DE HOA HAY

3 214 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Hóa học lớp 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềđề 411 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Zn = 65; Ag = 108; Cu = 64, Ba = 137; Br = 80 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần 1,106 mol O2, thu 0,798 mol CO2 0,700 mol H2O Cho 24,64 gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,10 Câu 2: Chất béo X trieste glixerol với axit cacboxylic Y Axit Y A HCOOH B C2H5COOH C C17H33COOH D CH3COOH Câu 3: Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y no, mạch hở) peptit Z (mạch hở tạo từ α –amino axit no, mạch hở) Cho 2,0 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 3,5 mol HCl 2,5 mol NaOH Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,0 mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu 7,0 mol CO 2, x mol H2O y mol N2 Giá trị x, y A 10,75 1,75 B 8,25 1,75 C 8,25 3,50 D 10,75 3,50 Câu 4: Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt bột nhôm khí oxi; (2) Để miếng gang không khí ẩm; (3) Cho thép vào dung dịch H2SO4 loãng; (4) Cho hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl; (5) Cho nhôm nguyên chất vào dung dịch AgNO3 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 5: Phân tử khối trung bình đoạn mạch tơ capron 17176 Số mắt xích đoạn mạch capron A 152 B 275 C 76 D 242 Câu 6: Một α- amino axit X (trong phân tử chứa nhóm amino nhóm cacboxyl) Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu 15,06 gam muối X A glyxin B axit glutamic C valin D alanin Câu 7: Các chất hữu đơn chức, mạch hở Z1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là: CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O Chúng thuộc dãy đồng đẳng khác nhau, có hai chất tác dụng với Na sinh khí hiđro Tên gọi Z2, Z3 A axit axetic ancol etylic B metyl fomat ancol etylic C axit fomic metyl fomat D axit fomic axit axetic Câu 8: Cho phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit mạch hở có liên kết peptit (2) Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím (3) Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh (4) Tetrapeptit (Val-Gly-Ala-Gly) aminoaxit đầu N alanin Số nhận định A B C D Câu 9: Hợp chất sau có phản ứng tráng bạc? A Etyl axetat B Fructozơ C Metylamin D Triolein Câu 10: Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu 4,6 gam ancol 8,2 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn của X là A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Trang 1/3 - Mã đề thi 411 Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 3,7 gam HCOOC 2H5 cần vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,2M đun nóng Giá trị V A 200 B 250 C 150 D 100 Câu 12: Hexapeptit mạch hở X (được tạo nên từ gốc α- amino axit glyxin, alanin valin) cacbon chiếm 47,44% khối lượng Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch Y chứa 59,12 gam muối Giá trị m A 34,4 B 41,6 C 46,4 D 51,2 Câu 13: Cho 21,6 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp gồm KNO NaHSO4 thu dung dịch X chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N 2O H2 (tỉ khối Y so với H2 13,6) Giá trị gần m A 246 B 298 C 331 D 300 Câu 14: Kim loại sau có độ cứng lớn nhất? A Au B Ag C W D Cr Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC 2H5 CH3COOCH3 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 21,6 gam Ag Mặt khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 9,4 gam hỗn hợp ancol Giá trị m A 14,8 B 22,2 C 25,9 D 18,5 Câu 16: Cho phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa metyl axetat, thu muối ancol (b) Tơ nitron điều chế phản ứng trùng hợp (c) Ở điều kiện thường, metylamin chất khí (d) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit (e) Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Số phát biểu A B C D Câu 17: Cho 18,00 gam hỗn hợp gồm etylamin glyxin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1,00M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 31,30 B 22,20 C 19,30 D 28,95 Câu 18: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Mg2+/Mg; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ag+/Ag Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Mg C Fe D Zn Câu 19: Cho 0,15 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 6,90 B 21,60 C 13,80 D 41,40 Câu 20: Cho phương trình hóa học phản ứng sau: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag Phát biểu sau đúng? A Kim loại Ag có tính khử mạnh kim loại Cu B Ion Ag+ có tính oxi hoá mạnh ion Cu2+ C Kim loại Ag khử ion Cu2+ D Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh ion Ag+ Câu 21: Cho dãy chất: saccarozơ, glyxin, etylamoni clorua, anilin Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng A B C D Câu 22: Este HCOOC2H5 có tên gọi A Metyl fomat B Etyl axetat C Etyl fomat D Metyl axetat Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Al Zn tác dụng với 500 ml dung dịch gồm AgNO 2a mol/l Cu(NO3)2 a mol/l, thu 24,8 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch HNO loãng (dư), thu 2,24 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,20 B 0,25 C 0,05 D 0,10 Câu 24: Este X có công thức phân tử C2H4O2 Số công thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D Trang 2/3 - Mã đề thi 411 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b – c = 4a) Hiđro hóa hoàn toàn m1 gam X cần 3,36 lít H2 (đktc), thu 64,65 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,25 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 70,35 B 61,65 C 71,45 D 71,75 Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam Cu dung dịch HNO3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,25 B 0,15 C 0,10 D 0,20 Câu 27: X đipeptit Ala-Val, Y tripeptit Ala- Gly-Val Đun nóng m (gam) hỗn hợp gồm X Y (tỉ lệ số mol X Y tương ứng 1:3) với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch T Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu 58,68 gam chất rắn khan Giá trị m A 36,92 B 41,96 C 46,67 D 40,68 Câu 28: Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ ? A Nilon – 6,6 B Poli(vinyl clorua) C Polietilen D Polibutađien Câu 29: Công thức glyxin A CH3COOH B H2NCH2COOH C C2H5OH D C6H5NH2 Câu 30: Cho 13,2 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 2M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 19,4 B 21,2 C 29,2 D 27,4 Câu 31: Chất sau thuộc loại polisaccarit? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 32: Cho 13,6 gam hỗn hợp bột X gồm Mg Fe (tỉ lệ mol tương ứng 1:2) tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M, sau phản ứng thu m gam kim loại Giá trị m A 14,80 B 18,00 C 17,60 D 20,80 Câu 33: Cho 5,85 gam valin vào 60 ml dung dịch HCl 1,0M thu dung dịch X Thêm tiếp 100 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M KOH 0,5M vào X đến phản ứng xảy hoàn toàn dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 10,62 B 14,84 C 12,14 D 12,86 Câu 34: Cho 0,1 mol alanin tác dụng vừa đủ với axit HCl thu m gam muối Giá trị m A 12,55 B 12,95 C 9,30 D 9,70 Câu 35: Cho m gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl sinh 2,24 lít (đktc) khí H2 Giá trị m A 3,6 B 2,4 C 1,2 D 4,8 Câu 36: Kim loại sau không điều chế phương pháp điện phân dung dịch? A Fe B Ba C Cu D Ag Câu 37: Nhận xét sau không đúng? A Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ chất rắn, dễ tan nước B Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng không khói C Tinh bột gồm gốc β-glucozơ liên kết với liên kết glicozit D Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc Câu 38: Cho 0,02 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,30M thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 1M Số mol axit glutamic X A 0,010 B 0,005 C 0,012 D 0,015 Câu 39: Dung dịch glyxin không tác dụng với dung dịch chất sau đây? A HCl B KOH C Na2SO4 D NaOH Câu 40: Ancol etylic điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất toàn trình 90% Hấp thụ toàn lượng CO2 sinh lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu 165,0 gam kết tủa dung dịch X Biết khối lượng dung dịch X giảm 66,0 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu Giá trị m A 472,5 B 243,0 C 162,0 D 202,5 - HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 411
- Xem thêm -

Xem thêm: DE HOA HAY , DE HOA HAY , DE HOA HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay