PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẢU THEO PHẠM VI PHÁT SINH CHI

12 230 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 21:41

PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THEO PHẠM VI PHÁT SINH CHI PHÍ I.MỤC ĐÍCH , Ý NGHĨA 1.Mục đích Đánh giá trình thực chi phí sản xuất doanh nghiệp theo phạm vi phát sinh, qua xác định vai trò, mức độ đóng góp phạm vi phát sinh lên tổng chi phí Phân tích chi tiết chi phí kinh doanh theo phạm vi phát sinh chi phí thông qua nguyên nhân , nguyên nhân gây biến động qua nhận thấy thực trạng thực chi phí doanh nghiệp Phân tích chi phí sở để doanh nghiệp đề biện pháp hữu ích nhằm tiết kiệm chi phí giá thành Qua phân tích đánh giá tình hình thực chế độ, sách nhà nước liên quan đến chi phí chế độ khấu hao, lương … Trên sở phương pháp giúp doanh nghiệp thực tốt chế độ sách Ý nghĩa Đánh giá khái quát tình hình thực chi phí giá thành, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến giá thành Là sở để doanh nghiệp đề biện pháp hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành Đề xuất biện pháp nhằm không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm sở tăng suất lao động giảm chi phí, giảm bớt tổn thất, lãng phí trình kinh doanh Nội dung phân tích Chỉ tiêu tổng thể : Tổng chi phí sản xuất : C Chỉ tiêu cá thể : • Chi phí kinh doanh phát sinh nước : Ctn • Chi phí kinh doanh phát sinh nước :Cnn Phương trình kinh tế: C = Ctn + Cnn Kì gốc : C0 = Ctno+Cnno= 254.917.075 ( 103 đồng) Kì nghiên cứu : C1 = Ctn1+Cnn1= 192.381.494 ( 103 đồng ) Đối tượng phân tích : ∆C= C1-Co = - 62.535.581 ( 103 đồng ) -> Tiết kiệm tuyệt đối ∆C’= C1- Igt×Co = -31.588.648 (103 đồng ) -> Bội chi tương đối Mức độ ảnh hưởng tiêu đến chi phí kinh doanh doanh nghiệp XK theo phạm vi chi phí • Ảnh hưởng chi phí kinh doanh phát sinh nước đến chi phí kinh doanh Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆CCtn= Ctn1-Ctn0= -20.791.516 (103 đồng ) Ảnh hưởng tương đối : δCCtn = (∆Ctn/Co)×100%= -17,63% • Ảnh hưởng chi phí kinh doanh phát sinh nước đến chi phí kinh doanh Ảnh hưởng tuyệt đối: ∆CCnn= Cnn1-Cnn0= -10.797.133 ( 10 đồng ) Ảnh hưởng tương đối : δCCnn = (∆Cnn/Co)×100%=-6,91 % II LẬP BẢNG PHÂN TÍCH III PHÂN TÍCH 1.Đánh giá chung Qua bảng phân tích chi phí sản xuất doanh nghiệp theo phạm vi phát sinh chi phí, ta thấy tống chi phí kinh doanh doanh nghiệp có xu hướng giảm Ở kì gốc , tổng chi phí kinh doanh doanh nghiệp đạt 254.917.075 ( 103 đồng ) , kì nghiên cứu chi phí kinh doanh doanh nghiệp đạt 192.381.494 ( 103 đồng ) đạt 75,47% so với kì gốc, kì nghiên cứu chi phí kinh doanh doanh nghiệp tiết kiệm mặt tuyệt đối 62.535.581 ( 103 đồng ) tương ứng tiết kiệm mặt tương đối 31.588.648 ( 103 đồng ) Chi phí kinh doanh doanh nghiệp thể qua hai khoản mục : chi phí kinh doanh phát sinh nước chi phí kinh doanh phát sinh nước Trong chi phí kinh doanh phát sinh nước ảnh hưởng nhiều so với chi phí phát sinh nước cụ thể chi phí kinh doanh phát sinh nước kì nghiên cứu ảnh hưởng làm giảm tổng chi phí đến 17,63 % Trong chi phí kinh doanh phát sinh nước làm giảm tổng chi phí 6,91 % Nhìn chung khoản mục có biến động khác , để hiểu rõ biến động cần nghiên cứu kĩ tiêu 1.1 Khoản mục chi phí kinh doanh phát sinh nước Qua phân tích ta thấy chi phí kinh doanh phát sinh nước có xu hướng giảm Cụ thể kì gốc chi phí kinh doanh phát sinh nước 198.835.302 103 đồng , kì nghiên cứu 153.905.195 103 đồng , đạt 77,4 % so với kì gốc Như xét mặt tuyệt đối chi phí kinh doanh phát sinh nước kì gốc tiết kiệm 44.930.107 103 đồng, xét mặt tương đối tiết kiệm 20.791.107 103 đồng , với mức độ ảnh hưởng tiêu làm giảm tổng chi phí dinh doanh 17,63% Sự biến động khoản mục tạo : Chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển , bảo quản hàng , chi phí tập kết hàng xuất chi phí làm thủ tục xuất 1.1.1 Khoản mục chi phí vận chuyển , bảo quản hàng , chi phi tập kết hàng xuất Nhìn chung , chi phí vận chuyển, bảo quản hàng , chi phí tập kết hàng có xu hướng giảm Trong kì gốc tiêu 28.040.876 ( 103 đồng ) , kì nghiên cứu 20.584.820 ( 103 đồng ) đạt 73,41 % so với kì gốc Như , kì nghiên cứu chi phí vận chuyển , bảo quản , tập kết hàng xét mặt tuyệt đối tiết kiệm so với kì gốc 7.456.056 103 đồng, xét tương đối tiết kiệm 4.051.896 103 đồng , làm giảm tổng chi phí đến 2,92% Biến động nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1:Giá xăng dầu kì nghiên cứu giảm đáng kể so với kì gốc Trong kì nghiên cứu giá xăng dầu giới giảm điều ảnh hưởng lớn đến gia dầu Việt Nam cụ thể giá dầu giảm 500đ so với kì gốc Điều có lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí phục vụ cho vận tải trình tập kết hàng hóa , giao nhận hàng hóa nước Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 2:Tại kì nghiên cứu số lượng hợp đồng doanh nghiệp kí kết có xu hướng giảm Do áp lực cạnh tranh từ nhiều doanh nghiệp nước lĩnh vực xuất nhập , đồng thời chủ quan doanh nghiệp chưa đánh giá hết doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh mua dẫn đến việc nhiều hợp đồng doanh nghiệp rơi vào tay đối thủ Số lượng hợp đồng kí kết giảm dẫn tới khối lượng hàng hóa xuất giảm chi phí bảo quản hàng giảm theo.Nhưng bên cạnh doanh nghiệp chủ động việc bảo quản hàng hóa tránh thất thoát hư hại hàng trình bảo quản hàng hóa qua chi phí bảo quản hàng giảm theo Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân 3:Trong kì nghiên cứu , thời tiết thuận lợi giúp cho hoạt động bảo quản hàng không bị gián đoạn Trong kì gốc, hoạt động tập kết hàng bị ảnh hưởng đáng kể bão số cụ thể gây ngập kho hàng mà doanh nghiệp thuê để lưu kho hàng hóa chuẩn bị xuất Điều dẫn đến việc doanh nghiệp buộc phải di chuyển hàng tới kho hàng khác để đảm bảo chất lượng hàng Do mà chi phí bảo quản hàng cao cao kì nghiên cứu kì nghiên cứu thời tiết thuận lợi không làm gián đoán trình bảo quản hàng kì gốc Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 4: Siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa Doanh nghiệp đẩy mạnh việc siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa làm giảm tượng tiêu cực khai khống , vận chuyển hàng không lộ trình tạo minh bạch , củng cố tinh thần trách nhiệm nhân viên doanh nghiệp đặc biệt đội ngũ nhân viên phụ trách kiểm soát trình vận tải , lái xe doanh nghiệp Cũng nhờ mà chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập giảm so với kì gốc Đây nguyên nhân chủ quan tích cực ->Trong nguyên nhân phân tích trên: Nguyên nhân nguyên nhân khách qua tích cực Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tích cực Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan tích cực Doanh nghiệp cần phải phát huy việc siết chặt quản kí không đội ngũ nhân viên kiểm soát trình vận tải , lái xe mà phải quản lí chặt chẽ phận khác Có hình thức xử phạt thích đáng cá nhân có hành vi vi phạm để làm gương cho cá nhân khác 1.1.2 Chi phí làm thủ tục xuất Chi phí làm thủ tục xuất doanh nghiệp kì nghiên cứu giảm tương đối so với kì gốc Cụ thể kì gốc chi phí làm thủ tục xuất 41.347.546 103 đồng sang kì gốc 32.627.901 103 đạt 78,91 % so với kì gốc Xét mặt tuyệt đối chi phí làm thủ tục hải quan tiết kiệm 8.719.645 103 đồng, xét mặt tương đối tiết kiệm 3.700.056 103 đồng làm giảm tổng chi phí tới 3,42 % Nguyên nhân do: Nguyên nhân 1: Phát sinh lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát kì gốc Trong kì gốc doanh nghiệp xuất mặt hàng sắn lát vào thị trường chung châu emdashu ( EC ) phải đóng lệ phí xin cấp hạn ngạch ghi rõ định 405- TM/XNK Trong kì gốc số lượng sắn lát xuất nhỏ so với hạn ngạch Vậy nên kì nghiên cứu, doanh nghiệp không cần phải xin thêm hạn ngạch doanh nghiệp đóng thêm lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân 2: Doanh nghiệp tiến hành thuê khâu làm thủ tục hải quan Trong kì gốc doanh nghiệp tự tiến hành làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất nhập nhiên đội ngũ nhân viên doanh nghiệp chưa chuyên nghiệp dẫn tới việc phát sinh nhiều chi phí không đáng có trình làm thủ tục Nên kì nghiên cứu doanh nghiệp tiến hành thuê khâu làm thủ tục hải quan Qua góp phần tiết kiệm chi phí làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân 3: Chi phí kiểm dịch động thực vật kì nghiên cúu giảm nhẹ so với kì gốc Trong kì gốc, dịch cúm gia cầm bùng phát địa phương nơi doanh nghiệp thu mua gà để xuất sau kí kết hợp đồng Do lô hàng xuất thịt gà doanh nghiệp buộc phải kiểm dịch trước xuất theo quy định từ phát sinh chi phí kiểm dịch động thực vật Trong kì nghiên cứu, dịch cúm gia cầm địa phương bị dập tắt không phát sinh phí kiểm dịch động thực vật Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 4: Chi phí giám định chất lượng giảm Nhờ vào uy tín doanh nghiệp , tin tưởng khách hàng qúa trình hợp tác với doanh nghiệp gần 10 năm tron kì nghiên cứu, khách hàng lớn miễn cho doanh nghiệp xin giấy chứng nhận cho lô hàng xuất kì Do doanh nghiệp giảm khoản đáng kể thời gian , chi phí xin giấy giám định chất lượng hàng hóa xuất Đây nguyên nhân khách quan tích cực Trong nguyên nhân phân tích trên: -Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân nguyên nhân khách quan tích cực Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan tích cực Doanh nghiệp cần lên kế hoạch cụ thể , chi tiết đặc biệt hàng xuất dựa vào hạn ngạch Lên kế hoạch kì xuất lượng hàng hóa để ước lượng hạn nagchj xin cấp , đồng thời qua có kế hoạch cho kì sau 1.1.3 Tiểu kết Như kì nghiên cứu chi phí kinh doanh phát sinh nước doanh nghiệp giảm đáng kể Điều giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí kinh doanh phát sinh nước Nguyên nhân gây biến động là: 1.1.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan tích cực 1.Giá xăng dầu kì nghiên cứu giảm đáng kể so với kì gốc Trong kì nghiên cứu giá xăng dầu giới giảm điều ảnh hưởng lớn đến gia dầu Việt Nam cụ thể giá dầu giảm 500đ so với kì gốc Điều có lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí phục vụ cho vận tải trình tập kết hàng hóa , giao nhận hàng hóa nước Chi phí kiểm dịch động thực vật kì nghiên cúu giảm nhẹ so với kì gốc Trong kì gốc, dịch cúm gia cầm bùng phát địa phương nơi doanh nghiệp thu mua gà để xuất sau kí kết hợp đồng Do lô hàng xuất thịt gà doanh nghiệp buộc phải kiểm dịch trước xuất theo quy định từ phát sinh chi phí kiểm dịch động thực vật Trong kì nghiên cứu, dịch cúm gia cầm địa phương bị dập tắt không phát sinh phí kiểm dịch động thực vật 1.1.3.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan tích cực 1.Siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa Doanh nghiệp đẩy mạnh việc siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa làm giảm tượng tiêu cực khai khống , vận chuyển hàng không lộ trình tạo minh bạch , củng cố tinh thần trách nhiệm nhân viên doanh nghiệp đặc biệt đội ngũ nhân viên phụ trách kiểm soát trình vận tải , lái xe doanh nghiệp Cũng nhờ mà chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập giảm so với kì gốc Phát sinh lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát kì gốc Trong kì gốc doanh nghiệp xuất mặt hàng sắn lát vào thị trường chung châu emdashu ( EC ) phải đóng lệ phí xin cấp hạn ngạch ghi rõ định 405- TM/XNK Trong kì gốc số lượng sắn lát xuất nhỏ so với hạn ngạch Vậy nên kì nghiên cứu, doanh nghiệp không cần phải xin thêm hạn ngạch doanh nghiệp đóng thêm lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát 1.1.3.3 Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan tích cực Doanh nghiệp cần phải phát huy việc siết chặt quản kí không đội ngũ nhân viên kiểm soát trình vận tải , lái xe mà phải quản lí chặt chẽ phận khác Có hình thức xử phạt thích đáng cá nhân có hành vi vi phạm để làm gương cho cá nhân khác 2.Doanh nghiệp cần lên kế hoạch cụ thể , chi tiết đặc biệt hàng xuất dựa vào hạn ngạch Lên kế hoạch kì xuất lượng hàng hóa để ước lượng hạn nagchj xin cấp , đồng thời qua có kế hoạch cho kì sau 1.2 Chi phí kinh doanh phát sinh nước Qua phân tích ta thấy chi phí kinh doanh phát sinh nước giảm nhẹ so với kì gốc Cụ thể kì gốc chi phí kinh doanh phát sinh nước 56.081.752 103 đồng , kì nghiên cứu 34.476.299 103 đồng , đạt 68,61 % so với kì gốc Như xét mặt tuyệt đối chi phí kinh doanh phát sinh nước kì gốc tiết kiệm 17.605.453 103 đồng, xét mặt tương đối tiết kiệm 10.797.133 103 đồng , với mức độ ảnh hưởng tiêu làm giảm tổng chi phí dinh doanh 6,91 % Sự biến động nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Thay đổi điều khoản phương thức giao hàng số hợp đồng lớn doanh nghiệp Trong kì nghiên cứu số hợp đồng lớn mà doanh nghiệp kí lại hợp đồng điều khoản phương thức giao hàng thay đổi từ phương thức giao hàng DAP( kì gốc sang thành CIF( kì nghiên cứu yêu cầu từ bên khách hàng Do chi phí vận tải giảm, theo điều kiện CIF doanh nghiệp cần giao hàng cảng cụ thể boong tàu thay phải vận chuyển hàng tới kho hàng khách hàng nước người nhập điều kiện DAP kí kết kì trước Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 2: Doanh nghiệp đàm phán với hãng tàu giảm cước vận tải biển Doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập Chính doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với hãng tàu họ chấp thuận điều chỉnh giảm cước vận tải cho doanh nghiệp kì nghiên cứu Điều có lợi cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận tải hàng hóa Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Nguyên nhân : Giá trị xuất giảm kéo theo giảm chi phí bảo hiểm Trong kì nghiên cứu mặt hàng nông sản doanh nghiệp xuất mùa , giá thu mua mặt hàng giảm kì nghiên cứu doanh nghiệp phải giảm giá cho khách hàng nhập hàng nông sản, dẫn đến việc giá trị hàng hóa giảm điều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo hiểm.cụ thể làm giảm chi phí bảo hiểm kì nghiên cứu Đây nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân 4: Chi phí bốc xếp hàng giảm Trong kì nghiên cứu doanh nghiệp xuất hàng hóa chủ yếu đóng cont nhờ mà trình bốc dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng , nhanh chóng , tiện lợi so với kì gốc hàng hóa chủ yếu hàng dời Đồng thời chi phí bốc xếp cho lô hàng giảm đáng kể Đây nguyên nhân chủ quan tích cực Trong nguyên nhân phân tích trên: Nguyên nhân nguyên nhân khách quan tích cực Nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tích cực Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan tích cực : Doanh nghiệp cần nghiên cứu kĩ lưỡng trước kí kết hợp đồng ngoại thương , đặc biệt tìm hiểu trình vận tải hàng hóa nước người nhập , có kế hoạch rõ ràng , chi tiết trước hàng cập cảng Tránh việc thay đổi phương thức giao hàng hợp đồng mà lí đến từ phía doanh nghiệp chưa chuẩn bị kĩ kì gốc 1.3.Kết luận Sau phân tích chi tiết chi phí sản xuất doanh nghiệp theo phạm vi , ta thấy tống chi phí kinh doanh doanh nghiệp giảm đáng kể kì gốc Ở kì gốc , tổng chi phí kinh doanh doanh nghiệp đạt 254.917.075 ( 103 đồng ) , kì nghiên cứu chi phí kinh doanh doanh nghiệp đạt 192.381.494 ( 103 đồng ) đạt 75,47% so với kì gốc, kì nghiên cứu chi phí kinh doanh doanh nghiệp tiết kiệm mặt tuyệt đối 62.535.581 ( 103 đồng ) tương ứng tiết kiệm mặt tương đối 31.588.648 ( 103 đồng ) Trong chi phí kinh doanh phát sinh nước ảnh hưởng nhiều so với chi phí phát sinh nước cụ thể chi phí kinh doanh phát sinh nước kì nghiên cứu ảnh hưởng làm giảm tổng chi phí đến 17,63 % , chủ yếu nguyên nhân giá xăng dầu giảm , siết chặt quản lí trình vận tải doanh nghiệp Trong chi phí kinh doanh phát sinh nước làm giảm tổng chi phí 6,91 % chi phí vận tải, bốc xếp , bảo hiểm phát sinh nước giảm đáng kể Nhìn chung biến động số nguyên nhân sau 1.1.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan tích cực 1.Giá xăng dầu kì nghiên cứu giảm đáng kể so với kì gốc Trong kì nghiên cứu giá xăng dầu giới giảm điều ảnh hưởng lớn đến gia dầu Việt Nam cụ thể giá dầu giảm 500đ so với kì gốc Điều có lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí phục vụ cho vận tải trình tập kết hàng hóa , giao nhận hàng hóa nước Chi phí kiểm dịch động thực vật kì nghiên cúu giảm nhẹ so với kì gốc Trong kì gốc, dịch cúm gia cầm bùng phát địa phương nơi doanh nghiệp thu mua gà để xuất sau kí kết hợp đồng Do lô hàng xuất thịt gà doanh nghiệp buộc phải kiểm dịch trước xuất theo quy định từ phát sinh chi phí kiểm dịch động thực vật Trong kì nghiên cứu, dịch cúm gia cầm địa phương bị dập tắt không phát sinh phí kiểm dịch động thực vật Thay đổi điều khoản phương thức giao hàng số hợp đồng lớn doanh nghiệp Trong kì nghiên cứu số hợp đồng lớn mà doanh nghiệp kí lại hợp đồng điều khoản phương thức giao hàng thay đổi từ phương thức giao hàng DAP( kì gốc sang thành CIF( kì nghiên cứu yêu cầu từ bên khách hàng Do chi phí vận tải giảm, theo điều kiện CIF doanh nghiệp cần giao hàng cảng cụ thể boong tàu thay phải vận chuyển hàng tới kho hàng khách hàng nước người nhập điều kiện DAP kí kết kì trước 1.1.3.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan tích cực 1.Siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa Doanh nghiệp đẩy mạnh việc siết chặt quản lí trình vận chuyển hàng hóa làm giảm tượng tiêu cực khai khống , vận chuyển hàng không lộ trình tạo minh bạch , củng cố tinh thần trách nhiệm nhân viên doanh nghiệp đặc biệt đội ngũ nhân viên phụ trách kiểm soát trình vận tải , lái xe doanh nghiệp Cũng nhờ mà chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập giảm so với kì gốc 2 Phát sinh lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát kì gốc Trong kì gốc doanh nghiệp xuất mặt hàng sắn lát vào thị trường chung châu emdashu ( EC ) phải đóng lệ phí xin cấp hạn ngạch ghi rõ định 405- TM/XNK Trong kì gốc số lượng sắn lát xuất nhỏ so với hạn ngạch Vậy nên kì nghiên cứu, doanh nghiệp không cần phải xin thêm hạn ngạch doanh nghiệp đóng thêm lệ phí nhận hạn ngạch xuất mặt hàng sắn lát Doanh nghiệp đàm phán với hãng tàu giảm cước vận tải biển Doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập Chính doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với hãng tàu họ chấp thuận điều chỉnh giảm cước vận tải cho doanh nghiệp kì nghiên cứu Điều có lợi cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận tải hàng hóa 1.1.3.3 Biện pháp cho nguyên nhân chủ quan tích cực Doanh nghiệp cần phải phát huy việc siết chặt quản kí không đội ngũ nhân viên kiểm soát trình vận tải , lái xe mà phải quản lí chặt chẽ phận khác Có hình thức xử phạt thích đáng cá nhân có hành vi vi phạm để làm gương cho cá nhân khác 2.Doanh nghiệp cần lên kế hoạch cụ thể , chi tiết đặc biệt hàng xuất dựa vào hạn ngạch Lên kế hoạch kì xuất lượng hàng hóa để ước lượng hạn nagchj xin cấp , đồng thời qua có kế hoạch cho kì sau Doanh nghiệp cần nghiên cứu kĩ lưỡng trước kí kết hợp đồng ngoại thương , đặc biệt tìm hiểu trình vận tải hàng hóa nước người nhập , có kế hoạch rõ ràng , chi tiết trước hàng cập cảng Tránh việc thay đổi phương thức giao hàng hợp đồng mà lí đến từ phía doanh nghiệp chưa chuẩn bị kĩ kì gốc ... PHÂN TÍCH 1.Đánh giá chung Qua bảng phân tích chi phí sản xuất doanh nghiệp theo phạm vi phát sinh chi phí, ta thấy tống chi phí kinh doanh doanh nghiệp có xu hướng giảm Ở kì gốc , tổng chi phí. .. kinh doanh phát sinh nước chi phí kinh doanh phát sinh nước Trong chi phí kinh doanh phát sinh nước ảnh hưởng nhiều so với chi phí phát sinh nước cụ thể chi phí kinh doanh phát sinh nước kì nghiên... hoạch cho kì sau 1.2 Chi phí kinh doanh phát sinh nước Qua phân tích ta thấy chi phí kinh doanh phát sinh nước giảm nhẹ so với kì gốc Cụ thể kì gốc chi phí kinh doanh phát sinh nước 56.081.752
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẢU THEO PHẠM VI PHÁT SINH CHI, PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẢU THEO PHẠM VI PHÁT SINH CHI, PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẢU THEO PHẠM VI PHÁT SINH CHI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay