thi hk2 hoa 12 20162017

4 220 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:02

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM GDTX LÂM ĐỒNG …………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ 132 – 40 câu trắc nghiệm Thời gian làm bài: 50 phút Họ tên: Lớp: Số báo danh Cho: C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23, Ag = 108, K = 39, Ca = 40, N = 14, Cl = 35,5, Cu = 64, Zn = 65, Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, Br = 80, Li = 7, S = 32, Ba = 137, Sr = 88, Cr = 52, Ag = 108 Câu 1: Cho phát biểu sau: Gang hợp kim sắt với cacbon có từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon Gang trắng dùng để luyện thép Gang trắng chứa cacbon gang xám Chất khử trình luyện gang khí CO Thép chứa 13% Mn cứng, dùng làm máy nghiền đá Số phát biểu A B C D Câu 2: Nhận xét sau SAI: A Crom thuộc chu kì 4, nhóm VIA B Crom kim loại cứng C Trong hợp chất, crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 D Crom có tính khử mạnh sắt Câu 3: Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm: FeO, Fe 2O3 Fe3O4 khí CO, sản phẩm khí thu sau phản ứng dẫn vào dung dịch nước vôi dư thấy tạo 20 gam kết tủa Số mol khí CO phản ứng A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 + Câu 4: Để nhận biết ion NH4 , người ta dùng hóa chất A quỳ tím B dung dịch HCl C dung dịch brom D dung dịch NaOH Câu 5: Nhôm KHÔNG phản ứng với chất sau đây: A NaOH B O2 C H2SO4 loãng D H2O Câu 6: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO 3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m A 22,4 B 19,6 C 28 D 25,2 Câu 7: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Thuốc Dung dịch Ba(OH)2 thử Mẫu thử X Kết tủa trắng, sau tan Y Khí mùi khai kết tủa trắng Z Có khí mùi khai T Có kết tủa nâu đỏ X, Y, Z, T là: A Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 ,NH4NO3, FeCl3 B Al2(SO4)3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3 C AlCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4 , FeCl3 D AlCl3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3 2+ 2+ Câu 8: Một số ion Hg , Pb , nước độc sinh vật kể nồng độ thấp Để xử lý chất thải có chứa ion trước xả môi trường, người ta sử dụng hóa chất A Ca(OH)2 B HCl C Vôi D Nước Gia_ven Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 9: Chất sau có tính oxi hóa mạnh: A Cr(OH)3 B CrCl3 C Cr2O3 D CrO3 Câu 10: Phản ứng sau dùng để điều chế Al(OH)3 A Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch muối AlCl3 B Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch muối AlCl C Cho Al2O3 tan vào nước D Cho kim loại Al dư vào dung dịch NaOH Câu 11: Khi cho 0,01 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,435 B 3,95 C 2,515 D 1,08 Câu 12: Nhận xét sau SAI: A sắt không tan dung dịch H2SO4 đặc nguội B sắt tác dụng với nước điều kiện thường C sắt kim loại có tính khử trung bình D sắt có tính nhiễm từ Câu 13: Al2O3 tan dung dịch HCl NaOH, chứng tỏ Al 2O3 : A Là oxit bazo B Là oxit lưỡng tính C Là oxit axit D hidroxxit lưỡng tính Câu 14: Để phân biệt dung dịch muối AlCl Al2(SO4)3, người ta dùng hóa chất sau đây: A dung dịch NaOH B Quỳ tím C dung dịch Ba(OH)2 D dung dịch HCl Câu 15: Nhận định sau SAI : A Nhôm có tính khử mạnh Magie B Nhôm dẫn điện tốt Sắt C Nhôm có hóa trị III D Nhôm mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng Câu 16: Khói thuốc có chứa 3000 hợp chất, có 22 chất độc gây ung thư cho người hút người xung quanh Chất gây nghiện có thuốc A mophin B nicotin C cafein D heroin Câu 17: Cho mẫu hợp kim Na- K-Ca tác dụng với nước (dư), thu dung dịch X 3,36 lít H2 (ở đktc) Thể tích dung dịch axit HCl 1,5 M cần dùng để trung hoà phần hai dung dịch X A 600 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml 2+ 2+ Câu 18: Một mẫu nước có chứa ion: Ca , Mg , HCO3 , Cl Đây mẫu nước A có tính cứng vĩnh cửu B tính cứng C có tính cứng tạm thời D có tính cứng toàn phần Câu 19: Khí có tác dụng hấp thụ tia tử ngoại, bảo vệ người sinh vật sống trái đất là: A O2 B O3 C CO2 D N2 Câu 20: Cho dãy chất sau: Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, FeCl3, Al2O3 tác dụng với dung dịch HNO3, số phản ứng oxi hóa - khử xảy A B C D Câu 21: Muối sau dùng chất xúc tác tổng hợp hữu cơ: A FeCl3 B FeCl2 C FeSO4 D Fe2(SO4)3 Câu 22: Nung hoàn toàn Fe(NO3)2 môi trường không khí thu oxit sắt A Fe3O4 B FeO, Fe2O3, Fe3O4 C Fe2O3 D FeO Câu 23: Quặng sau dùng để sản xuất nhôm: A Boxit B Hematit C Apatit D Pirit Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Hóa chất sau dùng để tinh chế quặng nhôm công nghiệp luyện nhôm: A H2SO4 B HCl C NaOH D NaCl Câu 25: Phương pháp để điều chế kim loại kiềm A Nhiệt luyện B Điện phân nóng chảy C Thủy luyện D Điện phân dung dịch Câu 26: Kim loại sau thuộc nhóm IA: A Ba B Al C Na D Fe Câu 27: Cho 9,75 gam kim loại M nhóm IA tác dụng hết với nước thu 2,8 lít khí (đktc) Kim loại M A Li B Ca C Na D K Câu 28: Chất sau có tính lưỡng tính: A HCl B Na2CO3 C NaOH D NaHCO3 -Câu 29: Nhận biết ion Cl dung dịch sau đây: A bari nitrat B natri hidroxit C bạc nitrat D natri clorua Câu 30: Nguồn nhiên liệu sau nhiên liệu sạch: A khí gas B than đá C lượng mặt trời D hạt nhân Câu 31: Dãy kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường: A Ca, Ba, Mg B Na, Ba, K C Be, Ba, Li D Al, Na, Be Câu 32: Dẫn 2,8 lít khí SO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch brom, dung dịch thu cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 14, 563 B 29,125 C 23,3 D 27,125 Câu 33: X chất rắn màu trắng, không tan nước, bị nhiệt phân nhiệt độ khoảng 1000oC, tan dần nước có hòa tan khí CO 2, dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, Chất X A CaO B CaSO4 C Ca(OH)2 D CaCO3 Câu 34: Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1M NaHCO3 0,2M vào 300 ml dung dịch HCl 1M khuấy Sau phản ứng thu V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 4,032 D 4,928 Câu 35: Phản ứng sau không tạo sắt (III): A Fe + Cl2 B Fe + HCl C Fe + HNO3 D Fe + O2 Câu 36: Nhận định sau SAI: A Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa +1 B Trong hợp chất, kim loại kiềm thổ có số oxi hóa +2 C Tính khử kim loại nhóm IIA mạnh IA D Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chìm kim loại kiềm dầu hỏa Câu 37: “Nước đá khô” có tính làm lạnh cao nên sử dụng để bảo quản thực phẩm, sử dụng để tạo hiệu ứng khói điện ảnh, đám cưới… “Nước đá khô” chất khí chuyển sang thể rắn? A O2 B H2O C CO2 D N2O Câu 38: Cho Fe (Z=26), nguyên tử Fe nhường electron để trở thành ion Fe 3+, thành phần electron gồm: A electron s electron d B electron s C electron s electron p D electron d Câu 39: Vị trí nhôm (Z=13) bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học A chu kì 3, nhóm IIA B Chu kì 2, nhóm IIIA Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C Chu kì 3, nhóm IA D Chu kì 3, nhóm IIIA Câu 40: Để phân biệt mẫu hợp kim: Al - Fe Fe - Cu Người ta dùng hóa chất sau đây: A dung dịch HCl C dung dịch muối ăn B nước D Quỳ tím ẩm - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 14, 563 B 29 ,125 C 23,3 D 27 ,125 Câu 33: X chất rắn màu trắng, không tan nước, bị nhiệt phân nhiệt độ khoảng 1000oC,... FeO Câu 23: Quặng sau dùng để sản xuất nhôm: A Boxit B Hematit C Apatit D Pirit Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Hóa chất sau dùng để tinh chế quặng nhôm công nghiệp luyện nhôm: A H2SO4 B HCl C... AgNO3 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,435 B 3,95 C 2,515 D 1,08 Câu 12: Nhận xét sau SAI: A sắt không tan dung dịch H2SO4 đặc nguội B sắt tác dụng với nước điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: thi hk2 hoa 12 20162017 , thi hk2 hoa 12 20162017 , thi hk2 hoa 12 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay