KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

11 206 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:10

Tiểu luận : DÒNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GVHD: Trương Trung Tài Họ tên: Hà Thị Lệ Hạnh Mã số: Lớp: Ngân Hàng 2012 TP1 SĐT: 0932775743 Email: lehanh.129@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế giới vận động phát triển không ngừng đòi hỏi quốc gia phải bước hội nhập vào kinh tế giới,đê giảm khoảng cách giàu nghèo với nước tư phát triển Và vốn thiếu húc đẩy kinh tế quốc gia Với nước phát triển họ có lượng vốn vô lớn muốn đầu tư nước mà nước phát triển phát triển đối tượng có điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu Nhưng vốn nước xem định cho phát triển bền vững độc lập kinh tế Qua học tự nghiên cứu thêm em thấy tầm quan trọng nguồn vốn đầu tư nước nước góp phần không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế quốc gia Đề tài bao gồm nội dung: I.Khái niệm vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế; II.Mối quan hệ cấu vốn đầu tư tốc độ tăng trưởng kinh tế; III.Vai trò dòng vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế; IV.Tình hình vốn đàu tư tăng trưởng kinh tế Việt Nam; V.Kết luận I KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: 1) Vốn đầu tư: Vốn đầu tư nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển Về chất, nguồn vốn hình thành vốn đàu tư phần tiết kiệm hay tích lũy mà kinh tế huy động để đưa vào trình tái sản xuất xã hội nhằm trì tiềm lực sẵn có tạo tiềm lực cho sản xuất xã hội Khẳng định chứng minh hầu hết trường phái kinh tế học như: kinh tế cổ điển, kinh tế học trị Mác-Leenin kinh tế học đại Trong tác phẩm “ Của cải dân tộc “ (1776), Adam Smith khẳng định : “Tiết kiệm nguyên nhân trực tiếp gia tăng vốn Lao động tạo sản phẩm để tích lũy cho trình tiết kiệm Nhưng dù có tạo , không tiết kiệm vốn không tăng lên” Sang kỷ XIX, theo quan điểm Mác, đường quan trọng lâu dài để tái sản xuất mở rộng phát triển sản xuất phát triển sản xuo gia tăng sản xuất thực hành tiết kiệm sản xuất tiêu dùng, hay nói cách khác, nguồn lực cho đầu tư tái tái sản xuất mở rộng đáp ứng gia tăng sản xuất tích lũy kinh tế Quan điểm chất nguồn vốn đàu tư lại tiếp tục nhà kinh tế học đại chứng minh Trong tác phẩm tiếng “ Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ” mình, John Maynard Keynas chứng minh rằng: Đầu tư phần thu nhập mà không chuyển vào tiêu dùng Đòng thời ông rằng, tiết kiệm phần dôi thu nhập so với tiêu dùng Điều có nghĩa là: Thu nhập = Tiêu dùng + Đàu tư ; Tiết kiệm = Thu nhập – Tiêu dùng Như => Đầu tư = Tiết kiệm Từ đây, người ta phân loại vốn đàu tư thành nguồn vốn: - Vốn nước Vốn nước *Mối quan hệ nguồn vốn nước nguồn vốn nước ngoài: Tác động nguồn vốn nước nước ngoài: nói, nguồn vốn nước giữ vai trò định chiến lược phát triển kinh tế quốc gia xét lâu dài đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế cách liên tục Khi kinh tế đất nước có tham gia khu vực có vốn đàu tư nước với ưu điểm công nghệ, kinh nghiệm quản lý làm tăng tính cạnh tranh doanh nghiệp nước yêu cầu phải sản xuất có hiệu Ở khía cạnh khác thông qua nguồn vốn nước ngoài, thông qua hợp tác đàu tư với nước ngoài, nguồn lực kinh tế mà trước chưa sử dụng hết thiếu vốn thiếu công nghệ đưa vào sản xuất cách hợp tac kinh doanh với nước làm quy mô vốn nước tăng lên  Vốn huy động nước vốn huy động nước có mối quan hệ khang khít với nhau, hỗ trợ gia tăng số lượng hiệu sử dụng 2) Tăng trưởng kinh tế: Trong kinh tế học, tăng trưởng kinh tế biểu tăng sản lượng thực tế kinh tế theo thời gian.Và đẻ phản ánh xác tăng trưởng kinh tế quốc gia, người ta thường tính sản lượng ròng kinh tế, tức tổng sản phẩm quốc hội (GDP) kinh tế đó.Và tăng trưởng kinh tế thể hện mặt lượng kinh tế theo thời gian Thuyết tăng trưởng kinh tế kinh tế học vĩ mô Keynes tiêu biểu mô hình Harrod-Domar Mô hình dựa hai giả thuyết bản: (1) giá cứng nhắc, (2) kinh tế không thiết tình trạng toàn dụng lao động Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế lượng vốn đưa vào sản xuất tăng lên Từ đó, họ suy luận kinh tế trạng thái tăng trưởng cân mà chuyển sang trạng thái tăng trưởng không cân ngày không cân (mất ổn định kinh tế) Những nhân tố để tăng trưởng kinh tế: nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực, vốn công nghệ Bốn nhân tố khác quốc gia cách phối hợp chúng khác đưa đén kết tương ứng Và nhà kinh tế học phát động lực phát triển kinh tế phải bốn bánh xe nhân tố II MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ CẤU VỐN ĐÀU TƯ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: 1) Quan điểm trường phái tân cổ điển: Quan điểm cho nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế trình phân bổ nguồn lực (vốn, lao động…) mà vận động thị trường thực tốt vai trò Trường phái khẳng định ưu điểm kinh tế thị trường phân bổ nguồn lực cách tự động tự điều khiển thị trường Các doanh nghiệp với mục đích tối đa hóa lợi nhuận tìm kiếm hội đàu tư tốt cho Tuy nhiên giả thuyết trường phái tân cổ điển thị trường cạnh tranh hoàn hảo Đó thị trường người bán người mua không kiểm soát có khả kiểm soát giá có đầy đủ thông tin tương lai Trong thực tế giả định điều phi thực tế, thông tin 2) Quan điểm ủng hộ can thiệp phủ: Quan điểm cho thị trường không hoàn hảo, nước phát triển, nên tự vận động thị trường không mang lại kết tối ưu Thông tin không hoàn hảo dẫn đến sản xuất đầu tư mức Mặt khác, hầu phát triển, kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào nông nghiệp, để thị trường tự vận động tạo phát triển mạnh mẽ Sự can thiệp nhà nước phân bổ nguồn lực cho công nghiệp cần thiết.Tuy nhiên, nhiều nước can thiệp mức nhà nước vào trình công nghiệp không hiệu Rất nhiều nganh công nghiệp đượchình thành theo ý chí chủ quan số nhà lãnh đạo, không dựa phân tích kinh tế kỹ 3) Quan điểm tăng trưởng cân đối: Theo Rorsenstain – Rodan, tăng trưởng cân đối đưa nhằm mô tả tăng trưởng cân đối ngành kinh tế Ông đề nghị đầu tư nên hướng lúc vào nhiều ngành để tăng cung kích thích cầu cho nhiều sản phẩm Sự phát triển công nghiệp chế biến đòi hỏi lượng đầu tư thời gian dài, từ phát sinh song song hàng hóa dịch vụ tiêu dùng Theo Nurske: ông ủng hộ phát triển cân đối, sản xuất hàng loạt sản phẩm để gia tăng cầu, lúc khai thác “ lợi quy mô”, hiệu đầu tư cao đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 4) Tăng trưởng không cân đối: Hirschman (1958) đưa mô hình mang tính trái ngược Ông cho cân đối cung cầu tạo động lực cho nhiều dự án Theo cách tiếp cận vốn đầu tư cần nhà nước phân phối cho ngành công nghiệp trọng điểm, nhằm tạo hội ngành khác kinh tế, khái niệm “liên hệ ngược” “liên hệ xuôi” cung cho đời từ ông Ông cho cân đối tạo phát triển III VAI TRÒ VỐN ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: Cùng với trình phát triển mạnh mẻ kinh tế, hoạt động đầu tư không ngừng mở rộng chiếm vị trí ngày quan trọng quan hệ kinh tế Vai trò thể số mặt chủ yếu sau: 1) Đâù tư tác động đến tổng cung, tổng cầu kinh tế, từ tác động đến tiêu kinh tế: Về mặt cầu: đầu tư yếu tố chiếm tỷ trọng lớn tổng cầu toàn kinh tế Tổng cầu tác động đến đầu tư ngắn hạn Khi tổng cung chưa kịp thay đổi, tăng lên đầu tư làm tổng cầu tăng Về mặt cung: thành phát huy tác dụng, lực vào hoạt đọng tổng cung, đặc biệt tổng cung dài hạn tăng lên, kéo theo sản lượng tiềm tăng, giá sản phẩm giảm, giá giảm cho phép tăng tiêu dùng Sản xuất phát triển nguồn gốc tăng tích lũy, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống thành viên xã hội Cho đến năm đầu thập kỷ 50 kỷ XX, Nurkse nhấn mạnh vai trò đầu tư vốn đầu tư đến phát triển kinh tế Nurkse cho thiếu vốn đầu tư nguyên nhân gây tình trạng đón nghèo vòng lẩn quẩn đói nghèo: Về phía cung: quốc gia có thu nhập thấp có khả tích lũy thấp dẫn đến thiếu vốn đầu tư, thiếu vốn đàu tư dẫn đến lực sản xuất bị hạn chế suất lao động tăng cao, suất lao động thấp dẫn đến thu nhập thấp Về phía cầu: Thu nhập thấp làm cho sức mua thấp, sức mua thấp làm cho động lực đàu tư bị hạn chế, đầu tư bị hạn chế dẫn đến lực sản xuất thấp từ dẫn đến thu nhập thấp Thực tế cho thấy, nước nghèo giới hầu hết chịu cảnh nghèo đói phần nguyên nhân Tức nghèo đói quốc gia phần thiếu vốn đàu tư đầu tư thích đáng, hiệu Nguyên nhân tình trạng đầu tư hạn chế nước thiếu động lực thúc đẩy đầu tư khả tích lũy kinh tế nhỏ Điều cho thấy rằng, để phát triển thực hóa đói nghèo thành công phải phá vỡ vòng lẩn quẩn Một biện xuất phát từ khía cạnh đàu tư Nền kinh tế phải tạo chuyển biến, tăng mức tích lũy từ mức thấp lên mức trung bình mức cao để tăng quy mô đàu tư từ tăng lực sản xuất cuối gia tăng thu nhập 2) Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế: Thứ nhất: đầu tư tác động đến tốc độ phát triển nề kinh tế Thực tiễn kinh nghiệm nhìêu nước cho thấy, quốc gia thực chiến lược kinh tế mở cửa với bên ngoài, biết tranh thủ phát huy tác dụng cùa nhân tố bên ngoài, tận dụng lợi so sánh bên quốc gia tạo tốc độ tăng trưởng cao Kết nghiên cứu nhà kinh tế cho thấy : muốn giữ tốc độ tăng trưởng mức trung bình tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15% đến 25% so với thu nhập quốc dân, tùy thuộc vào hệ số ICOR- nước: ICOR = Vốn đầu tư / Mức tăng GDP Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư Kinh nghiệm nước cho thấy, tiêu ICOR phụ thuộc vào cấu kinh tế hiệu ngành, vùng lãnh thổ phụ thuộc vào hiệu sách kinh tế nói chung Thông thường ICOR công nghiệp cao nông nghiệp, ICOR trông giai đoạn chuyển đổi chế chủ yếu tận dụng nagw lực sản xuất Do đó, nước phát triển tỷ lệ đầu tư thấp thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp Thứ hai: đầu tư tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế Thưc tế cho thấy, đường tất yếu tăng trưởng nhanh với tốc độ mong muốn (9-10%) tăng cường đầu tư nhằm tạo phát triển nhanh khu vực công nghiệp dịch vụ Đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp hạn chế đất đai khả sinh học nên để đạt tăng trưởng từ 5-6% khó Như sách đàu tư định trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia nhằm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh toàn kinh tế Về cấu lãnh thổ, đầu tư có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ, đưa vùng phát triển thoát khỏi tình tạng đói nghèo, phát huy tối đa lợi so sánh tài nguyên, địa thế, kinh tế vùng có khả phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy vùng khác phát triển 3) Đầu tư tác động tới việc tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước: Xuất phát từ công nghiệp lạc hậu, kinh tế phát triển, công nghệ la trung tâm công nghiệp hóa Đầu tư điều kiện tiên phát triển tăng cường khả công nghệ đất nước Theo UNIDO, chia trình phát triển công nghệ giới làm giai đoạn Việt Nam năm 1990 giai đoạn Với trình độ công nghê nay, trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Việt Nam gặp nhiều khó khăn không đề chiến lược đầu tư phát triển công nghệ nhanh vững Có đường để có công nghệ tự nghiên cứu phát minh công nghệ nhận công nghệ từ nước Dù tự nghiên cứu hay nhập từ nước cần phải có tiền, cần phải có vốn đàu tư Một phương án đổi công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư phương án không khả thi 4) Đầu tư tác động tới trình hội nhập kinh tế quốc tế: Đầu tư mà cụ thể đầu tư ngước tạo tích cực trình hội nhập kinh tế giới Thông qua hình thức đầu tư gián tiếp ODA, NGO, Việt Nam tạo mối quan hệ mật thiết với nước tổ chức đầu tư Đầu tư nước tiền đề cho kinh tế mở đưa Việt Nam tham gia vào khu vực kinh tế APEC hay gia nhập tổ chức thương mại giới WTO IV TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM: Việt Nam thực nhiệm vụ năm 2014 bối cảnh tình hình kinh tế giới diễn phức tạp Kinh tế giới phục hội chậm dự báo Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi môi trường kinh doanh suất, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp yêu cầu hội nhập quốc tế ngày cao Nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an nỉnh lớn nguồn lực hạn hẹp Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước: Tổng sản phẩm nước (GDP) quý I/2014 ước tính tăng 4,96% so với kỳ năm 2013, cao mức tăng kỳ năm trở lại đây[1] Trong toàn kinh tế, ba khu vực đạt mức tăng cao mức tăng kỳ năm trước: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,37% (quý I/2013 tăng 2,24%), đóng góp 0,32 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 4,69% (quý I/2013 tăng 4,61%), đóng góp 1,88 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,95% (quý I/2013 tăng 5,65%), đóng góp 2,76 điểm phần trăm Số liệu cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp nhiều vào mức tăng trưởng chung Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn khu vực dịch vụ có mức tăng so với kỳ năm 2013 là: Bán buôn bán lẻ tăng 5,61%; dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 7,58%; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 5,91% Trong khu vực công nghiệp xây dựng, mức tăng khu vực không cao, mức 4,69% so với kỳ năm 2013 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng với 7,3%, cao nhiều mức tăng kỳ số năm trước[2], góp phần tác động lớn đến mức tăng trưởng chung Ngành xây dựng tăng 3,4%, thấp mức tăng 4,79% quý I/2013 Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành nông nghiệp tăng thấp mức 1,91% đóng góp 1,41 điểm phần trăm mức tăng 2,37% toàn khu vực quy mô nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao với khoảng 73% khu vực; thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 0,67 điểm phần trăm; lâm nghiệp tăng 4,64%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm Về cấu kinh tế quý I năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 12,88%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 40,32%; khu vực dịch vụ chiếm 46,8% (Cơ cấu tương ứng kỳ năm 2013 là: 13,27%; 40,17%; 46,56%) Xét góc độ sử dụng GDP quý I năm nay, tiêu dùng cuối tăng 5,06% so với kỳ năm 2013 đóng góp 4,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung, tiêu dùng cuối dân cư tăng 4,92%, cao mức tăng kỳ số năm gần đây[3]; tích lũy tài sản tăng 3,24%, đóng góp 0,62 điểm phần trăm; chênh lệch xuất nhập hàng hóa dịch vụ đóng góp 0,3 điểm phần trăm xuất siêu Độ mở kinh tế quý I tăng nhanh năm trở lại đây, từ mức 155,6% quý I/2010 tăng lên 194,3% quý I/2014[4] Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước quý I năm 2012, 2013 2014 Tốc độ tăng so với quý I năm trước (%) Quý I năm Quý I năm 2013 2012 Đóng góp khu vực vào tăng trưởng quý Quý I nămI năm 2014 2014 (Điểm phần trăm) Tổng số 4,75 4,76 4,96 4,96 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản 2,81 2,24 2,37 0,32 Công nghiệp xây dựng 5,15 4,61 4,69 1,88 Dịch vụ 4,99 5,65 5,95 2,76 Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư toàn xã hội thực quý I/2014 theo giá hành ước tính đạt 214,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với kỳ năm trước bằng28,4% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 78,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng vốn tăng 0,4% so với kỳ năm trước; khu vực Nhà nước 77,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,1% tăng 6,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 58,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,4% tăng 4,4% Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực quý I năm 2012, 2013 2014 so với kỳ năm trước Đơn vị tính: % Quý I nămQuý 2012 năm 2013 I Quý 2014 Tổng số 107,3 104,7 103,8 Khu vực Nhà nước 116,4 100,0 100,4 Khu vực Nhà nước 102,1 108,2 106,9 Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 102,1 107,2 104,4 I năm Trong vốn đầu tư khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực quý I ước tính đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, 19% kế hoạch năm giảm 2,3% so với kỳ năm 2013 Đầu tư trực tiếp nước từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2014 thu hút 252 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 2046,7 triệu USD, giảm 6% số dự án giảm 38,6% số vốn so với kỳ năm 2013 Đồng thời có 82 lượt dự án cấp phép từ năm trước cấp vốn bổ sung với 1287,3 triệu USD Như tổng vốn đăng ký dự án cấp vốn cấp bổ sung đạt 3334 triệu USD, giảm 49,6% so với kỳ năm 2013 Vốn đầu tư trực tiếp nước thực quý I/2014 ước tính đạt 2850 triệu USD, tăng 5,6% so với kỳ năm 2013 Trong quý I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước với số vốn đăng ký đạt 2332 triệu USD, chiếm 69,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 288,3 triệu USD, chiếm 8,6%; ngành lại đạt 713,7 triệu USD, chiếm 21,5% Cả nước có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước cấp phép quý I, thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn với 687,7 triệu USD, chiếm 33,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến Hải Dương 248,1 triệu USD, chiếm 12,1%; Bình Dương 223,5 triệu USD, chiếm 10,9%; Đồng Nai 110,6 triệu USD, chiếm 5,4%; Bắc Giang 108,1 triệu USD, chiếm 5,3% Trong số 28 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp Việt Nam tháng đầu năm, Hàn Quốc nhà đầu tư lớn với 534,2 triệu USD, chiếm 26,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến Đặc khu Hành Hồng Công (TQ) đạt 264,5 triệu USD, chiếm 12,9%; Quần đảo Virgin thuộc Anh đạt 238,7 triệu USD, chiếm 11,7%; Xin-ga-po đạt 230,7 triệu USD, chiếm 11,3%; Ca-na-đa đạt 226 triệu USD, chiếm 11%; Nhật Bản đạt 133,7 triệu USD, chiếm 6,5% Vốn đầu tư toàn xã hội thực theo giá hành Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng Kế hoạch Thực Ước tính Quý I năm năm 2014 quý I quý I 2014 so với năm 2013 năm 2014 kỳ năm 2013 (%) TỔNG SỐ 1145,0 207,0 214,8 103,8 460,0 78,1 78,4 100,4 Vốn đầu tư thuộc ngân sách NN 185,0 35,2 34,4 97,7 Vốn trái phiếu Chính phủ 60,0 10,6 9,0 85,2 Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN 60,0 8,2 10,5 128,0 Vốn vay từ nguồn khác 70,0 8,8 11,0 124,7 Vốn đầu tư doanh nghiệp Nhà nước 60,0 10,6 11,2 105,7 Vốn huy động khác 25,0 4,7 2,3 48,9 430,0 72,5 77,5 106,9 255,0 56,4 58,9 104,4 Khu vực Nhà nước Khu vực Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước V KẾT LUẬN: Khi nguồn vốn đầu tư tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tăng , từ làm tăng tổng thu nhập quốc dân , làm cho GDP tăng từ làm cho kinh tế tăng trưởng Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư tăng đến mức kinh tế tăng trưởng thêm đựơc kinh tế phụ thuộc nhiều yếu tố khác : lao động , tài nguyên thiên nhiên, hay sách tài khoá phủ Nước ta xuất phát từ nước nghèo nàn lạc hậu nguồn vốn lại yếu tố vụ quan trọng phát triển kinh tế đất nước Không có tiền làm , tiền chỳng ta mọc thêm nhà mỏy sản xuất, tận dụng nguồn lao động dồi nước ta, tận dụng mà thiờn nhiên ban tặng cho chỳng ta Kể từ đất nước ta chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường nguồn vốn điều quan trọng Chính phủ cố gắng tạo chế sách hợp lý tuỳ thuộc vào hoàn cảnh đất nước ta, để phát huy tối đa khả nguồn lực đất nước.Và, từ thị trường vốn mở cửa hội nhập kinh tế giới Thị trường vốn nước ta năm qua có phát triển mạnh mẽ vượt bậc so với nước khu vực giới Có thể thấy rõ thị trường vốn quốc tế Mặc dù, thị trường vốn ta non trẻ bước đầu hội nhập kinh tế giới khẳng định vai trò trường quốc tế Từ ta thấy tầm quan trọng vốn đầu tư có tác động tăng trưởng kinh tế Tài liệu tham khảo 1/ Thị trường vốn Việt Nam 2/Giáo trình kinh tế phát triển 3/ www.baodientu.chinhphu.vn 4/www.gso.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay