Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yê

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:07

1 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN TRUNG KIỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ H TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG - Năm 2012 Footer Page of 126 2 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện 1: PGS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 2: TS Bùi Đức Hùng Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 1 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Xóa ñói giảm nghèo nội dung trọng tâm xuyên suốt chiến lược phát triển Việt Nam nước ñang phát triển.Việt Nam ñã xây dựng chiến lược quốc gia cho tăng trưởng xoá ñói giảm nghèo ngày 21/5/2002 Cho ñến ñã ñạt ñược nhiều thành tựu phát triển kinh tế, tạo ñược ñồng thuận xã hội, góp phần ổn ñịnh trị, thu hút vốn ñầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế ñất nước Rất nhiều nỗ lực Chính phủ, ñịa phương, tổ chức quốc tế ñang ñược tập trung cho xoá ñói giảm nghèo Trong ñó tín dụng ñược coi giải pháp Việt Nam nhiều quốc gia ñang phát triển khác thực Trong năm vừa qua, sách tín dụng ñã có tác dụng to lớn việc XĐGN, nửa số hộ ñược vay vốn cho vốn vay có tác dụng tích cực tới giảm nghèo Nhiều hộ nông dân ñã thoát khỏi nghèo, có ñiều kiện mua sắm thêm phương tiện sản xuất tiêu dùng Tuy nhiên, trình triển khai sách tín dụng ñịa bàn huyện có nhiều vấn ñề nảy sinh từ phía người thụ hưởng sách tín dụng (người vay), bên thực sách tín dụng (các tổ chức tín dụng, cấp quyền ñịa phương Ban ngành, Đoàn thể có liên quan ñến thực sách tín dụng) cho vay không ñúng ñối tượng; mức vốn vay, thời hạn cho vay hạn chế chưa phù hợp với ñối tượng, mục ñích; hiệu sử dụng vốn vay thấp dẫn ñến nợ hạn cao, khả tiếp cận thông tin chương trình tín dụng hộ nghèo hạn chế, sách hỗ trợ khác ñể nâng cao hiệu sử dụng vốn chưa ñược quan tâm ñúng mức… Vì vậy, kết ñạt Footer Page of 126 2 Header Page of 126 ñược chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra, tác ñộng sách tín dụng ñối với hộ nghèo thấp Để sách hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo ngày phát huy vai trò mình, nâng cao hiệu tín dụng ñối với hộ nghèo góp phần nhiều việc thực chiến lược XĐGN nước nói chung, huyện Sông Hinh nói riêng, tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Chính sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên” làm luận văn Thạc sĩ kinh tế Mục ñích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận nghèo ñói, vai trò sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo công xóa ñói giảm nghèo, phân tích số liệu thực tiễn cho vay hộ nghèo ñã triển khai qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Hinh, vấn ñiều tra mẫu hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên, ñúc kết thành luận khoa học nâng cao vai trò sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo Trên sở ñó, ñề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tín dụng hỗ trợ hộ nghèo, góp phần thực thành công công XĐGN ñịa bàn huyện Sông Hinh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ñề tài: sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo - Về nội dung nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu sách tín dụng cho hộ nghèo ñã triển khai ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên thông qua NHCSXH - Về không gian: Trên ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên - Về thời gian: Từ năm 2007 ñến 2011 ñề xuất giải pháp từ cho ñến năm 2020 Footer Page of 126 3 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát khoa học, phương pháp ñiều tra bảng hỏi, phương pháp tổng hợp, thống kê, chứng minh, diễn giải, sơ ñồ, biểu mẩu ñồ thị trình bày luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Việc nghiên cứu sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo làm sở lý luận sách tín dụng nói chung sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo nói riêng từ ñó kiểm tra tính hợp lý sách ñối với thực tiễn áp dụng ñề xuất hướng giải bất cập trình thực sách tín dụng hộ nghèo nhằm mục tiêu XĐGN, tạo hội cho ñối tượng gặp khó khăn sống có hội vương lên làm giàu từ sách này, thực thành công sách XĐGN mà Đảng Nhà nước ñang nỗ lực thực ñể dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nghèo ñói, sách hỗ trợ tín dụng ngân hàng ñối với hộ nghèo Chương 2: Thực trạng sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm thực sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên Footer Page of 126 4 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO 1.1 Tổng quan nghèo tín dụng cho hộ nghèo 1.1.1 Tổng quan nghèo 1.1.1.1 Khái niệm nghèo ñói Nghèo ñói tình trạng phận dân cư không ñược hưởng thoả mãn nhu cầu người ñã ñược xã hội thừa nhận tuỳ theo trình ñộ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán ñịa phương 1.1.1.2 Tiêu chí xác ñịnh nghèo ñói - Theo chuẩn mực giới Hầu hết nghiên cứu trước ñây dùng số liệu tỷ lệ nghèo ñói dựa sở chuẩn thu nhập USD/người/ngày, 2USD/người/ngày - Theo chuẩn mực Việt Nam Hộ nghèo nông thôn hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 ñồng/người/tháng (từ 4.800.000 ñồng/người/năm) trở xuống; Hộ nghèo thành thị hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 ñồng/người/tháng (từ 6.000.000 ñồng/người/năm) trở xuống 1.1.1.3 Sự cần thiết phải ñẩy mạnh xóa ñói giảm nghèo - Đói nghèo nguyên nhân gây ổn ñịnh xã hội, phá hoại môi trường cản trở nâng cao dân trí - Đói nghèo làm ảnh hưởng ñến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ñất nước - Xoá ñói giảm nghèo bảo ñảm cho ñất nước giàu mạnh xã hội phát triển bền vững 1.1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến nghèo ñói Footer Page of 126 5 Header Page of 126 Đói nghèo hậu ñan xen tác ñộng nhiều nhân tố Nhóm nhân tố khách quan, môi trường tự nhiên (vị trí, khí hậu, ñất ñai); KT-XH (trình ñộ dân trí thấp, yếu tố tập quán dân tộc, vùng miền, sách Nhà nước) nhóm nhân tố thuộc thân người nghèo; ñi vào phân tích nhân tố sau: - Nhân tố môi trường tự nhiên Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ñã tác ñộng sâu sắc ñến SXKD hộ gia ñình, ñặc biệt hộ nghèo - Đói nghèo tập trung khu vực nông thôn: Điều kiện vị trí không thuận lợi ñã hạn chế nhiều ñến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sinh hoạt hộ gia ñình - Đói nghèo khu vực thành thị: Đa số người nghèo ñô thị làm việc khu vực kinh tế phi thức, công việc không ổn ñịnh, thu nhập thấp bấp bênh - Nhóm nhân tố môi trường kinh tế - xã hội - Nhóm nhân tố chế sách Do chế sách Nhà nước thiếu không ñồng sách ñầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng cho vùng nghèo, sách khuyến khích sản xuất, sách tín dụng, sách giáo dục ñào tạo, y tế, sách ñất ñai…ñã ảnh hưởng ñến kết XĐGN - Nhóm nhân tố thuộc thân hộ nghèo 1.1.2 Tín dụng cho hộ nghèo 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hình thức vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng, sau ñó người sử dụng phải hoàn trả lại với giá trị lớn ban ñầu thời ñiểm ñịnh tương lai Footer Page of 126 6 Header Page of 126 1.1.2.2 Bản chất tín dụng Tín dụng ñược hiểu phạm trù kinh tế hoạt ñộng ña dạng phong phú, thể quan hệ hai mặt: người sở hữu tiền, hàng hoá cho người khác sử dụng khoảng thời gian ñịnh phải hoàn trả với giá trị lớn số vốn ban ñầu cho người sở hữu Phần chênh lệch ñó gọi lợi tức tín dụng Sự hoàn trả vốn lẫn lãi ñặc trưng chất tín dụng ñể phân biệt với phạm trù kinh tế khác 1.1.2.3 Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng hệ thống quan ñiểm, chủ trương, ñịnh hướng ñạo hoạt ñộng tín dụng ñầu tư ngân hàng tổ chức tín dụng khác nhằm sử dụng hiệu vốn nguồn vốn ñể tài trợ vốn cho doanh nghiệp, hộ gia ñình cá nhân phạm vi qui ñịnh pháp lý hành 1.1.2.4 Khái niệm ñặc ñiểm tín dụng hộ nghèo Tín dụng ñối với người nghèo, ñó việc sử dụng nguồn lực tài Nhà nước huy ñộng, cho người nghèo vay theo sách ưu ñãi ñịnh ñể người nghèo dùng vào sản xuất, kinh doanh, cải thiện ñời sống, góp phần thực mục tiêu Quốc gia xóa ñói giảm nghèo, ổn ñịnh xã hội Hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối với người nghèo hoạt ñộng kinh tế mang tính sách không mục ñích lợi nhuận Tín dụng ñối với hộ nghèo cung cấp dịch vụ tài quy mô nhỏ chủ yếu tín dụng tiết kiệm; ñối tượng phục vụ người nghèo, chủ yếu người có thu nhập thấp hay kế sinh nhai ñịnh, ñược cung cấp tài họ vươn lên; tổ chức cung cấp tín dụng cho xoá ñói giảm nghèo tổ chức tài bền vững; Tín dụng cho xoá ñói giảm nghèo cung cấp dịch Footer Page of 126 7 Header Page of 126 vụ tài ñịa bàn mà người vay tiết kiệm sinh sống, thu hút ñược nhiều người tham gia, giảm chi phí tín dụng, tăng tính cộng ñồng tăng tính tiết kiệm 1.1.2.5 Tầm quan trọng sách tín dụng ñối với hộ nghèo - Vị trí tín dụng ngân hàng ñối với hộ nghèo: Tín dụng ngân hàng ñối với người nghèo có vị trí trung tâm việc hỗ trợ người nghèo quản lý, tổ chức hoạt ñộng sản xuất ñể phát triển kinh tế - Vai trò sách tín dụng ñối với hộ nghèo: Là ñộng lực giúp người nghèo vượt qua nghèo ñói; Tạo ñiều kiện cho người nghèo vay nặng lãi, nên hiệu hoạt ñộng kinh tế ñược nâng cao hơn; Giúp người nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với thị trường, có ñiều kiện hoạt ñộng sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường; Góp phần trực tiếp vào việc chuyển ñổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực việc phân công lại lao ñộng xã hội; Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn 1.1.2.6 Các quan ñiểm cho vay ñối với người nghèo - Quan ñiểm cổ ñiển: Lãi suất cho vay thấp chương trình cho vay trợ giá - Các quan ñiểm tiếp cận mới: Tài trình trung gian; Tính thay tín dụng; Đảm bảo lãi suất thực dương; Người nghèo gửi tiền tiết kiệm; Về tài sản chấp 1.2 Chính sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo 1.2.1 Xác ñịnh phương thức cho vay 1.2.2 Xác ñịnh mức vốn cho vay Footer Page of 126 8 Header Page 10 of 126 1.2.3 Xác ñịnh mức lãi suất cho vay 1.2.4.Xác ñịnh thời hạn cho vay 1.2.5 Rủi ro xử lý rủi ro 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 1.3.3 Tình hình nghèo ñói 1.3.4 Các nguồn tài trợ 1.4 Chính sách tín dụng hộ nghèo số nước giới 1.5 Bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam Thứ nhất, nguồn vốn dành cho XĐGN lớn, trì liên tục nhiều năm; ñó, nguồn vốn Nhà nước nguồn vốn viện trợ nước Thứ hai, thành lập Tổ vay vốn: Quy mô Tổ nên từ 30- 40 thành viên, thành viên có ñiều kiện kinh tế nhau, làng xóm, thành viên vào Tổ tự nguyện, hoạt ñộng có quy chế rõ ràng Thứ ba, hình thức giải ngân: Giải ngân trực tiếp cho hộ vay Thứ tư, quy mô cấp tín dụng: Căn ñầu tiên ñể xét duyệt mức cho vay nhu cầu vay vốn hộ Thứ năm, hỗ trợ vốn cho người nghèo, chấp tài sản, thu tiền tiết kiệm, không thu khoản lệ phí lãi suất Thứ sáu, hoạt ñộng ngân hàng phải công khai, minh bạch, ñúng tự nguyện hộ nghèo Thủ tục ñơn giản, phục vụ ngân hàng “tại nhà” thành viên Footer Page 10 of 126 9 Header Page 11 of 126 Tóm tắt chương I Có nhiều nguyên nhân dẫn ñến nghèo ñói, ñó thiếu vốn nguyên nhân ñó.Tín dụng hộ nghèo có vai trò quan trọng vì: Là ñộng lực giúp người nghèo vượt qua ñói nghèo; tạo ñiều kiện cho người nghèo vay nặng lãi, nên hiệu hoạt ñộng kinh tế ñược nâng cao hơn; giúp người nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với thị trường, có ñiều kiện hoạt ñộng sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường; góp phần trực tiếp vào việc chuyển ñổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực việc phân công lại lao ñộng xã hội; cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn Footer Page 11 of 126 10 Header Page 12 of 126 Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng ñến sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí ñịa lý 2.1.1.2 Thời tiết khí hậu 2.1.1.3 Đất ñai tình hình sử dụng ñất ñai Tổng diện tích ñất tự nhiên 88.664 Trong ñó: Diện tích ñất nông nghiệp chiếm 27,3% tổng diện tích tự nhiên, ñất phi nông chiếm 15,5% diện tích tự kinh tế huyện 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Đặc ñiểm dân cư lao ñộng 2.1.2.2 Đặc ñiểm sở vật chất, kỹ thuật huyện Sông Hinh 2.1.2.3 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Tốc ñộ tăng bình quân theo giá trị gia tăng: 15,8%/năm Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch ñúng hướng, phù hợp chung với xu hướng phát triển chung toàn tỉnh 2.1.3 Tình hình ñói nghèo huyện Sông Hinh 2.1.3.1 Số lượng phân bố hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh Tổng số hộ nghèo ñịa bàn huyện 6.120 hộ, chiếm 54,2% tổng số hộ, ñó hộ nghèo hộ DTTS 3.825 hộ, chiếm 33,9% tổng số hộ 62,5% số hộ nghèo ñịa bàn huyện 2.1.3.2 Đặc ñiểm nguyên nhân nghèo huyện Sông Hinh Theo báo cáo rà sót hộ nghèo năm 2011 huyện cho thấy có tới 65.5% số hộ nghèo thiếu vốn Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng ñến sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh Tài nguyên ñất phong phú, tạo ñiều kiện cho phát triển nông nghiệp ña dạng, tạo sản phẩm có lợi cạnh tranh; có nhiều nguồn tài nguyên quý ñá Granit, khoáng sản, có nhiều Hồ thủy ñiện, thủy lợi phục vụ cho phát triển du lịch nuôi trồng thủy sản; có nguồn nguyên liệu nông lâm nghiệp dồi phục vụ cho công nghiệp chế biến Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thuận lợi ñó, huyện gặp không khó khăn như: - Sông Hinh huyện miền núi nghèo so với mặt chung tỉnh - Sự phối hợp cấp quyền ñịa phương việc thực sách nhằm phát triển kinh tế, XĐGN chưa ñồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều hộ thoát nghèo chưa bền vững, tái nghèo nhanh - Trình ñộ nhận thức số phận nhân dân thấp, khả tiếp thu tiến khoa học công nghệ vào sản xuất hạn chế; quy mô sản xuất nhỏ, khả cạnh tranh sản phẩm chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, ñặc biệt xu hội nhập kinh tế quốc tế - Chuyển dịch cấu kinh tế chậm, chưa phát huy hết lợi lĩnh vực mà huyện có lợi du lịch, phát triển lai hóa ñàn bò - Thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, gây nhiều tác hại ñến phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 2.2 Kết thực tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh 2.2.1 Huy ñộng vốn Tổng nguồn vốn cho trung ương chuyển ñể cho vay hộ nghèo ñến 31/12/2011 112.353 triệu ñồng, nguồn vốn huy ñộng ñịa bàn huyện thông qua NHCSXH 550 triệu ñồng 2.2.2 Kết cho vay hộ nghèo Trong năm qua với việc ñời NHCSXH, hộ nghèo ñịa bàn huyện ñã ñược vay vốn từ nhiều chương trình cho vay khác ñể hỗ trợ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, phục vụ học tập cho em hộ nghèo, cải thiện ñiều kiện sống chương trình cho vay hộ nghèo (HN), cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (HSSV), cho vay giải việc làm (GQVL), cho vay nước vệ sinh môi trường (NSVSMT), cho vay hộ nghèo nhà (HNVNO), cho vay hộ dân tộc thiểu số ñặc biệt khó khăn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 2.3 Tình hình thực sách tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh 2.3.1 Tình hình xác ñịnh phương thức cho vay Phương thức cho vay hộ nghèo ñược NHCSXH áp dụng phương thức cho vay lần, việc cho vay ñược thực cho vay ủy thác thông qua tổ chức trị xã hội Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh Niên, Hội Nông dân Có 34% số hộ ñược vấn cho phương thức cho vay gây khó khăn cho hộ nghèo, 29,5% hộ cho phương thức cho vay bình thường, 27,5% số hộ cho phương thức vay thuận lợi 9% số hộ cho phương thức cho vay thuận lợi Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 2.3.2 Mức vốn cho vay Kết ñiều tra cho thấy 50% số hộ có vay cho biết mức vay họ thấp, chí thấp cho hộ ñược vay ñến 10 triệu ñồng Chỉ có 13% số hộ cho vay mức vay họ cao vay từ 20 ñến 30 triệu ñồng 2.3.3 Lãi suất cho vay Lãi suất cho vay hộ nghèo 0.65 %/tháng.Từ kết ñiều tra cho thấy, 55,7% số hộ ñược ñiều tra cho lãi suất cho vay NHCSXH trung bình 43,2% số hộ cho thấp Chỉ có 1,1% số hộ cho lãi suất cao 2.3.4 Thời hạn cho vay Qua kết ñiều tra cho thấy có 84,7% số hộ ñược ñiều tra cho thời hạn vay trung bình (hợp lý), 12,5 % ngắn 2,8% số hộ cho thời gian cho vay dài Với thời gian vay dài tạo ñiều kiện thuận lợi cho hộ vay có thời gian ñể thu hồi vốn, có ñiều kiện trả nợ trường hợp cho vay chăn nuôi bò sinh sản, trồng cà phê 2.3.5 Rủi ro xử lý nợ rủi ro Do bất hợp lý Quyết ñịnh 69/2005/QĐ-TTg chậm sửa ñổi nên công việc xử lý nợ gặp nhiều khó khăn Từ 2007 ñến 2011 xứ miễn lại 394.000 ñồng, xóa nợ 23.232.000 ñồng Đây nguyên nhân làm nợ hạn ngày tăng năm qua, nhiều hộ nghèo không ñược vay vốn ñể ñầu tư sản xuất ñang nợ hạn ñiều kiện trả nợ 2.3.7 Mục ñích sử dụng vốn Người vay chủ yếu sử dụng vốn vay ñể chăn nuôi (bò, heo ) trồng trọt Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 2.4 Những tác ñộng sách hỗ trợ tín dụng ñối với hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh 2.4.1 Tác ñộng tín dụng ñến giảm nghèo Kết ñiều tra cho thấy 71,0 % hộ cảm nhận nhờ số vốn vay gia ñình họ thoát nghèo, 19,9% số hộ cho họ không thoát nghèo ñược từ số vốn này, ñó có 16% số hộ nghèo cho vay vốn làm gia ñình nghèo thêm Những hộ thường ñang có nợ hạn ngân hàng, thiếu ñất ñai, ñông 2.4.2 Tác ñộng tín dụng hộ nghèo ñến công ăn việc làm Qua kết ñiều tra cho thấy, có tới 80,1 % số hộ ñiều tra cho nhờ có nguồn vốn vay tạo công ăn việc làm cho họ, có 19,9 % số hộ cho với mức vốn vay không tạo ñược công ăn việc làm cho họ, có % số hộ cho không tạo công việc làm 2.4.3 Tác ñộng tín dụng hộ nghèo ñến thu nhập Có 58,0% số hộ cho có vốn ñầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho gia ñình Trong ñó, có 34,1% số hộ cho ñầu vốn tạo thu nhập cho gia ñình 8% số hộ cho không tạo thu nhập 2.5 Những tồn hạn chế sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh - Thu nhập hộ nghèo sau vay vốn ñã ñược nâng lên, số ñông hộ nghèo ñã thoát ñược nghèo Tuy nhiên thu nhập hộ thấp, khả tái nghèo lớn - Thủ tục cho vay, ñặc biệt việc bình xét hộ nghèo ñược tham gia vay vốn bất cập, thiếu công bằng, mang tính chất phân bổ, chưa phù hợp với nhu cầu hộ hay nhóm hộ, nhiều hộ Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 vay khó tiếp cận ñược nguồn vốn ñơn vị nhận ủy thác ngại không cho hộ nghèo có nhu cầu vay khó thu hồi nợ - Mức ñộ ñáp ứng nhu cầu số hộ nghèo ñược vay vốn thấp tượng cho vay không ñúng ñối tượng - Việc sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích vay phổ biến làm ý nghĩa, tính chất nguồn vốn ñồng thời khả tạo thu nhập thấp không hoàn trả ñược vốn vay - Sự hỗ trợ ñối với hộ nghèo vay vốn ngân hàng cấp quyền chưa tích cực, dừng lại việc kiểm tra, thu hồi lãi, vốn không thường xuyên mà chủ yếu thông qua tổ chức ñoàn hội ñịa phương Tóm tắt chương II Việc triển khai nguồn vốn tín dụng ñã ñạt thành tựu ñang khích lệ nhiều bất cập làm giảm hiệu sachs tín dụng ñối với hộ nghèo là: Việc bình xét cho cho vay chưa hiệu quả, ñáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, mang tính cào bằng; chưa ña ñạng ñược ñối tượng ñầu tư; thời hạn thời gian cho vay chưa phù hợp: phối hợp cấp quyền việc hỗ trợ hộ nghèo sử dụng vốn hiệu chưa ñồng bộ; nợ rủi ro chưa ñược xử lý nên dẫn ñến nợ hạn ngày nhiều Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 Chương GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN SÔNG HINH TỈNH PHÚ YÊN 3.1.Các ñề xuất 3.1.1 Quan ñiểm Đảng Nhà nước XĐGN tín dụng ñối với hộ nghèo Khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp ñi ñôi với chăm lo xóa ñói, giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách trình ñộ phát triển, mức sống vùng cách mạng kháng chiến cũ, gia ñình thuộc diện sách, làm cho người, nhà ñều tiến tới sống ấm no, hạnh phúc, có việc làm, có cơm ăn, áo mặc, ñược học hành chữa bệnh, bước thực ñiều Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước 3.1.2 Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Phú Yên Ngày 29 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ký ñịnh số 122/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên ñến năm 2020 Theo ñó: Tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn ñến năm 2010 ñạt 13,6%/năm; giai ñoạn 2011 - 2015 ñạt 15,2%/năm giai ñoạn 2016 - 2020 ñạt 15,3%/năm - Thu nhập bình quân ñầu người năm 2010 750 USD, năm 2015 1.600 USD, năm 2020 3.000 USD - Tỷ lệ hộ nghèo ñến năm 2010 9%, năm 2015 3,4%, năm 2020 không hộ nghèo 3.1.3 Định hướng phát triển KT-XH huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 - Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân giai ñoạn 2011 -2020: 13%/năm Trong ñó, giai ñoạn 2011 -2015: 12,7%/năm giai ñoạn 2016-2020: 13,4%/năm - Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuồng 10% năm 2015 ñến 2020 không hộ nghèo, ngăn chặn tái nghèo, nâng cao chất lượng sống cho hộ nghèo, gia ñình sách 3.1.4 Mục tiêu sách tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh - Tăng khả tiếp cận nguồn vốn cho hộ nghèo nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo - Cơ cấu vốn ñầu tư phù hợp ñể kích thích kinh tế phát triển, thúc ñẩy sản xuất có hiệu - Đầu tư vốn vào ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH ñịa phương 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện sách tín dụng ñối với hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên 3.2.1 Phương thức vay NHCSXH tiếp tục trì phương thức cho vay ủy thác phần qua tổ cức Chính trị - Xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Hội Cựu Chiến binh Phương thức cho vay phát huy ñược vai trò Hội ñoàn thể, tiến tới xã hội hóa công tác ngân hàng cho vay hộ nghèo ñối tượng sách khác 3.2.2 Mức cho vay Nâng mức dư nợ bình quân/hộ ñể ñáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo ñầu tư sản xuất phải công việc bình xét cho vay Cho vay với mức dư nợ tối ña 30 triệu ñồng/hộ theo quy ñịnh tiến hành cho vay theo dự án sản xuất hàng hóa Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 3.2.3 Lãi suất cho vay Việc xóa bỏ trợ cấp nới lỏng quy ñịnh lãi suất ñiều kiện tiên ñể NHCSXH hoạt ñộng bền vững Tuy nhiên, việc thực ñược lúc, cần có lộ trình thích hợp Bước ñầu tiên NHCSXH phải tách bạch ñược phận lãi suất cho vay ngân hàng, cụ thể lãi suất huy ñộng, chi phí bù ñắp rủi ro chi phí quản lý khác Lãi suất thời gian tới phải bù ñắp lãi suất huy ñộng vốn chi phí bù ñắp rủi ro, Nhà nước cấp bù chi phí quản lý khác ngân hàng Sau thời gian, mức ñộ bao cấp chi phí giảm dần, mức giảm ñược tính vào thành phần lãi suất cho vay Theo ý kiến tác giả ñề xuất lộ trình lãi suất cho vay sau: - Từ 2012 - 2015 giữ nguyên lãi suất cho vay kinh tế ñang suy giảm, kinh tế hộ gặp nhiều khó khăn - Từ 2015 – 2020 tiến hành cho vay theo lãi suất huy ñộng bình quân ñầu vào ngân hàng thương mại - Từ năm 2020 trở ñi cho vay theo lãi suất thị trường ñể ñủ bù ñắp chi phí hoạt ñộng, dự phòng rủi ro 3.2.4 Thời hạn cho vay Theo kết khảo sát cho thấy, vấn ñề thời hạn cho vay quan trọng ñược hộ nghèo quan tâm Điều phù hợp với trình ñộ nhận thức, khả tiếp cận nguồn vốn, cách thức sử dụng vốn ñể có thêm thu nhập hộ nghèo Thực tế cho thấy, cho vay ngắn hạn, nguồn vốn không ổn ñịnh, hộ nghèo lo trả nợ ñến hạn khó khăn họ ñi vay nguồn vốn phi ngân hàng với lãi suất cao dẫn ñến ñã khó khăn lại khó khăn thêm Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 3.2.5 Xử lý nợ rủi ro Từ thực tế nợ hạn cho vay hộ nghèo ñịa bàn, tác giả ñề xuất làm thủ tục xóa nợ cho những vay ñã hạn vay từ năm 1995, 1996, 1997 ñến chưa xử lý nợ ñược, ñặc biệt khó khó khăn, hộ dân tộc thiểu số khả trả nợ cho ngân hàng, hộ vay thua lỗ ñầu tư yếu tố thị trường khách quan không ñược xử lý theo văn dẫn ñến nợ hạn, không ñược tiếp tục vay vốn ñể ñầu tư chịu lãi phạt hạn làm cho hộ gia ñình khó khăn thêm 3.2.6 Quy trình thủ tục vay Thủ tục vay vốn phải ñơn giản ñảm bảo tính nguyên tắt chung, cấp quyền ñịa phương không ñược tùy tiện thêm bớt thủ tục khác ñể làm thời gian cho người vay Phát huy vai trò ñiểm giao dịch xã xã, tất khâu từ làm thủ tục cho vay ñến việc giải ngân phải ñược tiến hành ñiểm giao dịch ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho người vay, họ ñi lại nhiều lần thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người vay 3.2.7 Đối tượng vay Quy trình cho vay hộ nghèo ñược hướng dẫn văn số 316/NHCS-TD ngày 02/05/2003 Tổng Giám ñốc NHCSXH ñối tượng ñược vay hộ nghèo có danh sách xã, phường ñược công bố theo chuẩn nghèo Bộ Lao ñộng – Thương binh Xã hội công bố thời kỳ, ñiều dẫn ñến nhiều bất cập việc bình xét cho vay chuẩn nghèo căm ñể trợ cấp khó khăn, trợ cấp y tế, trợ cấp giáo dục… Hơn chuẩn nghèo thấp so với thực tế, ñó, hộ cận nghèo (có thu nhập 150% hộ nghèo) lại không ñược vay vốn Những ñối tượng ngân hàng thương mại ngại cho vay ñó Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 ñối tượng NHCSXH Bên cạnh ñó, thị trường nông thôn có nhiều doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy hải sản, sử dụng nhiều lao ñộng hộ nghèo, thiếu việc làm lại ñối tượng NHCSXH Để phải ñưa hộ hộ cận nghèo doanh nghiệp có sử dụng lao ñộng hộ nghèo ñối tượng ñược vay vốn ñược hưởng sách tín dụng sách tín dụng ñối với hộ nghèo 3.289 Giải pháp huy ñộng vốn - Huy ñộng lãi suất theo lãi suất thị trường: - Đa dạng hóa kênh huy ñộng vốn: 3.2.9 Phát huy vai trò Ban ñại diện HĐQT Ban XĐGN cấp Thực phát huy ñầy ñủ vai trò thành viên Ban ñại diện HĐQT ñược ban hành Quyết ñịnh số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2003 3.3 Một số kiến nghị ñể thực giải pháp 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.2 Đối với NHCSXH 3.3.3 Đối với Chính quyền ñịa phương 3.3.4 Đối với Hội ñoàn thể cấp Tóm tắt chương III Trên sở bất cập việc triển khai sách tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh tác giả ñưa số ñề xuất nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ñối với hộ nghèo nhằm cải thiện ñời sống kinh tế cho hộ nghèo, tạo ñiều kiện cho cấp quyền ñịa phương thực thành công tiêu KT-XH từ ñây ñến năm 2020 cho năm Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 KẾT LUẬN Trong lịch sử phát triển loài người, ñã trãi qua nhiều biến ñộng ñáng kể, xã hội loài người ñã trãi qua nhiều khó khăn thiên tai, ñịch họa, bệnh tật Con người ñã vượt qua, lao ñộng sản xuất ñể tạo cải, cải thiện ñời sống, nâng cao mức sống ngày cao Tuy nhiên, vấn ñề nghèo ñói vấn ñề cấp bách nhất, mang tính thời mà quốc gia giới ñều quan tâm trở thành mối quan tâm chung nhiều nước tiến giới trở thành chiến lược toàn cầu có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế nhân ñạo tất nước giới Có nhiều quan niệm khác nghèo ñói, quốc gia có tiêu chí riêng phù hợp với ñiều kiện KT-XH nước ñó Chuẩn nghèo giới thu nhập USD/người/ngày, ñối với Việt Nam chuẩn nghèo ñược thay ñổi nhiều lần Hiện chuẩn nghèo ñược ban hành theo theo ñịnh 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 chuẩn nghèo sau: - Hộ nghèo nông thôn hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 ñồng/người/tháng trở xuống - Hộ nghèo thành thị hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 ñồng/người/tháng trở xuống Có nhiều nguyên nhân dẫn ñến ñói nghèo thiếu vốn, thiếu ñất sản xuất, bệnh tật…trong ñó thiếu vốn nguyên nhân quan trọng Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả nguyên cứu hệ thống sở lý luận nghèo ñói vai trò tín dụng ñối với hộ nghèo Trên sở nghiên cứu hệ thống hóa lý luận nghèo ñói sách tín dụng ñối với hộ nghèo, tác giả ñã nghiên cứu tình hình thực tế kinh tế xã hội, sách tín dụng ñã triển khai Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 năm qua cho thấy việc triển khai nguồn vốn tín dụng hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh bên cạnh kết ñạt ñược ñáng khích lệ nhiều bất cập nhiều hộ nghèo chưa tiếp cận ñược nhiều nguồn vốn, việc cho dàng trải, mức cho vay thấp, công tác hỗ trợ sau cho vay chưa ñược quan tâm ñúng mức, nợ hạn tăng cao…làm cho ý nghĩa sách chưa xứng tầm, nhiều ñôi làm méo mó sách Trên cở sở kết nghiên cứu tác giả ñã ñưa số kiến nghị ñối với quan chức nhằm nâng cao hiệu nguồn vốn tín dụng ñối với hộ nghèo là: - Nâng cao mức vay vốn cho hộ nghèo, cải tiến quy trình thủ tục cho vay tạo ñiều kiện cho hộ nghèo tiếp cận sử dụng hiệu nguồn vốn vay - Mở rộng ñối tượng vay vốn cho phù hợp với ñiều kiện thực tế ñịa bàn huyện - Xu hướng cho vay theo lãi suất thị trường ñể ñảm bảo ngân hàng hoạt ñộng bền vững, giảm gánh nặng cho ngân sách cấp bù - Phát huy vai trò cấp quyền ñịa phương việc triển khai nguồn cho vay hộ nghèo, góp phần thực thành công công XĐGN Việt Nam./ Footer Page 24 of 126 ... với hộ nghèo Chương 2: Thực trạng sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm thực sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên... hộ nghèo ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên, ñúc kết thành luận khoa học nâng cao vai trò sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo Trên sở ñó, ñề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tín dụng hỗ trợ hộ nghèo, ... Việc nghiên cứu sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo làm sở lý luận sách tín dụng nói chung sách hỗ trợ tín dụng hộ nghèo nói riêng từ ñó kiểm tra tính hợp lý sách ñối với thực tiễn áp dụng ñề xuất hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yê, Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yê, Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay