GIÁO án lớp 5 TUẦN 8 năm học 2017

21 146 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:49

TiÕt 15 THỂ DỤC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I.Mơc tiªu: - Thùc hiƯn ®ỵc tËp hỵp hµng däc , hµng ngang nhanh , dãng th¼ng hµng (ngang, däc), ®iĨm ®óng sè cđa m×nh -Thùc hiƯn ®ỵc ®i ®Ịu th¼ng híng vµ vßng ph¶i ,tr¸i - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc c¸c trß ch¬i II.§Þa ®iĨm vµ ph¬ng tiƯn: - Đòa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện: Chuẩn bò còi III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1) Phần mở đầu:6-10phót GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu phương pháp ôn tập , kiểm tra * Đứng chỗ vỗ tay hát hay trò chơi : Mèo đuổi chuột «n động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái, vòng phải, vòng trái, đổi chân sai nhòp GV điều khiển lớp ôn tập 2) Phần bản: 18-22phót a) «n tập kiểm tra đội hình đội ngũ: 16 – 18 phút «n tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái, đổi chân sai nhòp GV điều khiển lớp tập Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển tập GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS tổ Kiểm tra: Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đều, đứng lại Tập hợp học sinh thành – (theo tổ học tập) hàng ngang GV phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra cách đánh giá Kiểm tra tổ, sau cho HS tham gia nhận xét, đánh gia GV kết luận Ù+ Cách đánh giá: Đánh giá theo mức độ thực động tác HS Hoàn thành tốt: Thực động tác theo lệnh Hoàn thành: Thực 4/6 động tác theo quy đònh theo lệnh Chưa hoàn thành: Thực sai 3/6 động tác quy đònh b) Trò chơi “Kết bạn”: GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, nhắc lại quy đònh chơi Cho lớp chơi, GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua 3) Phần kết thúc:4-6phót Cho HS lớp chạy (theo thứ tự tổ 1, ,3, 4, …) quanh sân thành vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ, đứng lại mặt quay vào tâm vòng tròn * Hát “ Reo vang bình minh “ theo nhòp vỗ tay: GV nhận xét, đánh giá kết học, phần kiểm tra, công bố kết kiểm tra Về nhà: Ơân nội dung đội hình đội ngũ, nhắc HS chưa hoàn thành kiểm tra phải tích cực ôn tập để đạt mức hoàn thành lần kiểm tra sau Tn TiÕt Thø hai ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 §¹o ®øc Nhí ¬n tỉ tiªn (tiÕt 2) I/Mơc tiªu: HS biÕt: - BiÕt ®ỵc ngêi còng cã tỉ tiªn vµ mçi ngêi ®Ịu ph¶i nhí ¬n tỉ tiªn vµ mçi ngêi ®Ịu ph¶i nhí ¬n tỉ tiªn - Nªu ®ỵc nh÷ng viƯc cÇn lµm phï hỵp víi kh¶ n¨ng ®Ĩ thĨ hiƯn lßng biÕt ¬n tỉ tiªn - BiÕt lµm nh÷ng viƯc thĨ ®Ĩ tá lßng biÕt ¬n tỉ tiªn II/§å dïng d¹y häc: GV: C¸c tranh, ¶nh, bµi b¸o nãi vỊ ngµy giç tỉ Hïng V¬ng.(nÕu cã) III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh nªu ghi nhí bµi häc tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: T×m hiĨu vỊ ngµy giç tỉ Hïng V¬ng ( BT4-SGK) + Mơc tiªu: Gi¸o dơc HS ý thøc híng vỊ céi ngn + C¸ch tiÕn hµnh: - Chia líp thµnh nhãm, yªu cÇu c¸c nhãm th¶o ln ND tranh ¶nh su tÇm vỊ ngµy giç tỉ Hïng V¬ng vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: Giç tỉ Hïng V¬ng ®ỵc tỉ chøc vµo ngµy nµo? §Ịn thê Hïng V¬ng ë ®©u? C¸c vua Hïng ®· cã c«ng lao g× ®èi víi dÊt níc ta? - §¹i diƯn c¸c nhãm HS lªn giíi thiƯu - HS cïng GV nhËn xÐt bỉ sung GV: ViƯc nh©n d©n ta tiÕn hµnh giç tỉ Hïng V¬ng vµo ngµy 10/3(©m lÞch) h»ng n¨m ®· thĨ hiƯn ®iỊu g×? KL: Chóng ta ph¶i nhí ®Õn ngµy giç tỉ v× c¸c vua Hïng ®· cã c«ng dùng níc * H§2: Giíi thiƯu trun thèng tèt ®Đp cđa gia ®×h, dßng hä ( BT2-SGK) + Mơc tiªu: HS biÕt tù hµo vỊ trun thèng tèt ®Đp cđa gia ®×nh, dßng hä m×nh vµ cã ý thøc gi÷ g×n, ph¸t huy nh÷ng trun thèng ®ã + C¸ch tiÕn hµnh: - GV gäi mét sè HS (Huong) lªn giíi thiƯu - C¶ líp trao ®ỉi, nhËn xÐt, bỉ sung KL: Mçi gia ®×nh, dßng hä ®Ịu cã nh÷ng trun thèng tèt ®Đp riªng cđa m×nh Chóng ta cÇn cã ý thøc b¶o vƯ , gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c trun thèng ®ã * H§3: HS ®äc ca dao, tơc ng÷, kĨ chun, ®äc th¬ vỊ chđ ®Ị biÕt ¬n tỉ tiªn + Mơc tiªu: Gióp HS cđng cè bµi häc + C¸ch tiÕn hµnh: - HS lµm viƯc c¸ nh©n, tr×nh bµy c©u ca dao, th¬, chun, - HS vµ GV nhËn xÐt - HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 3/Cđng cè, dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt15 I/Mơc tiªu: TËp ®äc k× diƯu rõng xanh (TÝch hỵp BVMT: Khai th¸c trùc tiÕp) - BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n víi c¶m xóc ngìng mé tríc vỴ ®Đp cđa rõng - C¶m nh©n ®ỵc vỴ ®Đp k× thó cđa rõng; t×nh c¶m yªu mÕn, ngìng mé cđa t¸c gi¶ ®èi víi vỴ ®Đp cđa rõng.(tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1,2,4) - Gi¸o dơc häc sinh biÕt yªu vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn , thªm yªu q vµ cã ý thøc b¶o vƯ m«i trêng II/§å dïng d¹y häc: ¶nh minh häa bµi ®äc SGK, b¶ng phơ ghi ®o¹n ®Ĩ híng dÉn HS lun ®äc III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ®äc thc lßng vµ nªu néi dung bµi : Bµi ca vỊ tr¸i ®Êt - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Quan s¸t tranh ) * H§1: Lun ®äc + GVHD ®äc: Toµn bµi ®äc víi giäng t¶ nhĐ nhµng, thĨ hiƯn c¶m xóc ngìng mé tríc vỴ ®Đp cđa rõng + §äc ®o¹n: ( HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lỵt ) - GV híng dÉn ®äc tiÕng khã: sỈc sì, kiÕn tróc, rõng s©uvµng rỵi, HS (Tam)) ®äc, GV sưa lçi giäng ®äc HS (Nga,Phan) ®äc l¹i - 1HS ®äc chó gi¶i + §äc theo cỈp : ( HS lÇn lỵt ®äc theo cỈp ); HS , GV nhËn xÐt +§äc toµn bµi : HS (Tan) ®äc toµn bµi, HS cßn l¹i theo dâi + GV ®äc mÉu bµi toµn bµi * H§2: T×m hiĨu bµi - Tỉ chøc cho HS ®äc thÇm, ®äc lít trao ®ỉi nhãm ®«i lÇn lỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái Sgk + C©u 1: T¸c gi¶ thÊy v¹t nÊm rõng nh mét thµnh nÊm; mçi chiÕc nÊm nh mét l©u ®µi kiÕn tróc t©n k× Nh÷ng liªn tëng Êy lµm c¶nh vËt rõng trë nªn l·ng m¹n, thÇn bÝ nh truyªn cỉ tÝch + C©u 2: Nh÷ng vỵn b¹c m¸ «m gän ghÏ chun nhanh nh tia chíp Nh÷ng chån sãc Nh÷ng mang vµng Sù xt hiƯn cđa mu«ng thó lµm cho c¶nh rõng trë nªn sèng ®éng, ®Çy bÊt ngê, thó vÞ + C©u 3: V× cã sù phèi hỵp cđa rÊt nhiỊu s¾c mµu vµng mét kh«ng gian réng lín + C©u 4: DV: VỴ ®Đp cđa rõng ®ỵc t¸c gi¶ miªu t¶ thËt k× diƯu - GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng, kÕt hỵp gi¶i nghÜa c¸c tõ: kiÕn tróc, t©n k×, khép - HS (KHanh Duy) rót ND, HS (Yen)) nh¾c l¹i sau kÕt qu¶ ®óng Néi dung: ( Nh mơc ) * H§3: Híng dÉn ®äc diƠn c¶m - Gäi HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n cđa bµi HS c¶ líp theo dâi ®Ĩ t×m c¸ch ®äc hay tõng ®o¹n - GV treo b¶ng phơ cã viÕt s½n ®o¹n híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m - Yªu cÇu HS lun ®äc theo cỈp - Tỉ chøc cho HS thi ®äc tríc líp 3/Cđng cè dỈn dß:5phót - Häc qua bµi nµy gióp em c¶m nhËn ®ỵc ®iỊu g× vỊ vỴ ®Đp cđa rõng vµ cÇn cã ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n m«i trêng nh thÕ nµo - HS (Vu) nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt 36 To¸n sè thËp ph©n b»ng I/Mơc tiªu: Gióp HS nhËn biÕt : ViÕt thªm ch÷ sè kh«ng vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hc bá ch÷ sè kh«ng ( nÕu cã) ë tËn cïng bªn ph¶i cđa STP th× gi¸ ttrÞ cđa STP kh«ng thay ®ỉi II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 35 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: H×nh thµnh kiÕn thøc míi a/ GV híng dÉn HS tù gi¶i qut c¸ch chun ®ỉi c¸c vÝ dơ cđa bµi häc ®Ĩ nhËn r»ng: 0,9 = 0,90 0,90 = 0,900 0,90 = 0,9 0,900 = 0,90 tõ ®ã HS tù nªu ®ỵc c¸c nhËn xÐt(díi d¹ng c¸c c©u kh¸i qu¸t) nh bµi häc b/ GV híng dÉn HS nªu c¸c vÝ dơ minh häa VD: 4,5 = 4,50 = 4,500; Lu ý HS: STN ®ỵc coi lµ STP ®Ỉc biƯt(cã phÇn thËp ph©n lµ: hc 00 * H§2: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng nhËn biÕt sè thËp ph©n b»ng - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt STP b»ng + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng nhËn biÕt sè thËp ph©n b»ng - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt STP b»ng + Bµi tËp3: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp.(Tan) - HS lµm bµi c¸ nh©n, tr¶ lêi miƯng tríc líp - HS vµ GV nhËn xÐt , chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt tªn c¸c hµng cđa STP * H§2: Cđng cè dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp tiÕt LÞch sư x« viÕt nghƯ- tÜnh I/Mơc tiªu: HS biÕt: - KĨ l¹i ®ỵc cc biĨu t×nh ngµy 12-9-1930 ë NghƯ An: Ngµy 12-9-1930 hµng v¹n n«ng d©n c¸c hun Hng Nguyªn, Nam §µn víi cê ®á bóa liỊm vµ c¸c khÈu hiƯu c¸ch m¹ng kÐo vỊ thµnh Vinh Thùc d©n Ph¸p cho binh lÝnh ®µn ¸p, chóng cho m¸y bay nÐm bom ®oµn biĨu t×nh.Phong trµo ®Êu tranh tiÕp tơc lan réng ë NghƯ - TÜnh - BiÕt mét sè biĨu hiƯn vỊ x©y dùng cc sèng míi ë th«n x· : + Trong nh÷ng n¨m 1930-1931 ë nhiỊu vïng n«ng th«n NghƯ -TÜnh nh©n d©n giµnh ®ỵc qun lµm chđ , x©y dùng cc sèng míi + Rng ®Êt cđa ®Þa chđ bÞ tÞch thu ®Ĩ chia cho n«ng d©n ; c¸c thø th v« lÝ bÞ xo¸ bá + C¸c phong tơc l¹c hËu bÞ xo¸ bá II/§å dïng d¹y häc: GV: H×nh SGK, Vë bµi tËp B¶n ®å ViƯt Nam III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu ghi nhí vỊ bµi häc tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Cc biĨu t×nh ngµy 2-9-1930 vµ tinh thÇn CM cđa nh©n d©n NghƯTÜnh nh÷ng n¨m 1930-1931 - Yªu cÇu HS chØ vÞ trÝ tØnh NghƯ An, Hµ TÜnh trªn b¶n ®å - GV giíi thiƯu: §©y chÝnh lµ n¬i diƠn T¹i ®©y ngµy 12-9-1930 d· diƠn cc biĨu t×nh lín, ®i ®Çu cho phong trµo ®Êu tranh cđa nh©n d©n ta - HS dùa vµo tranh minh häa vµ néi dung SGK h·y tht l¹i cc biĨu t×nh ngµy 129-1930 ë NghƯ An - Gäi sè HS tr×nh bµy tríc líp - GV, HS nhËn xÐt bỉ sung + Cc biĨu t×nh ngµy 12-9-1930 ®· cho thÊy tinh thÇn ®Êu tranh cđa nh©n d©n NghƯ An ,Hµ TÜnh nh thÕ nµo? - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, kÕt ln * H§2: Nh÷ng chun biÕn míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghƯ TÜnh giµnh ®ỵc chÝnh qun CM - HS lµm viƯc c¸ nh©n ; quan s¸t h×nh 2, ®äc th«ng tin SGK tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp: + Khi sèng díi ¸ch ®« cđa thùc d©n Ph¸p ngêi n«ng d©n cã rng ®Êt kh«ng? Hä ph¶i cµy rng cho ai? + Tr×nh bµy nh÷ng ®iĨm míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghƯ TÜnh giµnh l¹i ®ỵc chÝnh qun CM nh÷ng n¨m 1930-1931 - Gäi lÇn lỵt mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng * H§3: ý nghÜa cđa phong trµo X« ViÕt NghƯ- TÜnh - HS c¶ líp th¶o ln nhãm ®«i tr¶ lêi: Phong trµo X« viÕt NghƯ TÜnh cã ý nghÜa g×? - §¹i diƯn HS tr×nh bµy kÕt qu¶, GV nhËn xÐt kÕt ln KL: + Chøng tá tinh thÇn dòng c¶m, kh¶ n¨ng CM cđa nh©n d©n lao ®éng + Cỉ vò tinh thÇn yªu níc cđa nh©n d©n ta 3/Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 tiÕt ChÝnh t¶ nghe- viÕt k× diƯu rõng xanh I/Mơc tiªu: - ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i - T×m ®ỵc c¸c tiÕng chøa yª , ya ®o¹n v¨n (BT2), t×m ®ỵc tiÕng cã vÇn uyªn thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo « trèng (BT3) II/ §å dïng d¹y häc: GV: b¶ng phơ ghi néi dung bµi tËp 2,3 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh viÕt nh÷ng tiÕng cã chøa ia, iª c¸c thµnh ng÷ , tơc ng÷ vµ nªu quy t¾c ®¸nh dÊu - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Híng dÉn HS nghe- viÕt a/ T×m hiĨu néi dung ®o¹n viÕt - Gäi HS (K) ®äc ®o¹n v¨n + Sù cã mỈt cđa mu«ng thó mang l¹i vỴ ®Đp g× cho c¸nh rõng? ( Sù xt hiƯn cđa mu«ng thó lµm cho c¶nh rõng trë nªn sèng ®éng, ®Çy bÊt ngê, thó vÞ.) b/ Híng dÉn viÕt tõ khã - Yªu cÇu HS (Hoai) nªu c¸c tõ khã viÕt : räi, rõng s©u, gän ghÏ, - Yªu cÇu HS viÕt , ®äc c¸c tõ khã c/ ViÕt chÝnh t¶: HS viÕt theo lêi ®äc cđa GV (HS ®ỉi vë so¸t lçi cho nhau) d/ Thu, chÊm bµi : 10 bµi * H§2: Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ + Bµi tËp 2: SGK.KÜ n¨ng ®¸nh dÊu - HS ®äc yªu cÇu BT - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt kÕt qu¶, chèt lêi gi¶i ®óng + Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch ®¸nh dÊu ë c¸c tiÕng trªn? - GV kÕt ln vỊ c¸ch ®¸nh dÊu + Bµi tËp 3: SGK.KÜ n¨ng t×m tiÕng cã vÇn uyªn thÝch hỵp - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp - HS th¶o ln nhãm ®«i lµm bµi tËp, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng + Bµi tËp 4: SGK.KÜ n¨ng t×m tiÕng chøa vÇn yª - Yªu cÇu HS quan s¸t tranh ®Ĩ gäi tªn tõng lo¹i chim tranh - Gäi sè HS ph¸t biĨu - HS vµ GV nhËn xÐt KÕt ln lêi gi¶i ®óng 3/Cđng cè, dỈn dß: 5phót - 1HS nh¾c l¹i qui t¾c ®¸nh dÊu ë c¸c tiÕng chøa yª/ya - DỈn häc sinh ghi nhí ®¸nh dÊu tiÕng vµ chn bÞ bµi sau tiÕt37 To¸n so s¸nh hai sè thËp ph©n I/Mơc tiªu: Gióp HS biÕt c¸ch so s¸nh STP vµ biÕt s¾p xÕp c¸c STP theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín (hc ngỵc l¹i ) II/§å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp sè tiÕt 36 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: C¸ch so s¸nh STP a/Híng dÉn HS t×m c¸ch so s¸nh STP cã phÇn nguyªn kh¸c VÝ dơ: So s¸nh 8,1m vµ 7,9m - Híng dÉn nh SGK ®Ĩ HS rót 8,1 > 7,9 (phÇn nguyªn cã 8>7) KL: STP cã phÇn nguyªn kh¸c nhau, STP nµo cã phÇn nguyªn lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n b/Híng dÉn HS t×m c¸c so s¸nh STP cã phÇn nguyªn b»ng nhau, phÇn TP kh¸c - Híng dÉn HS so s¸nh (nh SGK.) - 2,3 HS nªu c¸ch so s¸nh STP * H§2: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng so s¸nh sè thËp ph©n - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng so s¸nh sè thËp ph©n + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng s¾p xÕp sè thËp ph©n theo thø tù - HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm c¸ nh©n, HS (QUANG) lªn b¶ng lµm GV quan t©m góp ®ì HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng s¾p xÕp sè thËp ph©n theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín + Bµi tËp3: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n, HS (HUOng) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng s¾p xÕp sè thËp ph©n theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ 3/Cđng cè, dỈn dß: 5phót - 1HS nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh STP - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp tiÕt 15 I/Mơc tiªu: Lun tõ vµ c©u më réng vèn tõ: thiªn nhiªn (TÝch hỵp BVMT :Khai th¸c gi¸n tiÕp) HiĨu nghÜa tõ thiªn nhiªn (BT1); n¾m ®ỵc mét sè tõ ng÷ chØ sù vËt , hiƯn tỵng thiªn nhiªn mét sè thµnh ng÷ , tơc ng÷ (BT2); t×m ®ỵc tõ ng÷ t¶ kh«ng gian, t¶ s«ng níc vµ ®Ỉt c©u víi mét tõ ng÷ t×m ®ỵc ë mçi ý a,b,c cđa BT3, BT4 Gi¸o dơc vµ båi dìng cho hs hiĨu vỊ m«i trêng thiªn nhiªn ViƯt Nam vµ níc ngoµi , t×nh c¶m yªu q , g¾n bã víi m«i trêng sèng II/§å dïng d¹y häc: GV: tê phiÕu viÕt néi dung bµi tËp SGK, b¶ng phơ ghi bµi tËp III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu kÕt qu¶ bµi tËp ®· lµm ë tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi: * H§1: Lun tËp + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng hiĨu nghÜa tõ - HS trao ®ỉi nhãm ®«i ®Ĩ lµm bµi - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng KL: Gióp HS hiĨu nghÜa tõ : thiªn nhiªn + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng hiĨu nghÜa c¸c thµnh ng÷ , tơc ng÷ - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp - HS trao ®ỉi nhãm ®«i ®Ĩ lµm bµi tËp vµ tr×nh bµy tríc líp GV quan t©m HS (Y) - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng KL: Gióp HS hiĨu ®ỵc c¸c thµnh ng÷, tơc ng÷ + Bµi tËp3: SGK.(ý d dµnh cho hs kh¸ giái)KÜ n¨ng ®Ỉt c©u - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm vµo phiÕu khỉ to - GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: BiÕt sư dơng tõ ng÷ ®Ĩ ®Ỉt c©u + Bµi tËp 4: SGK.KÜ n¨ng ®Ỉt c©u - HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (Truong) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Yen) - GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: BiÕt sư dơng tõ ng÷ ®Ĩ ®Ỉt c©u * H§2: Cđng cè, dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi -Liªn hƯ ý thøc b¶o vƯ m«i trêng - DỈn HS vỊ nhµ häc bµi vµ chn bÞ bµi sau tiÕt 15 I/Mơc tiªu: HS biÕt: Khoa häc Phßng bƯnh viªm gan a (TÝch hỵp BVMT: Liªn hƯ) BiÕt c¸ch phßng tr¸nh bƯnh viªm gan A Gi¸o dơc häc sinh ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n m«i trêng ®Ĩ phßng chèng l¹i mét sè bƯnh th«ng thêng; II/§å dïng d¹y häc: H×nh minh häa SGK III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái ci bµi phßng bƯnh viªm n·o - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: T¸c nh©n g©y bƯnh vµ ®êng l©y trun bƯnh viªm gan A + Mơc tiªu: HS nªu ®ỵc t¸c nh©n, ®õ¬ng l©y trun bƯnh viªm gan A + C¸ch tiÕn hµnh: - HS th¶o ln nhãm ®«i, ®äc th«ng tin SGK tr¶ lêi miƯng c¸c c©u hái sau: + Nªu mét sè dÊu hiƯu cđa bƯnh viªm gan A + T¸c nh©n g©y bƯnh viªm gan A lµ g×? + BƯnh viªm gan A l©y trun qua ®êng nµo? KL: VỊ nguyªn nh©n vµ ®êng l©y trun bƯnh viªm gan A * H§2: C¸ch ®Ị phßng bƯnh viªm gan A + Mơc tiªu: Gióp HS : - Nªu c¸ch phßng bƯnh viªm gan A - Cã ý thøc thùc hiªn phßng tr¸nh bƯnh viªm gan A + C¸ch tiÕn hµnh: - HS lµm viƯc nhãm 4, quan s¸t h×nh 2, 3, 4, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + BƯnh viªm gan A nguy hiĨm nh thÕ nµo? + Ngêi h×nh ®ang lµm g×? Lµm nh vËy ®Ĩ lµm g×? + Theo em ngêi bƯnh viªm gan A cÇn lµm g×? - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - HS ®äc mơc : B¹n cÇn biÕt SGK KL: BƯnh viªm gan A l©y qua ®êng tiªu hãa Mn phßng bƯnh cÇn ¨n chÝn ng s«i, rưa tay tríc ¨n vµ sau ®i ®¹i tiƯn.vµ cÇn gi÷ g×n m«i trêng lu«n s¹ch ®Đp 3/Cđng cè, dỈn dß:5phót - HS (Tho) nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 tiÕt 16 TËp ®äc tríc cỉng trêi I/Mơc tiªu: -BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi th¬ thĨ hiƯn c¶m xóc tù hµo tríc vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn vïng cao níc ta - HiĨu néi dung : Ca ngỵi vỴ ®Đp th¬ méng cđa thiªn nhiªn vïng cao vµ cc sèng b×nh lao ®éng cđa ®ång bµo c¸c d©n téc (Tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1,3,4; thc lßng nh÷ng c©u th¬ em thÝch) II/§å dïng d¹y häc: GV: Tranh minh häa bµi ®äc sgk ®Ĩ giíi thiƯu bµi III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ®äc bµi vµ nªu néi dung bµi :K× diƯu rõng xanh - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Lun ®äc + GVHD ®äc: Toµn bµi ®äc víi giäng nhĐ nhµng, thĨ hiƯn niỊm xóc ®éng cđa t¸c gi¶ tríc vỴ ®Đp cđa bøc tranh vïng cao + §äc ®o¹n: ( HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lỵt ) - GV híng dÉn ®äc tiÕng khã: ngót ng¸t, nguyªn s¬, triỊn, si reo, HS (K,G) ®äc, GV sưa lçi giäng ®äc HS (Dai) ®äc l¹i - 1HS ®äc chó gi¶i + §äc theo cỈp : ( HS lÇn lỵt ®äc theo cỈp ); HS , GV nhËn xÐt +§äc toµn bµi : HS (Tam) ®äc toµn bµi, HS cßn l¹i theo dâi + GV ®äc mÉu bµi toµn bµi * H§2: T×m hiĨu bµi - Tỉ chøc cho HS ®äc, ®äc thÇm trao ®ỉi nhãm ®«i lÇn lỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái Sgk + C©u 1: N¬i ®©y gäi lµ cỉng trêi v× ®ã lµ mét ®Ìo cao gi÷a hai v¸ch ®¸; tõ ®Ønh ®Ìo cã thĨ nh×n thÊy mét kho¶ng trêi lé ra, c¶m gi¸c nh cỉng trêi + C©u 2: Tõ cỉng trêi nh×n ra, qua mµn s¬ng khãi hun ¶o c¶m gi¸c nh ®ỵc bíc vµo câi m¬ + C©u 3: VD: Em thÝch h×nh ¶nh ®øng ë cỉng trêi, ng÷a ®Çu lªn nh×n thÊy kho¶ng kh«ng cã giã tho¶ng m©y tr«i, tëng nh ®ã lµ cỉng ®i lªn trêi + C©u 4: C¶nh rõng s¬ng gi¸ nh Êm lªn bëi cã h×nh ¶nh ngêi, nÊy tÊt bËt, rµng víi c«ng viƯc - GV nhËn xÐt chèt ý ®óng, kÕt hỵp gi¶i nghÜa c¸c tõ: nguyªn s¬, v¹t n¬ng, triỊn - HS (Huan )rót ND, HS (ANH) nh¾c l¹i Néi dung: ( Nh mơc ) * H§3: §äc diƠn c¶m vµ häc thc lßng bµi th¬ - HS tiÕp nèi ®äc bµi th¬ HS c¶ líp theo dâi ®Ĩ t×m c¸ch ®äc hay - GV treo b¶ng phơ ®· ghi s½n ®o¹n cđa bµi th¬, híng dÉn HS c¸ch ®äc hay - HS lun ®äc diƠn c¶m, ®äc thc lßng theo cỈp - HS thi ®äc diƠn c¶m; ®äc thc lßng bµi th¬ 3/Cđng cè dỈn dß:5phót - Cho HS (DUY) nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt 38 To¸n ln tËp I/Mơc tiªu: Gióp HS biÕt: 10 - So s¸nh sè thËp ph©n - S¾p xÕp c¸c sè thËp ph©n theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 37 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng so s¸nh hai sè thËp ph©n - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm bµi c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng so s¸nh sè thËp ph©n + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng s¾p xÕp c¸c sè thËp ph©n theo thø tù - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (Van anh ) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Nhu quynh) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng s¾p xÕp c¸c sè thËp ph©n theo thø tù x¸c ®Þnh + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng lµm quen mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ thø tù cđa sè thËp ph©n - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn kÜ n¨ng lµm quen víi mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ thø tù cđa c¸c sè thËp ph©n + Bµi 4a: SGK KÜ n¨ng lµm quen vỊ thø tù cđa c¸c sè thËp ph©n (c¸c bµi cßn l¹i dµnh cho hs kh¸ giái) - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (Quynh) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (THuong) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng lµm quen víi mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ thø tù cđa c¸c sè thËp ph©n * H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi tiÕt KĨ chun kĨ chun ®· nghe, ®· ®äc I/Mơc tiªu: (TÝch hỵp BVMT : Khai th¸c trùc tiÕp) KĨ l¹i ®ỵc c©u chun ®· nghe, ®· ®äc nãi vỊ quan hƯ gi÷a mgêi víi thiªn nhiªn -BiÕt trao ®ỉi vỊ tr¸ch nhiƯm cđa ngêi ®èi víi thiªn nhiªn;biÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kĨ cđa b¹n - Gi¸o dơc häc sinh n©ng cao ý thøc b¶o vƯ m«i trêng II/§å dïng d¹y häc: GV: Mét sè trun nãi vỊ quan hƯ gi÷a ngêi vµ thiªn nhiªn III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh kĨ l¹i chun : C©y cá níc Nam - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Híng dÉn kĨ chun a/T×m hiĨu ®Ị bµi - HS ®äc ®Ị bµi, GV g¹ch ch©n díi c¸c tõ träng t©m, HD HS ph©n tÝch t×m hiĨu - HS tiÕp nèi ®äc phÇn gỵi ý SGK - Gäi sè HS giíi thiƯu c©u trun mµ em sÏ kĨ b/KĨ chun nhãm - HS kĨ chun theo nhãm vµ trao ®ỉi vỊ néi dung trun: + Chi tiÕt nµo trun lµm b¹n nhí nhÊt? 11 + C©u trun mn nãi víi chóng ta ®iỊu g×? + Hµnh ®éng nµo cđa nh©n vËt lµm b¹n nhí nhÊt? + T¹i b¹n l¹i chän c©u chun nµy? + C©u trun cđa b¹n cã ý nghÜa g×? c/KĨ tríc líp - Tỉ chøc cho HS lªn thi kĨ chun tríc líp, mçi HS kĨ chun xong ®Ịu trao ®ỉi cïng c¸c b¹n vỊ néi dung vµ ý nghÜa c©u trun - HS vµ GV nhËn xÐt, cho ®iĨm * H§2: Cđng cè dỈn dß:5phót -Häc sinh liªn hƯ vỊ ý thøc b¶o vƯ m«i trêng - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt I/Mơc tiªu: HS: §Þa lÝ d©n sè níc ta (TÝch hỵp BVMT : Bé phËn) - BiÕt s¬ lỵc vỊ d©n sè , sù gia t¨ng d©n sè cđa ViƯt Nam: + ViƯt Nam thc hµng c¸c níc ®«ng d©n trªn thÕ giíi + D©n sè níc ta t¨ng nhanh - BiÕt t¸c ®éng cđa d©n sè ®«ng vµ t¨ng nhanh ; g©y nhiỊu khã kh¨n ®èi víi viƯc ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu häc hµnh, ch¨m sãc y tÕ cđa ngêi d©n vỊ ¨n, mỈc , ë häc hµnh , ch¨m sãc y tÕ - Sư dơng b¶ng sè liƯu , biĨu ®å ®Ĩ nhËn biÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ d©n sè vµ sù gia t¨ng d©n sè.HiĨu søc Ðp cđa d©n sè ®èi víi m«i trêng II/§å dïng d¹y häc: GV: BiĨu ®å gia t¨ng d©n sè ViƯt Nam.(nÕu cã) B¶ng sè liƯu vỊ d©n sè c¸c níc §«ng Nam ¸ n¨m 2004 III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu néi dung bµi häc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: D©n sè, so s¸nh d©n sè ViƯt Nam víi d©n sè c¸c níc §«ng Nam ¸ - HS quan s¸t b¶ng sè liƯu vỊ d©n sè c¸c níc §«ng Nam ¸ n¨m 2004 vµ tr¶ lêi c©u hái mơc SGK KL: N¨m 2004 níc ta cã sè d©n kho¶ng 82 triƯu ngêi Níc ta cã sè d©n ®øng thø ë §«ng Nam ¸ vµ lµ mét nh÷ng níc ®«ng d©n trªn thÕ giíi * H§2: Gia t¨ng d©n sè ë ViƯt Nam - HS th¶o ln nhãm ®«i, quan s¸t biĨu ®å d©n sè ViƯt Nam tr¶ lêi c©u hái ë mơc SGK - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - GV vµ HS nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - HS ®äc phÇn bµi häc SGK 3/Cđng cè dỈn dß:5phót Liªn hƯ :D©n sè gia t¨ng nhanh sÏ ¶nh hëng dÕn viƯc khai th¸c m«i trêng V× vËy chóng ta cÇn cã biƯn ph¸p ®Ĩ b¶o vƯ m«i trêng - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau TIÕT KÜ THT 12 NÊU C¥M (TiÕt2) I Mơc tiªu: HS cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch nÊu c¬m - BiÕt liªn hƯ víi viƯc nÊu c¬m ë gia ®×nh II.§å dïng d¹y häc: - G¹o tỴ - Nåi nÊu c¬m thêng vµ nåi c¬m ®iƯn - BÕp dÇu hc bÕp ga du lÞch - Dơng ®ong g¹o (lon s÷a bß, b¸t ¨n c¬m, èng nhùa,…) - R¸, chËu ®Ĩ vo g¹o - §òa dïng ®Ĩ nÊu c¬m - X« chøa níc s¹ch - PhiÕu häc tËp III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : - TiÕt 2: Híng dÉn nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn Giíi thiƯu bµi GV giíi thiƯu bµi vµ nªu mơc ®Ých bµi häc Ho¹t ®éng T×m hiĨu c¸c c¸ch nÊu c¬m ë gia ®×nh - §Ỉt c©u hái ®Ĩ yªu cÇu HS nªu c¸c c¸ch nÊu c¬m ë gia ®×nh - Tãm t¾t c¸c ý tr¶ lêi cđa HS: Cã hai c¸ch nÊu c¬m chđ u lµ nÊu c¬m b»ng soong hc nåi trªn bÕp (bÕp cđi, bÕp ga, bÕp ®iƯn hc bÕp than) vµ nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn HiƯn nay, nhiỊu gia ®×nh ë thµnh phè, thÞ x·, khu c«ng nghiƯp thêng nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn; nhiỊu gia ®×nh ë n«ng th«n thêng nÊu c¬m b»ng soong, nåi trªn bÕp ®un - Nªu vÊn ®Ị: NÊu c¬m b»ng soong, nåi trªn bÕp ®un vµ nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn nh thÕ nµo ®Ỵ c¬m chÝn ®Ịu, dỴo? Hai c¸ch nÊu c¬m nµy cã nh÷ng u nhỵc ®iĨm g× vµ cã nh÷ng ®iĨm nµo gièng, kh¸c nhau? Ho¹t ®éng T×m hiĨu c¸ch nÊu b»ng soong, nåi trªn bÕp (gäi t¾t lµ nÊu c¬m b»ng bÕp ®un) - Nªu c¸ch thùc hiƯn ho¹t ®éng 2: Th¶o ln nhãm vỊ c¸ch nÊu c¬m bÕp ®un theo néi dung phiÕu häc tËp - Giíi thiƯu néi dung phiÕu häc tËp, híng dÉn HS c¸ch tr¶ lêi phiÕu häc tËp vµ c¸ch t×m th«ng tin ®Ĩ hoµn thiƯn nhiƯm vơ th¶o ln nhãm (yªu cÇu HS ®äc néi dung mơc kÕt hỵp víi quan s¸t h×nh 1, 2, (SGK) vµ liªn hƯ thùc tiƠn nÊu c¬m ë gia ®×nh) - Chia nhãm th¶o ln vµ nªu yªu cÇu, Thêi gian th¶o ln (15phót) - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bÇy kÕt qu¶ th¶o ln - Gäi 1-2 HS lªn b¶ng thùc hiƯn c¸c thao t¸c chn bÞ nÊu c¬m b»ng bÕp ®un GV quan s¸t, n n¾n - NhËn xÐt vµ híng dÉn HS c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un Lu ý HS mét sè ®iĨm sau: + Nªn chän nåi cã ®¸y (nh nåi gang) nÊu c¬m ®Ĩ kh«ng bÞ ch¸y vµ ngon c¬m + Mn nÊu ®ỵc c¬m ngon ph¶i cho lỵng níc võa ph¶i Cã nhiỊu c¸ch ®Þnh lỵng møc nÊu c¬m nh dïng dơng ®ong, ®o møc níc b»ng®òa hc íc lỵng b»ng m¾t,… Nhng tèt nhÊt nªn dïng èng ®ong ®Ĩ ®ong níc nÊu c¬m theo tØ lƯ ®· nªu SGK + Cã thĨ cho g¹o vµo nåi nÊu c¬m tõ ®Çu hc còng cã thĨ ®un níc s«i råi míi cho g¹o vµo nåi Nhng nÊu theo c¸ch ®un s«i níc råi míi cho g¹o vµo th× c¬m sÏ ngon h¬n + Khi ®un níc vµ cho g¹o vµo nåi ph¶i ®un lưa to, ®Ịu Nhng níc ®· c¹n ph¶i gi¶m lưa thËt nhá NÕu nÊu c¬m b»ng bÕp than th× ph¶i kª miÕng s¾t dµy trªn bÕp råi míi ®Ỉt nåi lªn, cßn nÊu b»ng bÕp cđi th× t¾t lưa vµ cêi than cho ®Ịu díi bÕp ®Ĩ c¬m kh«ng bÞ ch¸y, khª Trong trêng hỵp c¬m bÞ khª, h·y lÊy mét viªn cđi, thỉi s¹ch tro, bơi vµ cho vµo nåi c¬m Viªn than sÏ khư hÕt mïi khª cđa c¬m 13 NÕu cã ®iỊu kiƯn, GV nªn thùc hiƯn c¸c thao t¸c nÊu c¬m b»ng bÕp ®un ®Ĩ HS hiĨu râ c¸ch nÊu c¬m vµ cã thĨ thùc hiƯn ®ỵc t¹i gia ®×nh - HS nh¾c l¹i c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp ®un - Híng dÉn HS vỊ nhµ gióp gia ®×nh nÊu c¬m tiÕt 39 Thø ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2017 to¸n lun tËp chung I/Mơc tiªu: Gióp HS biÕt: - §äc , viÕt , s¾p thø tù c¸c sè thËp ph©n - TÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 38 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng ®äc sè thËp ph©n - 1HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Gäi lÇn lỵt sè HS (NGO thuong) ®äc c¸ STP - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn lun c¸ch ®äc STP + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng viÕt sè thËp ph©n - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (Tam) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt STP + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng viÕt sè thËp ph©n theo thø tù - 1HS nªu yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n,1 HS (NGa) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn cho HS kÜ n¨ng viÕt c¸c STP theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín + Bµi tËp4: SGK.KÜ n¨ng tÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn - 1HS nªu yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (Hoai) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn cho HS kÜ n¨ng tÝnh nhanh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt * H§2: Cđng cè dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT ë VBT tiÕt 15 TËp lµm v¨n Lun tËp t¶ c¶nh I/Mơc tiªu: - BiÕt lËp dµn ý cho bµi v¨n miªu t¶ mét c¶nh ®Đp ë ®Þa ph¬ng ®đ ba phÇn : më bµi ,th©n bµi , kÕt bµi - Dùa vµo dµn ý (th©n bµi)viÕt ®ỵc mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Đp ë ®Þa ph¬ng II/§å dïng d¹y häc: GV: sè tranh ¶nh minh häa vỊ c¶nh ®Đp ë ®Þa ph¬ng vµ c¸c miỊn ®Êt níc GiÊy khỉ to vµ bót d¹ III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 14 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu kÕt qu¶ bµi tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Lun tËp + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng lËp dµn ý - 1HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - GV híng dÉn HS x©y dùng dµn ý chung cho bµi v¨n qua hƯ thèng c©u hái: + PhÇn më bµi em cÇn nªu nh÷ng g×? + Em h·y nªu néi dung chÝnh cđa phÇn th©n bµi? + C¸c chi tiÕt miªu t¶ cÇn ®ỵc s¾p xÕp theo tr×nh tù nµo? + PhÇn kÕt bµi cÇn nªu nh÷ng g×? - HS lµm c¸ nh©n lËp dµn ý thĨ cho c¶nh m×nh ®Þnh t¶, HS (hung,VU) lµm vµo giÊy khỉ to - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶, HS tr×nh bµy bµi lµm trªn giÊy khỉ to - HS vµ GV nhËn xÐt, bỉ sung + Bµi tËp 2: SGK.KÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n - HS ®äc yªu cÇu vµ gỵi ý cđa bµi tËp - HS tù viÕt ®o¹n v¨n - Sè HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n cđa m×nh tríc líp - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt,bỉ sung * H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Khoa häc Phßng tr¸nh hiv/ aids I/Mơc tiªu: HS biÕt: (TÝch hỵp BVMT : Liªn hƯ TÝch hỵp KNS) - Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh HIV/ AIDS - Cã ý thøc tuyªn trun, vËn ®éng mäi ngêi cïng phßng tr¸nh HIV/AIDS vµ b¶o vƯ m«i trêng _GD kÜ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin,xư lÝ th«ng tin II/§å dïng d¹y häc: GV: Tranh minh häa trang 34,35 SGK III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh nªu bµi häc tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: HIV lµ g×?c¸c ®êng l©y trun HIV/AIDS + Mơc tiªu: - Gi¶i thÝch mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ g×? AIDS lµ g×? - Nªu ®ỵc c¸c ®êng l©y trun HIV + C¸ch tiÕn hµnh: - GVKiĨm tra viƯc su tÇm tµi liƯu, tranh ¶nh vỊ HIV/AIDS cđa HS - Tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “ai nhanh, ®óng” - GV phỉ biÕn c¸ch ch¬i vµ lt ch¬i Trß ch¬i “Ai nhanh, ®óng?” - HS lµm viƯc theo nhãm ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái SGK sau ®ã ®¹i diƯn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, nhãm nµo xong tríc vµ ®óng lµ th¾ng cc - GV vµ HS nhËn xÐt, chèt ý ®óng, tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cc - GV hái: + HIV/AIDS lµ g×? + V× ngêi ta thêng gäi HIV/AIDS lµ c¨n bƯng thÕ kØ? + HIV cã thĨ l©y trun qua nh÷ng ®êng nµo? + Lµm thÕ nµo ®Ĩ ph¸t hiƯn ngêi bÞ nhiƠm HIV/AIDS? 15 + T«i cã thĨ lµm g× ®Ĩ phßng tr¸nh HIV/AIDS? + ë løa ti c¸c em ph¶i lµm g× ®Ĩ cã thĨ tù b¶o vƯ m×nh khái bÞ l©y nhiƠm HIV/AIDS - GV kÕt ln * H§2: C¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS + Mơc tiªu: Gióp HS : - Nªu ®ỵc c¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS - Cã ý thøc tuyªn trun, vËn ®éng mäi ngêi cïng phßng tr¸nh HIV/AIDS + C¸ch tiÕn hµnh: - HS trao ®ỉi nhãm ®«i, quan s¸t tranh minh häa trang 35 SGK tr¶ lêi miƯng c©u hái sau: Em biÕt nh÷ng biƯn ph¸p nµo ®Ĩ phßng tr¸nh HIV/AIDS? - HS vµ GV nhËn xÐt, bỉ sung 3/Cđng cè, dỈn dß:5phót - Liªn hƯ vỊ ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n m«i trêng ®Ĩ phßng chèng l¹i mét sè lo¹i bƯnh nguy hiĨm - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy 11th¸ng 10 n¨m 2017 tiÕt 16 I/mơc tiªu: Lun tõ vµ c©u Lun tËp vỊ tõ nhiỊu nghÜa - Ph©n biƯt ®ỵc nh÷ng tõ ®ång ©m, tõ nhiỊu nghÜa sè c¸c tõ ®· nªu ë BT1 - HiĨu ®ỵc nghÜa gèc vµ nghÜa chun cđa tõ nhiỊu nghÜa (BT2); biÕt ®Ỉt c©u ph©n biƯt c¸c nghÜa cđa mét tõ nhiỊu nghÜa(BT3) II/®å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ ghi s½n bµi tËp 1,2 III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh nªu kÕt qu¶ bµi tËp ®· lµm ë tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Lun tËp + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng ph©n biƯt tõ nhiỊu nghÜa víi tõ ®ång ©m - HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Ph©n biƯt ®ỵc tõ nhiỊu nghÜa víi tõ ®ång ©m + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng hiĨu nghÜa cđa tõ - HS ®äc néi dung bµi tËp - HS lµm viƯc theo nhãm ®«i HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè HS hiĨu nghÜa cđa tõ :xu©n + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng ®Ỉt c©u - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc ®éc lËp vµ HS lªn b¶ng lµm - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt KL: BiÕt ®Ỉt c©u ph©n biƯt nghÜa cđa c¸c tõ nhiỊu nghÜa lµ tÝnh tõ * H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót tiÕt 40 To¸n viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng sè thËp ph©n 16 I/Mơc tiªu: Gióp HS: - BiÕt viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng sè thËp ph©n(trêng hỵp ®¬n gi¶n) II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh ch÷a bµi tiÕt 39 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: ¤n l¹i hƯ thèng ®¬n vÞ ®o ®é dµi - Gäi HS nªu: + C¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®· häc lÇn lỵt tõ lín ®Õn bÐ + Quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o liỊn kỊ - GV híng dÉn HS thùc hiƯn chun ®ỉi qua vÝ dơ SGK VD1: 6m4dm = m - HS nªu c¸ch lµm: 6m4dm = m = 6,4 m 10 VËy 6m4dm = 6,4 m - Lµm t¬ng tù ®èi víi vÝ dơ * H§2: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP - 1HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch lµm ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm theo c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt c¸ch lµm ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng STP 3/Cđng cè dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi tiÕt 16 TËp lµm v¨n Lun tËp t¶ c¶nh (Dùng ®o¹n më bµi, kÕt bµi) I/mơc tiªu: - NhËn biÕt vµ nªu ®ỵc c¸ch viÕt hai kiĨu më bµi : më bµi trùc tiÕp , më bµi gi¸n tiÕp (BT1) - Ph©n biƯt ®ỵc hai c¸ch kÕt bµi : KÕt bµi më réng ; kÕt bµi kh«ng më réng(BT2): viÕt ®ỵc ®o¹n më bµi kiĨu gi¸n tiÕp , ®o¹n kÕt bµi kiĨu më réng cho bµi v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph¬ng(BT3) II/®å dïng d¹y häc: GV: GiÊy khỉ to vµ bót d¹ III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh nªu l¹i kÕt qu¶ bµi tËp ®· lµm ë tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót 17 Giíi thiƯu bµi * H§1: Lun tËp + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng viÕt kiĨu më bµi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp - HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp - HS trao ®ỉi theo cỈp tr¶ lêi c©u hái cđa bµi tËp - Gäi lÇn lỵt HS tr×nh bµy HS, GV nhËn xÐt bỉ sung + §o¹n nµo më bµi trùc tiÕp, ®o¹n nµo më bµi theo kiĨu gi¸n tiÕp? v× em biÕt ®iỊu ®ã? + Em thÊy kiĨu më bµi nµo tù nhiªn, hÊp dÉn h¬n? + Bµi tËp2: SGK - HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung - HS lµm viƯc theo nhãm vµo giÊy khỉ to - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ - GV kÕt ln chèt lêi gi¶i ®óng + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng viÕt kÕt bµi më réng hay kÕt bµi kh«ng më réng - HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n - Gäi HS ®· lµm vµo giÊy khỉ to d¸n bµi lªn b¶ng tr×nh bµy - GV cïng HS nhËn xÐt sưa ch÷a - Gäi sè HS díi líp ®äc phÇn më bµi cđa m×nh - GV cïng HS nhËn xÐt sưa ch÷a - PhÇn kÕt bµi lµm t¬ng tù * H§2: Cđng cè dỈn dß:5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn vỊ nhµ hoµn thµnh bµi v¨n t¶ c¶nh vµ chn bÞ bµi sau 18 TIÕT 16 ThĨ dơc ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I Mơc tiªu: - BiÕt c¸ch thùc hiƯn hai động tác vươn thở tay thể dục phát triển chung Yêu cầu thực tương đối động tác - Chơi trò chơi “Dẫn bóng”.Yêu cầu chơi nhiệt tình chủ động II §Þa ®iĨm vµ ph¬ng tiƯn: Đòa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện: Chuẩn bò còi ,bóng kẻ sân để tổ chức trò chơi III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1.Phần mở đầu: 6-10 GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu học Chạy thành hàng dọc quanh sân tập: – vòng Khởi động xoay khớp: phút Khởi động : Chơi trò chơi “ Kết bạn” 2.Phần bản: 18-22phót a.Học động tác: Học động tác vươn thở: 3-4 lần ,mỗi lần 2x nhòp Tư chuẩn bò : Đứng thẳnghai gót sát ,bàn chân mở rộng hình chữ V,mặt hướng phía trước hai tay duỗi thẳng áp sát thân người Nhòp 1: Chân trái bước lên bước ,chân phải kiễng gótđồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau,căng ngực ngẩng đầu hít vào Nhòp 2:Hai tay vòng qua trước ,xuống bắt chéo phía trước bụng ,hóp ngực cúi đầu thở Nhòp3 :Như nhòp Nhip 4: Về tư chuẩn bò GV nêu tên động tác, sau vừa phân tích kó thuật động tác vừa làm mẫu cho HS tập theo Lần đầu, nên thực chậm nhòp để HS nắm 19 phương hướng biên độ động tác, GV hô nhòp chậm cho HS tập, sau lần tập GV nhận xét, uốn nắn động tác sai cho em HS tập tiếp GV cần ý: Hô nhòp chậm HS hít vào mũi, thở miệng B.Học động tác tay: – lần, lần × nhòp Nhòp 1: Bước chân trái sang ngang rộng vai ,đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp ,căng ngực mắt nhìn thẳng Nhòp 2: Hai tay đưa lên cao vỗ tay vào ,ngẩng đầu Nhòp 3:Hai tay đưa ngang ngực ,đồng thời gập cẳng tay ,bàn tay sấp ,mắt nhìn thẳng Nhòp 4: Về tư chuẩn bò Nhòp 5,6,7,8 : Như nhòp 1,2,3,4 đổi bên Phương pháp dạy dạy động tác vươn thở, GV ý nhắc HS: Nhòp ngẩng đầu căng ngực, nhòp 3: nâng khuỷu tay cao ngang vai Ôân hai động tác vươn thở tay: – lần, lần × nhòp b Chơi trò chơi “ Dẫn bóng “ GV nêu tên trò chơi ,hướng dẫn HS chơi thử Sau chia nhóm cho em thi đua với nhau.Khen ngợi động viên nhóm chơi tốt Phần kết thúc: 4-6phót Cho HS lớp chạy (theo thứ tự tổ 1, 2, 3, 4, …) quanh sân thành vòng tròn lớn, sau khép lại thành vòng tròn nhỏ, đứng lại mặt quay vào tâm vòng tròn * Hát theo nhòp vỗ tay GV nhận xét, đánh giá kết học, GV giao tập nhà:Ôân nội dung hai động tác vừa học vào buổi thể dục buổi sáng - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT ë vë BT MÜ tht Bµi 8: VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã d¹ng h×nh trơ vµ h×nh cÇu I Mơc tiªu: -HiĨu h×nh d¸ng , ®Ỉc ®iĨm cđa vËt m·u cã d¹ng h×nh trơ vµ h×nh cÇu -BiÕt c¸ch vÏ vËt mÉu cã d¹ng h×nh trơ vµ h×nh cÇu - VÏ ®ỵc h×nh theo mÉu cã d¹ng h×nh trơ vµ h×nh cÇu II Chn bÞ: Gi¸o viªn - SGK, SGV - Chn bÞ mét vµi mÉu cã d¹ng h×nh trơ, h×nh cÇu kh¸c - H×nh gỵi ý c¸ch vÏ 20 - Bµi vÏ mÉu cã d¹ng h×nh trơ, h×nh cÇu cđa HS líp tríc Häc sinh - SGK - Chn bÞ mÉu ®Ĩ vÏ theo nhãm (nÕu cã ®iỊu kiƯn) - GiÊy vÏ hc vë thùc hµnh - Bót ch×, tÈy III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ u Giíi thiƯu bµi GV lùa chän c¸ch giíi thiƯu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hỵp víi néi dung Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt(7phót) - GV giíi thiƯu mét sè vËt mÉu cã d¹ng h×nh trơ, h×nh cÇu ®· chn bÞ vµ h×nh gỵi ý SGK hc bé §DDH ®Ĩ HS quan s¸t, t×m c¸c ®å vËt, c¸c lo¹i qu¶ cã d¹ng h×nh cÇu vµ h×nh trơ - GV yªu cÇu HS chän, bµy mÉu theo nhãm vµ nhËn xÐt vỊ vÞ trÝ, h×nh d¸ng, tû lƯ, ®Ëm nh¹t cđa mÉu - Gỵi ý HS c¸ch bµy mÉu cho bè cơc ®Đp Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ(8phót) - GV giíi thiƯu h×nh gỵi ý c¸ch vÏ SGK hc vÏ nhanh trªn b¶ng c¸c bíc tiÕn hµnh mét bµi vÏ ®Ĩ híng dÉn HS GV cã thĨ giíi thiƯu thªm mét sè c¸ch s¾p xÕp h×nh vÏ trªn tê giÊy ®Ĩ HS lùa chän bè cơc bµi vÏ cho hỵp lÝ - GV nh¾c l¹i c¸ch tiÕn hµnh chung vỊ vÏ theo mÉu ®Ĩ HS nhí l¹i c¸ch vÏ tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt: + VÏ khung h×nh chung vµ khung h×nh riªng cđa tõng vËt mÉu + T×m tØ lƯ bé phËn cđa tõng vËt mÉu vµ vÏ ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng + Nh×n mÉu, vÏ nÐt chi tiÕt cho ®óng - GV gỵi ý HS vÏ ®Ëm nh¹t b»ng bót ch× ®en: + Ph¸c c¸c m¶ng ®Ëm, ®Ëm võa, nh¹t + Dïng c¸c nÐt g¹ch tha, dµy b»ng bót ch× ®en ®Ĩ diƠn t¶ c¸c ®é ®Ëm nh¹t (Khi vÏ ®Ëm nh¹t tr¸nh di ®Ịu b»ng tay hc b»ng giÊy trªn bµi vÏ) - Mét sè HS cã thĨ vÏ mµu theo ý thÝch Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh(15phót) + GV cïng HS bµy mét mÉu chung cho c¶ líp vÏ + VÏ theo nhãm: GV gỵi ý cho HS tù bµy mÉu ®Ĩ vÏ - GV yªu cÇu HS quan s¸t mÉu tríc vÏ vµ vÏ theo ®óng vÞ trÝ, híng nh×n cđa tõng em - Nh¾c nhë HS so s¸nh tû lƯ vµ c¸ch vÏ nh ®· gỵi ý ë trªn - Chó ý híng dÉn ®èi víi mét sè HS cßn lóng tóng ®Ĩ c¸c em hoµn thµnh ®ỵc bµi vÏ Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸(5phót) - GV gỵi ý HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vỊ: + Bè cơc + TØ lƯ vµ ®Ỉc ®iĨm cđa h×nh vÏ + §Ëm nh¹t - GV nhËn xÐt , bỉ sung vµ chØ nh÷ng bµi vÏ ®Đp vµ nh÷ng thiÕu sãt chung hc riªng ë mét sè bµi - Gỵi ý HS xÕp lo¹i bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng DỈn dß Su tÇm ¶nh chơp vỊ ®iªu kh¾c cỉ chn bÞ cho bµi häc sau 21 ... nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu học Chạy thành hàng dọc quanh sân tập: – vòng Khởi động xoay khớp: phút Khởi động : Chơi trò chơi “ Kết bạn” 2.Phần bản: 18- 22phót a .Học động tác: Học động... xÐt(díi d¹ng c¸c c©u kh¸i qu¸t) nh bµi häc b/ GV híng dÉn HS nªu c¸c vÝ dơ minh häa VD: 4 ,5 = 4 ,50 = 4 ,50 0; Lu ý HS: STN ®ỵc coi lµ STP ®Ỉc biƯt(cã phÇn thËp ph©n lµ: hc 00 * H§2: Thùc hµnh... cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp sè tiÕt 36 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: C¸ch so s¸nh STP a/Híng dÉn HS t×m c¸ch so s¸nh STP cã phÇn nguyªn kh¸c VÝ dơ: So s¸nh 8, 1m
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 5 TUẦN 8 năm học 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 8 năm học 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 8 năm học 2017 , Hoạt động 1. Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gia đình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay