MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN

19 195 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:21

CƠ SỞ KHOA HỌC . NỘI DUNG GIÁ TRỊ LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH “ MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ BÀI THẢO LUẬN SỞ KHOA HỌC NỘI DUNG GIÁ TRỊ LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH “ MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG SẢN GIẢNG VIÊN : TRẦN THỊ PHƯƠNG HẠNH NHÓM : LỚP THẢO LUẬN DANH SÁCH NHÓM THẢO LUẬN Nhóm trưởng: Vi Thị Kim Oanh Thành viên : Phan Thị Phương 2.Nguyễn Thị Kim Phương 3.Vũ Thị Thanh Nhàn 4.Nguyễn Thị Thúy Nguyệt 5.Đặng Thị Phương LỜI MỞ ĐẦU Nhân dân ta không ngừng đứng lên kháng chiến tất bị dìm máu lửa nhiều nguyên nhân khác mà nguyên nhân lớn nhận thức sai mâu thuẫn khủng hoảng đường lối cứu nước vượt qua hạn chế tư tưởng sĩ phu nhà cách mạng theo xu hướng tư sản đương thời,HỒ CHÍ MINH đến với học thuyết cách mạng chủ nghĩa MÁC _LÊ NIN lựa chọn đường cách mạng sản Năm 1959, “ đường giải phóng dân tộc thời đại ngày người viết :” muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản Vậy : đường cách mạng sản đường đắn TA SẼ LÀM RÕ LUẬN ĐIỂM BẢN VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG SẢN ’’ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng sản Các mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải Đảng giai cấp công nhân lãnh đạọ Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo khả giành thắng lợi trứơc cách mạng sản quốc Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực đường bạo lực : Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng sản Thứ nhất: Bài học từ thất bại đường cứu nước trước đó: -Để giải phóng dân tộc khỏi thống trị thực dân pháp, cuối kỷ XIXđầu kỷ XX, Việt Nam diễn nhiều đấu tranh sôi với nhiều đường gắn với khuynh hướng trị khác nhau, sử dụng vũ khí tư tưởng khác Tiêu biểu khuynh hướng: phong kiến, tư sản …song thất bại = > vấn đề đặt phải tìm đường cứu nước Thứ 2: cách mạngsản không triệt để Trên đường cứu nước, Hồ Chí Minh tìm hiểu cách mạng lớn giới Anh , Pháp ,Mỹ… Người nhận thấy :”cách mạng Pháp cúng cách mạng Mỹ cách mạngkhông đến nơi, tiếng cộng hào dân chủ , tước lục công – nông, áp thuộc địa ” Thứ 3: đường giải phóng dân tộc • HCM thấy CM tháng 10 Nga không cách mạng giải phóng dân tộc mà nêu lên gương sáng nghiệp giải phóng dân tộc thuộc địa • HCM đến với học thuyết cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin lựa chọn khuynh hướng trị sản • Người khẳng định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản CNXH , CNCS giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ 2: Các mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải Đảng giai cấp công nhân lãnh đạọ • giai cấp công nhân lực • giai cấp công nhân lượng tiên phong lãnh lực lượng tiên phong lãnh đạo cách mạng việt nam đạo cách mạng việt nam giai cấp công nhân Họ người sản lãnh đạo cách mạng việt phải bán sức lao động đẻ nam Bên cạnh sống CMVN tầng lớp tri thức Cả CMXHCN nên lực lượng hai người lãnh đạo công nhân nồng cốt CMVN theo chủ trương Họ người hiểu Đảng Giai cấp CMXHCN nông nhân lực lượng Họ tính kỉ luật cao cách mạng việt nam cần cù • -HỒ CHÍ MINH :đã khẳng định : "Đảng vững cách mệnh thành công,cũng người cầm lái vững thuyền chạy Đảng muốn vững phải chủ nghĩa làm cốt Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin" - Thực tế chứng minh : Từ đời đến Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác :Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc gồm toàn dân tộc • Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc - Cách mạng giải phóng dân tộc Nguyễn Quốc xác định "việc chung dân chúng việc hai người", phải đoàn kết toàn dân - Bên cạnh Người nhấn mạnh đoàn kết toàn dân phải dựa đoàn kết liên minh côngnông Bởi theo người : "Công nông người chủ cách mệnh Công nông gốc cách mệnh" - Trên sở đó, Người chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi tầng lớp nhân dân mặt trận dân tộc thống nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc, đấu tranh giành độc lập, tự 4 : cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động ,sáng tạo khả giành thắng lợi trước cách mạng sản quốc • Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo khả giành thắng lợi trứơc cách mạng sản quốc - Quan điểm Quốc tế Cộng sản cho rằng: " Chỉ thực hoàn toàn công giải phóng thuộc địa giai cấp sản giành thắng lợi nước tiên tiến" Vận dụng đường lối Quốc tế Cộng sản vào điều kiện nước thuộc địa, Nguyễn Quốc kết luận : "sự giải phóng giai cấp công nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân" - Do đánh giá sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, Nguyễn Quốc dự báo : Cách mạng thuộc địa không cần thụ động chờ đợi mà nổ giành thắng lợi trước cách mạng sản quốc, đồng thời tác động trở lại cách mạng quốc •- Đây luận điểm sáng tạo giá trị lí luận thực tiễn to lớn, cống hiến quan trọng vào kho tàng lí luận CN Mác -Lênin Luận điểm lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh hoàn toàn đắn 5: cách mạng giải phóng dân tộc phải thực đường bạo lực • - Đánh giá chất chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh xác định: " Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy quyền bảo vệ quyền" " - Hình thức bạo lực cách mạng bao gồm đấu tranh trị đấu tranh vũ trang Hồ Chí Minh rõ: " tùy tình hình cụ thể mà định hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng khéo kết hợp hình thức đấu tranh vũ trang đấu tranh trị để giành thắng lợi cho cách mạng • - Tuy nhiên, việc tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc không khả hòa hoãn Hồ Chí Minh định phát động chiến tranh Trong kháng chiến chống Pháp, Người bày tỏ quan điểm: " Chúng mong đợi Chính phủ nhân dân Pháp cử mang lại hòa bình Nếu không, bắt buộc phải chiến đấu đến để giải phóng hoàn toàn đất nước" Hay kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh nhiều lần gửi thông điệp cho nhà cầm quyền Mỹ đề nghị đàm phán hòa bình để kết thúc chiến tranh • - Tư tưởng bạo lực cách mạng tư tưởng nhân đạo thống biện chứng với tư tưởng Hồ Chí Minh Người tranh thủ khả hòa bình để giải xung đột, tránh khỏi chiến tranh phải dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ độc lập, tự Ý NGHĨA  Hồ Chí Minh lựa chọn đường cách mạng sản ý nghĩa to lớn cách mạng Việt Nam, giúp dân tộc ta giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, khỏi tầng áp Đưa phong trào giải phóng dân tộc lên tầng cao mới, mở đường, chân lý cho phong trào giải phóng dân tộc nước Ý NGHĨA  cách mạng sản đuốc soi đường mà Lênin vạch để giải phóng dân tộc bị áp giới Việc vận dụng sáng tạo đường lối Lênin vào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam định đắn đưa Việt Nam từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước, khẳng định vai trò tầm quan trọng giai cấp công nhân NHÓM XIN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !! ... tác động trở lại cách mạng quốc •- Đây luận điểm sáng tạo có giá trị lí luận thực tiễn to lớn, cống hiến quan trọng vào kho tàng lí luận CN Mác -Lênin Luận điểm lịch sử cách mạng Việt Nam chứng...DANH SÁCH NHÓM THẢO LUẬN Nhóm trưởng: Vi Thị Kim Oanh Thành viên : Phan Thị Phương 2.Nguyễn Thị Kim Phương 3.Vũ Thị... bạo lực : Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản Thứ nhất: Bài học từ thất bại đường cứu nước trước đó: -Để giải phóng dân tộc khỏi thống trị thực dân pháp,
- Xem thêm -

Xem thêm: MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN, MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN, MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay