DE HOA HAY 4

3 181 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Hóa học lớp 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềđề 414 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Zn = 65; Ag = 108; Cu = 64, Ba = 137; Br = 80 Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dic ch NaOH 0,5M đun nóng Giá trị V A 150 B 250 C 200 D 100 Câu 2: X đipeptit Ala-Glu, Y tripeptit Ala-Ala-Gly Đun nóng m (gam) hỗn hợp gồm X Y (tỉ lệ số mol X Y tương ứng 1:2) với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch T Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu 56,4 gam chất rắn khan Giá trị m A 39,12 B 40,27 C 45,60 D 38,68 Câu 3: Phân tử khối trung bình đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 Số mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 A 242 B 438 C 211 D 121 Câu 4: Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 5: Cho m gam kim loại Fe tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H 2SO4 (loãng) sinh 4,48 lít (đktc) khí H2 Giá trị m A 5,6 B 11,2 C 8,4 D 22,4 Câu 6: Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu 4,6 gam ancol 6,8 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 7: Cho cặp oxi hóa – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag Kim loại sau có tính khử mạnh nhất? A Ni B Cu C Fe D Ag Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam CH 3COOC2H5 lượng dung dịch KOH đun nóng vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,36 B 2,94 C 2,46 D 2,88 Câu 9: Cho 4,38 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 9,44 B 8,90 C 9,98 D 7,84 Câu 10: Một α- amino axit X (trong phân tử chứa nhóm amino nhóm cacboxyl) Cho 6,00 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu 9,04 gam muối X A valin B axit glutamic C alanin D glyxin Câu 11: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic Trong X, nguyên tố oxi chiếm 40% khối lượng Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch gồm NaOH 2,0% KOH 2,8%, thu 10,56 gam muối Giá trị m A 6,72 B 5,76 C 8,64 D 7,68 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng 3,22 mol O 2, thu 2,28 mol CO2 2,12 mol H2O Cho 13,29 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH khối lượng muối tạo thành A 12,75 gam B 13,71 gam C 14,43 gam D 12,51 gam Câu 13: Cho nhận định sau: (1) Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh (2) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ (3) Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh (4) Tetrapeptit (Ala-Gly-Val-Ala) có liên kết peptit Trang 1/3 - Mã đề thi 414 Số nhận định A B C D Câu 14: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Fructozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 15: Cho phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa vinyl axetat, thu muối ancol (b) Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit (e) Tristearin tham gia phản ứng cộng H2 xúc tác Ni nhiệt độ Số phát biểu A B C D Câu 16: Cho 12,00 gam hỗn hợp gồm etylamin glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1,00M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 15,65 B 14,80 C 16,30 D 19,30 Câu 17: Cho 8,82 gam axit glutamic vào 120 ml dung dịch HCl 1,0M thu dung dịch X Thêm tiếp 200 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M KOH 0,5M vào X đến phản ứng xảy hoàn toàn dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 22,48 B 23,56 C 25,63 D 21,40 Câu 18: Polime sau sử dụng làm tơ tổng hợp? A Nilon-6 B Polietilen C Amilopetin D Xenlulozơ Câu 19: Cho phương trình hóa học phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Phát biểu sau không đúng? A Kim loại Fe có tính khử mạnh kim loại Cu B Ion Cu2+ có tính oxi hoá yếu ion Fe2+ C Kim loại Fe khử ion Cu2+ D Ion Fe2+ có tính oxi hoá yếu ion Cu2+ Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b – c = 5a) Hiđro hóa hoàn toàn m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 86,2 gam Y (este no) Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,5 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 96,4 B 104,4 C 93,8 D 105,0 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam este X cần vừa đủ 21,84 lít O (đktc), thu CO2 H2O có số mol Cho 17,16 gam X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 585,00 B 780,00 C 390,00 D 195,00 Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác dụng với lít dung dịch gồm AgNO a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch HNO đặc, nóng (dư), thu 15,68 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,25 B 0,30 C 0,20 D 0,15 Câu 23: Nhận xét sau không tinh bột? A Là chất rắn màu trắng, vô định hình B Có dạng: amilozơ amilopectin C Có phản ứng tráng bạc D Thủy phân hoàn toàn môi trường axit cho glucozơ Câu 24: Cho 13,0 gam bột kim loại Zn tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch chứa FeSO 0,3M CuSO4 0,2M, sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 12,90 B 11,60 C 11,65 D 12,00 Câu 25: X chất rắn kết tinh, tan tốt nước có nhiệt độ nóng chảy cao X A CH3NH2 B C6H5OH C C6H5NH2 D H2NCH2COOH Câu 26: Chất béo X trieste glixerol với axit cacboxylic Y Axit Y A C2H5COOH B C2H3COOH C C15H31COOH D HCOOH Trang 2/3 - Mã đề thi 414 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu hỗn hợp Y gồm khí cacbonic nước Hấp thụ hoàn toàn Y vào dung dịch nước vôi (dư) thu x gam kết tủa Giá trị x A 45,00 B 22,50 C 11,25 D 33,75 Câu 28: Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y no, mạch hở) peptit Z (mạch hở tạo từ α –amino axit no, mạch hở) Cho mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 3,5 mol HCl 3,5 mol NaOH Nếu đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu 4,5 mol CO 2, x mol H2O y mol N2 Giá trị x, y A 4,75 3,50 B 4,75 1,75 C 8,25 3,50 D 8,25 1,75 Câu 29: Thủy phân este (CH3COOC2H5) dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu thu A CH3COONa CH3OH B C2H5COONa C2H5OH C C2H5COONa CH3OH D CH3COONa C2H5OH Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Ag dung dịch HNO 3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,05 B 0,20 C 0,10 D 0,15 Câu 31: Hợp chất sau thuộc loại este? A Fructozơ B Glyxin C Metyl axetat D Saccarozơ Câu 32: Các chất hữu đơn chức, mạch hở Z1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là: CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O Chúng thuộc dãy đồng đẳng khác nhau, có hai chất tác dụng với Na sinh khí hiđro Tên gọi Z2, Z4 A axit fomic ancol etylic B metyl fomat ancol etylic C axit axetic đimetyl ete D axit axetic ancol etylic Câu 33: Trung hòa 100 ml dung dịch etylamin cần 60 ml dung dic ch HCl 0,1M Nồng độ mol/l dung dịch etylamin A 0,08 mol/l B 0,06 mol/l C 0,60 mol/l D 0,10 mol/l Câu 34: Cho 58,5 gam bột Zn tan hết dung dịch hỗn hợp gồm NaNO NaHSO4 thu dung dịch X chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N 2O H2 (tỉ khối Y so với H2 13,6) Giá trị gần m A 325 B 321 C 276 D 329 Câu 35: Kim loại sau không điều chế phương pháp nhiệt luyện? A Hg B Na C Fe D Cu Câu 36: Anilin có công thức A C6H5NH2 B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 37: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A W B Hg C Ag D Al Câu 38: Cho dãy chất: alanin, saccarozơ, metyl axetat, phenylamoni clorua Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 39: Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic glyxin vào 100 ml dung dịch HCl 0,4M thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 2M Số mol axit glutamic X A 0,015 B 0,02 C 0,04 D 0,01 Câu 40: Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt bột sắt khí clo; (2) Để miếng gang không khí ẩm; (3) Cho miếng gang vào dung dịch HCl; (4) Cho hợp kim Zn-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng; (5) Cho nhôm nguyên chất vào dung dịch HCl Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D - HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 414 ... A 22 ,48 B 23,56 C 25,63 D 21 ,40 Câu 18: Polime sau sử dụng làm tơ tổng hợp? A Nilon-6 B Polietilen C Amilopetin D Xenlulozơ Câu 19: Cho phương trình hóa học phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 +... dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 96 ,4 B 1 04, 4 C 93,8 D 105,0 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam este X cần vừa đủ 21, 84 lít O (đktc), thu CO2 H2O có số mol Cho 17,16 gam X... glyxin vào 100 ml dung dịch HCl 0,4M thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 2M Số mol axit glutamic X A 0,015 B 0,02 C 0, 04 D 0,01 Câu 40 : Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt
- Xem thêm -

Xem thêm: DE HOA HAY 4 , DE HOA HAY 4 , DE HOA HAY 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay