CƠ lý THUYẾT PI

133 276 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 20:49

THUYẾT Phần I: TỈNH HỌC (40%) (50%) Điểm Quá trình: 10% (đồng phục, CC,BT,TL) Giải: Giải: Giải: 3.1 Hệ Lực Song song (đã học chương 2) 3.1 Hệ Lực Song song (đã học chương 2) 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.1 Hệ Lực Song song (đã học chương 2) 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.1 Hệ Lực Song song (đã học chương 2) 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.1 Hệ Lực Song song (đã học chương 2) 3.2 Trọng tâm vật rắn Các phương pháp xác định trọng tâm: - Phương pháp đối xứng - Phương pháp phân chia - Phương pháp bù trừ - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp tích phân 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.2 Trọng tâm vật rắn 3.2 Trọng tâm vật rắn ... trình Cơ học lý thuyết , tài liệu lưu hành nội bộ, 2013, lưu trữ thư viện ĐH SPKTVL 2/ Giáo trình giản yếu Cơ học lý thuyết- Phạm Huyền dịch, 3/ Bài giảng Cơ học lý thuyết, Nguyễn Hoàng Anh 4/ Cơ. .. học lý thuyết, Nguyễn Hoàng Anh 4/ Cơ học lý thuyết, Ninh Quang Hải, NXB XD 5/ Bài tập học lý thuyết, Tập 1,2 6/ Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học lý thuyết, Nguyễn Hồng Tâm A A
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ lý THUYẾT PI , CƠ lý THUYẾT PI , CƠ lý THUYẾT PI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay