Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG TÂM CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Trọng Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển kinh tế nhiệm vụ tất yếu tất quốc gia Trong năm qua, kinh tế tỉnh Bình Định đạt thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP liên tục tăng, bình quân thời kỳ 1990 – 2011 đạt 9,36%; nhiên tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bền vững tỉnh nhà Bước vào thời kỳ 2010 – 2020, yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế cần thiết, để Bình Định rút ngắn khoảng cách phát triển so với tỉnh, thành phố lớn nước Vì vậy, nghiên cứu thực trạng tăng trưởng kinh tế hai mặt lượng chất cách toàn diện khoa học, tìm hạn chế, từ đề định hướng giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh, lý học viên chọn đề tài “ Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chất lượng tăng trưởng kinh tế - Phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định thời gian qua, giai đoạn 1990 – 2011 - Đề xuất định hướng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu trình tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 1990 – 2011 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định xét theo góc độ kinh tế số nội Footer Page of 126 Header Page of 126 -2- dung mối quan hệ với vấn đề xã hội, môi trường - Không gian: Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế địa bàn tỉnh Bình Định - Thời gian: Đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 1990 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp luận như: phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử, phương pháp phân tích thực chứng phương pháp phân tích chuẩn tắc Ngoài việc sử dụng phương pháp luận nêu trên, luận văn kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác như: phương pháp phân tích tăng trưởng, phương pháp đại số, phương pháp mục tiêu tăng trưởng, phương pháp định lượng, phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, đánh giá… Bố cục đề tài - Chương Cở sở lý luận chất lượng tăng trưởng kinh tế - Chương Thực trạng tăng trưởng chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định - Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 CÁC QUAN ĐIỂM, KHÁI NIỆM TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1.1 Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng quy mô sản lượng kinh tế (GDP) hay sản lượng kinh tế tính đầu người Footer Page of 126 -3- Header Page of 126 (GDP/người) thời gian định (thường năm) 1.1.2 Chất lượng tăng trưởng kinh tế Một kinh tế tăng trưởng có chất lượng kinh tế trì tốc độ tăng trưởng ổn định dài hạn theo chiều sâu, chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp, sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường sinh thái 1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - Cơ hội để đạt mục tiêu tăng trưởng số lượng dài hạn, - Tác động lan tỏa trực tiếp đến khía cạnh phát triển bền vững 1.3 ĐO LƯỜNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.3.1 Các thước đo tăng trưởng kinh tế Theo mô hình kinh tế thị trường, thước đo dùng để đánh giá tăng trưởng kinh tế tiêu hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) bao gồm: GO - Tổng giá trị sản xuất; GDP - tổng sản phẩm nước; GNI - Tổng thu nhập quốc dân; a Mức tăng trưởng kinh tế Mức tăng trưởng kinh tế giá trị khối lượng hàng hóa dịch vụ gia tăng thời kỳ nghiên cứu vùng lãnh thổ b Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng thời kỳ t t-1 gy = DY x100 Yt -1 Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn Y Y Y Y g y = n x x x n -1 = n n -1 Y0 Y1 Yn-1 Y0 Footer Page of 126 Header Page of 126 -4- Trong đó: n số năm giai đoạn cần xác định kể từ năm gốc c Tăng trưởng kinh tế nhìn từ yếu tố đầu vào Tăng trưởng kinh tế nhìn từ yếu tố đầu vào thường đánh giá đóng góp hai yếu tố là: vốn đầu tư nguồn lao động d Tăng trưởng kinh tế nhìn từ yếu tố đầu - Tốc độ tăng trưởng ngành - Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ - Hoạt động xuất nhập - Hoạt động thu chi ngân sách 1.3.2 Các tiêu đo chất lượng tăng trưởng kinh tế a Tính ổn định tăng trưởng kinh tế Để đo lường độ ổn định tăng trưởng, ta sử dùng tỷ số độ lệch chuẩn tăng trưởng tốc độ tăng trưởng Tỷ số thấp, tăng trưởng kinh tế ổn định Công thức tính: a = s gy Trong đó: α – hệ số đo độ ổn định tăng trưởng, hệ số thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ngược lại; g y - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn; σ – độ lệch chuẩn tổng thể b Hiệu kinh tế Hiệu sản xuất kinh tế thể qua tiêu: suất sử dụng yếu tố đầu vào vốn lao động, đóng góp TFP với tăng trưởng kinh tế tiêu xuất * Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng lao động – suất lao động Để tính suất lao động cho toàn kinh tế, đơn Footer Page of 126 Header Page of 126 -5- giản lấy GDP chia cho số lao động (hoặc lao động) Nếu GDP bình quân lao động lớn suất lao động cao * Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn – Hệ số ICOR Qua theo dõi phương tiện thông tin, Việt Nam có hai phương pháp tính hệ số ICOR - Phương pháp thứ nhất: It Công thức tính: ICOR = Yt - Yt -1 Trong đó: It – tổng vốn đầu tư năm nghiên cứu; Yt – GDP năm t (năm nghiên cứu) Yt-1 – GDP năm t-1 Các tiêu vốn đầu tư GDP để tính hệ số ICOR theo phương pháp phải đo theo loại giá (giá hành giá so sánh) - Phương pháp thứ hai: I /Y Công thức tính: IC O R = gy Trong đó: I/Y – tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP (tính theo giá hành); gy – tốc độ tăng trưởng GDP (tính theo giá so sánh) Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp thứ hai để tính tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn – Hệ số ICOR * Chỉ tiêu phản ánh suất nhân tố tổng hợp – TFP Tốc độ tăng trưởng TFP tính theo công thức: gTFP = gY – (αgK + βgL) Trong đó: gY – tốc độ tăng trưởng GDP; gK – tốc độ tăng trưởng vốn tài sản cố định; gL – tốc độ tăng trưởng lao động làm việc; α – hệ số co giãn phần GDP theo vốn sản xuất với giả định L không đổi; β – hệ số co giãn phần GDP theo lao động với giả định K không đổi Hệ số α β thường xác định phương pháp đại số * Chỉ tiêu phản ánh xuất Footer Page of 126 -6- Header Page of 126 Để nghiên cứu mối quan hệ xuất với tăng trưởng kinh tế, nhà kinh tế thường sử dụng công thức sau [6]: Đóng góp cho 1% tăng tưởng GDP xuất Tăng trưởng xuất = Tăng trưởng GDP x Giá trị xuất GDP c Chuyển dịch cấu kinh tế Để đo mức độ chuyển dịch cấu kinh tế thời kỳ định cách sử dụng hệ số Cosφ góc φ theo công thức Ngân hàng giới (WB) đề xuất Cosj = å S (t )xS (t ) å S (t )xS (t ) i i 2 i i Trong đó: Si(t) – tỷ trọng ngành i GDP năm t; Góc φ ( 00 £ j £ 900 ) góc hai véctơ cấu kinh tế Nếu φ = 00 chuyển dịch cấu kinh tế Nếu φ = 900 có chuyển dịch cấu kinh tế nhiều Chúng ta sử dụng tỷ trọng đóng góp vào 1% tăng trưởng ngành kinh tế điểm % góp ngành tốc độ tăng trưởng kinh tế, cụ thể: - Đóng góp cho 1% tăng trưởng GDP ngành kinh tế g it Y it x gt Yt Trong đó: git – tốc độ tăng trưởng ngành i thời điểm năm t; gt – tốc độ tăng trưởng toàn kinh tế thời điểm năm t; Yit – giá trị tăng thêm ngành i thời điểm năm t; Yt – giá trị tổng sản phẩm nước (GDP) thời điểm năm t - Điểm % đóng góp ngành tỷ lệ tăng trưởng Yit - Yit -1 x100 Yt -1 Footer Page of 126 Header Page of 126 -7- d Chất lượng tăng trưởng kinh tế liên quan đến phúc lợi xã hội Chất lượng tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ nhiều mặt với vấn đề phúc lợi xã hội, nhiên đề tài đề cập số tiêu liên quan như: Tăng trưởng kinh tế giải việc làm; Tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo; Tăng trưởng kinh tế tiến xã hội Tăng trưởng kinh tế công xã hội; e Chất lượng tăng trưởng kinh tế liên quan đến bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Trong phạm vi luận văn này, xem xét số tiêu để đánh giá như: mức độ khai thác cạn kiệt tài nguyên (lượng tài nguyên khai thác sử dụng) khoáng sản, thủy sản, nước, … ; tình hình ô nhiễm môi trường (mức độ ô nhiễm môi trường so với tiêu chuẩn quy định) chất thải rắn, nước thải, rừng bị khai thác cạn kiệt… 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.4.1 Các nhân tố kinh tế 1.4.2 Các nhân tố phi kinh tế 1.5 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ Ở TRONG NƯỚC CHƯƠNG THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định a Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế Sau 20 năm kể từ tách tỉnh, kinh tế Bình Định đạt Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 -8- tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục với tốc độ tăng trưởng (xem hình 2.2), cụ thể: Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định Hình 2.2 Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) Bình Định b Tăng trưởng kinh tế nhìn từ yếu tố đầu vào * Yếu tố vốn đầu tư * Yếu tố lao động c Tăng trưởng kinh tế nhìn từ yếu tố đầu * Tốc độ tăng trưởng ngành Thời kỳ 1990 – 2011, nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng qua năm tăng * Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ không ngừng tăng qua năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 1990 – 2011 22,56% Năm 2011 đạt 28.130 tỷ đồng, tăng gấp 58,43 lần so với năm 1990 * Hoạt động xuất nhập Xuất mạnh Bình Định, xuất liên tục tăng năm 1990 đạt 7,97 triệu USD, năm 2011 đạt 469,8 triệu USD Footer Page 10 of 126 - 10 - Header Page 12 of 126 tính ổn định tăng trưởng kinh tế Bình Định thấp nước b Thực trạng hiệu kinh tế * Năng suất lao động kinh tế Qua hình 2.12 ta thấy, thời kỳ 1990 – 2011 suất bình quân lao động Bình Định thấp nước khoảng cách có xu hướng cách xa dần Chỉ riêng năm 2011, suất lao động Bình Định đạt khoảng 42 triệu đồng/người/năm, 85% suất lao động nước 60.00 50.00 Triệuđồng 40.00 30.00 y = 1.7994x - 4.8708 20.00 y = 1.4816x - 5.6317 10.00 0.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -10.00 NSLĐ Bình Định NSLĐ Cả nước Linear (NSLĐ Bình Định) Linear (NSLĐ Cả nước ) Nguồn: Tổng cục thống kê Niên giám thống kê Bình Định Hình 2.12 Năng suất lao động Bình Định nước qua năm * Hiệu sử dụng vốn kinh tế 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ICOR Bình Định ICOR Cả nước Nguồn: tính toán theo số liệu TCTK Niên giám thống kê Bình Định Hình 2.15 Hệ số ICOR Bình Định Cả nước Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 - 11 - Nhìn vào hình 2.15 ta thấy ICOR Bình Định ngày tăng, đến năm 2003 có xu hướng giảm Trung bình thời kỳ 1990 – 1995, hệ số ICOR Bình Định 3,28 đến thời kỳ 2006 – 2011 tăng lên 3,84 tín hiệu cảnh cáo hiệu đầu tư giảm sút (nghĩa gần đồng vốn đầu tư GDP tăng lên đồng) * Đóng góp TFP tăng trưởng kinh tế Để đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế, cần xem xét suất nhân tố tổng hợp (TFP) Bảng 2.12 Tỷ trọng đóng góp yếu tố vào tăng trưởng kinh tế Bình quân thời kỳ gY (%) α*gK (%) β*gL (%) gTFP (%) 1991 – 1995 100 77.48 5.11 17.41 1996 – 2000 100 67.63 4.86 27.51 2001 – 2005 100 58.10 8.36 33.54 2006 – 2011 100 51.77 9.55 38.68 1991 – 2011 100 74.14 9.76 16.10 Nguồn: Tính toán từ số liệu Cục thống kê Bình Định Năng suất nhân tố tổng hợp TFP đóng góp bình quân thời kỳ 1991 – 2011 16,10% vào tăng trưởng kinh tế chung có xu hướng ngày quan trọng, thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung từ 17,41% bình quân thời kỳ 1991 – 1995 tăng lên 38,68% bình quân thời kỳ 2006 – 2011 Điều chứng tỏ chất lượng tăng trưởng Bình Định có xu hướng chuyển biến theo chiều sâu * Đóng góp xuất vào tăng trưởng kinh tế Bảng 2.13 Đóng góp vào 1% tăng trưởng GDP xuất Trung bình Tốc độ tăng Tỷ trọng đóng góp vào 1% tăng thời kỳ trưởng GDP (%) trưởng GDP xuất (%) 1991 – 1995 8.96 35 1996 – 2000 8.92 105 2001 – 2005 8.92 67 Footer Page 13 of 126 - 12 - Header Page 14 of 126 2006 - 2011 10.81 64 1991 – 2011 9.40 68 Nguồn: Tính toán từ số liệu Cục thống kê Bình Định Bảng 2.13 cho thấy, 1% tăng trưởng GDP trung bình thời kỳ 1991 – 1995 xuất đóng góp 0,35%; trung bình thời kỳ 2006 – 2011 xuất đóng góp 0,64% (tăng gần gấp lần so với thời kỳ 1991 – 1995) c Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế Hình 2.17 cho thấy, trình chuyển dịch cấu kinh tế Bình Định hướng, diễn chậm chạp, tỷ trọng ngành phi nông nghiệp tăng chậm, tỷ trọng ngành dịch vụ 70.00 60.00 50.00 40.00 % 30.00 20.00 10.00 Nông-lâm-thủy sản Công nghiệp-xây dựng 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0.00 Dịch vụ Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định Hình 2.17 Cơ cấu GDP theo nhóm ngành kinh tế Bình Định Bảng 2.17 Hệ số Cosφ đo lường mức độ chuyển dịch cấu kinh tế từ nông-lâm-thủy sản sang công nghiệp-xây dựng dịch vụ tỉnh Bình Định Thời kỳ Hệ số 1990 – 1995 1996 – 2000 2001 – 2005 2006 – 2011 1990 – 2011 Cosφ φ 0,984 10 0,995 0,999 1,000 0 0,881 280 Nguồn: tính toán theo số liệu Niên giám thống kê Bình Định Footer Page 14 of 126 - 13 - Header Page 15 of 126 Căn vào bảng 2.17 ta thấy, qua thời kỳ 1990 – 1995, thời kỳ 1996 – 2000, thời kỳ 2001 – 2005 có hệ số Cosφ 0,984, 0,995, 0,999 tương đương với góc φ khoảng 100, 60, 30, chuyển dịch cấu kinh tế qua thời kỳ nhỏ Đặc biệt, thời kỳ 2006 – 2011 hệ số Cosφ 1,000 tương đương với góc φ 00, nên chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn Xét thời kỳ 1990 – 2011 hệ số Cosφ 0,881 tương đương với góc φ khoảng 280 Vì vậy, chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Bình Định thời gian qua diễn chậm Để đánh giá mức đóng góp vào 1% tăng trưởng kinh tế ngành kinh tế tỉnh Bình Định, quan sát hình 2.18 cho thấy: 250 200 150 100 % đóng góp nông-lâm-thủy sản % đóng góp công nghiệp-xây dựng 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 -100 -150 -200 -250 1991 -50 1990 50 % % đóng góp dịch vụ Nguồn: tính toán theo số liệu Niên giám thống kê Bình Định Hình 2.18 Đóng góp vào 1% tăng trưởng nhóm ngành kinh tế Bình Định Trong 1% tăng trưởng kinh tế, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, giai đoạn 1990 – 2011 đóng góp trung bình khoảng 44,48% Lĩnh vực dịch vụ đóng góp khác tùy theo tình hình biến động kinh tế, suy thoái lĩnh vực đóng góp 4,96% (số liệu năm 1991), kinh tế bình ổn đóng góp trung bình khoảng 42% Lĩnh vực nông – lâm - thủy sản đóng góp theo chiều hướng ngược lại, năm bình ổn kinh tế tỷ lệ đóng góp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 - 14 - giảm bất bình ổn kinh tế đóng góp tăng, giai đoạn 1990 – 2011 đóng góp trung bình khoảng 24,38% d Thực trạng số vấn đề tiến công xã hội * Việc làm thất nghiệp Thời kỳ 2000 – 2011, tốc độ tăng lao động có việc làm bình quân hàng năm 1,78%/năm, qua số lao động làm việc năm 2011 tăng gấp 1,25 lần so với số lao động làm việc năm 2000 (trong GDP theo giá so sánh tăng 2,82 lần so với kỳ) Hệ số co giãn việc làm Bình Định giai đoạn 1990 – 2011 0,19 tương đương 19%, nghĩa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1990 – 2011 tăng thêm lên 1% tạo 19% việc làm tăng thêm cho toàn xã hội Trong thời kỳ 2000 – 2011, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm từ 6,31% năm 2000 xuống 3,45% năm 2011, tỷ lệ thời gian làm việc sử dụng nông thôn nâng lên từ 73,92% năm 2000 lên 85,33% năm 2011 * Mức sống dân cư phân phối thu nhập Nguồn: Cục thống kê Bình Định Hình 2.19 Thu nhập chia theo nhóm qua năm Bình Định Hình 2.19 cho thấy, qua năm, thu nhập nhóm tăng, đó, thu nhập nhóm tăng cao nhất, tiếp đến mức tăng theo Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 - 15 - thứ tự từ cao đến thấp là: nhóm 4, nhóm 3, nhóm 2, cuối thu nhập nhóm thấp Điều biểu thu nhập tăng chênh lệch thu nhập nhóm có xu hướng tăng, chênh lệch thu nhập nhóm nhóm khác cao, thể khoảng cách xa dần qua năm nhóm thu nhập đồ thị Bảng 2.22 Bất bình đẵng phân phối thu nhập - Hệ số GINI(1) Năm 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Bình Định 0.29 0.311 0.33 0.335 0.338 0.341 Cả nước 0.39 0.42 0.423 0.432 0.446 0.433 Nguồn: Tổng cục thống kê Cục thống kê Bình Định Dựa vào bảng 2.22 cho ta thấy, giai đoạn 2000 – 2010, hệ số GINI Bình Định nhỏ Cả nước, điều chứng tỏ bất bình đẵng phân phối thu nhập Bình Định so với nước Hệ số GINI Bình Định mức trung bình, điều cho thấy mẫu tăng trưởng kinh tế tương đối công Bình Định thời gian qua * Xóa đói giảm nghèo Bảng 2.23 Hộ nghèo tỉnh Bình Định qua năm Năm Hộ nghèo Tăng (+), giảm (-) Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) 2002 39,606 10.10 2004 77,286 19.70 37,680 9.60 2006 66,318 16.90 -10,968 -2.80 2008 65,158 16.40 -1,160 -0.50 2010 60,301 15.20 -4,857 -1.20 Ghi Tính theo chuẩn 2001 -2005 Tính theo chuẩn 2006 -2010 (1) Hệ số GINI dùng để biểu thị độ bất bình đẵng phân phối thu nhập Nó có giá trị từ đến tỷ số phần diện tích nằm đường cong Lorenz đường bình đẵng tuyệt phần diện tích nằm đường bình đẵng tuyệt đối Hệ số GINI thường sử dụng để biểu thị mức độ bất bình đẵng phân phối thu nhập tầng lớp cư dân Số tượng trưng cho bình đẵng thu nhập tuyệt đối (mọi người có mức thu nhập), số tượng trưng cho bất bình đẵng thu nhập tuyệt đối (một người có toàn thu nhập, tất người khác thu nhập) Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 - 16 - Nguồn: Cục thống kê Bình Định Sở LDTB xã hội Bình Định Trong thời kỳ, số hộ nghèo tỷ lệ nghèo giảm qua năm, thời kỳ 2004 – 2006 giảm 10.968 hộ nghèo (khoảng 2,8% số hộ), thời kỳ 2006 – 2008 giảm 1.160 hộ nghèo (khoảng 0,5%), thời kỳ 2008 – 2010 giảm 4.857 hộ nghèo (khoảng 1,2%) Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Bình Định cao, năm 2010 15,20%, cao tỷ lệ hộ nghèo chung nước 14,50% * Giáo dục đào tạo * Y tế chăm sóc sức khỏe e Thực trạng tăng trưởng kinh tế với vấn đề môi trường * Chất thải ô nhiễm môi trường * Khai thác sử dụng tài nguyên môi trường 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Mặt tích cực chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định - Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế Bình Định đạt cao, tính ổn định tăng trưởng kinh tế có xu hướng ngày tốt - Cơ cấu nhóm ngành kinh tế chuyển dịch hướng - Chuyển dịch cấu kinh tế nội nhóm ngành nông – lâm - thủy sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế Bình Định - Sự chuyển dịch cấu lao động hướng - Xóa đói giảm nghèo có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo có giảm - Giáo dục – đào tạo đạt nhiều thành tựu đáng kể - Y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày cải thiện Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 - 17 - 2.3.2 Mặt hạn chế chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định - Tính ổn định tăng trưởng kinh tế thấp - Năng suất lao động nhìn chung thấp - Hiệu sử dụng vốn chưa tốt - Chất lượng tăng trưởng Bình Định thiên chiều rộng, vai trò đóng góp vốn lớn - Tỷ lệ vốn đầu tư cho khoa học công nghệ thấp so với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng - Diễn biến trình phân phối thu nhập chưa tích cực Tỷ lệ hộ nghèo cao so với nước - Y tế chăm lo sức khỏe nhân dân cải thiện đáng kể, chất lượng khám chữa bệnh chưa cao - Khai thác sử dụng tài nguyên môi trường chưa hợp lý, nguy làm ô nhiễm môi trường lớn làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiều 2.3.3 Nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định - Xuất phát điểm kinh tế thấp - Bộ máy thể chế quản lý kinh tế chưa hoàn thiện - Kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật cải thiện, yếu - Vốn đầu tư cho sản xuất vừa thiếu, dàn trải sử dụng chưa đạt hiệu cao - Chất lượng nguồn nhân lực thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 - 18 - CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Cơ hội thách thức chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định năm tới 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tỉnh Bình Định 3.1.3 Quan điểm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định Thứ nhất, phát huy nguồn nội lực ngoại lực cấu phù hợp, có hiệu Thứ hai, tăng trưởng nhanh gắn với hiệu Bên cạnh tăng trưởng theo chiều rộng, cần tạo dựng yếu tố cho tăng trưởng theo chiều sâu Thứ ba, chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương phù hợp với xu tiến Thứ tư, tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm hài hòa với tiến công xã hội Thứ năm, tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững Thứ sáu, quản lý có hiệu nhà nước đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế bền vững 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Nhóm giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế Để đảm bảo tính bền vững tăng trưởng kinh tế tỉnh, cần phải chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao hiệu phù hợp với điều kiện thực tế Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 - 19 - địa phương việc sử dụng nguồn lực đầu vào (vốn, lao động, công nghệ,…) a Đối với nhóm ngành nông – lâm thủy sản Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, song việc xác định cấu kinh tế nông nghiệp cách hợp lý để phát huy lợi so sánh vùng cấu theo hướng tiến có ý nghĩa quan trọng cho việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Sự chậm trễ chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp không khai thác mạnh vùng không tạo nhiều việc làm từ nông nghiệp Do đó, cần nổ lực phát triển cách toàn diện, thực cách có hiệu chuyển dịch cấu nông – lâm - thủy sản theo hướng phá độc canh, đa dạng hóa trồng vật nuôi, tăng nhanh sản phẩm hàng hóa có tính cạnh tranh cao, áp dụng mạnh mẽ biện pháp tiến khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực giống kỹ thuật canh tác, áp dụng giới hóa nông nghiệp để chuyển lao động qua ngành khác, gắn sản xuất nông – lâm thủy sản với công nghiệp chế biến xuất khẩu, đồng thời tích cực tăng cường sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp thủy lợi, tranh trại mạng lưới giao thông nông thôn, trọng tới giải pháp thị trường đầu hàng hóa nông sản b Đối với nhóm ngành công nghiệp – xây dựng - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2015 sau năm 2015 - Phát triển mạnh công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn kết hợp với công nghiệp sử dụng nhiều lao động vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch nhanh cấu lao động - Phát triển công nghiệp khoáng sản sở quy hoạch duyệt, quản lý chặt chẽ khai thác hợp lý, có hiệu nguồn tài nguyên khoáng sản theo hướng khai thác chế biến sâu khoáng sản đôi với bảo vệ môi trường; không xuất tài nguyên, khoáng sản thô Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 - 20 - - Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị công nghệ, tăng sức cạnh tranh giá trị gia tăng sản phẩm - Đối với công nghiệp chế biến gỗ, cấu lại sản phẩm cách hợp lý sản xuất hàng ngoại thất hàng nội thất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa chủ động ứng phó với thị trường xuất có biến động kinh tế Phát huy hiệu khu, cụm công nghiệp có c Đối với nhóm ngành thương mại - dịch vụ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ thương mại Chú trọng phát triển dịch vụ, dịch vụ vận tải biển qua cảng Quy Nhơn, Thị Nại Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng tỉnh 3.2.2 Nhóm giải pháp vốn đầu tư a Huy động vốn đầu tư Cần phải có chiến lược huy động nguồn vốn hợp lý cho phát triển kinh tế tỉnh Hoàn thiện môi trường đầu tư, nhằm thu hút đầu tư từ nhiều nguồn để đủ vốn phát triển sản xuất mở rộng hoạt động kinh doanh ngành kinh tế tỉnh Phối hợp với ngành liên quan, đặc biệt Bộ tài chính, cần nghiên cứu phát hành trái phiếu, cổ phiếu phát triển thị trường chứng khoán để huy động vốn nhàn rỗi dân cư, đáp ứng cho đầu tư phát triển Tỉnh Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển Tăng cường thu hút đầu tư nước Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng giữ lại doanh nghiệp liên quan đến an ninh quốc phòng doanh nghiệp phục vụ lợi ích công cộng Tăng cường lực hoạt động tài ngân hàng thương mại b Nâng cao hiệu sử dụng vốn Một là, cần làm rõ hệ thống quan điểm đạo chế vận hành thể chế lĩnh vực huy động sử dụng vốn Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 - 21 - Hai là, nguồn vốn phải sử dụng với định hướng quy hoạch ngành 3.2.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực Tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo cấu lao động có tay nghề hợp lý, phù hợp với cấu ngành kinh tế điều kiện thực tế địa phương Tăng cường đầu tư cho giáo dục – đào tạo nhiều nguồn khác Thực thu hẹp dần khoảng cách đầu đào tạo với nhu cầu có thị trường lao động Tăng cường hợp tác với nước thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo Sớm thu hẹp khoảng cách chất lượng nhân lực cao cấp nước với nhân lực nước ngoài, nhà quản lý cấp trung cần tiếp tục trao dồi, nâng cao kiến thức quản lý thông qua việc tham gia vào khóa học kỹ lãnh đạo Cần phải có chế khuyến khích nhân tài lâu dài thu nhập thường xuyên, đáng nhằm thu hút công nhân có tay nghề cao chuyên gia giỏi làm việc tỉnh 3.2.4 Nhóm giải pháp khoa học công nghệ Tăng cường vai trò Nhà nước việc tiếp nhận công nghệ chuyển giao vào Bình Định cách xác định rõ tiêu chuẩn định thực giám định, kiểm tra công nghệ chuyển giao; Nâng cao lực công nghệ nội để hấp thụ hiệu công nghệ từ FDI Chủ động liên kết với quan nghiên cứu, nhà khoa học nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời việc phân tích dự báo thị trường phát triển sản phẩm cần gắn với tiếp thu công nghệ doanh nghiệp 3.2.5 Nhóm giải pháp tiến công xã hội a Giải công ăn việc làm Thực sách, chế, tháo gỡ rào cản nhằm thúc đẩy, khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế, huy động nguồn lực dân cho đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 - 22 - việc làm Tập trung vốn, quỹ cho vay giải việc làm cho dự án thu hút nhiều lao động Hình thành vận hành tốt hệ thống dịch vụ cung ứng việc làm lao động, hình thành trung tâm xúc tiến việc làm kết hợp với tuyển chọn, đào tạo nghề cho người lao động b Xóa đói giảm nghèo Thứ nhất, chương trình giảm nghèo cần phải tính đến đặc thù khu vực dân cư nguyện vọng người dân để chương trình đáp ứng tốt nguyện vọng người dân Thứ hai, cần xây dựng chế giám sát tốt hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho người dân để đảm bảo người dân tuân thủ quy trình kỹ thuật nêu hỗ trợ nhà tài trợ thực cam kết ban đầu người dân Thứ ba, chế giám sát độc lập từ phía nhà tài trợ cần thiết nhằm đảm bảo khoản trợ cấp thực đúng, đủ có hiệu Thứ tư, đội ngũ cán thuộc trung tâm khuyến nông cần phải liên tục cập nhật kiến thức bám sát người dân nghèo để hỗ trợ người dân tốt Thứ năm, Ngân hàng sách xã hội cần đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho người nghèo, đặc biệt khoản cho vay ngắn hạn nhằm tránh tình trạng người dân phải vay từ thương lái tư nhân với lãi suất cao Thứ sáu, Ngân hàng sách xã hội cần có chế để thu hút đầu tư người dân nghèo gửi khoản tiền họ tiết kiệm để giảm bớt động chi tiêu cho số hàng hóa xa xỉ không phù hợp với mức sống người dân nghèo c Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo Xem giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Thực phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục Tập trung đổi chế, sách, tạo bình đẳng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 - 23 - hội tiếp cận dịch vụ giáo dục đào tạo cộng đồng dân cư Đẩy mạnh đổi phương pháp giáo dục theo hướng đại phù hợp với thực tiễn vùng khó khăn đặc biệt khó khăn d Nâng cao chất lượng y tế - chăm sóc sức khỏe Thực nghiêm sách pháp luật dân số, trì mức sinh hợp lý, quy mô gia đình Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em; giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,2 – 0,3‰; giảm tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng mức 15% Tăng cường chăm sóc trẻ em sau sinh nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ em tuổi 3.2.6 Nhóm giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản hạn chế ô nhiễm môi trường Cách tiếp cận coi chất thải tài nguyên xác định lý thuyết lẫn áp dụng thực tiễn quản lý khoáng sản nhiều nước Tuy vậy, tỉnh Bình Định chưa có định hướng rõ ràng thể tư duy, cách tiếp cận coi chất thải tài nguyên Để khắc phục tình trạng này, trước tiên cần thay đổi tư quản lý chất thải, coi chất thải nói chung chất thải từ khai thác khoáng sản nói riêng nguồn tài nguyên có giá trị (bao gồm giá trị sử dụng giá trị thị trường) Tư (hay cách đặt vấn đề) sở cho việc lượng giá chất thải để đánh thuế phát thải (tương tự thuế kinh doanh, phí xử lý, chôn lấp nay) Để phòng ngừa, giảm thiểu phát thải nguồn, bên cạnh giải pháp chung cần tăng cường hoàn thiện, cần áp dụng loại thuế đánh vào phát thải chất thải rắn từ khai thác khoáng sản (như nêu trên) Hiện chưa có khoản thu mang tính chất phí hay thuế rõ rệt loại chất thải rắn từ khai thác khoáng sản, xét chất thuộc loại chất thải công nghiệp (vì hoạt động khai thác khoáng sản dạng hoạt động công nghiệp) Vì thị trường cho loại hàng hóa "chất thải" từ khai thác khoáng sản phải phận Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 - 24 - thị trường chung, có thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường mà Chính phủ chủ trương xây dựng phát triển Để tạo dựng phát triển thị trường (và phận thị trường) này, trước hết phải có sách tạo "cung", “cầu” dịch vụ hỗ trợ cho quan hệ cung - cầu, quan hệ thị trường loại hàng hóa KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Vì vậy, tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam xác định tăng trưởng bền vững, tăng trưởng người, xã hội ngày công hơn, dân chủ hơn, tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường Chính mà mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bình Định không nằm mục tiêu chung nước Tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định năm qua đạt thành tựu quan trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, có lo ngại chất lượng bền vững thành tựu tăng trưởng tỉnh Bình Định Tăng trưởng cao điều kiện cần xa “đủ” để có kinh tế mạnh Nền kinh tế tỉnh phải đối mặt với nhiều vấn đề hạn chế chất lượng tăng trưởng Với định hướng số giải pháp đưa ra, luận văn mong muốn góp phần vào việc tìm hướng đắn, vượt qua rào cản kìm hãm phát triển kinh tế tỉnh Bình Định tương lai Footer Page 26 of 126 ... VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 CÁC QUAN ĐIỂM, KHÁI NIỆM TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1.1 Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng quy mô sản lượng kinh. .. TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH... QUÁT CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Mặt tích cực chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định - Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế Bình Định đạt cao, tính ổn định tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định, Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định, Chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay