Công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đức Nhâ

26 22 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:12

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ ĐĂNG ĐOÀN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 2: PGS TS Đỗ Văn Viện Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hầu hết doanh nghiệp nước công tác sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, họ xây dựng kế hoạch đủ rộng xa Bảng kế hoạch, hoạch định họ chuẩn bị kỹ càng, khoa học nên họ đối phó nhanh tối ưu thay đổi môi trường bên lẫn bên Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu giải tình xảy thường gánh chịu chi phí cao, đánh hội kinh doanh Với lý trên, chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: “Công tác hoạch định tổng hợp Công ty Cổ phần Đức Nhân" Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lí luận công tác hoạch định tổng hợp doanh nghiệp Phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Đức Nhân đánh giá khách quan thực trạng Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định tổng hợp giúp Công ty Cổ phần Đức Nhân Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác hoạch định Công ty Cổ phần Đức Nhân 3.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn: + Về không gian: giới hạn phạm vi quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đức Nhân Footer Page of 126 Header Page of 126 + Về thời gian: năm (2009-2011) định hướng phát triển công ty thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích kinh tế, xã hội - Phương pháp so sánh - Phương pháp thu thập xử lí thông tin - Phương pháp thống kê Nghiên cứu thức nghiên cứu định lượng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm phần: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định tổng hợp, phương pháp hoạch định tổng hợp tiền đề để thực hoạch định tổng hợp Chương 2: Những nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch-hoạch định Công ty Cổ phần Đức Nhân Chương 3: Giải pháp công tác kế hoạch, hoạch định tổng hợp Công ty Cổ phần Đức Nhân Tài liệu tổng quan Đề tài lập hoạch định tổng hợp đề tài mới, hầu hết nghiên cứu trước liên quan đến công tác kế hoạch như: Vai trò công tác lập kế hoạch Căn thiết lập kế hoạch Quá trình lập kế họach Các yếu tố tác động đến công tác lập kế hoạch Các phương pháp lập kế hoạch Tuy nhiên vấn đề hoạch định tổng hợp: biến đổi mức sản xuất phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu (luôn thay đổi) với hiệu kinh tế cao chưa nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP, CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP VÀ CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 1.1 PHẠM VI-MỤC TIÊU-SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Hoạch định tổng hợp: phát triển kế hoạch sản xuất trung hạn nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với nhu cầu đạt hiệu kinh tế cao 1.1.1 Phạm vi, thời gian hoạch định tổng hợp: thường từ 12 đến 18 tháng, tuỳ theo đặc trưng nghành Đối tượng hoạch định tổng hợp khả sản xuất, hay mức sản xuất khả hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường khoảng thời gian 1.1.2 Mục tiêu hoạch định tổng hợp: phát triển kế hoạch sản xuất thực tối ưu 1.2 PHƯƠNG PHÁP CỦA HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 1.2.1 Các chiến lược đáp ứng nhu cầu thay đổi a Sự thay đổi nhu cầu: Nhu cầu thay đổi tạo thách thức với người lập kế hoạch, buộc họ phải tìm cách tạo mức sản xuất thay đổi theo thời gian cho phù hợp với nhu cầu cách hiệu b Các ứng phó với nhu cầu thay đổi mức sản xuất lực sản xuất nhu cầu Hình 1.2 : Triển khai mức sản xuất Footer Page of 126 thời gian Header Page of 126 c Các chiến lược cụ thể thường sử dụng c1 Chiến lược hấp thụ dao động nhu cầu: * Biến đổi tồn kho * Đặt hàng sau * Dịch chuyển nhu cầu c2 Chiến lược thay đổi mức sản xuất : * Tăng làm việc cho công nhân * Bố trí mức sản xuất cao, không làm thêm * Hợp đồng với nhà thầu phụ c3 Chiến lược thay đổi lực lượng lao động : * Thuê thêm công nhân nhu cầu tăng cao * Cho việc nhu cầu giảm 1.2.2 Hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp a Phương pháp chung Lập KH Tg chuẩn bị Tg thực KH khái quát Quy trình lập tổ chức thực kế hoạch Hình 1.3 : Quy trình lập tổ chức thực kế hoạch b Lập Kế hoạch *Phương pháp hoạch định định mức công nghệ: Căn để tính nhu cầu nguồn lực theo phương pháp quy trình công nghệ loại sản phẩm, dịch vụ; phác thảo kế hoạch, định mức công nghệ * Phương pháp hoạch định nhu cầu nguồn lực MRP d Đánh giá dự thảo kế hoạch giải pháp: d1.Đánh giá dự thảo kế hoạch d2.Các giải pháp khắc phục cân đối Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải a Phương pháp chung Lập kế hoạch cho giai đoạn ngắn sở cân đối khả tổng hợp dựa vào sản phẩm qui ước Kế hoạch tổng hợp trở thành tảng cho cân đối cụ thể (các kế hoạch tiến độ) b Phương pháp dự thảo khử lỗi Các kiện lập KH : nhu cầu, hạn chế, công cụ Đề phương án khả sản xuất tìm cách sửa p/a Tính chi phí kế hoạch chưa tốt Nhận xét sai lầm Kế hoạch chấp nhận Hình 1.4 : Mô hình dự thảo khử lỗi c Các chiến lược áp dụng c1 Chiến lược biến đổi lao động túy c2 Chiến lược biến đổi tồn kho tuý c3 Chiến lược hỗn hợp lao động, thêm giờ, chờ việc Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 1.3.1 Cơ cấu sản xuất a Khái niệm cấu sản xuất Cơ cấu sản xuất tổng hợp tất phận sản xuất phục vụ sản xuất, hình thức xây dựng phận ấy, phân bố không gian mối liên hệ sản xuất chúng với b Các phận hình thành cấu sản xuất * Bộ phận sản xuất * Bộ phân sản xuất phụ trợ * Bộ phận sản xuất phụ * Bộ phận phục vụ sản c Các cấp cấu sản xuất Phân xưởng - Ngành - Nơi làm việc d Các kiểu cấu sản xuất Xí nghiệp – Phân xưởng – Nghành – Nơi làm việc Xí nghiệp – Phân xưởng – Nơi làm việc Xí nghiệp – Nghành – Nơi làm việc Xí nghiệp – Nơi làm việc e Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu sản xuất - Chủng loại, đặc điểm kết cấu yêu cầu chất lượng SP - Chủng loại, khối lượng, đặc tính lý hóa NVL - Máy móc, thiết bị công nghệ - Trình độ chuyên môn hóa hiệp tác hóa sản xuất f Phương hướng hoàn thiện cấu sản xuất: hoàn thiện cấu sản xuất giải theo hướng sau: f1.Lựa chọn đắn nguyên tắc xây dựng phận sản xuất f2 Giải quan hệ cân đối phận sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 f3.Coi trọng bố trí mặt 1.3.2 Loại hình sản xuất a Khái niệm loại hình sản xuất: biểu thị trình độ chuyên môn hóa nơi làm việc b Đặc điểm loại hình sản xuất b1.Loại hình sản xuất khối lượng lớn b2 Đặc điểm loại hình sản xuất hàng loạt b3.Đặc điểm sản xuất đơn b4.Sản xuất dự án c Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất c1.Trình độ chuyên môn hóa xí nghiệp c2 Mức độ phức tạp kết cấu sản phẩm c3.Qui mô sản xuất xí nghiệp 1.3.3 Dự báo Là cách lấy liệu qua làm kế hoạch cho tương lai nhờ mô hình toán học hay dùng cách chủ quan hay trực giác để tiên đoán tương lai phối hợp hai cách a Dự báo theo thời gian b.Ảnh hưởng chu kỳ sống sản phẩm phát triển doanh số bán hàng suy tàn giới thiệu chín mùi Hình 1.5 : Chu kỳ sản phẩm c Các loại dự báo Dự báo tình hình kinh tế Footer Page of 126 thời gian Header Page 10 of 126 Dự báo công nghệ Dự báo nhu cầu hoạch định d Phương pháp dự báo định tính d1 Ý kiến ban điều hành d2 Ý kiến phận bán hàng d3 Phương pháp Delphi d4 Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng d5 Phương pháp định lượng e Các bước tiến hành dự báo Xác định công dụng dự báo, đạt mục tiêu gì? Chọn lựa loại sản phẩm cần dự báo Xác định độ dài thời gian dự báo : ngắn, trung, dài hạn Chọn mô hình dự báo Tập hợp số liệu cần thiết để tính dự báo Phê chuẩn mô hình dự báo Tiến hành dự báo Áp dụng kết dự báo f Phương pháp dự báo chuỗi thời gian: g Phương pháp hoạch định theo xu hướng (hồi quy thời gian) 1.3.4 Năng lực sản xuất a Khái niệm : khả tối đa sản xuất sản phẩm năm đo đơn vị vật (tấn, mét, cái, lít ) b Phương pháp xác định lực sản xuất đơn vị máy móc thiết bị Ntb = Nh x Tk c Phương pháp xác định lực sản xuất phận hay công đoạn Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Mth= Mcn + Mpv + Mql Mth: mức lao động tổng hợp Mcn : mức lao động công nghệ Mpv : mức lao động phục vụ Mql : mức lao động quản lý 1.3.6 Phương pháp quy đổi sản phẩm quy ước Ta có công thức sau : Si = ∑ t j * a j Trong : aj : hệ số quy đổi công đoạn j so với thành phẩm tj : chi tiết sản phẩm t công đoạn thứ j KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoạch định tổng hợp: phát triển kế hoạch sản xuất trung hạn nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với nhu cầu đạt hiệu kinh tế cao Mục tiêu hoạch định tổng hợp: phát triển kế hoạch sản xuất thực tối ưu Các chiến lược cụ thể thường sử dụng: Chiến lược hấp thụ dao động nhu cầu Chiến lược thay đổi mức sản xuất Chiến lược thay đổi lực lượng lao động Các phương pháp hoạch định thường áp dụng sau: Hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp Hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải Các tiền đề thực hoạch định tổng hợp sau: Cơ cấu sản xuất Loại hình sản xuất Dự báo Năng lực sản xuất Định mức kỹ thuật Phương pháp quy đổi sản phẩm quy ước Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH-HOẠCH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN 2.1 THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN Địa : Tổ 1, phường Ngô Mây, thành phố KonTum, tỉnh KonTum Công suất nhà máy : 20 cont 40 feet/tháng = 3.000m3 tinh chế/năm Sản phẩm chính: sản phẩm đồ gỗ nhà - trời,ván ghép, ván dăm nhân tạo Sơ đồ tổ chức Công ty: (tham khảo phần phụ lục) Sản phẩm Công ty: Đồ gỗ nội thất, ngoại thất,Ván ghép thanh, Ván dăm nhân tạo 2.1.2 Hệ thống sản xuất Công ty Cổ phần Đức Nhân có hệ thống sản xuất theo đơn hàng tức nhận đơn đặt hàng khách hàng 2.1.3 Tổ chức sản xuất Công ty CP Đức Nhân a Cơ cấu sản xuất Bộ phận sản xuất Bộ phận SX phụ Bộ phận sản xuất phụ trợ Bộ phận phục vụ SX Kiểu cấu sản xuất Công ty sau: Công ty PX SX Tổ SX Nơi LV Hình 2.1 : Cơ cấu sản xuất Công ty CP Đức Nhân (Nguồn : Phòng Kế hoạch kinh doanh-Công ty CP Đức Nhân) b Loại hình sản xuất : Công ty áp dụng loại Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 hình sản xuất hàng loạt c Phương pháp tổ chức sản xuất Tạo phôi - Cắt phách - Rong, Lọng - Tubi, Bào Định hình - Cắt phay - Khoan đục - Đánh bóng Lắp ráp - Lắp ráp - Phun màu Đ G Hình 2.2 : Phương thức tổ chức sản xuất Công ty CP Đức Nhân (Nguồn : Phòng Kế hoạch kinh doanh-Công ty CP Đức Nhân) d Bố trí sản xuất : Công ty bố trí theo nhóm kết hợp bố trí theo dây chuyền công nghệ Tạo phôi - Cắt phách - Rong, Lọng - Tubi, Bào Bộ phận sản xuất phụ Bộ phận Hậu cần (Vật tư, nguyên liệu) Định hình - Cắt phay - Khoan đục - Đánh bóng Bộ phận Cơ điện Lắp ráp - Lắp ráp - Phun màu Đóng gói Hình 2.3: Bố trí mặt Công ty CP Đức Nhân (Nguồn : Phòng Kế hoạch kinh doanh-Công ty CP Đức Nhân) 2.1.4 Tình hình máy móc thiết bị Công ty Cổ phần Đức Nhân : (theo bảng phụ lục đính kèm) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đức Nhân từ năm 2009-2011 2.1.6 Phương pháp quy đổi sản phẩm quy ước Hệ số quy đổi sau : Tại tổ Tạo phôi : 1,3 m3 chi tiết thô/ 01 m3 thành phẩm Tại tổ Định hình : 1,1 m3 chi tiết tinh/01 m3 thành phẩm Tại tổ Lắp Ráp : 1,02 m3 cụm sản phẩm / 01m3 thành phẩm Tại tổ Đóng gói : m3 cụm sản phẩm / 01 m3 thành phẩm 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN 2.2.1 Hệ thống tiền đề để lập kế hoạch Công ty CP Đức Nhân a.Năng lực có Công ty * Máy móc thiết bị * Năng lực lao động b Đơn hàng ổn định khách hàng truyền thống c Năng lực lập kế hoạch, giải pháp nhân viên duyệt kế họach ban Giám đốc d Số liệu thống kê hàng năm cứ, sở cho việc lập kế hoạch năm 2.2.2 Nội dung phương pháp lập kế hoạch : phương pháp lập kế hoạch Công ty theo bước sau: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Nhận đơn đặt hàng Phân tích hiệu quả, tính khả thi đơn hàng Xem xét chấp nhận ko chấp nhận Đàm phán từ chối đơn hàng Triển khai sản xuất mẫu đối chứng Phân bổ kế hoạch sản xuất cho KL tinh < 300m3/tháng Giao kế hoạch cho phân xưởng, phận giám sát thực Giao hàng theo đơn hàng.Nhập kho chưa đến hạn giao hàng Hình 2.4 : Các bước lập kế hoạch Công ty CP Đức Nhân (Nguồn : Phòng Kế hoạch kinh doanh-Công ty CP Đức Nhân) 2.2.3 Lập kế hoạch kinh doanh năm : chủ yếu dựa vào đơn hàng khách hàng đặt vào số liệu thống kê năm khứ 2.2.4 Quy trình nhận đơn hàng triển khai kế hoạch xác lập: Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Nhận đơn đặt hàng Phân tích hiệu quả, tính khả thi ko chấp nhận xem xét chấp nhận Triển khai sx mẫu đối chứng Đưa vào KH tổng thể để triển khai Hình 2.5: Quy trình lập kế hoạch & triển khai sản xuất – Công ty Cổ phần Đức Nhân (Nguồn : Phòng Kế hoạch kinh doanh-Công ty CP Đức Nhân) * Đánh giá công tác lập kế hoạch Công ty CP Đức Nhân: - Muốn phát triển nghành hàng Nội thất Công ty nên đầu tư thêm máy móc thiết bị đòi hỏi tự động độ xác cao - Phụ thuộc nhiều vào 01 khách hàng, rủi ro cao khách hàng kinh doanh không hiệu từ chối đặt hàng - Các tiền đề chưa quan tâm đến thị trường lao động - Việc đưa tiêu : số lượng, doanh số, lợi nhuận, lãi ….như mang tính chủ quan - Chất lượng lập kế hoạch thấp, thông tin thu thập tin cậy , chưa xác mà kế hoạch lập có tiêu có chênh lệch lớn so với tình hình thực -Công ty chưa trọng tới việc lập kế hoạch chiến lược Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 dài hạn mà ý đến việc lập kế hoạch tác nghiệp cho năm,quý, tháng - Các định mức chi phí : chưa tính toán biến động tăng giá, lạm phát đặc biệt : vật tư, nguyên liệu, cước vận chuyển… - Chưa xây dựng phương án dự phòng cho tiêu kế hoạch - Chưa phân bổ kế hoạch tác nghiệp cho phận, phòng ban nhằm hoàn thành tiêu cụ thể để hoàn thành mục tiêu chung toàn Công ty - Tiềm lực tài Công ty yếu, Công ty phải vay nợ nhiều từ ngân hàng - Năng suất lao động thấp , giá thành sản phẩm tương đối cao điều kiện cách xa nơi nhập nguyên liệu cảng xuất (cảng Qui Nhơn) - Công ty lợi nguyên liệu : nguyên liệu địa phương chưa có chứng nhận FSC (quản lý bảo vệ rừng bền vững) nguyên liệu không phù hợp với yêu cầu khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG - Công ty chưa xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản xuất phổ biến rộng rãi cho CBCNV, việc lập chiến lược HĐQT đề ra, Công ty không rõ ràng mục tiêu - Hiện Công ty sản xuất sản phẩm xuất cho khách hàng nước ngoài, phụ thuộc nhiều vào đơn đặt hàng vào đầu mùa vụ (tháng 06 hàng năm) - Không áp dụng phương pháp dự báo việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược Việc lập kế hoạch hàng năm chủ yếu dựa vào số liệu thống kê năm liền kề trước kinh nghiệm người lập kế hoạch Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Việc xác định lực sản xuất hàng năm chủ yếu dựa vào số liệu thống kê năm liền kề trước kinh nghiệm người lập kế hoạch Không đo lường cụ thể phương pháp định lượng - Công tác hoạch định tổng hợp không lập chi tiết cụ thể Nếu không thực lực sản xuất đáp ứng yêu cầu thời gian giao hàng giải khó khăn trước mắt Tuy nhiên chưa phân tích yếu tố chi phí việc áp dụng chiến lược nói CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CP ĐỨC NHÂN Theo số liệu thống kê : PX hàng Nội thất Ngoại thất 03 năm liền kề sau số số liệu liên quan : 3.1 NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VỀ NHU CẦU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NHÂN ĐẾN NĂM 2017, PHÂN THEO MÙA Ta có số liệu thống kê 05 năm trước, lập biểu sau: Ta có phương trình xu hướng : y = a + b*x = 2.236 -41 * x Vậy nhu cầu tiêu thụ năm 2012 : y = 2236- 41*4=1993(m3) năm sau : Năm Nhu cầu (m3) 2013 1949 2014 1908 2015 1867 2016 1826 2017 1785 Dự đoán nhu cầu tiêu thụ theo mùa sau : Nhu cầu tiêu thu năm 2012 : 1.993 m3, phân theo tháng sau : Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Bảng 3.2B : Chỉ số tiêu thụ mùa năm 2012 Tháng 10 11 12 Tổng : Hệ số mùa 0,84 0,96 0,97 0,98 1,08 1,07 0,89 0,97 1,17 1,24 1,12 0,72 Nhu cầu tháng(m3) 140 159 161 163 179 178 148 161 194 206 186 120 1.993 Nhận xét : - Hiện Công ty đăng sản xuất sản phẩm xuất khẩu, giao hàng cho khách nước ngoài, nên phụ thuộc nhiều vào đơn đặt hàng họ Công ty nên phát triển thị trường nội địa nhằm chủ động việc sản xuất, tránh tốn phí tổn chờ việc, giảm công nhân tháng thấp điểm 3.2 THIẾT LẬP MỤC TIÊU: để thiết lập mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty : Dự báo, thống kê số liệu hàng năm, máy móc thiết bị công nghệ, nguồn nhân lực,khách hàng, định mức kỹ thuật, tài chính… Bảng 3.3 : Mục tiêu kế hoạch năm 2012-Công ty CP Đức Nhân Chỉ tiêu Đvt Khối lượng gỗ tinh chế m3 hoàn chỉnh + Sản phẩm Outdoor m3 + Sản phẩm Indoor m3 Giá trị sản lượng triệu đ + Sản phẩm Outdoor triệu đ + Sản phẩm Indoor triệu đ Footer Page 20 of 126 Quý III Phân theo quý Quý IV Quý I Quý II 482 345 137 12,269 7,323 4,945 505 361 144 12,854 7,673 5,181 446 319 127 11,352 6,776 4,576 560 400 160 14,254 8,509 5,746 Tổng cộng 1,993 1425 568 50,729 30,281 20,448 Header Page 21 of 126 19 3.3 PHÁT TRIỂN CÁC TIỀN ĐỀ 3.3.1 Tính lực sản xuất phân xưởng Bước 1: Vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ Bước : Tính toán lực sản xuất tổ sản xuất theo bán thành phẩm Bước : Tính quy đổi lực tổ sản xuất sản phẩm cuối Bước : Vẽ biểu đồ so sánh lực sản xuất phận so với phận chủ đạo Bước : Xác định lực thiếu/thừa tổ sản xuất so với tổ chủ đạo nhu cầu dự báo: a Xác định lực cần thiết : Ncti = Ncđtp x ais b Lập bảng cân đối so với tổ sản xuất chủ đạo: Tổ sx Năng lực có (m3) Năng lực cần thiết (m3) Thừa+, thiếu - Tạo phôi Định hình 2970 2040 2638 2232 332 -192 Lắp ráp 2070 2070 Nhận xét : - Tổ Định hình thiếu lực : - 192 m3 (thiếu 8,6%) - So với nhu cầu dự báo năm 2012, vào tổ chủ đạo lực sản xuất phân xưởng đạt 102 %, đáp ứng nhu cầu Vì muốn đáp ứng nhu cầu cuả năm 2012, Công ty cần nâng cao lực sản xuất tổ Định hình, cụ thể nhóm Đánh bóng biện pháp : + Tăng suất, thời gian làm việc máy móc thiết bị + Hợp tác thuê + Tăng thêm máy móc thiết bị Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.3.2 Kế hoạch công nghệ (tăng lực sản xuất khâu sản xuất chủ đạo) Từ nhận xét ta thấy lực khâu định hình :- 192 m3, tương đương với 8,6% so với nhu cầu, để không bỏ hội cần phải đưa giải pháp sau: mua thêm 01 máy Đánh bóng 60cm, nước sản xuất Đài Loan Nhận xét: Sau bổ sung 01 máy Đánh bóng 60cm, lực sản xuất phân xưởng tăng 4,8 % so nhu cầu 3.4 XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH THEO KIỂU DIỄN GIẢI 3.4.1 Chiến lược biến đổi lao động tuý Bảng 3.4 : Bảng kết hoạch định chiến lược biến đổi lao động tuý Thán NC Ngày Imin g (m3) SX (m3) 10 11 12 Tổng: 140 159 160 163 179 178 148 160 194 206 186 120 1993 26 27 26 27 26 26 14 25 27 26 27 20 297 160 47,7 48 48,9 53,7 53,4 44,4 48 58,2 61,8 55,8 36 150 Mức SX Tổng h LĐ 27,7 159,3 160,9 167,8 178,7 169 151,6 170,2 197,6 200 166,2 234 4432 25488 25744 26848 28592 27040 24256 27232 31616 32000 26592 37440 Quỹ tg Tồn CN cần cần Tăng Giảm BĐLĐ kho thiết thiết 150 208 22 128 64 10,39 216 118 96 28,8 4,79 208 124 1,8 4,85 216 125 0,3 5,13 208 138 13 3,9 5,36 208 130 4,89 112 217 87 26,1 4,62 200 137 80 40 5,31 216 147 10 6,00 208 154 2,1 5,88 216 124 30 15 4,59 160 234 110 33 9,30 246 330 222 71,09 293,09 Nhận xét : tổng chi phí hoạch định chiến lược bao gồm chi phí biến đổi lao động : 222.000.000 đ (tăng công nhân, giảm công nhân) chi phí tồn kho theo mức quy định Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Khi tăng giảm công nhân gây tâm lý bất ổn cho người lao động, tăng nhiều bị giới hạn nơi làm việc Giảm công nhân bị ràng buộc hợp đồng lao động… 3.4.2 Chiến lược biến đổi tồn kho tuý Bảng 3.5 : Bảng kết hoạch định chiến lược biến đổi tồn kho tuý Tháng 10 11 12 Tổng: NC (m3) 140 159 160 163 179 178 148 160 194 206 186 120 1993 Ngày Imin SX (m3) 160 26 47.7 27 48 26 48.9 27 53.7 26 53.4 26 44.4 14 48 25 58.2 27 61.8 26 55.8 27 36 20 150 297 Dk 140 299 459 622 801 979 1127 1287 1481 1687 1873 1993 Nk 26 53 79 106 132 158 172 197 224 250 277 297 pk Pk Ick 5.38 3.52 4.39 4.82 5.26 5.52 5.88 5.96 6.16 6.36 6.39 6.29 164 334 497 667 831 994 1082 1240 1410 1573 1743 1869 160 184 195 198 205 190 175 115 113 89 46 30 36 CP tồn kho 17.18 18.91 19.63 20.16 19.74 18.25 14.53 11.40 10.07 6.74 3.82 3.31 163.74 Nhận xét : - Giải pháp tồn kho có hạn chế vượt giới hạn kho, hay hàng hoá giảm chất lượng chứa kho Đặc biệt nghành chế biến gỗ dễ xảy cháy nổ 3.4.3 Chiến lược kết hợp: biến đổi lao động, làm thêm giờ, cho chờ việc Mô hình trường hợp : cực tiểu chi phí biến đổi lao động chi phí làm thêm chờ việc Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Phương án : Bảng 3.6A : Kết hoạch định chiến lược hỗn hợp :BĐLĐ, thêm giờ, chờ việc- PA Quỹ tg CN cần cần thiết thiết 150 208 22 216 118 208 124 216 125 208 138 208 130 112 217 200 137 216 147 208 154 216 124 160 234 Thán NC Ngày Imin Mức Tổng g (m3) SX (m3) SX h LĐ 140 159 160 10 163 11 179 12 178 148 160 194 206 186 120 Tổng: 1993 26 27 26 27 26 26 14 25 27 26 27 20 297 160 47,7 48 48,9 53,7 53,4 44,4 48 58,2 61,8 55,8 36 150 27,7 159,3 160,9 167,8 178,7 169 151,6 170,2 197,6 200 166,2 234 4432 25488 25744 26848 28592 27040 24256 27232 31616 32000 26592 37440 Số Thêm Giới Chờ TGC Tồn công Thừa Thiếu Tăng Giảm BĐLĐ h hạn TG việc V kho KH 150 12 128 0 138 10 41,4 9,36 10,39 119 106 107 0 29 53,5 2,72 4,79 129 10 0 32 5 13,10 4,85 130 0 32 0,5 13,61 5,13 142 12 0 35 10,48 5,36 133 12 0 33 2,7 7,86 4,89 221 84 88 0 55 44 5,64 4,62 152 84 0 69 38 15 20,7 37,80 5,31 156 0 39 24,49 6,00 157 0 39 0,5 7,86 5,88 123 33 0 34 30 10,2 0,97 4,59 249 111 126 0 62 15 63 30,24 9,30 349 250 484,743 249,5 164,2 71,09 : 484.743.000 đ Tổng chi phí Nhận xét : Tóm lại: việc tăng-giảm công nhân nhiều dẫn đến chi phí BĐLĐ tăng cao, khó khăn cho doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt gây tâm lý bất an cho người lao động Phương án 2: Bảng 3.6B: Kết hoạch định chiến lược hỗn hợp : BĐLĐ, thêm giờ, chờ việc- PA Thán NC Ngày Imin Mức Tổng g (m3) SX (m3) SX h LĐ 140 159 160 10 163 11 179 12 178 148 160 194 206 186 120 Tổng: 1993 26 27 26 27 26 26 14 25 27 26 27 20 297 160 47,7 48 48,9 53,7 53,4 44,4 48 58,2 61,8 55,8 36 150 27,7 159,3 160,9 167,8 178,7 169 151,6 170,2 197,6 200 166,2 234 4432 25488 25744 26848 28592 27040 24256 27232 31616 32000 26592 37440 Quỹ tg CN cần cần thiết thiết 150 208 22 216 118 208 124 216 125 208 138 208 130 112 217 200 137 216 147 208 154 216 124 160 234 Tổng chi phí Footer Page 24 of 126 Số Thêm Giới Chờ TGC Tồn công Thừa Thiếu Tăng Giảm BĐLĐ h hạn TG việc V kho KH 150 119 128 0 31 29 97 9,3 254,22 10,39 119 0 0 29 2,72 4,79 130 11 0 32 5,5 15,72 4,85 130 0 0 32 13,61 5,13 130 0 32 0 7,49 5,36 130 0 0 32 0 0,00 4,89 152 87 22 65 38 11 32,76 4,62 152 15 0 0 38 15 37,80 5,31 152 0 0 38 13,61 6,00 152 0 38 0 1,87 5,88 152 28 0 0 38 28 76,20 4,59 249 82 97 0 62 15 48,5 30,24 9,30 130 31 631,6348 74,3 486,2 71,09 : 631.634.800 đ Header Page 25 of 126 23 Nhận xét : Phương án có chi phí cao phương án 1, nhiên áp dụng cho doanh nghiệp thời kỳ thiếu hụt lao động, không muốn tăng giảm công nhân nhằm tránh tâm lý bất an cho người lao động Sự ổn định nguồn lực giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, suất lao động… KẾT LUẬN CHƯƠNG Như nêu trên, hoạch định tổng hợp phát triển kế hoạch sản xuất cách thực tối ưu Tính thực thể chỗ kế hoạch phải nhằm vào việc đáp ứng nhu cầu mà doanh nghiệp muốn phục vụ phạm vi khả họ.Tính tối ưu bảo đảm việc sử dụng hiệu nguồn lực doanh nghiệp, sử dụng hợp lý đến mức nguồn lực giữ cho chi phí hoạch định thấp Chúng ta có phương án chi phí sau : Chiến lược biến đổi lao động tuý : 293.090.000 đ Chiến lược biến đổi tồn kho tuý : 163.740.000 đ Chiến lược hỗn hợp lao động, thêm giờ, chờ việc : PA : 484.743.000 đ PA : 631.634.800 đ Trong phương án có phương án tồn kho tuý có chi phí tốt nhất, nhiên khó áp dụng trường hợp Công ty nhận đơn hàng sản xuất theo đơn hàng Phương án áp dụng với sản phẩm thời gian đặt hàng thời gian giao hàng cách xa (2-3 tháng) Phương án áp dụng làm cho vốn quay vòng chậm, với lãi suất ngân hàng không hiệu kinh doanh, mặt khác rủi ro cao khách hàng huỷ đơn hàng lý Chiến lược tồn kho áp dụng hiệu khách hàng đặt cọc cho doanh nghiệp (ứng bảo chứng hợp đồng) sản xuất sản Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 lượng tương ứng với số tiền cọc Chiến lược biến đổi lao động tuý : 293.090.000 đ đánh giá phù hợp tối ưu so với chiến lược lại Nó phù hợp với điều kiện Công ty CP Đức Nhân thị trường lao động địa bàn tỉnh KonTum KẾT LUẬN Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu việc phải làm lập kế hoạch tổng hợp Bởi lập kế hoạch tổng hợp cho biết phương hướng hoạt động, làm giảm tác động thay đổi , tránh lãng phí dư thừa thiết lập nên tiêu chuẩn thuận lợi cho công tác kiểm tra Dựa vào kế phân tích đánh giá thực trạng hoạt động lập kế hoạch Công ty , luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch Công ty Cổ phần Đức Nhân Các biện pháp đề cập : + Nghiên cứu dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hàng năm + Thiết lập mục tiêu + Phát triển tiền đề + Xây dựng phương án hoạch định + Đánh giá phương án kết luận Hướng nghiên cứu thêm đề tài dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thị trường xuất nội địa, từ xây dựng chiến lược cho Công ty vòng năm, 10 năm… : + Sản phẩm Công ty năm ? + Đối tượng khách hàng ? + Đặc tính sản phẩm để tạo ưu cạnh tranh ? + Thị phần nước ? + Doanh số, chi phí, lợi nhuận năm tiếp theo? Footer Page 26 of 126 ... trạng công tác lập kế hoạch- hoạch định Công ty Cổ phần Đức Nhân Chương 3: Giải pháp công tác kế hoạch, hoạch định tổng hợp Công ty Cổ phần Đức Nhân Tài liệu tổng quan Đề tài lập hoạch định tổng hợp. .. là: Công tác hoạch định tổng hợp Công ty Cổ phần Đức Nhân" Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lí luận công tác hoạch định tổng hợp doanh nghiệp Phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch. .. VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP, CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP VÀ CÁC TIỀN ĐỀ ĐỂ THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 1.1 PHẠM VI-MỤC TIÊU-SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Hoạch định tổng hợp: phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đức Nhâ, Công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đức Nhâ, Công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đức Nhâ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay