Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện na

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:06

Header Page of 126 BỘ GIÁO VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC TÚ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 1: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 2: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 06 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong phát triển chung kinh tế xã hội đất nước hòa vào xu toàn cầu hóa, Đảng ta khẳng định: “Giáo dục quốc sách hàng đầu, Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển”, nói điều kiện cần giáo dục phát triển nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ nhà giáo sở vật chất (CSVC) thiết bị dạy học (TBDH) xem điều kiện đủ Giáo dục phát triển đòi hỏi không ngừng đổi mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo Sự đổi phải gắn liền với việc trang bị hệ thống thiết bị giảng dạy tương ứng để hỗ trợ cho nội dung, phương pháp dạy học Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 rõ: “Thay thế, bổ xung sở vật chất thiết bị cho trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp đại học Xây dựng số phòng thí nghiệm trọng điểm trạm sản xuất thử trình độ đại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển gia công nghệ, tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ” Nghị Hội nghị lần thứ Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam nêu phương hướng: “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo yêu cầu khách quan cấp bách nghiệp đầy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc nước ta giai đoạn Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo bao gồm: đổi tư duy…; nội dung, phương pháp dạy học; chế quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán Footer Page of 126 Header Page of 126 quản lý; sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm…, toàn hệ thống giáo dục” Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) hình thành sở dự án cao đẳng cộng đồng phủ Việt Nam – Canada với sứ mạng đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cho tỉnh Trà Vinh tỉnh lân cận, trình hoạch định chiến lược phát triển cho trường từ 2010 – 2015 tầm nhìn 2020 đưa việc trang bị CSVC TBDH tiêu chí bắt buộc Nhìn chung nhà trường đầu tư sở vật chất trang thiết bị đáp ứng phần yêu cầu giảng viên, sinh viên giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, kinh phí đầu tư cho CSVC TBDH hạn chế; đầu tư trang thiết bị dàn trãi, chất lượng thiết bị chưa cao; việc tổ chức quản lý, khai thác sử dụng chưa đạt hiệu mong muốn,… Vì phải quản lý vấn đề cho hợp lý, đạt hiệu cao đòi hỏi nhận thức đắn cấp quản lý, toàn thể cán bộ, giảng viên mà đứng đầu từ người Hiệu trưởng, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ từ công tác đầu tư đến khai thác sử dụng CSVC TBDH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Khẳng định vị nhà trường giáo dục Việt Nam, hòa nhập khu vực giới Từ vấn đề chọn đề tài “Biện pháp quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học nhà trường, đề xuất biện pháp quản lý hợp lý, khoa học nhằm nâng cao hiệu quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Footer Page of 126 Header Page of 126 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học ĐHTV 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng TBDH công tác quản lý TBDH từ năm 2006 - 2012, đề xuất biện pháp hữu hiệu quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh Giả thuyết khoa học Việc quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh quan tâm, nhiên nhiều bất cập vấn đề: đầu tư trang thiết bị dàn trãi, chất lượng thiết bị chưa cao; việc tổ chức quản lý, khai thác sử dụng chưa đạt hiệu mong muốn Nếu áp dụng biện pháp đề xuất cách đồng hợp lý việc trang bị, khai thác sử dụng bảo quản TBDH phát triển TBDH đạt chuẩn, góp phần đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hiệu dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận công tác QLTBDH Trường ĐHTV - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý TBDH Trường Đại học Trà Vinh - Xác lập biện pháp quản lý thiết bị dạy học Trường ĐHTV Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp: phân tích, tổng hợp, phân loại lý thuyết nhằm xây dựng khung sở lý luận cho đề tài 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1 Phương pháp điều tra 6.2.2 Phương pháp quan sát 6.2.3 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ 6.2.4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6.3 Phương pháp thống kê Dùng để xử lý kết khảo sát đánh giá thực trạng Cấu trúc luận văn Ngoài phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm phần sau: mở đầu, nội dung (gồm chương) phần kết luận, kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong hướng nghiên cứu quản lý TBDH tỉnh Trà Vinh nói chung Trường Đại học Trà Vinh nói riêng, chưa có đơn vị nào nghiên cứu Vì thế, nghiên cứu việc quản lý TBDH Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Thiết bị dạy học điều kiện quan trọng để thực nội dung giáo dục phát triển người học trình dạy học Bởi lẽ trình thay cho vật, tượng trình xảy thực tiễn mà người dạy người học tiếp cận cách trực tiếp TBDH giúp phát huy tất giác quan người học, nâng cao hứng thú học tập người học: đứng trước vật thật hay hình ảnh chúng, người học học tập hứng thú hơn, tăng cường sức ý tượng để rút kết luận đắn Hứng thú nhận thức yếu tố ảnh hưởng lớn đến cường độ hiệu trình học tập Hứng thú ham mê học tập nguồn gốc chủ yếu việc học tập đạt kết cao, đường dẫn đến sáng tạo, tài Trong hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu quản lý TBDH trình dạy học nói chung Trường Đại học Trà Vinh nói riêng, chưa nghiên cứu đầy đủ; đó, sâu tìm hiểu vấn đề để có biện pháp quản lý đầy đủ hơn, khoa học hơn, ứng dụng công nghệ thông tin nhiều việc quản lý TBDH Trường ĐHTV giai đoạn 1.2 CÁC KHÁI NIỆM VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Khái niệm TBDH Theo tác giả Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải Đặng Quốc Bảo định nghĩa: “Thiết bị dạy học phận sở vật chất trường học trực tiếp có mặt học thầy trò Footer Page of 126 Header Page of 126 sử dụng” Theo định nghĩa trên, ta hiểu thiết bị dạy học: - TBDH phận CSVC Nhà trường, loại công cụ nằm phạm trù “phương tiện dạy học”, có mối quan hệ khắng khích với nội dung phương pháp dạy học - TBDH tham gia trực tiếp vào hoạt động dạy người dạy hoạt động học người học 1.2.2 Khái niệm quản lý Quản lý tác động có ý thức chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm điều khiển hướng dẫn trình xã hội, hành vi hoạt động người để đạt tới mục tiêu phù hợp với quy luật khách quan ý chí người quản lý 1.2.3 Khái niệm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, chủ thể quản lý cấp khác nhau, đến tất khâu, phận hệ thống giáo dục, nhằm đảm bảo cho quan hệ thống giáo dục vận hành tối ưu, đảm bảo phát triển toàn diện chất lẫn lượng 1.2.4 Khái niệm quản lý nhà trường Theo tác giả Trần Kiểm định nghĩa: "Quản lý nhà trường hệ thống tác động tự giác chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội nhà trường nhằm thực có chất lương hiệu mục tiêu giáo dục nhà trường" Hay quản lý nhà trường tác động chủ thể QL vào trình giáo dục (được tiến hành tập thể GV, học sinh với hỗ trợ đắc lực lực lương xã hội) nhằm hình thành phát triển Footer Page of 126 Header Page of 126 toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo nhà trường 1.2.5 Khái niệm quản lý TBHD Quản lý TBDH trình tác động có định hướng, có tổ chức dựa thông tin tình trạng TBDH đặc điểm, đặc thù nhà trường nhằm đảm bảo cho việc đầu tư, khai thác sử dụng TBDH phát triển phù hợp với mục tiêu đào tạo 1.3 VAI TRÒ TBDH TRONG CẤU TRÚC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.3.1 Vai trò TBDH trình đào tạo TBDH cầu nối để giáo viên, học sinh hành động tương hợp với để chiếm lĩnh nội dung đào tạo, thực mục tiêu đào tạo Chính mà TBDH cụ thể hóa nội dung dạy học 1.3.2 Vai trò TBDH phát triển trường Đại học TBDH nhà trường không phục vụ cho việc đào tạo nội nhà trường mà phải phát triển để phát huy ảnh hưởng tới nhà trường khác đời sống cộng đồng 1.4 PHÂN LOẠI TBDH Theo tác giả Bùi Minh Hiền (Chủ biên), Vũ Ngọc Hải Đặng Quốc Bảo, TBDH chia làm nhóm: - Nhóm 1: Nhóm thiết bị giảng dạy tham gia vào thí nghiệm thực hành - Nhóm 2: Nhóm thiết bị phục vụ cho giáo viên đổi phương pháp dạy học - Nhóm 3: Nhóm thiết bị thực hành hướng nghiệp, dạy nghề kỹ thuật cho học sinh - Nhóm 4: Nhóm thiết bị dùng chung cho toàn trường Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao 1.5 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TBDH 1.5.1 QL nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên tầm quan trọng TBDH 1.5.2 QL việc đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học 1.5.3 QL việc khai thác, sử dụng TBDH 1.5.4 QL công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa TBDH 1.5.5 QL công tác qui hoạch phát triển đội ngũ quản lý TBDH 1.5.6 QL công tác chế tạo TBDH 1.5.7 QL việc ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học quản lý TBDH Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 nước có 27/104 (chiếm tỉ lệ 26%) ý kiến từ dự án, chương trình mục tiêu, việc tự chế tạo thiết bị chưa có 2.4.3 Thực trạng quản lý việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học Việc sử dụng TBDH GV để giảng dạy thường xuyên, nhiên việc sử dụng TBDH để học tập người học chưa thường xuyên, nguyên nhân vấn đề yêu cầu bắt buộc dạy chủ yếu, giáo viên giảng dạy chưa sáng tạo ứng dụng TBDH mới, việc sử dụng thiết bị phần lớn lớp học phòng thí nghiệm, sử dụng cho hoạt động khác Mục đích sử dụng TBDH phần lớn trả lời sử dụng cho mục đích phục vụ giảng dạy, qua khảo sát có đến 369/441 (chiếm tỉ lệ 83,7%) ý kiến cho mục đích giảng dạy, 51/441 (chiếm tỉ lệ 11,6%) ý kiến nghiên cứu khoa học 21/441 (chiếm tỉ lệ 4,7%) hoạt động ngoại khóa, kết khảo thể Bảng 2.12 Bảng 2.12 Mục đích sử dụng thiết bị Mức độ nhận thức/ Đối tượng Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Hoạt động ngoại khóa Tổng CBQL, GV SL TL (%) Người học Tổng SL TL (%) SL TL (%) 90 84,9 279 8,3 369 83,7 14 13,2 37 11 51 11,6 1,9 19 5,7 21 4,7 106 335 441 Hiệu sử dụng thiết bị dạy học trường mức trung bình, có đến 66/106 (chiếm tỉ lệ 62,3%) ý kiến cho hiệu sử dụng thiết bị mức trung bình, 35/106 (chiếm tỉ lệ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 33,0%) ý kiến hiệu cao 5/106 (chiếm tỉ lệ 4,7%) ý kiến chưa hiệu quả, thể Bảng 2.13 Bảng 2.13 Hiệu sử dụng thiết bị dạy học Mức độ nhận thức/ Đối tượng CBQL, GV SL (Người) TL (%) Hiệu cao 35 33,0 Trung bình 66 62,3 Chưa hiệu 4,7 Tổng 106 Việc giáo viên giảng dạy ứng dựng tính TBDH theo nhà sản xuất chưa thật cao, nằm mức trung bình hơn, lãng phí thiết bị nhiều đầu mua sắm mà không sử dụng hết tính TBDH Khả tham gia hoạt động học người học trình sử dụng TBDH đổi phương pháp dạy học có 202/333 (chiếm tỉ lệ 60,7%) có ý kiến cho có tham gia hoạt động nhiều 131/333 (chiếm tỉ lệ 37,3%) ý kiến bình thường Tuy nhiên, mức độ tham gia hoạt động chưa đạt hiệu cao, chênh lệch 23,4% 2.4.4 Thực trạng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa TBDH Việc công tác giữ gìn bảo quản thiết bị trường có quan tâm trọng chưa thường xuyên Từ việc quan tâm trọng nhà trường nên TBDH hư hỏng mức độ vừa phải (chiếm tỉ lệ 64,5%) Tuy nhiên, có 25,5 % hỏng nhiều nhanh, nguyên nhân dẫn đến việc hư hỏng chủ yếu người sử dụng thiếu ý thức giữ gìn bảo quản Nhà trường chưa quan tâm, trọng nhiều việc bảo trì, bảo dưỡng, dừng mức trung bình Khi đó, tỉ lệ chưa hợp lý chiếm Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 gần 30% điều ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ sử dụng TBDH, thể Bảng 2.19 Bảng 2.19 Công tác bảo trì, bảo dưỡng Mức độ nhận thức/ Đối tượng CBQL, GV SL (Người) TL (%) Đúng dẫn nhà sản xuất 22 21,6 Đúng theo kế hoạch đơn vị 50 49,0 Chưa hợp lý 30 29,4 Tổng 102 2.4.5 Tình hình qui hoạch phát triển đội ngũ quản lý TBDH Nhà trường trọng việc phân cấp, phân quyền quản lý sử dụng TBDH, đơn vị thực chức trách nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu nhà trường, thể qua khảo sát mô hình phân cấp quản lý nhà trường cho kết có 95/105 (chiếm tỉ lệ 90,0%) ý kiến cho phân cấp quản lý TBDH Nhà trường hợp lý Tuy nhiên, việc phân công trực tiếp quản lý sử dụng từ trưởng đơn vị, việc đơn vị có cách quản lý khác nhau, quản lý tập trung, không tập, chưa thống Dẫn đến việc phân công quản lý chưa hợp lý, qua trưng cầu ý kiến có đến 56/102 (chiếm tỉ lệ 54,4%) ý kiến cho phân công quản lý TBDH đơn vị hợp lý, nhiên ý kiến chưa hợp lý chiếm gần 37% 2.4.6 Thực trạng quản lý công tác chế tạo TBHD Nhìn chung giáo viên người học không quan tâm đến việc tự chế tạo TBDH nhằm phục vụ cho giảng dạy, số lượng TBDH tự chế tạo hạn chế, chủ yếu mô hình dạy học chế tạo theo phong trào thi “mô hình dạy học” nhà Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 trường phát động hàng năm với số lượng loại bộ; giáo viên chủ yếu sử dụng TBDH sẳn có đơn vị lên lớp Nguyên nhân giáo viên giảng dạy thời gian kinh phí đầu tư hạn chế Thiết bị, vật tư chế tạo TBDH chủ yếu tận dụng thiết bị vật tư có sẳn nên chất lượng TB tự chế tạo mức trung bình 2.4.7 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học quản lý TBDH Nhà trường tập trung đầu tư thiết bị tin học, đến tất đơn vị trường trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu, hệ thống mạng để ứng dụng Công nghệ thông tin công tác đào tạo quản lý nhà trường Qua khảo sát mức độ đáp ứng TBDH để ứng dụng công nghệ thông tin có 45% CBQL, GV gần 50% người học ý kiến cho đáp ứng 5070% Chỉ số cho thấy việc đáp ứng trường mức trung bình, thật TBDH để ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ kịp thời Tuy việc tổ chức, đạo ứng dụng công nghệ thông tin tốt lãnh đạo nhà trường, việc TBDH chưa đáp ứng đủ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin bị hạn chế Kết khảo sát đánh giá tổ chức, đạo ứng dụng công nghệ thông tin có 74/102 (chiếm tỉ lệ 72,5%) ý kiến cho trọng 28/102 (chiếm tỉ lệ 27,5%) ý kiến chưa trọng 2.5 NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐHTV Qua khảo sát thực tế đánh giá thực trạng TBDH công tác quản lý TBDH Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay, rút số nhận định, đánh sau: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.5.1 Những điểm mạnh - Sự quan tâm lãnh đạo Đảng ủy, đạo Ban Giám hiệu Nhà trường - Đội ngũ cán am hiểu quy định thông lệ tài Nhà nước, có công cụ quản lý tài có hiệu lực: ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy trình quản lý tài sản công - Có quỹ đất để mở rộng sở hạ tầng - Cán Quản lý Giáo viên Nhà trường hầu hết nhận thức đắn tầm quan trọng TBDH, điều kiện cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi chương trình dạy học phương pháp dạy học 2.5.2 Những điểm yếu - Một số quy định chưa kích thích đơn vị/cá nhân thực hoạt động sản xuất dịch vụ nhằm tạo thu nhập cho Nhà trường - Chưa có sở tính toán vật chất tiêu hao cách khoa học nên việc cấp phát chưa hoàn toàn phù hợp - Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy nghiên cứu, chưa đáp ứng qui mô phát triển - Chưa có hệ thống theo dõi tầng suất sử dụng TBDH cách khoa học, số đơn vị chưa có sổ theo dõi tài sản - Chưa xây dựng kế hoạch trung dài hạn đầu tư TBDH - Phần lớn nhân viên phụ trách công tác quản lý TBDH, phòng thí nghiệm, thực hành chưa qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng - Công tác tập huấn sử dụng TBDH chưa tổ chức thường xuyên 2.5.3 Những hội - Được ủng hộ Bộ Giáo dục Đào tạo quyền địa phương Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Có nhiều hội trợ giúp kỹ thuật cho trường Cao đẳng Cộng đồng khác nước qua tạo thu nhập củng cố chuyên môn cán nhà trường Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá trường cao đẳng cộng đồng tốt Việt Nam Hiệu trưởng nhà trường Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Có nhiều dự án triển khai tỉnh nhà, tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển, mở nhiều hội đào tạo, tăng cường sở vật chất như: Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, nâng cấp tuyến Quốc lộ 53, 54 60, xây dựng cầu Cổ Chiên nối liền tỉnh Trà Vinh với tỉnh Bến Tre, phát triển cụm công nghiệp Cầu Quan, 2.5.4 Những thách thức - Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương hạn chế Trà Vinh tỉnh nghèo - Có nhiều trường đại học lân cận có bề dày kinh nghiệm việc đào tạo nghiên cứu, sở vật chất đại Vì thế, đòi hỏi Nhà trường phải tích cực, chủ động việc đầu tư, sáng tạo thiết bị dạy học ngày đại Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 3.1 NGUYÊN TẮC XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QLTBDH Ở TRƯỜNG ĐHTV TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.2.1 Biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản lý giảng viên vai trò, vị trí thiết bị dạy học a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Hệ thống hóa văn đạo, qui định TBDH Đảng, Nhà nước ngành liên quan; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản lý giảng viên vai trò, vị trí TBDH - Việc sử dụng TBDH phải gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng 3.2.2 Biện pháp qui hoạch phát triển cán làm công tác quản lý TBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB QL TBDH quản lý TBDH - Ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn Trưởng đơn vị CB QLTBDH đơn vị sử dụng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Có kế hoạch mở khóa bồi dưỡng cách sử dụng TBDH giảng dạy chung cho CB, GV 3.2.3 Biện pháp thực tốt việc đầu tư TBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Kế hoạch đầu tư TBDH hàng năm phải dựa sở kiểm kê tài sản hàng năm, khảo sát thực trạng để đảm bảo việc đầu tư kịp thời hiệu - Tổ chức đạo xây dựng kế hoạch đầu tư TBDH dài trung hạn để việc đầu tư trọng điểm đồng - Tổ chức cho đơn vị tham quan TBDH trường sử dụng TB đại, tham khảo nhu cầu đơn vị tuyển dụng nhân tay nghề sử dụng thiết bị, từ lập kế hoạch mua sắm TBDH đáp ứng nhu cầu 3.2.4 Biện pháp quản lý việc khai thác sử dụng hiệu TBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Chỉ đạo thành lập trung tâm quản lý phòng thí nghiệm, thực hành có nhóm ngành để phục vụ chung cho toàn trường - Đầu tư phần mềm quản lý việc đăng ký sử dụng TBDH giáo viên, quản lý tầng suất sử dụng việc hư hỏng TBDH - Chỉ đạo thực xây dựng lập kế hoạch sử dụng TBDH Tổ Bộ môn GV theo học kỳ - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất dịch vụ để tạo nguồn thu Từ sử dụng nguồn vốn Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 thu để tái đầu tư TBDH 3.2.5 Biện pháp tăng cường việc bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cấp TBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Nâng cao ý thức trách nhiệm cho CB, GV người học việc bảo quản TBDH nhà trường - Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật bảo quản TBDH - Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, cán phụ trách TBDH Giáo viên công tác bảo quản, bảo dưỡng TBDH 3.2.6 Biện pháp tăng cường nguồn lực đầu tư TBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp Tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho việc mua sắm TBDH 3.2.7 Biện pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học QLTBDH a Mục đích, ý nghĩa b Cách thức thực nhiện biện pháp - Xây dựng kết nối kho tư liệu, học liệu điện tử với Thư viện nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm liệu - Chỉ đạo xây dựng giáo án điện tử để đổi phương pháp trình bày bày giảng GV đổi cách tiếp cận NH 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp Công tác QL TBDH đơn vị thực hay cá nhân nhà trường thực được, công việc Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 phức tạp có liên quan đến đơn vị nhà trường thân người trực tiếp quản lý, đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hệ thống đạt hiệu Trong biện pháp có vị trí, vai trò chức định; biện pháp quản lý TBDH biện pháp thực đơn lẽ, tách rời mà thành hệ thống có mối quan hệ biện chứng, ràng buộc, qua lại lẫn nhau, hỗ trợ cho trình tác động để tạo nên thể thống hoàn chỉnh Các biện pháp QLTBDH đề xuất vào tình hình thực tế trường ĐHTV thực trạng QLTBDH đơn vị thuộc trường, nhiên thực cần bám sát vào điều kiện thực tế đơn vị nhà trường việc trang bị, mua sắm, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng TBDH đạt hiệu Như vậy, để biện pháp thực có hiệu Hiệu trưởng nhà trường trưởng đơn vị phải điều hành cách khéo léo, khoa học, linh động sáng tạo trình quản lý nhà trường nói chung quản lý TBDH nói riêng 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi thuận lợi, khó khăn thực biện pháp 3.3.1 Nội dung, đối tượng khảo nghiệm a Nội dung khảo nghiệm b Đối tượng khảo nghiệm Kết khảo nghiệm tổng hợp qua Bảng 3.1 Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm Tính cấp thiết B P Rất cấp thiết Sl (TL %) Cấp thiết SL (TL %) Chưa cấp thiết Sl (TL %) 14/37 21/37 2/37 (37,8%) (56,8%) (5,4%) Tính khả thi Không cấp thiết Sl (TL %) Rất khả thi SL (TL %) Khả thi SL (TL %) Chưa khả thi SL (TL %) 9/37 25/37 3/37 (24,3%) (67,6%) (8,1%) 12/37 23/37 1/37 1/37 10/37 26/37 (32,4%) (62,2%) (2,7%) (2,7%) (27,0%) (70,3%) 11/37 24/37 2/37 13/37 22/37 2/37 (29,7%) (64,9%) (5,4%) (35,1%) (59,5%) (5,4%) 0 Không khả thi SL (TL %) 1/37 (2,7%) 10/37 20/37 6/37 1/37 9/37 22/37 5/37 1/37 (27,0%) (74,1%) (16,2%) (2,7%) (24,3%) (59,5%) (13,5%) (2,7%) 12/37 23/37 2/37 (32,4%) (62,2%) (5,4%) 8/37 26/37 3/37 (21,6%) (70,3%) (8,1%) 16/37 19/37 2/37 (43,2%) (51,4%) (5,4%) 0 8/37 24/37 4/37 1/37 (21,6%) (64,9%) (10,8%) (2,7%) 6/37 24/37 7/37 (16,2%) (64,9%) (18,9%) 13/37 22/37 2/37 (35,1%) (59,5%) (5,4%) 0 c Nhận xét: Qua kết khảo nghiệm cho thấy, hầu hết CBQL khảo nghiệm đồng tình cao biện pháp mà đề xuất Tuy nhiên, có kết biện pháp chưa khả thi không khả thi tỉ lệ Các biện pháp đánh giá tính cấp thiết tính khả thi mức độ cao, chứng tỏ biện pháp có khả ứng dụng vào điều kiện thực tế Trường ĐHTV Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ sở lý luận TBDH công tác quản lý TBDH hiệu trưởng, đơn vị như: khái niệm, vai trò, ý nghĩa, phân loại, nguyên tắc, phương pháp sử dụng TBDH Về công tác quản lý khái vấn đề lý luận quản lý: vị trí, nhiệm vụ, mục tiêu Trường Đại học Trà Vinh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng đơn vị trực thuộc, đặc biệt nội dung quản lý TBDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi chương trình giáo dục đại học 1.2 Về thực trạng - Luận văn tập trung khảo sát thực tế tất đơn vị Trường Đại học Trà Vinh, đánh giá thực trạng TBDH công tác Quản lý TBDH Hiệu trưởng, đơn vị, từ rút mặt làm mặt yếu kém, tồn để khắc phục Kết nghiên cứu cho thấy: - Việc trang bị TBDH Khoa, Bộ môn đáp ứng yêu cầu tối thiểu công tác dạy học nhà trường, so với nhu cầu yêu cầu thiếu nhiều Nguồn kinh phí đầu tư cho việc trang bị TBDH hạn chế, đầu tư dàn trãi, đơn vị chưa chủ động việc đầu tư TBDH, chưa có kế hoạch phát triển TBDH dài hạn - Công tác quản lý TBDH có nhiều cố gắng nhiều mặt hạn chế; việc khai thác sử dụng TBDH chưa thật phát huy hết hiệu quả; việc quản lý TBDH không tập trung làm cho việc khai thác sử dụng TBDH chưa hết suất, lãng phí; ý thức sử Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 dụng bảo quản TBDH trình dạy học chưa trở thành động lực ý thức tự giác giảng viên người học - CSVC, điều kiện bảo quản TBDH chưa đáp ứng được, công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chưa kịp thời, yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý TBDH 1.3 Về biện pháp Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn TBDH công tác quản lý TBDH Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay, luận văn xây dựng biện pháp quản lý TBDH: - Biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản lý giảng viên vai trò, vị trí thiết bị dạy học - Biện pháp qui hoạch phát triển cán làm công tác quản lý TBDH - Biện pháp thực tốt việc đầu tư TBDH - Biện pháp quản lý việc khai thác sử dụng hiệu TBDH - Biện pháp tăng cường việc bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cấp TBDH - Biện pháp tăng cường nguồn lực đầu tư TBDH - Biện pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông dạy học quản lý TBDH Mỗi biện pháp có tính độc lập tương đối có mối quan hệ biện chứng với nhau, đòi hỏi Hiệu trưởng cần áp dụng cách đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trình quản lý, tùy theo thời điểm, tình hình nhà trường để sử dụng nhiều biện pháp lúc Các nhóm biện pháp nêu, qua khảo nghiệm đa số trí cho cấp thiết có tính khả thi cao, áp dụng thực tiễn quản lý TBDH Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Quan tâm phân bổ nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư TBDH nhiều - Có sách hỗ trợ ngân sách bù đắp cho nhà trường phần kinh phí sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí - Đẩy nhanh tốc độ đầu tư CSVC, TBDH phù hợp với tốc độ phát triển xã hội, nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội - Kiểm tra, đánh giá chất lượng sử dụng QLTBDH trường đại học nước, tổng kết rút kinh nghiệm thực 2.2 Đối với Ban đạo Tây Nam Bộ - Nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ sách đầu tư, phát triển giáo dục nay, giáo dục Cao đẳng, Đại học - Tham mưu cho cho Chính phủ việc đầu tư ngân sách nhà nước có trọng điểm, ưu tiên cho Trường Đại học Vùng sâu, Vùng xa tỉnh nghèo 2.3 Đối với Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh - Hàng năm phân bổ kinh phí đầu tư TBDH nhiều nữa, kịp thời đáp ứng TBDH giai đoạn - Có chế, sách thu hút nhà doanh nghiệp, nhà tài trợ đầu tư TBDH cho trường địa bàn tỉnh Trà Vinh 2.4 Đối với Trường Đại học Trà Vinh - Trong trình đạo tạo người học cần trọng đến kỹ sử dụng TBDH - Thành lập nhóm viết dự án để xây dựng đề án kêu gọi, thu hút đầu tư tăng cường TBDH - Thành lập trung tâm quản lý phòng thí nghiệm, thực hành nhóm ngành để việc khai thác sử dụng hiệu Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 2.5 Đối với đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh - Làm tốt công tác tham mưu cho cấp đầu tư TBDH; công tác cử CB, GV bồi dưỡng, tập huấn kỹ sử dụng TBDH - Tăng cường kiểm tra hồ sơ, sổ sách việc sử dụng, bảo quản TBDH đơn vị trực thuộc giao quản lý GV sử dụng - Chỉ đạo, khuyến khích CB, GV ứng dụng công nghệ thông tin cho việc quản lý TBDH giảng dạy - Chỉ đạo tốt việc thực kế hoạch đầu tư TBDH trung hạn dài hạn Footer Page 26 of 126 ... công tác quản lý TBDH từ năm 2006 - 2012, đề xuất biện pháp hữu hiệu quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh Giả thuyết khoa học Việc quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh quan... tài Biện pháp quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học. .. cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học ĐHTV 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện na, Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện na, Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay