Thảo luận Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM

26 299 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:38

Theo ISO 8402: “TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và cho xã hội”. Bài thảo luận Chủ đề: Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM Quản trị chất lượng Nhóm Gv: Nguyễn Thị Thu Hà Bố cục thảo luận I, Hệ thống quảnchất lượng toàn diện TQM II, Áp dụng hệ thống quảnchất lượng toàn diện TQM Cty CP SIVICO I Hệ thống quảnchất lượng toàn diện TQM Khái niệm Theo ISO 8402: “TQM cách quản lý tổ chức tập trung vào chất lượng dựa vào tham gia tất thành viên, nhằm đạt tới thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng đem lại lợi ích cho thành viên tổ chức cho xã hội” Mục đích Mục đích quản trị chất lượng toàn diện Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trình tổ chức, đảm bảo thỏa mãn khách hàng mức tốt cho phép Chất lượng số một, hàng đầu • Định hướng vào người sản xuất mà vào người tiêu dùng • Đảm bảo thông tin xem thống kê công cụ quan trọng • Sự quản lý phải dựa tinh thần nhân văn • Quá trình sau khách hàng trình trước • 3 Đặc Đặc điểm điểm của TQM TQM Mô hình TQM g hấ t lư ợn co nn gư i ạt c Co i tr ọn g c kế tđ tụ Làm việc với nhóm niềm tn iên Quảntoàn diện nl số ca m tế g ợn Sự i Cả lư ất Ch KHÁCH HÀNG Thỏa mãn yêu cầu khách hàng Nguyên tắc áp dụng TQM Liên tục cải tiến chất lượng cách áp dụng vòng tròn Deming Hiệu A C P D P: Plan: Kế hoạch, thiết kế D: Do: thực C: Check: kiểm tra A: Action: hoạt động Năm Hoạch định chất lượng (P) Kiểm tra (C) Tổ chức thực hiện(D) Xác lập mục têu tổng quát Đảm Đảm bảo bảo mọi người người thực thực hiện sách CL và nhận nhận thức thức mục mục têu têu và sự cần cần thiết thiết Đánh giá thực chất lượng xác định chất lượng đạt thực tế Hoạt động điều chỉnh cải tến (A) Xác Xác định định đòi đòi hỏi hỏi cụ cụ thể thể về cải cải tến tến Chất Chất lượng lượng và xây xâydựng dựng phương phương án án Xđịnh khách hàng Xđ nhu cầu đặc điểm nhu cầu Tổ Tổ chức chức đào đào tạo tạo và giáo giáo dục dục để để So sánh chất lượng thực tế với thực thực hiện kế kế hoạch hoạch kế hoạch Cung Cung cấp cấp nguồn nguồn lực lực cần cần thiết: thiết: tài tài chính, chính, kỹ kỹ thuật thuật lao lao động động … … Phân tích thông tn để cải tến Ptriển qtrinh tạo đặc điểm sp CL Cung Cung cấp cấp đầy đầy đủ đủ nguồn nguồn lực lực và Động Động viên viên đào đào tạo tạo khuyến khuyến phương phương tện tện cần cần thiết thiết kiểm kiểm soát soát Chuyển giao kết cho bphan tác nghiệp chất chất lượng lượng khích khích thực thực hiệncải cải tến tếnchất chất Tiến hành khắc phục sai lệch lượng lượng ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TQM phải lãnh đạo Phải có tính kiên trì áp dụng TQM Mạnh dạn thay đổi tổ chức sau cam kết với TQM để người thấy TQM bắt đầu có tác dụng Biết trao quyền ủy nhiệm cho người lao động Có hệ thống thông tin nội hiệu Có chiến lược đào tạo cụ thể Có tham gia người     Nội dung quản trị chất lượng toàn diện TQM Các đặc trưng TQM hoạt động gói gọn vào 12 điều mấu chốt đồng thời trình tự để xây dựng hệ thống TQM: ( word) Nhận thức Hệ thống quảnchất lượng Cam Kết Sử dụng phương pháp thống kê Tổ chức Tổ chức nhóm chất lượng Đo lường Sự hợp tác nhóm Hoạch định chất lượng Đào tạo tập huấn Thiết kế chất lượng Lập kế hoạch thực TQM 6 Ưu, Ưu, nhược nhược điểm điểm của TQM TQM • Ưu điểm: Doanh nghiệp nâng cao uy tín thương trường, tăng thu nhập cách ổn định nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đòi hỏi khách hàng Nâng cao chất lượng cách đồng tạo hệ thống hoạt động nhịp nhàng Các công cụ thống kê cho phép nghiên cứu xác kết thu nguyên nhân chúng Quản lý cải tiến công nghệ nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm nhiều lĩnh vực Có khả kiểm soát loại bỏ khuyết tật từ đầu Tiết liệm chi phí Sản phẩm hoàn thiện tối đa hoàn thành • Nhược điểm:  Khó thực hiện, đặc biệt doanh nghiệp có quy mô nhỏ Đối với doanh nghiệp, việc nhanh chóng thành lập hình thức công ty cổ phần, TNHH, tư nhân… nhanh chóng giải thể, phá sản hoạt động lãi khiến doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề quản lý dài hạn II Áp dụng hệ thống quảnchất lượng toàn diện TQM công ty cổ phần SIVICO Vì SIVICO lựa chọn mô hình TQM? • Thứ quảnchất lượng kiểm tra, loại bỏ sản phẩm không tránh • nguyên nhân gây sai sót Nhờ phương pháp quản lý ( TQM, TQCo, CWQI), công ty khai thác hết tiềm người tổ chức…và đảm bảo chất lượng sản phẩm mà nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Mục tiêu áp dụng TQM Nâng cao trách nhiệm Không ngừng cải tiến, cá nhân, phận hoàn thiện chất lựng SP Mục tiêu Chính sách chất lượng Thực nguyên tắc hướng tới khách hàng làm từ đầu 3 Quy Quy trì trìnnh, h, thủ thủtục tục áp áp dụng dụng mô mô hì hìnnhh quản quản lý lýchất chất lượng lượng TQM TQMtại công công ty ty cổ cổphần phần SIVICO SIVICO - Am hiểu cam kết về chất lượng: Trước áp dụng tiêu chuẩn TQM ngày 02/06/2010 công ty cổ phần SIVICO đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 Doanh nghiệp sử dụng TQM việc khẳng định cho chất lượng thương hiệu cho sản phẩm sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang, bao bình nhựa cao cấp… nhằm đem lại hiệu kinh tế cao cho công ty - Tổ chức phân công trách nhiệm Áp dụng TQM đồng nghĩa với việc quyền hạn trách nhiệm phân công cách rõ ràng hơn, khoa học việc: phân chia công việc rõ ràng cho phận xếp cách khoa học như: phòng kế toán, khu vực để dung môi, xưởng bao bì, kho bao bì… Phương pháp đo lường chất lượng: Được thể thông qua việc kết mà công ty đạt như: chất lượng sản phẩm, sản lượng, hài lòng khách hàng… Hoạch định chất lượng: - Cty lập kế hoạch cho sản phẩm, phát triển đa dạng nguồn sản phẩm khác có chất lượng phục vụ công nghiệp nước nhà, lập kế hoạch quy trình kiểm tra chất lượng Đẩy mạnh hợp tác với nước giới Thiết kế chất lượng: Công ty có phận chuyên nghiên cứu thử sản phẩm mới, kiểm định chất lượng đầu vào nguyên liệu trước sau tạo sản phẩm Xây dựng hệ thống chất lượng Theo dõi thống kê Kiểm tra chất lượng: Công ty có phận riêng làm nhiệm vụ thực công việc kiểm tra nghiêm ngặt qua khâu TQM Hợp tác nhóm Đẩy mạnh hợp tác chủng loại đa dạng hóa mẫu mã chất lượng sản phẩm thông qua việc liên kết với dự án với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư từ nước vào doanh nghiệp nước, nhằm tạo thị trường rộng lớn Đào tạo huấn luyện về chất lượng công ty có nhiều buổi tập huấn việc quảnchất lượng TQM, 5s cho nhân viên cán để người công ty hiểu làm theo áp dụng Nhằm tạo môi trường khoa học, đảm bảo an toàn lao động đảm bảo chất lượng sản phẩm Kết đánh giá mô hình quảnchất lượng TQM ở công ty cổ phần SIVICO Hình ảnh công ty trở nên tốt đẹp sau áp dụng mô hình quảnchất lượng TQM, mặt công ty thay đổi hoàn toàn, từ sở vật chất đến bầu không khí tổ chức, thái độ làm việc nhân viên Thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thị phần công ty lên mức cao Một số hình ảnh Cty trước sau áp dụng TQM Khu vực đường phía sau Xưởng điện Khu vực để dung môi ... I, Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM II, Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM Cty CP SIVICO I Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM Khái niệm Theo ISO 8402: TQM cách quản. .. quản trị chất lượng toàn diện TQM Các đặc trưng TQM hoạt động gói gọn vào 12 điều mấu chốt đồng thời trình tự để xây dựng hệ thống TQM: ( word) Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng Cam Kết Sử... không quan tâm tới vấn đề quản lý dài hạn II Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM công ty cổ phần SIVICO Vì SIVICO lựa chọn mô hình TQM? • Thứ quản lý chất lượng kiểm tra, loại bỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM, Thảo luận Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM, Thảo luận Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM, Đặc điểm của TQM, Ưu, nhược điểm của TQM, Mục tiêu khi áp dụng TQM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay