Môn tư tưởng Hồ Chí Minh

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:05

NỘI DUNG ÔN TẬP1. Khái niệm và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.2. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh3. Các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh4. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: trước năm 1911 (quê hương, gia đình); 1911 1945; 1945 1969. NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cơ cấu xã hội – giai cấp xã hội Việt Nam cuối kỳ XIX, đầu kỷ XX Nguyễn Ái Quốc với phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến tư sản vào cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Việt Nam “Cương lĩnh trị” (2/1930) Đảng Cộng sản Việt Nam Ý nghĩa đời Đảng Cộng sản Việt Nam Sự chuyển hướng đạo chiến lược giai đoạn 1939 – 1945 Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Tình “ngàn cân treo sợi tóc” sau CMT8 - 1945 Bản thị “kháng chiến kiến quốc” (25/11/1945) 10 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1950) 11 Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1960- 1965) 12 Đường lối công nghiệp hoá thời kì trước Đổi 13 Đổi tư công nghiệp hoá Đảng 14 Các quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới (Nêu phân tích) 15 Kinh tế tri thức gì? Nêu nội dung công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức? 16 Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp áp dụng nước ta 17 Đổi tư Đảng kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII 18 Đổi mới tư của Đảng ta về đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Đại hội IX đến XI) 19 Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện 20 Đặc trưng KTTT ĐHXHCN (Trả lời định hướng đổi tư Đảng KTTT từ ĐH IX đến XI) 21 Tư đổi hệ thống trị 22 Khái niệm HTCT Mục tiêu quan điểm xây dựng hệ thống trị 23 Chủ trương xây dựng hệ thống trị Đảng ta thời kỳ đổi 24 Khái niệm văn hóa đổi tư xây dựng phát triển văn hoá thời kì đổi Đảng 25 Nền văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam 26 Chủ trương giải vấn đề xã hội thời kỳ đổi Đánh giá kết thực 27 Đường lối đối ngoại Đảng ta (1975 – 1986) 28 Cơ hội thách thức đặt công tác đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi 29 Tư tưởng đạo Đảng ta đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kì đổi 30 Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới 31 Một số chủ trương, sách lớn mở rộng mối quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế Đảng thời kỳ đổi ... kì đổi 30 Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng thời ky đổi mới 31 Một số chủ trương, sách lớn mở rộng mối quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay