TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 cả năm

23 134 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:22

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 cả năm tham khảo TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10HỌC KỲ I Chương NGUYÊN TỬ Câu Các hạt cấu tạo nên nguyên tử A Hạt proton notron B Hạt nơtron electron C Hạt electron proton D Hạt electron, proton nơtron Câu Chọn câu sai nói cấu tạo nguyên tử A Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương B Nguyên tử trung hòa điện C Nguyên tử có cấu tạo đặc khít D Lớp vỏ nguyên tử mang điện tích âm Câu Nguyên tử nhôm có 13 electron, 14 notron Khối lượng nguyên tử A 13 đvC B 14 đvC C 27 đvC D 40 đvC Câu Các đồng vị nguyên tố hóa học phân biệt số A notron B proton C hiệu nguyên tử D electron Câu Nguyên tố hóa học nguyên tử A có số điện tích hạt nhân B có số hạt notron C có số khối D có số electron lớp 17 X Câu Số proton, số nơtron lần lượt A 17 B 17 C D Câu Phát biểu sau không đúng? A Các electron lần lượt chiếm mức lượng từ thấp đến cao B Các electron phân lớp có mức lượng C Các electron phân lớp có mức lượng gần D Các electron lớp có mức lượng gần Câu Ion A2+ có cấu hình electron phân lớp 3p6 Tổng số electron nguyên tử A A 18 B 19 C 20 D 21 Câu Trong nguyên tử, lớp thứ n có số electron tối đa A n B 2n C n² D 2n² Câu 10 Các nguyên tử ion sau: F–, Na+, Ne có đặc điểm chung? A số electron B số nơtron C số khối D số proton Câu 11 Nguyên tử X có Z = 17 Số electron lớp A B C D 32 S Câu 12 Lưu huỳnh có ký hiệu nguyên tử 16 , cấu hình electron lớp A 2s²2p4 B 2s²2p5 C 3s²3p4 D 3s²3p5 Câu 13 Nguyên tử X có cấu hình electron lớp 3s²3p X có số hiệu A 15 B 16 C 17 D 18 16 Câu 14 Nguyên tử O có electron phân lớp p? A4 B C D Câu 15 Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: (X) 1s²2s²2p63s²3p1 (Y) 1s²2s²2p63s²3p63d54s² 6 (Z) 1s²2s²2p 3s²3p (T) 1s²2s²2p63s1 Các nguyên tố kim loại A X, Y, Z T B X Z C X, Y, T D Y, Z, T Câu 16 Một nguyên tử có tổng cộng electron phân lớp p Số proton nguyên tử A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 17 Trong nguyên tử hạt mang điện A có proton B có electron C hạt nơtron electron D hạt electron proton Câu 18 Nguyên tử X có số electron 20 Cấu hình electron nguyên tử A 1s² 2s²2p6 3s²3p5 B 1s² 2s²2p6 3s²3p6 C 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s1 D 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s² Câu 19 Nguyên tử số nguyên tố có cấu hình electron sau: (X) 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s²; (Y) 1s² 2s²2p1; (Z) 1s² 2s²2p6 3s²3p²; (T) 1s² 2s²2p6 3s² Các nguyên tử thuộc nguyên tố s A Y Z B X T C X Y D Z T Câu 20 Số electron nguyên tử nguyên tố X phân bố lớp, lớp thứ có 8e Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố X bao nhiêu? A 14 B 10 C 16 D 18 Câu 21 Ở trạng thái bản, cấu hình electron nguyên tử sau không đúng? A 1s² 2s²2p6 3s²3p6 B 1s² 2s²2p6 3s²3p5 4s² C 1s² 2s²2p6 3s² D 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s1 Câu 22 Cho cấu hình electron số nguyên tố: 1s² 2s²2p6 3s²3p5; 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s² ; 1s² 2s²2p6 3s²3p6; 1s² 2s²2p6 3s²3p1; 1s² 2s²2p6 3s²3p4 Số nguyên tố kim loại, phi kim, khí tương ứng A 2; 1; B 2; 2; C.1; 2; D 1; 3; Câu 23 Tổng số hạt proton, nơtron electron có nguyên tử Al (Z = 13; A = 27) A 40 B 37 C 26 D 28 Câu 24 Cấu hình electron nguyên tử X 1s² 2s²2p 3s² Biết X có số khối 24 hạt nhân X có A 24 proton B 11 proton, 13 nơtron C 12 proton, 12 nơtron D 13 proton, 11 nơtron Câu 25 Số electron tối đa phân lớp f phân lớp p lần lượt A 10 18 B 10 14 C 14 10 D 14 Câu 26 Dựa vào thứ tự mức lượng nguyên tử, xếp phân lớp sau sai: A 3s < 4s B 3d < 4s C 2p > 2s D 1s < 2s Câu 27 Cấu hình electron Fe (Z = 26) A 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6 4s² B 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6 6 C 1s² 2s²2p 3s²3p 3d 4s D 1s² 2s²2p6 3s²3p63d8 Câu 28 Tổng số hạt nguyên tử X 13 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Nguyên tử X có số proton A B C D Câu 29 Tổng số hạt nguyên tử X 34, hạt nhân số hạt mang điện số hạt không mang điện Số hạt p, n, e X lần lượt A 11, 12 12 B 11, 12 11 C 12, 11 11 D 12, 11 12 Câu 30 Trong nguyên tử X tổng số hạt proton, nơtron electron 52 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt Số khối X A 36 B 35 C 33 D 34 Câu 31 Trong nguyên tử nguyên tố A có tổng số hạt 58 Biết số hạt mang điện dương số hạt không mang điện Số hiệu nguyên tử số khối A lần lượt A 19 38 B 20 38 C 20 39 D 19 39 65 Câu 32 Nguyên tử khối trung bình đồng 63,54 Trong tự nhiên, đồng tồn loại đồng vị 29 Cu 63 29 Cu Phần trăm 65Cu A 27% B 26,7% C 26,3% D 73% Câu 33 Nguyên tử clo có hai đồng vị 35Cl (75,77%); 37Cl (24,23%) Nguyên tử khối trung bình clo A 35,00 B 35,50 C 35,67 D 35,45 Câu 34 Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần đường kính hạt nhân Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành bóng có đường kính cm đường kính nguyên tử A 200m B 300m C 600m D 1200m Câu 35 Số proton, nơtron, electron ion Fe3+ (Z = 26) lần lượt A 26, 53, 23 B 23, 30, 26 C 26, 30, 23 D 26, 30, 26 Câu 36 Ion M3+ có cấu hình electron lớp 3s²3p63d5 Số electron nguyên tử M A 23 B 26 C 24 D 25 Câu 37 Tổng số hạt có ion K+ (Z = 19, A = 39) A 57 B 58 C 38 D 59 Câu 38 Biết Fe ô thứ 26 bảng tuần hoàn Cấu hình electron ion Fe2+ A 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6 B 1s² 2s²2p6 3s²3p63d4 4s² C 1s² 2s²2p6 3s²3p63d² 4s² D 1s² 2s²2p6 3s²3p63d³ 4s² Chương BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ Câu 39 Các nguyên tố hóa học nhóm A có tính chất hóa học giống A Có số lớp electron B số electron lớp C số phân lớp giống D có bán kính 3+ Câu 40 Ion X có cấu hình electron lớp 2s²2p6 Vị trí, tính chất nguyên tố X bảng tuần hoàn A Chu kì 3, nhóm VIA, phi kim B Chu kì 4, nhóm IVB, kim loại C Chu kì 3, nhóm IIIA, kim loại D Chu kì 4, nhóm IIIB, kim loại Câu 41 Nguyên tố Canxi (Z = 20) thuộc chu kì: A B C D Câu 42 Trong chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử A Độ âm điện giảm dần B Tính kim loại tăng dần C Bán kính nguyên tử tăng dần D Số lớp electron không thay đổi Câu 43 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học có số chu kì nhỏ chu kì lớn lần lượt A B C D Câu 44 Tính bazơ dãy hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến dổi theo chiều sau A tăng giảm B giảm tăng C Tăng D Giảm Câu 45 Số hiệu nguyên tử nguyên tố bảng tuần hoàn không cho biết A Số thứ tự, chu kì, nhóm B Số electron nguyên tử C Số proton hạt nhân D Số nơtron Câu 46 Bán kính nguyên tử Cl, F, Br, I xếp theo chiều giảm dần A Br > I > Cl > F B F > Cl > Br > I C Cl > F > Br > I D I > Br > Cl > F Câu 47 Trong chu kì 2, nguyên tố có độ âm điện lớn A Li B N C C D F Câu 48 Các nguyên tố nhóm A bảng tuần hoàn gồm nhóm nguyên tố nào? A Nguyên tố d B Nguyên tố s C Nguyên tố s p D Các nguyên tố p Câu 49 Nguyên tố có tính chất hóa học tương tự canxi A Na B Mg C K D Al Câu 50 Nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA Vậy X có cấu hình electron A 1s²2s²2p63s²3p4 B 1s²2s²2p63s²3p5 C 1s²2s²2p63s²3p3 D 1s²2s²2p63s²3p6 Câu 51 Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo nguyên tắc A Tăng dần độ âm điện B Tăng dần bán kính nguyên tử C Tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử D Tăng dần khối lượng Câu 52 Nguyên tử có số thứ tự sau có khuynh hướng cho electron phản ứng hóa học? A Z = 12 B Z = 17 C Z = 11 D Z = 13 Câu 53 Các nguyên tố xếp chu kì 5, nguyên tử có lớp electron? A B C D Câu 54 Nguyên tử nguyên tố X, có điện tích hạt nhân 15+ Vị trí X bảng tuần hoàn A chu kì nhóm VIIA B chu kì nhóm VA C chu kì nhóm IVA D chu kì nhóm IIIA Câu 55 Sắp xếp nguyên tố Na, Mg, Al, K theo thứ tự tính kim loại giảm dần A K, Na, Mg, Al B Na, K, Mg, Al C Na, Mg, Al, K D Al, Mg, Na, K 6 Câu 56 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Fe 1s²2s²2p 3s²3p 3d64s² Vị trí Fe bảng tuần hoàn A Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IIB B Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm IA C Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIB D Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA Câu 57 Nguyên tố có số thứ tự kim loại mạnh so với ba nguyên tố lại? A Z = 12 B Z = 11 C Z = 13 D Z = Câu 58 Tính chất sau không biến đổi tuần hoàn? A Hóa trị cao với oxi B Tính kim loại tính phi kim C số electron lớp D Số lớp electron Câu 59 Các nguyên tố nhóm A bảng tuần hoàn A nguyên tố s B nguyên tố d nguyên tố f C nguyên tố s nguyên tố p D nguyên tố p Câu 60 Nguyên tố Y thuộc chu kỳ 3, nhóm IVA Y nguyên tố A P B Al C Si D S Câu 61 Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính bazơ oxit, hidroxit ứng với nguyên tố nhóm IIA A tăng dần B không thay đổi C giảm tăng D giảm dần Câu 62 Các ion A+, X2+, Y2– có cấu hình electron bền vững khí neon 1s²2s²2p6 Vậy nguyên tử A, X, Y tương ứng A 11Na, 20Ca, 8O B 11Na, 12Mg, 8O C 9F, 8O, 12MgD 19K, 20Ca, 16S Câu 63 Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhóm N (Z = 7), O (Z = 8), S (Z = 16), P (Z = 15)? A N B P C S D O Câu 64 Nguyên tử nguyên tố nguyên tố X (Z = 7), Y (Z = 15), R (Z = 14), T (Z = 17) có bán kính nguyên tử lớn nhất? A X B Y C R D T Câu 65 Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức XH3 Oxit cao X chứa 43,66% X khối lượng Nguyên tố X A C B N C P D S Câu 66 Cho kim loại kiềm Na tác dụng hết với nước thu 100 ml dung dịch A 3,36 lít khí hiđro (ở đktc) Nồng độ mol NaOH có dung dịch A A 3,0M B 0,15M C 0,3M D 1,5M Câu 67 Dãy sau xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần? A I, Br, Cl P B C, N, O F C Na, Mg, Al Si D O, S, Se Te Câu 68 Nguyên tử nguyên tố X, ion Y+ Z2– có cấu hình electron phân lớp 3p6 Số thứ tự X, Y, Z bảng tuần hoàn lần lượt A 18, 19, 16 B 10, 11, C 18, 19, 17 D 13, 11, 16 Câu 69 Cho 4,6 gam Natri tác dụng với nước thu V (lít) khí hiđro (ở đktc) Giá trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 70 Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim thuộc nhóm IA thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu 1,12 lít hiđro (đktc) Hai kim loại kiềm A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs Câu 71 Hai kim loại X Y đứng chu kỳ có tổng số proton hai hạt nhân nguyên tử 25 (ZX < ZY) Số electron lớp X Y lần lượt A B C D Câu 72 Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron 2s²2p6 Cấu hình electron M vị trí bảng tuần hoàn A 1s²2s²2p4, ô chu kỳ 2, nhóm VIA B 1s²2s²2p63s², ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA C 1s²2s²2p6, ô 10 chu kỳ 2, nhóm VIIIA D 1s²2s²2p63s²3p², ô 14 chu kỳ 3, nhóm IVA Câu 73 Cho 4,6 gam kim loại R nhóm IA tác dụng với nước thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Nguyên tố R A Ca B Ba C K D Na Câu 74 Cho X, Y hai kim loại có electron phân lớp có mức lượng cao 3p1 3d6 Hai kim loại X, Y A có chu kỳ B có hóa trị cao B thuộc phân nhóm D có số electron lớp Câu 75 Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố R nhóm VIIA 28 Số khối R A B 19 C 10 D 11 Câu 76 Cấu hình electron nguyên tử Ni 1s² 2s²2p6 3s²3p63d8 4s² Nguyên tố Ni A ô thứ 28, chu kỳ 4, nhóm XA B ô thứ 28, chu kỳ 4, nhóm VIIIB C ô thứ 28, chu kỳ 4, nhóm IIA D ô thứ 28, chu kỳ 4, nhóm IIB CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC Câu 77 Trong hợp chất sau, hợp chất có liên kết ion? A HCl B H2O C N2O D NaCl Câu 78 Liên kết phân tử NaI liên kết A cộng hóa trị không cực B cho nhận C ion D cộng hóa trị phân cực Câu 79 Dãy chất phân tử có liên kết ion A CH4, NaCl HNO3 B Al2O3, K2S NaCl C Na2SO4, H2S SO2 D H2O, K2O CaCO3 Câu 80 Liên kết hóa học NaCl hình thành A hai hạt nhân nguyên tử hút electron mạnh B nguyên tử góp chung electron C nguyên tử clo nhường electron, nguyên tử Na nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút D nguyên tử Na nhường electron, nguyên tử clo nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút Câu 81 Trong phân tử H2S, PCl5, CaF2, Al2O3, HNO3, BaO, NaCl, KOH, KF Có phân tử có liên kết ion? A B C D Câu 82 Độ phân cực tăng dần chất từ trái qua phải A NaF, NaBr, NaI, NaCl B NaI, NaBr, NaF, NaCl C NaI, NaBr, NaCl, NaF D NaBr, NaCl, NaI, NaF Câu 83 Liên kết hóa học phân tử flo, clo, brom, iot, oxi A Liên kết ion B Liên kết cộng hóa trị phân cực C Liên kết cộng hóa trị không phân cực D Liên kết đôi Câu 84 Trong hợp chất sau, hợp chất có liên kết cộng hóa trị? A Li3N B Na2O C CaF2 D CCl4 Câu 85 Trong hợp chất có liên kết ion? A C2H4 B HNO3 C PCl5 D MgO Câu 86 Cấu hình electron lớp nguyên tố ns²np5 Liên kết nguyên tố với nguyên tố hiđrô thuộc loại liên kết sau đây? A Liên kết cộng hóa trị không phân cực B Liên kết cộng hóa trị phân cực C Liên kết ion D Liên kết bội Câu 87 X, Y, Z nguyên tố có số hiệu nguyên tử 8, 19, 16 Nếu các cặp X Y, Y Z, X Z tạo thành liên kết cặp sau liên kết cộng hóa trị có cực? A X Y; Y Z C X Y B X Z D Y Z Câu 88 Dãy phân tử cho có phân tử không phân cực? A N2, CO2, Cl2, H2 B N2, Cl2, H2, HCl C N2, HI, Cl2, CH4 D Cl2, SO2, N2, F2 Câu 89 Cho nguyên tố X (3s1), Y (3s² 3p1), Z (3s² 3p5); câu trả lời sau sai? A Liên kết Z X liên kết cộng hóa trị B Liên kết Z X liên kết ion C Liên kết Z Y liên kết cộng hóa trị có cực D X, Y kim loại; Z phi kim Câu 90 Phân tử chất sau có liên kết liên kết cộng hóa trị phân cực nhất? A C2H4 B H2O C NH3 D H2S Câu 91 X nguyên tố có số hiệu nguyên tử 19, Y nguyên tố có số hiệu nguyên tử 16 Công thức phân tử hợp chất liên kết tạo thành từ hai nguyên tố lần lượt A X2Y; liên kết ion B X2Y; liên kết cộng hóa trị C XY; liên kết ion D XY; liên kết cộng hóa trị Câu 92 Trong hợp chất Al2(SO4)3, điện hóa trị Al A 3+ B 2+ C 1+ D 3– Câu 93 Trong hợp chất, nguyên tử sau có số oxi hóa –1? A Br B I C F D O Câu 94 Số oxi hóa clo hợp chất HCl, HClO, HClO2, HClO3, lần lượt A –1, +1, +2, +3 B –1, +1, +3, +5 C –1, +1, +3, +6 D tất sai 2– Câu 95 Số oxi hóa lưu huỳnh H2SO4, MgSO4, K2S, S lần lượt A +6, +4, –2, B +4, +4, –2, –2 C +4, +6, 0, –2 D +6, +6, –2, –2 + – Câu 96 Số oxi hóa nitơ ion NH4 , NO3 lần lượt A –3, +5 B +3, +5 C –4, +5 D –4, +6 Câu 97 Một phân tử XY3 có tổng hạt proton, electron, notron 196; tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 60, số hạt mang điện nguyên tử X số hạt mang điện nguyên tử Y phân tử 76 Phân tử XY3 A SO3 B AlCl3 C FeF3 D PCl3 Câu 98 Cho X, Y hai nguyên tố thuộc nhóm A, hai chu kỳ liên tiếp Cho biết tổng số electron anion XY32– 42 Xác định hai nguyên tố X, Y A N O B S O C C O D Si O Câu 99 Một hợp chất ion cấu tạo từ M+ X2– Trong phân tử M2X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 140 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 hạt Số khối ion M+ lớn số khối ion X2– 23 Tổng số hạt proton, nơtron, electron ion M+ nhiều ion X2– 31 Nguyên tố M X lần lượt A Na O B K S C K O D Na S Câu 100 Cho R nguyên tố phi kim Tổng đại số số oxi hóa dương cao với lần số oxi hóa âm thấp R Chu kỳ R nhỏ Nguyên tố R A S B P C N D C Câu 101 Tìm phát biểu sai liên kết A Liên kết ion hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện trái dấu B Liên kết cộng hóa trị hình thành góp chung electron C Liên kết cộng hóa trị làm phân tử bị phân cực có hai nguyên tố khác độ âm điện D Liên kết ion liên kết nguyên tố có độ âm điện > 1,7 Câu 102 Trong phân tử nitơ có A liên kết σ liên kết π B ba liên kết π C liên kết π liên kết σ D liên kết cộng hóa trị phân cực CHƯƠNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC Câu 103 Hòa tan hoàn toàn 2,4g kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử thu V lít khí N2 sản phẩm khử (đktc) Giá trị V A 0,672 lít B 6,72 lít C 0,448 lít D 4,48 lít Câu 104 Cho amoniac NH3 tác dụng với oxi nhiệt độ cao có xúc tác thích hợp sinh nitơ oxit NO nước Phương trình hóa học 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò A chất oxi hóa B chất khử C vừa oxi hóa vừa khử D chất tạo môi trường Câu 105 Cho phản ứng hóa học: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Kết luận sau đúng? A Fe(OH)2 chất khử H2O chất oxi hóa B Fe(OH)2 chất khử O2 chất oxi hóa C O2 chất khử, H2O chất oxi hóa D Fe(OH)2 chất khử, O2 H2O chất oxi hóa Câu 106 Trong số phản ứng sau, phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử to A 4FeS2 + 11O2  → 8SO2 + 2Fe2O3 o t B CaCO3  → CaO + CO2↑ to C NH4NO3  → N2O + 2H2O D 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 Câu 107 Dẫn hai luồng khí Cl2 qua dung dịch (1) chứa KOH loãng nguội dung dịch (2) chứa KOH đặc đun nóng Nếu lượng KCl sinh hai dung dịch tỉ lệ thể tích clo qua hai dung dịch (1) (2) A 3/5 B 5/3 C 4/5 D 5/4 Câu 108 Cho sơ đồ phản ứng hóa học Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Sau cân bằng, hệ số chất lần lượt A 3, 14, 9, 1, B 3, 28, 9, 1, 14 C 3, 26, 9, 2, 13 D 2, 28, 6, 1, 14 Câu 109 Trong phản ứng đây, phản ứng phản ứng oxi hóa – khử? A 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 B FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ C 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 D Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Câu 110 Trong môi trường H2SO4, dung dịch sau có khả làm màu KMnO4? A FeCl3 B CuCl2 C ZnCl2 D FeSO4 Câu 111 Cho phản ứng: Br2 + H2S + H2O → H2SO4 + HBr Brom hiđro sunfua lần lượt có vai trò A chất oxi hóa; chất khử B chất khử; chất oxi hóa C hai chất oxi hóa D hai chất khử Câu 112 Cho phản ứng: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Kết luận A Clo chất oxi hóa có số oxi hóa tăng lên B Clo chất oxi hóa có số oxi hóa giảm C KMnO4 chất oxi hóa có số oxi hóa Mn tăng lên D KMnO4 chất oxi hóa có số oxi hóa Mn giảm Câu 113 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế oxi cách nhiệt phân số hợp chất theo phản ứng sau (a) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (b) KClO3 → KCl + O2 (c) KNO3 → KNO2 + O2 Điểm chung phản ứng cho A Oxi phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hóa –2 lên số oxi hóa B Oxi phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hóa lên số oxi hóa –2 C Oxi phân tử hợp chất bị oxi hóa từ số oxi hóa –1 thành số oxi hóa D Oxi phân tử hợp chất bị oxi hóa từ số oxi hóa thành số oxi hóa –2 Câu 114 Cho phản ứng sau (1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2) Cl2 + H2O + 2SO2 → H2SO4 + 2HCl (3) Cl2 + H2S → 2HCl + S (4) Cl2 + Mg → MgCl2 (5) HCl + NaOH → NaCl + H2O (6) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (7) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2 (8) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O Số phản ứng oxi hóa khử A B C D Câu 115 Cho phản ứng sau t o ,V2 O5 (1) 2SO2 + O2 → 2SO3 (2) SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr (3) SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S (4) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (5) SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O Các phản ứng SO2 đóng vai trò chất oxi hóa A 2, 3, B 1, 3, C 1, 2, D Câu 116 Cho phát biểu sau (1) Chất khử chất nhận electron (2) Chất oxi hóa chất nhường electron (3) Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố (4) Phản ứng hóa hợp thay đổi số oxi hóa (5) Phản ứng phản ứng oxi hóa khử (6) Trong phản ứng hóa học chất khử chất có số oxi hóa tăng (7) Trong phản ứng hóa học chất oxi hóa có số oxi hóa giảm (8) Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa số nguyên tố thay đổi không thay đổi Số câu phát biểu A B C D Câu 117 Cho phương trình nhiệt hóa học sau : (a) H2 (k) + Cl2 (k) → 2HCl (k); ΔH = –185,7 kJ (b) 2HgO (r) → 2Hg (k) + O2 (k); ΔH = +90 kJ (c) 2H2 (k) + O2 (k) → 2H2O (k); ΔH = –571,5 kJ Các phản ứng tỏa nhiệt A a, b, c B a b C a c D b Câu 118 Cho phản ứng hóa học sau to (a) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (b) S + O2  → SO2 to (c) 2KMnO4  (d) HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl → K2MnO4 + MnO2 + O2 o t (e) 2KClO3  (f) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 → 2KCl + 3O2 (g) Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl Số phản ứng thế, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng phân hủy lần lượt A 2, 4, B 1, 4, C 2, 3, D 3, 3, Câu 119 Số oxi hóa S chất H2SO4; Na2SO4; CaSO3; NaHS lần lượt A +6; +6; +4; –2 B +6; +4; +4; +2 C +6; +6; +4; –1 D +6; +6; –4; –1 Câu 120 Cho muối FeCl2 vào dung dịch KMnO4 có axit xúc tác A có phản ứng xảy sắt tăng số oxi hóa từ +2 lên +3 B có phản ứng xảy sắt không thay đổi số oxi hóa C tượng D có phản ứng xảy FeCl2 chất oxi hóa Câu 121 Cho sơ đồ phản ứng KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số chất oxi hóa chất khử phản ứng lần lượt A B C D Câu 122 Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O Sau cân bằng, tổng hệ số cân dạng số nguyên tối giản A 21 B 19 C 23 D 25 Câu 123 Trong số sản phẩm phản ứng SO2 với dung dịch KMnO4 chất sau đây? A K2SO4 B MnSO4 C H2SO4 D H2O Câu 124 Cặp hóa chất phản ứng oxi hóa khử với A CaCO3 H2SO4 B Fe2O3 HI C Br2 NaCl D FeS HCl Câu 125 Phản ứng không xảy ra? A KMnO4 + SO2 + H2O → B Cu + HCl + NaNO3 → C Ag + HCl + Na2SO4 → D FeCl2 + Br2 → Câu 126 Cho cặp chất a FeO + H2SO4 đặc nóng b FeS + H2SO4 đặc nóng c Al2O3 + HNO3 d Cu + Fe2(SO4)3 e Cu + HCl f NaOH + FeCl3 g FeI + AgNO3 h H2SO4 (loãng) + FeO i Al2O3 + NaOH Các phản ứng xảy thuộc loại phản ứng oxi hóa khử A a, b, c, d B b, d, e, i C a, b, d, e D a, b, d, g Câu 127 Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3 Số chất mà nguyên tố Fe vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử A B C D Câu 128 Trong phản ứng MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò HCl A chất oxi hóa B vừa oxi hóa vừa khử C chất tạo môi trường D chất khử tạo môi trường Câu 129 Cho phản ứng: 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl Trong đó, H2S có vai trò A chất oxi hóa B chất nhường electron C chất tạo môi trường D vừa oxi hóa vừa khử Câu 130 Cho hợp chất: NH3, NO2, N2O, NO, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa N A N2 > NO > NO2 > N2O > NH3 B NO > N2O > NO2 > N2 > NH3 C NO > NO2 > N2O > N2 > NH3 D NO > NO2 > NH3 > N2 > N2O Câu 131 Chất oxi hóa chất A cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng B cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm C lấy điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng D lấy điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm Câu 132 Trong phản ứng oxi hóa – khử A chất bị oxi hóa nhận electron chất bị khử cho electron B trình oxi hóa trình khử xảy đồng thời C chất có nguyên tố với số oxi hóa cực đại chất oxi hóa D trình nhận điện tử gọi trình oxi hóa ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 (2013 – 2014) TỰ LUẬN Bài HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG a HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → I2 → KI → I2 b KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4 c NaCl → HCl → Cl2 → CaOCl2 d Cl2 → KCl → Cl2 → KClO3 → O2 → SO2 → SO3 → ZnSO4 e H2 → HCl → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 f FeS → H2S → S → Na2S → ZnS → H2S → SO2 → BaSO3 → BaCl2 g SO3 → H2SO4 → Fe2(SO4)3 → FeCl3 → FeCl2 → FeCl3 → I2 h S → SO2 → NaHSO3 → Na2SO3 → BaSO3 i O2 → O3 → SO2 → H2SO4 → CuSO4 → CuCl2 j FeS2 → SO2 → S → H2S → NaHS → Na2S → Na2SO4 → BaSO4 ↓ H2SO4 → CuSO4 → CuS → SO2 → SO3 k KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 → I2 → KI → O2 → SO2 → H2SO4 → FeSO4 Bài Chỉ dùng thuốc thử nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học a HCl, H2SO4; Ba(OH)2; NaCl b H2SO4; Na2S; Na2SO3; NaCl c HCl, FeCl3, Na2SO4 NaCl d CuCl2; MgCl2; NaCl FeCl2 e NaCl, NaNO3, NaBr, NaI f NH4Cl, NaNO3, CuBr2, FeCl3 i K2S, Na2SO4, NH4NO3, (NH4 )2SO4 j HCl, NaCl, Ba(OH)2, Na2SO4 Bài Bằng phương pháp hóa học phân biệt lọ nhãn sau: a SO2; O2; O3; H2S b KBr; BaCl2; HCl; NaOH Bài CÂN BẰNG PHẢN ỨNG a KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O b HCl + K2Cr2O7 → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Bài Cho 10,3 gam hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl dư thu 5,6 lít (đktc) gam chất rắn không tan a Tìm phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b Nếu đun nóng hỗn hợp với khí clo Tìm thể tích clo (đktc) cần tác dụng hết với hỗn hợp Bài Cho 26,1 gam MnO2 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl đậm đặc a Tính thể tích khí thoát điều kiện tiêu chuẩn Biết hiệu suất phản ứng 80% b Tính nồng độ mol HCl c Lượng khí clo thu có đủ để tác dụng hết với 8,96 gam sắt hay không? Bài Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,8 M phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl 0,8 M thu dung dịch A chất rắn B a Xác định khối lượng chất rắn B b Tính khối lượng muối dung dịch sau phản ứng Bài Chia m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu thành phần Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh 2,24 lít H2 (đktc) Hòa tan hết phần 100g dung dịch H2SO4 98% đun nóng thu dung dịch Y 6,72 lít SO2 (đkc) a Tìm phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch Y Bài Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam khí SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tìm khối lượng muối tạo thành sau phản ứng Bài 10 Sau hòa tan 8,45 gam oleum A vào nước dung dịch B, để trung hòa dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 1M Xác định công thức A Bài 11 Hòa tan hết 21,1 gam hỗn hợp gồm Zn ZnO cần vừa đủ 600 ml dung dịch H2SO4 0,5M a Tìm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu phần trăm khối lượng chúng b Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan Bài 12 Đốt cháy 11,8 gam hỗn hợp Cu Al O2 vừa đủ (đktc) thu hỗn hợp oxit Biết hỗn hợp khối lượng Cu nhiều Al gam a Viết phương trình phản ứng xảy Tính thể tích O2 dùng b Tính phần trăm khối lượng oxit Bài 13 Cho 24 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 8M đặc nóng thu 11,2 lít khí sunfurơ (đktc) dung dịch Y a Tìm phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp b Tìm thể tích H2SO4 dùng Bài 14 Có hỗn hợp A gồm O2 O3 có tỉ khối so với hiđro 20,8 a Tính phần trăm thể tích O3 hỗn hợp A b Dẫn hỗn hợp A qua dung dịch KI dư thu 1,27 gam iot Tính thể tích hỗn hợp A Bài 15 Thêm 3,0 gam MnO2 vào 200g hỗn hợp muối KCl, KClO3 trộn kĩ đem đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn cân nặng 145,4 gam Hãy xác định thể tích khí oxi thoát điều kiện tiêu chuẩn Bài 16 Lấy 5,3 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 3,36 lít khí (đktc) Xác định kim loại kiềm thành phần phần trăm theo khối lượng có hỗn hợp Bài 17 Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt 1,6 gam bột lưu huỳnh đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp X Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCl thu hỗn hợp khí A dung dịch B a Tìm phần trăm thể tích khí có hỗn hợp A b Biết cần phải dùng 125ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa HCl dư dung dịch Tìm CM dung dịch HCl dùng Bài 18 Bằng phương pháp hóa học nhận biết lọ nhãn sau: a NaOH, HCl, K2SO4, KCl b K2S, Al2(SO4)3, BaCl2 c K2CO3, Na2SO4, NaCl, NaNO3 d HCl, H2SO4, NaNO3 Bài 19 Cho m gam hỗn hợp gồm Zn Cu vào dung dịch HCl dư thu 4,48 lít khí (đktc) Mặt khác cho m gam hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 6,72 lít khí SO2 (đktc) a Viết PTHH xảy b Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp Bài 20 Hòa tan hoàn toàn 60,0 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit clohiđric 0,5 M thu dung dịch A 33,6 lít khí thoát (đktc) a Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp X b Tính khối lượng muối thu c Tính thể tích dung dịch axit clohiđric dùng, biết lượng axit dùng dư 25% Bài 21 Nung nóng 4,37 gam hỗn hợp bột kim loại Fe Zn với bột S dư Chất rắn thu đem hòa tan dung dịch axit H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,568 lít khí (đktc) thoát a Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b Tính phần trăm khối lượng muối sunfat khan thu Bài 22 Cho 40 gam hỗn hợp Fe Cu tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 98% nóng thu 15,68 lít SO2 (đktc) a Tính phần trăm khối lượng kim loại b Tính khối lượng dung dịch H2SO4 dùng dư 50% so với lượng cần thiết Bài 23 Cho 12 gam hỗn hợp Fe FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu 5,6 lit khí (ở đktc) Tính phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu Bài 24 Cho 10,38 gam hỗn hợp gồm Fe, Al Ag chia làm phần Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 2,352 lít (đktc) Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 2,912 lít khí SO2 (đktc) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu TỰ LUẬN BỔ SUNG Bài Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: a Fe → FeS → SO2 → Na2SO3 → SO2 → S → H2S → Na2S → FeS → H2S → H2SO4 → SO2 → CaSO3 b FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → NaHSO4 → Na2SO4 → NaCl → HCl → AgCl c H2S → S → SO2 → Na2SO3 → Na2SO4 → BaSO4 d S → H2S → H2SO4 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 10 e FeS → H2S → S → SO2 → NaHSO3 → SO2 → Na2SO3 → Na2SO4 → NaOH f KClO3 → O2 → SO2 → H2SO3 → SO2 → S → NO2 → HNO3 → KNO3 g NaHS → Na2S → H2S → SO2 → S → FeS → H2S → PbS h H2S → S → SO2 → H2SO4 → H2S → H2SO4 → Na2SO4 → NaCl i H2SO4 → S → SO2 → H2SO4 → SO2 → S → FeS → H2S j H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → KHSO4 → K2SO4 k CuS → SO2 → S → H2S → H2SO4 → HCl → KCl → KNO3 ℓ MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl m KI → I2 → NaI → NaBr → Br2 → KBr → KCl → Cl2 → HCl → CaCl2 n H2 → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → HCl → Cl2 → KClO3 ↓ S → FeS → H2S → Na2S → NaCl → Cl2 g FeS2 → SO2 → H2SO4 → Na2SO4 → NaCl → Cl2 ↓ SO3 → H2SO4 → K2SO4 → KCl → KNO3 → O2 Bài 2: Cho xúc tác điều kiện, thiết bị coi đầy đủ Hãy viết phương trình hóa học điều chế a H2S từ Fe, S H2SO4 loãng b nước Javen, clorua vôi, axít clohiđric từ Cl2 c H2SO4, Na2SO4, Fe(OH)3, Na2SO3 từ quặng Pirit Sắt, không khí, nước, muối ăn Bài Viết phương trình phản ứng thể thay đổi số oxi hóa sau: a S0 → S–2 → S0 → S+4 → S+6 → S+4 → S0 → S+6 b Cl0 → Cl+5 → Cl–1 → Cl0 → Cl+1 Bài Bổ túc phản ứng sau: H2S + O2 → rắn (A) + lỏng (B) to (A) + O2  → (C) HCl + MnO2 → khí (D) + (E) + (B) (B) + (C) + (D) → (F) + (G) (G) + Ba → (H) + (I)↑ (D) + (I) → (G) (F) + Cu → (K) + (B) + (C) (K) + (H) → (L)↓ + (M) Bài Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch chất sau chứa riêng biệt a HCl, NaCl, NaI, NaBr, Na2SO4 b NaOH, NaNO3, K2SO4, HCl c Na2SO4, AgNO3, KCl, KNO3 d NaNO3, KMnO4, AgNO3, HCl e CaF2, NaCl, KBr, NaI, H2SO4 f NaOH, KCl, KNO3, K2SO4, H2SO4 g HCl, Na2SO4, HNO3, KNO3 h BaCl2, K2SO4, NaCl, KNO3 i K2SO4, KCl, KBr, KI, KNO3, KOH j NaOH, H2SO4, HCl, BaCl2, NaCl, Na2SO4 k KCl, KI, CuSO4, BaCl2, Fe2(SO4)3, K2SO4, Na2CO3, NaBr l NaCl, NaNO3, Na2CO3, Na2SO3, Na2SO4, KI, Na2S Bài Chỉ dùng thêm hóa chất phân biệt lọ nhãn chứa riêng dung dịch chất sau a K2SO4, KCl, KBr, KI b Na2S, NaBr, NaI, NaF c BaCl2, NaOH, H2SO4, NaCl d Na2S, KI, CuSO4, KNO3 e K2S, CuSO4, BaCl2, Na2CO3, HNO3 f KOH, K2CO3, Ba(OH)2, K2SO4, H2SO4 g NaCl, Na2S, Na2SO4, Pb(NO3)2, BaCl2 h Na2SO4, FeCl2, Ba(NO3)2, KCl, K2S Bài Phân biệt lọ nhãn chứa riêng chất bột sau a Na2CO3, CaCO3, BaSO4, Na2SO4, CaO b Na2S Na2SO3, Na2SO4, BaSO4 Bài Phân biệt chất khí sau a O2, SO2, Cl2, CO2 b O2, H2, CO2, HCl 11 c O2, Cl2, CO2, H2S, HCl d CO2, SO2, H2S, O2, O3 Bài Viết hai phương trình hóa học để chứng minh O3 có tính oxi hóa mạnh O2 Bài Viết phương trình phản ứng (nếu có) cho H2S lần lượt tiếp xúc với O2, dung dịch Pb(NO3)2, dung dịch NaOH dư, nước clo Điều kiện phản ứng coi có đủ Bài 10 Viết phương trình phản ứng (nếu có) cho SO2 lần lượt tiếp xúc với nước clo, O2, CaO, dung dịch NaOH, nước vôi dư Điều kiện phản ứng coi có đủ Bài 11 Viết phương trình phản ứng (nếu có) lần lượt cho chất Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Al, S, Cu, Ag, C, NaHSO3, Pb(NO3)2, HCl, HBr, Fe(OH)2, H2S, P tiếp xúc với dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc nóng Bài 12 Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy thí nghiệm sau: a Dẫn khí Ozon vào dung dịch KI hồ tinh bột b Cho FeS tác dụng với H2SO4 loãng ống nghiệm có đậy miếng tẫm dung dịch Pb(NO3)2 c Đốt cháy bột lưu huỳnh không khí dẫn khí sinh vào dung dịch kali pemanganat d Đốt cháy bột lưu huỳnh không khí dẫn khí sinh vào dung dịch nước brom e Đốt cháy bột lưu huỳnh không khí dẫn khí sinh vào dung dịch nước vôi có dư f Đun nóng Cu với H2SO4 đặc thấy có khí thoát Dẫn khí vào dung dịch BaCl2 g Nhỏ dung dịch H2SO4 đậm đặc vào đường ăn (C12H22O11) Bài 13 Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu 1,08 gam H2O 1,344 lit SO2 (đktc) a Hãy xác định công thức phân tử hợp chất A b Hấp thụ hoàn toàn lượng khí SO2 nói vào 13,95 ml dung dịch KOH 28% (D = 1,147 g/ml) Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng Bài 14 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16g NaOH thu dung dịch X Tính khối lượng muối tan thu dung dịch X Bài 15 Cho 3,36 lít khí H2S (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 8g NaOH thu dung dịch X Tính khối lượng muối thu dung dịch X Bài 16 Đốt cháy hòa toàn 6,8g chất thu 12,8g SO2 3,6g H2O Xác định công thức chất đem đốt Khí SO2 sinh cho vào 50ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml) Muối tạo thành? Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch thu được? Bài 17 Trộn lít dung dịch H2SO4 4M vào lít dung dịch H2SO4 0,5M Tính nồng độ mol/l dung dịch thu được? Bài 18 Cần dùng ml dung dịch H2SO4 2M pha trộn với 500ml dung dịch H2SO4 1M để dung dịch H2SO4 1,2 M? Bài 19 Hỗn hợp A gồm Fe, Al có tỉ lệ khối lượng mFe : mAl = : Lấy m gam hỗn hợp A cho phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng Sau thời gian làm lạnh dung dịch, đến phản ứng kết thúc, thấy lượng axit tham gia phản ứng 68,6 gam H2SO4 thu 0,75m gam chất rắn (không có lưu huỳnh đơn chất), dung dịch B 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm SO2 H2S Tính m? Bài 20 Cho 1,26 gam hỗn hợp Mg Al (có tỉ lệ mol tương ứng : 2) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (lấy dư 20 % so với lượng cần dùng) thu 0,015 mol sản phẩm khử chứa lưu huỳnh a Xác định sản phẩm tạo thành b Tính thể tích dung dịch H2SO4 dùng biết dung dịch có khối lượng riêng D = 1,84 g/ml Bài 21 Cho 8,96 lít hỗn hợp A (đktc) gồm Cl2 O2 tác dụng vừa đủ với 25,825 gam hỗn hợp kim loại Fe Zn thu 48,95 gam hỗn hợp B gồm muối clorua oxit (oxit sắt oxit sắt từ) a Tính phần trăm thể tích khí hỗn hợp A b Tính phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp B Bài 22 Cho 8,3 gam hỗn hợp Al Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư thu 5,6 lít khí H2 (đktc) dung dịch A a Tính khối lượng kim loại b Thể tích dung dịch HCl dùng biết dùng dư 10% so với cần thiết c Cho khí Cl2 qua dung dịch A cô cạn dung dịch thu gam muối khan? Bài 23 Hòa tan hết 12,4 g hỗn hợp gồm Mg CaCO3 100 g dung dịch HCl 18,25% thu dung dịch X 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) a Tính khối lượng chất có hỗn hợp đầu b Tính tỉ khối Y so với không khí c Tính nồng độ % chất dung dịch X 12 Bài 24 Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat hai kim loại X, Y nhóm IIA 120 ml dung dịch HCl 0,5M thu 0,896 lít khí CO2 (đo 54,6°C 0,9 atm) dung dịch Z a Xác định hai kim loại X Y b Tính khối lượng muối hỗn hợp đầu c Tính nồng độ mol chất dung dịch Z Bài 25 Hỗn hợp A gồm khí Cl2 H2 biết A có tỉ khối so với O2 1,35625 Lấy 5,6 lít hỗn hợp A chiếu sáng thích tạo thành hỗn hợp B Biết lượng khí hiđro clorua B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 33,96 gam kết tủa trắng Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp HCl Bài 26 Tính thể tích khí đo đktc khí cần thiết để tác dụng tạo thành 5,6 lít hiđro clorua, hiệu suất phản ứng 80% Bài 27 Cho 3,36 lít (đktc) H2 tác dụng với 2,24 lít (đktc) Cl2 thu HCl (hiệu suất phản ứng đạt 80%), cho toàn lượng khí HCl sinh vào dung dịch AgNO3 dư thu gam kết tủa? Bài 28 Để phản ứng hết với a mol kim loại M cần 1,25a mol H2SO4 sinh khí X (là sản phẩm khử nhất) Hòa tan hết 19,2 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 tạo 4,48 lít khí X (sản phẩm khử nhất) Xác định kim loại M Bài 29 Cho 15,2 gam hỗn hợp Mg kim loại X có hóa trị II, đứng sau H dãy hoạt động hóa học kim loại, tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 2,24 lít khí (đktc) chất rắn không tan Sau hòa tan chất rắn không tan vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư phản ứng tạo thành 4,48 lít khí SO2 (đktc) a Xác định kim loại X khối lượng chất hỗn hợp b Cho lượng SO2 sinh phản ứng hết với 875 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a (mol/l), tạo thành 32,5 gam kết tủa Tính a Bài 30 Cho phản ứng sau: 2SO2 + O2 € SO3 Ở t°C, nồng độ cân chất: [SO2] = 0,2 mol/l; [O2] = 0,1 mol/l; [SO3] = 1,8mol/l Hỏi vận tốc phản ứng thuận nghịch thay đổi cân hóa học phản ứng dịch chuyển phía thể tích hỗn hợp giảm xuống lần Bài 31 Cho vào bình kín hai chất khí N2, NH3 chất xúc tác thích hợp 480°C, áp suất bình lúc đầu p1 a Giữa nguyên nhiệt độ thời gian, hỏi áp suất khí bình giảm hay tăng? Vì sao? b Sau thời gian, áp suất khí đạt đến giá trị ổn định p2, hạ nhiệt độ 420° thành phần khí bình thay đổi Bài 32 Nung x mol Fe 0,15 mol Cu không khí thời gian thu 63,2 gam hỗn hợp rắn Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn H2SO4 đặc nóng dư thu dung dịch Y 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Tìm x Bài 33 Cho phản ứng: 2SO2 + O2 € 2SO3; ΔH < O Hãy cho biết cân phản ứng chuyển dịch theo chiều a giảm nhiệt độ b tăng áp suất chung hệ phản ứng c thêm chất xúc tác Bài 34 Cho cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) € NH3 (k); ΔH < Cân phản ứng sau chuyển dịch phía a tăng nhiệt độ b giảm áp suất c tăng nồng độ chất tham gia Bài 35 Trong trường hợp đây, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? a Tốc độ đốt cháy lưu huỳnh tăng đưa lưu huỳnh cháy không khí vào bình oxi nguyên chất b Tốc độ phản ứng hiđrô oxi tăng lên đưa bột platin vào hỗn hợp phản ứng c Tốc độ phản ứng hiđro iot tăng nung nóng d Tốc độ đốt cháy than tăng lên đập nhỏ than Bài 36 Cho gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường Cách làm sau làm cho tốc độ phản ứng tăng lên, giảm xuống hay không đổi? a Thay kẽm hạt kẽm bột khối lượng b Dùng dung dịch H2SO4 2M thay dung dịch H2SO4 4M c Tăng nhiệt độ phản ứng thêm 50°C d Tăng thể tích dung dịch H2SO4 4M lên gấp đôi Bài 37 Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ chất 0,4 mol/l Sau 10 giây xảy phản ứng, nồng độ chất 0,2 mol/l Tính tốc độ trung bình phản ứng trên? Bài 38 Cho m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 Zn tác dụng đủ V lít dung dịch HCl 0,5M thu 1,12 lít khí (đktc) Cô cạn dung dịch thu 16,55 gam muối khan Tính V m? 13 Bài 39 Cho 28,8 g hỗn hợp Fe Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu 2,24 lít H2 (đktc) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 40 Cho 8,3 g hỗn hợp A gồm kim loại Cu, Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% Sau phản ứng chất không tan B thu 5,6 lít khí (đkc) Hòa tan hoàn toàn B H2SO4 đặc, nóng, dư thu 1,12 lít khí SO2 (đkc) a Tính phần tăm khối lượng kim loại hỗn hợp? b Tính khối lượng dung dịch H2SO4 dùng? Bài 41 Cho 5,9 g hỗn hợp Al Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thu 4,48 lít khí SO2 (đktc) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 42 Cho 7,6 g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư thu 6,16 lit khí SO2 (đkc) Phần không tan cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 1,12 lit khí (đkc) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu Bài 43 Hòa tan hoàn toàn 6,85 gam hỗn hợp Mg, Zn vào H2SO4 đặc, nóng vừa đủ thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu 52,1 gam hỗn hợp muối Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 44 Cho 6,3 g hỗn hợp MgO, Fe tác dụng vói dung dịch H2SO4 98%, nóng dư thu dược khí SO2, dẫn toàn qua dung dịch NaOH dư thu 132,3 g muối Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp? Bài 45 Cho 45,25g hỗn hợp Zn Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 15,68 lít khí SO2 (đktc) a Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b Tính khối lượng muối thu sau phản ứng? Bài 46 Cho m hỗn hợp chứa Mg ZnS tác dụng 250 g dung dịch H2SO4 34,51 g hỗn hợp khí A có tỷ khối so với oxi 0,8 a Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu b Tính nồng độ dung dịch axit dùng vừa đủ Bài 47 Cho 6,8 g hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu 3,36 lít khí (đktc) a Tính phần trăm khối lượng kim loại có X b Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thể tích khí SO2 thu (đktc) bao nhiêu? Bài 48 Cho 20,8 g hỗn hợp Cu CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu 4,48 lit khí (đktc) a Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp? b Tính khối lượng dung dịch H2SO4 80% cần dùng khối lượng muối sinh Bài 49 Cho 31,2 g hỗn hợp Fe FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 98%, nóng thu 12,32 lít khí SO2 (đktc) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp? Bài 50 Cho 6,72 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 800 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn? Bài 51 Cho 14,4 gam hỗn hợp X gồm Cu CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu 6,4 gam SO2 a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp X c Cho toàn khí SO2 thu vào 100ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch A Tính khối lượng muối thu được? Bài 52 Cho 11,8 g hỗn hợp Al, Cu tác dụng với dung dịch HCl thu 6,72l khí, phần không tan tác dụng với H2SO4 đặc 80%, nóng (d = 1,733) thu dung dịch (B) khí (C) a Tính phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp b Thể tích dung dịch H2SO4 dùng? c Dẫn lượng khí (C) vào dung dịch NaOH 0,5M thu muối gì? Tính nồng độ mol dung dịch muối Bài 53 Cho 5,4g kim loại R tan hoàn toàn H2SO4 đặc nóng, phản ứng kết thúc thu 6,72 lít SO2 sản phẩm khử đktc a Tìm kim loại R b Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? Bài 54 Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại (M) hóa trị II vào H2SO4 loãng thu 4,48 lít H2 (đkc) Xác định tên kim loại M? 14 Bài 55 Cho 2,4 gam kim loại M hóa trị II, tác dụng vừa đủ với 3,2 gam S Xác định kim loại M tính khối lượng muối thu sau phản ứng? Bài 56 Nung 11,2g Fe, 26g Zn với lượng dư lưu huỳnh đến phản ứng hoàn toàn, thu lấy sản phẩm cho tan vào dung dịch HCl dư Tính thể tích khí thu (đktc)? Bài 57 Dẫn 2,24 lít khí H2S (đktc) vào 100 ml dung dịch KOH 3M Tính nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng? Biết thể tích dung dịch không đổi Bài 58 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,8M thu m gam kết tủa Tính m Bài 59 Hòa tan hoàn toàn 1,17 gam kim loại A có hóa trị không đổi vào dung dịch HCl 1,2M vừa đủ thu 0,336 lít khí Tìm tên kim loại A thể tích dung dịch HCl dùng Bài 60 Cho 10g hỗn hợp Mg Cu vào dung dịch HCl 20% vừa đủ, thu 5,6 lít khí đktc a Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu? b Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau phản ứng, tính khối lượng kết tủa thu được? Bài 61 Cho 24 gam hỗn hợp G gồm Mg MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 11,2 lít hỗn hợp khí gồm H2 CO2 (đkc) Tính phần trăm khối lượng chất G Bài 62 Cho hỗn hợp gồm 3,6 gam Mg 14g Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu V lít SO2 (đktc) a Tính V khối lượng muối thu sau phản ứng? b Cho BaCl2 dư vào dung dịch muối sau phản ứng Tính khối lượng kết tủa thu Bài 63 Hòa tan 31,2 gam hỗn hợp A gồm Na2CO3 CaCO3 vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít CO2 (đkc) Tính khối lượng chất A TRẮC NGHIỆM Câu 133 Cấu hình electron lớp nguyên tố nhóm halogen A ns²np1 B ns²np³ C ns²np4 D ns²np5 Câu 134 Đặc điểm sau đặc điểm chung nguyên tố halogen từ F đến I? A Ở điều kiện thường chất khí B Có tính oxi hóa mạnh C Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D Tác dụng mạnh với nước Câu 135 Số oxi hóa Cl CaOCl2 A –1 +1 B +1 C –1 D Câu 136 Cu tác dụng chất chất sau đây? A Dung dịch HCl đậm đặc nóng B Khí Cl2 C Dung dịch H2SO4 loãng D Dung dịch HCl đậm đặc nguội Câu 137 Điều chế Clo dùng phản ứng hóa học sau đây? A HCl + Fe B HCl + MgO C NaCl + H2SO4 D KMnO4 + HCl Câu 138 Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4 Vai trò Cl2 phản ứng A chất oxi hóa B vừa oxi hóa, vừa khử C chất khử D chất tạo môi trường Câu 139 Cho dung dịch lần lượt chứa muối: NaCl, NaBr, NaF, NaI Dùng chất để phân biệt dung dịch A HNO3 B AgNO3 C Quỳ tím D NaOH Câu 140 Phản ứng sau chứng tỏ HCl có tính khử? A 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O B 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 C HCl + NaOH → NaCl + H2O D HCl + NH3 → NH4Cl Câu 141 Cho phản ứng hóa học sau: H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 Ý kiến sau đúng? A H2S chất oxi hóa, Cl2 chất khử B H2S chất oxi hóa chất khử C Cl2 chất oxi hóa chất khử D H2S chất khử, Cl2 chất oxi hóa Câu 142 Có phản ứng sau 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (1) 6HCl + KClO3 → 3Cl2 + KCl + 3H2O (2) dpcmn 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 (3) o t 2AgCl  (4) → Ag + Cl2 Phản ứng dùng điều chế clo công nghiệp A (3) B (1) C (4) D (2) Câu 143 Cho chất sau: S, Cu, CuO, Ba(OH)2, Zn, AgNO3, SO2 Axit HCl phản ứng với chất cho trên? 15 A B C D Câu 144 Nguyên tố Clo có số oxi hóa +5 hợp chất A KClO3 B HClO2 C HClO D KClO4 Câu 145 Kim loại sau tác dụng với HCl loãng khí Clo cho loại muối clorua kim loại A Fe B Zn C Cu D Ag Câu 146 Khí hiđro clorua điều chế cách cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất sau đây? A H2SO4 loãng B nước C H2SO4 đậm đặc D NaOH Câu 147 Chất KClO3 có tên gọi A kali clorit B kali clorat C kali clorơ D kali peclorat Câu 148 Không nên dùng bình thủy tinh để đựng axít A sunfuric B nitric C flo hiđric D clo hiđric Câu 149 Clorua vôi điều chế công nghiệp phản ứng A Ca(OH)2 với Cl2 B Ca(OH)2 với HCl C CaO với Cl2 D CaO với HCl Câu 150 Trong chất đây, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch HCl? A FeO, MnO2, Cu B AgNO3, MgO, BaSO4 C Fe, CuO, AgNO3 D CaCO3, H2SO4, H2O Câu 151 Cho 8,6 gam hỗn hợp Al–Cu tác dụng với dung dịch HCl lấy dư 6,72 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp A 64,52% B 62,79% C 31,39% D 35,24% Câu 152 Cho 18,4 gam hỗn hợp bột CaCO3 MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư sau phản ứng thu dung dịch A 4,48 lít khí CO2 (đktc) Cô cạn dung dịch A thu m gam muối, giá trị m A 20,6 g B 18,4 g C 21,2 g D 22,8 g Câu 153 Cho kim loại: Al, Cu, Ag, Fe, Mg, Ni Những kim loại không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng A Al, Ag, Cu, Mg B Cu, Mg, Fe, Al C Ag, Fe, Al, Ni D Al, Mg, Fe, Ni Câu 154 Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế H2S phản ứng hóa học nào? A H2 + S → H2S B CuS + 2H2SO4 → CuSO4 + H2S C 4Zn + 5H2SO4 (đặc nóng) → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O D FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S Câu 155 Phản ứng hóa học sau sai? A O3 + 2Ag → Ag2O + O2 B 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O C Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ D Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2↑ Câu 156 Trong sơ đồ điều chế axit sunfuric từ quặng pirit (FeS2) sau: FeS2 → X → Y → H2SO4 Chất X A H2S B FeO C SO2 D FeSO4 Câu 157 Trong phòng thí nghiệm ôxi điều chế theo cách A Hóa lỏng không khí B Nhiệt phân muối KNO2 C Nung tinh thể KClO3 với mangan điôxit D Điện phân nước Câu 158 Muốn pha loãng H2SO4 đặc nên làm theo cách sau đây? A Rót axit nước đồng thời vào bình thủy tinh B Hấp thụ SO3 vào dung dịch axit loãng C Rót từ từ nước vào axit D Rót từ từ axit vào nước Câu 159 Cho phản ứng: SO2 + H2S → 3S + 3H2O Phát biểu sau đúng? A Lưu huỳnh bị oxi hóa hiđro bị khử B Lưu huỳnh bị khử hiđro bị oxi hóa C Lưu huỳnh bị khử chất oxi hóa D Lưu huỳnh SO2 bị khử, H2S bị oxi hóa Câu 160 Số oxi hóa nguyên tố lưu huỳnh chất: S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt A –1; 0; +2; +4 B –2; +6; +4; C –2; –4; –6; D 0; –2; +6; +4 Câu 161 Cho phản ứng sau: a S + O2 → SO2; b S + H2 → H2S c S + 3F2 → SF6; d S + 2K → K2S 16 Chất S đóng vai trò chất khử phản ứng nào? A B C Câu 162 Phản ứng sau đây, chất tham gia H2SO4 loãng? A H2SO4 + Fe3O4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 B H2SO4 + Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 C H2SO4 + FeO → FeSO4 + H2O D H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Câu 163 Cho phản ứng sau SO2 + 2H2S (dung dịch) → 3S + 2H2O (1); SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (2) SO2 + Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl (3) D o 2SO2 + O2 ‡ˆ ˆˆxt,t ˆˆ ˆˆˆ † 2SO3 (4) Các phản ứng mà SO2 thể tính khử A B 1, C D Câu 164 Cho chất sau: H2S, SO2, CO2, SO3, HCl Số chất làm màu dung dịch brom A B C D Câu 165 Phản ứng có chất tham gia axit sunfic đặc A H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + H2O B H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + H2O C H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2 D H2SO4 + ZnS → ZnSO4 + H2S Câu 166 Để nhận biết oxi ozon dùng chất sau đây? A H2SO4 B AgNO3 C nước D KI hồ tinh bột Câu 167 Hòa tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, Fe dung dịch H2SO4 loãng dư thu 11,2 lít khí (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 35,5 g B 41,5 g C 65,5 g D 113,5 g Câu 168 Cho a gam hỗn hợp kim loại Cu Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát 4,48 lít khí (đktc) Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng thoát 8,96 lít khí SO2 (đktc) Phần trăm kim loại Cu Fe có hỗn hợp A 30% 70% B 50% 50% C 40% 60% D 36,4% 63,6% Câu 169 Cho hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe 8,8 gam FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư) khí sinh sục qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thấy xuất a gam kết tủa màu đen Giá trị a A 11,95 g B 71,7 g C 23,9 g D 57,8 g Câu 170 Hòa tan 11,2 gam hỗn hợp gồm Fe Cu dung dịch H2SO4 đặc, nguội thu 1,12 lít khí SO2 (đktc) Khối lượng Fe Cu lần lượt A 8,0 gam 3,2 gam B 8,4 gam 2,8 gam C 4,8 gam 6,4 gam D 5,6 gam 5,6 gam Câu 171 Thể tích H2 (đktc) thu cho 13 gam Zn 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội dư A 4,48 ℓ B 2,24 ℓ C 6,72 ℓ D Đáp án khác Câu 172 Trong dãy chất: HCl, HClO, HClO3, HClO4 số oxi hóa clo lần lượt A –1, +1, +3, +4 B –1, +1, +5, +7 C –1, +2, +4, +5 D –1, +1, +3, +7 Câu 173 Khi cho 15,8 gam kali permanganat (KMnO4) tác dụng với axit clohiđric đậm đặc thể tích khí clo (đktc) thu A 5,0 lít B 5,6 lít C 11,2 lít D 8,4 lít Câu 174 Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO dung dịch HCl 0,1M vừa đủ, thu 2,24 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch HCl dùng A 2,0 lít B 4,2 lít C 4,0 lít D 14,2 lít Câu 175 Cho phản ứng hóa học: H2SO4 đặc + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O Phát biểu sau không tính chất chất? A H2SO4 chất oxi hóa, HI chất khử B HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S C H2SO4 oxi hóa HI thành I2 bị khử thành H2S D HI oxi hóa H2SO4 thành H2S bị khử thành I2 17 + O2 + NaOH + H 2SO + H 2S + Fe, t Câu 176 Cho chuỗi phản ứng: FeS2  → A (k)  → B  → A  → C  → D Các chất A, B, C, D lần lượt A SO2, Na2SO3, H2S, FeS B SO2, Na2SO3, S, FeS C SO2, NaHSO3, SO3, FeSO4 D S, Na2S, H2S, FeS Câu 177 Dãy chất sau tác dụng với H2S? A O2, Cl2, S, HCl B O2, CuO, SO2, NaOH C Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, NaOH, O2 D Pb(NO3)2, NaNO3, SO2, FeCl3 Câu 178 Cho lượng dư khí H2S (đktc) vào dung dịch CuSO4 dư, thu 1,92 gam kết tủa Thể tích khí H2S cần dùng A 0,448 lít B 0,224 lít C 0,672 lít D 0,896 lít Câu 179 Cho V ml SO2 (đktc) sục vào dung dịch Br2 tới màu hoàn toàn dung dịch brom dừng lại, sau thêm dung dịch BaCl2 dư vào thu 2,33 gam kết tủa Giá trị V A 112 ml B 224 ml C 1,12 ml D 4,48 ml Câu 180 Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn bột gồm hai kim loại Mg Zn dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu dung dịch X 4,48 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 28,0 gam B 29,1 gam C 29,0 gam D 28,1 gam Câu 181 Sự chuyển dịch cân A Phản ứng trực chiều thuận B Phản ứng trực chiều nghịch C Chuyển từ trạng thái cân thành trạng thái cân khác D Phản ứng tiếp tục xảy hai chiều thuận nghịch Câu 182 Đối với hệ trạng thái cân bằng, thêm chất xúc tác A Chỉ tăng tốc độ phản ứng thuận B Chỉ tăng tốc độ phản ứng nghịch C Làm tăng tốc độ phản ứng thuận phản ưng nghịch D Không làm tăng tốc độ phản ứng thuận phản ứng nghịch Câu 183 Cho gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường (25°C) Trường hợp tốc độ phản ứng không đổi? A Thay gam kẽm viên gam kẽm bột B Thay dung dịch H2SO4 4M dung dịch H2SO4 2M C Thực phản ứng 50°C D Dùng 100 ml dung dịch H2SO4 4M Câu 184 Khí clo tác dụng với dung dịch kiềm đặc, đun nóng tạo muối clorat có phần clo bị khử đồng thời phần clo bị oxi hóa Tỉ lệ số nguyên tử clo bị khử với số nguyên tử clo bị oxi hóa A : B : C : D : Câu 185 Clo tác dụng với sắt theo phản ứng sau: 2Fe (r) + 3Cl2 → 2FeCl3 (r) Tính khối lượng FeCl3 điều chế có 0,012 mol Fe 0,020 mol Cl2 tham gia A 2,17 gam B 1,95 gam C 3,90 gam D 4,34 gam Câu 186 Cho biết phản ứng điều chế clo phòng thí nghiệm: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2↑ Số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo số phân tử HCl tạo muối clorua A 16 B 16 C 10 D 10 Câu 187 Hòa tan hoàn toàn 0,575 gam kim loại kiềm vào nước Để trung hòa dung dịch thu cần 25 gam dung dịch HCl 3,65% Đây kim loại A Li B Na C K D Rb Câu 188 Không khí phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí clo Để khử độc, xịt vào không khí dung dịch sau đây? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch NaCl C Dung dịch NaOH D Dung dịch NH3 Câu 189 Cho 200 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M H2SO4 0,5M Thể tích dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M Ba(OH)2 2M cần lấy để trung hòa vừa đủ dung dịch axit cho A 100 ml B 120 ml C 90 ml D 80 ml Câu 190 Cho gam hỗn hợp bột kim loại Mg Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thấy thoát 5,6 lít khí H2 (đktc) Khối lượng muối tạo dung dịch o 18 A 22,75 g B 24,45 g C 25,75 g D 22,25 g Câu 191 Hòa tan hết lượng kim loại hóa trị II dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, thu dung dịch muối cố nồng độ 18,19% Kim loại dùng A Fe B Zn C Mg D Ba Câu 192 Khi trộn lẫn 200ml dung dịch HCl 2M 300ml dung dịch HCl 4M, ta thu dung dịch có nồng độ: A 8,0M B 3,5M C 3,0M D 3,2M Câu 193 Cho 26,6 gam hỗn hợp KCl NaCl hòa tan hoàn toàn vào nước để dung dịch Cho dung dịch tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu 57,4 gam kết tủa Phần trăm khối lượng muối hỗn hợp KCl, NaCl lần lượt A 45% 55% C 58% 42% C 56% 44% D 60% 40% Câu 194 Cho phản ứng: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 Trong phản ứng A Ion Fe2+ bị khử nguyên tử Cl bị oxi hóa B Ion Fe3+ bị khử ion Cl– bị oxi hóa C Ion Fe2+ bị oxi hóa nguyên tử Cl bị khử D Ion Fe3+ bị oxi hóa ion Cl– bị khử Câu 195 Sục từ từ 2,24 lít SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M Các chất có dung dịch sau phản ứng A Na2SO3, NaOH NaHSO3 B NaHSO3, H2O C Na2SO3, H2O D Na2SO3, NaOH, H2O Câu 196 Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S có màu đen theo phản ứng: 4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O Câu sau diễn tả tính chất chát phản ứng? A Ag chất khử, H2S chất oxi hóa B Ag chất khử, O2 chất oxi hóa C Ag chất oxi hóa, H2S chất khử D Ag chất oxi hóa, O2 chất khử Câu 197 Hỗn hợp khí tồn (không xảy phản ứng hóa học)? A Khí H2S khí Cl2 B Khí HI khí Cl2 C Khí NH3 khí HCl D Khí O2 khí Cl2 Câu 198 Cho K2Cr2O7 dư vào V lít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml) thu lượng khí đủ để oxi hóa hoàn toàn 5,6 gam Fe Tính V A 58,82 ml B 10,08 ml C 11,76 ml D 12,42 ml Câu 199 Các phản ứng hóa học sau phản ứng oxi hóa khử, ngoại trừ A Cl2 + KOH → KClO3 + KCl + H2O B KClO3 → KCl + O2 C CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 D CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + Cl2 Câu 200 Có chất bột màu trắng là: BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO3 Chỉ dùng thêm dung dịch cho phân biệt muối trên? A HCl B NaOH C BaCl2 D AgNO3 Câu 201 Trong nhóm halogen, khả oxi hóa chất A tăng dần từ flo đến iot B giảm dần từ flo đến iot C tăng dần từ clo đến iot trừ flo D giảm dần từ clo đến iot trừ flo Câu 202 Tìm câu sai câu sau A Clo tác dụng với dung dịch kiềm B Clo có tính chất đặc trưng tính khử mạnh C Clo phi kim hoạt động, chất oxi hóa mạnh, số phản ứng clo thể tính khử D Có thể điều chế hợp chất clo số oxi hóa clo –1, +1, +3, +5, +7 Câu 203 Nguyên tắc chung để điều chế Cl2 phòng thí nghiệm A dùng chất giàu clo để nhiệt phân Cl2 B dùng flo đẩy clo khỏi dung dịch muối tương ứng C cho chất có chứa ion Cl– tác dụng với chất oxi hóa mạnh D điện phân dung dịch muối clorua Câu 204 Đốt cháy nhôm bình đựng khí clo dư, thu 53,4 gam muối nhôm clorua Thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng A 67,2 lít B 18,3 lít C 13,44 lít D 89,6 lít Câu 205 Dãy sau có cặp chất không phản ứng với nhau? A CuSO4 BaCl2; Cu(NO3)2 NaOH B CuSO4 Na2CO3; BaCl2 CuSO4 19 C Ba(NO3)2 NaOH; CuSO4 NaCl D AgNO3 BaCl2; AgNO3 NaBr Câu 206 Khi mở lọ đựng dung dịch axit HCl 37% không khí ẩm, thấy có khói trắng bay Khói nguyên nhân sau đây? A HCl phân hủy tạo thành H2 Cl2 B dung dịch HCl dễ bay tạo thành nước C HCl dễ bay hơi, hút ẩm tạo giọt nhỏ axit HCl D HCl đạt mức bão hòa kết tinh Câu 207 Trong dãy oxit sau, dãy gồm oxit phản ứng với axit HCl? A CuO, NO, Na2O B CuO, CO, SO2 C FeO, Na2O, CO D FeO, CuO, CaO, Na2O Câu 208 Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg Al dung dịch HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm gam so với ban đầu Số mol axit tham gia phản ứng A 0,7 mol B 0,8 mol C 0,04 mol D 0,4 mol Câu 209 Khi cho 10,5 gam NaI vào 50 ml dung dịch nước Br2 0,5M, khối lượng NaBr thu A 3,45 g B 4,67 g C 5,15 g D 2,575 g Câu 210 Dung dịch axit clohiđric thể tính khử tác dụng với dãy chất oxi hóa đây? A KMnO4, Cl2, CaOCl2 HNO3 B MnO2, KClO3, FeCl2 Fe C K2Cr2O7, KMnO4, MnO2 KClO3 D K2Cr2O7, KMnO4 H2SO4 Câu 211 Dùng bình thủy tinh chứa tất dung dịch axit dãy đây? A HCl, H2SO4, HF, HNO3 B HCl, H2SO4 loãng, HF C H2SO4, HF HNO3 D HCl, H2SO4, HNO3 Câu 212 Hòa tan m gam Cu H2SO4 đặc 2,24 lít SO2 (đktc) dung dịch X, cô cạn dung dịch X 25 gam muối ngậm nước Công thức muối A CuSO4.5H2O B CuSO4.4H2O C CuSO4.3H2O D CuSO4.2H2O Câu 213 Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ X, Y vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Hai kim loại hỗn hợp A Mg; Ca B Be; Mg C Mg; Sr D Be; Ca Câu 214 Để phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: NaNO3, MgCl2, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4 cần dùng hóa chất sau đây? A NaOH B H2SO4 C Mg(OH)2 D Ba(OH)2 Câu 215 Những chất rắn không tan dung dịch HCl để tạo khí A FeS, CaCO3, Na2CO3 B FeS, MgCO3 C FeS, K2CO3 D FeS2, K2SO4, KNO3 Câu 216 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe FeS dung dịch HCl thấy thoát 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A Dẫn hỗn hợp khí A qua dung dịch CuCl2 dư, tạo 9,6 gam kết tủa Giá trị m gam hỗn hợp dùng A 16,8 gam B 8,8 gam C 25,6 gam D 26,5 gam Câu 217 Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát 448 ml khí (đktc) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng A 2,95 g B 3,90 g C 2,24 g D 1,85 g Câu 218 Câu diễn tả không tính chất hóa học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh? A S vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B Axit sunfuric thể tính oxi hóa C Hiđro sunfua vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa D Khí SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 219 Cho phản ứng: (a) Sn + HCl loãng (b) FeS + H2SO4 loãng (c) MnO2 + HCl đặc (d) Cu + H2SO4 đặc (e) Al + H2SO4 loãng (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Số phản ứng mà H+ đóng vai trò oxi hóa A B C D Câu 220 Để loại bỏ SO2 khỏi hỗn hợp CO2, A Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi B Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Br2 dư 20 C Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ D Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH Câu 221 Sục SO2 vào dung dịch H2S A dung dịch bị vẩn đục màu vàng B tượng xảy C dung dịch chuyển có màu đen D tạo chất rắn màu đỏ Câu 222 Tính khử chất giảm dần theo thứ tự sau A H2S > SO2 > S B H2S > S > SO2 C SO2 > H2S > S D SO2 > S > H2S Câu 223 Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại R H2SO4 đặc nóng thu 1,68 lít SO2 (đktc) Lượng SO2 thu cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu muối A Kim loại R khối lượng muối A thu A Zn 13,0 gam B Cu 9,45 gam C Fe 11,2 gam D Ag 10,8 gam Câu 224 Dãy kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng A Cu, Zn, Na, Ca B Ag, Ba, Fe, Sn C Mg, Al, Fe, Zn D Au, Pt, Al, Hg Câu 225 Hỗn hợp khí X gồm O2 O3 có tỉ khối so với H2 20 Để đốt cháy hoàn toàn V lít CH4 cần 2,8 lít hỗn hợp X, biết thể tích khí đo đktc Giá trị V A 1,56 lít B 1,55 lít C 1,75 lít D 1,68 lít Câu 226 Trong cách sau đây, cách dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm? A Điện phân dung dịch CuSO4 B Phân hủy KClO3 với xúc tác MnO2 C Chưng cất phân đoạn không khí lỏng D Điện phân nước Câu 227 Cần dùng lít H2S (đktc) để khử hoàn toàn 16,8 lít khí sunfurơ (đktc) Biết lượng H2S lấy dư 25% A 39 lít B 49 lít C 44 lít D 42 lít Câu 228 Để oxi hóa hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg Al, cần vừa đủ 5,6 gam oxi Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu lần lượt A 50% 50% B 64% 36% C 70% 30% D 60% 40% Câu 229 Cho hỗn hợp gồm Fe FeS tác dụng với dung dịch HCl thu 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối với hiđro Phần trăm theo số mol hỗn hợp Fe FeS ban đầu lần lượt A 40% 60% B 50% 50% C 35% 65% D 45% 55% Câu 230 Axit sunfuric thương mại có khối lượng riêng 1,84g/ml nồng độ 96% Pha loãng 25 ml axit vào nước, 500 ml dung dịch Dung dịch có nồng độ mol A 0,45M B 0,90M C 0,94M D 1,80M Câu 231 Cho dung dịch đựng lọ nhãn sau: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 Chỉ dùng thuốc thử số thuốc thử sau để nhận biết: A BaCl2 B H2SO4 C quỳ tím D AgNO3 Câu 232 Từ 1,6 quặng có chứa 60% FeS2, người ta sản xuất khối lượng axit sunfuric A 1558 kg B 1578 kg C 1548 kg D 1568 kg Câu 233 Cho hỗn hợp khí X gồm oxi clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 7,2 gam magie 16,2 gam nhôm thu 64,6 gam hỗn hợp muối clorua oxit hai kim loại Phần trăm thể tích chất hỗn hợp X lần lượt A 40% 60% B 50% 50% C 60% 40% D 20% 80% Câu 234 Có loại quặng pirit chứa 96% FeS2 Nếu ngày nhà máy sản xuất 100 H2SO4 98% lượng quặng pirit cần dùng bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 90% A 69,44 B 68,44 C 62,5 D 70,44 Câu 235 Trong phản ứng: H2O2 + KI → I2 + KOH Hệ số chất oxi hóa hệ số chất khử A B C D Câu 236 Cho phản ứng: H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Số phân tử H2SO4 bị khử số phân tử H2SO4 tạo muối phản ứng cân A B C D Câu 237 Phản ứng chất tham gia axit sunfuric loãng? A H2SO4 + C→ SO2 + CO2 + H2O B H2SO4 + FeO → FeSO4 + H2O C H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 D H2SO4 + Fe(OH)2 →Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Câu 238 Trộn thể tích ddịch H2SO4 0,2M với thể tích dung dịch H2SO4 0,5M dung dịch H2SO4 có nồng độ mol A 0,40M B 0,25M C 0,38M D 0,15M 21 Câu 239 Cho dung dịch bị nhãn: Na2S, Na2SO4, Na2SO3, NaCl Để phân biệt dung dịch trên, cần dùng thuốc thử dung dịch A BaCl2, HCl.B AgNO3 C BaCl2, AgNO3 D Pb(NO3)2, BaCl2 Câu 240 Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam KClO3 có xúc tác MnO2 thể tích khí oxi thu (đktc) A 4,48 lít B 6,72 lít C 2,24 lít D 8,96 lít Câu 241 Điều chế oxi phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (có số mol nhau), lượng oxi thu dược nhiều từ A KMnO4 B KClO3 C NaNO3 D H2O2 Câu 242 Cho lít hỗn hợp khí oxi ozon, sau thời gian ozon bị phân hủy hết thể tích khí tăng thêm lít Thể tích oxi ozon hỗn hợp ban đầu lần lượt A lít O2, lít O3 B lít O2, lít O3 C lít O2, lít O3 D lít O2, lít O3 Câu 243 Thêm gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl KClO3 trộn kỹ đun nóng đến hoàn toàn thu 152gam chất rắn A Thể tích khí oxi sinh đktc A 11,2 lít B 22,4 lít C 33,6 lít D 44,8 lít Câu 244 Dung dịch H2S để lâu ngày không khí thường A chyển sang màu đỏ nâu B bị vẩn đục, màu vàng C suốt không màu D xuất chất rắn màu đen Câu 245 Cho chất: Na2SO3, CaSO3, Na2S, Ba(HSO3)2, FeS Có chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo khí SO2? A chất B chất C chất D chất Câu 246 Nhóm kim loại sau bị thụ động hóa H2SO4 đậm đặc, nguội? A Cu, Fe Al B Al, Fe Cr C Al, Cu Pt D Fe, Ag Au Câu 247 Biết có phản ứng tăng nhiệt độ lên 10°C tốc độ phản ứng tăng gấp đôi, tốc độ phản ứng tăng lần tăng nhiệt độ thêm 40°C A 10 lần B 40 lần C 16 lần D 32 lần Câu 248 Tốc độ phản ứng: H2 + Cl2 → 2HCl thay đổi áp suất hệ tăng lên lần A tăng lên lần B tăng lên lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 249 Hằng số cân k phản ứng phụ thuộc vào A có mặt chất xúc tác B áp suất phản ứng C nhiệt độ phản ứng D áp suất nồng độ Câu 250 Việc sản suất amoniac công nghiệp dựa phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) € 2NH3 (k) ΔH = – 92 kJ/mol Muốn sản suất amoniac đạt hiệu cao, người ta phải thay đổi yếu tố A Tăng nhiệt độ B Giảm nhiệt độ, tăng áp suất C Lấy NH3 khỏi hệ D B C Câu 251 Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường Tốc độ phản ứng tăng A Dùng dung dịch H2SO4 2M thay dung dịch H2SO4 4M B Tăng thể tích H2SO4 C Giảm thể tích dung dịch H2SO4 D Tăng nhiệt độ phản ứng Câu 252 Bình kín tích 0,5 lít ban đầu chứa 0,5 mol H2 0,5 mol N2 nhiệt độ t°C, trạng thái cân có 0,2 mol NH3 tạo thành Hằng số cân A 2,125 B 4,125 C 3,125 D 4,175 Câu 253 Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO cần vừa đủ 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M Sau phản ứng thu hỗn hợp muối sunfat có khối lượng A 4,81 g B 8,15 g C 6,81 g D 6,15 g Đề thi tham khảo Môn Hóa Lớp 10 năm 2014 (1) (2) (3) (4) Câu (1đ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng: MnO2  → Cl2 → HCl → NaCl → Cl2 Câu (1đ) Hoàn thành phản ứng sau: a HCl + KMnO4 → ? + ? + Cl2 + H2O b Fe + H2SO4 (đặc, nóng dư) → ? + ? + H2O Câu (2,0 điểm) Cho 1,5 hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HCl dư thu 1,68 lít khí (đktc) a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu 22 Câu (1,0 điểm) Cho chất: Hg, dung dịch NaOH, Cu, Al Những chất tác dụng với dung dịch HCl? Viết phương trình phản ứng xảy Câu (1,0 điểm) Để hòa tan hết mẩu kẽm dung dịch HCl 20°C cần 27 phút Cũng mẩu kẽm tan dung dịch axit nói 40°C phút Để hòa tan hết mẩu kẽm dung dịch nói 50°C cần phút? Câu (1,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch CaCl2, NaNO3, HCl, Na2CO3 đựng riêng biệt lọ nhãn Câu (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 36,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 CuO dd HCl dư thu dung dịch A 2,24 lít khí H2 (đktc) Dẫn khí H2S dư vào dung dịch A thu 12,8 gam kết tủa Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư tạo V lít khí SO2 (sản phẩm khử đo đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn a Viết phương trình hóa học xác định chất khử, chất oxi hóa phản ứng b Tính V 23 ... Phản ứng hóa hợp thay đổi số oxi hóa (5) Phản ứng phản ứng oxi hóa khử (6) Trong phản ứng hóa học chất khử chất có số oxi hóa tăng (7) Trong phản ứng hóa học chất oxi hóa có số oxi hóa giảm (8)... oxi hóa –2 lên số oxi hóa B Oxi phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hóa lên số oxi hóa –2 C Oxi phân tử hợp chất bị oxi hóa từ số oxi hóa –1 thành số oxi hóa D Oxi phân tử hợp chất bị oxi hóa từ... Câu 39 Các nguyên tố hóa học nhóm A có tính chất hóa học giống A Có số lớp electron B số electron lớp C số phân lớp giống D có bán kính 3+ Câu 40 Ion X có cấu hình electron lớp 2s²2p6 Vị trí, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 cả năm, TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 cả năm, TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay