GIÁO án lớp 5 TUẦN 5 năm 2017

24 146 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:49

TiÕt THỂ DỤC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC “ I.Mục tiêu -Thùc hiƯn ®ỵc tËp hỵp hµng ngang, dãng th¼ng hµng ngang - Thùc hiƯn c¬ b¶n ®óng ®iĨm sè, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i - Bíc ®Çu biÕt c¸ch ®ỉi ch©n ®i ®Ịu sai nhÞp -Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” –Yêu cầu biết cách chơi luật, nhanh nhẹn, khéo léo, tập trung ý hào hứng chơi II Đòa điểm phương tiện -Đòa điểm :sân trường phẳng, sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện -Phương tiện: còi Vẽ sân trò chơi III Nội dung phương pháp lên lớp : 1.Phần mở đầu:6-10phót –Tập hợp lớp thành hàng ngang phổ biến nội dung yêu cầu học Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện -Trò chơi : “Tìm người huy” 2.Phần bản:18-22phót a).Đôïi hình đội ngũ : -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số vòng phải vòng trái đổi chân sai nhòp -GV điều khiển lớp tập luyện -Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển (có thể đònh thành viên tổ điều khiển tổ tập ) GV quan sát, nhận xét sửa sai -Tập lớp GV điều khiển để củng cố -Chia tổ tập luyện –GV quan sát sửa sai b)Trò chơi vận động : -GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi –“Nhảy ô tiếp sức” -GV giải thích cách chơi luật chơi : GV làm mẫu cách nhảy –cho nhóm chơi thử Cuối cho lớp thi đua chơi –GV nhận xét tuyên dương tổ chơi nhiệt tình 3.Phần kết thúc:4-6phót -Cho HS thương theo chiều sân tập 1-2 vòng tập hợp thành hàng ngang, tập động tác thả lỏng -GV hệ thống nội dung học -Gv nhận xét, đánh giá tiết học giao tập nhà Tn Thø ngµy16 th¸ng n¨m 2017 §¹o ®øc Cã chÝ th× nªn (TÝch hỵp GD kÜ n¨ng sèng) I/Mơc tiªu: HS biÕt: - BiÕt ®ỵc mét sè biĨu hiƯn c¬ b¶n cđa ngêi sèng cã ý chÝ - BiÕt ®ỵc : Ngêi cã ý chÝ cã thĨ vỵt qua ®ỵc hkã kh¨n cc sèng - C¶m phơc vµ noi theo nh÷ng g¬ng cã ý chÝ vỵt lªn nh÷ng khã kh¨n cc sèng ®Ĩ thµnh ngêi cã Ých cho gia ®×nh , x· héi - GD kÜ n¨ng t duy,phª ph¸n qut ®Þnh,giao tiÕp øng xư II/§å dïng d¹y häc: GV: Mét sè mÈu chun vỊ nh÷ng tÊm g¬ng vỵt khã; thỴ mµu dïng cho ho¹t ®éng3 III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh tù liªn hƯ b¶n th©n vỊ tr¸ch nhiƯm cđa m×nh g©y mét viƯc g× ®èi víi ngêi kh¸c? NhËn xÐt 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: T×m hiĨu th«ng tin vỊ nh÷ng tÊm g¬ng vỵt khã cđaTrÇn B¶o §ång + Mơc tiªu: HS biÕt ®ỵc hoµn c¶nh vµ nh÷ng biĨu hiƯn vỵt khã cđa TrÇn B¶o §ång + C¸ch tiÕn hµnh: - GV cho HS ®äc thÇm th«ng tin vỊ TrÇn B¶o §ång SGK - HS th¶o ln nhãm ®«i theo c©u hái SGK råi tr¶ lêi miƯng KL: Tõ tÊm g¬ng TrÇn B¶o §ång ta thÊy: Dï gỈp ph¶i hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n, nhng nÕu cã qut t©m cao vµ biÕt s¾p xÕp thêi gian hỵp lÝ th× vÉn cã thĨ võa häc tèt, võa gióp ®ỵc gia ®×nh * H§2: Xư lý t×nh hng + Mơc tiªu: HS chän ®ỵc c¸ch gi¶i qut tÝch cùc nhÊt, thĨ hiƯn ý chÝ vỵt lªn khã kh¨n c¸c t×nh hng + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia líp lµm nhãm: Nhãm 1,2 th¶o ln t×nh hng 1; nhãm 3,4 th¶o ln t×nh hng - §¹i diƯn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o ln KL: Trong nh÷ng t×nh hng nh trªn, ngêi ta cã thĨ míi lµ ngêi cã chÝ * H§3: Lµm bµi tËp 1,2 SGK + Mơc tiªu: HS ph©n biƯt ®ỵc nh÷ng biĨu hiƯn cđa ý chÝ vỵt khã vµ nh÷ng ý kiÕn phï hỵp víi néi dung bµi häc + C¸ch tiÕn hµnh: - HS trao ®ỉi theo cỈp lµm bµi tËp - GV lÇn lỵt nªu tõng trêng hỵp - HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ mµu (theo quy íc) - HS tiÕp tơc lµm bµi tËp theo c¸ch trªn KL: C¸c em ®· ph©n biƯt râ ®©u lµ biªu hiƯn cđa ngêi cã ý chÝ Nh÷ng biĨu hiƯn ®ã ®ỵc thĨ hiƯn c¶ viƯc nhá vµ viƯc lín, c¶ häc tËp vµ ®êi sèng - HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 3/Cđng cè, dỈn dß: 5phót - HS nh¾c l¹i ND bµi häc - Su tÇm mét vµi mÉu chun nãi vỊ nh÷ng g¬ng HS “cã chÝ th× nªn” TËp ®äc Mét chuyªn gia m¸y xóc I/Mơctiªu: - §äc diƠn c¶m bµi v¨n thĨ hiƯn ®ỵc c¶m xóc vỊ t×nh b¹n , t×nh h÷u nghÞ cđa ngêi kĨ chun víi chuyªn gia níc b¹n - HiĨu néi dung : T×nh h÷u nghÞ cđa chuyªn gia níc b¹n víi c«ng nh©n ViƯt Nam.(Tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1,2,3) II/§å dïng d¹y häc: B¶ng phơ viÕt s½n ®o¹n kÞch cÇn HD häc sinh lun ®äc diƠn c¶m III / C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ®äc thc lßng bµi : Bµi ca vỊ tr¸i ®Êt - nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( quan s¸t tranh ) * H§1: Lun ®äc: + GVHD ®äc: §äc lu lo¸t toµn bµi víi giäng nhĐ nhµng ®»m th¾m vµ thĨ hiƯn ®óng giäng cđa tõng nh©n vËt + §o¹n 1: tõ ®Çu ®Õn ªm dÞu + §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn th©n mËt + §o¹n : TiÕp theo ®Õn m¸y xóc + §o¹n : §o¹n cßn l¹i + §äc ®o¹n: ( HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lỵt ) - GV híng dÉn ®äc tiÕng khã: c«ng trêng, A-lÕch-x©y HS kh¸ giái ®äc, GV sưa lçi giäng ®äc HS (TB-Y) ®äc l¹i - 1HS ®äc chó gi¶i + §äc theo cỈp : ( HS lÇn lỵt ®äc theo cỈp ); HS , GV nhËn xÐt +§äc toµn bµi : HS (K-G: hoai ) ®äc toµn bµi, HS cßn l¹i theo dâi + GV ®äc mÉu toµn bµi * H§2: T×m hiĨu bµi - HS ®äc thÇm ®o¹n 1, ( Tõ ®Çu ®Õn th©n mËt ) tr¶ lêi c©u hái 1,2 SGK ( Hai ngêi gỈp ë mét c«ng trêng x©y dùng Vãc ngêi cao lín, m¸i tãc vµng ãng, th©n h×nh ch¾c kh, ) + Gi¶i nghÜa tõ : Ngo¹i qc ý1: Cc gỈp cđa anh Thđy vµ anh A-lÕch-x©y - HS ®äc ®o¹n 2, cßn lai tr¶ lêi c©u hái SGK ( Yªu cÇu HS kĨ l¹i diƠn biÕn cđa cc gỈp vµ t×nh c¶m th©n thiÕt gi÷a hä.) + Gi¶i nghÜa tõ: Bng l¸i - HS (K,G) rót ý chÝnh, HS (TB,Y) nh¾c l¹i ý2: DiƠn biÕn cc gỈp cđa anh Thđy vµ anh A-lÕch-x©y vµ t×nh c¶m th©n thiÕt gi÷a hai ngêi + Néi dung cđa bµi nãi lªn ®iỊu g×? HS (K,G) rót ND Néi dung : ( Nh mơc ) * H§3: Híng dÉn ®äc diƠn c¶m - GV treo b¶ng phơ ghi ®o¹n híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m Chó ý ®äc lêi cđa A-lÕchx©y víi giäng niỊm në, hå hëi - GV tỉ chøc cho HS ®äc ph©n vai ®o¹n - Tỉ chøc cho HS thi ®äc tríc líp 3/Cđng cè- DỈn dß: 5phót - Cho HS (K,G) nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt 21 To¸n ¤n tËp: b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi I/Mơc tiªu: Gióp HS: - BiÕt tªn gäi , kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi th«ng dơng - BiÕt chun ®ỉi c¸c sè ®o ®é dµi vµ gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸c sè ®o ®é dµi II/§å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ kỴ s½n bµi tËp III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 20 , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.Cđng cè b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o - Yªu cÇu mét HS ®äc ®Ị - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n,1HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng - HS (K) nh¾c l¹i vỊ quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi KL: Cđng cè b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o + Bµi tËp2ac: SGK.Cđng cè vỊ c¸ch chun ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi - HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 2HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè chun ®ỉi tõ c¸c ®¬n vÞ lín c¸c ®¬n vÞ bÐ h¬n liỊn kỊ vµ ngỵc l¹i + Bµi tËp3: SGK.KÜ n¨ng chun ®ỉi c¸c sè ®o - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm bµi c¸ nh©n, HS ( TB,K) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt , chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè chun ®ỉi tõ c¸c sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o sang c¸c sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o vµ ngỵc l¹i + Bµi tËp4: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, HS (K,G) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o ®é dµi * H§2: Cđng cè - dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp LÞch sư Phan Béi Ch©u vµ phong trµo ®«ng du I/Mơc tiªu: HS biÕt: - Phan Béi Ch©u lµ nhµ yªu níc tiªu biĨu ë ViƯt Nam ®Çu thÕ kØ xx.(Giíi thiƯu ®«i nÐt vỊ cc ®êi , ho¹t ®éng cđa Phan Béi Ch©u): +Phan Béi Ch©u sinh n¨m 1867 mét gia ®×nh nhµ nho nghÌo thc tØnh NghƯ An Phan Béi Ch©u lín lªn ®Êt níc bÞ thùc d©n Ph¸p ®« hé, «ng day døt lo t×m ®êng gi¶i phãng d©n téc +Tõ n¨m 1905-1908 «ng vËn ®éng niªn ViƯt Nam sang NhËt häc ®Ĩ trë vỊ ®¸nh Ph¸p cøu níc §©y lµ phong trµo §«ng du II/§å dïng d¹y häc: GV: B¶n ®å thÕ giíi, t liƯu vỊ Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu bµi häc tiÕt tríc : X· héi ViƯt Nam ci thÕ kØ 19 ®Çu thÕ kØ 20 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi: * H§1: TiĨu sư Phan Béi Ch©u - HS lµm viƯc c¸ nh©n, ®äc SGK tr¶ lêi miƯng vỊ tiĨu sư cđa Phan Béi Ch©u - GV vµ HS nhËn xÐt chèt ý ®óng * H§2: S¬ lỵc vỊ phong trµo §«ng Du - HS ®äc SGK th¶o ln nhãm ®«i tr¶ c¸c c©u hái sau: + Phong trµo §«ng Du diƠn vµo thêi gian nÇo? Ai lµ ngêi l·nh ®¹o? mơc ®Ých cđa phong trµo lµ g×? + Nh©n d©n níc, ®Ỉc biƯt lµ c¸c niªn yªu níc ®· hëng øng phong trµo §«ng Du nh thÕ nµo? + KÕt qu¶ cđa phong trµo §«ng Du vµ ý nghÜa cđa phong trµo nµy lµ g×? - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng - Gäi 2,3 HS (K) tr¶ lêi: +T¹i ®iỊu kiƯn khã kh¨n thiÕu thèn, nhãm niªn ViƯt Nam vÉn h¨ng say häc tËp? + T¹i chÝnh phđ NhËt trơc xt Phan Béi Ch©u vµ nh÷ng ngêi du häc? GV: Phong trµo §«ng Du thÊt b¹i lµ thùc d©n Ph¸p cÊu kÕt kh«ng ph©n biƯt mµu da chóng s½n sµng cÊu kÕt víi ®Ĩ ¸p bøc d©n téc ta 3/Cđng cè dỈn dß: 5phót - HS (K,G) nh¾c l¹i néi dung bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy 17 th¸ng n¨m 2017 tiÕt 22 ChÝnh t¶ nghe- viÕt Mét chuyªn gia m¸y xóc I/Mơc tiªu: - ViÕt ®óng bµi chÝnh t¶ , biÕt tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n - T×m ®ỵc c¸c tiÕng cã chøa u« , ua bµi v¨n vµ n¾m ®ỵc c¸ch ®¸nh dÊu thanh: c¸c tiÕng cã u« , ua(BT2) ; t×m ®ỵc tiÕng thÝch hỵp cã chøa u« hc ua ®Ĩ ®iỊn vµo sè c©u thµnh ng÷ ë BT3 II/§å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ kỴ s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn III/C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh viÕt c¸c tiÕng : tiÕn , biĨn , b×a , mÝa theo m« h×nh cÊu t¹o vÇn - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Híng dÉn HS nghe- viÕt a/T×m hiĨu néi dung ®o¹n viÕt: - Gäi HS (K) ®äc ®o¹n viÕt + Hai ngêi gỈp t¹i ®©u? ( Trªn c«ng trêng x©y dùng ) b/Híng dÉn viÕt tõ khã - Yªu cÇu HS (K-G) nªu c¸c tõ khã viÕt : khung cưa, bng m¸y, tham quan, ngo¹i qc, chÊt ph¸c - Yªu cÇu HS viÕt , ®äc c¸c tõ khã c/ViÕt chÝnh t¶: HS viÕt theo lêi ®äc cđa GV (HS ®ỉi vë so¸t lçi cho nhau) d/Thu, chÊm bµi: 10 bµi * H§2: Lun tËp + Bµi tËp 2: SGK - HS ®äc yªu cÇu BT C¶ líp theo dâi SGK - HS lµm bµi c¸ nh©n viÕt vµo vë nh÷ng tiÕng chøa ua/u«; HS lªn b¶ng viÕt, nªu nhËn xÐt vỊ c¸ch ®¸nh dÊu - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi lµm cđa HS - GV kÕt ln: C¸ch ®¸nh dÊu thanh.( Nh Sgk ) + Bµi tËp3: SGK - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp - HS th¶o ln nhãm ®«i tr¶ lêi miƯng tríc líp - GV gióp HS t×m hiĨu nghÜa cđa c¸c thµnh ng÷: Mu«n ngêi nh mét: ý nãi ®oµn kÕt mét lßng ChËm nh rïa: qu¸ chËm ch¹p * H§3: Cđng cè, dỈn dß: 5phót - 1HS nh¾c l¹i qui t¾c ®¸nh dÊu ë c¸c tiÕng chøa c¸c nguyªn ©m ®«i ua/u« - To¸n ¤n tËp: b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lỵng I/Mơc tiªu: Gióp HS : - BiÕt tªn gäi , kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o khèi lỵng th«ng dơng - BiÕt chun ®ỉi c¸c sè ®o ®é dµi vµ gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸c sè ®o khèi lỵng II/ §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ ghi s½n bµi tËp 1a III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp 2b vµ bµi tËp tiÕt 21 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.KÜ n¨ng chun ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o - Yªu cÇu 1HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Gióp HS nh¾c l¹i quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o khèi lỵng + Bµi tËp2: SGK.KÜ n¨ng chun ®ỉi ®¬n vÞ lín ®¬n vÞ bÐ - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm c¸ nh©n , HS lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè chun ®ỉi tõ c¸c ®¬n vÞ lín c¸c ®¬n vÞ bÐ vµ ngỵc l¹i, chun ®ỉi tõ c¸c sè ®o cã tªn ®¬n vÞ sang c¸c sè ®o cã tªn ®¬n vÞ ®o vµ ngỵc l¹i + Bµi tËp3: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS trao ®ỉi nhãm ®«i lµm bµi, HS (G, K) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè chun ®ỉi tõng cỈp vỊ cïng ®¬n vÞ ®o råi so s¸nh + Bµi tËp 4: SGK.KÜ n¨ng gi¶i to¸n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lỵng - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm theo nhãm ®«i, 1HS (K) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè vỊ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lỵng * H§2: Cđng cè - DỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp Lun tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Hßa b×nh I/Mơc tiªu: - HiĨu nghÜa cđa tõ hoµ b×nh (BT1); t×m ®ỵc tõ ®ång nghÜa víi tõ hoµ b×nh(BT2) - ViÕt ®ỵc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh b×nh cđa mét miỊn quª hc thµnh phè(BT3) II/§å dïng d¹y häc: GV: - tê phiÕu viÕt néi dung bµi tËp 1, 2SGK - Tõ ®iĨn häc sinh III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu l¹i kÕt qu¶ bµi tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi: * H§1: Lun tËp + Bµi tËp 1: SGK - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp vµ trao ®ỉi nhãm ®«i ®Ĩ lµm vµ tr×nh bµy miƯng tríc líp - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch - HS, GV nhËn xÐt KL: ýb ( tr¹ng th¸i kh«ng cã chiÕn tranh); ýa vµ ýc kh«ng ®óng v×: + Tr¹ng th¸i th¶n: kh«ng biĨu lé xóc ®éng §©y lµ tõ chØ tr¹ng th¸i tinh thÇn cđa ngêi, kh«nh dïng ®Ĩ nãi vỊ t×nh h×nh ®Êt níc trªn thÕ giíi + Tr¹ng th¸i hiỊn hßa, yªn ¶: yªn ¶ lµ tr¹ng th¸i cđa c¶nh vËt; hiỊn hßa lµ tr¹ng th¸i cđa c¶nh vËt hc tÝnh nÕt cđa ngêi + Bµi tËp 2: SGK - 1HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm viƯc theo nhãm - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - GV nhËn xÐt vµ gióp HS hiĨu nghÜa c¸c tõ: th¶n, th¸i b×nh KL: C¸c tõ ®ång nghÜa víi hßa b×nh: B×nh yªn, b×nh, th¸i b×nh + Bµi tËp 3: SGK - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n råi tr×nh bµy miƯng tríc líp - GV vµ HS nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè c¸ch sư dơng tõ ®Ỉt c©u * H§2: Cđng cè, dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - Yªu cÇu HS vỊ nhµ häc bµi vµ chn bÞ bµi sau Khoa häc Thùc hµnh: nãi “kh«ng!” ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiƯn TÝch hỵp GD kÜ n¨ng sèng) I/Mơc tiªu: HS cã kh¶ n¨ng: - Nªu ®ỵc mét sè t¸c h¹i cđa ma t , thc l¸ , rỵu bia - Tõ chèi sư dơng rỵu bia , thc l¸, ma t -GD kh¶ n¨ng t×m kiÕm sù giđp ®ì II/ §å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái ci bµi häc tiÕt tríc , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh sư lÝ th«ng tin + Mơc tiªu: HS lËp ®ỵc b¶ng t¸c h¹i cđa rỵu, bia, thc l¸, ma tóy + C¸ch tiÕn hµnh: - HS lµm viƯc c¸ nh©n, ®äc c¸c th«ng tin SGK vµ hoµn thµnh b¶n sau: T¸c h¹i cđa thc l¸ T¸c h¹i cđa rỵu, bia §èi víi ngêi sư dơng §èi víi ngêi xung quanh T¸c h¹i cđa ma tóy - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ xung - HS ®äc phÇn b¹n cÇn biÕt trang 21-SGK * H§2: Trß ch¬i “Bèc th¨m tr¶ lêi c©u hái” + Mơc tiªu: Cđng cè cho HS nh÷ng hiĨu biÐt vỊ t¸c h¹i cđa thc l¸, rỵu, bia, ma tóy + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia líp thµnh nhãm; phỉ biÕn c¸ch ch¬i, lt ch¬i: Mçi nhãm cư b¹n vµo ban gi¸m kh¶o, 3-5 b¹n ch¬i mét chđ ®Ị, sau ®ã l¹i cư 3-5 b¹n kh¸c lªn ch¬i chđ ®Ị tiÕp theo C¸c b¹n cßn l¹i lµ quan s¸t viªn - GV ph¸t ®¸p ¸n cho ban gi¸m kh¶o vµ thèng nhÊt c¸ch cho ®iĨm - C¸c nhãm bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái nh SGV - HS vµ GV nhËn xÐt rót bµi häc 3/Cđng cè, dỈn dß: 5phót - HS nh¾c l néi dung bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy 18th¸ng n¨m 2017 TËp ®äc £- mi- li, I/Mơctiªu: - §äc ®óng tªn níc ngoµi bµi ; ®äc diƠn c¶m ®ỵc bµi th¬ - HiĨu ý nghÜa : Ca ngỵi hµnh ®éng dòng c¶m cđa mét c«ng d©n MÜ tù thiªu ®Ĩ ph¶n ®èi cc chiÕn tranh x©m lỵc ViƯt Nam.(Tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1,2,3,4; thc khỉ th¬ bµi) II/ §å dïng d¹y häc: - Tranh minh häa bµi bµi ®äc SGK - B¶ng phơ viÕt s½n khỉ th¬ 3,4 III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chđ u: 1/Bµi cò : 5phót Häc sinh ®äc bµi : Mét chuyªn gia m¸y xóc , nªu néi dung bµi ,nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi :HD häc sinh quan s¸t tranh SGK * H§1: Lun ®äc + GVHD ®äc: §äc lu lo¸t toµn bµi vµ thĨ hiƯn ®óng giäng cđa tõng nh©n vËt - HS ®äc nh÷ng dßng nãi vỊ xt xø bµi th¬ vµ toµn bµi th¬ + §äc ®o¹n: ( HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lỵt ) - GV híng dÉn ®äc tiÕng khã: £- mi-li, Mo-ri-x¬n, Gi«n- x¬n, P«- t«- m¸c, Oa- sinht¬n HS kh¸ giái ®äc, GV sưa lçi giäng ®äc HS (TB-Y) ®äc l¹i - 1HS ®äc chó gi¶i + §äc theo cỈp : ( HS lÇn lỵt ®äc theo cỈp ); HS , GV nhËn xÐt +§äc toµn bµi : HS (K-G) ®äc toµn bµi, HS cßn l¹i theo dâi + GV ®äc mÉu bµi toµn bµi * H§2: T×m hiĨu bµi 10 - Khỉ 1: HS ®äc diƠn c¶m khỉ ®Ĩ thĨ hiƯn t©m tr¹ng cđa chó Mo-ri-x¬n vµ em bÐ £mi-li + Gi¶i nghÜa tõ: LÇu Ngò Gi¸c - HS vµ GV nhËn xÐt ý1: T©m tr¹ng cđa hai cha - HS ®äc khỉ th¬ tr¶ lêi c©u hái SGK ( V× ®ã lµ cc chiÕn tranh phi nghÜa- kh«ng "nh©n danh ai"- vµ v« nh©n ®¹o ) + Gi¶i nghÜa tõ : Gi«n-x¬n ý2: Nguyªn nh©n Mo-ri-x¬n lªn ¸n cc chiÕn tranh x©m lỵc cđa ®Õ qc MÜ - HS ®äc khỉ th¬ tr¶ lêi c©u hái Sgk ( Chó nãi trêi s¾p tèi, kh«ng bÕ £-mi-li vỊ ®ỵc Chó dỈn con: Khi mĐ ®Õn ®õng bn) + Gi¶i nghÜa tõ: Nh©n danh ý3: Lêi tõ biƯt cđa chó Mo-ri-x¬n víi - HS ®äc khỉ th¬ cßn l¹i tr¶ lêi c©u hái Sgk ( Chó Mo-ri-x¬n ®· tù thiªu ®Ĩ ®ßi hoµ b×nh cho nh©n d©n ViƯt Nam Hµnh ®éng cao ®Đp, ®¸ng kh©m phơc ) + Gi¶i nghÜa tõ: Oa-sinh-t¬n, linh hån ý4: Hµnh ®éng cđa chó Mo-ri-x¬n + Néi dung bµi nµy nãi lªn ®iỊu g×? HS (K,G: Tan rót ND, HS (TB,Y) nh¾c l¹i Néi dung : ( Nh mơc ) * H§3: §äc diƠn c¶m vµ HTL - GV híng dÉn c¸ch ®äc diƠn c¶m - HS ®äc diƠn c¶m khỉ th¬ - GV treo b¶ng phơ ®· ghi s½n khỉ th¬ 3,4 híng dÉn HS HTL - HS thi ®äc diƠn c¶m; ®äc thc lßng c¸c khỉ th¬ 3,4 3/Cđng cè, dỈn dß: 5phót - HS (K,G) nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau tiÕt 23 To¸n Lun tËp I/Mơc tiªu: Gióp HS: - BiÕt tÝnh diƯn tÝch mét h×nh quy vỊ tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt , h×nh vu«ng - BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n víi c¸c sè ®o ®é dµi , khèi lỵng II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chđ u: 1/Bµi cò:5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 22 , gv kiĨm tra bµi tËp ë nhµ cđa hs , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp 1: SGK.KÜ n¨ng gi¶i to¸n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lỵng 11 - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS th¶o ln nhãm ®«i lµm bµi, 2HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè vỊ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lỵng + Bµi tËp 2: SGK(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n, 2HS (G,K) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng: §ỉi 120 kg = 120 000g VËy ®µ §iĨu nỈng gÊp chim s©u sè lÇn lµ: 120 000 : 60 = 2000(lÇn) §¸p sè: 2000 lÇn KL: Cđng cè vỊ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi lỵng + Bµi tËp 3: SGK.Cđng cè kÜ n¨ng gi¶i to¸n - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, 1HS (K) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: Cđng cè vỊ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o ®é dµi + Bµi tËp 4: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái lµm ë líp nÕu cßn thêi gian) - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, HS (G) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: Cđng cè vỊ vÏ h×nh ch÷ nhËt theo ®iỊu kiƯn cho tríc * H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT ë vë BT KĨ chun KĨ chun ®· nghe, ®· ®äc I/ Mơc tiªu: - KĨ l¹i ®ỵc c©u chun ®· nghe , ®· ®äc ca ngỵi hoµ b×nh , chèng chiÕn tranh; biÕt trao ®ỉi vỊ néi dung , ý nghÜa c©u chun II/§å dïng d¹y häc: GV, HS : S¸ch, b¸o, trun ng¾n víi chđ ®iĨm Hßa b×nh III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh kĨ l¹i c©u chun : TiÕng vÜ cÇm ë MÜ Lai , nªu ý nghÜa c©u chun , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Híng dÉn HS kĨ chun a/Híng dÉn HS hiĨu ®Ị - HS ®äc ®Ị bµi 12 - GV híng dÉn HS ph©n tÝch ®Ị vµ g¹ch ch©n nh÷ng tõ quan träng ®Ị bµi - HS ®äc phÇn gỵi ý - Yªu cÇu HS giíi thiƯu mét sè c©u chun m×nh sÏ kĨ b/HS thùc hµnh kĨ chun vµ trao ®ỉi vỊ néi dung c©u chun - Tỉ chøc cho HS kĨ chun theo nhãm - Trao ®ỉi vỊ néi dung, ý nghÜa trun - Tỉ chøc cho HS thi kĨ chun tríc líp - HS cïng GV nhËn xÐt, khen ngỵi nh÷ng HS kĨ tèt * H§4: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau KÜ THT Bµi Mét sè dơng nÊu ¨n vµ ¨n ng gia ®×nh I- Mơc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt ®Ỉc ®iĨm, c¸ch sư dơng, b¶o qu¶n mét sè dơng nÊu ¨n vµ ¨n ng th«ng thêng gia ®×nh - Cã ý thøc b¶o qu¶n, gi÷ g×n vƯ sinh, an toµn qu¸ tr×nh sư dơng dơng ®un, nÊu, ¨n ng II - §å dïng d¹y häc - Mét sè dơng ®un, nÊu, ¨n ng thêng dïng gia ®×nh (nÕu cã) - Tranh mét sè dơng nÊu ¨n vµ ¨n ng III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Giíi thiƯu bµi Ho¹t ®éng 1(10phót) X¸c ®Þnh c¸c dơng ®un, nÊu, ¨n ng th«ng thêng gia ®×nh - HS kĨ tªn c¸c dơng cu thêng dïng ®Ĩ ®un, nÊu, ¨n ng gia ®×nh GV ghi tªn c¸c dơng ®un, nÊu lªn b¶ng theo tõng nhãm (theo SGK) - NhËn xÐt vµ nh¾c l¹i tªn c¸c dơng ®un, nÊu, ¨n ng gia ®×nh Ho¹t ®éng 2(10phót) T×m hiĨu ®Ỉc ®iĨm, c¸ch sư dơng, b¶o qu¶n mét sè dơng ®un, nÊu, ¨n ng gia ®×nh - GV nªu c¸ch thøc thùc hiƯn ho¹t ®éng 2: HS th¶o ln nhãm vỊ ®Ỉc ®iĨm, c¸ch sư dơng,b¶o qu¶n mét sè dơng ®un, nÊu, ¨n ng gia ®×nh - Nªu nhiƯm vơ th¶o ln nhãm GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS th¶o ln Tªn c¸c dơng T¸c Sư dơng, b¶o Lo¹i dơng cơ cïng lo¹i dơng qu¶n BÕp ®un Dơng nÊu ¨n 13 Dơng dïng ®Ĩ bµy thøc ¨n vµ ¨n ng Dơng c¾t, th¸i thùc phÈm C¸c dơng kh¸c - Híng dÉn HS c¸ch ghi kÕt qu¶ th¶o ln nhãm vµo c¸c « phiÕu GV gỵi ý: ngoµi tªn c¸c dơng ®· nªu s¸ch, c¸c em cã thĨ bỉ sung thªm c¸c dơng kh¸c mµ c¸c em biÕt hc gia ®×nh c¸c em ®ang sư dơng vµo b¶ng trªn - Híng dÉn HS c¸ch t×m th«ng tin ®Ĩ hoµn thµnh phiÕu häc tËp: §äc néi dung, quan s¸t c¸c h×nh SGK, nhí l¹i nh÷ng dơng gia ®×nh thêng dơng nÊu ¨n, … - Chia nhãm, nªu Thêi gian ho¹t ®éng nhãm (15phót) vµ tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng th¶o ln nhãm - C¸c nhãm th¶o ln vµ ghi chÐp tãm t¾t kÕt qu¶ th¶o ln cđa nhãm vµo giÊy hc b¶ng cã kÝch thíc t¬ng ®¬ng khỉ A3 - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o ln GV vµ c¸c HS kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - GV sư dơng tranh minh ho¹ ®Ĩ kÕt ln tõng néidung theo SGK Ho¹t ®éng 3(10phót) §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp - GV sư dơng c©u hái ë ci bµi (SGK)®Ĩ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS VÝ dơ: Em h·y nèi cơm tõ cét A víi cơm tõ cét B cho ®óng t¸c dơng cđa mçi dơng sau: A B BÕp ®un cã t¸c dơng lµm s¹ch, lµm nhá vµ t¹o h×nh thùc phÈm tríc chÕ biÕn Dơng nÊu dïng ®Ĩ gióp cho viƯc ¨n ng thn lỵi, hỵp vƯ sinh Dơng dïng ®Ĩ bµy thøc ¨n vµ cung cÊp nhiƯt ®Ĩ lµm chÝn l¬ng ¨n ng cã t¸c dơng thùc, thùc phÈm Dơng c¾t, th¸i thùc phÈm cã nÊu chÝn vµ chÕ biÕn thùc phÈm t¸c dơng chđ u - GV nªu ®¸p ¸n cđa bµi tËp HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ lµm bµi tËp víi ®¸p ¸n ®Ĩ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa m×nh - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS IV – NhËn xÐt – dỈn dß(5phót) - GV nhËn xÐt tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cđa HS Khen ngỵi nh÷ng c¸ nh©n hc nhãm cã ý thøc häc tËp tèt, nh¾c nhë nh÷ng c¸ nh©n, nhãm thùc hiƯn cha tèt nhiƯm vơ häc tËp - DỈn dß HS su tÇm tranh ¶nh vỊ c¸c thùc phÈm thêng ®ỵc dïng nÊu ¨n ®Ĩ häc bµi “Chn bÞ nÊu ¨n” vµ t×m hiĨu c¸ch thùc hiƯn mét sè c«ng viƯc chn bÞ tríc nÊu ¨n ë gia ®×nh §Þa lÝ Vïng biĨn níc ta (TÝch hỵp BVMT: Bé phËn) 14 I/Mơc tiªu: HS: - Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vµ vai trß cđa vïng biĨn níc ta : + Vïng biĨn ViƯt Nam lµ mét bé phËn cđa BiĨn §«ng + ë vïng biĨn ViƯt Nam , npíc kh«ng bao giê ®ãng b¨ng + BiĨn cã vai trß ®iỊu hoµ khÝ hËu , lµ ®êng giao th«ng quan träng vµ cung cÊp ngn tµi nguyªn to lín - ChØ ®ỵc mét sè ®iĨm du lÞch , nghØ m¸t ven biĨn nỉi tiÕng : H¹ Long , Nha Trang , Vòng Tµu , trªn b¶n ®å (lỵc ®å) - NhËn biÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ m«i trêng , tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ viƯc khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cđa ViƯt Nam Qua ®ã GD häc sinh ý thøc b¶o vƯ vµ gi÷ g×n m«i trêng II/ §å dïng d¹y häc: GV: B¶n ®å ViƯt Nam khu vùc §«ng Nam ¸; C¸c h×nh minh häa SGK; B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam; Tranh ¶nh vỊ nh÷ng n¬i du lÞch vµ b·i t¾m biĨn III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu phÇn bµi häc h«m tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Vïng biĨn níc ta - HS quan s¸t lỵc ®å SGK nªu tªn, nªu c«ng dơng cđa lỵc ®å - GV chØ vïng biĨn cđa ViƯt Nam trªn biĨn ®«ng vµ nªu: Níc ta cã vïng biĨn réng, biĨn cđa níc ta lµ mét bé phËn cđa biĨn ®«ng - GV yªu cÇu HS quan s¸t lỵc ®å tr¶ lêi miƯng c©u hái sau: BiĨn ®«ng bao bäc ë nh÷ng phÝa nµo cđa phÇn ®Êt liỊn ViƯt Nam? - GV yªu cÇu HS chØ vïng biĨn ViƯt Nam trªn b¶n ®å KL: Vïng biĨn níc ta lµ mét bé phËn cđa biĨn ®«ng * H§2: §Ỉc ®iĨm cđa vïng biĨn níc ta - HS ®äc SGK vµ trao ®ỉi theo cỈp ®Ĩ tr¶ lêi miƯng c¸c c©u hái sau: + T×m nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa biĨn ViƯt Nam + Mçi ®Ỉc ®iĨm trªn cã t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn ®êi sèng vµ s¶n xt cđa nh©n d©n ta? - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng * H§3: Vai trß cđa biĨn - HS th¶o ln theo nhãm tr¶ lêi c©u hái sau: Nªu vai trß cđa biĨn ®èi víi khÝ hËu, ®èi víi ®êi sèng s¶n xt cđa nh©n d©n ta - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: BiĨn ®iỊu hßa khÝ hËu, lµ ngn tµi nguyªn vµ giao th«ng quan träng Ven biĨn cã nhiỊu n¬i du lÞch vµ nghØ m¸t 3/Cđng cè dỈn dß: 5phót -Liªn hƯ:Mäi ngêi cÇn cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vƯ m«i trêng biĨn -Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ĩ m«i trêng biĨn ngµy cµng s¹ch? - HS nh¾c l¹i néi dung bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau 15 Thø ngµy 19 th¸ng n¨m 2017 tiÕt 24 To¸n §Ị-ca-mÐt vu«ng HÐc-t«-mÐt vu«ng I/Mơc tiªu: Gióp HS: - BiÕt tªn gäi , kÝ hiƯu vµ quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch: ®Ị- ca -mÐt vu«ng;hÐc- t« mÐt vu«ng - BiÕt ®äc , viÕt c¸c sè ®o diƯn tÝch theo ®¬n vÞ ®Ị -ca mÐt vu«ng , hÐc- t« - mÐt vu«ng - BiÕt mèi quan hƯ gi÷a ®Ị-ca-mÐt vu«ng víi mÐt vu«ng; ®Ị-ca-mÐt vu«ng víi hÐc-t«mÐt vu«ng - BiÕt chun ®ỉi sè ®o diƯn tÝch (trêng hỵp ®¬n gi¶n) II/§å dïng d¹y häc: GV: H×nh vÏ biĨu diƠn h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1dam, 1hm (thu nhá) III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp vµ bµi tËp tiÕt 23, nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®Ị-ca-mÐt vu«ng a/H×nh thµnh biĨu tỵng vỊ ®Ị-ca-mÐt vu«ng - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc - GV hái ®Ĩ HS nhí vµ nh¾c l¹i: “ Kh¸i niƯm mÐt vu«ng vµ ki-l«-mÐt vu«ng" råi híng dÉn HS dùa vµo ®ã ®Ĩ tù nªu ®ỵc: “§Ị-ca-mÐt vu«ng lµ diƯn tÝch cđa h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1dam” - HS tù nªu c¸ch ®äc vµ viÕt kÝ hiƯu ®Ị-ca-mÐt vu«ng(dam) + Mèi quan hƯ gi÷a ®Ị-ca-mÐt vu«ng vµ mÐt vu«ng - GV híng dÉn HS ®ỉi c¹nh h×nh vu«ng dam = 10 m råi chia mçi c¹nh cđa h×nh vu«ng thµnh 10 phÇn b»ng Nèi c¸c ®iĨm chia ®Ĩ t¹o thµnh c¸c h×nh vu«ng nhá cã c¹nh 1m, nªu nhËn xÐt: 1dam2 = 100 m2 * H§2: Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch hÐc-t«-mÐt vu«ng (Thùc hiƯn t¬ng tù nh H§1) * H§3: Thùc hµnh + Bµi tËp 1: SGK.KÜ n¨ng ®äc sè ®o diƯn tÝch - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n vµ tr¶ lêi miƯng tríc líp - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn lun c¸ch ®äc sè ®o diƯn tÝch víi ®¬n vÞ ®Ị-ca-mÐt vu«ng, hÐc-t«-mÐt vu«ng + Bµi tËp 2: SGK.KÜ n¨ng viÕt sè ®o diƯn tÝch - HS lµm viƯc c¸ nh©n, 1HS (TB) lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Lun viÕt sè ®o diƯn tÝch víi ®¬n vÞ ®Ị-ca-mÐt vu«ng, hÐc-t«-mÐt vu«ng + Bµi tËp 3: SGK.KÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch 16 - HS lµm bµi c¸ nhan, 3HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn cho HS kÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o + Bµi tËp 4: SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n, 3HS (G,K) lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: RÌn cho HS biÕt c¸ch viÕt sè ®o diƯn tÝch cã ®¬n vÞ thµnh sè ®o diƯn tÝch díi d¹ng hçn sè cã mét ®¬n vÞ 3/Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT ë vë BT TËp lµm v¨n Lun tËp lµm b¸o c¸o thèng kª I/Mơc tiªu: -BiÕt thèng kª theo hµng (BT1)vµ thèng kª b»ng c¸ch lËp b¶ng (BT2) ®Ĩ tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iĨm häc tËp th¸ng cđa tõng thµnh viªn vµ cđa c¶ tỉ II/§å dïng d¹y häc: GV: Mét tê phiÕu ®· kƠ b¶ng thèng kª, bót d¹ ®đ cho c¸c tỉ lµm bµi tËp III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu cÊu t¹o cđa bµi v¨n t¶ c¶nh - nhËn xÐt bỉ sung 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Lun tËp + Bµi tËp1: SGK - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - GV cung cÊp ®iĨm cđa tõng HS th¸ng theo sỉ ®iĨm - HS lµm viƯc c¸ nh©n sau ®ã tr×nh bµy miƯng tríc líp - GV kÕt ln vµ nªu vÝ dơ: §©y lµ thèng kª ®¬n gi¶n nªn kh«ng cÇn lËp b¶ng thèng kª mµ chØ cÇn tr×nh bµy theo hµng VÝ dơ: §iĨm th¸ng 10 cđa Ngun ThÞ LƯ tỉ 1: +Sè ®iĨm díi 5: + Sè ®iĨm 5-6: + Sè ®iĨm 7-8: + Sè ®iĨm 9-10: + Bµi tËp2: SGK - Mét HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp GV lu ý HS: 17 Trao ®ỉi b¶ng thèng kª kÕt qu¶ häc tËp mµ mçi HS võa lµm ë bµi tËp ®Ĩ thu thËp ®đ sè liƯu vỊ tõng thµnh viªn tỉ KỴ b¶ng thèng kª cã ®đ cét däc (ghi ®iĨm sè nh ph©n lo¹i ë bµi tËp 1) vµ dßng ngang (ghi hä tªn tõng HS) - HS trao ®ỉi nhãm ®«i lµm bµi, HS (K,G) lµm vµo giÊy khỉ to GV ph¸t - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS lµm bµi trªn giÊy khỉ to d¸n bµi lªn b¶ng líp, tr×nh bµy kÕt qu¶ - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt,bỉ sung * H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - Khoa häc Thùc hµnh: Nãi “kh«ng!”®èi víi c¸c chÊt g©y nghiƯn I/Mơc tiªu: HS cã kh¶ n¨ng: - Nªu ®ỵc mét sè t¸c h¹i cđa ma t , thc l¸ , rỵu bia - Tõ chèi sư dơng thc l¸ , rỵu bia , ma t II/§å dïng d¹y häc: III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái ci bµi tiÕt tríc , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi * H§3: Trß ch¬i “ chiÕc ghÕ nguy hiĨm” + Mơc tiªu: HS nhËn ra: NhiỊu biÕt ch¾c hµnh vi nµo ®ã sÏ g©y nguy hiĨm cho b¶n th©n hc ngêi kh¸c mµ cã ngêi vÉn lµm Tõ ®ã, HS cã ý thøc tr¸nh xa nguy hiĨm + C¸ch tiÕn hµnh: - GV phỉ biÕn c¸ch ch¬i, lt ch¬i - HS tiÕn hµnh ch¬i - Sau HS vµo chç ngåi cđa m×nh líp, GV nªu c©u hái th¶o ln: + Em c¶m thÊy thÕ nµo ®i qua chiÕc ghÕ? + T¹i ®i qua chiÕc ghÕ, mét sè b¹n ®i chËm l¹i vµ rÊt thËn träng ®Ĩ kh«ng ch¹m vµo ghÕ? + T¹i cã ngêi biÕt lµ chiÕc ghÕ rÊt nguy hiĨm mµ vÉn ®Èy b¹n, lµm cho b¹n ch¹m vµo ghÕ? + T¹i bÞ x« ®Èy, cã b¹n cè g¾ng tr¸nh ®Ĩ kh«ng ng· vµo ghÕ? + T¹i cã ngêi l¹i tù m×ng ch¹m tay vµo ghÕ? KL: §a sè mäi ngêi ®Ịu thËn träng vµ mong mn tr¸nh xa nguy hiĨm * H§4: §ãng vai +Mơc tiªu: HS biÕt thùc hiƯn ®ỵc kÜ n¨ng tõ chèi, kh«ng sư dơng c¸c chÊt g©y nghiƯn +C¸ch tiÕn hµnh: - GV : Khi chóng ta tõ chèi ®ã mét ®iỊu g× c¸c em sÏ nãi g×? - GV ghi tãm t¾t c¸c ý HS nªu råi rót kÕt ln c¸c bíc tõ chèi: + H·y nãi râ r»ng b¹n kh«ng mn lµm viƯc ®ã 18 + NÕu ngêi vÉn rđ rª, h·y gi¶i thÝch c¸c lÝ khiÕn b¹n qut ®Þnh nh vËy + NÕu ngêi vÉn cè t×nh loi kÐo b¹n, tèt nhÊt lµ t×m c¸ch bá ®i khái n¬i ®ã - Chia líp lµm nhãm, ph¸t phiÕu ghi c¸c t×nh hng( nh SGV) cho c¸c nhãm - C¸c nhãm ®äc t×nh hng vµ ph©n c«ng ®ãng vai - Tõng nhãm lªn ®ãng vai theo c¸c t×nh hng phiÕu - HS vµ GV nhËn xÐt KL: Mçi chóng ta ®Ịu cã qun tõ chèi, qun ®ỵc b¶o vƯ vµ tù b¶o vƯ §ång thêi chóng ta còng ph¶i t«n träng nh÷ng qun ®ã cđa ngêi kh¸c Mçi ngêi cã mét c¸ch tõ chèi riªng song c¸i ®Ých cÇn ®¹t ®ỵc lµ nãi “kh«ng!”®èi víi nh÷ng chÊt g©y nghiƯn 3/Cđng cè dỈn dß: 5phót - HS nh¾c l néi dung bµi - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy 20th¸ng 9n¨m 2017 Lun tõ vµ c©u «n tËpTõ ®ång ©m I/Mơc tiªu: - HiĨu thÕ nµo lµ tõ ®ång ©m.(Néi dung ghi nhí) - BiÕt ph©n biƯt nghÜa cđa tõ ®ång ©m(BT1, mơcIII) ; ®Ỉt ®ỵc c©u ®Ĩ ph©n biƯt c¸c tõ ®ång ©m(2 sè tõ ë BT2) - Bíc ®Çu hiĨu t¸c dơng cđa tõ ®ång ©m qua mÉu chun vui vµ c¸c c©u ®è II/®å dïng d¹y häc: GV: Tranh, ¶nh vỊ c¸c sù vËt, hiƯn tỵng, ho¹t ®éng, cã tªn gäi gièng nhau.(nÕu cã) III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp ®· lµm ë tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: NhËn xÐt - HS lµm viƯc c¸ nh©n, tr¶ lêi miƯng c©u hái SGK - HS vµ GV nhËn xÐt - GV chèt l¹i: tõ "c©u" ë hai c©u v¨n trªn ph¸t ©m hoµn toµn gièng (®ång ©m) song nghÜa rÊt kh¸c Nh÷ng tõ nh thÕ dỵc gäi lµ nh÷ng tõ ®ång ©m - C¶ líp ®äc thÇm ghi nhí SGK - 2,3 HS (TB) nh¾c l¹i tríc líp * H§2: Lun tËp + Bµi tËp 1: SGK - HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS trao ®ỉi theo cỈp lµm bµi, tr¶ lêi miƯng tríc líp - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng ph©n biƯt nghÜa cđa nh÷ng tõ ®ång ©m 19 + Bµi tËp 2: SGK - HS ®äc néi dung bµi tËp 2, lµm viƯc c¸ nh©n, HS (TB) lªn b¶ng lµm, c¸c HS kh¸c lÇn lỵt tr¶ lêi miƯng tríc líp - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn kÜ n¨ng dïng tõ ®Ỉt c©u + Bµi tËp 3: SGK - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n vµ tr¶ lêi miƯng tríc líp - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn kÜ n¨ng ph©n biƯt nghÜa cđa tõ ®ång ©m v¨n c¶nh + Bµi tËp 4: SGK - GV nªu yªu cÇu bµi tËp - HS thi gi¶i ®è nhanh - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè vỊ nghÜa cđa c¸c tõ ®ång ©m * H§3: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ häc bµi tiÕt 25 To¸n Mi-li-mÐt vu«ng B¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch I/Mơc tiªu: Gióp HS : - BiÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, ®é lín cđa mi-li-mÐt vu«ng Quan hƯ gi÷a mi-li-mÐt vu«ng vµ x¨ng-ti-mÐt vu«ng - BiÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, thø tù, mèi quan hƯ cđa c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch II/§å dïng d¹y häc: GV: H×nh vÏ biƠu diƠn h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1cm nh phÇn a SGK Mét b¶ng cã kÏ s½n c¸c cét, c¸c dßng nh phÇn b SGK nhng cha viÕt ch÷ vµ sè III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò : 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 24 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch mi-li-mÐt vu«ng - GV nªu gỵ ý ®Ĩ HS nªu nh÷ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc - GV híng dÉn HS dùa vµo nh÷ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc ®Ĩ tù nªu ®ỵc: “mi-li-mÐt vu«ng lµ diƯn tÝch cđa h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1mm” - HS tù nªu c¸ch viÕt kÝ hiƯu mi-li-mÐt vu«ng - GV híng dÉn HS quan s¸t h×nh vÏ biĨu diƠn h×nh vu«ng cã c¹nh 1cm ®ỵc chia thµnh c¸c h×nh vu«ng nhá cã c¹nh 1mm råi tù rót nhËn xÐt: H×nh vu«ng 1cm vu«ng gåm 100 h×nh vu«ng1mm vu«ng - Yªu cÇu 1,2 HS (K,G) rót mèi quan hƯ gi÷a mm vu«ng vµ cm vu«ng: 20 1cm2=100mm2 ; 1mm2 = 1/100 cm2 * H§2: Giíi thiƯu b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch - GV híng dÉn HS hƯ thèng hãa c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc thµnh b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch - GV gióp HS quan s¸t b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch võa lËp, nªu nhËn xÐt: + Mçi ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch gÊp 100 lÇn ®¬n vÞ bÐ h¬n tiÕp liỊn + Mçi ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch =1/ 100 ®¬n vÞ lín h¬n tiÕp liỊn * H§3: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK KÜ n¨ng ®äc viÕt sè ®o diƯn tÝch víi ®¬n vÞ mm vu«ng - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm bµi c¸ nh©n vµ nªu kÕt qu¶ tríc líp - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn lun c¸ch ®äc, viÕt sè ®o diƯn tÝch víi ®¬n vÞ mm vu«ng + Bµi tËp 2a: SGK(cét1).RÌn kÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm bµi c¸ nh©n , 2HS lªn b¶ng lµm GV quan t©m HS (Y) - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn cho HS kÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o + Bµi tËp 3: SGK.Cđng cè kÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o - HS ®äc yªu cÇu bµi - HS lµm theo nhãm ®èi tỵng, HS lªn b¶ng lµm - HS vµ GV nhËn xÐt KL: RÌn cho HS kÜ n¨ng ®ỉi ®¬n vÞ ®o * H§3: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT ë vë BT TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I/Mơc tiªu: - BiÕt rót kinh nghiƯm viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh ( vỊ ý , bè cơc , dïng tõ , ®Ỉt c©u );nhËn biÕt ®ỵc lçi bµi vµ tù sưa ®ỵc lçi II/®å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phơ viÕt s½n c¸c ®Ị bµi vµ mét sè lçi ®iĨn h×nh cÇn ch÷a chung tríc líp III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót GV chÊm b¶ng thèng kª (BT2 tiÕt TLV tríc) - nhËn xÐt 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: NhËn xÐt chung vµ híng dÉn HS ch÷a mét sè lçi ®iĨn h×nh - Nªu nhËn xÐt chung vỊ kÕt qu¶ bµi viÕt cđa c¶ líp - Treo b¶ng phơ híng dÉn HS ch÷a mét sè lçi ®iĨn h×nh theo tr×nh tù sau: 21 + Mét sè HS lªn b¶ng ch÷a lÇn lỵt tõng lçi C¶ líp tù ch÷a trªn giÊy nh¸p + HS c¶ líp trao ®ỉi vỊ bµi ch÷a trªn b¶ng GV ch÷a l¹i cho ®óng * H§2: Tr¶ bµi vµ híng dÉn HS ch÷a bµi - GV tr¶ bµi híng dÉn HS sưa lçi bµi theo tr×nh tù sau: + Sưa lçi bµi + GV ®äc mét sè ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay + ViÕt l¹i mét ®o¹n v¨n bµi lµm råi tr×nh bµy tríc líp * H§3: Cđng cè dỈn dß:5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Sinh hoat líp I §¸nh gi¸ hoat ®«ng tn 5: 1:Häc tËp _ Häc sinh ®I häc chuyªn cÇn Lµm bµi tËp ®Çy ®đ:T©n ,kh¸nh duy,vò ,tho V©n anh, trÇn qnh _ TiÕn bé häc tËp: hoµi ,phµn ,ninh,,quang , truongan nga 2:VƯ sinh :Tỉ thc hiªn tèt II KÕ hoach tn sau: VƯ sinh tỉ 22 MĨ THUẬT TẬP NẶN TẠO DÁNG NẶN CON VẬT QUEN THUỘC (TÝch hỵp BVMT: Liªn hƯ) I.Mục tiêu : - HiĨu h×nh d¸ng , ®Ỉc ®iĨm cđa vËt c¸c ho¹t ®éng - BiÕt c¸ch nỈn vËt -NỈn ®ỵc vËt quen thc theo ý thÝch -Gi¸o dơc häc sinh yªu mÕn c¸c vËt vµ cã ý thøc ch¨m sãc vËt nu«i , phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng s¨n b¾t ®éng vËt tr¸i phÐp II.Chuẩn bò : a.Giáo viên : Một số tranh ảnh vật ,đất nặn đồ dùng cần thiết để nặn b.Học sinh :Tranh ảnh vật Hộp đất nặn III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : Kiểm tra cũ : Kiểm tra chuẩn bò HS Dạy học : Giảng *Hoạt động 1: Quan sát nhận xét :7phót 23 GV cho HS quan sát tranh ảnh mang theo đến lớp ,trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi sau : + Con vật ảnh ? ( Ví dụ : chó ,mèo ,heo ,gà ,sư tử ) + Con vật gồm phận ? ( Đầu ,mình ,chân …) +Nhận xét cự giống khác vật ? ( Giống :Đầu ,mình quan di chuyển ).( Khác : Mỗi vật có hình dáng ,kích thước ,màu sắc lông …) *Hoạt động : Cách nặn GV gợi ý cách nặn :- Nhớ lại hình dáng ,đặc điểm vật Chọn màu đất nặn phù hợp Nhào đất kó Nặn theo cách : Nặn phận ,chi tiết vật ghép lại với Nặn thành khung hình chung tạo dáng vật GV làm mẫu vật đơn giản để HS quan sát làm theo *Hoạt động 3: Thực hành 15phót Cho HS thực hành theo nhóm Mỗi nhóm nặn 1-2 vật với kích thước theo đònh nhóm trưởng *Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá 5phót GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm Khen ngợi nhóm có thực hành tốt Tuyên dương em điều khiển nhóm hoạt động nghiêm túc 3,Củng cố –dặn dò :3phót Về nhà nặn thêm số vật mà em thích Chuẩn bò sưu tầm số hoạ tiết cho sau.Nhận xét tiết học Sinh ho¹t tËp thĨ 24 ... III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh tù liªn hƯ b¶n th©n vỊ tr¸ch nhiƯm cđa m×nh g©y mét viƯc g× ®èi víi ngêi kh¸c? NhËn xÐt 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: T×m hiĨu th«ng... ®äc diƠn c¶m III / C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ®äc thc lßng bµi : Bµi ca vỊ tr¸i ®Êt - nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( quan s¸t tranh ) * H§1: Lun ®äc:... phơ kỴ s½n bµi tËp III/C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: 1/Bµi cò: 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 20 , nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi * H§1: Thùc hµnh + Bµi tËp1: SGK.Cđng cè
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 5 TUẦN 5 năm 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 5 năm 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 5 năm 2017 , Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông, Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay