Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:12

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH LÂM BẢO KHÁNH Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Trường Sơn CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.05 Phản biện 2: TS Đỗ Ngọc Mỹ Luận văn ñã ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2012 TÓM TÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU cách thức truyền thống, có nghĩa thực quy ñịnh hành Nhà nước tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo nhân viên Trong năm qua, nhiều yếu tố khách quan chủ quan, hiệu thực chức phát triển quản lý nguồn nhân lực chưa cao, từ ñó ảnh hưởng ñến chất lượng ñội ngũ nhân lực công ty không tương xứng với yêu cầu phát triển công ty Điều ñó ñặt yêu cầu cấp thiết cho hoạt ñộng phát triển nguồn nhân lực công ty Việt Hàn xây dựng ñội ngũ quản lý, ñội ngũ nhân viên có chất lượng cao ñáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao ngành hội nhập kinh tế quốc tế Xuất phát từ vấn ñề trên, chọn ñề tài Công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục ñích nghiên cứu ñề tài - Hệ thống hóa lý luận ñào tạo nguồn nhân lực, ñưa số kinh nghiệm ñào tạo nguồn nhân lực số công ty - Phân tích thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực Công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực Công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn ñề lý luận thực tiễn công tác ñào tạo NNL VHG - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: nghiên cứu số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo NNL + Về mặt không gian: nghiên cứu nội dung VHG + Về mặt thời gian: Các giải pháp ñề tài ñưa có ý nghĩa giai ñoạn trước mắt Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện Tính cấp thiết ñề tài Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng ñầu, ñịnh phát triển kinh tế Trước ñây xã hội chưa phát triển, khoa học kỹ thuật lạc hậu người ñã ñóng vai trò trung tâm, sức lao ñộng làm cải vật chất nuôi sống thân ñáp ứng nhu cầu xã hội Trường phái Nguồn nhân lực từ thập niên 50 kỷ 20 ñã cho rằng: “ Nguồn nhân lực nguồn lực dồi dào, có tiềm vô hạn” Nay xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày ñại, vị người xã hội ñược củng cố, ñồng thời lực học tập người không ngừng ñược nâng cao Tại Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam ñã khẳng ñịnh: “…nguồn lực người - yếu tố ñể phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững ”, “…con người nguồn nhân lực nhân tố ñịnh phát triển ñất nước thời kì công nghiệp hóa, ñại hoá…” Đại hội Đảng lần thứ X nhấn mạnh: “ phát triển mạnh kết hợp chặt hoạt ñộng khoa học công nghệ với giáo dục ñào tạo ñể thực phát huy vai trò quốc sách hàng ñầu, tạo ñộng lực thúc ñẩy nhanh công nghiệp hoá ñại hoá phát triển kinh tế tri thức ” Như vậy, thời cần ñến nhân tài, hội nhập kinh tế giới sâu vấn ñề phát triển nguồn nhân lực trở nên cấp thiết Do ñó, Đảng Nhà nước ta coi trọng nghiệp giáo dục ñào tạo, coi ñó nhiệm vụ hàng ñầu ñể phát triển tiềm lực người Nhất hoàn cảnh giới biến ñổi không ngừng, kinh tế giới ngày thịnh vượng, khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão vấn ñề ñào tạo phát triển nguồn nhân lực trở nên cấp thiết Không nằm xu chung ñó, Công ty CP Đầu tư sản xuất Việt Hàn ñã có phát triển ñáng kể số lượng chất lượng nguồn nhân lực Tuy nhiên, công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty tồn nhiều bất cập Hoạt ñộng ñào tạo thực theo Footer Page of 126 Header Page of 126 chứng, vật lịch sử, phương pháp logic nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa số liệu phân tích Các số liệu sử dụng luận văn số liệu báo cáo ñề tài nghiên cứu ñã công bố thức công ty Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận ñào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập theo quan ñiểm tổng thể thống - Mô tả phân tích thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn - Đề xuất ñịnh hướng giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn Nội dung luận văn Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận ñào tạo nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn 1.1.1.2 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người, bao gồm phẩm chất, trình ñộ chuyên môn, kiến thức, óc sáng tạo, lượng, nhiệt huyết kinh nghiệm sống người, nhằm ñáp ứng cấu kinh tế xã hội ñòi hỏi 1.1.1.3 Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực hoạt ñộng có tổ chức, ñược thực thời gian ñịnh nhằm ñem ñến thay ñổi nhân cách, lực người ñược ñào tạo 1.1.2 Vai trò công tác ñào tạo nguồn nhân lực 1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp ñào tạo nguồn nhân lực ñể ñáp ứng ñược yêu cầu công việc tổ chức, nghĩa ñáp ứng ñược nhu cầu tồn phát triển doanh nghiệp 1.1.2.2 Đối với người lao ñộng Trong ñiều kiện phát triển khoa học công nghệ, người lao ñộng phải nâng cao trình ñộ văn hoá nghề nghiệp chuyên môn ñể không bị tụt hâu 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo Mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực: - Trực tiếp giúp nhân viên thực công việc tốt hơn, - Cập nhật kỹ năng, kiến thức cho công nhân viên - Tránh tình trạng quản lý lỗi thời 1.2.2 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo Để xác ñịnh ñược xác nhu cầu ñào tạo phải xác ñịnh ñược phận có nhu cầu ñào tạo? Đào tạo kiến thức kỹ nào? Cho loại lao ñộng nào? Số lượng người? Thời gian ñào tạo bao lâu? 1.2.3 Lựa chọn ñối tượng ñào tạo Xác ñịnh ñối tượng phải vào nhu cầu ñào tạo ñánh giá Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Nhân lực Nhân lực nguồn lực người bao gồm thể lực trí lực, thể lực thể sức khoẻ, khả sử dụng bắp, chân tay Footer Page of 126 Header Page of 126 ñược chất lượng lao ñộng có, ñánh giá việc thực công việc người lao ñộng, dựa vào ñó xác ñịnh ñối tượng ñào tạo người chưa ñủ yêu cầu ñáp ứng công việc 1.2.4 Xây dựng chương trình ñào tạo lựa chọn phương pháp ñào tạo 1.2.4.1 Xây dựng chương trình ñào tạo Cần phải lên kế hoạch nội dung giảng dạy thời gian biểu, học môn gì, gì, giảng dạy học tiết 1.2.4.2 Lựa chọn phương pháp ñào tạo Cơ sở việc lựa chọn phương pháp ñào tạo dựa vào chương trình ñào tạo chi phí ñào tạo doanh nghiệp Bao gồm hai phương pháp ñào tạo: Đào tạo công việc; Đào tạo công việc 1.2.5 Dự tính chi phí ñào tạo Thông thường chi phí ñào tạo năm doanh nghiệp bao gồm chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.2.6 Thực chương trình ñào tạo Việc tiến hành tiến trình ñào tạo ñược phân rõ trách nhiệm cho ñối tượng trực tiếp quản lý, báo cáo chịu trách nhiệm trước cấp Trong trình thực tiến trình có ñiều không phù hợp xảy phải kịp thời báo với lãnh ñạo cấp ñể trực tiếp xem xét, thay ñổi, ñiều chỉnh cho phù hợp 1.2.7 Đánh giá chương trình kết ñào tạo Đánh giá kết ñào tạo xác ñịnh chương trình ñào tạo có ñáp ứng ñược mục tiêu ñã ñề hay không Từ ñó rút học kinh nghiệm cho lần ñào tạo 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 1.3.1.1 Mục tiêu, chiến lược, sách doanh nghiệp Doanh nghiệp có mục tiêu, chiến lược phát triển cho giai ñoạn phát triển Những mục tiêu, chiến lược ñó chi phối tất hoạt ñộng doanh nghiệp, từ qui mô sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức ñến sản phẩm…, ñó có công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.3.1.2 Quy mô, cấu tổ chức doanh nghiệp Qui mô doanh nghiệp lớn công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phức tạp ngược lại 1.3.1.3 Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, sản phẩm khác nhu cầu nguồn nhân lực khác 1.3.1.4 Đội ngũ cán làm công tác ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Nếu người làm công tác ñào tạo có ñủ trình ñộ, lực, tâm huyết với công việc việc thực công tác ñào tạo ñạt hiệu tốt ngược lại 1.3.1.5 Nguồn nhân lực doanh nghiệp Đào tạo bao nhiêu, cần ñược ñào tạo, ñào tạo ñều phải dựa sở phân tích, nghiên cứu chất lượng lực lượng lao ñộng có doanh nghiệp 1.3.1.6 Khả tài doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có nguồn tài dồi nguồn kinh phí chi cho ñào tạo phát triển nhiều hơn, dễ ñược thực Ngược lại doanh nghiệp có nguồn tài không dồi doanh nghiệp cần phải cân nhắc, lựa chọn vấn ñề cần ñầu tư 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 1.3.2.1 Nhân tố thuộc thị trường lao ñộng Các nhân tố thuộc thị trường lao ñộng như: số lượng chất lượng lực lượng lao ñộng thị trường lao ñộng, tình hình ñào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn xã hội…thường xuyên tác ñộng ñến nguồn nhân lực công tác ñào tạo nhân lực doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 10 1.3.2.2 Sự tiến khoa học công nghệ Sự tiến khoa học công nghệ ảnh hưởng không nhỏ ñến việc ñào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, cho biết người cần phải ñược ñào tạo ñào tạo nào? mềm, loại thiết bị ñiện thoại, vật liệu xây dựng 2.1.3.2 Nhiệm vụ - Xây dựng thực mục tiêu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất Phân bổ sử dụng hiệu nguồn vốn thực nghĩa vụ với Nhà nước Thực phân phối lao ñộng, chăm lo ñời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.4.1 Sơ ñồ tổ chức Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Giới thiệu công ty - Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Việt Hàn - Tên giao dịch: Viet-Han Corporation Viết tắt VHG - Địa chỉ: Lô 4, ñường số 6, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam - Điện thoại: (+84) 510 946 345 - Fax: (+84) 510 946 333 - Web: www.vhg.com.vn 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển - Ngày 14/07/2003, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Việt – Hàn (Viet Han Corporaton) ñược thành lập - Năm 2006, sản xuất cáp viễn thông có dung lượng 2.400 ñôi, trở thành nhà sản xuất cáp có dung lượng lớn Việt Nam - Tháng 4/2008, ñầu tư nhà máy công nghệ vật liệu Quảng Nam (VMC) - Tháng 11/2010, chia tách nhà máy Nhựa FRP thành hai nhà máy Ống nhựa Việt Hàn VPP Nhà máy Composit Việt Hàn VCC 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 2.1.3.1 Chức - Sản xuất kinh doanh loại sản phẩm dây cáp loại, cáp sợi quang học, cáp ñiện dây ñiện, ống nhựa cứng ống nhựa Footer Page of 126 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT - NM Cáp viễn thông - NM Dây Cáp ñiện - NM Ống nhựa - NM Composite - NM Công nghệ vật liệu CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH - Ban Quản trị - Ban Phát triển dự án - Ban Tài CÁC BAN QLDA - Dự án cao su - Dự án bất ñộng sản - Dự án khoáng sản Quan hệ trực tuyến Quan hệ kiểm soát BAN KIỂM SOÁT CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT - Handic - Hacisco VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Hà Nội - Đà Nẵng PHÒNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ TỔNG KHO - Tam Kỳ, Quảng Nam - Pleiku, Gia Lai - Tân Bình, Hồ Chí Minh Header Page of 126 11 12 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận - Hội ñồng quản trị: Quyết ñịnh cấu tổ chức, máy, quy chế hoạt ñộng Công ty Bổ nhiệm, bãi nhiệm, ñạo, hỗ trợ giám sát họat ñộng Tổng giám ñốc, Phó tổng giám ñốc, kế toán trưởng chức danh quan trọng khác Công ty - Ban giám ñốc: Tổng giám ñốc chịu trách nhiệm trước hội ñồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ ñược giao - Ban Tài : Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng nghiệp vụ quản trị tài chính, kế toán, thống kê công ty ñơn vị thành viên trực thuộc theo ñúng nguyên tắc - Ban Quản trị: Ban Quản trị Ban chức chuyên môn trực thuộc văn phòng ñiều hành công ty, HĐQT ñịnh thành lập, thực chức tham mưu cho TGĐ - Ban ñầu tư: Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng nghiệp vụ quản trị kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu phát triển, thực công tác ñối nội, ñối ngoại lĩnh vự nghiên cứu - Ban kinh doanh: Thực chức kinh doanh thương mại; kinh doanh dịch vụ sản phẩm hàng hóa Công ty cung cấp sản xuất; thiết lập trì hệ thống bán hàng 2.1.5 Kết sản xuất kinh doanh công ty năm gần ñây Bảng 2.1 Thông tin doanh thu/lợi nhuận *ĐVT: triệu ñồng* Chỉ Tiêu STT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu BH CCDV 289.103 190.744 302.639 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt ñộng tài Chi phí tài 1.726 287.377 286.912 465 14.320 8.520 1.705 189.039 164.842 24.197 5.208 3.871 1.088 301.551 244.030 57.521 5.514 12.897 Footer Page of 126 10 11 12 13 14 15 16 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt ñộng KD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 8.397 16.080 (18.212) 886 93 793 (17.419) (17.419) 11.145 13.112 1.277 2.032 1.325 707 1.984 1.984 19.113 14.138 16.887 782 762 20 16.907 2.109 14.798 (Nguồn: Báo cáo thường niên VHG) Năm 2010, tiêu tài ñã dương mức tăng tương ñối thấp Doanh thu 190,744 tỷ, ñạt 63.58% kế hoạch doanh thu năm lợi nhuận sau thuế 1,984 tỷ, ñạt 7.9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm Tháng 12 năm 2011, kết thúc năm kế hoạch, VHG ñã hoàn thành vượt mức tiêu tài năm với tỷ lệ tăng trưởng 60% 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2.2.1 Môi trường bên 2.2.1.1 Dân số Dân số trung bình nước năm 2011 ước tính 86,93 triệu người, bao gồm dân số nam 42,97 triệu người, dân số nữ 43,96 triệu người, với tỷ lệ dân số cao ñã cung cấp nguồn nhân lực dồi cho công ty Việt Hàn tổ chức khác 2.2.1.2 Thị trường lao ñộng Trong tương lai, với thị trường lao ñộng phong phú, ñội ngũ lao ñộng trẻ dồi VHG có thêm nguồn lực góp phần xây dựng ñại gia ñình VHG vững mạnh 2.2.1.3 Kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào WTO ñồng nghĩa với việc Việt Nam ảnh hưởng sâu rộng thay ñổi kinh tế giới Vì ñòi hỏi công ty phải tuyển thêm nhân viên có trình ñộ, ñòi hỏi Header Page of 126 13 14 phải tăng lương ñể thu hút nhân tài, tăng phúc lợi xã hội cải tiến ñiều kiện làm việc 2.2.1.4 Chính trị - pháp luật Việt Nam nước có trị ổn ñịnh, lãnh ñạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Điều ñã làm cho doanh nghiệp, tổ chức nước tin tưởng ñầu tư vào Việt Nam ngày nhiều ñã tạo công ăn việc làm cho người lao ñộng tốt 2.2.1.5 Văn hóa - xã hội Sự thay ñổi giá trị văn hóa tạo thách thức cho cấp Quản trị nguồn nhân lực Việc thay ñổi lối sống xã hội ảnh hưởng ñến cấu trúc doanh nghiệp Ở công ty Việt Hàn chịu ảnh hưởng văn hóa ñịa phương 2.2.2 Môi trường bên 2.2.2.1 Sứ mạng, mục tiêu công ty Về sứ mạng VHG Khởi tạo với ñam mê, ñối diện trực tiếp với thử thách, hòa quyện nguồn nhân lực, công nghệ, tiềm ñể tạo sản phẩm dịch vụ hoàn hảo mang lại giá trị ñích thực, “phồn vinh ñất nước” Về mục tiêu công ty tăng trưởng dựa quy mô tảng vững chắc, không ngừng nâng cao hình ảnh thương hiệu, xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới phân phối sâu rộng 2.2.2.2 Chiến lược, sách công ty - Chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh VHG “Tập trung phát triển lĩnh vực bất ñộng sản, hạ tầng công nghiệp dịch vụ, công nghiệp; Tiếp tục ổn ñịnh phát triển lĩnh vực sản xuất chuyên ngành vật liệu xây dựng bản; Tìm kiếm hội hợp tác ñầu tư lĩnh vực tài khoáng sản” 2.2.2.3 Văn hóa công ty Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Việt – Hàn ñang giai ñoạn khẳng ñịnh vị trí thị trường cạnh tranh, không ngừng tăng trưởng hoạt ñộng kinh doanh, ñó công ty coi trọng ñặt người vị trí trung tâm phát triển, tất cán công nhân viên công ty ñều phải qua ñào tạo nghiệp vụ kỹ càng, thái ñộ ứng xử với khách hàng theo chương trình ñã ñược nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn kết hợp với chương trình quản lý ñại 2.3 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CP ĐT&SX VIỆT HÀN 2.3.1 Về số lượng lao ñộng Bảng 2.2: Tình hình lao ñộng công ty qua năm Footer Page of 126 Phân theo Năm 2009 tính chất Số lượng Cơ cấu công việc (Người) (%) Gián tiếp 117 28,53 Trực tiếp 283 69,02 Tổng số 410 100 Năm 2010 Số lượng Cơ cấu (Người) (%) 152 32,2 310 67,8 472 100 Năm 2011 Số lượng Cơ cấu (Người) (%) 173 32,7 356 67,3 529 100 (Nguồn: Ban Quản Trị- Phòng PTNS) Qua bảng số liệu 2.2 cho thấy, số lượng lao ñộng Công ty tương ñối cao tăng trưởng ổn ñịnh qua năm, Nhìn chung số lượng lao ñộng cấu theo tính chất công việc tăng trưởng tương ñối ñồng ñều, ổn ñịnh, ña số tuyển ñược ñào tạo bản, phù hợp với ñặc thù ngành Bảng 2.3 Số lượng cấu lao ñộng công ty năm 2011 ĐVT: Người STT Đơn vị trực thuộc Ban Giám Đốc Phòng phát triển nhân Phòng tài kế toán Phòng kinh doanh, bán hàng Tổng số 12 15 13 30 Trong ñó Cán CN kỹ quản lý thuật 12 10 28 Header Page of 126 10 11 12 13 14 15 16 15 Phòng kế hoạch, vật tư Phòng kỹ thuật Phòng quản lý dự án Phòng công nghệ thông tin Phòng marketing Nhà máy cáp quang Nhà máy ñiện cáp ñiện Nhà máy nhựa FRP Nhà máy vật liệu xây dựng Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh TPHCM Tổng 33 41 26 13 13 82 74 73 79 12 13 529 11 15 9 13 10 11 13 173 trình ñộ thạc sỹ chiếm khoảng 1% thuộc phận quản lý cấp cao công ty 2.3.2.2 Cơ cấu lao ñộng phân theo giới tính ñộ tuổi Bảng 2.5 Cơ cấu lao ñộng theo giới tính ñộ tuổi Công ty 87 101 84 78 356 (Nguồn: Ban Quản Trị- Phòng PTNS) Theo bảng số liệu 2.3 ta thấy: ñội ngũ cán quản lý 173 người, chiếm tỷ lệ 32,7% tổng số lao ñộng toàn công ty Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất 356 người, chiếm tỷ lệ 67,3% Vì vậy, ñòi hỏi thời gian tới, công tác ñào tạo Công ty phải trọng ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn cán quản lý 2.3.2 Về chất lượng lao ñộng 2.3.2.1 Cơ cấu lao ñộng phân theo trình ñộ Bảng 2.4 Bảng phân tích tỷ trọng trình ñộ Công ty ĐVT: người STT Trình ñộ Sau ñại học Đại học, Cao ñẳng Trung cấp, Công nhân kỹ thuật Tổng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 SL SL SL TT (%) TT (%) TT (%) (Người) (Người) (Người) 0,73 0,85 1,32 122 29,75 151 31,99 169 31,94 285 69,51 317 67,16 353 66,72 410 100% 472 100% 529 100% (Nguồn: Ban Quản Trị- Phòng PTNS) Do VHG công ty chuyên sản xuất công nghiệp nên tỷ trọng lao ñộng có trình ñộ trung cấp công nhân kỹ thuật chiếm ña số Tiếp ñến lao ñộng có trình ñộ ñại học, cao ñẳng thuộc phận lao ñộng gián tiếp chiếm khoảng 32% tổng số lao ñộng Lao ñộng có Footer Page of 126 Giới tính tuổi ñời Tổng số Giới tính Nam Nữ Tuổi ñời 50 Năm 2009 Số lượng Cơ cấu (Người) (%) 410 100 Năm 2010 Số lượng Cơ cấu (Người) (%) 472 100 Năm 2011 Số lượng Cơ cấu (Người) (%) 529 100 355 55 86,58 13,41 397 75 84,11 15,89 447 82 84,5 15,5 243 155 59,26 37,8 1,7 1,22 274 182 10 58,05 38,56 2,12 1,27 306 204 12 57,84 38,56 2,27 1,32 (Nguồn: Ban Quản Trị- Phòng PTNS) Tóm lại, chất lượng nhân viên, CNKT Công ty phát triển ổn ñịnh, tỉ lệ CNKT nam chiếm tỉ trọng cao nữ; trình ñộ ñào tạo ngày ñược nâng cao, ña số có tinh thần cầu tiến, tự giác tham gia học tập ñể nâng cao trình ñộ, hướng phát triển nhìn chung phù hợp với ñặc thù ngành, thuận lợi cho công tác ñào tạo ñể phục vụ cho phát triển NNL Công ty 2.3.4 Quan ñiểm, quy chế công ty ñào tạo nguồn nhân lực 2.3.4.1 Quan ñiểm công ty ñào tạo nguồn nhân lực Nhận thức rõ tầm quan trọng ñào tạo nguồn nhân lực, lãnh ñạo công ty ñã xem xét, nghiên cứu vận dụng tốt quan ñiểm nhìn nhận ñánh giá người, lực lượng lao ñộng làm sở ñịnh phương hướng xây dựng, tổ chức, xếp nhân cấu lao ñộng hợp lý nhằm thúc ñẩy dản xuất kinh doanh phát triển 2.3.4.2 Quy chế công ty ñào tạo nguồn nhân lực Nhằm chuẩn bị ñáp ứng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển công ty thay ñổi không Header Page of 126 17 18 ngừng môi trường kinh doanh Quy ñịnh trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực từ khâu lập kế hoạch ñào tạo ñến ñánh giá hiệu ñào tạo Áp dụng toàn Công ty với ñối tượng có hợp ñồng lao ñộng có thời hạn từ 01 năm trở lên 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL CỦA CÔNG TY CP ĐT&SX VIỆT HÀN THỜI GIAN QUA Công tác ñào tạo NNL VHG năm qua nhìn chung ñược quan tâm ñược triển khai thực theo trình tự sau: Bảng 2.6: Quy trình ñào tạo Công ty năm qua - Nâng cao lực quản lý, quản trị nguồn lực VHG - Nâng cao tay nghề công nhân nhà máy Dây Cáp ñiện, nhà máy Ống nhựa, nhà máy Composite, nhà máy Công nghệ vật liệu - Nhân viên thích ứng với công việc Công ty 2.4.2 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo ñối tượng ñào tạo Để xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, cán Phòng tổ chức ñã dựa vào báo cáo hàng năm Phòng ban Nhà máy ñể xem xét người lao ñộng cần phải có yêu cầu, trình ñộ nào, sau ñó phân tích xem trình ñộ họ ñáp ứng ñến ñâu so với yêu cầu công việc ñặt Từ ñó tìm ñiểm mạnh, ñiểm yếu người lao ñộng tìm cách ñể khắc phục 2.4.3 Thực trạng việc xây dựng nội dung kiến thức ñào tạo - Đối với CBQL, chuyên viên: Nội dung kiến thức ñào tạo cho CBQL, chuyên viên qua năm ñược tổng hợp sau Bảng 2.7: Nội dung kiến thức ñào tạo cho CBQL, chuyên viên công ty qua năm (ĐVT: Lượt người) Bước Trách nhiệm Tổng Giám ñốc Công ty, Xác ñịnh mục tiêu Phòng Phát triển Nhân Phòng Phát triển Nhân Xác ñịnh nhu cầu Phòng Phát triển Nhân Xây dựng kế hoạch: - Xác ñịnh nhu cầu - Xác ñịnh ñối tượng - Lập kế hoạch Các ñơn vị/ cá nhân có nhu cầu Quy trình Tổng Giám ñốc Phê quyệt Phòng Phát triển Nhân sự, cán giảng dạy chỗ, giảng viên thuê ngoài, gửi ñi ñào tạo… Phòng Phát triển Nhân Thực ñào tạo - Xác ñịnh phương pháp - Kinh phí, sách Lưu hồ sơ 2.4.1 Thực trạng việc xác ñịnh mục tiêu ñào tạo công ty - Nâng cao trình ñộ cho nhân viên Ban quản trị Ban quản lý dự án Footer Page of 126 STT 10 Nội dung kiến thức ñào tạo Quản lý doanh nghiệp (CEO) Lý luận trị Nghiệp vụ bán hàng Nghiệp vụ Quản lý dự án Nghiệp vụ ñấu thầu Nghiệp vụ KCS Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Nghiệp vụ thu hồi công nợ Nghiệp vụ kế toán máy Nghiệp vụ sử dụng phần mềm ERP Năm 2009 0 18 10 20 0 Năm 2010 25 15 7 27 Năm 2011 28 16 30 (Nguồn: Ban Quản Trị- Phòng PTNS) - Đối với nhân viên, CNKT: Nội dung kiến thức ñào tạo cho CNKT, nhân viên qua năm ñược thể sau Header Page 10 of 126 20 19 Bảng 2.8: Nội dung kiến thức ñào tạo cho CNKT, nhân viên công ty qua năm (ĐVT: Lượt người) STT Nội dung kiến thức ñào tạo Kỹ thuật an toàn, BHLĐ, PCCN Kỹ thuật sx Cáp ñiện Kỹ thuật sx Cáp quang Kỹ thuật sx Nhựa Kỹ thuật trồng cao su Năm 2009 252 71 61 75 53 Năm 2010 Năm 2011 297 315 75 81 68 70 64 72 79 95 2.4.4 Các phương pháp ñào tạo Công ty ñã áp dụng - Đối với cán quản lý, chuyên viên: + Đào tạo công việc: Đối với nhân viên vào, Công ty áp dụng phương pháp ñào tạo theo kiểu dẫn công việc giúp họ làm quen với công việc phải làm + Đào tạo công việc: chủ yếu tổ chức ñào tạo ngắn ngày lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tổ chức hội thảo chuyên ñề - Đối với công nhân kỹ thuật: Phương pháp ñào tạo chủ yếu kèm cặp, bảo trực tiếp sở sản xuất 2.4.5 Kinh phí, sách ñối với người ñược ñào tạo Mức chi cho ñào tạo năm qua ñược thể bảng số liệu sau: Bảng 2.9: Mức chi cho ñào tạo công ty năm qua TT Nội dung Tổng quỹ lương Mức cho phép tối ña chi cho ñào tạo (Tỷ ñồng) Mức thực chi cho ñào tạo (Tỷ ñồng) Tỷ lệ thực chi so với mức cho phép (%) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 14,760 16,992 19,044 0.44 0.50 0.57 0.15 0.21 0.42 33.8% 41.2% 73.5% Tình hình thực sách ñối với NLĐ ñã qua ñào tạo VHG ñược thể bảng số liệu sau: Footer Page 10 of 126 Bảng 2.10: Tình hình thực sách ñối với người ñược ñào tạo công ty năm qua (ĐVT: người) TT Nội dung Năm 2009 Tổng số người ñược ñào tạo năm 128 Được nâng lương, xếp lại lương sau ñào tạo 89 Được luân chuyển, bố trí lại công việc 41 phù hợp với chuyên môn sau ñào tạo Năm 2010 168 105 Năm 2011 171 95 35 16 Từ số liệu bảng 2.10 cho thấy, năm qua VHG có quan tâm thực sách khuyến khích NLĐ tham gia ñào tạo nâng lương, xếp lại lương, luân chuyển, bố trí lại công việc sau ñào tạo cho phù hợp, ñó số người ñược nâng lương, xếp lại lương sau ñào tạo chiếm tỷ lệ tương ñối cao (trên 60% so với tổng số người ñược ñào tạo) 2.4.6 Đánh giá kết ñào tạo Công ty tổ chức kiểm tra, ñánh giá kết sau ñào tạo, chọn mẫu vài khóa học ñể ñánh giá Đồng thời công tác ñánh giá Công ty sơ sài Điều ñó chứng tỏ lãnh ñạo Công ty chưa có sát ñối với công tác ñánh giá kết ñào tạo 2.5 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL TẠI CÔNG TY 2.5.1 Những kết ñạt ñược Qua thực trạng cho ta thấy lãnh ñạo VHG thời gian qua ñã thực quan tâm tới công tác ñào tạo cán công nhân viên Công ty có ñội ngũ CBCNV có ý thức học hỏi, nâng cao trình ñộ chuyên môn kỹ thuật công tác Hàng năm ñội ngũ lao ñộng có tay nghề ñược nâng cao Công ty tổ chức thành công thi nâng bậc thi thợ giỏi 2.5.2 Những tồn cần khắc phục - Trong trình xác ñịnh nhu cầu ñào tạo chưa ý ñến việc phân tích công việc ñánh giá thực công việc người lao ñộng Header Page 11 of 126 21 22 - Việc lập kế hoạch thực kế hoạch ñào tạo - huấn luyện chưa ñịnh hướng rõ cho ñơn vị nên tập trung vào mục tiêu ñào tạo nào, cần phải triển khai thực ñề ñạt hiệu cao - Về phương pháp ñào tạo: Các phương pháp ñào tạo chưa ña dạng, chủ yếu áp dụng phương pháp ñào tạo truyền thống - Công tác ñánh giá kết mang nặng tính hình thức, tổ chức kiểm tra sơ sài, hạn chế, chưa có hệ thống tiêu thức ñánh giá - Vấn ñề sở vật chất dành cho ñào tạo thiếu ñã gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết công tác ñào tạo - huấn luyện 3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Hoàn thiện việc xác ñịnh nhu cầu ñào tạo - Tiến hành phân tích công việc nhằm xác ñịnh nhu cầu ñào tạo theo ñịnh hướng phát triển công ty - Xây dựng tiến trình xác ñịnh nhu cầu ñào tạo nguồn nhân lực - Đánh giá trình thực công việc theo loại lao ñộng ñể ñưa chương trình ñào tạo thích hợp 3.2.2 Tuyển chọn ñối tượng ñào tạo Đối với lao ñộng gián tiếp - Đào tạo cán quản lý; - Đào tạo ñội ngũ nhân viên phòng ban Đối với lao ñộng trực tiếp - Đào tạo ñội ngũ CNKT nhà máy Cáp viễn thông, Cáp ñiện, Ống nhựa - Đào tạo ñội ngũ công nhân Dự án cao su 3.2.3 Xây dựng chương trình ñào tạo lựa chọn phương pháp ñào tạo a Đối với nhóm cán quản lý: - Đào tạo công việc: Đội ngũ quản lý Công ty cần ñược ñào tạo công việc với hình thức luân chuyển vị trí công tác giúp cho nhà quản trị mở rộng tầm hiểu biết, tạo áp lực khả thích ứng với vị trí công tác - Đào tạo công việc: Bảng : Nội dung kiến thức ñào tạo ñội ngũ quản lý Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh Công ty thời gian tới - Mục tiêu kinh doanh Công ty thời gian ñến: VHG xây dựng ñịnh hướng mục tiêu kinh doanh giai ñoạn 2010 2015 xoay quanh trục ngành nghề theo thứ tự ưu tiên phát triển: bất ñộng sản, hạ tầng công nghiệp dịch vụ - công nghiệp - sản xuất chuyên ngành vật liệu xây dựng - ñầu tư khai thác chế biến kim loại màu 3.1.2 Một số quan ñiểm xây dựng giải pháp - Đào tạo nguồn nhân lực phải phục vụ cho mục tiêu doanh nghiệp nhân viên - Đào tạo nguồn nhân lực phải nâng cao hiệu công tác sản xuất kinh doanh - Nâng cao hiệu trình ñào tạo NNL Footer Page 11 of 126 STT Nội dung ñào tạo Số lượng người tham gia Tên ñơn vị ñào tạo Thời gian ñào tạo Giám ñốc Điều hành (CEO) ĐH Kinh tế TPHCM/IFA/ PACE tháng Giám ñốc tài ĐH Kinh tế TPHCM/PACE tháng Giám ñốc nhân (HRM) Viscen/CPE tháng Header Page 12 of 126 23 24 Cao học Tài Ngân hàng ĐH Đà Nẵng năm Cao học Quản trị kinh doanh ĐH Đà Nẵng năm Kỹ quản lý, Kỹ mềm 15 Pace/Viscen/Unicom 14 ngày b Đối với ñội ngũ nhân viên: - Đào tạo công việc + Kèm cặp, dẫn công việc + Luân chuyển công việc - Đào tạo công việc: Công ty nên thường xuyên mở lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn công việc nhằm củng cố cập nhật kiến thức cho CBCNV phòng ban ñể nâng cao hiệu công việc c Đối với CNKT nhà máy: Để công tác ñào tạo khoa học hiệu Công ty áp dụng phương pháp ñào tạo bước sau: Bước 1: Học tập quy trình, quy ñịnh chung Công ty Bước 2: Đào tạo công việc ñơn vị sở Bước 3: Phân công cán bộ, nhân viên lành nghề kèm cặp, việc cấp tổ sản xuất cho người học thực cho ñến thành thạo + Đào tạo công việc: tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày cử nhân viên tham gia lớp ñào tạo giới thiệu làm quen với thiết bị mới, tham gia hội thảo chuyên ñề… d Đối với CNKT Dự án trồng cao su: Hình thức ñào tạo phù hợp với ñối tượng tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Hình thức tổ chức: Công ty liên kết với Trường Đại học Nông Lâm Huế Thời gian ñào tạo: 30 ngày, cụ thể ngày học lý thuyết 25 ngày thực hành 3.2.4 Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho công tác ñào tạo nguồn nhân lực Footer Page 12 of 126 Công ty nên xây dựng quỹ riêng cho ñào tạo phát triển nguồn nhân lực Quỹ hoạt ñộng ñộc lập với quỹ khác Công ty Hàng năm kinh phí ñào tạo ñược trích từ quỹ này, có chủ ñộng lập kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng nhân 3.2.5 Lựa chọn ñào tạo giáo viên - Dựa vào yêu cầu chương trình ñào tạo mà lựa chọn giáo viên từ người biên chế công ty thuê - Cần hoàn thiện nâng cao chất lượng ñội ngũ cán làm công tác ñào tạo 3.2.6 Tăng cường công tác ñánh giá kết ñào tạo - Đánh giá phản ứng học viên - Đánh giá mức ñộ tiếp thu học viên - Đánh giá thay ñổi nhận thức, hành vi học viên sau khoá học - Đánh giá ứng dụng vào công việc 3.2.7 Tăng cường sách sau ñào tạo - Hoàn thiện sách ñộng viên NLĐ trình tham gia ñào tạo Công ty cử ñi học - Hoàn thiện sách sử dụng ñối với trường hợp sau ñào tạo - Hoàn thiện công tác bố trí, bổ nhiệm quy hoạch cán 3.3 CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ KHÁC - Kiện toàn máy tổ chức làm công tác ñào tạo - Thành lập quỹ hỗ trợ người lao ñộng tham gia ñào tạo - Không ngừng củng cố, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy ñịnh nội - Tăng cường tổ chức hội thi tay nghề giỏi, tổ trưởng quản lý sản xuất giỏi, giao tiếp khách hàng giỏi Header Page 13 of 126 25 KẾT LUẬN Trong công ñổi mới, công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh, người nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, nhân tố ñịnh phát triển doanh nghiệp nói riêng ñất nước nói chung Cùng với nghiệp ñổi ñất nước, Công ty CP Đầu tư Sản xuất Việt Hàn ñã có thay ñổi ñáng kể quy mô, lực tài chính, uy tín doanh nghiệp Đóng góp vào thành công ñó ñội ngũ nhân lực công ty Tuy nhiên, ñất nước ñang bước vào giai ñoạn mới, tự hóa mở cửa hội nhập mạnh mẽ với giới, ñội ngũ nhân lực công ty ñã bộc lộ nhiều yếu phải ñương ñầu với thách thức, khó khăn cam go Điều ñó ñang ñặt nhiều vấn ñề nảy sinh ñào tạo nguồn nhân lực công ty Từ lý luận văn chọn ñề tài nêu làm mục tiêu nghiên cứu Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn ñã hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn ñề lý luận thực tiễn ñào tạo nguồn nhân lực; luận văn ñã xác ñịnh công tác ñào tạo nguồn nhân lực yếu tố ñịnh thành công tổ chức kinh tế thị trường nói chung hội nhập nói riêng Thứ hai, qua phân tích thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực Công ty CP Đầu tư Sản xuất Việt Hàn, luận văn ñã thiếu hụt lực ñội ngũ nhân lực, tồn công tác ñào tạo nguồn nhân lực nguyên nhân hạn chế ñó Thứ ba, thông qua lý luận, thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực, luận văn ñã ñưa ñịnh hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực công ty nhằm góp phần xây dựng Footer Page 13 of 126 26 ñội ngũ nhân lực có chất lượng ñáp ứng yêu cầu phát triển công ty hội nhập kinh tế quốc tế Trong trình nghiên cứu hoàn thành ñề tài, tác giả ñã nhận ñược nhiệt tình hướng dẫn PGS.TS Bùi Quang Bình, xin chân thành cảm ơn giúp ñỡ quý báu Thầy Mặc dù cố gắng, nhiên ñào tạo nguồn nhân lực vấn ñề có nội hàm rộng liên quan ñến nhiều lĩnh vực, tài liệu nghiên cứu khả thân có hạn nên ñề tài chắn không tránh khỏi sai sót ñịnh Bản thân người nghiên cứu ñề tài, tác giả thật mong muốn nhận ñược góp ý từ thầy cô bạn bè ñể ñề tài hoàn thiện ... CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Giới thiệu công ty - Tên công ty. .. ñào tạo nguồn nhân lực số công ty - Phân tích thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực Công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực Công ty Đầu. .. trạng ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn - Đề xuất ñịnh hướng giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực công ty Đầu tư sản xuất Việt Hàn Nội dung luận văn Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn, Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn, Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay