TÀI LIỆU DÀNH CHO HS mục TIÊU từ 8 đến 10 điểm môn SINH học

4 237 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 18:45

Thầy THỊNH NAM – Giáo viên tại: Moon.vn TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC CÔNG PHÁ CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP KHẢ NĂNG CAO XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ (Có đầy đủ lời giải Các em nên làm cẩn thận trước đọc giải nhé!) Câu 1: (Trích từ đề thi ĐH 2014) Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I II 11 10 Quy ước : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh : Nam không bị bệnh : Nam bị bệnh III 12 13 14 ? 15 16 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng không mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 Cách 1: Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa 2A,1a 1A, 1a  Con (14) bình thường : (2AA : 3Aa ) - dể thấy cặp vợ chồng (10 – 11):Aa x Aa  con(15) bình thường : 1AA:2Aa (14) x (15): 2AA:3Aa x 1AA:2Aa 7A, 3a 2A, 1a  Xs sinh đầu lòng không mang alen lặn (AA) = 7/10 2/3 = 7/15 Cách 2: Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa Xét trường hợp sinh (14) bình thường(AA/Aa) + AA x Aa = 1/3(1/2AA, 1/2Aa) = 3/18AA, 3/8Aa + Aa x Aa = 2/3(1/3AA, 2/3Aa) = 4/18AA, 8/18Aa  Con (14) bình thường : (7AA : 11Aa ) Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi THPT QG online môn Sinh học số Việt Nam Trang Thầy THỊNH NAM TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC - dể thấy cặp vợ chồng (10 – 11):Aa x Aa  con(15) bình thường : 1AA:2Aa (14) x (15): 7AA:11Aa x 1AA:2Aa 25A, 11a 2A, 1a  Xs sinh đầu lòng không mang alen lặn (AA) = 25/36 2/3 = 25/54 Cách 3: Vợ chồng (7x8)có thể có trường hợp khác kg với xs : - 1/3(AA x Aa) → bthường (14): 1/3.(1/2AA+1/2Aa) = 1/6AA+1/6Aa - 2/3 (Aa x Aa) → bthường (14): 2/3.(1/3AA+2/3Aa) = 2/9AA+4/9Aa  (14) = 7AA:11Aa Dể thấy (15) 1AA:2Aa Do cặp vợ chồng(14 x 15): (7AA:11Aa) x (1AA:2Aa) 25A, 11a 2A, 1a  XS sinh không mang alen bệnh(AA) = 50/108 = 25/54 Cách 3: (Sự diện thành viên phả hệ cung cấp thông tin cần thiết Biện luận từ tổ hợp kiểu hình đời để xác định xs kg bố mẹ) Dể thấy bố mẹ (1x2) dị hợp nên vợ(7): 1AA:2Aa chồng (8): 100% Aa Vợ chồng (7 x 8) có trường hợp khác kg với xs không nhau: - 1/3(AA x Aa); với kg xs sinh bình thường = 100% - 2/3 (Aa x Aa); với kg xs sinh bình thường = (3/4)3 = 27/64 Như mặt lý thuyết, họ sinh người bình thường khả kg bố mẹ: Aa x Aa (3/4)3 AA x Aa  Từ kq đời xs kiểu gen chồng (7) là: - 64.1(AA)= 64(AA) - 27.2(Aa) = 54(Aa)  (7 ): 64AA: 54Aa x (8): Aa 91A, 27a 1A, 1a  (14) bình thường: 91AA: 118Aa Dể thấy con(15) bình thường: 1AA:2Aa Do cặp vợ chồng(14 x 15): (91AA : 118Aa) x (1AA : 2Aa) 150A, 59a 2A, 1a  XS sinh không mang alen bệnh(AA) = 100/209 Trang Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi THPT QG online môn Sinh học số Việt Nam Thầy THỊNH NAM – Giáo viên tại: Moon.vn TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC Cách 4: (Sự diện thành viên phả hệ cung cấp thông tin cần thiết Biện luận từ tổ hợp kiểu hình đời để xác định xs kg bố mẹ) Dể thấy bố mẹ (1x2) dị hợp nên vợ(7): 1AA:2Aa chồng (8): 100% Aa Vợ chồng (7 x 8) có trường hợp khác kg với xs: - 1/3(AA x Aa); với kg xs sinh bình thường = 100% - 2/3 (Aa x Aa); với kg xs sinh bình thường = (3/4)3 = 27/64 Như mặt lý thuyết, họ sinh người bình thường khả kg họ Aa x Aa nhỏ 2/3  Từ kq đời xs kiểu gen vợ chồng (7x8) là: 1/3.(AA x Aa) 2/3.27/64.(Aa x Aa) = 9/32(Aa x Aa) tức 32/59(AA x Aa) 27/59(Aa x Aa) - 32/59.(AA x Aa)→ con: 32/59 (1/2AA+1/2Aa) - 27/59(Aa x Aa) → con: 27/59(1/3AA+2/3Aa)  (14) 25AA:34Aa Do cặp vợ chồng(14 x 15): (25AA:34Aa) x (1AA:2Aa) 42A, 17a 2A, 1a  XS sinh không mang alen bệnh(AA) = 42/59 2/3 = 84/177 Với toán trên, theo có vấn đề cần lưu ý: - Một phải hiểu chất câu hỏi mà toán đặt cộng xác suất Kết tính thông qua tính tần số alen (giao tử) bố mẹ giúp ta tính nhanh không trường hợp Chỉ chưa xảy biến cố chắn đời cặp vợ chồng người - Hai tổ hợp biến cố xảy (biến cố chắn) hệ sau có quan hệ đến xác suất kiểu gen hệ trước Chúng ta không xét đến biến cố ● Cách giải theo cách nhanh thông qua tính tần số alen nên đa phần Thầy cô, em quen thường sử dụng nhiên phải thận trọng ● Cách giải không xét đến cá thể III(anh chị em ruột) Đây thông tin cần thiết để tính xác suất kiểu gen bố mẹ ● Cách giải Có xác định xác suất kg bố mẹ dựa kiểu hình đời không tính tần số alen bố mẹ III biết trước kh đời ● Cách giải dài chắn hoàn toàn chất Với cách ta xác định xác suất kg bố mẹ dựa kiểu hình đời xác định tỉ lệ kg AA:Aa người có kh bình thường trường hợp Như kết toán theo = 84/177 Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi THPT QG online môn Sinh học số Việt Nam Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC Thầy THỊNH NAM Đành sai số kết cách giải nhỏ, bỏ qua nhiên chất hoàn toàn khác nên chấp nhận Câu 2: Ở dòng họ, số trường hợp sinh đôi xác suất sinh đôi trứng chiếm tỉ lệ 25% Một người phụ nữ thuộc dòng họ mang thai nhi lúc Bác sĩ cho biết đứa trẻ sinh có giới tính Về mặt lý thuyết 1) Xác suất để đứa trẻ đồng sinh trứng A 25% B 30% C 40% D 37,5% 2) Xác suất để đứa trẻ đồng sinh khác trứng A 37,5% B 30% C 40% D 60% Tổng quát: Ba vấn đề cần lưu ý: - Cùng trứng hiển nhiên giới tính (xs =1) - Khác trứng có khả khác giới tính với xs nhau(xs =1/2) - gt cho biết trẻ giới tính→Đây là biến cố chắn nên không tính xs đẻ trẻ giới tính mà xác định số giới tính xs hay khác trứng bao nhiêu? xs trứng (trong trường hợp giới tính) = cunggioicu ngtrung cunggioicu ngtrung  cunggioikháctrung xs khác trứng (trong trường hợp giới tính) = cunggioikhactrung cunggioicu ngtrung  cunggioikháctrung ● Gọi p xs sinh đôi trứng → trứng, giới tính = p (1) xs sinh đôi khác trứng = (1-p) ● Với trẻ khác trứng thì: (1  p) - xs trẻ khác trứng, khác giới tính = (2) (1  p) - xs trẻ khác trứng, giới tính = (3) 1) Hai trẻ sinh đôi giới tính có trường hợp khác trứng (1)&(3) 2p p Vậy xs cần tìm = = = 40% (1  p) (1  p) p 2) Hai trẻ sinh đôi giới tính có trường hợp khác trứng (1)&(3) (1  p ) 1 p xs cần tìm = = = 60% (1  p ) (  p ) p sử dụng biến cố đối từ kq câu  xs cần tìm = 1-40% = 60% Trang Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi THPT QG online môn Sinh học số Việt Nam ... online môn Sinh học số Việt Nam Thầy THỊNH NAM – Giáo viên tại: Moon.vn TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC Cách 4: (Sự diện thành viên phả hệ cung cấp thông tin cần thiết Biện luận từ. .. trường hợp Như kết toán theo = 84 /177 Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi THPT QG online môn Sinh học số Việt Nam Trang TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC Thầy THỊNH NAM Đành sai số... THỊNH NAM TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC - dể thấy cặp vợ chồng (10 – 11):Aa x Aa  con(15) bình thường : 1AA:2Aa (14) x (15): 7AA:11Aa x 1AA:2Aa 25A, 11a 2A, 1a  Xs sinh đầu lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU DÀNH CHO HS mục TIÊU từ 8 đến 10 điểm môn SINH học, TÀI LIỆU DÀNH CHO HS mục TIÊU từ 8 đến 10 điểm môn SINH học, TÀI LIỆU DÀNH CHO HS mục TIÊU từ 8 đến 10 điểm môn SINH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay