QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

22 151 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:41

GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 8/30/2014 Giới thiệu môn học Tạ Thị Bích Thủy
 MSc University of London
 Giảng viên – Đại học Kinh tế - TP HCM
 Email: tathuy60@yahoo.com MỤC TIÊU LOGO Sau học xong môn học này, bạn có thể: ☛ Hiểu khái niệm doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp ☛ Nắm vững nội dung quản trị doanh nghiệp ☛ Phân tích, đánh giá đưa giải pháp cụ thể nhằm khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực sẵn có doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học LOGO Phương pháp giảng dạy Phương pháp giảng dạy bao gồm : Giảng lý thuyết: giáo viên trình bày khái niệm liên quan đến chủ đề buổi học, tóm tắt phần lý thuyết giải đáp thắc mắc trình học tập Làm tập thực hành: sau kết thúc chương Tham quan chỗ qua video clip thảo luận nhóm 8/30/2014 Th.S Tạ Thị Bich Thủy LOGO Các họat động khác (không bắt buộc) ❖ Viết tiểu luận theo chủ đề giáo viên gợi ý (có file tài liệu hướng dẫn kèm theo): Tối đa người nhóm ❖ Dịch thuật tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt (giáo viên cung cấp sinh viên tự chọn có tham khảo đồng ý GVHD): Tối đa người nhóm ❖ Nộp video clip chủ đề giới thiệu doanh nghiệp với quy trình sản xuất; lãng phí trình sản xuất Tính điểm cho cá nhân, KHÔNG tính điểm theo nhóm Lưu ý: Các nhóm cá nhân tham gia viết tiểu luận, dịch thuật hay nộp video clip đạt yêu cầu tính vào điểm trình (cộng điểm khuyến khích thay cho kiểm tra kỳ) ThS Tạ Thị Bích Thủy LOGO Thời lượng dành cho việc nghiên cứu học tập A- Tại lớp: Giảng lý thuyết: Sửa tập/ thảo luận nhóm 30 tiết 15 tiết B- Tự nghiên cứu: Đọc tài liệu nhà trước đến lớp: Làm tập/viết tiểu luận/dịch thuật: 70 tiết 40 tiết C- Ôn thi: 25 tiết TỔNG CỘNG: 180 tiết 8/30/2014 Th.S Tạ Thị Bich Thủy 
 Phương pháp đánh giá LOGO Kiểm tra kỳ: Chuyên cần(*): Kiểm tra cuối kỳ: Tổng cộng: 15% 15% 70% 100% (*): Nếu bạn tham gia đầy đủ 11 buổi: 15% (10 điếm) 9-10 buổi: 12% (8 điểm) – buổi: 9% (6 điểm) trở xuống buổi: 0% (0 điểm) 8/30/2014 Giới thiệu môn học LOGO Tài liệu tham khảo Giáo trình Quản Trị Doanh Nghiệp - Bộ Môn Quản Trị Doanh Nghiệp – NXB Thống kê Tài liệu giáo viên cung cấp Các tài liệu tham khảo khác: ❖ Jeffrey K Liker (2007), Phương thức Toyota, NXB Tri Thức ❖ Nhiều tác giả (2009), Chuyện Quản trị doanh nghiệp, NXB Tổng hợp, Tp HCM ❖ Thời báo kinh tế Sài gòn online ❖ Thomas W Zimmerer & ctg (2005), Essentials for Entrepreneurship and Small Business Management, NXB Prentice Hall 8/30/2014 Giới thiệu môn học LOGO NÔI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan doanh nghiệp Chương 2: Dự báo nhu cầu Chương 3: Hoạch định việc sử dụng nguồn lực doanh nghiệp Chương 4: Hoạch định lịch trình sản xuất Chương 5: Các mô hình quản trị tồn kho Chương 6: Hoạch định nhu cầu vật tư Chương 7: Quản trị lao động tiền lương Chương 8: Quản trị vốn Chương 9: Hoạch định giá thành 10 Chương 10: Lựa chọn địa điểm bố trí mặt LOGO Chương 1: Tổng quan doanh nghiệp Chương đề cập đến vấn đề doanh nghiệp, nhiệm vụ quyền hạn doanh nghiệp, đặc trưng doanh nghiệp xu phát triển doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 10 LOGO Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm dịch vụ Nội dung chương giới thiệu phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất dịch vụ phương pháp định tính định lượng theo thời gian theo nguyên nhân để làm sở cho việc điều hành doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 11 LOGO Chương 3: Họach định việc sử dụng nguồn lực doanh nghiệp Chương giới thiệu nguồn lực doanh nghiệp phương pháp tổ chức phối hợp nguồn lực cách hiệu Phương pháp trực quan, phương pháp biểu đồ, phương pháp toán vận tải ứng dụng vào kỹ thuật lựa chọn phối hợp nguồn lực doanh nghiệp nhằm lựa chọn phương án tối ưu 8/30/2014 Giới thiệu môn học 12 LOGO Chương 4: Họach định lịch trình sản xuất Hoạch định lịch trình sản xuất hay gọi hoạch định điều độ sản xuất hoạch định tác nghiệp Chương giới thiệu nguyên tắc xếp thứ tự công việc tối ưu doanh nghiệp, phương pháp phân công công việc cho nhân viên, cho máy cụ thể Chương giới thiệu kỹ thuật áp dụng sơ đồ Gant sơ đồ mạng lưới việc lập lịch trình điều hành doanh nghiệp thông qua rút ngắn thời gian chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 13 LOGO Chương 5: Các mô hình tồn kho theo nhu cầu độc lập Chương giới thiệu khái niệm quản trị tồn kho như: chức quản trị tồn kho, kỹ thuật phân tích Pareto, chi phí quản trị tồn kho, dạng tồn kho biện pháp cắt giảm chi phí tồn kho Đặc biệt chương giới thiệu mô hình quản trị tồn kho nhằm xác định lượng dự trữ tối ưu điều kiện khác 8/30/2014 Giới thiệu môn học 14 LOGO Chương 6: Hoạch định nhu cầu vật tư Chương nhằm giới thiệu phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư gắn liền với sản phẩm sản xuất doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu mô hình cung ứng vật tư cho doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 15 LOGO Chương 7: Quản trị lao động tiền lương (đọc thêm nhà) Chương giới thiệu khái niệm, vai trò quản trị lao động doanh nghiệp, đồng thời đề cập đến việc cân cung cầu lao động doanh nghiệp biện pháp thu hút, khai thác bố trí sử dụng lao động Mặt khác, chương khái quát hoá hệ thống tiền lương, yêu cầu hệ thống tiền lương, hệ thống thang lương ngạch lương, bậc lương hình thức tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 16 LOGO Chương 8: Quản trị vốn doanh nghiệp (đọc thêm) Chương trình bày cụ thể cấu vốn doanh nghiệp, phương pháp đánh giá hiệu sử dụng vốn SXKD, vấn đề bảo toàn vốn, vốn để tích luỹ tiền tệ, vấn đề tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 17 LOGO Chương 9: Hoạch định giá thành sản phẩm doanh nghiệp (Đọc thêm) Chương giới thiệu nội dung chủ yếu: chi phí sản xuất tác dụng quản trị doanh nghiệp, phương pháp xác định giá thành sản phẩm biện pháp hạ giá thành sản phẩm 8/30/2014 Giới thiệu môn học 18 LOGO Chương 10: Lựa chọn địa điểm bố trí mặt (Đọc thêm) Chương giới thiệu phương pháp lựa chọn đất đai để xây dựng mở rộng qui mô doanh nghiệp Các phương pháp cho điểm có hệ số, phương pháp điểm hoà vốn, phương pháp toạ độ chiều, toạ độ hai chiều, phương pháp toán vận tải… Mặt khác, chương giới thiệu phương pháp bố trí mặt sản xuất tổ chức sản xuất doanh nghiệp cách có hiệu 8/30/2014 Giới thiệu môn học 19 Lịch học LOGO Buổi học Ngày học Nội dung Giới thiệu môn học Chương mở đầu Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm dịch vụ Chương (tiếp theo hết) Chương 3: Chiến lựơc họach định tổng hợp Chương hết) Kiểm tra kỳ + Chương 4: Họach định lịch trình sản xuất Chương (tiếp theo hết) Lịch học LOGO Buổi học Ngày học Nội dung Chương 5: Quản trị hàng tồn kho 10 Chương (tiếp theo hết) 11 Chương 6: HĐNCVT + ôn tập 8/30/2014 Th.S Tạ Thị Bich Thủy 21 Thank You ! www.themegallery.com ... Tính điểm cho cá nhân, KHÔNG tính điểm theo nhóm Lưu ý: Các nhóm cá nhân tham gia viết tiểu luận, dịch thuật hay nộp video clip đạt yêu cầu tính vào điểm trình (cộng điểm khuyến khích thay cho kiểm... thiệu nguyên tắc xếp thứ tự công việc tối ưu doanh nghiệp, phương pháp phân công công việc cho nhân viên, cho máy cụ thể Chương giới thiệu kỹ thuật áp dụng sơ đồ Gant sơ đồ mạng lưới việc lập lịch... cầu sản xuất dịch vụ phương pháp định tính định lượng theo thời gian theo nguyên nhân để làm sở cho việc điều hành doanh nghiệp 8/30/2014 Giới thiệu môn học 11 LOGO Chương 3: Họach định việc sử
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay