thamkhao huuco 2017

4 194 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:02

Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04/2017 LƯU Ý: TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC COPPY TỪ NHIỀU TÀI LIỆU TỪ INTERNER Câu 1: Chất hữu X mạch hở có dạng H N − R − COOR ' (R, R’là gốc hidrocacbon), thành phần % khối lượng Nito X 15,73% Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn lượng ancol sinh cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) andehit Y (ancol bị oxi hóa thành andehit) Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH thu 12,96 gam Ag kết tủa Giá trị m là: A 2,67 B 3,56 C 4,45 D 5,34 Câu 2: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 5,74 B 6,28 C 6,94 D 8,20 Câu 3: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60% Hấp thụ hoàn toàn khí CO sinh vào nước vôi dư thu 30 gam kết tủa Giá trị m là: A 45 B 22,5 C 11,25 D 14,4 Câu 4: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu 13,2 gam hỗn hợp muối (Z) 7,8 gam hỗn hợp ancol (chỉ nguyên tử C phân tử) Nung Z thu 0,075 mol Na 2CO3 Xác định CTCT thu gọn X Y: A HCOOCH2 CH = CHCH3 CH3 COOCH2 CH = CH2 B CH2 = CHCOOC2 H5 CH3 COOCH = CHCH3 C CH3 COOCH2 CH = CH2 CH2 = CHCOOC2 H5 D C2 H5 COOCH2 CH = CH2 CH3 CH = CHCOOC2 H5 Câu 5: Phát biểu sau đúng? A Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 B Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C Saccarozơ làm màu nước brom D Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Câu 6: Poli(metyl metacrylat) tạo thành từ monome tương ứng A CH2=CH-COOCH3 B CH3COO-CH=CH2 C CH2=C(CH3)-COOCH D CH=C(CH3)- COOCH2CH3 Câu 7: Hỗn hợp X gồm peptit A,B,C mạch hở có tổng khối lượng m có tỷ lệ số mol n A : n B : n C = : : Thủy phân hoàn toàn X thu 60 gam Glyxin; 80,1 gam Alanin 117 gam Valin Biết số liên kết peptit C, B, A theo thứ tự tạo nên cấp số cộng có tổng Giá trị m là: A 256,2 B 226,5 C 252,2 D 262,5 Câu 8: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic T là: A 2,72 gam B 3,90 gam C 3,84 gam D 3,14 gam Câu 9: Đường fructozơ có nhiều mật ong, có loại hoa rau xanh ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe Công thức phân tử fructozơ là: A C6H12O6 B CH3COOH C C12H22O11 D C6H10O5 Câu 10: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hoàn toàn agam X, thu 8,36gam CO Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m là: A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04/2017 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b – c = 4a) Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn Giá trị m2 là: A 52,6 B 42,6 C 57,2 D 53,2 Câu 12: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y đồng phân cấu tạo cần 100 ml dd NaOH 1M, thu 7,85 g hỗn hợp muối hai axit đồng đẳng 4,95 g hai ancol bậc I CTCT % khối lượng este A HCOOCH2CH2CH3, 75%; CH3COOC2H5, 25% B HCOOCH2CH2CH3, 25%; CH3COOC2H5, 75% C HCOOC2H5, 45%; CH3COOCH3, 55% D HCOOC2H5, 55%; CH3COOCH3, 45% Câu 13: Làm bay 3,7 gam este chiếm thể tích thể tích 1,6 gam O điều kiện Este có số đồng phân là: (cho C=12; H=1; O=16) A B C D Câu 14: Hỗn hợp M gồm peptit X peptit Y mạch hở ( cấu tạo từ loại amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- phân tử ) với tỉ lệ mol X : Y=1 : Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glyxin 42,72 gam alanin Giá trị m là: A 109,5 B 110,28 C 104,28 D 116,28 Câu 15: Cặp chất sau đồng phân nhau? A Tinh bột xenlulozo B Metyl fomat axit axetic C Fructozo glucozo D Mantozo saccarozo Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn a mol peptit X (được tạo từ aminoaxit no, mạch hở phân tử có 1- NH2 1-COOH) thu b mol CO2 c mol H2O d mol N2 Biết b - c = a Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá trị m là? A 28,4 B 76,4 C 30,2 D 60,4 Câu 17: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm -COOH); đó, có hai axit no đồng đẳng axit không no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X là: A 29,25% B 38,76% C 34,01% D 40,82% Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52lít O (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m A 5,25 B 3,06 C 6,02 D 3,15 Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m là: A 7,20 B 8,88 C 10,56 D 6,66 Câu 20: Rượu sau dùng để điều chế andehit propionic: A n-propylic B n-butylic C i-propylic D etylic Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04/2017 Câu 21: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu là: A 300 gam B 360 gam C 250 gam D 270 gam Câu 22: Khi thủy phân hợp chất hữu X (không có phản ứng tráng bạc) môi trường axit trung hòa axit dung dịch thu có phản ứng tráng bạc X là: A Saccarozơ B Anđehit axetic C Ancol etylic D Glixerol Câu 23: Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức tạo từ axit cacboxylic có mạch không phân nhánh Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O 2, thu 0,48 mol H 2O Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu hỗn hợp Y chứa ancol có tổng khối lượng 13,38 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (M A < MB) Tỉ lệ gần a : b A 0,6 B 1,2 C 1,4 D 0,8 Câu 24: Đun nóng tristearin dung dịch NaOH thu glixerol ? A C17H33COONa B C15H31COONa C C17H35COONa D C17H31COONa Câu 25: X este no đơn chức, có tỉ khối so với He 22 Nếu đem đun 4,4 gam este X với dd NaOH dư, thu 4,1 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X (He=4, C=12, H=1, O=16) A C2H5COOCH3 B HCOOCH(CH3)2 C CH3COOC2H5 D HCOOCH2CH2CH3 Câu 26: Cho 0,05 mol hỗn hợp este đơn chức X Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,12 mol CO 0,03 mol Na2CO3 Nếu làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 4,56 B 2,34 C 3,48 D 5,64 Câu 27: Cho glixerol phản ứng với axit cacboxylic đơn chức thu chất hữu mạch hở X Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu b mol CO c mol H2O (biết b = c + 3a) Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn a mol X cần 0,3 mol H 2, thu chất hữu Y Cho toàn lượng Y phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng 32,8 gam chất rắn Phần trăm khối lượng oxi X là: A 36,92% B 39,22% C 32,00% D 40,00% Câu 28: Trong năm 30 kỉ XX, nhà hóa học hãng Du Pont (Mỹ) thông báo phát minh loại vật liệu ‘‘mỏng tơ nhện, bền thép đẹp lụa’’ Theo thời gian, vật liệu có mặt sống hàng ngày người, phổ biến sản phẩm lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont thu hàng tỷ đô la năm sáng chế loại vật liệu Một số vật liệu tơ nilon-6 Công thức đoạn mạch tơ nilon-6 là: A (-CH2-CH=CH-CH2)n B (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n C (-NH-[CH2]5-CO-)n D (-NH-[CH2]6-CO-)n Câu 29: Thủy phân m gam hôn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B hở chứa đồng thời Glyxin Alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+ 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ , thu Na 2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2 , H2O N2 Dần Y qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) thoát khỏi bình Xem N không bị nước hấp thụ , phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X là: A 46,94% B 35,37% C 58,92% D 50,92% Câu 30: Cho 3,52 gam chất A C H O tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 4,08 gam chất rắn Công thức A là: A C H COOCH B CH COOC H C C H COOH D HCOOC H Câu 31: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu C 2H5OH CO2 Hấp thụ hết CO sinh vào dung dịch nước vôi dư, thu 15 gam kết tủa Giá trị a là: A 15,3 B 30,6 C 27,0 D 13,5 Câu 32: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6 ,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D 4 3 7 Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04/2017 Câu 33: Asen nguyên tố hóa học có ký hiệu As (cùng nhóm với nguyên tố photpho, có số hiệu 33), kim gây ngộ độc khét tiếng, ngộ độc asen dẫn đến ung thư da, ung thư phổi, ung thư thận bàng quang; nhiên asen hữu lại độc asen vô (thạch tín) nhiều (asen hữu không tương tác với thể người thải theo đường tiết từ 1-2 ngày), cá biển hải sản có lượng asen hữu thể nước mắm sản xuất truyền thống (lên men cá) có lượng asen hữu định (ít gây nguy hiểm) Công thức asen hữu cơ? A H3AsO4 B As2 S3 C H2N – C6H4 - AsO(OH)2 D AsCl3 Câu 34: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic metyl acrylat Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,78 gam Giá trị m : A 1,54 B 1,22 C 1,95 D 2,02 Câu 35: E este mạch không nhánh chứa C, H, O, không chứa nhóm chức khác Đun nóng lượng E với 150ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng Để trung hòa dung dịch cần 60ml dung dịch HCl 0,5M Cô cạn dung dịch sau trung hòa 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan 5,52 gam hỗn hợp ancol đơn chức Công thức cấu tạo este A HCOOCH3 CH3COOC2 H5 B C H5 − COO − C2 H5 C CH3CH 2CH − OOC − CH 2CH 2COOCH D CH3 − CH − OOC − CH 2COOCH Câu 36: Một pentapeptit tạo từ glyxin alanin có phân tử khối 345 đvc Số gốc glyxin alanin chuỗi peptit là: A B C D Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X là: A HCOOH HCOOC3H7 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C CH3COOH CH3COOC2H5 D HCOOH HCOOC2H5 Câu 38: Cao su buna - N (hay cao su nitrile; NBR) loại cao su tổng hợp, có tính chịu dầu cao, dùng ống dẫn nhiên liệu; sản xuất găng tay chuyên dụng, Để xác định tỉ lệ mắc xích butađien ( CH = CH - CH = CH) acrilonitrin (CH = CH - CN) cao su nitrile, người ta đốt mẫu cao su lượng không khí vừa đủ (xem không khí chứa 20% O 80% N2 thể tích); thu hỗn hợp khí gồm CO2, N2, H2O (trong CO chiếm 14,222% thể tích) Tỉ lệ mắc xích butađien acrilonitrin cao su nitrile là: A : B : C : D : Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu muối ancol Đun nóng lượng ancol thu với axit H2SO4 đặc 170°C thu 0,015 mol anken (là chất khí điều kiện thường) Nếu đốt cháy lượng X cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư khối lượng bình tăng 7,75 gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phát biểu sau ? A Tổng phân tử khối hai chất X 164 B Thành phần phần trăm khối lượng chất X 49,5% 50,5% C Một chất X có công thức cấu tạo phù hợp với điều kiện toán D Khối lượng chất có phân tử khối lớn X 2,55 gam Câu 40: Cho chất: X : Glucozo;Y : Saccarozo; Z : Tinh bột; T : Glixerin; H : Xenlulozo Những chất bị thủy phân là: A Y, T, H B X, Y, Z C Y, Z, H D X, Z H - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 ...Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04 /2017 Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở),... A n-propylic B n-butylic C i-propylic D etylic Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04 /2017 Câu 21: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu... ,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D 4 3 7 Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Hữu đề thi thử 2017 P1: 22/04 /2017 Câu 33: Asen nguyên tố hóa học có ký hiệu As (cùng nhóm với nguyên tố photpho, có số
- Xem thêm -

Xem thêm: thamkhao huuco 2017 , thamkhao huuco 2017 , thamkhao huuco 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay