Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh thừa thiên huế 2016 2017

6 231 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 17:22

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 20162017 Khóa ngày 09 tháng năm 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1,5 điểm) a) Tìm x để biểu thức A=x+1 có giá trị dương b) Hãy tính giá trị biểu thức sau: P=√2².3 + 2√3 – √4².3 c) Cho biểu thức sau: Hãy rút gọn C tính giá trị C x=5 Câu 2: (1,5 điểm) a) Hãy giải phương trình sau: x∧4 – 2x² – = b) Cho parabol (P): y=1/2x² đường thẳng (d) y=5/2x -2 i Hãy vẽ đồ thị (P) ii Hãy tìm hoành độ giao điểm đường thẳng (d) đồ thi (P) Câu 3: (1,0 điểm) Hai xe ô tô hai địa điểm cách quãng đường dài 900 km ngược chiều Nếu hai xe khởi hành lúc sau 10 chúng gặp Nếu xe thứ khởi hành trước xe thứ hai sau e thứ chúng gặp Tính vận tốc xe, biết vận tốc xe không thay đổi Câu 4: (2,0 điểm) Cho phương trình sau: x² – 2(m-1)x -4m – =0 (1) với x ẩn số a) Không sử dụng máy tính cầm tay, giải phương trình (1) với m=1 b) Hãy chứng minh phương trình (1) có nghiệm phân biệt với giá trị m c) Gọi x1, x2 nghiệm phương trình (1) Hãy tìm m để có: (x1² – 2mx1 -4m)(x2² – 2mx2 – 4m)0 x+1>0 x>-1 Vậy với x>-1 A>0 b) Tính giá trị biểu thức: P=√2².3 + 2√3 – √4².3= 2√3+2√3-4√3=0 P=0 c) Với x>=0 x#1 ta có: Câu 2: (1,5 điểm) a) x∧4 – 2x² – = Đặt x²=t (t>0) phương trình trở thành: t² 2t -8 =0(*) Ta có: Δ’=9>0 => Phương trình (*) có nghiệm phân biệt là: t1=4 (thỏa mãn), t2=-2(loại) t1=4 => x² = x = +-2 Vậy tập nghiệm phương trình S={+-2} b) Cho parabol (P): y=1/2x² đường thẳng (d) y=5/2x -2 i Vẽ đồ thị (P) ii Tìm hoành độ giao điểm (d) (P) Phương trình hoành độ giao điểm (d) (P) 1/2x² = 5/2x -2 x² – 5x + = (*) Ta có: a+b+c=0 => phương trình (*) có nghiệm phân biệt x1=1 x2=4 Vậy hoành độ giao điểm cần tìm (d) (P) Câu 3: (1,0 điểm) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Gọi x(km/h) vận tốc xe thứ y(km/h) vận tốc xe thứ hai (x,y>0) Quãng đường xe thứ sau 10h 10x(km) Quãng đường xe thứ hai sau 10h 10y(km) Do xe ngược chiều gặp nên ta cso: 10x+10y=900 x+y=90(1) Quãng đường xe thứ sau 15h 15x (km) Quãng đường xe thứ sau 6h 6y (km) Vì xe ngược chiều gặp nên ta có: 15x+6y=900 5x+2y=300(2) Từ (1) (2) ta có hệ phương trình sau: Đối chiếu với điều kiện, giá trị x=40, y=50 thỏa mãn Vậy vận tốc xe thứ 40km/h xe thứ 50km/h http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Gọi x(km/h) vận tốc xe thứ y(km/h) vận tốc xe thứ hai (x,y>0) Quãng đường xe thứ sau 10h 10x(km) Quãng đường xe thứ hai sau 10h 10y(km) Do xe ngược chiều gặp nên ta cso: 10x+10y=900... 40km/h xe thứ 50km/h http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh thừa thiên huế 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh thừa thiên huế 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh thừa thiên huế 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay