Chiến lược kinh doanh nước giải khát tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ THANH RI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 1: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: PGS.TS Bùi Thị Tám Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế ngày mạnh, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng biến động kinh tế nước giới Điều thể đa dạng, phức tạp biến động không ngừng môi trường kinh doanh Thêm vào đó, mức độ cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững phát triển thương trường cần phải nghiên cứu, dự đoán trước biến đổi môi trường kinh doanh, từ chọn hướng cho doanh nghiệp cách đắn nhất, hợp lý khả thích nghi cao Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi không nằm guồng quay chung Để hoạt động kinh doanh Nhà máy ngày hiệu hơn, vươn xa hơn, việc xây dựng chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng, thiếu trình đạt mục tiêu Vì vậy, chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi” nhằm góp phần nhỏ việc giúp doanh nghiệp chủ động phản ứng kịp thời trước biến đổi môi trường xung quanh, tận dụng hội phát huy sức mạnh có để sản xuất kinh doanh đạt hiệu Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Nhà máy tìm giải pháp thực chiến lược kinh doanh giúp Nhà máy đạt mục tiêu chiến lược đề thời gian đến Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chiến lược kinh doanh Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi xây dựng chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2012-2015 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận tổng hợp , phân tích thống kê, nghiên cứu tình huống, chuyên gia, … Bố cục luận văn Nội dung nghiên cứu đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung chiến lược kinh doanh Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn “Chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi”, tác giả thu thập, tổng hợp tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, báo để làm tài liệu tham khảo, phục vụ công việc nghiên cứu, viết sau: - Các giáo trình mà tác giả nghiên cứu để hoàn thành phần sở lý luận tổng quan chiến lược (chương luận văn): Footer Page of 126 Header Page of 126 + Quản Trị chiến lược, Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải (2009), Nhà Xuất Thống kê + Quản trị chiến lược toàn cầu hoá kinh tế, PGS.TS Đào Duy Huân (2010), NXB Thống kê + Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu, TS Phạm Thị Thu Phương (2007), NXB Khoa học Kỹ thuật + Khái luận Quản trị chiến lược, Fredr.David (2006), NXB Thống kê - Các tài liệu cung cấp số liệu Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi như: Tài liệu giới thiệu tổng quan Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi; Báo cáo tài qua năm 2009 – 2011; Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh qua năm 2009 – 2011; Website: http://thachbich.com.vn - Các báo, số liệu thống kê cung cấp nhận định, bình luận số liệu thống kê môi trường vĩ mô, môi trường vi mô làm sở cho trình xây dựng chiến lược kinh doanh nước giải khát cho Nhà máy nước khoáng Quảng Ngãi website: + http://vneconomy.vn + www.gso.gov.vn + http://www.chinhphu.vn + http://www.gopfp.gov.vn - Tham khảo luận văn có sẵn phương pháp nghiên cứu, cách nhìn nhận vấn đề thông tin liên quan để đưa chiến lược kinh doanh phù hợp, gồm luận văn sau: + Luận văn “Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- Tribeco” thực Thành phố Hồ Chí Minh Footer Page of 126 Header Page of 126 + Luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty giải khát Việt Nam giai đoạn 2007-2015” thực Thành Phố Hồ Chí Minh học viên Nguyễn Thanh Hùng + Luận văn “Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh Tổng Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco)” học viên Đỗ Huy Hoàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh chương trình hành động tổng quát, xác định mục tiêu dài hạn, doanh nghiệp, lựa chọn đường lối hoạt động sách điều hành nguồn lực dựa phân tích, dự báo biến đổi nhóm yếu tố môi trường bên ngoài, phát hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu để đạt mục tiêu, làm tăng sức mạnh cách hiệu giành lợi bền vững tạo giá trị gia tăng cao 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh Giúp Nhà quản trị phát hội, lường trước né tránh bất trắc tương lai, vạch hành động cách hữu hiệu, nhận thức rõ tượng không chắn rủi ro trình hoạt động tổ chức 1.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.2.1 Xác định viễn cảnh, sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp a Xác định viễn cảnh Viễn cảnh thể mục đích mong muốn cao khái Footer Page of 126 Header Page of 126 quát tổ chức Viễn cảnh mô tả khát vọng tổ chức mà tổ chức muốn đạt tới b Xác định sứ mệnh Bản tuyên bố sứ mệnh mệnh lệnh then chốt cách thức mà tổ chức nhìn nhận đòi hỏi bên hữu quan c Các mục tiêu Mục tiêu tức trạng thái tương lai mà công ty cố gắng thực kết cuối hành động hoạch định 1.2.2 Phân tích môi trường bên a Môi trường vĩ mô - Môi trường kinh tế Bốn nhân tố quan trọng môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến doanh nghiệp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái tỷ lệ lạm phát - Môi trường tự nhiên Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày trở nên khan môi trường tự nhiên bị xâm hại nghiêm trọng trình phát triển khiến cho áp lực bảo vệ môi trường trọng phát triển bền vững ngày gia tăng - Môi trường công nghệ Các thay đổi công nghệ tác chủ yếu thông qua sản phẩm, trình công nghệ vật liệu mới, tạo hội đe dọa cho doanh nghiệp - Môi trường văn hóa – xã hội Yếu tố văn hóa – xã hội liên quan đến thái độ xã hội giá trị văn hóa Thay đổi văn hóa – xã hội tạo hội đe dọa - Môi trường nhân học Yếu tố nhân học môi trường vĩ mô liên quan đến Footer Page of 126 Header Page of 126 dân số, cấu trúc tuổi, phân bố địa lý, cộng đồng dân tộc phân phối thu nhập - Môi trường trị - luật pháp Các yếu tố trị luật pháp có tác động lớn đến mức độ hội đe dọa từ môi trường doanh nghiệp - Môi trường toàn cầu b Môi trường vi mô (Môi trường ngành) Theo Porter có năm lực lượng định hướng cạnh tranh phạm vi ngành, là: Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng; mức độ cạnh tranh công ty có ngành; lực thương lượng người cung cấp; lực thương lượng người mua; đe dọa sản phẩm thay 1.2.3 Phân tích môi trường bên - Nguồn lực hữu hình: Tài chính, tổ chức, sở vật chất công nghệ - Nguồn lực vô hình: Nhân sự, phát minh sang kiến, danh tiếng 1.2.4 Xác định lựa chọn chiến lược a Các loại chiến lược cấp kinh doanh - Chiến lược dẫn đạo chi phí Chiến lược dẫn đạo chi phí tổng thể hành động nhằm cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có đặc tính khách hàng chấp nhận với chi phí thấp mối quan hệ với tất đối thủ cạnh tranh - Chiến lược tạo khác biệt Mục tiêu chiến lược tạo khác biệt để đạt lợi cạnh tranh doanh nghiệp cách tạo sản phẩm có số đặc tính độc đáo so với đối thủ cạnh tranh với mức giá cao Footer Page of 126 Header Page of 126 giá trung bình ngành Khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao họ nghĩ sản phẩm có giá trị khác biệt - Chiến lược tập trung Chiến lược tập trung hướng vào khe hở thị trường cụ thể mà xác định phương diện địa lý, loại khách hàng hay phân đoạn tuyến sản phẩm Về bản, công ty tập trung người khác biệt chuyên môn hoá nhà dẫn đạo chi phí b Xác định chiến lược Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy (SWOT) công cụ kết hợp quan trọng giúp cho nhà quản trị phát triển bốn loại chiến lược sau: Các chiến lược Điểm mạnh – Cơ hội (SO), Cơ hội - Yếu (WO), chiến lược Điểm mạnh – Nguy (ST), chiến lược Điểm yếu – Nguy (WT) c Đánh giá lựa chọn chiến lược Sử dụng Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) Ma trận QSPM công cụ cho phép đánh giá khách quan chiến lược thay dựa yếu tố thành công chủ yếu bên bên xác định công cụ phân tích việc hình thành chiến lược khác Ma trận QSPM đòi hỏi nhà hoạch định phải có phán đoán tốt trực giác 1.2.5 Xác định giải pháp thực thi chiến lược a Đánh giá, điều chỉnh đảm bảo nguồn lực Ở đây, phạm vi nghiên cứu, nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực, nguồn tài chính, sở vật chất, công nghệ kỹ thuật b Xác định cấu tổ chức để thực chiến lược - Các mô hình cấu tổ chức để thực chiến lược Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức c Tăng cường hoạt động marketing, tài chính, nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin tác động đến việc thực thi chiến lược - Các hoạt động marketing - Nghiên cứu phát triển (R&D - Bộ phận Tài – Kế toán: - Bộ phận quan hệ công chúng - Bộ phận vật tư, sản xuất, kinh doanh - Hệ thống thông tin KẾT LUẬN CHƯƠNG Về mặt lý luận cho thấy thành công tổ chức phụ thuộc vào việc tổ chức tìm cách phát huy tối đa nội lực bên nắm bắt hội bên ngoài, phản ứng linh hoạt thích nghi với biến đổi, hay nói cách khác cần xây dựng chiến lược kinh doanh sở nhận thức rõ chất vị cạnh tranh để tìm nguồn lực, khả năng, lực cốt lõi vấn đề mấu chốt cần giải trình xây dựng chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh kết trình phân tích, dự báo đến tổng hợp cách hệ thống môi trường biến động Tùy theo khả tư chiến lược phương pháp tiếp cận khác có chiến lược kinh doanh, cách thức thực khả đạt mục tiêu khác Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Chính trị luật pháp ảnh hưởng lớn đến kinh tế DN, an ninh trị nước ta giữ vững, luật kinh doanh sửa đổi, bổ sung ngày hoàn thiện - Môi trường kinh tế Các yếu tố kinh tế vĩ mô chủ yếu ảnh hưởng đến Nhà máy là: + Tăng trưởng kinh tế (thông qua số GDP) giai đoạn 2009 2011, tác động suy thoái kinh tế giới, GDP có biến động tăng, giảm qua năm + Thu nhập bình quân đầu người năm qua tăng lên rõ rệt, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp lại giảm, có nghĩa nhu cầu mua sắm người tiêu dùng tăng lên, vừa hội vừa nguy cho Nhà máy (nhu cầu tăng nguy thâm nhập ngành cao) + Tỷ giá hối đoái tăng liên tiếp năm qua, có nghĩa giá trị đồng nội tệ giảm, điều thể rõ tăng lên tiêu tỷ lệ lạm phát tăng lên giai đoạn ảnh hưởng không tốt đến hoạt động Nhà máy chi phí đầu vào (nhập hương liệu, chai pet, … từ nước ngoài) + Lãi suất: Giai đoạn 2009 – 2011, lãi suất ngân hàng tăng lên liên tục hàng năm, thể NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạn chế lượng tiền mặt lưu thị trường nhằm kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô kế hoạch đặt - Môi trường tự nhiên Khí hậu nhiệt đới, thời tiết có hai mùa tương đối rõ rệt, mùa nắng nóng mùa mưa, môi trường tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng nề, nguồn nước khoáng ngày trở nên quí giá - Môi trường văn hóa – xã hội Thu nhập tăng, đời sống cải thiện, chất lượng sống Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 tăng lên, vậy, người dân ngày quan tâm đến sức khỏe, họ trọng đến chất lượng sản phẩm nhiều - Môi trường nhân học Dân số nước ta tăng lên hàng năm, nhu cầu thị trường nói chung nhu cầu nước uống giải khát bổ dưỡng nói riêng ngày tăng cao, yếu tố tạo thuận lợi cho Nhà máy phát triển - Môi trường công nghệ: Tốc độ phát triển công nghệ nhanh, cho phép tiếp cận với trình độ công nghệ cao, công nghệ áp dụng rộng rãi b Môi trường vi mô (Môi trường ngành) - Các đối thủ cạnh tranh chính: Qua nghiên cứu, thu thập, phân tích môi trường ngành hàng nước giải khát, có nhiều công ty, nhà máy hoạt động lĩnh vực kinh doanh này, khả thời gian có hạn nên xác định công ty đối thủ cạnh tranh Nhà máy: + Công ty liên doanh Lavie + Công ty nước khoáng Vĩnh Hảo + Công ty nước khoáng Khánh Hoà (Đảnh Thạnh) + Công ty nước khoáng Vital - Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Thị trường sản phẩm nước giải khát Việt Nam tiềm năng, nhu cầu sản phẩm tương đối cao Đây điều kiện thuận lợi, hấp dẫn nhà sản xuất nước nước muốn xâm nhập ngành nước giải khát - Khách hàng + Đối với khách hàng người tiêu dùng: Cá nhân tiêu dùng ngày khắc khe chất lượng sản phẩm, cung cách phục vụ + Đối với khách hàng Đại lý, Nhà phân phối Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Đây nơi tập trung giành giật đối thủ cạnh tranh nhiều sách, biện pháp nhằm chiếm cho thị phần độc quyền phân phối Đại lý Điều làm cho lực đàm phán họ cao nhà sản xuất, điều kiện cần thỏa mãn nhiều khắt khe hơn, đáp ứng điều kiện đẩy chi phí bán hàng lên cao, giảm lợi nhuận nhà sản xuất - Đối với nhà cung ứng nguyên liệu, hàng hoá Nhà máy có qui mô lớn, ổn định, có tiềm lực tài uy tín, điều cho phép Nhà máy có quyền đàm phán cao - Các sản phẩm thay Sản phẩm nước giải khát thức uống nhằm thỏa mãn khát, có nhiều sản phẩm thay cho nước giải khát Nhà máy sữa, nước ép tươi, bia, … c Môi trường bên - Nguồn nhân lực + Về số lượng: Để thực mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường nên số lượng lao động tăng lên hàng năm, tăng tất trình độ + Về chất lượng: Nhà máy trọng đến chất lượng nguồn lao động đồng thời bước nâng cao đời sống cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc sách tiền lương - Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ +Máy móc thiết bị: Sản xuất dây chuyền khép kín, tự động hóa cao, thiết bị công nghệ nhập từ nước Tây Âu Mỹ nên có độ bền cao, sản xuất ổn định + Nhà xưởng kho tàng: Được xây dựng kiên cố chưa đáp ứng yêu cầu, nhu cầu sản xuất cung ứng - Nguồn lực tài Qua phân tích tổng hợp hoạt động kinh doanh tài Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Nhà máy cho thấy Nhà máy sử dụng lượng vốn vay lớn, tình hình tài Nhà máy chưa thật bền vững 2.2.3 Thị trường mục tiêu Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi Từ việc phân tích, đánh giá hội cộng với việc phân tích khả nội tổ chức, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích định lựa chọn thị trường Miền Trung – Tây Nguyên làm thị trường mục tiêu Nhà máy 2.3 PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Trên sở nghiên cứu, phân tích môi trường bên bên nguồn lực có Nhà máy, Nhà quản trị Nhà máy đưa định lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Nhà máy chiến lược dẫn đạo chi phí 2.3.1 Những ưu điểm chiến lược kinh doanh thực - Đảm bảo gắn kết sứ mệnh trình thực thi chiến lược Nhà máy Nhà máy trọng đến chất lượng sản phẩm nhấn mạnh đến khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu Và thực tế lãnh đạo cấp cao nhà quản lý Nhà máy phần gắn kết sứ mệnh với trình thực thi chiến lược Nhà máy thực - Đảm bảo tính hiệu chiến lược với môi trường bên bên Nhà máy Xét tiêu sau để thấy thích ứng chiến lược kinh doanh với môi trường bên ngoài, môi trường bên Nhà máy: + Về sản lượng tiêu thụ Sản lượng tiêu thụ nước giải khát giai đoạn 2009 – 2011 tăng lên hàng năm, năm sau cao năm trước Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 + Về kênh phân phối Hiện Nhà máy áp dụng kênh phân phối trực tiếp kênh cấp 1, kênh cấp chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy 2.3.2 Những tồn chiến lược kinh doanh thực - Công tác lập kế hoạch thiếu tính chủ động chưa kịp thời Nguồn lực thực chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết Nhà máy + Nhà máy chưa có Phòng chuyên nghiên cứu thị trường riêng biệt mà phận trực thuộc Phòng Kế hoạch – Thị trường, với nhiệm vụ kiêm cặp, chuyên môn không cao, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu mà Lãnh đạo Nhà máy đề Điều gây khó khăn trình nghiên cứu, khảo sát, phân tích môi trường bên ngoài, bên để tham mưu cho Ban lãnh đạo Nhà máy, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành để xử lý, có định kịp thời với biến động môi trường bên đối thủ cạnh tranh thực sách thị trường lớn đế lấn chiếm thị phần Thạch Bích + Đội ngũ cán quản lý không đồng đều, chưa nhạy bén trước thách thức, thay đổi môi trường dẫn đến tình trạng bỏ lỡ hội có định chưa thích hợp, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tình hình SXKD Nhà máy mục tiêu phát triển ổn định, bền vững Nhà máy thời gian đến - Trong trình thực chiến lược kinh doanh, Nhà máy trọng đến việc cắt giảm chi phí Chiến lược kinh doanh mà Nhà máy áp dụng chiến lược dẫn đạo chi phí, hoạt động Nhà máy bám sát theo chiến lược chọn Nhìn tổng thể đảm bảo tuân thủ theo Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 chiến lược đề ra, nhiên điều xuất hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Nhà máy, cụ thể: Lực lượng lao động thiếu so với nhu cầu thực tế Nhà máy Kho tàng, nhà xưởng chưa đáp ứng đủ nhu cầu Nhà máy, phải thuê tăng thêm chi phí Điều mâu thuẫn với việc phải tiết kiệm chi phí, để tuân thủ theo chiến lược có vị cạnh tranh giá trước đối thủ cạnh tranh ngành Cắt giảm chi phí quảng bá thương hiệu, làm cho hình ảnh sản phẩm, thương hiệu Thachbich mờ nhạt tâm trí người tiêu dùng Điều ảnh hưởng đến kết tiêu thụ doanh thu Nhà máy cách đáng kể thời gian tới KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc tìm hiểu lịch sử hình thành Nhà máy, đặc điểm sản phẩm, môi trường kinh doanh nước giải khát Việt Nam nói chung nước khoáng Thạch Bích nói riêng sâu phân tích đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh nước giải khát, cho ta thấy ưu điểm cần trì phát huy, mặc tồn cần khắc phục hạn chế Từ giúp có sở để đề dự báo môi trường kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh nước giải khát cho Nhà máy nước khoáng Thạch Bích giai đoạn 2012 – 2015 Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI 3.1.1 Xác định viễn cảnh Chúng ta tiếp tục kế thừa viễn cảnh có: “Thachbich trở thành nhà sản xuất kinh doanh nước khoáng sản phẩm từ nước khoáng số khu vực Miền Trung Tây Nguyên” 3.1.2 Xác định sứ mệnh Trên sở viễn cảnh xác định, Nhà máy xác định sứ mệnh: “Thachbich mong muốn đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm từ thiên nhiên tốt nâng cao chất lượng sống” Slogan: “Quà tặng vô giá thời gian” 3.1.3 Xác định mục tiêu kinh doanh Nhà máy xác định đích đến cho giai đoạn 2010 – 2015 thể mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể sau: - Mục tiêu tổng quát Tìm kiếm lợi nhuận khuôn khổ pháp luật, đạo đức kinh doanh, thu lợi nhuận mong đợi, kiểm soát chi phí tốt nhất, chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng - Mục tiêu cụ thể Nhà máy xây dựng phương án phát triển đến năm 2015 như: + Sản lượng: 44.392Ng.lít năm 2010 lên 59.700Ng.lít năm 2015; + Tăng cường quản lý chặt chẽ công đoạn sản xuất, giữ vững không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; thường xuyên Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 nghiên cứu, phát triển sản phẩm 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 3.2.1 Môi trường vĩ mô - Môi trường trị - pháp luật Việt Nam giới bình chọn quốc gia an toàn tình hình diễn biến khủng bố phức tạp Luật doanh nghiệp đời sửa đổi bổ sung phù hợp với xu phát triển xem đòn bẩy cho phát triển đất nước - Môi trường kinh tế + Tăng trưởng kinh tế (thông qua số GDP): Ngân hàng giới (WB) dự báo: so với năm 2011, GDP Việt Nam giảm xuống 5,03% vào năm 2012 tăng nhẹ trở lại năm + Tỷ lệ lạm phát thời gian đến giảm dần + Thu nhập bình quân đầu người: WB dự báo thu nhập bình quân đầu người vào năm 2012 đạt khoảng 1.600 USD/người/năm tăng lên 2.000 USD/người/năm vào năm 2015, thu nhập tăng lên đồng nghĩa với sức mua người tiêu dùng tăng + Tỷ lệ thất nghiệp thành thị trì mức thấp, điều thể số việc làm tăng hàng năm, dẫn đến sức mua thị trường trì ổn định + Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá usd/vnd dự báo tăng lên hàng năm giai đoạn 2012 – 2015 (Bảng 3.4), điều thách thức lớn cho tất doanh nghiệp Việt Nam nói chung Nhà máy nói riêng bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế + Chính sách tiền tệ: Nhiệm vụ đặt cho NHNN thực chi tiêu tiền tệ tăng trưởng hợp lý, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế thời gian đến Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Môi trường tự nhiên Khí hậu nhiệt đới, thời tiết có hai mùa tương đối rõ rệt, mùa nắng nóng mùa mưa, tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng nề, nguồn nước khoáng ngày trở nên quí giá - Môi trường văn hóa – xã hội WB dự báo thu nhập bình quan đầu người tăng lên, dẫn đến đời sống người dân cải thiện, chất lượng sống tăng cao, lúc này, người dân quan tâm nhiều sức khỏe, hưởng thụ - Môi trường nhân học Dân số nước ta Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình dự báo tăng lên hàng năm - Môi trường công nghệ: Tốc độ phát triển công nghệ nhanh, cho phép tiếp cận với trình độ công nghệ cao, công nghệ áp dụng rộng rãi 3.2.2 Môi trường vi mô (Môi trường ngành) a Đối thủ cạnh tranh Ngoài đối thủ cạnh tranh xác định thời gian qua, tương lai Nhà máy đương đầu với Tập đoàn Tân Hiệp Phát, PepsiCo, Tribeco – doanh nghiệp lớn mạnh mặt chiếm vị cạnh tranh tương đối cao thị trường nước b Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Với sức hấp dẫn tiềm lớn thị trường nước giải khát, thời gian đến trường nước giải khát có nhiều nhà đầu tư muốn thâm nhập vào ngành hàng nước giải khát c Khách hàng Trên thị trường toàn quốc, sản phẩm nước giải khát cung cấp đa dạng phong phú nhãn hiệu công ty lớn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 ngành Vì vậy, hội lựa chọn sản phẩm nước giải khát người tiêu dùng nhiều Đây thách thách thức không nhỏ Nhà máy Thạch Bích Quảng Ngãi d Đối với nhà cung ứng nguyên liệu, hàng hoá Thị trường nước giải khát nước ta thời gian đến có tiềm lớn, hấp dẫn, khả xuất nhà đầu tư chuyên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho ngành hàng nước giải khát tăng lên đáng kể e Các sản phẩm thay Tất loại nước ép trái tươi, rau tươi, sữa loại, loại nước uống chức năng, chí bia sản phẩm thay sản phẩm Nhà máy 3.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 3.3.1 Nguồn nhân lực - Trong thời gian đến, Nhà máy tiến hành tuyển dụng lao động vào vị trí quan trọng cần thiết - Tăng cường công tác đánh giá nhân viên đào tạo nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề cho cấp lãnh đạo nhân viên 3.3.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ Nhà máy tiến hành khắc phục việc sử dụng chưa hết công suất máy móc, thiết bị, xây dựng bãi, kho chất hàng đồng thời mua để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, dẫn đến hoạt động kinh doanh hiệu thời gian qua 3.3.3 Nguồn lực tài Nhà máy phát huy, trì củng cố nguồn lực tài vững mạnh thời gian đến 3.4 XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU 3.4.1 Xác định phương án chiến lược Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 a Phân tích ma trận SWOT - Các hội chủ yếu - Các nguy chủ yếu - Các điểm mạnh chủ yếu - Các điểm yếu b Xây dựng chiến lược kinh doanh - Chiến lược - Chiến lược dẫn đạo chi phí + Tóm tắt chiến lược: Nhà máy sử dụng sản phẩm truyền thống thị trường mục tiêu (khu vực miền Trung – Tây Nguyên), tận dụng uy tín, thương hiệu Nhà máy để giữ khách hàng cũ lôi khách hàng + Ưu điểm + Nhược điểm - Chiến lược - Chiến lược khác biệt hóa + Tóm tắt chiến lược: Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm nước giải khát Nhà máy sản xuất từ nước khoáng thiên nhiên, khai thác từ mỏ nước khoáng thiên nhiên tốt Việt Nam Nhà máy hướng đến tạo khác biệt cách nhấn mạnh tính độc đáo này, phát triển sản phẩm tăng cường nghiên cứu đáp ứng khách hàng cách tốt + Ưu điểm + Nhược điểm - Chiến lược - Chiến lược tập trung + Tóm tắt chiến lược: Nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu phân khúc thị trường thông qua yếu tố địa lý, đối tượng khách hàng tính chất sản phẩm Hoặc theo đuổi chiến lược dẫn đạo chí phí theo đuổi chiến lược khác biệt hóa khe hở thị trường Ở đây, Nhà máy tập trung nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 khách hàng xu thị trường, tìm chiến lược phù hợp Tập trung đầu tư sản phẩm theo chiều sâu thị trường mục tiêu, phát triển sản phẩm thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, miền Nam, Tây Bắc + Ưu điểm + Nhược điểm 3.4.2 Lựa chọn phương án chiến lược tối ưu Nhìn vào Ma trận xây dựng chiến lược định lượng, ta thấy chiến lược mang tính khả thi thích hợp với Nhà máy điều kiện nay, với số điểm cao 131 Như vậy, chiến lược – Chiến lược dẫn đạo chi phí lựa chọn 3.5 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC - Giải pháp nguồn nhân lực + Nâng cao tính linh hoạt trình quản lý để thích nghi với biến động không ngừng môi trường kinh doanh + Nâng cao trình độ nhân viên, tuyển thêm nhân viên nghiên cứu thị trường bán hàng với trình độ chuyên môn hợp lý + Xây dựng văn hóa Nhà máy đặc trưng, tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt thông qua phân công công việc công bằng, chế độ tiền lương, thưởng thích đáng + Tiến hành đánh giá thành tích nhằm tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục đích chung Nhà máy gắn kết lâu dài với Nhà máy - Giải pháp nguồn tài + Dự báo thời gian đến nhiều khó khăn tác động khủng khoảng kinh tế giới Vì từ đầu cần phải tiến hành đánh giá thực lực thị trường bối cảnh chịu tác động chung nhân tố môi trường kinh doanh Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 + Nhà máy cần quản lý, điều hành chặt chẽ vốn lưu động + Về công nợ khách hàng: Nhà máy cần linh hoạt việc xây dựng kế hoạch mức dự nợ khách hàng - Giải pháp sản xuất + Nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật + Kho tàng, nhà xưởng: Đầu tư xây dựng mở rộng kho tàng để đảm bảo sản xuất hiệu quả, bảo quản kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm trước đưa thị trường cho phù hợp với quy mô sản lượng sản xuất ngày tăng + Tiết kiệm giảm tiêu hao vật tư, nâng cao chất lượng hiệu sản xuất + Nâng cao suất lao động, hiệu sản xuất - Giải pháp Marketing + Về sản phẩm Chất lượng sản phẩm: Hàng năm Nhà máy không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Phát triển sản phẩm mới: Đổi công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm , phát triển sản phẩm với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiên cứu đưa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng + Giá Nhà máy xác định cho mức giá phù hợp với chất lượng thương hiệu, đảm bảo uy tín thương hiệu thị trường + Về khuyến Tăng cường hoạt động khuyến mãi, nên kết hợp xen kẽ với đợt quảng cáo, mùa bóng đá, mùa hè…Hình thức chủ yếu quà tặng học sinh, mũ, bật nắp trúng thưởng,… + Về phân phối Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 Tại thị trường trọng điểm Nhà máy áp dụng kênh phân phối trung gian qua đại lý, tiểu thương để cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng kênh phân phối Nhà máy thị trường Quảng Ngãi thông qua việc ký kết hợp đồng đại lý để phân phối cho điểm bán lẻ Nhà máy giao quyền cho đại lý việc xử lý thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng mở rộng hệ thống kênh phân phối + Phương châm phục vụ khách hàng: “Phục vụ cao nhu cầu có nhu cầu tiềm ẩn khách hàng” + Tập trung vào lợi sẵn có + Tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh + Tăng cường đánh bóng quảng bá thương hiệu - Giải pháp nghiên cứu phát triển Tăng cường nghiên cứu nhu cầu khách hàng, xu hướng tiêu dùng, liên tục cải tiến cho sản phẩm phù hợp thị hiếu KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc phân tích nguồn, môi trường bên ngoài, dựa vào mục tiêu đề tác giả đề xuất trình bày quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy thời gian tới sở vận dụng ma trận SWOT Ma trận định lượng đưa giải pháp để thực thi chiến lược chọn lựa Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp xu vấn đề quan trọng cấp thiết Trên sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi, luận văn sâu phân tích tổng hợp môi trường bên ngoài, môi trường bên nguồn lực Nhà máy, từ tìm hội, nguy từ bên điểm mạnh, điểm yếu Nhà máy để làm sở cho việc lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp Đây ưu điểm lớn luận văn xây dựng cho Nhà máy chiến lược cấp kinh doanh tương đối hoàn chỉnh với giải pháp để thực thi chiến lược mang tính khả thi Với chiến lược kinh doanh vậy, góp phần vào việc đưa ngành nước khoáng Việt Nam nói chung Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi nói riêng ngày phát triển, giành lợi cạnh tranh cao thị trường nước giới Mặc dù cố gắng, song hạn chế thời gian, tài liệu nghiên cứu khả thân nên đề tài chắn không tránh khỏi sai sót định Bản thân người nghiên cứu đề tài, tác giả thật mong muốn nhận góp ý từ thầy cô bạn bè để đề tài ngày hoàn thiện hơn./ Footer Page 26 of 126 ... chung chiến lược kinh doanh Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh nước giải khát Nhà máy nước. .. đến chiến lược kinh doanh nhóm sản phẩm nước giải khát Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chiến lược kinh doanh Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi. .. LƯỢC KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh nước giải khát tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi, Chiến lược kinh doanh nước giải khát tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi, Chiến lược kinh doanh nước giải khát tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay