CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập học kì II môn SINH học

7 217 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:13

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC II Hãy chọn đáp án cho câu hỏi sau: Câu động vật đơn bào thức ăn được: A tiêu hoá ngoại bào B tiêu hoá nội bào C biến đổi học hoá học ống tiêu hoá D tiêu hoá nội bào ngoại bào Câu Ruột non động vật ăn thực vật có đặc điểm: A Rất dài B Chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hấp thụ ruột non giống người C ngắn D A B Câu Ruột non động vật ăn thịt có đặc điểm: A dài B ngắn C Chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hâp thụ ruột non giống người D B c Câu Manh tràng động vật ăn thịt có đặc điểm: A manh tràng phát triển, có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ chất dinh dưỡng tế bào thực vật B manh tràng không phát triển chức tiêu hoá thức ăn C chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ qua thành manh tràng D A B « Câu Manh tràng động vật ăn thực vật có đặc điểm: A manh tràng không phát triển chức tiêu hoá thức ăn B manh tràng rât phát triển, có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ chất dinh dưỡng tế bào thực vật C chẫt dinh dưỡng đơn giản hâp thụ qua thành manh tràng D B C Câu Động vậi đơn bào, ruột khoang, giun tròn, giun dẹp trao đổi khí qua: A mang B bề mặt thể C hộ thống ống khí D phổi Câu Đóng vật hô hấp hiệu cạn là: A động vật có vú B Ếch nhái C chim D Bò sát Câu Châu châu trao đổi khí qua: A bề mặt thể B phổi, C hệ thống ống khí D mang Câu Hệ tuần hoản hở có đặc điểm: A máu lưu thông với tốc độ chậm B máu lưu thông với tốc độ nhanh, điều hoà phân phối máu nhanh: C có đoạn máu khỏi mạch trộn với nước mô D A C Câu 10 động vật đơn bào động vật đa bào có thể nhỏ dẹp trao đổi chất qua A hệ tuần hoàn đơn B bề mặt thể C vòng tuần hoàn lớn D vòng tuần hoàn nhở Câu 11 Tim chim thú có: A ngăn, gồm tâm nhĩ tâm thất B ngăn, gồm tâm nhĩ tâm thất C ngăn, gồm tâm nhĩ tâm thất D ngăn gồm tâm nhĩ tâm thất có vách ngăn hụt Câu 12 Động vật có hệ tuần hoàn kép như: A cá B lưỡng cư, bò sát (trừ cá sấu) C chim, thú D B c Câu 13 Động vật có hệ tuần hoàn đơn là: A lưỡng cư, bò sát (trừ cá sấu), B.cá C chim thú D A c Câu 14 Hệ tuần hoàn hở có ở: A động vật có xương sống B động vật thân mềm C côn trùng, cua, tôm, ốc sên, trai, sò, ngao D giun tròn, chân đầu, da gai Câu 15 Hệ tuần hoàn kín có ở: A động vật có xương sống, động vật thân mềm B giun tròn, chân đầu, da gai C số động vật chân khớp (côn trùng, tôm, cua), số động vật thân mềm (ốc sên, trai, sò, ngao) D A B Câu 16 Động vật biến nhiệt gồm: A động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát B Chim, thú C động vật không xương sống D cá, lưỡng cư, bò sát Câu 17 Động vật nhiệt gồm: A động vật không xương sống B chim, thú C động vật có xương sống D cá, lưỡng cư, bò sát Câu 18 Cơ chế cân trì nội môi theo sơ đồ: Câu 19 Ứng động là: A phản ứng sinh trưởng đặc trưng quan có cấu tạo hình dẹp (hình lưng bụng) B nguyên nhân biến đổi tác nhân ngoại cảnh tốc độ sinh trưởng không đồng tế bào mặt mặt quan C phản ứng sinh trưởng quan kích thích từ hướng tác nhân ngoại cảnh D A B Câu 20 ứng động sinh trưởng như: A ứng động nở hoa, lá, nhiệt ứng động B ứng động tiếp xúc C hoá ứng động D ứng động sức trương Câu 21 ứng động không sinh trưởng xuất hiện: A tốc độ sinh trưởng không đồng mặt mặt quan có cấu tạo bình dẹp phiến lá, cánh hoa… gây nên B biến đổi sức trương nước tế bào cấu trúc chuyển hoá lan truyền kích thích học hay hoá học C sinh trưởng D B C Câu 22 Vận động cụp trinh nữ kiểu: A hướng động B ứng động tiếp xúc C ứng động sức trương nhanh D ứng động sức trương chậm Câu 23 Rễ hướng tới nguồn phân bón kiểu: A hoá ứng động B hướng hoá C hướng đất D ứng động tiếp xúc Câu 24 Hệ thần kinh dạng lưới có ở: A thuỷ tức B giun dẹp c đỉa D cào cào Câu 25 Hệ thần kinh chuỗi hạch có ở: A san hô B người c cánh cam D thú Câu 26 Hệ Thần kinh ống có ở: A thân mềm, giáp xác, sâu bọ B động vật có xương sống: cá, nhái, thằn lằn C động vật đơn bào D sứa, hải quỳ Câu 27 Cơ chế bình thành điện hoạt động biến đổi nhanh điện màng tế bào từ: A phân cực, đảo cực, phân cực, tái phân cực B phân cực, phân cực, đảo cực, tái phân cực C phân cực, phân cực, đảo cực, tái phân cực D đảo cực, phân cực, phân cực, tái phân cực Câu 28 Điện hoạt động là: A chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, bên màng nơrôn tích điện dương, bên tích điện âm B chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, bên màng nơrôn tích điện dương, bên tích điện âm C chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, bên màng nơrơn tích điện âm, bên màng tế bào tích điện âm D chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, bên màng tích điện âm, bên tích điện dương Câu 29 Điện nghỉ là: A chênh lệch điện hai màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, bên màng nơrôn tích điện dương, bên tích điện âm B chênh lệch điện hai màng tế bào tế bào bị kích thích, hên màng nơrôn tích điện dương, bên tích diện âm C chênh lệch điện hai màng tế bào tế bào bị kích thích, bên màng nơrôn tích điện âm, bên tích điện dương D chênh lệch điện hai màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, bên màng nơtrôn tích điện âm, bên tích điện dương Câu 30 Điện nghỉ cùa tế bào thần kinh khổng lồ mực ống tế bào chết: A -70mV B -62mV c -0mV D -50mV Câu 31 Điện hoạt động lan truyền sợi thần kinh màng miêlin có đặc điểm: A điện hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc, tốc độ lan truyền chậm B điện thê hoạt động lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên tốc độ lan truvền chậm C điện thê hoạt động lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên, tốc độ lan truyền nhanh D điện hoạt động lan truyền liên lục từ vàng sang vàng khác kề bên, tốc độ lan truyền nhanh Câu 32 Điện hoạt động lan truyền sợi thần kinh màng miêlin có đặc điểm: A.điện hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc, tốc độ lan truyền chậm B.điện hoạt động lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên, tốc độ lan truyền chậm C điện hoạt động lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên, tốc độ lan truyền nhanh D điện hoạt động lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên, tốc độ lan truyền nhanh Câu 33 Hành vi biếu cá chim nhạn đực cho chim nhạn mùa sinh sản là: A.tập tính sinh sản B tập tính xã hội C tập tính kiếm ăn D tập tính di cư Câu 34 Tập tính mổ thức ăn gà là: A tập tính bẩm sinh B tâp tính học C tập tính có nguồn gốc bẩm sinh học tập D tập tính kiếm ăn Câu 35 Ta đặt tên chó gọi tên cần gọi chó chạy đến ta ứng dụng hình thức: A học tập điều kiện hoá hành động B học tập điều kiện hoá đáp ứng C học tập quen nhờn D học ngầm Câu 36 Một khỉ dùng cành nhỏ tuốt lá, luồn vào tổ mối để bắt mối ăn bình thức: A học khôn B học ngầm C điều kiện hoá đáp ứng D điều kiện hoá hành động Câu 37 Sinh trưởng sơ cấp: A làm cho thân rể dài ra, hoạt động mô phân sinh bên B làm cho Thân rễ dài ra, hoạt động mô phân sinh đỉnh C làm cho thân to, lớn lên chiều ngang, hoạt động mô phân sinh đỉnh D làm cho thân to lớn lên chiều ngang, hoạt động mô phân sinh bên Câu 38 Sinh trưởng sơ cấp cây: A xoài, me B bạch đàn C dừa, cau D mít, phượng Câu 39 Sinh trưởng sơ cấp thứ cấp có cây: A xoài, me, bạch đàn B dừa cau C mít, phượng D A c Câu 40 Sinh trưởng thứ cấp: A làm cho thân rễ dài ra, hoạt động mô phân sinh bên B làm cho thân to, lớn lên chiều ngang, hoạt động mô phân sinh bên C làm cho thân rễ dài ra, hoạt động mô phân sinh đỉnh D làm cho thân to, lớn lên chiều ngang, hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 41 Hoocmôn kích thích sinh trưởng gồm: A auxin (AIA), gibêrelin (GA) B xitôkinin C êtilen axit abxixic (AAB) D A B Câu 42 Hoocmôn ức chế sinh trưởng gồm: A êtilen, axit abxixic (AAB) B auxin (AIA), gibcrelin (GA), C xitôkinin D B c Câu 43 Tác động sinh lí auxin (AIA)Ở mức tế bào: A tăng số lần nguyên phân tăng sinh trưởng kéo dài tế bào B kích thích phân chia tế bào, làm chậm trình già tế bào C kích thích trình phân bào nguyên nhiễm sinh trưởng kéo dài tế bào D làm tăng sinh trưởng bề ngang thân cây, ức chế sinh trưởng chiều dài Câu 44 Tác động sinh lí auxin (AIA) mức thể là: A tham gia nhiều trình hoạt động sống ứng động, hướng động kích thích nẩy mầm hạt, chồi, kích thích rễ phụ, thể tính ưu đỉnh B kích thích nảy mầm hạt, củ, chồi, kích thích sinh trưởng chiều cao cây, tạo không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột C đùng nuôi tế bào mô thực vật D dùng để thúc mau chín tạo quà trái vụ Câu 45 Tác động axit abxixic (AAB) là: A kích thích rụng lá, ngủ hạt, chồi B ức chế sinh trưởng chiều dài, tăng sinh trưởng chiều ngang thân cây,khởi tạo rễ lông hút mầm rau diếp xoắn, cảm ứng hoa câydứa gây ứng động cà chua, thúc chóng chín, tạo trái vụ C kích thích phân chia tế bào, làm chậm trình già tế bào D A Câu 46 Thúc xanh chóng chín cảm ứng hoa dứa, tạo dứa trái vụ tác động của: A gibêrelin B xitôkinin C Êtilen D axit abxixic Câu 47 Xuân hoá là: A hoa thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm B mối phụ thuộc hoa vào nhiệt độ C hoa phụ thuộc vào tuổi D hoa phụ thuộc vào chu quang Câu 48 Hoocmôn hoa là: A auxin AIA B xitôkinin C axit abxixic D florigen Câu 49 Tác động xitôkinin: A kích thích phân chia tế bào B kích thích nẩy mầm hạt, củ, chồi C dùng nuôi tế bào mô thực vật D làm chậm trình già tế bào Câu 50 Sinh trưởng phát triển qua biến thái không hoàn toàn có ở: A châu chấu, gián, B bướm, ruồi, ong, rắn, C người, chó, mèo, D gà, ngỗng, chim sáo, Câu 51 Sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn có ở: A cóc, cào cào, bọ ngựa, B cá lóc, vượn, C muỗi, ếch, nhái, D bồ câu, chim sẻ, Câu 52 Sinh trưởng phát triển không qua biến thái: A châu châu, gián, B ruồi, bướm, ong C đười ươi, khỉ, chuột, rắn, D ếch, nhái, cóc, Câu 53 Hoocmôn sinh trưởng có vai trò: A kích thích chuyển hoá tế bào kích thích trình sinh trưởng bình thường thể B kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy C tăng phát triển xương, kích thích phân hoá tế bào để bình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp D kích thích phân chia tế bào tăng kích thước tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin, kích thích phái triển xương Câu 54 Tirôxin có vai trò: A kích thích chuyển hoá tế bào kích thích trình sinh trưởng bình thường thể B kích thích phân chia tế bào tăng kích thước tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin, kích thích phát triển xương C kích thích sinh trưởng phái triển mạnh giai đoạn dậy D tăng phát triển xương, kích thích phân hoá tế bào để bình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 55 Hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật có xương sống là: A hoocmôn sinh trưởng tuyến yên, tirôxin tuyến giáp B hoocmôn não C testostêrôn ơstrôgen D A C Câu 56 thể trẻ em gái vào thời dậy hoocmôn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất sinh lí là: A tirôxin B hoocmôn sinh trưởng, C ơstrôgen D testostêrôn Câu 57 Hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật không xương sống là: A ecđisơn, hoocmôn não B juvenin C ơstrôgen D A B Câu 57 thể trẻ em giai vào thời dậy thì hoocmôn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất sinh lí là: A ơstrôgen B ơstrôgen c tirôxin D ecđisơn Câu 60 Động vật chậm lớn, gầy yếu, dễ mắc bệnh thức ăn chúng bị thiếu: A prôtêin B lizin c côban D vitamin D Câu 61 tác động sinh lí testostrêrôn là: A kích thích phân chia tế bào tăng kích thước tế bào qua tăng tổng hợp kích thích phát triển xương B Kích thích chuyển hoá tế bào kích thích trình sinh trưởng bình thường thể C Tăng phát triển xương, kích thích phân hoá tế bào để bình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp, làm tăng tổng hợp prôtêin D tăng phát triển xương, kích thích phân hoá tế bào để bình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 62 Ngựời bé nhỏ do: A tuyến giáp tiết hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ cm B luyến yên tiết hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em C buồng trứng tiết hoocmôn ơstrôgen giai đoạn trẻ em D tuyến yên tiết hoocrnôn sinh trưởng vào giai đoạn trưởng thành Câu 63 Người động vật bị thiếu tirôxin dẫn đến: A giảm trình chuyển hoá giảm sinh nhiệt tế bào nên người động vật chịu lạnh B người khổng lồ C làm giảm trình phân chia lớn lên tế bào nên trẻ em động vật non chậm lớn ngừng lớn não nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm, trí tuệ thấp D A c Câu 64 Sinh sản vô tính kiểu sinh sản: A có hợp giao tử đực giao tử có tái tổ hợp di truyền B có hợp giao tử đực giao tử cái, tái tổ hợp di truyền C hợp giao tử đực giao tử cái, tái tổ hợp di truyền D hợp giao tử đực giao tử cái, có tái tổ hợp di truyền Câu 65 Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản: A có trình giảm phân tạo giao tử, có hợp giao tử đực giao tử cái, có tái tổ hợp di truyền B có trình giảm phân tạo giao tử, có hợp giao tử đực giao tử tái tổ hợp di truyền C trình giảm phân tạo giao tử, có hợp giao tử đực giao tử cái, tái tổ hợp di truyền D trình giảm phân tạo giao tử, hợp giao tử đực giao tử cái, tái tổ hợp di truyền Câu 66 Các hình thức sinh sản vô tính thực vật sử dụng sản xuất nông nghiệp là: A ghép chồi (mắt), ghép cành, chiết cành B sinh sản bào tử C giâm cành, nuôi cấy tế bào mô thực vật D A C Câu 67 Cây tranh sinh sản bình thức: A sinh sản giản đơn B sinh sản sinh dưỡng thân rễ C sinh sản bào tử D sinh sản hữu tính Câu 68 Sinh sản vô tính giúp trì nòi giống, sống qua mùa bất lợi dạng: A thân rễ B Thân củ, hành C bào tử D A B Câu 69 Sự tự thụ phấn xảy khi: A hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm núm nhụỵ hoa B hạt phấn từ nhị hoa rơi lên núm nhụy hoa khác C hạt phấn từ nhị hoa rơi lên núm nhụỵ hoa khác khác loài D B C Câu 70 Thụ phấn chéo là: A hạt phấn từ nhị hoa nẩy mầm núm nhị hoa B hạt phấn hoa nẩy mầm núm nhị hoa khác C hạt phấn hoa nẩy mầm núm nhị hoa khác loài D A B Câu 71 Thụ tinh kép là: A Là tượng lúc xảy hợp nhân tinh trùng: với tế bào trứng tạo hợp tử 2n, với nhân (2n) bình thành tam bội (3n) khởi đầu nội nhũ B chi có thực vật hạt kín C hợp nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng hình thành hợp tử 2n) khởi đầu cho phôi cá thể D A B Câu 72 mướp có: A thụ tinh kép B thụ tinh chéo C tự thụ phấn D A C Câu 73 Ong, kiến có hình thức sinh sản vô tính xen kẽ với sinh sản hữu tính là: A phân đôi B nẩy chồi c trinh sinh D phân mảnh Câu 74 gà, vịt có: A thụ tinh chéo, thụ tinh B tự thụ tinh, thụ tinh C thụ tinh chéo, thụ tinh D tự thụ tinh, thụ tinh Câu 75 Giun đất, ốc sên động vật: A lưỡng tính, thụ tinh chéo B đơn tính, thụ tinh chéo, C lưỡng tính, tự thụ tinh D đơn tính, tự thụ tinh Câu 76 Ưu điểm sinh sản hữu tính: A tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền giúp động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi B tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn, lợi trường hợp mật độ quần thể thấp C tạo cá thể giống cá thể mẹ mặt di truyền D A B Câu 77 Cơ chế điều hoà sản sinh tinh trùng có tham gia hoocmôn: A FSH, testostêrôn B LH(ICSH) C prôgestêrôn, ơstrôgen D A B Câu 78 Cơ chế điều hoà sản sinh trứng có tham gia hoocmôn: A GnRH, testostêrôn B FSH, LH C prôgestêrôn, ơstrôgen D B c Câu 79 Uống thuốc tránh thai làm cho nồng độ hoocmôn máu tăng cao hoocmôn: A.FSH, LH B ơstrôgen C prôgestêrôn D B c Câu 80 Kích thích lên niêm mạc tử cung gây phản ứng chống lại làm tổ hơp tử tử cung, hợp tử không làm tổ rơi thể Đó tác dụng pháp tránh thai: A tính vòng kinh B dụng cụ tử cung, C thuốc viên tránh thai D triệt sản Câu 81 Biện pháp không xem biện pháp tránh thai; A tính vòng kinh B bao cao su tránh thai, c nạo hút thai D Dụng cụ tử cung Câu 82 Biện pháp tránh thai mà người 19 tuổi không nên sử dụng là: A uống thuốc viên tránh thai B dụng cụ tử cung C triệt sản D A C ... hoocmôn sinh trưởng, C ơstrôgen D testostêrôn Câu 57 Hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật không xương sống là: A ecđisơn, hoocmôn não B juvenin C ơstrôgen D A B Câu 57... là: A hoocmôn sinh trưởng tuyến yên, tirôxin tuyến giáp B hoocmôn não C testostêrôn ơstrôgen D A C Câu 56 thể trẻ em gái vào thời kì dậy hoocmôn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất sinh lí... sinh B tâp tính học C tập tính có nguồn gốc bẩm sinh học tập D tập tính kiếm ăn Câu 35 Ta đặt tên chó gọi tên cần gọi chó chạy đến ta ứng dụng hình thức: A học tập điều kiện hoá hành động B học
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập học kì II môn SINH học, CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập học kì II môn SINH học, CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn tập học kì II môn SINH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay