TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017

18 154 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 11:18

Tn 30 Thø Hai, ngµy 10 th¸ng n¨m 2017 TËP §äC - KĨ CHUN GỈP Gì ë LóC-X¡M-BUA I - MơC tiªu: A - TËP §äC - BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi ngêi dÉn chun víi lêi nh©n vËt - HiĨu néi dung: Cc gỈp bÊt ngê thó vÞ thĨ hiƯn t×nh h÷u nghÞ qc tÕ gi÷a ®oµn c¸n bé ViƯt Nam víi häc sinh mét trêng tiĨu häc ë Lóc-x¨m- bua B - KĨ CHUN - KĨ l¹i ®ỵc tõng ®o¹n c©u chun dùa theo gỵi ý cho tríc II - §å §ïNG D¹Y - HäC - Tranh minh ho¹ trun SGK - B¶ng líp viÕt c¸c gỵi ý ®Ĩ HS kĨ chun III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC TËP §äC A - KiĨm TRA (4’) Hai HS ®äc bµi Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thĨ dơc, tr¶ lêi c©u hái SGK B - D¹Y Bµi Míi (50’) Giíi thiƯu chđ ®iĨm míi vµ bµi ®äc - HS quan s¸t tranh minh ho¹ chđ ®iĨm Ng«i nhµ chung (c¸c b¹n thiÕu nhi ®đ mäi mµu da, thc kh¾p n¨m ch©u nh¶y móa vui vỴ vßng quanh qu¶ ®Þa cÇu) - GV giíi thiƯu chđ ®iĨm míi vµ bµi ®äc GỈp ë Lóc-x¨m-bua Trun kĨ l¹i cc v× gỈp cđa ®oµn c¸n bé ViƯt Nam víi häc sinh mét trêng tiĨu häc ë Lóc-x¨m-bua Cc gỈp nµy gióp c¸c em hiĨu ®iỊu g×, c¸c em h·y ®äc trun ®Ĩ biÕt Lun ®äc a) GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi : giäng kĨ c¶m ®éng, nhĐ nhµng, nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ thĨ hiƯn t×nh c¶m th©n thiÕt cđa thiÕu nhi Lóc-x¨m-bua víi ®oµn c¸n bé ViƯt Nam ; sù bÊt ngê, thó vÞ cđa ®oµn c¸n bé tríc lßng mÕn kh¸ch, t×nh c¶m nång nhiƯt cđa thiÕu nhi Lócx¨m-bua (HS quan s¸t tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.) b) GV híng dÉn HS lun ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ : - §äc tõng c©u + GV viÕt b¶ng c¸c tõ phiªn ©m tiÕng níc ngoµi : Lóc-x¨m-bua, M«-ni-ca, GiÐt-xi-ca, int¬-nÐt, híng dÉn HS ®äc ®óng + HS tiÕp nèi ®äc tõng c©u mçi ®o¹n - §äc tõng ®o¹n tríc líp + HS tiÕp nèi ®äc tõng ®o¹n.GV nh¾c HS chó ý ®äc ®óng giäng c¸c c©u hái ë ®o¹n + HS t×m hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi ®ỵc chó gi¶i ë ci bµi TËp dỈt c©u víi c¸c tõ : sù tÇm (Chóng t«i su tÇm ®ỵc rÊt nhiỊu tem th q) ; hoa lƯ (Thµnh Phè Hå ChÝ Minh thËt hoa lƯ díi ¸nh ®Ìn ban ®ªm) - §äc tõng ®o¹n nhãm - C¶ líp ®äc §T Híng dÉn HS t×m hiĨu bµi - HS ®äc thÇm tõng ®o¹n vµ trao ®ỉi vỊ néi dung bµi theo c¸c c©u hái ë ci bµi : - §Õn th¨m mét trêng tiĨu häc ë Lóc-x¨m-bua, ®oµn c¸n bé ViƯt Nam gỈp nh÷ng ®iỊu g× bÊt ngê thó vÞ ? (TÊt c¶ HS líp 6a ®Ịu tù giíi thiƯu b»ng tiÕng ViƯt ; h¸t tỈng ®oµn bµi h¸t b»ng tiÕng ViƯt ; giíi thiƯu nh÷ng vËt rÊt ®Ỉc trng cđa ViƯt Nam mµ c¸c em su tÇm ®ỵc ; vÏ Qc k× ViƯt Nam ; nãi ®ỵc b»ng tiÕng ViƯt nh÷ng tõ ng÷ thiªng liªng víi ngêi ViƯt Nam : ViƯt Nam, Hå ChÝ Minh.) - V× c¸c b¹n líp 6a nãi ®ỵc tiÕng ViƯt vµ cã nhiỊu ®å vËt cđa ViƯt Nam ? (V× c« gi¸o líp 6a ®· tõng ë ViƯt Nam C« thÝch ViƯt Nam nªn d¹y häc trß m×nh nãi tiÕng ViƯt, kĨ cho c¸c em biÕt nh÷ng diỊu tÕt ®Đp vỊ ViƯt Nam C¸c em cßn tù t×m hiĨu vỊ ViƯt Nam trªn int¬-nÐt.) - C¸c b¹n Hå Lóc-x¨m-bua mu«n biÕt ®iỊu g× vỊ thiÕu nhi ViƯt Nam ? (C¸c b¹n mn biÕt HS ViƯt Nam häc nh÷ng m«n g×, thÝch nh÷ng bµi h¸t nµo, ch¬i nh÷ng trß ch¬i g×.) - C¸c em mn nãi g× víi c¸c b¹n häc sinh c©u chun ( HS ph¸t biĨu VD : RÊt c¶m ¬n c¸c b¹n ®· yªu q ViƯt Nam / C¶m ¬n t×nh th©n ¸i, h÷u nghÞ cđa c¸c b¹n Chóng ta ë hai ®Êt níc xa nhng q mÕn nh anh em mét nhµ Chóng ta ®oµn kÕt, q mÕn v× cïng sèng mét ng«i nhµ chung lµ tr¸i ®Êt.) Lun ®äc l¹i - GV híng dÉn HS ®äc ®o¹n ci cđa bµi : §· ®Õn lóc chia tay Díi lµn tut bay mï mÞt, c¸c em vÉn ®øng vÉy tay chµo lu lun, / cho ®Õn xe cđa chóng t«i kht h¼n dßng ngêi vµ xe cé tÊp nËp / cđa thµnh ch©u ©u hoa lƯ, men kh¸ch (Giäng däc thĨ hiƯn c¶m xóc lu lun) HS thi ®äc ®o¹n v¨n Mét HS ®äc c¶ bµi KĨ CHUN(18’) GV nªu nhiƯm vơ : - KĨ l¹i ®ỵc tõng ®o¹n c©u chun dùa theo gỵi ý cho tríc Híng dÉn HS kĨ chun - GV gióp HS hiĨu yªu cÇu cđa BT, hái : + C©u chun ®ỵc kĨ theo lêi cđa ? (Theo lêi cđa mét thµnh viªn ®oµn c¸n bé ViƯt Nam.) + KĨ b¶ng lêi cđa em lµ thÕ nµo ? (KĨ kh¸ch quan, nh ngêi ngoµi cc biÕt vỊ cc gỈp ®ã vµ kĨ l¹i) GV : C¸c em ®· cã bµi tËp t¬ng tù tËp kĨ chun Bµi tËp lµm v¨n (tn 6, s¸ch TiÕng ViƯt 3, tËp mét) Trun ®ỵc kĨ theo lêi nh©n vËt C«-li-a C«-li-a xng "t«i" - HS ®äc c¸c gỵi ý Mét HS kĨ mÉu ®o¹n theo gỵi ý a (VD : H«m Êy, ®oµn c¸n bé ViƯt Nam ®Õn th¨m HS mét trêng tiĨu häc ë Lóc-x¨m-bua Cc gỈp Êy ®· mang l¹i cho hä nh÷ng Ên tỵng thó vÞ bÊt ngê Võa ®Õn trêng, c« hiƯu trëng ®· niỊm në da hä ®Õn th¨m líp 6a TÊt c¶ häc sinh líp ®Ịu lÇn lỵt giíi thiƯu tªn m×nh b»ng tiÕng ViƯt ) - Hai HS tiÕp nèi kĨ ®o¹n 1, HS kh¸, giái kĨ toµn bé c©u chun Cđng cè, dỈn dß - Mét, hai HS nãi vỊ ý nghÜa c©u chun GV chèt l¹i : Cc gỈp thó vÞ, ®Çy bÊt ngê cđa ®oµn c¸n bé ViƯt Nam víi häc sinh mét trêng tiĨu häc ë Lóc-x¨m-bua thĨ hiƯn t×nh h÷u nghÞ, ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc Tốn Lun tập I Mục tiêu - BiÕt céng c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè ( cã nhí) - Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh vµ tÝnh chu vi, diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt II/ Các hoạt động: Bài cũ: (4’) Gọi học sinh lên bảng sửa - Ba Hs đọc bảng chia 3.- Nhận xét , - D¹y bµi míi (28’) Đánh giá * Hoạt động 1: Cho học sinh mở tập Bài 1: Lµm cét 2, – HS kh¸, giái lµm c¶ cét 1.- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv yêu cầu Hs tự làm vào VỞ Sáu Hs lên bảng làm bài.- Gv nhận xét, chốt lại: Bài 2:- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv yêu cầu Hs tự làm vào VỞ Sáu Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại: Bài 3:- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi Câu hỏi: - Gv yêu cầu Hs dựa vào tóm tắt đặt thành đề toán - Gv yêu cầu lớp làm vào VỞ Một Hs lên bảng làm.- Gv nhận xét, chốt lại: Gi¶i ChiỊu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ 3x2= (cm) Chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ (6+3)x2=18 (cm) DiƯn tÝch h×nh ch÷ nh©t lµ; x3= 18 (cm2) §¸p sè 18 cm, 18 (cm2) Bài 4: GV gióp ®ì HS TB, u - Mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs nhắc lại tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật - Gv mời Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại C©n nỈng cđa mĐ lµ 17 x3 =51 ( kg ) C©n nỈng cđa c¶ hai mĐ lµ 17+51 =68(kg) §¸p sè : 68 kg Tổng kết – dặn dò; (4’) GV nhận xét tiết học Thø Ba, ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2017 Đạo đức Chăm sóc trồng, vật nuôi (tiªt 1) Møc ®é tÝch hỵp BVMT: Toµn phÇn I/ Mục tiêu: - KĨ ®ỵc mét sè lỵi Ých cđa c©y trång, vËt nu«I ®èi víi cc sèng ngêi - Nªu ®ỵc nh÷ng viƯc cÇn lµm phï hỵp víi løa ti ®Ĩ ch¨m sãc c©y tr«ng, vËt nu«i - BiÕt lµm nh÷ng viƯc phï hỵp víi kh¶ n¨ng ®Ĩ ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«I ë gia ®×nh, nhµ trêng II/ Chuẩn bò: * GV: Phiếu thảo luận nhóm III/ Các hoạt động: 1.Bài cũ: (4’)Tôn trọng bảo vệ nguồn nước (tiết 2) Gọi Hs làm tập VỞ - Gv nhận xét - D¹y bµi míi(25’) * Hoạt động 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Gv yêu cầu Hs chia nhóm Thảo luận tranh trả lời câu hỏi sau: + Trong tranh, bạn làm ?+ Làm có tác dụng ? + Cây trồng, vật nuôi có ích lợi người? + Với trồng, vật nuôi ta phải làm gì? - Gv lắng nghe ý kiến chốt lại: => Các tranh cho thấy bạn nhỏ chăm sóc trồng, vật nuôi gia đình Cây trồng,vật nuôi cung cấp cho người thức ăn, lương thực, thực phẩm can thiết vớisức khỏe Để trồng,vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh phải chăm sóc chu đáo trồng, vật nuôi * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm cách chăm sóc trồng, vật nuôi - Mục tiêu: Giúp Hs biết cách chăm sóc trồng, vật nuôi - Gv yêu cầu nhóm Hs , nhóm cử thành viên kể tên vài vật nuôi, trồng gia đình nêu việc làm để chăm sóc vật, trồng Nêu việc nên tránh vật nuôi, trồng - Gv yêu cầu nhóm trình bày kết nhóm + Nhóm 1: Cây trồng + Nhóm 2: Vật nuôi - Gv nhận xét chốt lại => Chúng ta chăm sóc trồng vật nuôi cách bón phân, chăm sóc, bắt sâu, bỏ già, cho vật ăn, làm chỗ ở, tiêm thuốc phòng bệnh Đựơc chăm sóc chu đáo, trồng vật nuôi phát triển nhanh Ngược lại khô héo dễ chết, vật nuôi gầy gò dễ bò bệnh tật 3.Tổng kết – dặn dò: Về làm tập - Nhận xét học Toán Phép trừ số phạm vi 100.000 I/ Mục tiêu: - BiÕt trõ c¸c sè ph¹m vi 100 000 ( ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh ®óng) - Gi¶i bµi to¸n phÐp trõ g¾n víi mèi quan hƯ gi÷a km vµ m II/ Các hoạt động: Bài cũ: (4’)Luyện tập Gv gọi Hs lên làm tập 2, - Gv nhận xét làm HS - D¹y bµi míi(28’) H§ 1: Giới thiệu phép trừ - Gv viết lên bảng phép trừ: 85672 – 58329 - Gv yêu cầu lớp thực toán 85674 * không trừ 7, lấy 14 trừ 5, viết nhớ 27345 * thêm 3, trừ 4, viết 58329 * trừ 3, viết * * không trừ 8, lấy 15 trừ 7, viết nhớ * thêm 6; trừ 2, viết - Gv hỏi: Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến chữ số ta làm nào? - Gv rút quy tắc H§ 2: Thùc hµnh Bài 1: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv yêu cầu Hs làm vào VỞ Yêu Hs lên bảng làm - Gv yêu cầu Hs nhắc lại quy tắc Gv nhận xét, chốt lại Bài 2: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Gv yêu cầu Hs thảo luận câu hỏi - Gv nhận xét, chốt lại: Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs làm bµi Một Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại Gi¶i Sè mÐt ®êng nhùa cha gi¶i lµ 25850-9850=16000 (m) §¸p sè : 16000( m Tổng kết – dặn dò (4’) - Nhận xét tiết học CHÝNH T¶: Nghe - viÕt : Liªn hỵp qc I - MơC tiªu: - Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; viÕt ®óng c¸c ch÷ sè; tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i - Lµm ®óng bµi tËp a/ b II - §å DïNG D¹Y HäC - B¶ng líp viÕt (3 lÇn) néi dung Bt2a - Bót d¹ + mét vµi tê giÊy khỉ A4 ®Ĩ HS lµm BT3 III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC A - KiĨm TRA Bµi Cò (4’) - GV mêi HS ®äc cho b¹n viÕt lªn b¶ng líp : b¸c sÜ, mçi s¸ng, xung quanh, thÞ x· B - D¹Y Bµi Míi (28’) Giíi thiƯu bµi : GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc Híng dÉn HS nghe - viÕt a) Híng dÉn HS chn bÞ - GV ®äc mét lÇn bµi v¨n HS ®äc l¹i C¶ líp theo dâi SGK Gióp HS n¾m néi dung bµi v¨n GV hái : + Liªn hỵp qc ®ỵc thµnh lËp nh»m mơc ®Ých g× ? (B¶o vƯ hoµ b×nh, t¨ng cêng hỵp t¸c vµ ph¸t triĨn gi÷a c¸c níc.) + Cã bao nhiªu thµnh viªn tham gia Liªn hỵp qc ? (9 níc vµ vïng l·nh thỉ) + ViƯt Nam trë thµnh thµnh viªn Liªn hỵp qc vµo lóc nµo ? (20 - - 1977) + Vïng l·nh thỉ (nãi bµi chÝnh t¶) chØ nh÷ng vïng ®ỵc c«ng nhËn lµ thµnh viªn Liªn hỵp qc nhng cha hc kh«ng ph¶i lµ qc gia ®éc lËp - HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n, tù viÕt nh÷ng ch÷ c¸c em dƠ viÕt sai - GV mêi hai, ba HS lªn b¶ng, ®äc cho c¸c em viÕt c¸c ch÷ sè ®o¹n v¨n (24 - 10 -1945 , th¸ng 10 n¨m 2002 , 20 - 19 - 1977 ) - Nh¾c HS chó ý viÕt c¸c dÊu nèi gi÷a c¸c ch÷ sè chØ ngµy, th¸ng, n¨m b) GV ®äc cho HS viÕt Đánh giá c) , ch÷a bµi Híng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ a) Bµi tËp (2): HS ®äc Bt2a vµ tù lµm bµi - GV mêi HS thi lµm bµi trªn b¶ng - HS ®äc kÕt qu¶ GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - NhiỊu HS ®äc l¹i c¸c tõ ng÷ ®· ®iỊn tiÕng hoµn chØnh - HS viÕt bµi vµo vë theo lêi gi¶i ®óng : Lêi gi¶i a : bi chiỊu - thủ triỊu - triỊu ®×nh chiỊu chng - ngỵc chiỊu - chiỊu cao Lêi gi¶i b : hÕt giê - mòi hÕch - háng hÕt - lƯt bƯt - chªnh lƯch b) Bµi tËp 3: GV nªu yªu cÇu : HS chän tõ võa hoµn thµnh ë Bt2a ®Ĩ ®Ỉt c©u víi mçi tõ ®ã Chó ý viÕt c©u ®óng chÝnh t¶ - HS tù lµm bµi GV ph¸t giÊy vµ bót d¹ cho mét sè HS - Nh÷ng HS lµm bµi trªn giÊy, d¸n bµi lªn b¶ng líp, ®äc kÕt qu¶ C¶ líp vµ GV nhËn xÐt vỊ chÝnh t¶, néi dung c©u v¨n HS lµm bµi vµo vë Lêi gi¶i a : Bi chiỊu h«m nay, bè em ë nhµ Thủ triỊu lµ mét hiƯn tỵng tù nhiªn ë biĨn / C¶ triỊu ®×nh ®ỵc mét phen cêi bơng Em bÐ ®ỵc c¶ nhµ chiỊu chng Em ®i ngỵc chiỊu giã ChiỊu cao cđa ng«i nhµ lµ 20 mÐt Lêi gi¶i b : HÕt giê lµm viƯc, mĐ míi ®ãn em / B¹n Nam cã c¸i mòi hÕch rÊt ngé / C«ng viƯc thÕ lµ háng hÕt B¸c em èm lƯt bƯt m·i míi khái NhiƯt ®é nhµ vµ ngoµi trêi rÊt chªnh lƯch Cđng cè, dỈn dß : (4’)GV nh¾c HS ghi nhí néi dung bµi chÝnh t¶ Liªn häp qc Tự nhiên xã hội Trái đất Quả đòa cầu I/ Mục tiêu: - BiÕt ®ỵc tr¸i ®Êt rÊt lín vµ cã h×nh cÇu - BiÕt cÊu t¹o cđa qu¶ ®Þa cÇu II/ Chuẩn bò: * GV: Hình SGK trang 112, 113 III/ Các hoạt động: * Hoạt động 1: (8’)Quan sát thảo luận lớp Mục tiêu: Hs nhận biết đựơc hình dạng Trái Đất không gian Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận theo gợi ý - Gv yêu cầu Hs quan sát hình trang 112, 113 SGK + Quan sát hình em thấy Trái Đất có hình ? + Trái đất có hình cầu, dẹp hai đầu Bước 2: Làm việc lớp - Gv tổ chức cho Hs quan sát đòa cầu giới thiệu: Quả đòa cầu mô hình thu nhỏ Trái Đất phân biệt cho em phận: đòa cầu, giá đỡ, trục gắn đòa cầu với giá đỡ - GV cho Hs vò trí nước Việt Nam đòa cầu - Gv nhận xét chốt lại: => Trái đất có hình cầu * Hoạt động 2: (8’)Thảo luận lớp - Mục tiêu: Biết đựơc cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu Nam bán cầu đòa cầu Biết tác dụng đòa cầu Các bước tiến hành Bước : - Gv yêu cầu Hs nhóm quan sát hình tronng SGK hình: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv yêu cầu Hs nhóm cho xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv mời vài Hs đặt đòa cầu bàn, trục đòa cầu nhận xét trục đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn Bước 2: Thực - Gv mời đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận nhóm - Gv nhận xét, chốt lại => Quả đòa cầu giúp ta hình dung hình dạng, độ nghiêng bề mặt Trái Đất * Hoạt động 3: (10’) Chơi trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm - Mục tiêu: Giúp cho Hs nắm vò trí cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu Các bước tiến hành Bước : Tổ chức hướng dẫn - Gv treo hai hình phóng to hình SGK trang 112 - Hs chia thành nhiều nhóm, nhóm em Và phát cho nhóm bìa - Gv hướng dẫn chơi Bước 2: Thực - Các nhóm chơi trò chơi.- Gv nhận xét, đánh giá đội chơi Tổng kết – dặn dò(4’).- Về xem lại - Nhận xét học TËP §äC Thø T, ngµy 12 th¸ng n¨m 2017 MéT M¸I NHµ CHUNG I - MơC tiªu: - BiÕt ng¾t nghØ sau mçi dßng th¬, khỉ th¬ - HiĨu ND: Mçi vËt cã cc sèng riªng nhng ®Ịu cã m¸i nhµ chung lµ tr¸i ®Êt H·y yªu m¸i nhµ chung, b¶o vƯ vµ g×n gi÷ nã - Häc thc lßng khỉ th¬ ®Çu II - §å DïNG D¹Y - HäC - Tranh minh ho¹ bµi th¬ Thªm tranh, ¶nh d×m (nhón), giµn gÊc, cÇu vång III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC A - KiĨm TRA Bµi Cò (4’) Ba HS nèi tiÕp nhau, mçi em kỊ l¹i b»ng lêi cđa m×nh ®o¹n cđa c©u chun GỈp ë Lóc-x¨m-bua, tr¶ lêi c©u hái vỊ ý nghÜa cđa bµi B - D¹Y Bµi Míi (28’) Giíi thiƯu bµi : Mçi ngêi, mçi vËt ®Ịu cã m¸i nhµ riªng cđa m×nh Nhng mu«n loµi trªn tr¸i ®Êt ®Ịu cïng chung mét m¸i nhµ Bµi th¬ c¸c em häc h«m nãi vỊ ®iỊu ®ã Lun ®äc a) GV ®äc toµn bµi : giäng vui, hån nhiªn, th©n ¸i (HS quan s¸t tranh minh ho¹.) b) GV híng dÉn HS lun ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ §äc tõng dßng th¬ : mçi HS cã thĨ tiÕp nèi ®äc ®ßng th¬ §äc tõng khỉ th¬ tríc líp + HS tiÕp nèi ®äc khỉ th¬ GV nh¾c c¸c em c¸ch nghØ h¬i ng¾n sau mçi dßng th¬ + HS t×m hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ bµi GV giíi thiƯu tranh, ¶nh d×m (nhÝm), giµn gÊc, cÇu vång (nÕu cã) ®Ĩ gióp HS hiĨu nghÜa tõ h¬n - §äc tõng ®o¹n nhãm C¶ líp ®äc §T toµn bµi Híng dÉn HS t×m hiĨu bµi - Ba khỉ th¬ ®Çu nãi ®Õn nh÷ng m¸i nhµ riªng cđa ? (M¸i nhµ cđa chim, cđa c¸, cđa d×m, cđa èc, cđa b¹n nhá.) - Mçi m¸i nhµ riªng cã nÐt g× ®¸ng yªu ? ( M¸i nhµ cđa chim lµ ngh×n l¸ biÕc M¸i nhµ cđa c¸ lµ sãng xanh rËp r×nh M¸i nhµ cđa dÝm n»m s©u lßng ®Êt M¸i nhµ cđa èc lµ vá trßn vo trªn m×nh èc M¸i nhµ cđa b¹n nhá cã giµn gÊc ®á, hoa giÊy líp hång.) - M¸i nhµ chung cđa mu«n vËt lµ g× ? (Lµ bÇu trêi xanh.) - Em mu«n nãi g× víi nh÷ng ngêi b¹n chung mét m¸i nhµ ? (H·y yªu m¸i nhµ chung / H·y sèng hoµ b×nh díi m¸i nhµ chung / H·y g×n gi÷, b¶o vƯ m¸i nhµ chung ) Häc thc lßng khỉ th¬ ®Çu: Ba HS tiÕp nèi thi ®äc GV nh¾c c¸c em ®äc nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ gỵi t¶, gỵi c¶m : ngh×n l¸ biÕc, sèng xanh, s©u lßng ®Êt, trßn vo bªn m×nh, giµn gÊc, hoa giÊy líp hång - GV híng dÉn HS häc thc lßng khỉ th¬ ®Çu Cđng cè, dỈn dß (4’) - GV hái : Bµi th¬ mu«n nãi víi c¸c em ®iỊu g× ? (Mu«n vËt trªn tr¸i ®Êt ®Ịu sèng chung díi mét m¸i nhµ H·y yªu m¸i nhµ chung, b¶o vƯ vµ g×n gi÷ nã.) Toán Tiền Việt Nam I/ Mục tiêu: - Nhận biết ®ỵc tờ giấy bạc: 20.000 đồng, 50.000 đồng 100.000 đồng - Bước đầu biết đổi tiền - Biết lµm tÝnh trªn c¸c sè víi ®¬n vÞ lµ ®ång II/ Các hoạt động: Bài cũ: (4’) - Gv gọi Hs lên làm tập 2, - Gv nhận xét làm HS - D¹y bµi míi(28’) * Hoạt động 1: Giới thiệu tờ giấy bạc a) Giới thiệu tờ giấy bạc: 20.000 đồng, 50.000 đồng , 100.000 đồng - Gv yêu cầu Hs quan sát kó hai mặt tờ giấy bạc nói nêu nhận xét đặc điểm sau: + Màu sắc tờ giấy bạc Dòng chữ “ hai mươi nghìn đồng” số 20.000 + Dòng chữ “ năm mươi nghìn đồng” số 50.000 + Dòng chữ “ trăm nghìn đồng” số 100.000 - Gv yêu cầu vài Hs đứng lên nhận xét.- Gv nhận xét, chốt lại:” * Hoạt động 2: Làm tËp Bài 1: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv mời Hs lên làm mẫu Gv yêu cầu Hs làm vào VỞ - Yêu Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại a) 10.000 đồng + 20.000 đồng + 20.000 đồng = 50.000 đồng b) 10.000 đồng + 20.000 đồng + 50.000 đồng + 10.000 đồng = 90.000 đồng c) 20.000 đồng + 50.000 đồng + 10.000 đồng + 10.000 đồng = 90.000 đồng d) 10 000 đồng + 2000 đồng + 500 đồng+ 2000 đồng = 14500 đồng Bài 2:- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Gv yêu cầu Hs làm vào VỞ - Yêu cầu Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại Bài 3:- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Gv yêu cầu Hs thảo luận câu hỏi - Gv mời hs lên làm mẫu Gv mời Hs lên thi làm - Gv nhận xét, chốt lại: + vở, số tiền 1200 đồng + vở, số tiền 2400 đồng + vở, số tiền 3600 đồng + vở, số tiền 4800 đồng Bài 4: dßng 1, 2- Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Gv yêu cầu Hs làm vào VỞ - Yêu cầu Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại Tổng kết – dặn dò (4’)- Nhận xét học Thủ công Thực hành làm đồng hồ để bàn I/ Mục tiêu: - BiÕt c¸ch lµm ®ång hå ®Ĩ bµn - Lµm ®ỵc ®ång hå ®Ĩ bµn §ång hå t¬ng ®èi c©n ®èi II/ Chuẩn bò: * GV: Mặt đồng hồ làm giấy thủ công Tranh quy trình làm đồng hổ để bàn Bìa màu, giấy thủ công, kéo, thước, bút chì, hồ dán HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước kẻ III/ Các hoạt động: 1.Bài cũ: (4’)Làm đồng hồ đĨ bàn (tiết 1) - Gv gọi hs nhắc lại bước làm đồng hồ để bàn.- Gv nhận xét kiểm tra Hs - D¹y bµi míi(24’) * Hoạt động 3: Hs thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí -Mục tiêu: Giúp biết làm đồng hồ để bàn trang trí - Gv yêu cầu số Hs nhắc lại quy trình làm đồng hồ để bàn trang trí - Gv nhận xét hệ thống hóa lại bước làm đồng hồ để bàn trang trí + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: làm phận đồng hồ (khung, mặt, đế chân đỡ đồng hồ) + Bước 3: Làm thành đồng hồ - Gv nhắc hs gấp dán tờ giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần miết kó nếp gấp bôi hồ cho - Sau Gv tổ chức cho Hs thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí - Gv theo dõi, giúp đỡ em - Sau Hs thực hành xong, Gv tổ chức cho em trang trí, trưng bày nhận xét sản phẩm - Gv tuyên dương làm đồng hồ để bàn trang trí đẹp 3.Tổng kết – dặn dò: (4’) Về tập làm lại - Nhận xét học Thø N¨m, ngµy 13 th¸ng n¨m 2017 LUN Tõ Vµ C¢U I - MơC tiªu: §Ỉt vµ TLCH “B»ng g×?”- DÊu hai chÊm - T×m ®ỵc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái B»ng g× ? - Tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái B»ng g× ? Thùc hµnh trß ch¬i hái ®¸p sư dơng cơm tõ B»ng g× ?) - Bíc ®Çu n¾m ®ỵc c¸ch dïng dÊu hai chÊm II - §å DïNG D¹Y HäC - B¶ng líp viÕt c©u v¨n cđa BTI (theo hµng ngang) - tê phiÕu khỉ to viÕt néi dung BT4 III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC A - KiĨm TRA Bµi Cò (4’) - Hai HS lµm miƯng BTI vµ tiÕt LTVC tn 29 (mçi em lµm bµi) 10 B - D¹Y Bµi Míi : (28’) Giíi thiƯu bµi : GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc Híng dÉn HS lµm bµi tËp a) Bµi tËp (28’) - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi, tù lµm bµi - HS ph¸t biĨu ý kiÕn GV mêi em lªn b¶ng chèt l¹i lêi gi¶i ®óng (G¹ch díi bé phËn cđa c©u tr¶ lêi c©u hái "B»ng g× ?") - C¶ líp lµm bµi vµo vë (hc VỞ) : C©u a : Voi ng níc vßi C©u b : ChiÕc ®Ìn «ng cđa bÐ ®ỵc lµm b»ng nan tre d¸n giÊy bãng kÝnh C©u c : C¸c nghƯ sÜ ®· chinh phơc kh¸n gi¶ b»ng tµi n¨ng cđa m×nh b) Bµi tËp - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi, tiÕp nèi ph¸t biĨu ý kiÕn - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng VD : + H»ng ngµy, em viÕt bµi b»ng bót bia b»ng bót m¸y + ChiÕc bµn em ngåi häc lµm b»ng gç, b»ng nhùa, b»ng ®¸ + C¸ thë b»ng mang c) Bµi tËp - HS ®äc yªu cÇu cđa trß ch¬i - HS trao ®ỉi theo cỈp : em hái em tr¶ lêi - Tõng cỈp HS tiÕp nèi thùc hµnh hái ®¸p tríc líp - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt + HS1 hái : H»ng ngµy, b¹n ®Õn trêng b»ng g× ? + HS2 ®¸p : M×nh ®i bé M×nh ®i xe ®¹p MĐ m×nh ®Ìo + HS1 hái : C¬m ta ¨n ®ỵc nÊu b»ng g× ? + HS2 ®¸p : C¬m ta ¨n ®ỵc nÊu b»ng g¹o d) Bµi tËp - HS ®äc kÜ yªu cÇu cđa bµi, tù lµm bµi HS ph¸t biĨu ý kiÕn GV d¸n lªn b¶ng líp tê phiÕu ; mêi HS lªn b¶ng chÕt l¹i lêi gi¶i ®óng : C©u a : Mét ngêi kªu lªn : "C¸ heo !" C©u b : Nhµ an dìng trang bÞ cho c¸c nh÷ng thø cÇn thiÕt : ch¨n mµn, l giêng chiÕu, xo¶ng nåi, Êm chÐn pha trµ, C©u c : §«ng Nam ¸ gåm mêi mét níc lµ : Bru-n©y, Cam-pu-ehia, §«ng ti-mo, In-®«-nª-xia, Lµo, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lÝp-pin, Th¸i Lan, ViƯt Nam, Xin-ga-po Cđng cè, dỈn dß (4’) - GV nh¾c HS xem l¹i BT4, nhí th«ng tin võa ®ỵc cung cÊp Bt4c Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: - BiÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn chơc ngh×n - BiÕt trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè ( cã nhí) vµ gi¶I bµi to¸n cã phÐp trõ II/ Chuẩn bò:* GV: Bảng phụ, phấn màu III/ Các hoạt động: Bài cũ: (4’)Tiền Việt Nam Gọi học sinh lên bảng sửa 11 Đánh giá - Một Hs sửa Nhận xét - D¹y bµi míi(28’) *Hoạt động 1: Làm tËp -Bài 1: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Yêu cầu lớp làm vào VỞ - Gv yêu cầu Hs nêu lại cách trừ nhẩm Gv yêu cầu Hs nối tiếp đọc kết - Gv nhận xét, chốt lại Bài 2: Mời Hs đọc yêu cầu đề GV yêu cầu lớp làm vào VỞ - Gv yêu cầu Hs nhắc lại quy tắc thực phép tính Gv mời Hs lên bảng làm bài.- Gv nhận xét, chốt lại Bài 3: Mời Hs đọc yêu cầu đề GV yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Gi¶i - Gv nhận xét, chốt lại Sè lÝt mËt ong tr¹i ®ã cßn l¹i lµ: 23560-21800=1760 (l ) §¸p sè : 1760 l Bài a: Mời Hs đọc yêu cầu đề GV yêu cầu lớp làm vào VỞ - Gv mời Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại 3.Tổng kết – dặn dò (4’) Làm 2, - Nhận xét tiết học Tự nhiên xã hội Sự chuyển động Trái Đất I/ Mục tiêu: - BiÕt T¸I §Êt võa tù quay quanh m×nh nã, võa chun ®éng quanh MỈt Trêi - BiÕt sư dơng mòi tªn ®Ĩ m« t¶ chiỊu chun ®éng cđa Tr¸I §Êt quanh m×nh nã vµ quanh MỈt Trêi II/ Chuẩn bò:* GV: Hình SGK trang 114, 115 III/ Các hoạt động: 1.Bài cũ: (4’)Trái Đất Quả Đòa Cầu - Gv gọi Hs lên trả lời câu câu hỏi: + Trái Đất có hình gì?+ Tác dụng Đòa Cầu? - Gv nhận xét - D¹y bµi míi(24’) * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Mục tiêu: Biết Trái Đất không ngừng quay quanh Biết quay đòa cầu theo chiều quay Trái Đất quanh Cách tiến hành Bước 1: Quan sát hình SGK - Gv yêu cầu nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát hình SGK trang 114 trả lời câu hỏi: + Trái Đất quay quanh trục theo hướng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ Bước 2: Làm việc lớp - Gv gọi vài Hs lên quay đòa cầu theo chiều quay Trái Đất quanh 12 - Gv vừa quay đòa cầu, vừa nói: Từ lâu nhà khoa học phát Trái Đất không đứng yên mà luôn tự quay quanh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ cực Bắc xuống * Hoạt động 2: Quan sát tranh theo cặp - Mục tiêu: Biết Trái Đất đồng thời vừa tự quay quanh vừa chuyển động quanh Mặt Trời Biết hướng chuyển động Trái Đất quanh quanh Mặt Trời Các bước tiến hành Bước : làm việc theo nhóm - Gv yêu cầu Hs quan sát hình trang 115 SGK - Từng cặp cho xem hướng chuyển động Trái Đất quanh hướng chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời - Gv gợi ý cho Hs: + Trái Đất tham gia đồng thời chuyển động? Đó chuyển động nào? + Nhận xét hướng chuyển động Trái Đất quanh chuyển động quanh Mặt Trời - Gv yêu cầu Hs điền vào phiếu học tập Bước 2: Làm việc lớp - Gv yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày kết nhóm - Gv nhận xét: Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động: chuyển động tự quay quanh chuyển động quay quanh Mặt Trời Tổng kềt – dặn dò (4’) - Nhận xét học TËP ViÕt I - MơC tiªu: ¤n ch÷ hoa U - ViÕt ®óng vµ t¬ng ®èi nhanh ch÷ hoa U ( dßng); viÕt ®óng tªn riªng U«ng BÝ ( dßng) vµ c©u øng dơng: n c©y tõ th cßn non / D¹y tõ th cßn bi b« b»ng ch÷ cì nhá II - §å DïNG D¹Y - HäC - MÉu ch÷ viÕt hoa U - GV viÕt s½n lªn b¶ng tªn riªng U«ng BÝ vµ c©u n c©y tõ th cßn non D¹y tõ th cßn bi b« trªn dßng kỴ « li III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC A - KiĨm tRA Bµi cò (4’) - GV kiĨm tra HS viÕt bµi ë nhµ (trong vë TV) - Mét HS nh¾c l¹i tõ vµ c©u øng dơng ®· häc ë bµi tríc (Trêng S¬n ; TrỴ em nh bóp trªn cµnh/ BiÕt ¨n ngđ, biÕt häc hµnh lµ ngoan.) - Hai, ba HS viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p : B - D¹Y Bµi Míi (28’) Trêng S¬n, TrỴ em Giíi thiƯu bµi : GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc 13 Híng dÉn HS viÕt trªn b¶ng a) Lun viÕt ch÷ viÕt hoa: - HS t×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã bµi : kÕt hỵp nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS tËp viÕt ch÷ U trªn b¶ng b) Lun viÕt tõ øng dơng (tªn riªng) - HS ®äc tõ øng dơng : U«ng - GV giíi thiƯu : U«ng BÝ lµ tªn mét thÞ x· ë tØnh Qu¶ng Ninh - HS tËp viÕt trªn b¶ng c) Lun viÕt c©u øng dơng - HS ®äc c©u øng dơng : n c©y tõ th cßn non U, B, D GV viÕt mÉu, BÝ D¹y tõ th cßn bi b« - GV gióp HS hiĨu : C©y non cµnh mỊm nªn dƠ n Cha mĐ d¹y tõ nhá, míi dƠ h×nh thµnh nh÷ng thãi quen tÕt cho HS tËp viÕt trªn b¶ng : n c©y Híng dÉn HS viÕt vµo vë TËp viÕt : - ViÕt ch÷ U : dßng - ViÕt c¸c ch÷ B, D : dßng - ViÕt tªn riªng U«ng BÝ : dßng - ViÕt c©u øng ®ơng : lÇn Đánh giá, ch÷a bµi: GV chÊm bµi vµ nhËn xÐt ch÷ viÕt Cđng cè, dỈn dß : (4’) GV nh¾c HS vỊ nhµ HTL c©u øng dơng I - MơC tiªu: Thø S¸u, ngµy th¸ng n¨m 2017 CHÝNH T¶: Nhí - viÕt : Mét m¸i nhµ chung - Nhí vµ viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng c¸c khỉ th¬, dßng th¬ ch÷ - Lµm ®óng BT a/ b II - §å DïNG D¹Y HäC - B¶ng líp viÕt (3 lÇn) c¸c tõ ng÷ cÇn ®iỊn cđa Bt2a III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC A - KiĨm TRA Bµi Cò (4’) - GV mêi HS däc cho hai, ba b¹n viÕt b¶ng líp tõ b¾t ®Çu b»ng tr/ch; hc tõ cã tiÕng chøa vÇn ich/ªch B - D¹Y Bµi Míi Giíi thiƯu bµi : GV nªu M§, YC cđa bµi (28’) Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ a) Híng dÉn HS chn bÞ : GV ®äc khỉ th¬ ®Çu cđa bµi th¬ Ba HS ®äc thc lßng HS nh×n SGK nªu nhËn xÐt chÝnh t¶ : Nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa ? - HS tËp viÕt nh÷ng ch÷ c¸c em dƠ viÕt sai : ngh×n, l¸ biÕc, sãng xanh, rËp r×nh, lßng ®Êt, nghiªng, lỵp, b) HS viÕt bµi: - HS ®äc l¹i khỉ th¬ SGK ; gÊp SGK, nhí vµ viÕt bµi vµo vë c) Đánh giá, ch÷a bµi 14 Híng dÉn HS lµm bµi tËp (2): - HS ®äc yªu cÇu cđa Bt2a ; tù lµm bµi - GV mêi HS th× lµm bµi trªn b¶ng líp, ®äc kÕt qu¶ C¶ líp vµ GV nhËn xÐt vỊ chÝnh t¶, ph¸t ©m, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng : Lêi gi¶i a : ban tra - trêi ma - hiªn che - kh«ng chÞu Lêi gi¶i b : TÕt - tÕt - b¹c phÕch + NhiỊu HS ®äc l¹i bµi th¬, c©u th¬ ®· ®iỊn ©m vÇn hoµn chØnh Cđng cè, dỈn dß : - GV dỈn HS vỊ nhµ HTL bµi th¬, c¸c c©u th¬ ë Bt(2) ; - TiÕp tơc chn bÞ néi dung viÕt th cho mét b¹n níc ngoµi ; - §äc l¹i th gưi bµ TiÕng ViƯt 3, tËp mét,) ®Ĩ nhí thĨ thøc viÕt mét l¸ th (chn bÞ tèt cho tiÕt TLV tíi) TËP LµM V¡N I - MơC tiªu: ViÕt th - ViÕt ®ỵc mét bøc th ng¾n cho mét b¹n níc ngµoi dùa theo gỵi ý II - §å DïNG D¹Y - HäC - B¶ng líp viÕt c¸c gỵi ý viÕt th (trong SGK) - B¶ng phơ viÕt tr×nh tù l¸ th - phong b× th, tem th, giÊy rêi ®Ĩ viÕt th III - C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC A KiĨm TRA Bµi Cò (4’) Hai, ba HS ®äc bµi v¨n kĨ l¹i mét trËn thi ®Êu thĨ thao (tiÕt TLV tn 29) B - D¹Y Bµi Míi (26’) Giíi thiƯu bµi GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc Híng dÉn HS viÕt th HS ®äc yªu cÇu cđa BT1- Mét HS gi¶i thÝch yªu cÇu cđa BT theo gỵi ý GV chèt l¹i : + Cã thĨ viÕt th cho mét b¹n nhá níc ngoµi mµ c¸c em biÕt qua ®äc b¸o, nghe ®µi, xem trun h×nh, phim ¶nh, hc qua c¸c bµi ®äc gióp c¸c em hiĨu thªm vỊ níc b¹n Ngêi b¹n níc ngoµi nµy còng cã thĨ lµ ngêi b¹n tëng tỵng cđa em C¸n nãi râ b¹n ®ã lµ ngêi níc nµo Nãi ®ỵc tªn cđa b¹n th× cµng tèt (dùa theo c¸c tªn riªng níc ngoµi ®· häc c¸c bµi tËp ®äc) + Néi dung th ph¶i thĨ hiƯn : Mong mn lµm quen víi b¹n (®Ĩ lµm quen, cÇn ph¶i tù giíi thiƯu em lµ ai, ngêi níc nµo ; th¨m hái b¹n ) Bµy tá t×nh th©n ¸i, mong mn c¸c b¹n nhá trªn thÕ giíi cïng chung sèng h¹nh ng«i nhµ chung : tr¸i ®Êt - GV më b¶ng phơ viÕt h×nh thøc tr×nh bµy l¸ th cho HS ®äc : 15 + Dßng ®Çu th (ghi râ n¬i viÕt, ngµy, th¸ng, n¨m) + Lêi xng h« (B¹n th©n mÕn) Sau lêi xng h« nµy, cã thĨ ®Ỉt ®Êu phÈy, dÊu chÊm than hc kh«ng ®Ỉt dÊu g× + Néi dung th : Lµm quen, th¨m hái, bµy tá t×nh th©n ¸i Lêi chóc, høa hĐn + Ci th : Lêi chµo, ch÷ kÝ vµ tªn - HS viÕt th vµo giÊy rêi - HS tiÕp nèi ®äc th GV chÊm mét vµi bµi viÕt hay - HS viÕt phong b× th, d¸n tem, ®Ỉt l¸ th vµo phong b× th Cđng cè, dỈn dß : GV nh¾c nh÷ng HS cã bµi viÕt hay, vỊ nhµ viÕt l¹i l¸ th cho s¹ch, (4’) ®Đp, hoµn chØnh h¬n ®Ĩ gëi qua ®êng bu ®iƯn (hc ®¬n trªn b¸o têng cđa trêng, líp) - Nh÷ng l¸ th ®ã cã thĨ coi nh th«ng ®iƯp gưi thiÕu nhi thÕ giíi §Þa chØ chun th cã thĨ lµ b¸o ThiÕu niªn tiỊn phong Toán Luyện tập chung I/ Mục tiêu: - BiÕt céng, trõ c¸c sè ph¹m vi 100 000 - Gi¶i bµi to¸n b»ng hai phÐp tÝnh vµ bµi to¸n rót vỊ ®¬n vÞ II/ Chuẩn bò:* GV: Bảng phụ, phấn màu III/ Các hoạt động: Bài cũ: (4’) Luyện tập Gọi học sinh lên bảng sửa - Một Hs sửa Nhận xét ghi điểm - D¹y bµi míi(28’) * Hoạt động 1: Làm tập: Bài 1: Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs nhắc lại cách cộng trừ nhẩm Yêu cầu lớp làm vào VỞ - Gv mời Hs nối tiếp đọc kết Bài 2: Mời Hs đọc yêu cầu đề - Yêu cầu Hs tự làm vào VỞ Ba Hs lên bảng làm làm nêu cách tính - Gv nhận xét, chốt lại Bài 3:- Mời Hs đọc yêu cầu đề Gv yêu cầu hs thảo luận câu hỏi: - Gv yêu cầu lớp làm vào VỞ Hs lên bảng làm Gv nhận xét, chốt lại: Sè c©y ¨n qu¶ cđa x· Xu©n Hoµ cã lµ 68700+5200=73900(c©y) Sè c©y ¨n qu¶ x· Xu©n Mai cã lµ 73900-4500=69400( c©y ) ®¸p sè : 69400 c©y Bài 4: Mời Hs đọc yêu cầu đề bài.- Gv yêu cầu Hs lớp làm vào VỞ - Một Hs lên bảng làm bài.- Gv nhận xét, chốt lại: Gi¸ tiỊn mét chiÕc compa lµ 16 10000:5 = 2000( ®ång) Sè tiỊn ph¶i tr¶ cho chiÕc com pa lµ 2000x3 = 6000 ( ®ång) 3.Tổng kết – dặn dò (4’) Tập làm lại Làm 3, - Nhận xét tiết học 17 Sinh ho¹t tn 30 * NhËn xÐt tn 30: * HS tuyªn d¬ng tn: 18 ... tiỊn ph¶i tr¶ cho chiÕc com pa lµ 2000x3 = 6000 ( ®ång) 3. Tổng kết – dặn dò (4’) Tập làm lại Làm 3, - Nhận xét tiết học 17 Sinh ho¹t tn 30 * NhËn xÐt tn 30 : ... cũ: (4’)Luyện tập Gv gọi Hs lên làm tập 2, - Gv nhận xét làm HS - D¹y bµi míi(28’) H§ 1: Giới thiệu phép trừ - Gv viết lên bảng phép trừ: 85672 – 5 832 9 - Gv yêu cầu lớp thực toán 85674 * không... tronng SGK hình: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv yêu cầu Hs nhóm cho xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv mời vài Hs đặt đòa cầu bàn, trục đòa
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017 , TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017 , TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017 , Trái đất. Quả đòa cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay