đề kiểm tra ngữ văn lớp 8

4 199 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 18:25

đề kiểm tra văn 8Tiết 130 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3® mçi c©u ®óng ®­îc 0,5®)Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:C©u 1: Nhãm tõ nµo th­êng ®­îc dïng trong c©u cÇu khiÕn?A. Ai, sao, nµo, µ, ­, h¶, ...C. ¤i, hìi ¬i, thay, xiÕt bao, trêi ¬iB. H•y, ®õng, chí, ®i, cÊm, mêi, ... D. §•, ®ang, sÏ, s¾p, gÇn, ...C©u 2: C©u c¶m th¸n cã môc ®Ých nãi lµ g×?A. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ ®èi t­îng nµo ®ã.B. Nªu mét ý kiÕn cÇn gi¶i ®¸p.C. Trùc tiÕp biÓu lé c¶m xóc cña ng­êi nãi.D. Nªu mét yªu cÇu, mÖnh lÖnh nµo ®ã.C©u 3: DÊu hiÖu nµo lµ ®Æc tr­ng cña c©u phñ ®Þnh?A. Cã tõ phñ ®Þnh: kh«ng, ch­a, ch¼ng.B. Cã nh÷ng tõ ng÷ c¶m th¸n: «i, thay, biÕt bao.C. Cã ng÷ ®iÖu phñ ®Þnh khi nãi.D. Sö dông dÊu chÊm than hoÆc dÊu chÊm.C©u 4: Trong héi tho¹i, vai x• héi lµ g×? H v tờn: Lp: Tit 130 KIM TRA TING VIT Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3đ - câu đợc 0,5đ) Chọn câu trả lời nhất: Câu 1: Nhóm từ thờng đợc dùng câu cầu khiến? A Ai, sao, nào, à, , hả, C Ôi, ơi, thay, xiết bao, trời B Hãy, đừng, chớ, đi, cấm, mời, D Đã, đang, sẽ, sắp, gần, Câu 2: Câu cảm thán có mục đích nói gì? A Nhận xét, đánh giá đối tợng B Nêu ý kiến cần giải đáp C Trực tiếp biểu lộ cảm xúc ngời nói D Nêu yêu cầu, mệnh lệnh Câu 3: Dấu hiệu đặc trng câu phủ định? A Có từ phủ định: không, cha, chẳng B Có từ ngữ cảm thán: ôi, thay, C Có ngữ điệu phủ định nói D Sử dụng dấu chấm than dấu chấm Câu 4: Trong hội thoại, vai xã hội gì? A Vị ngời tham gia hội thoại B Quan hệ thân - sơ ngời tham gia hội thoại C Tình cảm ngời tham gia hội thoại D Lợt lời ngời tham gia hội thoại Câu 5: Thế hành động nói? A Là việc làm ngời nhằm mục đích định B Là lời nói nhằm thúc đẩy hành động C Là hành động đợc thực lời nói nhằm mục đích định D Là vừa hoạt động, vừa nói Câu 6: Trật tự từ câu: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dựa sở nào? A Bọn thực dân, phát xít triều đình phong kiến bị đánh đổ B Biểu thị đợc kiện quan trọng lúc C Nhân dân ta thoát đợc cảnh Một cổ ba tròng. D.Biểu thị thứ tự trớc sau việc, kiện Phần II: Tự luận:(7đ) Câu 1: (3đ) Đặt câu theo yêu cầu sau: - 1câu nghi vấn dùng để yêu cầu - 1câu cầu khiến khuyên bảo - 1câu cảm thán bộc lộ trực tiếp cảm xúc Câu 2: (1đ) Câu văn sau mắc lỗi gì? Hãy chữa lại cho đúng: - Cậu bé dắt chó dạo, dừng lại ngửi ngửi gốc ven đờng Câu 3: (3đ) Viết đoạn hội thoại, có sử dụng kiểu câu học ( Ghi rõ ràng) BI LM ... để yêu cầu - 1câu cầu khiến khuyên bảo - 1câu cảm thán bộc lộ trực tiếp cảm xúc Câu 2: (1đ) Câu văn sau mắc lỗi gì? Hãy chữa lại cho đúng: - Cậu bé dắt chó dạo, dừng lại ngửi ngửi gốc ven đờng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra ngữ văn lớp 8, đề kiểm tra ngữ văn lớp 8, đề kiểm tra ngữ văn lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay