GIÁO án lớp 5 TUẦN 34 năm học 2017

22 185 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:49

ThĨ dơc(tiÕt 67) I.MỤC TIÊU trß ch¬i " nh¶y « tiÕp søc " vµ "dÉn bãng" - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc c¸c trß ch¬i - BiÕt c¸ch tù tỉ chøc ch¬i nh÷ng trß ch¬i ®¬n gi¶n II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN -Địa điểm:Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện -Phương tiện:GV cán lớp người còi,4 bóng rổ số 5,kẻ sân để tổ chức trò chơi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 1.Phần mở đầu :(6-10phót) -GV nhận lớp,phổ biến nhiệm vụ,u cầu học -Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng dọc chạy theo vòng tròn sân -Đi theo vòng tròn,hít thở sâu -Xoay khớp cổ chân,khớp gối,hơng ,vai,cổ tay -Ơn động tác tay,chân,vặn mình,tồn thân,thăng nhảy thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp 2.Phần bản:(18-22phót) *Kiểm tra HS chưa hồn thành kiểm tra trước -Trò chơi “Nhảy tiếp sức” Đội hình chơi GV sáng tạo tổ chức theo 2-4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị,những HS đến lượt tiến vào vị trí xuất phát thực tư chuẩn bị chờ lệnh bắt đầu trò chơi.GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi,cho 1-2 HS làm mẫu,cho lớp chơi thử 1-2 lần trước chơi thức có sử dụng phương pháp thi đua -GV nêu thêm u cầu sở cách chơi quy định để tạo cố gắng HS -Trò chơi “Dẫn bóng” Đội hình chơi theo sân quy định,phương pháp GV sáng tạo -HS vui chơi,GV quan sát -nhắc nhở 3.Phần kết thúc: (4-6phót) - GV HS hệ thống - Đi thường theo 2-4 hàng dọc sân trường hát *Thực số động tác hồi tĩnh *Trò chơi hồi tĩnh -GV nhận xét đánh giá kết học -Về nhà:Tập đá cầu ném bóng trúng đích =========================== Tn 34 Thø ngµy th¸ng n¨m 2017 §¹o ®øc (tiÕt 34) DANH CHO ĐỊA PHƯƠNG - phßng chèng tƯ n¹n x· héi I Mục tiêu : Học xong HS biết : - HiĨu ®ỵc t×nh h×nh tƯ n¹n x· héi hiƯn - T¸c h¹i cđa c¸c tƯ n¹n x· héi - C¸c biƯn ph¸p phßng chèng tƯ n¹n x· héi II Tài liệu phương tiện - Tranh ảnh, băng hình tƯ n¹n x· héi III Các hoạt động dạy học : *Hoạt động : Tìm hiểu t×nh h×nh tƯ n¹n x· héi hiƯn nay(10phót) - GV yêu cầu HS xem ảnh đọc thông tin thảo luận câu hỏi - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Các nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến GV kết luận : *Hoạt động : T¸c h¹i cđa c¸c tƯ n¹n x· héi.(10phót) - Häc Sinh nªu T¸c h¹i cđa c¸c tƯ n¹n x· héi - HS làm việc cá nhân - Gọi số HS lên trình bày l¹i, lớp theo dõi, bổ sung, - GV kết luận : *Hoạt động : C¸c biƯn ph¸p phßng chèng tƯ n¹n x· héi.(10phót) - GV chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ ch nhóm thảo luận - Từng nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết đánh gÝa kết thảo luận nhóm ý kiến Các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến - GV kết luận : Hoạt động nối tiếp :(5phót) Cho HS tìm hiểu t×nh h×nh tƯ n¹n x· héi nước ta đòa phương em +GV kết luận : - Nhận xét, tiết học TËp ®äc(tiÕt 67) I/ Mơc tiªu: líp häc trªn ®êng 1/ BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n , ®äc ®óng c¸c tªn riªng níc ngoµi 2/ HiĨu néi dung bµi : Sù quan t©m tíi trỴ em cđa Vi- ta- li vµ sù hiÕu häc cđa Rª- mi II/ §å dïng d¹y häc GV: Tranh minh häa bµi ®äc SGK B¶ng phơ ghi s½n c©u v¨n, ®o¹n v¨n cÇn lun ®äc III / C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 1/ Bµi cò : 5phót Häc sinh ®äc thc lßng vµ nªu néi dung bµi : Sang n¨m lªn b¶y - nhËn xÐt ghi ®iĨm / Bµi míi :25phót * Giíi thiƯu bµi :( dïng lêi ) * H§1: Lun ®äc : - Gäi HS ®äc xt xø trun sau bµi ®äc - GVHD ®äc : §äc tr«i ch¶y diƠn c¶m toµn bµi, giäng ®äc diƠn t¶ ®óng t©m tr¹ng håi hép ,bì ngì ,tù hµo cđa c« g¸i bi ®Çu lµm viƯc cho c¸ch m¹ng §äc ®o¹n : ( HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n lỵt ) - GV s÷a lçi giäng ®äc ( nÕu cã) + §1 : Tõ ®Çu ®Õn mµ ®äc ®ỵc + §2 : TiÕp theo ®ÕnvÉy vÉy c¸i ®u«i + §3 : §o¹n cßn l¹i - GV híng dÉn ®äc tiÕng khã: (nh mơc I) - HS kh¸ giái ®äc, GV sưa lçi giäng ®äc HS u ,TB ®äc l¹i - GV híng dÉn HS u , TB c¸ch ng¾t giäng c¸c c©u dµi - HS kh¸ ®äc chó gi¶i - §äc theo cỈp : ( HS lÇn lỵt ®äc theo cỈp ) ; HS , GV nhËn xÐt - §äc toµn bµi : ( 1HS kh¸ giái ®äc toµn bµi, HS cßn l¹i theo dâi SGK) - GV ®äc mÉu bµi v¨n * H§2: T×m hiĨu bµi : + HS ®äc thÇm ®o¹n tr¶ lêi c©u hái SGK.(Rª- mi häc ch÷ trªn ®êng hai thÇy trß ®i h¸t rong kiÕm sèng) - HS (K-G) nhËn xÐt,HS (TB-Y) nh¾c l¹i sau kÕt qu¶ ®óng - GV cho häc sinh quan s¸t tranh minh ho¹ SGK + Häc sinh ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái SGK (Líp häc cđa Rª- mi cã c¶ mét chó chã Nã còng lµ thµnh viªn cđa g¸nh xiÕc S¸ch lµ nh÷ng miÕng gç máng kh¾c ch÷, ®ỵc Vi- ta-li nhỈt trªn ®êng) - HS (K-G) nhËn xÐt,HS (TB-Y) nh¾c l¹i sau kÕt qu¶ ®óng + HS ®äc thÇm ®o¹n (®o¹n cßn l¹i ) tr¶ lêi c©u hái SGK.( Nh÷ng chi tiÕt: lóc nµo tói Rª- mi còng ®Çy nh÷ng miÕng gç dĐp, ch¼ng bao l©u Rª- mi ®· thc tÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i; Khi bÞ thÇy chª tr¸ch, so s¸nh víi chã Ca-pi v× chËm biÕt ®äc, tõ ®ã cËu kh«ng d¸m nh·ng mét chót nµo; Khi thÇy hái cã mn häc nh¹c kh«ng, Rª- mi ®· tr¶ lêi ®ã lµ ®iỊu cËu thÝch nhÊt) + C©u hái SGK:(TrỴ em cÇn ®ỵc d¹y dç, häc hµnh; ngêi lín cÇn quan t©m gióp ®ì, t¹o ®iỊu kiƯn cho trỴ em häc tËp vµ trỴ em ph¶i cè g¾ng häc tËp) - Em h·y nªu néi dung chÝnh cđa bµi ? ( HS : K-G rót ND chÝnh,HS :TB-Y nh¾c l¹i) Néi dung :( Nh ë phÇn mơc tiªu) * H§3: Híng dÉn ®äc diƠn c¶m : - Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi theo vai.(1 HS lµ ngêi dÉn chun) - Híng dÉn c¸ch ®äc : HS kh¸ giái nªu c¸ch ®äc hay, - GV treo b¶ng phơ ghi ®o¹n híng dÉn HS c¸ch ®äc vµ ®äc mÉu - Tỉ chøc cho häc sinh thi ®äc diƠn c¶m ®o¹n 3( HS kh¸ giái thi ®äc diƠn c¶m - HS u ,TB ®äc tèt h¬n ) - GV nhËn xÐt cho ®iĨm 3/ Cđng cè- DỈn dß:5phót - HS u ,TB nh¾c l¹i néi dung bµi ; HS kh¸ ,giái liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau To¸n(tiÕt 166) I/ Mơc tiªu: Gióp HS : lun tËp - BiÕt gi¶i bµi to¸n vỊ chun ®éng ®Ịu II/ §å dïng d¹y häc III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò.5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 165 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi :25phót Giíi thiƯu bµi(Dïng lêi) * H§1: Híng dÉn lµm bµi tËp - GV yªu cÇu HS nªu l¹i qui t¾c tÝnh qu¶ng ®êng, vËn tèc, thêi gian to¸n chun ®éng ®Ịu *H§2 : Thùc hµnh +Bµi tËp1: SGK KÜ n¨ng tÝnh vËn tèc , qu·ng ®êng , thêi gian - 1HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n (GV quan t©m gióp ®ì HS u.) - HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi HS lµm mét phÇn bµi - HS vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè c¸ch thùc hiƯn tÝnh vËn tèc, qu·ng ®êng, thêi gian + Bµi tËp2 :KÜ n¨ng t×m thêi gian - 1HS nªu yªu cÇu cđa ®Ị bµi - HS lµm bµi c¸ nh©n, ( GV quan t©m HS u ) - HS lªn b¶ng lµm bµi vµ nªu c¸ch lµm - GV cã thĨ nªu mét sè c©u hái gỵi ý ®Ĩ ®Þnh híng cho HS - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng.(cã thĨ lµm theo c¸ch kh¸c nhau) - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS KL: Cđng cè vỊ t×m thêi gian + Bµi tËp :Dµnh cho häc sinh kh¸ giái - 1HS ®äc yªu cÇu cđa ®Ị bµi - HS trao ®ỉi theo cỈp ®«i ®Ĩ lµm bµi - GV nªu c©u hái híng dÉn HS - 1HS kh¸ lªn b¶ng lµm ( GV quan t©m gióp ®ì HS u.) - HS,GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè vỊ t×m vËn tèc *H§3: Cđng cè - dỈn dß 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp híng dÉn lun tËp thªm vµ chn bÞ bµi sau LÞch sư(tiÕt 34) I/ Mơc tiªu : «n tËp häc k× II Sau bµi häc HS : - N¾m ®ỵc mét sè sù kiƯn , nh©n vËt lÞch sư tiªu biĨu tõ n¨m 1858 ®Õn : + Thùc d©n Ph¸p x©m lỵc níc ta , nh©n d©n ta ®· ®øng lªn chèng Ph¸p + §¶ng céng s¶n ViƯt Nam ®êi , l·nh ®¹o c¸ch m¹ng níc ta ; C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng ; ngµy 2-9-1945 B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp khai sinh níc ViƯt nam D©n chđ Céng hoµ + Ci n¨m 1945 thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m lỵc níc ta , nh©n ®©n ta tiÕn hµnh cc kh¸ng chiÕn gi÷ níc ChiÕn th¾ng §iƯn Biªn Phđ kÕt thóc th¾ng lỵi cc kh¸ng chiÕn + Giai ®o¹n 1954 - 1975 : Nh©n d©n miỊn Nam ®øng lªn chiÕn ®Êu , miỊn B¾c võa x©y dùng chđ nghÜa x· héi , võa chèng tr¶ cc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cđa ®Õ qc MÜ , ®ång thêi chi viƯn cho miỊn Nam ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh toµn th¾ng , ®Êt níc ®ỵc thèng nhÊt II/ §å dïng d¹y häc : GV vµ HS chn bÞ b¶ng thèng kª lÞch sư d©n téc ta tõ 1958 ®Õn ( GV viÕt s½n vµo b¶ng phơ ) III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò : 5phót Häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi «n tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi : 25phót Giíi thiƯu bµi: ( Dïng lêi ) * H§1 :Thèng kª c¸c sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu tõ 1945 ®Õn 1975 - GV treo b¶ng phơ ®· chn bÞ nhng che kÝn néi c¸c dung l¹i - GV tỉ chøc lµm viƯc c¸ nh©n - YC häc sinh ®äc l¹i b¶ng thèng kª m×nh ®· chn bÞ ë nhµ - GV vµ HS cïng ®µm tho¹i ®Ĩ x©y dùng b¶ng thèng kª c¸c sù kiƯn lÞch sư tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m1954 - GV chän sù kiƯn cã ý nghÜa lín lÞch sư cđa d©n téc ta tõ n¨m 1945 ®Õn + Ngµy 19 -8- 1945 , c¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng + Ngµy 2-9 -1945, B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp, khai sinh níc ViƯt Nam D©n chđ Céng hßa + Ngµy 7-5 -1954 , chiÕn th¾ng §iƯn Biªn Phđ, kÕt thóc n¨m trêng k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p + Th¸ng 12- 1972 ,chiÕn th¾ng §iƯn Biªn Phđ trªn kh«ng lËp l¹i hßa b×nh ë ViƯt Nam + Ngµy 30-4-1975 ,ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sư toµn th¾ng ,miỊn Nam gi¶i phãng, ®Êt níc thèng nhÊt - Gäi 2-3 HS nh¾c l¹i c¸c sù kiªn nµy - GV hƯ thèng l¹i c¸c sù kiƯn trªn * H§2 : Thi kĨ chun lÞch sư Tỉ chøc lµm viƯc víi c¶ líp - GV gäi lÇn lỵt HS nèi tiÕp nªu tªn c¸c trËn ®¸nh lín cđa lÞch sư tõ n¨m1945 ®Õn n¨m 1975 vµ kĨ tªn c¸c nh©n vËt lÞch sư tiªu biĨu giai ®o¹n nµy ( HS nªu GV ghi nhanh ý kiÕn cđa HS lªn b¶ng thµnh phÇn : TrËn ®¸nh lín/ nh©n vËt lÞch sư - GV tỉ chøc cho HS thi kĨ vỊ c¸c trËn ®¸nh,c¸c nh©n vËt lÞch sư trªn + HS xung phong thi kĨ tríc líp + HS vµ GV nhËn xÐt b×nh chän b¹n kĨ hay nhÊ 3/ Cđng cè dỈn dß : 5phót GV gäi 2-3 HS kh¸ ®äc néi dung bµi häc SGK GV hƯ thèng l¹i kiÕn thøc toµn bµi DỈn HS vỊ tiÕp tơc «n l¹i c¸c bµi ®· häc Thø ngµy 6th¸ng n¨m 2017 ChÝnh t¶ nhí - viÕt(tiÕt 34) I/ Mơc tiªu: sang n¨m lªn b¶y - Nhí- viÕt ®óng bµi chÝnh t¶ ; tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi th¬ tiÕng - T×m ®óng tªn c¸c c¬ quan, tỉ chøc ®o¹n v¨n vµ viÕt hoa ®óng c¸c tªn riªng ®ã (BT2); viÕt ®ỵc mét tªn c¬ quan , xÝ nghiƯp , c«ng ti ë ®Þa ph¬ng II/ §å dïng d¹y häc GV: - B¶ng nhãm - 3-4 tê phiÕu khỉ to viÕt tªn c¬ quan, tỉ chøc ( cha viÕt ®óng chÝnh t¶) II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò:5phót Häc sinh lµm l¹i bµi tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi :25phót Giíi thiƯu bµi(dïng lêi) * H§1: Híng dÉn HS nhí - viÕt a/ T×m hiĨu néi dung ®o¹n th¬ - Yªu cÇu HS ®äc thc lßng khỉ th¬ ci bµi Sang n¨m lªn b¶y - Hái: + ThÕ giíi ti th¬ thay ®èi nh thÕ nµo ta lín lªn?( ThÕ giíi ti th¬ sÏ kh«ng cßn n÷a ta lín lªn SÏ kh«ng cßn nh÷ng thÕ giíi tëng tỵng,thÇn tiªn nh÷ng c©u chun thÇn tho¹i, cỉ tÝch) + Tõ gi· ti th¬ ngêi t×m thÊy h¹nh ë ®©u?( ngêi t×m thÊy h¹nh ë cc ®êi thËt, chÝnh hai bµn tay ngêi x©y dùng nªn) b/ Híng dÉn viÕt tõ khã - Yªu cÇu HS viÕt c¸c tõ khã :Lín kh«n, ngµy xa, giµnh lÊy ( GV gäi HS trung b×nh lªn b¶ng viÕt tõ khã ,díi líp viÕt vµo giÊy nh¸p GV sưa sai cho HS ) - GV híng dÉn c¸ch tr×nh bµy c/ ViÕt chÝnh t¶: - GV cho HS viÕt chÝnh t¶ Lu ý HS lïi vµo « råi míi viÕt ch÷ ®Çu dßng th¬ Gi÷a hai dßng th¬ ®Ĩ c¸ch mét dßng d/ So¸t lçi- thu chÊm bµi : chÊm 13 bµi * H§2: Híng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ + Bµi tËp 2: - Mét HS ®äc yªu cÇu BT C¶ líp theo dâi SGK - GV hái: ®Ị bµi yªu cÇu em lµm g×? (®Ị bµi yªu cÇu t×m tªn c¸c c¬ quan, tỉ chøc viÕt cha ®óng ®o¹n v¨n vµ viÕt l¹i cho ®óng) - HS lµm bµi c¸ nh©n , - HS kh¸ ,giái lµm bµi vµo b¶ng nhãm díi líp lµm vµo VBT Lu ý HS : kỴ vë lµm cét Cét bªn tr¸i ghi tªn viÕt cha ®óng, cét bªn ph¶i ghi tªn viÕt ®óng - Gäi mét HS b¸o c¸o, HS c¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung - HS,GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng + Bµi tËp3 : - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp, c¶ líp theo dâi SGK + Khi viÕt mét tªn c¬ quan, xÝ nghiƯp, c«ng ti em viÕt nh thÕ nµo? (tªn c¸c c¬ quan, xÝ nghiƯp, c«ng ti ®ỵc viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cđa bé phËn t¹o thµnh tªn Êy, bé phËn cđa tªn mµ cã tªn riªng lµ tªn ®Þa lÝ, tªn ngêi th× viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c¸c tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã) - Yªu cÇu HS tù lµm bµi - HS vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng , KL: Tªn c¸c c¬ quan, xÝ nghiƯp, c«ng ti ®ỵc viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cđa bé phËn t¹o thµnh tªn Êy, bé phËn cđa tªn mµ cã tªn riªng lµ tªn ®Þa lÝ, tªn ngêi th× viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c¸c tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã 3/Cđng cè – DỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng l¹i toµn bµi - DỈn häc sinh vỊ nhµ häc bµi vµ chn bÞ bµi sau to¸n(tiÕt 167) I/ Mơc tiªu: Gióp HS : lun tËp - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã néi dung h×nh häc II/ §å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/ Bµi cò :5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 166 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: Giíi thiƯu bµi.(Dïng lêi) * H§1: Thùc hµnh + Bµi 1: SGK KÜ n¨ng tÝnh chiỊu réng vµ diƯn tÝch HCN - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi, c¶ líp theo giâi - Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Ị to¸n - GV nªu c©u hái híng dÉn HS - Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp c¸ nh©n ( GV quan t©m HS u ) - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè vỊ tÝnh chiỊu réng, diƯn tÝch HCN + Bµi2: SGK.Dµnh cho häc sinh kh¸ giái - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Ị to¸n - Yªu cÇu HS nªu l¹i c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang - GV: Dùa vµo c«ng thøc trªn h·y t×m c¸ch tÝnh chiỊu cao h cđa h×nh thang - Gäi HS kh¸, G nªu c¸ch tÝnh thn tiƯn nhÊt GV gỵi ý c¸ch lµm cho HS - GV cho HS lµm bµi c¸ nh©n HS lªn b¶ng lµm - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè kÜ n¨ng vËn dơng c«ng thøc ®Ĩ tÝnh chiỊu cao vµ c¹nh ®¸y cđa h×nh thang + Bµi tËp 3(a,b) :KÜ n¨ng tÝnh chu vi HCN, diƯn tÝch h×nh thang - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - GV yªu cÇu HS tù lµm phÇn a, phÇn b sau ®ã GV híng dÉn HS lµm tiÕp phÇn c ( DiƯn tÝch tam gi¸c EMD chÝnh b»ng diƯn tÝch cđa h×nh thang EBCD trõ ®i diƯn tÝch cđa c¸c h×nh tam gi¸c EMB, DMC - GV cho HS lµm bµi c¸ nh©n HS lªn b¶ng lµm HS, GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng vµ cho ®iĨm HS KL : Cđng cè kÜ n¨ng tÝnh chu vi HCN, diƯn tÝch h×nh thang vµ tÝnh diƯn tÝch cđa h×nh nµy th«ng qua diƯn tÝch c¸c h×nh kh¸c *H§2: Cđng cè - dỈn dß.(5phót) - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm bµi tËp híng dÉn lun tËp thªm - Chn bÞ bµi sau Lun tõ vµ c©u(tiÕt 67) I/ Mơctiªu: më réng vèn tõ : qun vµ bỉn phËn Gióp HS : 1/ HiĨu nghÜa cđa tiÕng qun ®Ĩ thùc hiƯn ®óng BT1 ; t×m ®ỵc nh÷ng tõ ng÷ chØ bỉn phËn BT2 ; hiĨu néi dung N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu nhi ViƯt Nam vµ lµm ®óng BT3 2/ ViÕt ®ỵc mét ®o¹n v¨n kho¶ng c©u theo yªu cÇu BT4 II/ §å dïng d¹y häc - GV : b¶ng nhãm Tõ ®iĨn HS II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò : 5phót Hai häc sinh ®äc ®o¹n v¨n tht l¹i mét phÇn cc häp tỉ , ®ã cã dïng dÊu ngc kÐp ®Ĩ dÉn lêi nãi trùc tiÕp(BT3) tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi (dïng lêi) * H§1: Thùc hµnh Bµi1: SGK - Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp - GV gỵi ý c¸ch lµm cho HS - Cho HS lµm bµi theo cỈp ®«i ( GV quan t©m HS u ) - Nh¾c HS cã thĨ dïng tõ ®iĨn ®Ĩ x¸c ®Þnh nghÜa cđa tõ nÕu thÊy cha ch¾c ch¾n - GV cho mét cỈp lµm vµo b¶ng nhãm ( ®· chn bÞ ) lµm xong treo lªn b¶ng - HS,GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Më réng vèn tõ vỊ qun cđa ngêi + Bµi 2: SGK - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp C¶ líp ®äc thÇm - Cho HS th¶o ln theo cỈp ®«i ®Ĩ lµm bµi ( GV quan t©m HS u ) - GV gỵi ý c¸ch lµm cho HS : - GV gäi HS ph¸t biĨu ( HS kh¸ ,giái nªu ) - HS vµ GV nhËn xÐt KL: Cđng cè vµ më réng vỊ bỉn phËn cđa ngêi + Bµi 3: SGK - Mét HS kh¸ ®äc N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y thiÕu nhi vµ YC cđa BT - Cho HS lµm bµi theo nhãm - HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè vµ më réng vỊ bỉn phËn cđa thiÕu nhi th«ng qua N¨m ®iỊu B¸c Hå d¹y + Bµi 4: SGK - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp C¶ líp ®äc thÇm + Em cã nhËn xÐt g× vỊ ót VÞnh? Nh÷ng chi tiÕt nµo cho em thÊy râ ®iỊu ®ã? + Em häc tËp ®ỵc ë ót VÞnh ®iỊu g×? - Yªu cÇu HS tù lµm bµi - GV ch÷a bµi cđa HS trªn b¶ng nhãm - Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n cđa m×nh - GV nhËn xÐt cho ®iĨm tõng HS * H§2: Cđng cè,dỈn dß 5phót - GV hƯ thèng l¹i kiÕn thøc toµn bµi ; DỈn HS vỊ chn bÞ cho tiÕt hoc sau KHOA HỌC t¸c ®éng cđa ngêi ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc I/ Mơc tiªu: HS biÕt : (TÝch hỵp bvmt : liªn hƯ) - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc bÞ « nhiƠm - Nªu t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm kh«ng khÝ vµ níc - Liªn hƯ thùc tÕ vỊ nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiƠm m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc ë ®Þa ph¬ng II/ §å dïng d¹y häc GV : C¸c h×nh 138, 139: SGK III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu néi dung bµi häc tríc :T¸c ®éng cđa ngêi ®Õn m«i trêng ®Êt - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi *H§1: Quan s¸t vµ th¶o ln Mơc tiªu: Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc bÞ « nhiƠm C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: Lµm viƯc theo nhãm Nhãm trëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh lµm nh÷ng c«ng viƯc sau: - Quan s¸t c¸c h×nh trang 138 SGK vµ th¶o ln c©u hái: + Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc bÞ « nhiƠm ? - Quan s¸t c¸c h×nh trang 139 SGK vµ th¶o ln c©u hái: + §iỊu g× sÏ s¶y nÕu tµu bÞ ®¾m hc nh÷ng ®êng èng dÉn dÇu ®i qua ®¹i d¬ng bÞ rß rØ ? + T¹i mét sè c©y h×nh trang 139 SGK bÞ trơi l¸ ? Nªu mèi liªn quan gi÷a « nhiƠm m«i trêng kh«ng khÝ víi « nhiƠm m«i trêng ®Êt vµ níc ? Bíc 1: lµm viƯc c¶ líp - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm m×nh - C¸c nhãm kh¸c bỉ sung - GV nhËn xÐt vµ chèt ý ®óng KL: Cã nhiỊu nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc bÞ « nhiƠm, ®ã ph¶i kĨ ®Õn sù ph¸t triĨn cđa c¸c ngµnh c«ng nghiƯp khai th¸c tµi nguyªn vµ s¶n xt cđa c¶i vËt chÊt *H§2: Th¶o ln Mơc tiªu: - Liªn hƯ thùc tÕ vỊ nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiƠm m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc ë ®Þa ph¬ng - Nªu ®ỵc t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm kh«ng khÝ vµ níc C¸ch tiÕn hµnh: - GV nªu c©u hái cho HS c¶ líp th¶o ln: + Liªn hƯ nh÷ng viƯc lµm cđa ngêi d©n ë ®Þa ph¬ng dÉn ®Õn viƯc g©y « nhiƠm m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc + Nªu t¸c h¹i cđa viƯc « nhiƠm kh«ng khÝ vµ níc - Tïy vµo t×nh h×nh ë ®Þa ph¬ng mµ GV ®a nh÷ng kÕt ln vỊ t¸c h¹i cđa nh÷ng viƯc lµm trªn - GV tuyªn d¬ng nh÷ng HS cã sù liªn hƯ s¸t thùc víi thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng m×nh * H§2 :Cđng cè – DỈn dß:5phót - GV hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc - HS kh¸ ,giái liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy th¸ng n¨m 2017 TËp ®äc(tiÕt 68) I/ Mơc tiªu: nÕu tr¸i ®Êt thiÕu trỴ 1/ §äc diƠn c¶m bµi th¬ , nhÊn giäng ®ỵc ë nh÷ng chi tiÕt , h×nh ¶nh thĨ hiƯn t©n hån ngé nghÜnh cđa trỴ th¬ 2/ HiĨu ý nghÜa cđa bµi th¬ : T×nh c¶m yªu mÕn vµ tr©n träng cđa ngêi lín ®èi víi trỴ em.(Tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1,2,3) II/ §å dïng d¹y häc GV:Tranh minh häa bµi ®äc SGK ; b¶ng phơ ghi s½n khỉ th¬ híng dÉn lun ®äc III / C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc / Bµi cò : 5phót Häc sinh ®äc vµ nªu néi dung bµi ®äc : Líp häc trªn ®êng - nhËn xÐt ghi ®iĨm / Bµi míi :25phót * Giíi thiƯu bµi : dïng lêi * H§1: Lun ®äc : Híng dÉn ®äc: §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ®äc víi giäng vui, hån nhiªn, c¶m høng ca ngỵi trỴ em C©u kÕt ®äc víi giäng trÇm l¾ng - HS giái ®äc toµn bµi §äc ®o¹n : HS ®äc nèi tiÕp theo khỉ th¬ (2 lỵt) Híng dÉn HS ®äc tiÕng khã (do HS tù t×m) HS kh¸ , giái ph¸t ©m, GV sưa lçi, HS trung b×nh , u ®äc l¹i - HS kh¸ ®äc phÇn chó gi¶i - HS quan s¸t tranh SGK §äc theo cỈp ( HS nhËn xÐt b¹n ®äc tríc líp ) §äc toµn bµi ( HS : K-G ®äc ) GV ®äc mÉu * H§2: T×m hiĨu bµi : - HS ®äc thÇm khỉ th¬ vµ tr¶ lêi c©u hái SGK (HS : Nh©n vËt t«i lµ nhµ th¬ §ç Trung Lai; nh©n vËt Anh lµ phi c«ng vò trơ P«- pèp ) + T¹i ch÷ Anh l¹i ®ỵc viÕt hoa? (ch÷ Anh l¹i ®ỵc viÕt hoa lµ ®Ĩ bµy tá lßng kÝnh träng phi c«ng vò trơ P«- pèp ®· hai lÇn ®ỵc phong tỈng danh hiƯu Anh hïng Liªn X«) Gi¶ng tõ : Cung thiÕu nhi + C©u hái SGK.( Béc lé qua nh÷ng chi tiÕt: qua lêi mêi xem tranh, qua c¸c tõ ng÷ thĨ hiƯn th¸i ®é ng¹c nhiªn, sung síng, qua vỴ mỈt ) - Häc sinh ®äc thÇm khỉ th¬ ci tr¶ lêi c©u hái 3,SGK (HS : C¸c b¹n vÏ ®Çu cđa phi c«ng P«-pèp rÊt to, ®«i m¾t chiÕm nưa giµ khu«n mỈt, ®ã t« rÊt nhiỊu trêi…) + Ba dßng th ci lµ lêi cđa ai? ( lµ lêi cđa anh hïng P«-pèp nãi víi nhµ th¬ §ç Trung Lai) - C©u hái SGK.(NÕu kh«ng cã trỴ em th× mäi ho¹t ®éng trªn thÕ giíi ®Ịu v« nghÜa, v× trỴ em, mäi ho¹t ®éng cđa ngêi lín trë nªn cã nghÜa) - Bµi th¬ gióp em hiĨu ®iỊu g×?( HS kh¸ giái rót néi dung, HS u vµ TB nh¾c l¹i ) Néi dung : (nh mơc 1) * H§3: Híng dÉn ®äc diƠn c¶m - HS ®äc nèi tiÕp theo khỉ th¬ - HS kh¸ giái nªu c¸ch ®äc - GV híng dÉn c¸ch ®äc diƠn c¶m 10 - GV treo b¶ng phơ ghi s½n khỉ th¬ 2,3 híng dÉn vµ ®äc mÉu cho HS §äc diƠn c¶m theo cỈp ( HS nhËn xÐt b¹n ®äc tríc líp ) - HS thi ®äc diƠn c¶m khỉ 2,3 - HS u vµ TB ®äc tèt h¬n - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm HS 3/ Cđng cè- DỈn dß:5phót - Cho HS u ,TB nh¾c l¹i néi dung bµi ; HS kh¸ giái liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau To¸n(tiÕt 168) I/ Mơc tiªu: Gióp HS : «n tËp vỊ biĨu ®å - BiÕt ®äc sè liƯu trªn biĨu ®å, bỉ sung t liƯu mét b¶ng thèng kª sè liƯu,… II/ §å dïng d¹y häc: - C¸c biĨu ®å SGK III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/ Bµi cò : 5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 167 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi (dïng lêi) * H§1: Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: SGK.KÜ n¨ng ®äc biĨu ®å - Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®Ị bµi vµ theo dâi biĨu ®å SGK - Yªu cÇu HS ngåi c¹nh cïng lµm bµi, mét HS nªu c©u hái cho HS tr¶ lêi sau ®ã ®ỉi viƯc cho - GV yªu cÇu HS tr×nh bµy tõng c©u hái tríc líp, sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS KL: Cđng cè kÜ n¨ng ®äc biĨu ®å Bµi 2a: SGK.KÜ n¨ng ®iỊn vµo « bá trèng - Yªu cÇu HS ®äc phÇn a - GV nªu c©u hái híng dÉn HS - GV gi¶ng l¹i vỊ c¸ch ghi sè HS sau ®ã cho HS lµm bµi c¸ nh©n - HS lªn b¶ng lµm bµi ( GV quan t©m HS u ) - GV mêi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng - HS ,GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè kÜ n¨ng ®iỊn thÝch hỵp vµo « bá trèng - Bµi 2b : Dµnh cho häc sinh kh¸ giái - HS ®äc yªu cÇu bµi - GV hái: + Cßn thiÕu nh÷ng g× th× míi hoµn thµnh biĨu ®å? + Cã bao nhiªu HS thÝch ¨n t¸o, nªu c¸ch vÏ cét biĨu diƠn sè HS thÝch ¨n t¸o? - GV yªu cÇu HS vÏ tiÕp biĨu ®å - HS ,GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè kÜ n¨ng vÏ tiÕp c¸c cét cßn thiÕu vµo biĨu ®å +Bµi 3: SGK KÜ n¨ng íc lỵng vỊ phÇn tr¨m - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµg tù lµm bµi - HS, GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè kÜ n¨ng íc lỵng vỊ phÇn tr¨m 3/ Cđng cè dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ ®äc l¹i c¸c biĨu ®å bµi 11 - Chn bÞ bµi sau KĨ chun(tiÕt 34) I/ Mơc tiªu: kĨ chun ®ỵc chøng kiÕn hc tham gia - KĨ ®ỵc mét c©u chun vỊ nhµ trêng , gia ®×nh , x· héi ch¨m sãc , b¶o vƯ thiÕu nhi hc kĨ ®ỵc c©u chun mét lÇn em cïng c¸c b¹n tham gia c«ng t¸c x· héi - BiÕt trao ®ỉi vỊ néi dung , ý nghÜa c©u chun II/ §å dïng d¹y häc GV : B¶ng líp viÕt s½n ®Ị bµi Tranh vỊ c«ng t¸c x· héi III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1/ Bµi cò: 5phót Häc sinh kĨ l¹i c©u chun ®· nghe , ®· ®äc tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi (Dïng lêi) * H§1: Híng dÉn HS t×m hiĨu yªu cÇu cđa ®Ị bµi - Gäi 1-2 kh¸ giái ®äc ®Ị bµi , ph©n tÝch ®Ị - GV g¹ch ch©n c¸c tõ ng÷ quan träng cđa ®Ị : Ch¨m sãc, b¶o vƯ ; C«ng t¸c x· héi - GV gäi HS kh¸ nèi tiÕp ®äc c¸c gỵi ý SGK - Gäi vµi HS giíi thiƯu vỊ c©u chun m×nh ®Þnh kĨ cho c¸c b¹n biÕt * H§2: Híng dÉn HS thùc hµnh kĨ chun vµ trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chun GV cho HS lun kĨ nhãm vµ trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chun GV quan t©m HS u + GV tỉ chøc cho HS thi kĨ tríc líp - Gäi lÇn lỵt HS lªn kĨ c©u chun cđa m×nh - Häc sinh díi líp l¾ng nghe cïng nªu c©u hái trao ®ỉi vỊ ý nghÜa cđa c©u chun - HS vµ NhËn xÐt , cho ®iĨm 3/ Cđng cè dỈn dß : 5phót - HS kh¸ ,giái liªn hƯ thùc tÕ - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS chn bÞ bµi sau §Þa lÝ(tiÕt 34) I/ Mơc tiªu: «n tËp häc k× II Häc xong bµi nµy, HS biÕt : - T×m ®ỵc c¸c ch©u lơc , ®¹i d¬ng vµ níc ViƯt Nam trªn b¶n ®å thÕ giíi - HƯ thèng mét sè ®Ỉc ®iĨm chÝnh vỊ ®iỊu kiƯn tù nhiªn (vÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Ỉc ®iĨm thiªn nhiªn) , d©n c , ho¹t ®éng kinh tÕ (mét sè s¶n phÈm c«ng nghiƯp , s¶n phÈm n«ng nghiƯp)cđa c¸c ch©u lơc : ch©u ¸ , ch©u ©u , ch©u Phi , ch©u MÜ , ch©u §¹i d¬ng, ch©u Nam Cùc II/ §å dïng d¹y häc GV : - B¶n ®å thÕ giíi - Qu¶ ®Þa cÇu III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò : 5phót Häc sinh nh¾c néi dung «n tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt 2/ Bµi míi : 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi ) * H§1 : Lµm viƯc c¸ nh©n - GV treo b¶n ®å thÕ giíi lªn b¶ng - Gäi lÇn lỵt HS lªn b¶ng chØ c¸c ch©u lơc, c¸c ®¹i d¬ng vµ níc ViƯt Nam trªn b¶n ®å thÕ giíi 12 - HS chó ý quan s¸t ®Ĩ nhËn xÐt vµ bỉ sung GV nhËn xÐt ,hƯ thèng l¹i gióp HS hoµn thiƯn phÇn tr×nh bµy * H§2 : Lµm viƯc theo nhãm - YC c¸c nhãm th¶o ln vµ hoµn thµnh b¶ng ë c©u 2b SGK - GV ph¸t giÊy cho c¸c nhãm ;YC HS th¶o ln lµm bµi vµo giÊy khỉ to - §¹i diƯn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - C¸c nhãm nhËn xÐt c¸c ý tr¶ lêi vµ bỉ sung - GV hƯ thèng vµ chèt l¹i kÕt qu¶ 3/ Cđng cè, dỈn dß : 5phót GV hƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc võa «n DỈn HS vỊ chn bÞ bµi sau KÜ tht(tiÕt 34) L¾p ghÐp m« h×nh tù chän ( TiÕt2 ) I/ Mơc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - Chän ®ỵc c¸c chi tiÕt ®Ĩ l¾p ghÐp m« h×nh tù chän - L¾p ®ỵc mét m« h×nh tù chän II/ §å dïng d¹y häc: - L¾p s½n hc m« h×nh ®· gỵi ý SGK - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ tht III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò: 5phót Häc sinh nªu néi dung l¾p ghÐp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi:25phót Giíi thiƯu bµi:(dïng lêi ) *H§1; HS chän m« h×nh l¾p ghÐp GV cho c¸ nh©n hc nhãm HS tù chän mét m« h×nh l¾p ghÐp theo gỵi ý SGK hc su tÇm GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ nghiªn cøu kÜ m« h×nh vµ h×nh vÏ SGK hc h×nh vÏ tù su tÇm *H§2 : HS thùc hµnh l¾p m« h×nh ®· chän a/ Híng dÉn chän c¸c chi tiÕt - Gäi 1- HS chän ®óng ,®đ tõng lo¹i chi tiÕt theo b¶ng SGK - XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép theo tõng lo¹i chi tiÕt - Toµn líp nhËn xÐt bỉ sung - GV kiĨm tra c¸c chi tiÕt HS chän b/ L¾p tõng bé phËn GV híng dÉn HS c¸ch l¾p tõng bé phËn nh híng dÉn SGK GV gäi lÇn lỵt HS lªn thùc hiƯn l¾p c¶ líp cïng theo dâi vµ nhËn xÐt c/ L¾p r¸p m« h×nh hoµn chØnh HS l¾p r¸p m« h×nh theo c¸c bíc nh SGK *H§3 : §¸nh gi¸ s¶n phÈm - GV tỉ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm htheo nhãm hc chØ ®Þnh mét sè em - GV nªu nh÷ng tiªu chn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo mơc III SGK - Cư 2- HS dùa vµo tiªu chn ®Ĩ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cđa b¹n - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo møc: Hoµn thµnh ( A ) vµ cha hoµn thµnh ( B ) 13 - Nh÷ng HS hoµn thµnh sím vµ ®¶m b¶o yªu cÇu kÜ tht hc nh÷ng HS cã nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh s¸ng t¹o (kh¸c víi gỵi ý SGK) ®ỵc ®¸nh gi¸ víi møc ®é hoµn thµnh tèt ( A+ ) - GV nh¾c HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n hép 3/Cđng cè dỈn dß 5phót - Gäi 1-2 HS nh¾c l¹i c¸c bíc l¾p r¸p m« h×nh Khoa häc(tiÕt 68) mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng (tÝch hỵp BVMT : toµn phÇn) I/ Mơc tiªu: Sau bµi häc HS cã kh¶ n¨ng: - Nªu ®ỵc mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng - Thùc hiƯn mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng II/ §å dïng d¹y häc GV : H×nh vµ th«ng tin vµ h×nh trang 140 , 141 SGK Mét sè ¶nh vµ th«ng tin vỊ b¶o vƯ m«i trêng GiÊy khỉ to, b¨ng dÝnh vµ hå d¸n III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò:5phót Häc sinh nªu néi dung bµi häc tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi(dïng lêi) *H§1: Quan s¸t Mơc tiªu: Gióp HS : - X¸c ®Þnh mét sè biƯn ph¸p nh»m b¶o vƯ m«i trêng ë møc ®é qc gia, céng ®ång vµ gia ®×nh - G¬ng mÉu thùc hiƯn nÕp sèng vƯ sinh, v¨n minh, gãp phÇn gi÷ vƯ sinh m«i trêng C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: Lµm viƯc c¸ nh©n - HS quan s¸t c¸c h×nh vµ ®äc ghi chó, t×m xem mçi ghi chó øng víi h×nh nµo Bíc 2: Lµm viƯc c¶ líp - øng víi mçi h×nh,GV gäi HS tr×nh bµy C¸c HS kh¸c cã thĨ ch÷a nÕu b¹n lµm sai Sau ®©y lµ ®¸p ¸n: H×nh 1- b ; h×nh 2- a ; h×nh 3- e ; h×nh 4- c ; h×nh 5- d - TiÕp theo, GV yªu cÇu c¶ líp th¶o ln xem mçi biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng nãi trªn øng víi kh¶ n¨ng thùc hiƯn ë cÊp ®é nµo sau ®©y: Qc gia, céng ®ång, gia - ®×nh Hc GV cã thĨ ph¸t phiÕu häc tËp ®Ĩ HS lµm viƯc c¸ nh©n theo mÉu sau: C¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng Ai thùc hiƯn Qc gia Céng®ång Gia ®×nh a/ b/ c/ d/ e/ Tݪp theo GV cho HS th¶o ln c©u hái: + B¹n cã thĨ lµm g× ®Ĩ gãp phÇn b¶o vƯ m«i trêng? KL: B¶o vƯ m«i trêng kh«ng ph¶i lµ riªng cđa mét qc gia nµo, mét tỉ chøc nµo §ã lµ nhiƯm vơ chung cđa mäi ngêi trªn thÕ giíi Mçi chóng ta, tïy løa ti , c«ng viƯc vµ n¬i sèng ®Ịu cã thĨ gãp phÇn b¶o vƯ m«i trêng 14 *H§2: TriĨn l·m Mơc tiªu: RÌn cho HS kÜ n¨ng tr×nh bµy c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: Lµm viƯc theo nhãm - Nhãm trëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh vµ c¸c th«ng tin vỊ c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng trªn giÊy khỉ to Mçi nhãm tïy theo tranh ¶nh vµ t liƯu su tÇm ®ỵc cã thĨ s¸ng t¹o c¸c c¸ch s¾p xÕp vµ tr×nh bµy kh¸c - Tõng c¸ nh©n nhãm tËp thut tr×nh c¸c vÊn ®Ị nhãm tr×nh bµy Bíc 2: Lµm viƯc c¶ líp - C¸c nhãm treo s¶n phÈm vµ cư ng¬i lªn tr×nh bµy tríc líp - GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viƯc cđa mçi nhãm, tuyªn d¬ng nhãm lµm tèt 3/Cđng cè – DỈn dß: 5phót - HS trung b×nh , u nh¾c l néi dung bµi häc HS kh¸ ,giái liªn hƯ thùc tÕ - DỈn HS vỊ nhµ chn bÞ bµi sau Thø ngµy th¸ng n¨m 2017 To¸n(tiÕt 169) I/ Mơc tiªu: Gióp HS : lun tËp chung BiÕt thùc hiƯn phÐp céng , phÐp trõ ; biÕt vËn dơng ®Ĩ tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc sè , t×m thµnh phÇn cha biÕt cđa phÐp tÝnh II/ §å dïng d¹y häc: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/ Bµi cò :5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp 2b tiÕt 168 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi ) * H§2: Híng dÉn HS «n tËp +Bµi 1: SGK.KÜ n¨ng céng , trõ STN, ph©n sè vµ sè thËp ph©n - 1HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n, HS lªn b¶ng lµm bµi (GV quan t©m HS u ) - Hai HS ngåi c¹nh ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa - HS , GV nhËn xÐt kÕt qu¶ ®óng KL: Cđng cè vỊ céng trõ sè tù nhiªn, ph©n sè thËp ph©n vµ sè thËp ph©n +Bµi 2: SGK.KÜ n¨ng t×m thµnh phÇn cha biÕt - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm viƯc c¸ nh©n, Häc sinh kh¸, giái lªn b¶ng lµm ( GV quan t©m HS u ) - HS , GV nhËn xÐt chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng t×m x +Bµi 3: SGK.KÜ n¨ng gi¶i to¸n - HS ®äc yªu cÇu bµi - GV yªu cÇu HS tãm t¾t bµi to¸n gỵi ý c¸ch lµm cho HS - GV cho HS trao ®ỉi theo cỈp ®«i ®Ĩ lµm bµi , HS kh¸ lªn b¶ng lµm bµi - HS , GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vỊ tÝnh diƯn tÝch h×nh thang cho HS +Bµi : Dµnh cho häc sinh kh¸ giái - 1HS ®äc ®Ị bµi to¸n - HS kh¸ lªn tãm t¾t bµi to¸n - GV nªu c©u hái gỵi ý c¸ch lµm cho HS - HS lµm bµi c¸ nh©n HS giái lªn b¶ng lµm bµi ( GV quan t©m HS u ) - HS vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng 15 KL: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vỊ chun ®éng ®Ịu cho HS +Bµi : Dµnh cho häc sinh kh¸ giái - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi - HS vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng t×m x d¹ng ph©n sè 3/ Cđng cè- dỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng l¹i kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT híng dÉn lun tËp thªm TËp lµm v¨n(tiÕt 67) I/ Mơc tiªu: tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh HS nhËn biÕt vµ sưa ®ỵc lçi bµi v¨n ; viÕt l¹i ®ỵc mét ®o¹n v¨n cho ®óng hc hay h¬n II/ §å dïng d¹y häc GV: B¶ng phơ ghi s½n mét sè lçi vỊ : chÝnh t¶, c¸ch dïng tõ, c¸ch diƠn ®¹t, ng÷ ph¸p… cÇn ch÷a chung cho c¶ líp III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1/ Bµi cò: 5phót GV nhËn xÐt vỊ bµi v¨n ®· viÕt tiÕt tríc 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi ) * H§1: NhËn xÐt chung vµ tr¶ bµi: + ¦u ®iĨm: ViÕt ®óng yªu cÇu cđa ®Ị, bè cơc râ rµng, mét sè em ®· cã s¸ng t¹o c¸ch quan s¸t, lêi v¨n sinh ®éng, ch©n thùc, cã sù liªn kÕt gi÷a më bµi, th©n bµi, kÕt bµi, gi÷a c¶nh vµ ho¹t ®éng cđa ngêi + Nhỵc ®iĨm: Mét sè em cßn m¾c lçi nh: Dïng tõ cha chÝnh x¸c, ý cßn nghÌo nµn, ch÷ viÕt sai lçi chÝnh t¶ nhiỊu GV tr¶ bµi cho HS * H§2: Híng dÉn lµm bµi tËp: - Yªu cÇu HS tù ch÷a bµi cđa m×nh b»ng c¸ch trao ®ỉi víi b¹n bªn c¹nh vỊ nhËn xÐt cđa GV - GV ®i gióp tõng cỈp HS * H§3: Häc tËp nh÷ng bµi v¨n hay, nh÷ng ®o¹n v¨n tèt: - Gäi mét sè HS cã bµi v¨n hay ®äc cho c¸c b¹n nghe - Sau mçi HS ®äc GV hái ®Ĩ t×m c¸ch dïng tõ hay, lèi diƠn ®¹t hay, ý hay * H§4: Híng dÉn viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n: - Yªu cÇu HS viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n vỊ: §o¹n v¨n diƠn ®¹t cha hay, ®o¹n v¨n lđng cđng, ®o¹n v¨n dïng tõ cha hay - GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt l¹i - NhËn xÐt *H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn vỊ nhµ viÕt l¹i bµi v¨n nÕu bÞ ®iĨm kÐm - Chn bÞ bµi sau ============================== Thø ngµy th¸ng n¨m 2017 MÜ tht 16 Bµi 34: VÏ tranh ®Ị tµi tù chän I.Mơc tiªu - HS biÕt c¸ch t×m, chän néi dung ®Ị tµi - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®ỵc tranh theo ý thÝch - HS quan t©m ®Õn cc sèng xung quanh II Chn bÞ Gi¸o viªn - SGK, SGV Häc sinh - SGK - GiÊy vÏ hc vë thùc hµnh - Bót ch×, tÈy, mµu vÏ III C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ u Giíi thiƯu bµi Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ị tµi.(5phót) GV giíi thiƯu mét sè bøc tranh cđa ho¹ sÜ vµ HS vỊ c¸c ®Ị tµi kh¸c vµ gỵi ý ®Ĩ HS quan s¸t, nhËn ra: + Cã rÊt nhiỊu néi dung phong phó, hÊp dÉn ®Ĩ vÏ tranh Cã rÊt nhiỊu c¸ch vÏ tranh kh¸c GV ph©n tÝch ®Ĩ HS thÊy ®ỵc vỴ ®Đp vµ tÝnh s¸ng t¹o vỊ néi dung còng nh bè cơc, vÏ h×nh, vÏ mµu ë mét sè bøc tranh; tõ ®ã t¹o c¶m høng vµ kÝch thÝch trÝ tëng tỵng gióp HS h×nh thµnh nh÷ng ý tëng tèt cho bµi vÏ cđa m×nh GV yªu cÇu mét vµi HS ph¸t biĨu chän néi dung vµ nªu c¸c h×nh ¶nh chÝnh, phơ sÏ vÏ ë tranh Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ(5phót) GV nªu cÇu cđa bµi vµ dµnh thêi gian cho HS thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh.(20phót) HS tù chän néi dung vµ vÏ theo c¶m nhËn riªng GV quan s¸t líp, nh¾c HS tËp trung lµm bµi Gỵi ý cho mét sè em cßn lóng tóng c¸ch chän ®Ị tµi, c¸ch vÏ; khÝch lƯ nh÷ng HS kh¸ ®Ĩ c¸c em t×m tßi, s¸ng t¹o, cã c¸ch thĨ hiƯn riªng vỊ bè cơc, h×nh, mµu Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ (5phót) GV gỵi ý HS nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng Khen ngỵi, ®éng viªn nh÷ng HS häc tËp tèt Chän mét sè vÏ ®Đp ®Ĩ lµm §DDH DỈn dß Tù chän c¸c bµi vÏ ®Đp n¨m ®Ĩ bÞ cho trng bµy kÕt qu¶ häc tËp ci n¨m 17 To¸n(tiÕt 170) lun tËp chung I/ Mơc tiªu: Gióp HS: BiÕt thùc hiƯn phÐp nh©n, chia; biÕt vËn dơng ®Ĩ t×m thµnh phÇn cha biÕt cđa phÐp tÝnh; gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m II/ §å dïng d¹y häc III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1/ Bµi cò :5phót Häc sinh ch÷a bµi tËp tiÕt 169 - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi ) * H§1: Híng dÉn HS lµm bµi +Bµi 1: SGK KÜ n¨ng thùc hiƯn nh©n, chia STN, ph©n sè , sè thËp ph©n (cét 1) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu HS lµm viƯc c¸ nh©n ( GV quan t©m HS u ) - HS lªn b¶ng lµm bµi - Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh nh©n , chia víi sè ®o thêi gian - HS , GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng KL: RÌn kÜ n¨ng thùc hiƯn nh©n, chia sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n vµ sè ®o thêi gian +Bµi 2: SGK.(cét 1) KÜ n¨ng t×m thµnh phÇn cha biÕt - HS ®äc yªu cÇu bµi c¶ líp theo dâi - HS lµm bµi c¸ nh©n , HS lªn b¶ng lµm ( GV quan t©m gióp ®ì HS u ) - HS , GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng KL : RÌn kÜ n¨ng t×m x + Bµi tËp : SGK.KÜ n¨ng giait to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m - HS ®äc yªu cÇu bµi c¶ líp theo dâi - Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Ị to¸n vµ tù lµm bµi - GV nªu c©u hái híng dÉn HS - HS lµm viƯc c¸ nh©n , HS lªn b¶ng lµm ( GV quan t©m gióp ®ì HS u ) - HS , GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - KL : RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m + Bµi tËp : SGK.(Dµnh cho häc sinh kh¸ giái) - HS ®äc yªu cÇu bµi c¶ líp theo dâi - Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Ị to¸n vµ tù lµm bµi - HS lµm viƯc c¸ nh©n , HS lªn b¶ng lµm ( GV quan t©m gióp ®ì HS u ) - HS , GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - KL : RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m 3/ Cđng cè dỈn dß:5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - DỈn HS vỊ nhµ lµm BT híng dÉn lun tËp thªm - Chn bÞ bµi sau ============================== Lun tõ vµ c©u(tiÕt 68) «n tËp vỊ dÊu c©u (DÊu g¹ch ngang ) I/ Mơctiªu: LËp ®ỵc b¶ng tỉng kÕt vỊ t¸c dơng cđa dÊu g¹ch ngang(BT1); t×m ®ỵc c¸c dÊu g¹ch ngang vµ nªu ®ỵc t¸c dơng cđa chóng(BT2) II/ §å dïng d¹y häc GV: B¶ng phơ viÕt s½n: 18 T¸c dơng cđa dÊu g¹ch ngang 1/ §¸nh dÊu t¹i chç b¾t ®Çu lêi nãi cđa nh©n vËt 2/ §¸nh dÊu phÇn chó thÝch c©u 3/ §¸nh dÊu c¸c ý mét ®o¹n liƯt kª VÝ dơ III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u 1/ Bµi cò: 5phót Häc sinh lµm l¹i bµi tËp tiÕt tríc - nhËn xÐt ghi ®iĨm 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi) * H§1 Híng dÉn «n tËp + Bµi tËp : Mét HS ®äc néi dung BT 1.C¶ líp theo dâi SGK - GV gäi HS nãi l¹i t¸c dơng cđa dÊu g¹ch ngang - Yªu cÇu HS kỴ b¶ng nh trªn b¶ng phơ - GV cho HS tù lµm bµi vµo vë BT ( GV quan t©m HS u ) - Cho HS kh¸, giái lµm bµi trªn b¶ng phơ - Gäi HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng GV gäi lÇn lỵt HS nªu kÕt qu¶ cđa m×nh HS vµ GV nhËn xÐt chèt l¹i KQ ®óng KL: Cđng cè cho HS kÜ n¨ng sư dơng dÊy g¹ch ngang vµ n¾m ®ỵc t¸c dơng cđa dÊu g¹ch ngang +Bµi tËp 2:SGK - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp - C¶ líp ®äc thÇm l¹i mÈu chun “ c¸i bÕp lß” - GV cho HS trao ®ỉi theo cỈp ®«i ®Ĩ lµm bµi vµo vë BT ( GV quan t©m HS u ) -Gäi HS tr×nh bµy ý kiÕn (9 HS: mçi HS chØ nãi vỊ t¸c dơng cđa mét dÊu g¹ch ®Çu dßng) - HS, GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng KL: Cđng cè cho HS n¾m ®ỵc t¸c dơng cđa dÊu g¹ch ngang * H§3: Cđng cè – DỈn dß: 5phót - GV hƯ thèng kiÕn thøc toµn bµi - Yªu cÇu HS vỊ nhµ häc bµi vµ chn bÞ bµi sau TËp lµm v¨n(tiÕt 68) I/ Mơc tiªu: tr¶ bµi v¨n t¶ ngêi HS biÕt rót kinh nghiƯm vỊ c¸ch viÕt bµi v¨n t¶ ngêi ; nhËn biÕt vµ sưa ®ỵc lçi bµi ; viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n cho ®óng hc hay h¬n II/ §å dïng d¹y häc GV: B¶ng phơ ghi s½n mét sè lçi vỊ: chÝnh t¶, c¸ch dïng tõ, c¸ch diƠn ®¹t, ng÷ ph¸p… cÇn ch÷a chung cho c¶ líp III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1/ Bµi cò : 5phót NhËn xÐt vỊ c¸ch lµm bµi v¨n tiÕt tríc - nhËn xÐt 2/ Bµi míi: 25phót Giíi thiƯu bµi ( Dïng lêi ) * H§1: NhËn xÐt chung vỊ bµi lµm cđa HS: - Gäi HS ®äc l¹i c¸c ®Ị bµi tËp lµm v¨n NhËn xÐt chung: + ¦u ®iĨm: ViÕt ®óng yªu cÇu cđa ®Ị, bè cơc râ rµng, mét sè em ®· cã s¸ng t¹o c¸ch quan s¸t, dïng tõ, dïng h×nh ¶nh miªu t¶ h×nh d¸ng, tÝnh t×nh, ho¹t ®éng cđa ngêi ®ỵc t¶ + Nhỵc ®iĨm: 19 Mét sè em cßn m¾c lçi nh: Dïng tõ cha chÝnh x¸c, ý cßn nghÌo nµn, ch÷ viÕt sai lçi chÝnh t¶ nhiỊu - GV viÕt lªn b¶ng phơ nh÷ng lçi phỉ biÕn Yªu cÇu HS th¶o ln, ph¸t hiƯn lçi vµ t×m c¸ch s÷a lçi GV tr¶ bµi cho HS * H§2: Híng dÉn lµm bµi tËp: - Yªu cÇu HS tù ch÷a bµi cđa m×nh b»ng c¸ch trao ®ỉi víi b¹n bªn c¹nh vỊ nhËn xÐt cđa GV, tù sưa lçi bµi cđa m×nh - GV ®i gióp tõng cỈp HS * H§3: Häc tËp nh÷ng bµi v¨n hay, nh÷ng ®o¹n v¨n tèt: - Gäi mét sè HS cã bµi v¨n hay ®äc cho c¸c b¹n nghe - Sau mçi HS ®äc GV hái ®Ĩ t×m c¸ch dïng tõ hay, lèi diƠn ®¹t hay, ý hay * H§4: Híng dÉn viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n: - Yªu cÇu HS viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n vỊ: §o¹n v¨n diƠn ®¹t cha hay, ®o¹n v¨n lđng cđng, ®o¹n v¨n dïng tõ cha hay - GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt l¹i.NhËn xÐt *H§2: Cđng cè dỈn dß: 5phót - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DỈn vỊ nhµ viÕt l¹i bµi v¨n nÕu bÞ ®iĨm kÐm Chn bÞ bµi sau Sinh ho¹t tËp thĨ TuẦn 34 I Mơc tiªu: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cđa líp tn32 - Thèng nhÊt kÕ ho¹ch tn tíi - Gi¸o dơc ý thøc chÊp hµnh néi quy trêng, líp II Chn bÞ: GV: Néi dung bi sinh ho¹t HS: Y kiÕn ph¸t biĨu III.TiÕn tr×nh sinh ho¹t §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cđa líp tn qua - C¸c tỉ th¶o ln, kiĨm ®iĨm ý thøc chÊp hµnh néi quy cđa c¸c thµnh viªn tỉ - Tỉ trëng tỉng ỵp, b¸o kÕt qu¶ kiĨm ®iĨm - Líp trëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung c¸c ho¹t ®éng cđa líp - B¸o c¸o gi¸o viªn vỊ kÕt qu¶ ®¹t ®ỵc tn qua - §¸nh gi¸, xÕp lo¹i c¸c tỉ - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung c¸c mỈt ho¹t ®éng cđa líp: + VỊ häc tËp:có nhiều tiến + VỊ ®¹o ®øc:Cac em ngoan + Duy tr× nỊ nÕp, vƯ sinh, TD gi÷a giê + C¸c ho¹t ®éng kh¸c:… 2.B×nh xÐt : Häc sinh tuyªn d¬ng: Thọ ,Khánh duy,Nhàn,Pham thương,Hồi,Tân,Hùng Phª b×nh:Duy II-§Ị ph¬ng híng, kÕ ho¹ch tn tíi - Ph¸t huy nh÷ng u ®iĨm, thµnh tÝch ®· ®¹t ®ỵc - Kh¾c phơc nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n ®Ĩ tr× nỊ nÕp líp 20 III Cđng cè, dỈn dß: - NhËn xÐt chung - DỈn chn bÞ tn sau: 21 ThĨ dơc(tiÕt 68) TRỊ CHƠI “NHẢY ĐÚNG,NHẢY NHANH” VÀ “AI KÉO KHOẺ” I.MỤC TIÊU -BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc c¸c trß ch¬i - BiÕt c¸ch tù tỉ chøc ch¬i nh÷ng trß ch¬i ®¬n gi¶n II ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN -Địa điểm:Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện -Phương tiện:GV cán lớp người còi,kẻ sân để tổ chức trò chơi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 1.Phần mở đầu (6-10phót) -GV nhận lớp,phổ biến nhiệm vụ,u cầu học -Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng dọc chạy theo vòng tròn sân:200m-250m -Đi theo vòng tròn,hít thở sâu -Xoay khớp cổ chân,cổ tay,khớp gối,hơng,vai -Ơn động tác tay,chân,vặn mình,tồn thân,thăng nhảy thể dục phát triển chung -Kiểm tra HS có nội dung chưa hồn thành 2.Phần bản(18-22phót) -Trò chơi “Nhảy đúng,nhảy nhanh” Đội hình chơi GV sáng tạo tổ chức theo 2-4 hàng dọc sau vach chuẩn bị trước nhảy hàng,những HS đến lượt tiến vào vị trí xuất phát thực tư chuẩn bị để chờ lệnh bắt đầu trò chơi -GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi,cho 1-2HS làm mẫu,cho lớp chơi thử 2-3 lần trước chơi thức có sử dụng phương pháp thi đua.Có thể tăng thêm số nhảy tổ chức chơi theo hình thức tiếp sức:Từng em nhảy lượt hết số quy định,sau quay lại nhảy lượt về, đưa tay chạm tay bạn -Trò chơi: “Ai kéo khoẻ” Đội hình chơi theo sân quy định,phương pháp dạy GV sáng tạo -HS vui chơi,GV cần kiểm tra chỉnh sửa cho em cách nắm tay theo quy định,sau tiến hành trò chơi -GV cho HS thi đua tổ với 3.Phần kết thúc (4-6phót) -GV HS hệ thống -Đi thường theo 2-4 hàng dọc sân trường hát *Một số động tác hồi tĩnh *Trò chơi hồi tĩnh -GV nhận xét đánh giá tiết học -Về nhà:Tập đá cầu ném bóng trúng đích 22 ... kiƯn lÞch sư tõ n¨m 19 45 ®Õn n¨m1 954 - GV chän sù kiƯn cã ý nghÜa lín lÞch sư cđa d©n téc ta tõ n¨m 19 45 ®Õn + Ngµy 19 -8- 19 45 , c¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng + Ngµy 2-9 -19 45, B¸c Hå ®äc Tuyªn... tập luyện -Phương tiện:GV cán lớp người còi,kẻ sân để tổ chức trò chơi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP 1.Phần mở đầu (6-10phót) -GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ,u cầu học -Chạy nhẹ nhàng địa hình...=========================== Tn 34 Thø ngµy th¸ng n¨m 2017 §¹o ®øc (tiÕt 34) DANH CHO ĐỊA PHƯƠNG - phßng chèng tƯ n¹n x· héi I Mục tiêu : Học xong HS biết : - HiĨu ®ỵc t×nh h×nh tƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 5 TUẦN 34 năm học 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 34 năm học 2017 , GIÁO án lớp 5 TUẦN 34 năm học 2017

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay