng nghiên cứu ñề tài ñánh giá hiệu ñầu tư Chương 2: Đặc ñiểm phương án ñầu tư cải tạo Đường dây Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ LỰA CHỌN DÂY DẪN 110kV Pleiku - Kon Tum Chương 3: Phân tích tính toán Kinh tế - Tài phương án ñầu tư thay dây dẫn siêu nhiệt Chương 4: Đánh giá hiệu ñầu tư ñề xuất giải pháp ñảm 1.1 CÁC LOẠI DÂY DẪN bảo hiệu kinh tế - kỹ thuật 1.1.2 Khái quát chung Kết luận kiến nghị Dây dẫn, dây chống sét dùng cho ñường dây truyền tải phải có ñặc tính sau: Độ dẫn ñiện cao; Độ bền học cao; Đặc tính mềm dẻo; Chịu ñược tác ñộng môi trường; Trọng lượng ñơn vị nhỏ; Giá thành thấp; Dễ thi công bảo dưỡng 1.1.3 Các loại dây dẫn Việc lựa chọn dây dẫn ñiện ñều dựa sở thông số ñiện áp, dòng ñiện truyền tải, ñiều kiện tự nhiên nơi xây dựng ñường dây áp lực gió, ñộ nhiễm bẩn không khí, nhiệt ñộ môi trường 1.1.3.1 Dây ñồng cứng (HDCC) 1.1.3.2 Dây nhôm lõi thép (AC-Alumium Conductor) 1.1.3.3 Dây nhôm lõi thép tăng cường (ACSR-Alumium Conductor Steel Reinforced) 1.1.3.4 Dây hợp kim nhôm lõi thép chịu nhiệt hay dây siêu nhiệt Hình 1.3 Dây siêu nhiệt G(Z)TACSR Footer Page of 126 Header Page of 126 võng dây bắt ñầu uốn ngang tăng chậm theo nhiệt ñộ tới 2100C, ñó ñộ võng ñạt xấp xỷ ñộ võng dây ACSR nhiệt ñộ 1150C - Lực căng dây gấp lần so với dây nhôm thông thường có ñường kính - Trọng lượng nhỏ 15% so với dây nhôm lõi thép ñường kính ñặc tính - Duy trì ñược ñặc tính khí ñược bảo vệ lớp Hình 1.4 Dây siêu nhiệt lõi composite 1.1.3.5 Cấu trúc nhôm - Dẫn ñiện tốt gấp -5 lần dây nhôm lõi thép 1.2 CÔNG SUẤT TRUYỀN TẢI Công suất truyền tải ñược tính cho dòng ñiện lâu dài dòng ñiện tạm thời theo công thức sau: P = 3.U I cos ϕ (1.1) 1.3 DÒNG ĐIỆN CHO PHÉP CỦA DÂY DẪN 1.3.1 Dòng ñiện cho phép Dòng ñiện cho phép dây dẫn ñược tính theo công thức I CP =  Ws    .η .π d θ  h w +  hr − π θ     (1.3) R Trong ñó: I - Dòng ñiện cho phép [A] d - Đường kính dây dẫn [mm] Hình 1.5 Cấu trúc dây dẫn siêu nhiệt 1.1.3.6 Đặc ñiểm Dây dẫn siêu nhiệt nhiệt ñộ gia tăng ñộ võng dây tăng tuyến tính theo, tới nhiệt ñộ ñạt khoảng 1000C ñộ Footer Page of 126 θ - Độ tăng nhiệt ñộ cho phép dây dẫn [0C] hr - Hệ số tản nhiệt xạ nhiệt (ñịnh luật StefanBoltzmann) hw - Hệ số tản nhiệt ñối lưu (tính công thức thực Header Page of 126 10 Trong ñó: nghiệm) R - Điện trở xoay chiều dây dẫn nhiệt ñộ làm việc + t2 - Nhiệt ñộ lớn cho phép dây dẫn [0C] [Ω/cm] Ws - Lượng xạ mặt trời [W/cm2] Tham khảo nước η - Hệ số xạ Phụ thuộc tình trạng bề mặt dây dẫn, lấy 0,9 dây dẫn vận hành lâu năm bị bụi bẫn bám vào + Tính ñiện trở xoay chiều R dây dẫn nhiệt ñộ làm việc R = R Dc 20 {1 + α (T + θ − 20 )} + W - Trọng lượng ñơn vị dây dẫn [kg/m] + S - Chỉ số phát nhiệt dây dẫn [calories/kg/0C] lân cận, theo quy phạm chọn Ws = 0,1 W/cm [Ω/km] + t1 - Nhiệt ñộ dây dẫn trước cố [0C] + J = 4,18 Joule/calories + α - Hệ số tăng ñiện trở nhiệt ñộ [Ω/0C], phụ thuộc vật liệu chế tạo dây dẫn + R20 - Điện trở chiều nhiệt ñộ 200C (1.9) - RDC20 - Điện trở chiều nhiệt ñộ 200C [Ω/km] - α - Hệ số tăng ñiện trở nhiệt ñộ [Ω/0C], phụ thuộc vật liệu chế tạo dây dẫn 1.3.2 Nhiệt ñộ giới hạn dây dẫn Nhiệt ñộ giới hạn dây dẫn ñược xác ñịnh nhiệt ñộ lớn làm cho vật liệu dây dẫn bị biến dạng Có 02 loại nhiệt ñộ giới hạn: + T - Thời gian cố, thường T = 1sec 1.4 TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 1.4.1 Tổn thất vầng quang Hiện ñể tính toán sơ trị số tổn thất vầng quang thường dùng công thức Mairơ [3], công thức dùng cho dây ñơn dây phân pha nhỏ   1350 Etd ∆P = n.k f r02 Etd (Etd − E vq ). 2,3 ln − 1.10 −5 (1.27) f r0   - Nhiệt ñộ làm việc lâu dài cho phép: Nhiệt ñộ khoảng Công thức Mairơ cho trị số tổn hao trung bình năm mà 90 C ñối với dây ACSR, 1500C ñối với dây TACSR, 2100C ñối với không cho phép xác ñịnh trị số tổn hao cực ñại Nói chung tính dây ZTACSR toán vầng quang ñến chưa toàn diện xác Nhiệt ñộ giới hạn dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu chế tạo dây dẫn ñược cho nhà sản xuất thân vầng quang liên quan ñến nhiều yếu tố phức tạp mà tính toán chưa ñề cập ñến cách ñầy ñủ Đối với ñường dây cụ thể 1.3.3 Khả chịu ñựng dòng ñiện cố dây dẫn: người ta xác ñịnh theo dõi cụ thể, nhiên số tài liệu Công thức tính dòng ngắn mạch ñịnh mức cho phép dây thường cho thông số có tính ñịnh hướng dẫn sau: I SC = Footer Page of 126 (W S J log e [1 + α {t − t1 }]) R 20 [1 + α {t1 − 20}] 1.4.2 Tổn thất ñiện trở dây (1.12) Tổn thất truyền tải ñường dây 110-220kV (3 pha dây) ñược tính theo công thức: Header Page of 126 11 12 - Trường hợp ñường dây ngắn: ∆P = 3.I R.L cao, trọng lượng) phụ kiện cho ñường dây ñảm bảo kinh tế Bài (1.34) 1.5 THIẾT KẾ, LỰA CHỌN DÂY DẪN toán giải cấp ñộ hệ thống ñiện, ñịnh loại cột tiêu chuẩn sử dụng cho khu vực khác hệ thống ñiện 1.5.1 Ứng suất cho phép: Khi tính toán chọn dây dẫn - Bài toán riêng biệt cho loại ñường dây cụ thể: Do kỹ sư dây chống sét ñường dây tiến hành theo phương thiết kế thực hiện, họ phải tìm phương án rãi cột giải pháp kỹ pháp ứng suất cho phép thuật xử lý tình cụ thể ñảm bảo hiệu kinh tế 1.5.2 Các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật thiết kế ñường dây không 1.5.2.1 Yêu cầu kỹ thuật Các phần tử ñường dây không dây dẫn, dây chống sét cột không ñược hư hỏng làm cho ñường dây cung cấp ñiện trạng thái bình thường cố Dây dẫn bị ñứt tác ñộng làm cho ứng suất dây vượt khả chịu ñựng dây dẫn: + Gió bão + trọng lượng riêng dân dẫn + Nhiệt ñộ thấp làm co dây gây ứng suất lớn dây dẫn + Dây bị rung ñộng bật làm ñứt dây Cột bị uốn nén gió bão + trọng lượng dây + trọng lượng cột chuỗi sứ - Không ñể xảy tình làm ảnh hưởng ñến chế ñộ tải ñiện ñường dây - Không ñược ảnh hưởng ñến hoạt ñộng bình thường công trình lân cận ñường dây không - Không ñược ảnh hưởng ñến an toàn ñiện ñối với người gia súc bên lân cận ñường dây không 1.5.2.2 Yêu cầu kinh tế: Chi phí thấp, gồm vốn ñầu tư chi phí vận hành, tuổi thọ ñường dây Có toán kinh tế: - Bài toán tổng quát: Xác ñịnh vật liệu, kích thước cột (chiều Footer Page of 126 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 110KV PLEIKU - KONTUM 2.1 MỤC TIÊU, QUY MÔ VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ 2.1.1 Mục tiêu dự án Mục tiêu ñầu tư cải tạo ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum nhằm nâng cao khả tải ñường dây với mục ñích khai thác tối ña công suất nhà máy thủy ñiện vừa nhỏ ñịa bàn nhằm cung cấp thêm công suất cho hệ thống ñiện 2.1.2 Quy mô ñầu tư Thay dây dẫn ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum, với: + Chiều dài ñường dây: 36,1km + Dây dẫn: thay dây dẫn loại ACSR-150 dây siêu nhiệt GZTACSR-200mm2 2.2 ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG ĐƯỜNG DÂY 110KV PLEIKU - KON TUM 2.2.1 Đặc ñiểm kết cấu Xây dựng năm 1996, có tổng chiều dài 36,1 km ñường dây 110kV cung cấp ñiện cho toàn tỉnh Kon Tum truyền tải lượng công suất lớn từ nhà máy thuỷ ñiện vừa nhỏ hoà vào Header Page of 126 13 14 lưới ñiện Quốc gia Đường dây ñược thiết kế với dây dẫn AC150/24 phải vận hành tình trạng ñầy tải Các nhà máy thủy khả tải Icp = 450A, tương ñương với công suất truyền tải cho ñiện phải hạn chế công suất phát gây lãng phí lớn 2.3 ĐẶC ĐIỂM, GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CẢI TẠO ĐƯỜNG phép khoảng 80 MW (khi cosϕ = 0,9) 2.2.2 Tình hình mang tải ñường dây 110kV Pleiku - DÂY 110KV PLEIKU - KON TUM Để ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum ñủ khả chuyên tải Kon Tum Bảng 2.1 Bảng thống kê vận hành ñường dây Thời ñiểm TT Itải (A) ñảm bảo mang dòng ñiện >1000A ñể truyền tải hết công suất % so với ICP Ghi ICP = 450A nhà máy ñiện vừa nhỏ Phương án sử dụng dây GZTACSR-200 treo kết cấu 11h24’- 09/02/2011 480 107 09h33’- 10/02/2011 475 106 10h06’- 15/02/2011 470 105 Như cần gia cố kết cấu trạng vị trí 09h30’- 16/02/2011 520 116 không ñảm bảo cao trình tĩnh không: lắp thêm chụp ñầu cột ñê C ô n g su ấ t P (M W ) Biểu ñồ công suất truyền tải ñường dây 110kV Pleiku - KonTum ngày ñiển hình tháng năm 2011 trạng, tiến hành giảm ứng suất khoảng néo 80% so với ứng suất tính toán (phương pháp thả chùng dây) nâng cao trình ñường dây Nhận xét: Giải pháp nêu cho thấy tổng vốn ñầu tư thấp 130 nhất, tận dụng kết cấu hành lang có làm cho thời gian thi công 125 ngắn ñảm bảo yêu cầu huy ñộng sớm nguồn thuỷ ñiện vừa 120 hoàn thành Tuy nhiên khả tải ñược công suất lớn nên gây tổn 115 110 thất ñiện lớn phương án sử dụng dân dẫn thông thường 105 Sau ñây ta xem xét phương án ñầu tư khả thi cho 100 95 việc nâng cao khả tải ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Thời gian (h) Hình 2.2 : Biểu ñồ công suất ñiển hình ngày Theo tính toán công suất lớn hệ thống 168MW tương ứng với dòng cực ñại tính toán 1053A, ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum ñã ñảm nhiệm Vì ñường dây Footer Page of 126 2.3.1 Phương án 1: Sử dụng kết cấu trạng thay dây dẫn có khả tải ñược dòng > 1.000A 2.3.2 Phương án 2: Xây dựng ñường dây 01 mạch sử dụng dây dẫn có khả tải ñược dòng > 1.000A 2.3.3 Phương án xây dựng ñường dây 02 mạch hành lang ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum Header Page of 126 15 16 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN KINH TẾ - TÀI CHÍNH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THAY DÂY DẪN SIÊU NHIỆT + B3t: Lợi ích thu ñược năm t dự án nhờ giảm ñiện cố + B4t: Lợi ích thu ñược năm t dự án nhờ giảm lượng khí phát thải vào môi trường theo nghị ñịnh thư Kyoto - Để xác ñịnh giá trị B3t nghiên cứu này, tác giả dựa 3.1 MỘT SỐ KHÁI NHIỆM CỦA WB - Chi phí mở rộng theo vốn ñầu tư – CAPEX (capital sở lý luận yếu tố thiệt hại ñiện [1] ñể ñề xuất sử dụng công thức sau: expenditure) B3t = Asc k p - Chi phí tránh ñược (avoided cost – AC): Sử dụng phân tích kinh tế, có nghĩa chưa cho dự án, thay phải huy ñộng Trong ñó: + ASC : Sản lượng ñiện cố giảm ñược nguồn nhiệt ñiện nguồn khác có giá cao, có dự án bổ sung thêm lượng công suất tương ứng có giá thấp (3.2) năm Theo thống kê tính toán WB cho lưới ñiện truyền tải Việt + p : Giá bán ñiện bình quân Nam AC = 1.182 VNĐ/kWh mua cấp ñiện áp 110kV + k : Hệ số phạt hay giá trị thiệt hại ñiện (k= 15) - Giá ñiện mức giá sẵn sàng chi trả (Willingness to pay – Theo [1], ASC ñược xác ñịnh theo công thức: WTP): Sử dụng phân tích kinh tế, WTP dược hiểu ASC = người sử dụng ñiện cuối sẵn sàng trả với chi phí ñó TNDSC Pmax Tmax 8760 (3.3) ñể ñược sử dụng ñiện từ dự án thay ñiện phải sử dụng Trong ñó: hình thức thắp sáng khác WTP ñược WB tính toán theo tổng chi phí + TNDSC: Thời gian ngừng cấp ñiện cố năm sử dụng nhiên liệu ñể phát 1kWh ñiện + Pmax Tmax công suất cực ñại thời gian sử 3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH BT CỦA DỰ dụng công suất lớn ÁN: Bt = B1t + B2t+ B3t+ B4t Trong ñó: + Bt: Dòng tiền thu vào năm thứ t dự án + B1t: Lợi ích thu ñược năm t dự án nhờ tăng sản lượng bán lên hệ thống dẫn ñến làm giảm phát nguồn có giá cao + B2t: Lợi ích năm t tăng lượng ñiện bán Footer Page of 126 (3.1) Cũng theo [1], TNDSC = λ SC TSC (3.4) Trong ñó: + λSC : Suất cố (hay cường ñộ ñiện trung bình) năm + Tsc: Thời gian sửa chữa cố lớn Để xác ñịnh giá trị B4t, giá trị hiệu ích từ việc gia phát tăng công suất nhà máy thuỷ ñiện ñồng nghĩa với việc giảm phát Header Page of 126 17 18 nguồn nhiệt ñiện than có tạo khí phát thải gây hiệu ứng nhà kín 3.3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG VÀ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ CỦA DỰ ÁN Các tiêu NPV IRR dự án tính theo công thức [7]: N NPV = ∑ t =1 ( Bt − Ct ) (1 + r ) t N ( Bt − C t ) ∑ (1 + IRR ) t =1 t =0 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY SIÊU NHIỆT 110KV PLEIKU - KON TUM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU KINH TẾ - KỸ THUẬT 4.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH Trong ñó: + Bt : Dòng tiền thu vào năm thứ t dự án + Ct : Dòng tiền chi phí năm thứ t dự án +N : Tuổi thọ kinh tế dự án +r : Tỷ lệ chiết khấu hay suất chiết khấu Hình 4.1: Vị trí ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum 4.2 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 4.2.1 Khi chưa có dự án Đường dây 110kV Pleiku - Kon Tum trước có dự án tải ñược vận hành hạn chế công suất cực ñại Pmax = 86MW, Atb= 491GWh, năm 2016 có TBA 220kV Kon Tum ñó từ 2017 P=0 A=0 4.2.2 Khi có dự án Sau có dự án, với dây dẫn siêu nhiệt ñuờng dây Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 có khả tải hết công suất nhà máy thuỷ ñiện, công suất cực Trong ñó: ñại ñường dây theo số liệu vận hành năm 2011 168MW, Atb= + Agia tăng : Sản lượng ñiện gia tăng có dự án 750GWh + PCO2: Đơn giá phí phát thải theo Báo cáo Stern tư 4.3 TÍNH TOÁN LỢI ÍCH BT vấn WB PCO2 = 352.012/ton CO2 Từ số liệu khảo sát thu thập ñược ñường dây 110kV Pleiku - Kon Tum, giá trị Bt ñược tính toán sau: 4.3.1 Tính toán B1t 4.4.1 Chi phí ñầu tư Tính toán chi phí ñầu tư ñược thực phương án Việc tính toán sử dụng chi phí tránh ñược (AC) B1t = Atăng x (CAC-PBST)/1.000 [tỷ ñồng] (4.1) 4.3.2 Tính toán B2t Trong phân tích kinh tế: B2t = AHA x PWTP 4.4 TÍNH TOÁN CHI PHÍ ñầu tư cụ thể ñể xác ñịnh hạng mục chi phí 4.4.2 Tính toán chi phí dự án + Chi phí vận hành: (O&M) ñược tính tỷ lệ % so với vốn (4.2) Trong ñó: ñầu tư Trong phân tích chi phí O&M = 2%/năm x Vốn ñầu tư + Gia tăng chi phí mua ñiện: + AHA : Sản lượng ñiện gia tăng sau có dự án quy ñổi ∆C muadien = phía hạ áp [GWh] + PWTP: Chi phí sẵn sàng chi trả, PWTP = 1.613 [ñồng/kWh] PBST (AKONTUM _ khongDA − AKONTUM _ coDA ) Trong ñó: 4.3.3 Tính toán B3t * PBST : Giá ñiện mua cấp 110kV [ñồng/kWh] + Tính toán Asc - Với số liệu vận hành năm 2011 có λsc= [vụ/năm] * AKONTUM_khongDA : Sản lượng ñiện mua 110kV Kon Tum dự án [GWh] Tsc = 24 * AKONTUM_coDA : Sản lượng ñiện mua TNDSC = λsc x Tsc = x 24 = 168 [giờ] 110kV Kon Tum có dự án [GWh] - Theo số liệu thu thập ñược năm 2010: Pmax= 86 [MW] Tmax=5.500 [giờ] - Mức ñộ mang tải ñường dây không thực thay dây luôn cung cấp sản lượng 491 [GWh] 4.5 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG VÀ SUẤT SINH LỜI NỘI BỘ CỦA DỰ ÁN Bảng 4.11: Kết phân tích STT Phương án Phương án Phương án Yêu cầu 4.3.4 Tính toán B4t Theo tính toán WB tương ñương 1GWh ñiện phát tương ứng với 420 GHG (Green House Gas - Khí nhà kín) B4t = 420 [tấn/GWh] x Agia tăng [GWh] x PCO2 Footer Page 10 of 126 1000 (4.3) Kinh tế NPV [tỷ EIRR VNĐ] 333 259% 342 113% >0 >15% Tài NPV [tỷ EIRR VNĐ] -138
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuậ, Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuậ, Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuậ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay