Thi THPTQG co loi giai

12 187 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:57

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2g Fe 4,8g Fe 2O3 cần dùng tối thiểu V(ml) dung dịch HCl 2M ,thu dung dịch Y Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị V m : A 260 102,7 B 260 74,62 C 290 83,23 D 290 104,83 Câu 2: Amino axit X công thức (H 2N)2C3H5COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M HCl 0,3M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng với vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,1M KOH 0,2 M thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m : A 12,81 B 11,45 C 10,43 D 9,47 Câu 3: Một est CTPT C4H6O2, thủy phân môi trường axit thu andehit axetic Công thức cấu tạo thu gọn este : A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH=CH-CH3 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOC(CH3)=CH2 Câu 4: Số electron lớp nguyên tử sắt : A B C D Câu 5: Trường hợp không xảy phản ứng : A Cu + (dd) HNO3 B Cu + (dd) HCl C Cu + (dd) Fe2(SO4)3 D Fe + (dd) CuSO4 Câu 6: Kim loại phản ứng với dung dịch NaOH : A Ag B Cu C Al D Fe Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g este no đơn chức mạch hở X thu 3,36 lit CO2 (dktc) Số đồng phân cấu tạo este X : A B C D C Cr D Al Câu 8: Kim loại tính khử mạnh : A W B Fe Câu 9: Khí thải nhà máy chế biến thức ăn gia súc mùi trứng thối Sục khí thải dung dịch Pb(NO3)2 thấy xuất kết tủa màu đen Điều chứng tỏ khí thải nhà máy chứa khí : A H2S B HCl C SO2 D NH3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 10: Hợp chất không làm đổi màu quì tím : A H2NCH2COOH B CH3NH2 C CH3COOH D NH3 Câu 11: Cho hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Fe 0,03 mol Cu tác dụng với oxi nhiệt độ cao thu 6,48g hỗn hợp Y Cho Y tan hết vào dung dịch chứa 0,24 mol HCl 0,07 mol HNO3 thu 2,1 g khí NO dung dịch X (không chứa NH 4+) Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn , N +5 bị khử thành NO, giá trị m : A 43,08 B 41,46 C 34,44 D 40,65 Câu 12: Cho phát biểu sau : (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước Brom (3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (4) Glycin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu : A B C D Câu 13: Bảng dây ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước : X , Y , Z, T : Chất Cách làm Thí nghiệm 1: X kết tủa Y kết tủa Z kết tủa T Không kết Thêm dd NaOH dư Sau tan dần Sau tan dần Không tan tủa Thí nghiệm 2: Không Dung dịch Không Không Thêm tiếp nước tượng chuyển Brom vào dugn màu vàng sang tượng tượng dịch thu thí nghiệm Các chất X, Y, Z, T : A CrCl3, AlCl3, MgCl2, KCl B CrCl3, MgCl2, KCl, AlCl3 C MgCl2, CrCl3, AlCl3, KCl D AlCl3, CrCl3, MgCl2, KCl Câu 14: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl2 môi trường NaOH Sản phẩm thu : A NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O B Na2CrO4, NaClO, H2O C Na2CrO2, NaCl, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 15: Một hợp chất hữu A công thức C 3H9O2N Cho A phản ứng với dung dịch NaOH (vừa đủ), đun nhẹ, thu dung dịch B khí C làm xanh quì tím ẩm cạn dung Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải dịch B thu chất rắn X Cho X tác dụng với NaOH rắn CaO làm xúc tác nung nóng thu khí CH4 Công thức cấu tạo A : A HCOOH3NCH2CH3 B CH3COOH3NCH3 C C2H5COONH4 D CH3COOCH2NH2 Câu 16: Bột Ag lẫn tạp chất gồm Fe, Cu Pb Muốn Ag tinh khiết, người ta ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch X, sau lọc lấy Ag Dung dịch X : A NaOH B AgNO3 C HCl D H2SO4 C NaOH D Cu(OH)2 Câu 17: Protein phản ứng màu biure với : A Ca(OH)2 B KOH Câu 18: Khẳng định sau không : A Fe, Cr, Cu điều chế phương pháp nhiệt luyện B Ag kim loại dẫn điện tốt C Trong phản ứng hóa học, kim loại tính khử D Cr kim loại nhiệt độ nóng chảy cao Câu 19: Kim loại sau tính khử yếu Cr? A Na B Fe C K D Ca Câu 20: Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2? A CH3OH B NaCl C HCl D NaOH Câu 21: Lên men hoàn toàn m gam glucozo, lượng khí CO thu sục qua nước vôi dư thu 10g kết tủa Giá trị m : A 12 B C D 18 Câu 22: Hợp chất X chứa vòng benzen tỉ lệ khối lượng m C : mH : mO = 14 : : Đun nóng 2,76g X với 75 ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng xảy hoàn toàn , thu dung dịch Y cạn dung dịch Y thu a gam chất rắn khan Biết công thức phân tử X trùng với công thức đơn giản Giá trị a : A 5,40 B 6,60 C 6,24 D 6,96 Câu 23: Cho 9,75g kim loại M tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng dư, thu 3,36 lit khí H2 dktc Kim loại M : A Mg B Al C Fe D Zn Câu 24: Điều chế kim loại Na cách : A Điện phân dung dịch NaCl màng ngăn B Điện phân nóng chảy NaCl C Dùng khí CO khử ion Na+ Na2O nhiệt độ cao D Dùng K khử ion Na+ dung dịch NaCl Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 25: Trong kim loại : Na, Ca, Fe, Ag, Cu Số kim loại khử H 2O nhiệt độ thường : A B C D Câu 26: Cho lượng Na vào 200 ml dung dịch Y gồm AlCl 0,2M HCl 0,1M Kết thúc phản ứng thu 1,792 lit khí (dktc) m gam kết tủa Giá trị m : A 3,12 B 1,17 C 1,56 D 0,78 Câu 27: Cho phát biểu sau : (a) Saccarozo cấu tạo từ a-glucozo (b) Oxi hóa glucozo, thu sorbitol (c) Trong phân tử fructozo, nhóm –CHO (d) Xenlulozo trinitrat dùng làm thuốc súng không khói (e) Trong phân tử xenlulozo, gốc glucozo nhóm –OH (g) Saccarozo bị thủy phân môi trường kiềm Số phát biểu : A B C D Câu 28: Este X mạch hở tỉ khối so với CH 6,25 Cho 10g X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) cạn dung dịch sau phản ứng, thu 16,8g chất rắn Y Phát biểu sau đúng? A Sản phẩm thủy phân X phản ứng tráng gương B X este no đơn chức mạch hở C X este axit fomic D Y chứa muối KOH dư Câu 29: Hấp thụ 4,48 lit khí CO2 (dktc) vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 1,0M KOH 1,5M Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cho dung dịch Ba(NO 3)2 dư vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m : A 68,95 B 59,10 C 49,25 D 39,40 Câu 30: Cho hình vẽ cách thu khí phương pháp dời nước : Hình vẽ bên áp dụng để thu dãy khí sau : A O2, N2, HCl B H2, HCl, H2S C NH3, N2, O2 D O2, N2, H2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 31: Cho 4,48g hỗn hợp gồm etyl axetat (CH3COOC2H5) phenyl axetat (CH3COOC6H5) tỉ lệ mol : 1, tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch X cạn dung dịch X khối lượng chất rắn thu : A 3,28 B 4,88 C 5,6 D 6,4 Câu 32: Hợp chất mạch hở X, công thức phân tử C 4H8O3 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu muối Y ancol Z Ancol Z hòa tan Cu(OH) Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn : A B C D Câu 33: Chất khả làm màu dung dịch Brom : A glucozo B axit axetic C metyl amin D ancol etylic Câu 34: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu : A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa CH3OH D HCOONa C2H5OH Câu 35: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 : A Không tượng B Thu kết tủa màu trắng dạng keo C kết tủa màu trắng dạng keo, sau tan hết D Thu kết tủa màu đỏ nâu Câu 36: Ancol amin sau bậc : A (CH3)2CHOH (CH3)2CHNHCH3 B CH3CH(NH2)CH3 CH3CH(OH)CH3 C (CH3)2NH CH3OH D (CH3)3COH (CH3)2NH Câu 37: Cho chất : dung dịch saccarozo, glixerol, ancol etylic, etyl axetat Số chất phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường : A B C D Câu 38: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na Al vào nước dư, thu 8,96 lit khí Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na Al vào dung dịch NaOH dư, thu 12,32 lit khí (dktc) Giá trị m : A 21,1 B 11,9 C 12,7 D 22,45 Câu 39: Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch : A H2SO4 loãng B HCl C HNO3 loãng D KOH Câu 40: Cho 8,4g Fe vào dung dịch HNO loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,688 lit khí NO (dktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch A Khối lượng Fe(NO3)3 dung dịch A : Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 14,95 B 21,95 C 16,54 D 14,52 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-A 11-B 21-C 31-D 2-C 12-A 22-C 32-A 3-A 13-D 23-D 33-A 4-C 14-D 24-B 34-C 5-B 15-B 25-B 35-B 6-C 16-B 26-C 36-A 7-D 17-B 27-B 37-D 8-D 18-D 28-A 38-C 9-A 19-B 29-B 39-C 10-A 20-C 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 0,03 → 0,18 → 0,06 Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 0,03 ← 0,06 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0,17 → 0,34 => nHCl = 0,52 mol => Vdd HCl = 0,26 lit = 260 ml Khi cho AgNO3 dư vào Y (gồm 0,26 mol Fe2+ 0,52 mol Cl-) Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag Ag+ + Cl- → AgCl mkết tủa = mAgCl + mAg = 102,7g Câu 2: Đáp án C Xét trình : Y + (NaOH, KOH) = (X + (HCl,H2SO4 ) + (NaOH, KOH) => nOH = 0,3V = nX + nHCl + 2nH2SO4 => V = 0,4 lit Vậy muối thu gồm : 0,02 mol (H2N)2C3H5COO- ; 0,02 mol SO42- ; 0,06 mol Cl- ; 0,04 mol Na+ ; 0,08 mol K+ => mmuối = 10,43g Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án C Fe(Z = 26) cấu hình e : 1s22s22p63s23p63d64s2 Số electron lớp Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án D Este no đơn chức mạch hở CTTQ CnH2nO2 : nCO2 = 0,15 mol = nC(X) = n.nX Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải => MX = 74n/3 = 14n + 32 => n = (C3H6O2) Các đồng phân cấu tạo gồm : HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 8: Đáp án D Dựa vào dãy điện hóa, từ trái sang phải, tính kim loại (tính khử) giảm dần Câu 9: Đáp án A Do H2S mùi trứng thối dựa vào phản ứng : Pb(NO3)2 + H2S → PbS (kết tủa đen) + 2HNO3 Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án B Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, Bảo toàn e, Bảo toàn điện tích Qui đổi Lời giải : Qui hỗn hợp Y : Fe ; Cu ; O Bảo toàn khối lượng : mFe + mCu + mO = mY => nO(Y) = 0,005 mol Ta thấy : nNO = nHNO3 => Sau phản ứng không NO3- dung dịch Bảo toàn O : nO(Y) + 3nHNO3 = nNO + nH2O => nH2O = 0,145 mol Bảo toàn H : nHCl + nHNO3 = nH+(X) + 2nH2O => nH+ dư = 0,02 mol Bảo toàn điện tích X : 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ + nH+ = nClMặt khác nFe2+ + nFe3+ = 0,08 mol => nFe2+ = 0,08 ; nFe3+ = Khi cho AgNO3 vào : 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O 0,015← 0,02 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag 0,065 Cl- + Ag+ → AgCl 0,24 => m = 41,46g Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Xét X : + TN1 => X CrCl3 AlCl3 + TN2 : X CrCl3 => CrO2- + Br2 => CrO42- (vàng) Nhưng kết thí nghiệm : tượng => X AlCl3 Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án B CH3COOH3NCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3NH2↑ Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án D D sai W nhiệt độ nóng chảy cao Câu 19: Đáp án B Dựa vào dãy điện hóa, từ trái sang phải, tính khử giảm dần Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C Quá trình : C6H12O6 → 2CO2 → 2CaCO3 => nGlucozo = ½ nCaCO3 = 0,05 mol => m = 9g Câu 22: Đáp án C mC : mH : mO = 14 : : => nC : nH : nO = 1,67 : : 0,5 = : : CTPT trùng với CTĐGN C7H6O3 nX = 0,02 mol nKOH = 0,075 mol ; nKOH pứ = 0,06 mol = 3nX => X phải CTCT HCOOC6H4OH + 3KOH → HCOOK + C6H4(OK)2 + 2H2O Chất rắn khan gồm : 0,02 mol HCOOK ; 0,02 mol C6H4(OK)2 ; 0,015 mol KOH => a = 6,24 g Câu 23: Đáp án D Giả sử kim loại M hóa trị n Bảo toàn e : n.nM = 2nH2 = 0,3 mol => MM = 32,5n Nếu n = MM = 65g (Zn) Câu 24: Đáp án B Câu 25: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Các kim loại : Na, Ca Câu 26: Đáp án C nH2 = 0,08 mol > nHCl => Na phản ứng với H2O Na + HCl → NaCl + ½ H2 Na + H2O → NaOH + ½ H2 => nOH = 0,14 mol Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 0,04 →0,12 → 0,04 Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O 0,02 ← 0,02 Vậy kết tủa gồm : 0,02 mol Al(OH)3 => m = 1,56g Câu 27: Đáp án B (a) Sai Saccarozo = a-Glucozo + b-Fructozo (b) Sai Khử hóa Glucozo H2 tạo sorbitol (c) Sai Trong fructozo –CO(g) Sai Saccarozo bị thủy phân môi trường axit Câu 28: Đáp án A MX = 100g => C5H8O2 = > este đơn chức Bảo toàn khối lượng : mX + mKOH = mrắn + msản phẩm khác => msản phẩm khác = 4,4g nsản phẩm khác = neste = 0,1 mol => Msp khác = 44g (CH3CHO) => X C2H5COOCH=CH2 Câu 29: Đáp án B Phương pháp : Bài toán CO2 + Kiềm Công thức giải nhanh : +) TH1 : nNaOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư => nCO3 = nCO2 +) TH2 : nCO2 < nNaOH < 2.nCO2 => Sinh muối CO32- HCO3=> nCO3 = nOH – nCO2 +) TH3 : nCO2 > nNaOH => CO dư => sinh muối HCO3- => nHCO3 = nNaOH Lời giải : nCO2 = 0,2 mol ; nCO3 = 0,2 mol ; nOH = 0,3 mol Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Khi CO2 + OH- : nCO3 = nOH – nCO2 = 0,1 mol =>nCO3 tổng = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol = nBaCO3 => m = 59,1g Câu 30: Đáp án D Các khí không tan tan nước phù hợp với cách thu Câu 31: Đáp án D nCH3COOC2H5 = nCH3COOC6H5 = 0,02 mol nNaOH = 0,08 ml CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O Vậy chất rắn sau cạn gồm : 0,04 mol CH3COONa ; 0,02 mol C6H5ONa ; 0,02 mol NaOH => mrắn = 6,4g Câu 32: Đáp án A Ancol Z hòa tan Cu(OH)2 => nhiều nhóm OH kề => CTCT thỏa mãn X : CH3COOCH2CH2OH HCOOCH(CH3)CH2OH HCOOCH2-CH(OH)-CH3 Câu 33: Đáp án A Câu 34: Đáp án C Câu 35: Đáp án B NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3 Câu 36: Đáp án A Bậc amin = số nhóm R gắn vào N Bậc cảu ancol = bậc C mà OH gắn vào Câu 37: Đáp án B chất thỏa mãn : sacarozo, glixerol (đều nhiều nhóm OH kề nhau) Câu 38: Đáp án C Khi tạo cho vào dung dịch NaOH cao => Ở thí nghiệm cho vào nước , Al dư Na + H2O → NaOH + ½ H2 NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 1,5H2 => nNa = ½ nH2 = 0,2 mol Ở thí nghiệm Na Al tan hết : 2nH2 = nNa + 3nAl => nAl = 0,3 mol Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải => m = 12,7g Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án D Phương pháp : bảo toàn e nFe = 0,15 mol = nFe2+ + nFe3+ Bảo toàn e : 3nNO = 3nFe3+ + 2nFe2+ = 0,36 mol => nFe3+ = 0,06 mol => nFe(NO3)3 = 0,06 mol => mFe(NO3)3 = 14,52g Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... CO3 2- HCO3=> nCO3 = nOH – nCO2 +) TH3 : nCO2 > nNaOH => CO dư => sinh muối HCO3- => nHCO3 = nNaOH Lời giải : nCO2 = 0,2 mol ; nCO3 = 0,2 mol ; nOH = 0,3 mol Trang 10 http://dethithpt.com – Website... C2H5COOCH=CH2 Câu 29: Đáp án B Phương pháp : Bài toán CO2 + Kiềm Công thức giải nhanh : +) TH1 : nNaOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư => nCO3 = nCO2 +) TH2 : nCO2 < nNaOH < 2.nCO2 => Sinh muối CO3 2- HCO3=>... án D nCH3COOC2H5 = nCH3COOC6H5 = 0,02 mol nNaOH = 0,08 ml CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O Vậy chất rắn sau cô cạn gồm : 0,04 mol CH3COONa ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi THPTQG co loi giai , Thi THPTQG co loi giai , Thi THPTQG co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay