phân tích giá trị sản xuất theo chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị

17 311 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 21:47

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP THEO CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ I _ Mục đích ý nghĩa: 1.1 Mục đích: Trong doanh nghiệp nhân lực, máy móc thiết bị yếu tố định đến việc doanh nghiệp có hoàn thành hay không hoàn thành tiêu giá trị sản xuất Mục đích việc phân tích đánh giá tình hình thực giá trị sản xuất theo tiêu sử dụng máy móc thiết bị, xác định nhu cầu máy móc thiết bị tời gian tới đề xuất kiến nghị công tác bảo quản mua sắm nâng cấp máy móc _ thiết bị Qua phân tích để xem xét việc sử dụng yếu tố máy móc thiết bị ảnh hưởng tới _ giá trị sản xuất doanh nghiệp Qua phân tích đánh giá tình hình biến động số lượng máy móc thiết bị, tình hình bố trí máy móc thiết bị, nguyên nhân biến động đó, từ có biện pháp sử _ dụng hợp lí máy móc thiết bị có doanh nghiệp Qua phân tích, đánh giá tình hình quản lí, sử dụng thời gian khai thác máy móc thiết bị, tình hình suất máy móc thiết bị doanh nghiệp Trên sở dó nhà quản lí có biện pháp khai thác hiệu quả, nâng cao suất sửdụng máy móc thiết bị doanh nghiệp 1.2 Ý nghĩa: Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, để tồn phát triển doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi Để đạt kết cao doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng,mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện có sẵn nguồn nhân lực, máy móc thiết bị Muốn doanh nghiệp cần nắm vững nhân tố, nguyên nhân làm ảnh hưởng tới giá trị sản xuất máy móc thiết bị, phần quan trọng doanh nghiệp Nó phản ánh sở vật chất kĩ thuật,năng lực có tiến kĩ thuật đạt được, lực thường xuyên có thay đổi biết tăng cường sở vật − chất kĩ thuật mà quản li, sử dụng tốt gây lãng phí lớn Vì ta phải tiến hành phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị, thong qua việc phân tích thấy rõ ưu, nhược điểm việc đầu tư vốn xây dựng − để gia tăng giá trị sản xuất Đồng thời việc nghiên cứu giúp cho người quản lí thấy rõ lãng phí hay tiềm chưa khai thác hết máy móc, thiết bị từ có biện pháp khắc phục, khai thác tốt hơn, triệt để Đồng thời có sở định cho việc đầu tư phù hợp với phát triển bền vững doanh nghiệp II Viết phương trình kinh tế: Gọi Gsx giá trị sản xuất (103 đồng) − số máy móc bình quân kỳ (chiếc) − số ngày làm việc bình quân (ngày/chiếc) − số làm việc bình quân (giờ/ngày) − h suất bình quân (103đồng/giờ) → Phương trình kinh tế: Gsx= h III Xác định đối tượng phân tích: Gọi Gsx0 giá trị sản xuất kì gốc:Gsx0= 0.0.0.h0 = 96.876.668(103đ) Gọi Gsx1 giá trị sản xuất kì nghiên cứu: Gsx1= 1.1.1.h1= 81.916.938(103đ) → Đối tượng phân tích: ∆Gsx= Gsx1- Gsx0= -14.959.730(103đ) IV Lập bảng phân tích: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU DOANH THU THEO CHỈ TIÊU SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Đơn vị Kỳ gốc Số máy móc bình quân có kỳ Chiếc 127 125 98,43 -2 -1.525.212 -1,57 Số ngày làm việc bình quân Ngày/ 218 226 103,67 3.499.540 3,61 Số làm việc bình quân Giờ/ Ngày 6,4 6,3 98,44 -0,1 -1.544.540 -1,59 Năng suất bình quân h 103Đ/ Giờ 546,74 460,27 84,18 -86,47 -15.389.113 -15,89 Gsx 103Đ 96.876.668 81.916.938 84,56 -14.959.730 Chỉ tiêu Tổng giá trị sản xuất Sinh viên: Đào Ngọc Anh Mã sinh viên: 57918 Lớp: KTN55-ĐH1 So sánh (%) Chênh lệch (103Đ) Mức độ ảnh hưởng→Gsx Kỳ nghiên cứu STT Ký hiệu GVHD: Nguyễn Kim Loan Tuyệt đối (103Đ) Tương đối (%) V Tiến hành phân tích: 4.1 Đánh giá chung: Qua bảng số liệu phân tích trên, ta thấy tiêu tổng giá trị sản xuất doanh nghiệp giảm, cụ thể: kỳ gốc tổng giá trị sản xuất 96.876.668(10 Đ); đến kỳ nghiên cứu tổng giá trị sản xuất 81.916.938(10 Đ) Như vậy, kỳ nghiên cứu, tổng giá trị sản xuất công ty giảm 14.959.730 tương ứng đạt 84,56% so với kỳ gốc Sự biến động giá trị sản xuất nhân tố: số máy móc bình quân, số ngày làm việc bình quân, số làm việc bình quân, suất bình quân Trong đó: tiêu số máy móc bình quân, số làm việc bình quân, suất bình quân làm giảm giá trị sản xuất, tiêu số ngày làm việc bình quân làm tăng giá trị sản xuất Chỉ tiêu làm giảm giá trị sản xuất nhiều suất bình quân Do suất bình quân kỳ nghiên cứu giảm 86,47 (10 đ/giờ) so với suất bình quân kỳ gốc Chỉ tiêu làm giá trị sản xuất giảm 15.389.113 (10 đ), tương ứng giảm 15,89% so với giá trị sản xuất kì gốc Chỉ tiêu số máy móc bình quân làm giảm giá trị sản xuất số máy móc bình quân kì nghiên cứu giảm 2(chiếc) so với số máy móc bình quân kì gốc, làm giá trị sản xuất giảm 1.525.212 (103 đ), tương ứng giảm 1,57% so với giá trị sản xuất kì gốc Chỉ tiêu số làm việc bình quân làm giảm giá trị sản xuất số làm việc bình quân kì nghiên cứu giảm 0,1 (giờ/ngày) so với số làm việc bình quân kì gốc Chỉ tiêu làm giá trị sản xuất giảm 1.544.540 (10 đ), tương ứng giảm 1,59% so với giá trị sản xuất kì gốc Chỉ tiêu làm tăng giá trị sản xuất số ngày làm việc bình quân Do số ngày làm việc bình quân kì nghiên cứu tăng 8(ngày/chiếc) so với kì gốc, làm giá trị sản xuất tăng 3.499.540(103 đ), tương ứng tăng 3,61% so với giá trị sản xuất kì gốc 4.2 Phân tích chi tiết: 4.2.1 Chỉ tiêu số máy móc bình quân kì:  Biến động kinh tế: − Số máy móc bình quân doanh nghiệp kỳ gốc 127 Sang kỳ nghiên cứu giảm 125 chiếc, đạt 98,43% tương ứng giảm so với kỳ gốc Do điều làm giảm giá trị sản xuất doanh nghiệp lượng tuyệt đối 1.525.212 (103 đ), tức làm giảm 1,57% tổng giá trị sản xuất  − + Nguyên nhân: Sự biến động trên, nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do máy móc thiết bị cũ nát, lạc hậu, vận hành doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện kinh tế để mua máy móc thay khiến cho số máy móc bình quân kỳ giảm ⇒Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực + Nguyên nhân 2: Do doanh nghiệp kí kết hợp đồng sản xuất sản phẩm đòi hỏi công nghệ đại, tiên tiến nên máy móc thiết bị lạc hậu không sử dụng không phù hợp nên số máy móc bình quân kì giảm ⇒Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực + Nguyên nhân 3: Do thời tiết kì nghiên cứu mưa nhiều dẫn đến ẩm ướt, làm cho máy móc thiết bị nhanh bị ô xi hóa làm giảm tuổi thọ, hư hỏng nhanh so với tính toán nhà quản lí nên hỏng hóc không kịp sửa chữa, thay làm cho số máy móc bình quân kì giảm ⇒Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực + Nguyên nhân 4: Ở kì nghiên cứu, doanh nghiệp kí kết hợp đồng đặt mua máy móc thiết bị đại từ nước ngoài, công tác vận chuyển gặp rủi ro ý muốn, nên việc bàn giao máy móc thiết bị chậm so với dự kiến, khiến cho số lượng máy móc bình quân kì giảm ⇒Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực  Kết luận: Trong nguyên nhân phân tích trên:   − Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân nguyên nhân khách quan tiêu cực Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan (NN1): • Chủ doanh nghiệp nên tính toán cẩn thận mức trích khấu hao máy móc thiết bị để sử dụng cách hợp lý Qua đó, biết máy móc khấu hao hết giá trị sử dụng, máy móc giá trị sử dụng để • có hướng giải hợp lý Các nhà quản lí cần theo dõi sát loại máy móc thiết bị, ứng với tình hình kinh tế công ty để sửa chữa, thay kịp thời vạch hướng tốt cho doanh nghiệp không làm ảnh hưởng đến 4.2.2  − trình sản xuất Chỉ tiêu số ngày làm việc bình quân: Biến động kinh tế: Số ngày làm việc bình quân kì gốc 218 (ngày/chiếc) Sang kì nghiên cứu là: 226 (ngày/chiếc), tăng (ngày/chiếc) tương ứng 103,67% so với kì gốc Do điều làm tăng giá trị sản xuất doanh nghiệp lên lượng tuyệt đối 3.499.540 (103Đ), tức làm tăng 3,61% tổng giá trị sản xuất  Nguyên nhân: Sự biến động tích cực trên, nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Nhận thấy máy móc thiết bị nguồn lực quan trọng, nhân tố sản − + xuất cốt lõi giúp cho doanh nghiệp hoàn thành tiêu sản xuất đề ra, nên kì gốc doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cấp, tu sửa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, làm ảnh hưởng nhiều đến số ngày làm việc máy móc, khiến cho giá trị sản xuất bị giảm xuống đáng kể Do rút kinh nghiệm kì trước, kì nghiên cứu doanh nghiệp quan tâm đến việc bảo hành máy móc cố gắng đẩy nhanh đề giải pháp tối ưu cho vừa đảm bảo máy móc hoạt động với + tình trạng tốt nhất, vừa đảm bảo số ngày làm việc máy móc ⇒Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân 2: Ở kì gốc, nguyên vật liệu cung cấp cho trình sản xuất khan nhập từ nước ngoài, làm cho việc vận hành máy móc bị gián đoạn, máy móc thiết bị phải tạm ngừng hoạt động để chờ nguyên vật liệu Đến kì nghiên cứu, doanh nghiệp kí kết hợp đồng thu mua nguyên vật liệu nước, với chất lượng tương đương nên rút ngắn thời gian vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ cho máy móc hoạt động tốt nhất, nên số ngày làm việc bình quân tăng + lên ⇒Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân 3: Trong kì gốc hệ thống điện lưới kém, tình trạng cắt điện luân phiên để tu bổ, nâng cấp đường điện khiến cho doanh nghiệp phải đóng cửa tạm ngừng sản xuấttrong vài ngày Nhưng sang đến kì nghiên cứu, hệ thống điện lưới ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho trình sản xuất, máy móc + hoạt động không bị gián đoạn nên số ngày làm việc bình quân tăng lên ⇒Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 4: Trong kì gốc rơi vào số ngày nghỉ lễ Nhà nước nên doanh nghiệp nghỉ theo quy định pháp luật Nhưng kì nghiên cứu số ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần nên số ngày làm việc bình quân nhiều so với kì gốc ⇒Đây nguyên nhân khách quan tích cực  Kết luận: Trong nguyên nhân phân tích trên:   − Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân nguyên nhân khách quan tích cực Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan (NN1) : Máy móc thiết bị nguồn sống doanh nghiệp, máy móc có hoạt động tốt, có bền sản phẩm sản xuất hoàn hảo, đáp ứng đòi hỏi khách hàng nhu cầu thị trường nên việc thường xuyên kiểm tra, tu sửa, nâng cấp tốt Tuy nhiên nhà quản lí cần tính toán thật cẩn thận, có kế hoạch, chuẩn bị kĩ cho công tác giám định, thẩm định chất lượng máy móc, nên tận dụng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần để sửa chữa, bảo hành cố gắng đẩy nhanh trình Có không làm ảnh hưởng tới số ngày làm việc máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm 4.2.3 Chỉ tiêu số làm việc bình quân:  Biến động kinh tế: − Số làm việc bình quân kì gốc 6,4(giờ/ngày) Sang kì nghiên cứu là: 6,3(giờ/ngày), giảm 0,1 (giờ/ngày) tương ứng 98,44% so với kì gốc Do điều làm giảm giá trị sản xuất doanh nghiệp xuống lượng tuyệt đối 1.544.540 (103Đ), tức làm giảm 1,59% tổng giá trị sản xuất  Nguyên nhân: Sự biến động nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do nguồn vốn hạn hẹp nên doanh nghiệp chưa lắp đặt thiết − + bị làm mát cho máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mà đặc thù, tính chất riêng máy móc nhạy cảm với thay đổi thời tiết nhiệt độ cao Ở kì nghiên cứu, thời tiết chuyển sang mùa hè nóng mà thiết bị làm mát nên máy móc phải ngừng hoạt động nóng làm giảm số làm việc bình quân ⇒ + Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân 2: Ở kì nghiên cứu, doanh nghiệp chủ động giảm số làm việc máy móc thiết bị ngày xuống nhằm giảm lượng khí thải máy móc, thiết bị gây làm ô nhiễm môi trường Mặc dù việc góp phần bảo vệ môi trường, thực cam kết doanh nghiệp việc góp phần bảo vệ môi trường song lại có + tác động ảnh hưởng không tốt đến giá trị sản xuất doanh nghiệp ⇒ Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân 3: Do đặc thù số loại máy móc, thiết bị doanh nghiệp cần phải đặt trời để tiện cho trình sản xuất số công đoạn, nên thời tiết xấu mưa, gió, bão sử dụng làm giảm thời gian vận hành máy móc ⇒ Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực + Nguyên nhân 4: Do đội ngũ nhân viên chưa lành nghề, trình độ thấp, không sử dụng thành thạo máy móc thiết bị nên gặp cố tốn nhiều thời gian để khắc phục làm cho số làm việc bình quân máy móc giảm ⇒ Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực    Kết luận: Trong nguyên nhân phân tích trên: Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân nguyên nhân khách quan tiêu cực − Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan (NN2): Có thể nói mục đích hướng đến việc bảo vệ môi trường sinh thái doanh nghiệp tốt, cần tiếp tục trì phát huy ý thức Tuy nhiên doanh nghiệp nên suy xét kĩ lưỡng , lập kế hoạch dài hạn để tìm cho hướng lâu dài, ổn định Bởi lúc nhu cầu từ thị trường, từ phía khách hàng cho phép doanh nghiệp giảm số làm việc để bảo vệ môi trường, vừa gây lãng phí thời gian vừa không đáp ứng nguồn cung hàng hóa Do thay giảm số làm việc, doanh nghiệp đầu tư để để đáp ứng việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị đại phục vụ cho việc sản xuất cần bổ sung hệ thống xử lí chất thải, khí thải trước đưa môi trường Có doanh nghiệp vừa đảm bảo số làm việc để đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp cách lâu dài bền vững 4.2.4  − Chỉ tiêu suất bình quân: Biến động kinh tế: Năng suất bình quân kì gốc 546,74(10 Đ /giờ) Sang kì nghiên cứu là: 460,27(103 Đ /giờ), giảm 86,47(103 Đ/giờ) so với kì gốc Điều làm giảm giá trị sản xuất doanh nghiệp lượng tuyệt đối 15.389.113 (10 3Đ), tức làm giảm 15,89% tổng giá trị sản xuất Đây nhân tố giảm nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều đến giá trị sản xuất  − Nguyên nhân: Sự biến động tiêu cực nguyên nhân sau: + Nguyên nhân 1: Do doanh nghiệp sử dụng số máy móc thiết bị lạc hậu số phận dây chuyền sản xuất không ăn khớp với thiết bị đại nên trình vận hành sử dụng hay gặp trục trặc lỗi kĩ thuật làm giảm suất bình quân ⇒ Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực + Nguyên nhân 2: Doanh nghiệp tuyển thêm nhân viên tay nghề non nớt, chưa có kinh nghiệm nên vận hành máy móc thiết bị không đạt hiệu quả, gây hỏng hóc phải kiểm tra khắc phục nên gây ảnh + hưởng không tốt tới suất bình quân ⇒ Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân 3: Do thời tiết nóng lạnh thất thường nên số công nhân bị cảm ốm đột xuất làm cho nhà quản lí không kịp bố trí người thay dẫn đến thiếu nhân lực vận hành máy móc làm ảnh hưởng đến suất bình quân ⇒ Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực + Nguyên nhân 4: Do kì nghiên cứu, số máy móc phục vụ cho dây chuyền sản xuất gặp trục trặc dù đem sửa chữa bảo hành không đạt suất trước nên làm giảm suất bình quân ⇒ Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực  Kết luận: Trong nguyên nhân phân tích trên:   Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tiêu cực Nguyên nhân nguyên khách quan tiêu cực _ • Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan (NN2): Doanh nghiệp cần tuyển dụng công nhân có kinh nghiệm tay • nghề để rút ngắn thời gian đào tạo Đối với công nhân mới, cần tổ chức khóa đào tạo với đội ngũ đào tạo • có kinh nghiệm lâu năm để nâng cao tay nghề cho công nhân Tổ chức thi tay nghề giỏi để công nhân học hỏi, giao lưu lẫn Kết luận: VI  Giá trị sản xuất doanh nghiệp theo sử dụng máy móc thiết bị có thay đổi rõ rệt qua hai kì, cụ thể: kì gốc giá trị sản xuất 96.876.668(10 đ), kì nghiên cứu 81.916.938(103 đ), tương đương giảm 14.959.730(103 đ), đạt 84,56% so với kì gốc Sự thay đổi giá trị sản xuất doanh nghiệp nhân tố: số máy móc bình quân kỳ, số ngày làm việc bình quân, số làm việc bình quân, suất bình quân, cụ thể là:  Số máy móc bình quân kỳ doanh nghiệp kì gốc 127 (chiếc), kỳ nghiên cứu 125 (chiếc), đạt 98,43% so với kỳ gốc, tương đương giảm 2(chiếc), làm giá trị sản xuất giảm 1.525.212 (10 đ), tương ứng giảm 1,57% so với giá trịsản xuất kì gốc Số ngày làm việc bình quân kì gốc 218 (ngày/chiếc), kì nghiên cứu 226( ngày/chiếc), đạt 103,67% so với kì gốc, tương đương tăng 8(ngày/chiếc), làm giá trị sản xuất tăng 3.499.540(10 đ), tương ứng tăng 3,61% so với giá trịsản xuất kì gốc Số làm việc bình quân kì gốc 6,4(giờ/ngày), kì nghiên cứu là: 6,3(giờ/ngày), đạt 98,43% so với kì gốc, tương đương giảm 0,1 (giờ/ngày), làm giá trị sản xuất giảm 1.544.540 (103 đ), mức độ ảnh hưởng tương đối đến giá trịsản xuất 1,59% Năng suất bình quân kì gốc 546,74(10 đ /giờ), kì nghiên cứu là: 460,27(103 đ /giờ), đạt 84,18% so với kì gốc, tương đương làm giảm 86,47 (10 đ/giờ) Đây nhân tố giảm nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều đến giá trị sản xuất Làm giá trị sản xuất giảm 15.389.113 (10 đ), mức độ ảnh hưởng tương đối đến giá trị sản xuất 15,89% Có biến động số nguyên nhân bao gồm nguyên nhân tích cực tiêu cực sau:  Nguyên nhân chủ quan tích cực: Nhận thấy máy móc thiết bị nguồn lực quan trọng, nhân tố sản xuất cốt lõi giúp cho doanh nghiệp hoàn thành tiêu sản xuất đề nên kì gốc doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cấp, tu sửa, bảo dưỡng máy móc thiết bị làm ảnh hưởng nhiều đến số ngày làm việc máy móc khiến cho giá trị sản xuất bị giảm xuống đáng kể Do rút kinh nghiệm kì trước, kì nghiên cứu doanh nghiệp quan tâm đến việc bảo hành máy móc cố gắng đẩy nhanh đề giải pháp tối ưu cho vừa đảm bảo máy móc hoạt động với tình trạng tốt nhất, vừa đảm bảo số ngày làm việc  máy móc Nguyên nhân chủ quan tiêu cực: Do máy móc thiết bị cũ nát, lạc hậu, vận hành doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện kinh tế để mua máy móc thay khiến cho số máy móc bình quân kỳ giảm Ở kì nghiên cứu, doanh nghiệp chủ động giảm số làm việc máy móc thiết bị ngày xuống nhằm giảm lượng khí thải máy móc, thiết bị gây làm ô nhiễm môi trường Mặc dù việc góp phần bảo vệ môi trường, thực cam kết doanh nghiệp việc góp phần bảo vệ môi trường song lại có tác động ảnh hưởng không tốt đến giá trị sản xuất doanh nghiệp Doanh nghiệp tuyển thêm nhân viên tay nghề non nớt, chưa có kinh nghiệm nên vận hành máy móc thiết bị không đạt hiệu quả, gây hỏng hóc phải kiểm tra khắc phục nên gây ảnh hưởng  không tốt tới suất bình quân Nguyên nhân khách quan tích cực: Trong kì gốc hệ thống điện lưới kém, tình trạng cắt điện luân phiên để tu bổ, nâng cấp đường điện khiến cho doanh nghiệp phải đóng cửa tạm ngừng sản xuất vài ngày Nhưng sang đến kì nghiên cứu hệ thống điện lưới ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho trình sản xuất, máy móc hoạt động không bị gián đoạn nên số ngày làm việc bình quân tăng  lên Nguyên nhân khách quan tiêu cực: Ở kì nghiên cứu doanh nghiệp kí kết hợp đồng đặt mua máy móc thiết bị đại từ nước công tác vận chuyển gặp rủi ro ý muốn nên việc bàn giao máy móc thiết bị chậm so với dự kiến khiến cho số lượng máy móc bình quân kì giảm Do đặc thù số loại máy móc thiết bị doanh nghiệp cần phải đặt trời để tiện cho trình sản xuất số công đoạn nên thời tiết xấu mưa, gió, bão sử dụng làm giảm thời gian vận hành máy móc Do kì nghiên cứu, số máy móc phục vụ cho dây chuyền sản xuất gặp trục trặc dù đem sửa chữa bảo hành không đạt suất trước nên làm giảm suất bình quân Kiến nghị: VII Để hoạt động xuất công ty có hiệu hơn, công ty cần phải thực số biện pháp sau: Biện pháp thúc đẩy nguyên nhân chủ quan tích cực: Máy móc thiết bị nguồn sống doanh nghiệp, máy móc có hoạt động tốt, có  bền sản phẩm sản xuất hoàn hảo, đáp ứng đòi hỏi khách hàng nhu cầu thị trường nên việc thường xuyên kiểm tra, tu sửa, nâng cấp tốt Tuy nhiên nhà quản lí cần tính toán thật cẩn thận, có kế hoạch, chuẩn bị kĩ cho công tác giám định, thẩm định chất lượng máy móc, nên tận dụng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần để sửa chữa, bảo hành cố gắng đẩy nhanh trình Có không làm ảnh hưởng tới số ngày làm việc máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm Biện pháp khắc phục nguyên nhân chủ quan tiêu cực: Chủ doanh nghiệp nên tính toán cẩn thận mức trích khấu hao máy móc thiếtbị để sử dụng cách hợp lý Qua đó, biết máy móc khấu hao hết giá trị sử dụng, máy móc giá trị sử dụng để có hướng giải hợp lý Các nhà quản lí cần theo dõi sát loại máy móc thiết bị, ứng với tình hình kinh tế công ty để sửa chữa, thay kịp thời vạch hướng tốt cho doanh nghiệp không làm ảnh hưởng đến trình sản xuất Có thể nói mục đích hướng đến việc bảo vệ môi trường sinh thái doanh nghiệp tốt, cần tiếp tục trì phát huy ý thức Tuy nhiên doanh nghiệp nên suy xét kĩ lưỡng , lập kế hoạch dài hạn để tìm cho hướng lâu dài, ổn định Bởi lúc nhu cầu từ thị trường, từ phía khách hàng cho phép doanh nghiệp giảm số làm việc để bảo vệ môi trường, vừa gây lãng phí thời gian vừa không đáp ứng nguồn cung hàng hóa Do thay giảm số làm việc, doanh nghiệp đầu tư để để đáp ứng việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị đại phục vụ cho việc sản xuất cần bổ sung hệ thống xử lí chất thải, khí thải trước đưa môi trường Có doanh nghiệp vừa đảm bảo số làm việc để đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp cách lâu dài bền vững Doanh nghiệp cần tuyển dụng công nhân có kinh nghiệm tay nghề để rút ngắn thời gian đào tạo Đối với công nhân mới, cần tổ chức khóa đào tạo với đội ngũ đào tạo có kinh nghiệm lâu năm để nâng cao tay nghề cho công nhân Tổ chức thi tay nghề giỏi để công nhân học hỏi, giao lưu lẫn ... quân kỳ gốc Chỉ tiêu làm giá trị sản xuất giảm 15.389.113 (10 đ), tương ứng giảm 15,89% so với giá trị sản xuất kì gốc Chỉ tiêu số máy móc bình quân làm giảm giá trị sản xuất số máy móc bình quân... Trong đó: tiêu số máy móc bình quân, số làm việc bình quân, suất bình quân làm giảm giá trị sản xuất, tiêu số ngày làm việc bình quân làm tăng giá trị sản xuất Chỉ tiêu làm giảm giá trị sản xuất nhiều... đó, biết máy móc khấu hao hết giá trị sử dụng, máy móc giá trị sử dụng để có hướng giải hợp lý Các nhà quản lí cần theo dõi sát loại máy móc thiết bị, ứng với tình hình kinh tế công ty để sửa chữa,
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích giá trị sản xuất theo chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị, phân tích giá trị sản xuất theo chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị, phân tích giá trị sản xuất theo chỉ tiêu sử dụng máy móc thiết bị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay