Công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:12

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ÁNH TUYẾT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thời gian qua, với hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) phát triển cách mạnh mẽ, đóng góp vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế nói chung tỉnh Bình Định nói riêng Bên cạnh đóng góp đó, DNNVV Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt để tồn phát triển Khả cạnh tranh DNNVV thấp Bên cạnh vấn đề thiếu vốn, lý không phần quan trọng hạn chế trình độ quản lý chủ DNNVV Công tác kế toán phận nhiều hạn chế Theo tìm hiểu sơ bộ, công tác kế toán DNNVV sơ sài Tổ chức máy kế toán đơn giản (phần lớn có nhân viên kế toán thuê nhân viên kế toán làm công tác chứng từ); tổ chức sổ sách đơn giản, tuân thủ; tổ chức cung cấp thông tin báo cáo tài nhiều hạn chế sai lệch, minh bạch Từ bất cập hạn chế trên, việc hệ thống hóa hạn chế, nhận diện nguyên nhân gây tình trạng yếu tổ chức công tác kế toán DNNVV thật cần thiết, không cho quản lý điều hành quan quản lý nhà nước mà giúp cho DNNVV nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế toán Điều đó, góp phần nâng cao lực quản trị, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài có mục tiêu nghiên cứu sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Khái quát lý luận đặc điểm DNNVV tổ chức công tác kế toán loại hình doanh nghiệp - Vận dụng lý luận vào phân tích thực trạng công tác kế toán DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định Cụ thể, đề tài nhận diện bất cập, hạn chế công tác kế toán DNNVV, nguyên nhân bất cập - Qua đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán DNNVV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác kế toán DNNVV Cụ thể, đề tài nghiên cứu tổ chức bô máy kế toán, tổ chức tạo lập thông tin kế toán tổ chức cung cấp thông tin kế toán doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV địa bàn thành phố Quy nhơn số huyện lân cận Đề tài nghiên cứu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nhân địa bàn Tỉnh Bình Định Cụ thể, đề tài nghiên cứu loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần vốn nhà nước Đề tài không nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, hợp tác xã, hộ gia đình Phương pháp nghiên cứu Đề tài chọn phương pháp nghiên cứu thực tế, thu thập số liệu trực tiếp qua điều tra Cụ thể, để đánh giá bất cập nguyên nhân công tác kế toán DNNVV Bình Định, đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp qua câu hỏi điều tra Đối tượng trả lời câu hỏi điều tra chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty nhân viên kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 Số liệu thu thập xử lý, phân tích để hệ thống hóa bất cấp; tính toán tham số thống kê thích hợp để xác định nguyên nhân Kết cấu đề tài Nội dung đề tài phần mở đầu kết luận, gồm chương Chương 1: Công tác kế toán DNNVV Đề tài nghiên cứu tổng quan DNNVV, khái niệm DNNVV, nội dung công tác kế toán DNNVV Ngoài ra, đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán DNNVV Chương 2: Thực trạng công tác kế toán DNNVV Tỉnh Bình Định Đề tài nêu khái quát tình hình phát triển DNNVV tỉnh Bình Định, phân tích đặc điểm DNNVV tỉnh Bình Định Qua đó,đề tài nghiên cứu thực trạng công tác kế toán DNNVV tỉnh Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán DNNVV địa bàn Tỉnh Bình Định Đề tài đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán DNNVV kiến nghị nhà nước công tác kế toán loại hình doanh nhiệp Tổng quan tài liệu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, DNNVV Việt Nam không chịu sức ép cạnh tranh với công ty nước mà gay gắt, liệt từ tập đoàn đa quốc gia, công ty hùng mạnh vốn, thương hiệu trình độ quản lý Do vậy, để cạnh tranh DNNVV phải tìm cho hướng hợp Footer Page of 126 Header Page of 126 lý để tồn phát triển Chính vậy, DNNVV muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán tốt hiệu Vấn đề tổ chức công tác kế toán DNNVV nhiều tác giả nghiên cứu, bật có số nghiên cứu sau: Nghiên cứu “Tổ chức công tác kế toán DNNVV Việt Nam” (Nguyễn Thị Huyền Trâm, 2007) Luận văn hướng đến việc tổ chức công tác kế toán DNNVV Việt Nam, cách tiếp cận nghiên cứu giới thực tế tổ chức công tác kế toán DNNVV Việt Nam Luận văn sử dụng phương pháp định tính, phương pháp thống kê mẫu DNNVV Tác giả nêu lên nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán DNNVV quy định pháp lý, hệ thống kiểm soát nội bộ, khả ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ tài kế toán ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán DNNVV Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán DNNVV Việt Nam Đề tài “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển DNNVV Tỉnh Bình Định trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006 -2020” (Phan Ngọc Trung, 2007) Đề tài tập trung vào trình phát triển DNNVV tỉnh Bình Định với nội dung quản lý, xếp, tổ chức xây dựng cấu lại DNNVV cho phù hợp với đặc thù tỉnh trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Đề tài làm rõ sở khách quan tồn DNNVV tỉnh Trên sở đề xuất phương hướng giải pháp kiến nghị nhằm phát triển DNNVV địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006 – 2020 Nghiên cứu “Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”(Nguyễn Hữu Hoán, 2008) Tác giả bàn Footer Page of 126 Header Page of 126 hạn chế hệ thống kế toán DNNVV giải pháp nâng cao hiệu hệ thống kế toán DNNVV Việt Nam Nghiên cứu “Liên kết kế toán thuế Việt nam” (Nguyễn Công Phương, 2010) Tác giả nghiên cứu mối liên hệ kế toán thuế nước ta Nhận diện mức độ liên kết kế toán thuế có ý nghĩa thiết thực không quản lý điều hành vĩ mô mà thực hành kế toán thuế doanh nghiệp Kết nghiên cứu giúp cho đối tượng có liên quan vận dụng tốt công cụ kế toán – thuế điều hành tác nghiệp Đề tài “Công tác lập BCTC DNNVV địa bàn Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”(Nguyễn Thị Lệ Hằng, 2010) Luận văn nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ, mục tiêu mà DNVVN hướng đến lập BCTC nhân tố ảnh hưởng đến việc lập BCTC DNVVN Qua đó, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác lập BCTC doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp BCTC Nghiên cứu “Bàn mô hình nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán DNNVV”(Trần Đình Khôi Nguyên, 2010) Tác giả trình bày mô hình đề xuất từ nghiên cứu lý thuyết thử nghiệm Kết nghiên cứu tảng để tạo lập phát triển kế toán nhiều khía cạnh Dưới góc độ vĩ mô vi mô, từ đó, xem xét ảnh hưởng mô hình đến công tác kế toán DNNVV Đề tài “Phát triển DNNVV ngành công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định”( Lê Oanh Trưởng, 2011) Luận văn phân tích thực trạng phát triển DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bình Định, mặt thành công, vấn đề tồn nguyên nhân Footer Page of 126 Header Page of 126 Qua đó, đề giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bình Định thời gian đến Tóm lại, nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng DNNVV phát triển đất nước Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chưa sâu vào thực tế công tác kế toán DNNVV Nhận thức rõ điều này, luận văn vận dụng lý thuyết nghiên cứu trước để nghiên cứu tổ chức công tác kế toán DNNVV tỉnh Bình Định Từ đó, luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán DNNVV nói chung DNNVV tỉnh Bình Định nói riêng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) 1.1 ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 1.1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Tại Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ – CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh DNNVV a Đặc điểm quy mô hoạt động Các DNNVV có nhiều lợi DNNVV có quy mô nhỏ, có tính động, linh hoạt, tự sáng tạo kinh doanh b Đặc điểm tổ chức quản lý Công tác điều hành DNNVV thường mang tính trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DNNVV Các DNNVV, vào “Chế độ kế toán DNNVV” ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ tài áp dụng cho tất doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế nước 1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DNNVV 1.3.1 Khái quát tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ quy định Luật kế toán số 03/2003/QH 1.3.2 Các yêu cầu tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Yêu cầu tổ chức công tác kế toán DN phải quy định Luật kế toán số 03/2003/QH 1.3.3 Mục tiêu công tác kế toán DNNVV - Xác định tính minh bạch thông tin kế toán để tiếp nhận khoản tài trợ từ hệ thống Ngân hàng - Quản lý vốn nợ - Ra định đầu tư doanh nghiệp định đến vốn đầu tư doanh nghiệp - Tối thiểu hóa chi phí thuế - Tuân thủ quy định kê khai thuế thể trách nhiệm DN quan Nhà nước - Cung cấp thông tin cho cổ đông 1.3.4 Nội dung công tác kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa a Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Nội dung chứng từ kế toán, phải chứa đựng đầy đủ thông tin đặc trưng nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh theo quy định Điều 17 Luật kế toán b Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản, sổ kế toán phản ánh giao dịch Hệ thống tài khoản, sổ kế toán áp dụng cho DNNVV phận cấu thành chế độ kế toán doanh nghiệp phải thực quy định chế độ kế toán áp dụng cho DNNVV thực quy định Luật kế toán số 03/2003/QH c Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo tài (BCTC) - Mục tiêu đối tượng cung cấp thông tin BCTC Khi lập trình bày báo cáo tài kế toán phải tuân thủ yêu cầu quy định CMKTsố 21 - Tổ chức cung cấp thông tin báo cáo tài + Tổ chức cung cấp thông tin Bảng cân đối kế toán + Tổ chức cung cấp thông tin BCKQKD + Tổ chức cung cấp thông tintrong BCLCTT + Tổ chức cung cấp thông tin Bản TMTC 1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DNNVV 1.4.1 Quy mô doanh nghiệp 1.4.2 Tổ chức máy kế toán 1.4.3 Nhận thức hành vi doanh nghiệp a Mục tiêu, hành vi nhà quản trị DN Mục tiêu mà nhà quản trị DNNVV quan tâm thông tin cung cấp nội cho doanh nghiệp mục tiêu tối thiểu hóa chi phí thuế Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Bên cạnh đó, luận văn dựa vào nghiên cứu tác giả, để rút nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp bao gồm: Một là, quy mô doanh nghiệp Hai là, tổ chức công tác kế toán Ba là, nhận thức hành vi doanh nghiệp, cụ thể mục tiêu, hành vi nhà quản trị doanh nghiệp; trình độ hành vi nhân viên kế toán doanh nghiệp trình độ hành vi nhân viên kế toán thuê ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp Đây sở ban đầu cho việc khảo sát đánh giá DNNVV, đặc biệt DNNVV Tỉnh Bình Định trình bày chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DNNVV TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA DNNVV TỈNH BÌNH ĐỊNH Theo tài liệu Tổng điều tra doanh nghiệp năm 2010 Cục thống kê tỉnh Bình Định, Bình Định có 2.896 DNNVV, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp địa bàn tỉnh 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DNNVV TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Vấn đề nghiên cứu Luận văn đặt câu hỏi cần nghiên cứu sau: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Vấn đề 1: Thực trạng công tác kế toán DNNVV nào? Vấn đề 2: Mục tiêu công tác kế toán DNNVV gì? Vấn đề 3: Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán DNNVV? 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu a Chọn mẫu khảo sát Luận văn khảo sát 50 DNNVV, DN có đăng ký kinh doanh có quy mô vốn từ 500 triệu đồng đến 10 tỷ đồng b Bản câu hỏi điều tra Việc thu thập thông tin thực thông qua câu hỏi điều tra Bản câu hỏi thiết kế thành phần nhằm thu thập thông tin có liên quan đến câu hỏi Phần nhằm thu thập thông tin liên quan đến thực trạng tổ chức công tác kế toán DNNVV Phần gồm câu hỏi liên quan đến tổ chức máy kế toán DNNVV Phần bao gồm câu hỏi nhằm thu thập thông tin liên quan đến tính chất, lực nhân viên kế toán thuê Phần nhằm thu thập thông tin liên quan đến trình cung cấp thông tin kế toán DN Phần nhằm xác định mục tiêu nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến tổ chức công tác kế toán Phần nhằm đánh giá mức độ hiểu biết thông tin nhận thức chất lượng thông tin kế toán nhà quản trị Phần nhằm phân loại đánh giá cách tổng quát DN khảo sát c Thu thập thông tin điều tra xử lý số liệu Bản câu hỏi gởi đến 50 doanh nghiệp khảo sát Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Số lượng phiếu phát 50 bản, thu vào 50 Số liệu sau thu thập, xử lý thông qua phần mềm Excell Sử dụng thống kê mô tả tính toán tham số để trình bày kết thu thập Các câu hỏi có ý kiến trả lời sử dụng thang đo Likert tính giá trị trung bình để trình bày kết 2.3 TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 2.3.1 Thuộc tính doanh nghiệp Mẫu khảo sát bao gồm 15 DNTN, 21 công ty TNHH 14 công ty cổ phần Các công ty cổ phần có cổ đông gia đình chiếm tỷ lệ 64%, cổ đông không thuộc gia đình chiếm tỷ lệ 36% 2.3.2 Về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp a Việc lựa chọn tổ chức công tác chứng từ, sổ sách Kết khảo sát cho thấy, nhân viên kế toán doanh nghiệp người lựa chọn tổ chức công tác chứng từ, sổ sách kế toán doanh nghiệp (50%) Nhân viên kế toán thuê chiếm 46% Một số doanh nghiệp chủ doanh nghiệp lựa chọn (tỷ lệ 4%) b Hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp Qua kết khảo sát, DNNVV tỉnh Bình Định có 84% doanh nghiệp có hệ thống sổ sách kế toán áp dụng theo quy định Bộ tài Một số doanh nghiệp (16%) xây dựng hệ thống sổ sách vào quy định Bộ tài theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp c Thực ghi sổ doanh nghiệp Phần lớn doanh nghiệp có nhân viên kế toán để thực công việc ghi sổ kế toán (86%) Có 12% doanh nghiệp thuê kế toán bên thực việc ghi sổ kế toán Số lại (2%) chủ doanh nghiệp tự theo dõi ghi sổ Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Theo khảo sát, công ty cổ phần công ty TNHH sử dụng chủ yếu hệ thống sổ theo quy định BTC, bên cạnh đó, có số DN có sử dụng thêm hệ thống sổ sách theo yêu cầu quản lý DN Việc ghi sổ kế toán viên doanh nghiệp thực 100%, công ty cổ phần, công ty TNHH 90,48%, với DNTN chiếm tỷ lệ 66,67%, số (6,67%) chủ doanh nghiệp thực 2.3.3 Tổ chức máy kế toán Trong 50 doanh nghiệp khảo sát nhân viên kế toán có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 51%, cao đẳng với tỷ lệ 30%, trung cấp chiếm tỷ lệ 16%, lại trình độ sơ cấp(3%) Về trình độ chuyên môn nhân viên kế toán ta thấy Ở Công ty cổ phần, số nhân viên có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao, công ty TNHH DNTN số nhân viên có trình độ cao đẳng trung cấp chủ yếu Tại doanh nghiệp điều tra, số nhân viên kế toán thuê công ty TNHH, DNTN chiếm tỷ lệ lớn tương ứng với 61,9% 60% Trong đó, số nhân viên kế toán làm việc trực tiếp doanh nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ, tương ứng 38,10% 40% 2.3.4 Bản chất công việc kế toán thuê Theo kết khảo sát, có 23 doanh nghiệp (46%) thuê kế toán bên Công việc phát sinh hàng tháng nhân viên kế toán thuê thực lập tờ khai thuế GTGT (77%); báo cáo nhập xuất tồn (19%); báo cáo lại phát sinh tháng báo cáo công nợ (4%) Bên cạnh đó, nhân viên kế toán thuê thực báo cáo theo yêu cầu nhà quản trị doanh nghiệp Như lập báo cáo tổng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 hợp toàn công ty (17%), lại 83% không lập thêm báo cáo báo cáo tài 2.3.5 Về cung cấp thông tin kế toán doanh nghiệp - Báo cáo tài năm Trong 50 doanh nghiệp khảo sát cho thấy, tất DN trả lời BCTC năm cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp Ngoài ra, 90% doanh nghiệp cung cấp BCTC năm cho ngân hàng; 10% cung cấp cho cổ đông không tham gia quản lý Khảo sát đối tượng lựa chọn phương pháp kế toán để lập BCTC cho thấy, 50% nhân viên kế toán lựa chọn phương pháp kế toán 46% nhân viên kế toán thuê Một số doanh nghiệp, có 4% chủ doanh nghiệp lựa chọn phương pháp kế toán - Báo cáo tài quý Tại DN khảo sát, số lượng nhân viên kế toán lựa chọn phương pháp kế toán công ty cổ phần chiếm tỷ lệ 85,71%, công ty TNHH 61,91%, 60% DNTN Số lại nhân viên kế toán thuê thực việc lựa chọn phương pháp kế toán để lập BCTC Kết khảo sát cho thấy, số lượng DN lập BCTC quý ít, 42,86% công ty cổ phần, 4,76% công ty TNHH, DNTN 6,67% doanh nghiệp Như vậy, có 16% doanh nghiệp khảo sát lập BCTC quý Nhưng BCTC quý chủ yếu nộp cho chủ nợ (ngân hàng) 33%, nhà quản trị (67%) 2.3.6 Về mục tiêu công tác kế toán DNNVV Kết khảo sát cho thấy rằng, hầu hết doanh nghiệp khảo sát mục tiêu tối thiểu hóa thuế phải trả mục tiêu ưu Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tiên hàng đầu (giá trị trung bình = 4.62), mục tiêu mục tiêu tuân thủ kê khai thuế, thể trách nhiệm doanh nghiệp quan quản lý Nhà nước ưu tiên thứ hai (trung bình 4.44 4.38 ) Các mục tiêu tổ chức công tác kế toán đơn vị để phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp quan tâm vấn đề quản lý vốn nợ (trung bình =3.86); vấn đề đưa định để nhà quản trị đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đơn vị (trung bình = 3.38) Mục tiêu thông tin cung cấp cho đối tượng bên nhà quản trị DN mặn mà 2.3.7 Quan điểm nhà QT công tác kế toán a Thuộc tính thông tin nhà quản trị doanh nghiệp tổ chức công tác kế toán Phân tích kết điều tra cho thấy , thông tin đáng tin cậy thông tin kịp thời hai thuộc tính thông tin nhà quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ quan tâm nhiều (giá trị trung bình 4.02 4.10) Thông tin phản ánh thực tế nhà quản trị quan tâm nhiều (giá trị trung bình 3.54) Những thuộc tính lại quan tâm b Yêu cầu tổ chức công tác kế toán Kết trình bày, phần lớn nhà quản trị cho nguyên tắc tổ chức công tác kế toán phải đạt yêu cầu thông tin đầy đủ hữu ích cho việc định nhà quản trị thông tin đáng tin cậy (trung bình 3.50; 3.78; 4.02) Các nhà quản trị chưa quan tâm nhiều đến yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, chủ nợ hay sử dụng thông tin để so sánh doanh nghiệp hay niên độ Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT Kết phân tích số liệu điều tra DNNVV cho thấy công tác kế toán DNVVN nhiều hạn chế Cụ thể: - Phần lớn vốn kinh doanh DN nhóm cá nhân có quan hệ gia đình với góp vốn tự điều hành SXKD - Một số doanh nghiệp có nhân viên kế toán thuê kế toán bên - Tại số doanh nghiệp có thuê kế toán bên - Đa số doanh nghiệp không lập BCTC quý - Trong loại hình doanh nghiệp khảo sát công ty TNHH DNTN có quan tâm đầu tư mức cho công tác kế toán đơn vị Những hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân Thứ nhất, nhận thức nhà quản trị, tổ chức công tác kế toán DNNVV chưa trọng đầy đủ Thứ hai, DN nghiên cứu, tổ chức máy kế toán doanh nghiệp quan tâm đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao trình độ chuyên môn nhiều hạn chế Do vậy, số doanh nghiệp thuê nhân viên kế toán bên để thực công việc phát sinh DN Thứ ba, cung cấp thông tin kế toán cho doanh nghiệp phần lớn doanh nghiệp không lập BCTC quý Về mục tiêu công tác kế toán DNNVV, kết phân tích cho thấy mục tiêu tối thiểu hóa chi phí thuế phải trả, tuân thủ quy định kê khai thuế, thể trách nhiệm doanh nghiệp với quan chức quan tâm mức Bên cạnh đó, Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 mục tiêu hướng đến đối tượng sử dụng thông tin bên quan tâm Về thuộc tính thông tin doanh nghiệp, nhà quản trị quan tâm đến thông tin đáng tin cậy thông tin kịp thời Thông tin phản ánh thực tế, thông tin kiểm tra được nhà quản trị quan tâm Quan điểm nhà quản trị công tác kế toán, nhà quản trị quan tâm thông qua thông tin đáng tin cậy Thông tin hữu ích để giúp nhà quản trị đề định đầu tư quan tâm Còn thông tin khác thông tin so sánh doanh nghiệp, thông tin đối tượng bên … nhà quản trị quan tâm Như vậy, nhận thức nhà quản trị việc tổ chức công tác kế toán DNNVV chưa cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực tế khảo sát cho thấy, DNVVN chưa đánh giá tầm quan trọng công tác kế toán hoạt động doanh nghiệp Tổ chức kế toán nhiều yếu doanh nghiệp thuê kế toán bên ngoài, việc ghi chép lập báo cáo chưa trọng đầu tư cao, không mang tính kịp thời Hệ tất yếu doanh nghiệp có hệ thống kế toán yếu kém, hoạt động hiệu thông tin cung cấp không kịp thời định đầu tư Bên cạnh đó, BCTC doanh nghiệp việc phải nộp cho quan thuế theo quy định đối tượng cung cấp chủ yếu Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 cho đơn vị ngân hàng, đối tượng khác bên doanh nghiệp không quan tâm Mục đích lập báo cáo hầu hết doanh nghiệp chủ yếu mục đích thuế, mang tính đối phó với quan chức Bên cạnh đó, mục tiêu nhằm phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp quan tâm chưa nhiều Nhận thức doanh nghiệp BCTC thấp, chưa đầy đủ Doanh nghiệp chưa biết sử dụng thông tin cung cấp BCTC để phát huy tối đa giá trị mà mang lại nhằm phục vụ cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp cho đối tượng sử dụng khác Tổ chức công tác kế toán DNNVV nhiều hạn chế, đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng thông tin kế toán, để phù hợp với tình hình cạnh tranh khốc liệt Chính vậy, DNNVV muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán tốt, hiệu CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC DNVVN Công tác kế toán doanh nghiệp có vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Xuất phát điểm thấp phần lớn chủ DNNVV kéo theo hệ lụy công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Mục tiêu đặt cần hoàn thiện văn pháp lý có liên quan đến DNNVV tăng cường công tác kế toán, tăng cường chế tài vi phạm thuế để hoàn thiện công tác kế toán DNNVV 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DNNVV 3.2.1 Nâng cao nhận thức ý thức chủ doanh nghiệp tầm quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Nhà quản trị DN phải người nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán, cụ thể: - Tự trang bị kiến thức tài - Coi trọng việc tổ chức máy kế toán - Tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển xử lý chứng từ - Lãnh đạo doanh nghiệp phải người nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán Lãnh đạo DN cần xác định vấn đề tuyển dụng nhân kế toán theo hai hướng: + Đối với DN có quy mô vừa, nhận nhân viên để làm công việc kế toán chỗ + Đối với DNNVV có quy mô nhỏ siêu nhỏ, sử dụng dịch vụ đại lý thuế, dịch vụ kê toán uy tín để góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán 3.2.2 Tổ chức hệ thống kế toán Trong bối cảnh DNNVV cần có số giải pháp để tổ chức tốt công tác kế toán DN Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Xây dựng máy kế toán phù hợp với cấu quản lý đơn vị Bộ máy kế toán DNNVV bố trí theo mô hình sau: + Đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ nên bố trí nhân viên kế toán thuê kế toán bên + Đối với doanh nghiêp có quy mô nhỏ, nên bố trí từ đến nhân viên kế toán + Đối với doanh nghiệp có quy mô vừa nên có từ đến nhân viên kế toán bắt buộc phải có kế toán trưởng - Tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển xử lý chứng từ khâu quan trọng, định đến thông tin kế toán - Việc cung cấp thông tin kế toán phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội phải thấy ý nghĩa báo cáo kế toán quản trị - Cần phải sớm ứng dụng công nghệ thông tin quản lý - Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán tư vấn lập BCTC tổ chức nghề nghiệp 3.2.3 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn NV Trình độ nhân viên kế toán ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác kế toán Để đảm bảo việc tồn lâu dài doanh nghiệp kinh tế doanh nghiệp cần có chế độ hỗ trợ kinh phí cho nhân viên học tập nâng cao trình độ cho nhân viên Như vậy, nhân viên kế toán yên tâm công tác làm việc có hiệu cho doanh nghiệp 3.2.4 Các chế tài Một điều cần thiết để nâng cao chất lượng công tác kế toán Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 cho doanh nghiệp nhỏ vừa vấn đề chế tài công tác hạch toán kế toán Từ đó, vi phạm công tác kế toán hạn chế 3.2.5 Phát triển dịch vụ tài chính, kế toán Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ tài đời hướng dẫn việc đăng ký hành nghề quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế Cần thiết phải có quy định phạm vi hoạt động kinh doanh lĩnh vực Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển loại hình đại lý này, cần có chế độ ưu đãi riêng tài ưu đãi thuế TNDN thời hạn định 3.2.6 Chương trình đào tạo gắn với thực tiễn Tại số sở đào tạo đào tạo chưa có đánh giá khả đáp ứng chương trình đào tạo sở việc thõa mãn kiến thức, kỹ cho người hành nghề Do đó, quan soạn thảo, hoạch định sách thuế sách kế toán, cần tăng cường trao đổi, hội thảo để xác định bước thu hẹp khoảng cách sách cách hợp lý Trong trình soạn thảo cần có hài hòa sách với trình triển khai áp dụng vào thực tế Bên cạnh đó, sở đào tạo, nên tăng chương trình thực hành chuyên môn để sinh viên nắm bắt thực tế hạch toán kế toán, giúp cho sinh viên sau trường tiếp cận thực tế tổ chức công tác kế toán tốt đơn vị công tác Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG Những phân tích cho thấy tầm quan trọng thông tin kế toán cung cấp cho người sử dụng Do vậy, cần tìm hạn chế tồn để từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán DNNVV Điều đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển khối DNNVV kinh tế đất nước Vì hệ thống kế toán có chất lượng cao cung cấp thông tin so sánh được, đáng tin cậy thích hợp cho người định cần thiết để mở cửa kinh tế tham gia vào thị trường toàn cầu Có thể nói, việc ban hành Chế độ kế toán cho DNNVV kết trình đổi Tuy nhiên, kết bước đầu tạo dựng cho trình phát triển hội nhập, sách kế toán thiếu, chưa đồng cần sửa đổi bổ sung kịp thời Trong chương cho thấy, để nâng cao chất lượng thông tin kế toán DNNVV cần có phối hợp đồng bên có liên quan nhằm cải thiện công tác kế toán DNNVV Việc trước tiên vấn đề nâng cao nhận thức ý thức chủ doanh nghiệp, phải có đầu tư mức cho tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thông tin kế toán mang lại hiệu tránh thất thu cho Ngân sách Nhà nước Như vậy, nổ lực tự thân doanh nghiệp, cần trợ giúp quan Nhà nước nhằm tạo điều kiện để DNNVV cạnh tranh, tồn đóng góp nhiều cho xã hội Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN DNVVN ngày khẳng định vị trí quan trọng phát triển kinh tế Mặc dù, nhiều khó khăn doanh nghiệp bước khắc phục để tồn phát triển Việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho DNNVV phù hợp cần thiết Tuy nhiên, không đảm bảo đặc tính, chất lượng thông tin kế toán thông tin kế toán không hữu ích Dựa vào kết nghiên cứu trước đây, luận văn làm rõ mục tiêu mà DN hướng đến tổ chức công tác kế toán Trên sở lý thuyết, luận văn tiến hành chọn mẫu thực khảo sát để đánh giá Kết nghiên cứu rõ mục tiêu mà DNNVV đặc biệt quan tâm vấn đề thuế tuân thủ quy định kê khai thuế tối thiểu hóa chi phí thuế phải trả Các mục tiêu cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm Việc cung cấp thông tin cho đối tượng khác bên doanh nghiệp trọng Qua thực tế khảo sát cho thấy công tác kế toán DNNVV có nhiều điều hạn chế không lập BCTC quý, đội ngũ kế toán DN lượng không tương xứng với chất Nguyên nhân hạn chế bắt nguồn từ nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán DNNVV nêu trên, nhân tố trội nhận thức nhà quản trị doanh nghiệp Công tác kế toán khâu quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, kết nghiên cứu cho thấy DNNVV trọng công tác kế Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 toán Do vậy, vấn đề hoàn chỉnh công tác kế toán DNNVV nhiệm vụ đặt cho quan nhà nước thân doanh nghiệp Trên sở đánh giá thực trạng cần xác định mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác kế toán Luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán DNNVV thời gian tới Các giải pháp chủ yếu hướng việc hoàn chỉnh sách, chế độ kế toán ban hành Phải có đầu tư mức cho tổ chức kế toán doanh nghiệp thân nhà quản trị phải nỗ lực để cập nhật kiến thức phù hợp với trình hoạt động doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần hỗ trợ giám sát quan chức đảm bảo cung cấp thông tin có chất lượng cho người sử dụng Tuy nhiên, luận văn nhiều điểm hạn chế Trước hết, quy mô mẫu khảo sát nhỏ so với thực tế Các doanh nghiệp khảo sát chưa mang tính đại diện cho DNNVV địa bàn Tỉnh Tuy nhiên, kết cung cấp thông tin ban đầu làm sở cho nghiên cứu sau thực mẫu lớn Các nghiên cứu sau tăng thêm cỡ mẫu để kết xác Đồng thời, nghiên cứu mức độ tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán DNNVV để khẳng định chất lượng thông tin kế toán loại hình DN Sau cùng, hy vọng luận văn góp phần cho việc bước hoàn thiện công tác kế toán DNNVV nâng cao chất lượng thông tin kế toán, để thực cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng Footer Page 26 of 126 ... chức công tác kế toán tốt, hiệu CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC DNVVN Công tác kế. .. CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DNNVV 1.3.1 Khái quát tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ quy định Luật kế toán số 03/2003/QH 1.3.2 Các yêu cầu tổ chức công tác kế toán doanh. .. chức công tác kế toán loại hình doanh nghiệp - Vận dụng lý luận vào phân tích thực trạng công tác kế toán DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định Cụ thể, đề tài nhận diện bất cập, hạn chế công tác kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay