DE thi HSG11 HUNG NHAN

4 188 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:01

TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 Môn: HOÁ HỌC- Năm học 2016-2017 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: SBD: (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1, O=16, C=12, Si=28, Mg=24, Na=23, K=39, Fe=56, Cu=64, N=14, Br=80, Ba=137, Ca=40 Câu 1: Cho PTHH : NaX + H2SO4 đặc,nóng => HX + NaHSO4 Phương pháp sunfat điều chế chất chất sau: HF, HCl, HBr, HI, HNO 3, H2S? A B C D Câu 2: Có dung dịch riêng biệt, nhãn: NaCl, HCl, NaHSO 4, Na2CO3 Thuốc thử để phân biệt dung dịch trên: A NaOH B KNO3 C NH4Cl D BaCl2 Câu 3: Đốt cháy 6,2 gam phốt oxi dư, sản phẩm hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch X Dung dịch X chứa chất tan: A Na2HPO4 Na3PO4 B Na2HPO4 C NaH2PO4 D Na2HPO4 NaH2PO4 Câu 4: Hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng benzen có CTĐGN C 3H4 Oxi hóa X dung dịch KMnO4 thu kali benzoat; kali cacbonat X là: A iso-propyl benzen B Propyl benzen C o-etyl metyl benzen D 1,3,5- tri metyl benzen Câu 5: Cho chất rắn sau: NH4Cl; (NH4)2S; NH4HCO3; Hg(NO3)2; NaNO3; NH4NO3 Thực phản ứng nhiệt phân hoàn toàn chất rắn ống nghiệm riêng biệt Số chất rắn sau nhiệt phân đáy ống nghiệm không chất gì? A B C D Câu 6: Cho hợp chất: (a) HOCH2CH2OH; (b) HOCH2CH2CH2OH; (c) HOCH2–CH(OH)–CH2OH; (d) CH3–CH(OH)–CH2OH; (e) CH3CH2OH; (f) CH3–O–CH2CH3 Các chất tác dụng với Na Cu(OH) A a, b, c B c, d, f C a, c, d D c, d,e Câu 7: Cho 12.96 gam hỗn hợp Al, Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,8 mol HNO tạo sản phẩm khử X Làm bay dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là: A 102,24 B 96,66 C 105,96 D 111,64 Câu 8: Ở điều kiện thường nitơ trơ mặt hoạt động hóa học do: A Phân tử ntơ có liên kết cộng hóa trị không cực B Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhóm C Phân tử Nitơ có liên kết ba bền D Nguyên tử nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ Câu 9: Cho 11,2 gam Fe vào 300ml dung dịch chứa HCl 2M, HNO 0,5 M thu sản phẩm khử NO dung dịch X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch KMnO có mặt H2SO4 loãng Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng KMnO4 tham gia phản ứng: A 4,74 gam B 23,7 gam C 18,96 gam D 20,14 gam Câu 10: Đốt cháy số mol hiđrocacbon mạch hở X, Y thu số mol CO2, Tỉ lệ số mol H2O số mol CO2 X, Y 1:1,5 CTPT X, Y là: A C2H4, C2H6 B C3H8, C3H6 C C5H10, C5H12 D C4H8, C4H10 Câu 11: Ứng với CTPT C4H8 có chất tham gia phản ứng cộng với dung dịch Br2 CCl4? A B C D Câu 12: Cho CTPT sau: CH2F2, C2H2Cl2, C2H6O, CH2O2 Số CTPT biểu diễn nhiều hợp chất? A B C D Câu 13: Để nhận biết ion NO3 dung dịch người ta sử dụng thuốc thử sau đây? Trang 1/4 - Mã đề thi 132 A Cu, dung dịch H2SO4 loãng B Al, dung dịch H2SO4 loãng C Cô cạn, nhiệt phân D Thử lửa không màu Câu 14: Oxi hoá hết 20,9g hỗn hợp ancol metylic ancol etylic lượng vừa đủ CuO thu 19,9g hỗn hợp anđehit % khối lượng ancol metylic hỗn hợp ban đầu là: A 22,97% B 21,67% C 77,03% D 78,33% Câu 15: Cho phản ưng sau : N2 + 3H2 => 2NH3 Khi tăng áp suất hệ phản ứng lần tốc độ phản ứng tăng: A lần B 16 lần C lần D lần Câu 16: Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H 3PO4, phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 1,22m gam chất rắn khan Giá trị m: A B C D Câu 17: Phốt trắng có cấu trúc mạng tinh thể: A Phân tử B kim loại C nguyên tử D ion Câu 18: Một hợp chất phốt dùng để làm bả đánh chuột là: A Ca3P2 B Zn3P2 C Ca3(PO4)2 D PH3, P2H4 Câu 19: Cho chất sau dạng khí: Cl2, HCl, HNO3, CO, H2 Số chất khí tác dụng với khí NH3 tạo khói trắng: A B C D Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hiđro cacbon X mạch hở thể khí đkt cho số mol CO lần số mol H2O Số hiđrôcacbon thỏa mãn: A B C D vô số Câu 21: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm etilen propilen có tỉ lệ mol 1:3 thu hỗn hợp ancol X Nếu cho lượng ancol X tác dụng hết với Na dư thu 448 ml khí đktc Nếu oxi hóa lượng ancol X CuO, đun nóng thu hỗn hợp sản phẩm Y Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3 thu 2,808 gam Ag % số mol propan-1-ol có hỗn hợp X( không kể nước) có giá trị: A 32,5% B 12,5% C 9,5% D 7,5% Câu 22: Hợp chất hữu X có M
- Xem thêm -

Xem thêm: DE thi HSG11 HUNG NHAN , DE thi HSG11 HUNG NHAN , DE thi HSG11 HUNG NHAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay