Slide bai giang Tham dinh du an UEHChuong 2 Xây dựng kế hoạch ngân lưu

64 122 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 19:58

Mục tiêu• Hiểu được các khái niệm cơ bản và các bước xác định ngân lưu dự án• Phân biệt các quan điểm ước lượng ngân lưu dự ánNội dung• Khái niệm cơ bản về ngân lưu dự án• Xử lý các biến số cơ bản trong bảng kế hoạch ngân lưu dự án• Các quan điểm xây dựng ngân lưu dự án Chương Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư Mục tiêu • Hiểu khái niệm bước xác định ngân lưu dự án • Phân biệt quan điểm ước lượng ngân lưu dự án Nội dung • Khái niệm ngân lưu dự án • Xử lý biến số bảng kế hoạch ngân lưu dự án • Các quan điểm xây dựng ngân lưu dự án KẾ HOẠCH NGÂN LƯU DỰ ÁN PHÂN BIỆT MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHI PHÍ • Chi phí hội • Chi phí chìm • Chi phí trực tiếp, gián tiếp Là chi phí cho tài sản sẵn có công ty, sử dụng cho dự án KẾ HOẠCH NGÂN LƯU DỰ ÁN Dòng tiền dự án hiểu khoản chi thu kỳ vọng xuất mốc thời gian khác suốt chu kỳ dự án Kế hoạch ngân lưu ghi nhận suốt thời gian tuổi thọ dự án: • Các khoản thực thu tiền • Các khoản thực chi tiền • Ngoại lệ: » Chi phí hội tài sản lao động (cho vào ngân lưu dự án) » Chi phí chìm (không cho vào ngân lưu dự án) KẾ HOẠCH NGÂN LƯU DỰ ÁN Mục đích kế hoạch ngân lưu  Cho thấy mối quan hệ lợi nhuận ròng ngân lưu ròng dự án/doanh nghiệp  Tiền mặt chi tiêu tạo cách dự án/kỳ kinh doanh doanh nghiệp  Doanh nghiệp/Dự án có trả nợ ngân hàng, trả lương cho người lao động, nộp thuế cho nhà nước hay trả cổ tức cho cổ đông không? 2.7 KẾ HOẠCH NGÂN LƯU Thu trừ chi Biên dạng ngân lưu Giai đoạn hoạt động Giai đoạn đầu tư ban đầu 10 11 12 13 14 2.7 KẾ HOẠCH NGÂN LƯU Biên dạng ngân lưu Thu trừ chi Giai đoạn hoạt động Giai đoạn đầu tư ban đầu 10 11 12 13 14 2.7 KẾ HOẠCH NGÂN LƯU Biên dạng ngân lưu Thu trừ chi Giai đoạn hoạt động Giai đoạn đầu tư ban đầu 10 11 12 13 14 2.7 KẾ HOẠCH NGÂN LƯU XỬ LÝ CHI PHÍ ĐẤT ĐAI • Đầu tư vào đất # Đầu tư vào dự án • Nên xử lý đất khoản đầu tư riêng biệt • Không nên gộp lãi lỗ đất vào thu chi cuả dự án • Chỉ ghi nhận giá đất tăng (giảm) có cải thiện (tàn phá) đất đai hoạt động dự án • Chi phí đất đai xác định dựa theo giá trị đầu tư, giá thuê đất hàng năm, chi phí hội 53 Phản ánh chi phí đất đai vào kế hoạch lãi lỗ kế hoạch ngân lưu dự án sản xuất linh kiện điện tử trường hợp sau đây, biết dự án hoạt động 10 năm, năm lý năm thứ 11, giả sử tỷ lệ lạm phát 0% hoạt động dự án không cải thiện hay tàn phá chất lượng đất đai ? • Bạn mua đất 50 tỷ đồng có quyền sở hữu lâu dài • Bạn thuê đất với tiền thuê hàng năm 300 triệu đồng, năm trả năm • Bạn thuê đất 10 năm với tổng tiền thuê 3000 triệu đồng, trả tiền thuê lần vào năm CÁC QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGÂN LƯU DỰ ÁN • Quan điểm tài • Lợi nhuận rủi ro • Xác định dựa vào giá tài • Quan điểm kinh tế • Phúc lợi xã hội • Xác định dựa vào giá kinh tế – Điều chỉnh thuế trợ cấp • Xác định ngoại tác • Quan điểm ngân sách phủ • Tác động đến thu chi ngân sách Chính phủ 55 3.1 NGÂN LƯU TÀI CHÍNH DỰ ÁN • TRƯỜNG HỢP KHÔNG VAY – Ngân lưu theo quan điểm toàn vốn chủ sở hữu (CFt-AEPV) – Giá trị ngân lưu chắn thuế lãi vay – Ngân lưu vào: Không bao gồm phần tiền vay ngân hàng – Ngân lưu ra: Không bao gồm phần tiền trả nợ vay (gốc lãi) 56 3.1 NGÂN LƯU TÀI CHÍNH DỰ ÁNNgân lưu vào: Doanh thu Phương pháp ước lượng - ΔAR GTCL TSCĐ ngân lưu trực tiếp Thu khác trường hợp không vay • Ngân lưu ra: Vốn cố định + ΔCB + ΔAI Chi phí hoạt động - ΔAP Thuế thu nhập doanh nghiệp Chi khác  NCFt (AEPV) = Ngân lưu vào - Ngân lưu KẾ HOẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỀM AEPV Năm KHOẢN THU 2856 3717 Doanh thu 3360 3780 Chênh lệch AR(trừ) (504) (63) Thanh lý TSCĐ Giá trị đất thu hồi KHOẢN CHI 4200 1705,6 2108,8 Nhà xưởng MMTB 3200 Đất 1000 CPHĐ 1680 1890 Chênh lệch AP(trừ) (336) (42) Chênh lệch CB 168 21 Thuế TNDN 193,6 239.8 4137 4200 (63) NCFt(AEPV) -4200 1150,4 1608,20 2365 2430 630 800 1000 210 2100 (42) 21 286 420 (210) 1772 2220 3.1 NGÂN LƯU TÀI CHÍNH DỰ ÁN • TRƯỜNG HỢP CÓ VAY • Ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (CFt-TIP) • Giá trị ngân lưu có chắn thuế lãi vay • Ngân lưu tài trợ (CFt-D) • Ngân lưu chủ sở hữu (CFt-EPV) 59 3.1 NGÂN LƯU TÀI CHÍNH DỰ ÁNNgân lưu vào: Doanh thu - ΔAR Phương pháp ước lượng GTCL TSCĐ Thu khác ngân lưu trực tiếp • Ngân lưu ra: Vốn cố định + ΔCB + ΔAI Chi phí hoạt động - ΔAP Thuế thu nhập doanh nghiệp Chi khác  NCFt (TIP) = Ngân lưu vào - Ngân lưu Ngân lưu tự + Vay (-) phần trả hàng năm Ngân lưu tài trợ  NCFt (EPV) Ngân lưu chủ sở hữu KẾ HOẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỀM TIP EPV Năm KHOẢN THU Doanh thu Chênh lệch AR(trừ) Thanh lý TSCĐ Giá trị đất thu hồi KHOẢN CHI Nhà xưởng MMTB Đất CPHĐ Chênh lệch AP(trừ) Chênh lệch CB Thuế TNDN NCFt(TIP) Ngân lưu tài trợ NCFt(EPV) 0.0 2856 3360 (504) 4200 1672,3 3200 1000 1680 (336) 168 160,34 -4200 1183,66 1260 (571,2) (2940) 612,5 3717 3780 (63) 4137 4200 (63) 2086,6 2353,9 2430 630 800 1000 210 1890 2100 (42) (42) 21 21 217,62 274,91 1630,38 1783,09 (520,8) (470,4) 1109,6 1312,7 420 (210) 2220 2220 Phương pháp xây dựng ngân lưu gián tiếp Lợi nhuận ròng + Khấu hao - Vốn đầu tư cố định - ∆Vốn lưu động + Lãi vay + Giá trị lại TSCĐ +/- Các khoản khác _  NCFt (TIP) + (cộng) Vay - (trừ) phần trả nợ hàng năm  NCFt (EPV) Phương pháp xây dựng ngân lưu gián tiếp Năm Lợi nhuận ròng + Khấu hao (- )VCĐ 1368,46 1571,58 1774,69 -4200 (-) ∆VLĐ -336 -42 + Lãi vay 151,2 100,8 -42 420 50,4 + GTCL TSCĐ 800 + Thanh lý đất NCFt (TIP) 1000 -4200 1183,7 1630,4 1783,1 2220 +Vay (-) phần trả hàng năm 1260 -571,2 -520,8 -470,4 NCFt (EPV) 1109,6 1312,7 2220 -4200 612,5 3.2 TÓM TẮT CÁC QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGÂN LƯU DỰ ÁN Khoản mục AEPV TIP EPV KINH TẾ NGÂN SÁCH Thực thu tiền Thực chi tiền Chi phí hội + + + + - - - - - - - - Trợ cấp + + + - Thuế - - - + Vay/trả nợ 0 +/- -/+ Ngoại tác +/- 64 ...Nội dung • Khái niệm ngân lưu dự án • Xử lý biến số bảng kế hoạch ngân lưu dự án • Các quan điểm xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bai giang Tham dinh du an UEHChuong 2 Xây dựng kế hoạch ngân lưu, Slide bai giang Tham dinh du an UEHChuong 2 Xây dựng kế hoạch ngân lưu, Slide bai giang Tham dinh du an UEHChuong 2 Xây dựng kế hoạch ngân lưu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay