De thi thu hoadap an chi tietdocx

8 231 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:57

TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm S GD & T TNH THANH HểA THPT HM RNG ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Cỏc este thng cú mựi thm d chu: isoamyl axetat cú mựi chui chớn, etyl butirat cú mựi da chớn, etyl isovalerat cú mựi tỏo,Este cú mựi chui chớn cú cụng thc cu to thu gn l: A CH3COOCH2CH(CH3)2 B CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3 D CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 Cõu 2: Dung dch cht no di õy khụng lm i mu qu tớm A C6H5NH2 B NH3 C CH3CH2NH2 D CH3NHCH2CH3 Cõu 3: Phỏt biu no sau õy l sai : A Cú th phõn bit mantoz v saccaroz bng dung dch AgNO3 NH3, un núng B Glucoz v mantoz u b kh bi H2 (xỳc tỏc Ni, nung núng) C Tinh bt v fructụz u tham gia phn ng thy phõn D Fructoz khụng lm mt mu nc brom Cõu 4: Kim loi ch c iu ch bng phng phỏp in phõn núng chy l A Fe B Cu C Na D Ag Cõu 5: Cho m gam bt Zn vo 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M Sau cỏc phn ng xy hon ton, lng dung dch tng thờm 9,6 gam so vi lng dung dch ban u Giỏ tr ca m l A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Cõu 6: Hũa tan ht 0,01 mol NaHSO vo dung dch cha Ba(HCO3)2 d kt thỳc phn ng thy lng dung dch gim m gam so vi ban u Giỏ tr ca m l : A 0,44 gam B 2,77 gam C 0,88 gam D 2,33 gam Cõu 7: Amino axit X cú phõn t bng 89 Tờn gi ca X l : A Glyxin B Lysin C Alanin D Valin Cõu 8: X phũng hoỏ hon ton 8,8 gam CH 3COOC2H5 150 ml dung dch NaOH 1,0 M Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 14,80 B 10,20 C 12,30 D 8,20 Cõu 9: Nhn nh no sau õy khụng ỳng A Nhụm cú tớnh kh mnh hn crụm B ng l hp kim ca ng v thic C Cr(VI) oxit va l mt oxit axit cú tớnh oxi húa mnh D Cho Fe vo dung dch hn hp MgCl2 v HCl thỡ xy quỏ trỡnh n mũn in húa Cõu 10: Cho 0,54 gam Al vo 40ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng thu c dung dch X Cho t t dung dch HCl 0,5M vo dung dch X thu c kt ta thu c kt ta ln nht thỡ th tớch dung dch HCl 0,5M cn dựng l: A 110 ml B 40 ml C 70 ml D 80 ml Cõu 11: Tờn gi ca peptit H2N-CH2-CONH-CH2-CONHCH(CH3)COOH l : A Gly-Ala-Gly B Gly-Gly-Ala C Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Ala Cõu 12: Cht tham gia phn ng cng vi hidro (iu kin thớch hp) l: A Tripanmitin B Tristearin C Etyl Axetat D Etyl acrylat Cõu 13: Cht X phn ng vi HCl, cht X phn ng vi dung dch Ba(OH) to kt ta Cht X l: A NaCl B NaHCO3 C K2SO4 D Ca(NO3)2 Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 14: Metyl axetat b kh bi LiAlH thu c sn phm ? A Metanol B Etanol v metanol C Metanoic D Metanoic v Etanoic Cõu 15: Nu vt lm bng hp kim Fe - Zn b n mũn in húa thỡ quỏ trỡnh n mũn ? A Km úng vai trũ catot v b oxi húa B St úng vai trũ anot b oxi húa C St úng vai trũ catot v ion H + b oxi húa D Km úng vai trũ anot v b oxi húa Cõu 16: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Saccaroz lm mt mu nc brom B Xenluloz cú cu trỳc mch phõn nhỏnh, xon vo to thnh si xenluloz C Amilopectin cú cu trỳc mch phõn nhỏnh D Glucoz b kh bi dung dch AgNO NH3 Cõu 17: Hin tng no di õy khụng ỳng thc t ? A Nh vi git axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy xut hin mu vng B Trn ln lũng trng trng, dung dch NaOH v cú mt ớt CuSO thy xut hin mu xanh c trng C un núng dung dch lũng trng trng thy xut hin hin tng ụng t D t chỏy da hay túc thy cú mựi khột Cõu 18: Cho cỏc loi t sau: nilon-6, lapsan, visco, xenluloz axetat, nitron, enang S t thuc t húa hc l A B C D Cõu 19: Nhn nh no sau õy l sai ? A Glucoz v fructoz u th hin tớnh oxi húa tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, t 0) B Glucoz v fructoz u hũa tan c Cu(OH) iu kin thng, to phc xanh lam C Trong mt ong u cú cha glucoz v fructoz D Glucoz v fructoz u th hin tớnh kh tỏc dng vi dung dch Br Cõu 20: Nhỳng Fe ln lt vo cỏc dung dch sau: (1) AgNO 3, (2) CuCl2, (3) NiCl 2, (4) ZnCl2, (5) hn hp gm HCl v CuSO Nhng trng hp xy n mũn in húa l A (1), (2), (5) B (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (3), (5) D (2), (3), (5) Cõu 21: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Cỏc polime u c tng hp bng phn ng trựng hp B Polime l hp cht cú phõn t rt ln nhiu n v nh liờn kt vi to nờn C Tt c cỏc polime u b núng chy to cht lng nht D Cỏc polime u cú cu trỳc mch phõn nhỏnh Cõu 22: Cho t t tng git n ht 100 ml dung dch HCl aM vo 100 ml dung dch Na 2CO3 1M, thy thoỏt 1,344 lớt khớ CO (ktc) Giỏ tr ca a l A 1,6 B 1,2 C 0,6 D 0,8 Cõu 23: Hũa tan hon ton 15,74 gam hn hp X cha Na, K, Ca v Al nc d thu c dung dch cha 26,04 gam cht tan v 9,632 lớt khớ H (ktc) Phn trm lng ca Al X l: A 17,15% B 20,58% C 42,88% D 15,44% Cõu 24: Cõu no sau õy khụng ỳng ? A Thu phõn protein bng axit hoc kim un núng ch thu c mt hn hp cỏc amino axit B Phõn t ca mt amino axit (gm chc -NH v chc -COOH) luụn l s l C Cỏc amino axit u tan nc D Mt s loi protein tan nc to dung dch keo Cõu 25: Cho m gam hn hp X gm HCOOC2H5 v CH3COOCH3 tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 NH3 thu c 21,6 gam Ag Mt khỏc, m gam X tỏc dng vi dung dch NaOH d thỡ thu c 9,4 gam hn hp ancol Giỏ tr m l A 25,9 B 14,8 C 22,2 D 18,5 Cõu 26: Cho 14,58 gam hn hp X gm cht bộo Y v axit Z (trong ú Y c to t glixerol v axit Z) tỏc dng va vi 0,05 mol NaOH, thu c 0,92 gam glixerol Khi lng phõn t ca axit Z l A 284 vC B 282 vC C 280 vC D 256 vC Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 27: Cho dung dch lng trng trng tỏc dng vi dung dch axit nitric c,cú hin tng A Kt ta mu tớm B Dung dch mu xanh C Kt ta mu vng D Kt ta mu trng 2+ 2+ + 2+ Cõu 28: Cho dóy cỏc cation kim loi :Ca , Cu , Na , Zn Cation kim loi no cú tớnh oxi húa mnh nht dóy A Ca2+ B Cu2+ C Na+ D Zn2+ Cõu 29: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn, nhit núng chy ca kim loi kim gim dn B nhit thng, tt c cỏc kim loi kim th u tỏc dng c vi nc C Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D Nhụm bn mụi trng khụng khớ v nc l mng oxi Al 2O3 bn vng bo v Cõu 30: thu phõn ht 7,612 gam hn hp X gm este n chc v este a chc thỡ cn dựng va ht 80ml dung dch KOH aM Sau phn ng, thu c hn hp Y gm cỏc mui ca cỏc axit cacboxylic v cỏc ancol t chỏy hon ton hn hp Y thỡ thu c mui cacbonat, 4,4352 lớt CO (ktc) v 3,168 gam H 2O Vy a gn vi giỏ tr no sau õy nht ? A 1,25 B 1,42 C 1,56 D 1,63 Cõu 31: Cho hn hp X gm Fe, Cu vo dung dch HNO3 loóng, núng thu c khớ NO l sn phm kh nht, dung dch Y v cũn li cht rn cha tan Z Cho Z tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng thy cú khớ thoỏt Thnh phn cht tan dung dch Y l: A Fe(NO3)3 v Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 v Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 v Fe(NO3)2 Cõu 32: Cho cỏc thớ nghim sau: (a) Cho dung dch Al(NO3)3 tỏc dng vi dung dch NH3 d (b) Cho dung dch KOH d vo dung dch AlCl3 (c) Cho dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 (d) Dn khớ CO2 d vo dung dch KAlO2 S thớ nghim thu c kt ta phn ng kt thỳc l A B C D Cõu 33: Hn hp P gm ancol A, axit cacboxylic B (u no, n chc, mch h) v este C to t A v B t chỏy hon ton m gam P cn dựng va 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P trờn vo 250 ml dung dch NaOH 0,4M un núng, sau kt thỳc cỏc phn ng thu c dung dch Q Cụ cn dung dch Q cũn li 7,36 gam cht rn khan Ngi ta cho thờm bt CaO v 0,96 gam NaOH vo 7,36 gam cht rn khan trờn ri nung bỡnh kớn khụng cú khụng khớ n phn ng hon ton thu c a gam khớ Giỏ tr a gn nht vi ? A 2,5 gam B 2,9 gam C 2,1 gam D 1,7 gam Cõu 34: un núng 100 gam dung dch glucoz 18% vi lng d dung dch AgNO3 NH3, n phn ng xy hon ton thu c m gam Ag Giỏ tr ca m l: A 16,2 gam B 32,4 gam C 21,6 gam D 10,8 gam Cõu 35: un núng este CH3OOCCH=CH2 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l: A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH2=CHOH C CH3COONa v CH3CHO D C2H5COONa v CH3OH Cõu 36: St tõy l st thic Nu lp thic b xc sõu ti lp st thỡ kim loi b n mũn trc l: A c hai u b n mũn nh B thic C khụng kim loi no b n mũn D st Cõu 37: Nhn xột no sau õy khụng ỳng ? A Cht bộo l este ca glixerol v cỏc axit bộo B Hiro húa hon ton triolein hoc trilinolein u thu c tristearin C Du m ng thc vt b ụi thiu ni ụi C = C gc axit khụng no ca cht bộo b oxi húa chm bi oxi khụng khớ to thnh peoxit, cht ny b phõn hy thnh cỏc sn phm cú mựi khú chu D Cht bộo nh hn nc v khụng tan nc Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 38: Chia 2m gam hn hp X gm kim loi cú hoỏ tr khụng i thnh phn bng Cho phn mt tan ht dung dch HCl (d) thu c 2,688 lớt H (o ktc) Nung núng phn hai oxi (d) thu c 4,26 gam hn hp oxit Giỏ tr ca m l: A 4,68 gam B 1,17 gam C 3,51 gam D 2,34 gam Cõu 39: Phỏt biu no sau õy cha chớnh xỏc ? A Glucoz l hp cht hu c chc B Metylamin l cht lng iu kin thng, lm qu tớm húa xanh C Etyl fomat cho c phn ng gng D Amino axit l cht rn iu kin thng v d tan nc Cõu 40: Cho 7,78 gam hn hp X cha Glyxin v Alanin vo 200 ml dung dch KOH 0,4M sau cỏc phn ng hon ton thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 0,82 B 10,18 C 11,04 D Khụng xỏc nh HT -TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm (Coppy link dỏn vo trỡnh duyt ho click vo link) PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT HM RNG LN Cõu 1: Chn B Cõu 2: Chn A Cõu 3: Chn C Fructụz khụng tham gia phn ng thy phõn Cõu 4: Chn C Cõu 5: Chn D m dd tăng = 65n Zn(pư với Fe3+ ) + n Zn(pư với Fe 2+ ) M Zn Fe n Zn(pư với Fe 2+ ) = 0,2 mol n Zn(pư) =n Zn(pư với Fe3+ ) + n Zn(pư với Fe + ) = 0,12 + 0,2 = 0,32 m Zn = 20,8(g) Cõu 6: Chn B NaHSO + Ba(HCO ) NaHCO + BaSO + CO + H 2O 0,01mol 0,01mol 0,01mol m dd gỉam = 44n CO + 233n BaSO = 2,77(g) Cõu 7: Chn C Cõu 8: Chn B CH 3COOC H + NaOH CH 3COONa + C H 5OH 0,1mol 0,15mol 0,1mol Có n NaOH(dư) = 0,05 m rắn = 82n CH 3COONa + 40n NaOH = 10,2 (g) Cõu 9: Chn D Cho Fe vo dung dch hn hp MgCl2 v HCl thỡ xy quỏ trỡnh n mũn húa hc Fe + HCl FeCl2 + H2 BT:Al BT:Na n NaAlO = n Al = 0,02 n NaOH(dư) = n NaOH n NaAlO = 0,02 n HCl = n NaOH(dư) + n NaAlO = 0,04 VHCl = 0,08(l) Cõu 10: Chn D HCl Al + NaOH NaAlO , NaOH (dư) NaCl + Al(OH) 44 4 43 dung dịch X BT:Na BT:Cl Có n NaCl = n NaOH = 0,04 n HCl = n NaCl = 0,04 VHCl = 0,08(l) Cõu 11: Chn B Cõu 12: Chn D o Ni,t - Phn ng: C2H3COOCH3 + H2 CH3CH2COOCH3 Cõu 13: Chn B - Phn ng: 2NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O Cõu 14: Chn B LiAlH C H 5OH + CH 3OH - Phn ng: CH 3COOCH to metyl axetat e tan ol metanol Cõu 15: Chn D - Vỡ Zn cú tớnh kh mnh hn Fe nờn Zn úng vai trũ l cc õm (anot) v b oxi húa quỏ trỡnh n mũn bo v cho Fe Cõu 16: Chn C Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm A Sai, Saccaroz khụng lm mt mu nc brom B Sai, Xenluloz l mt polime to thnh t cỏc mt xớch glucoz bi cỏc liờn kt 1,4glicozit cú cu trỳc mch khụng phõn nhỏnh, khụng xon C ỳng, Amilopectin cú cu to phõn nhỏnh v c ni vi bi liờn kt 1,4glicozit v 1,6 glicozit D Sai, Glucoz b oxi húa bi dung dch AgNO NH3 Cõu 17: Chn B A ỳng, cho dung dch axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy cú kt ta mu vng xut hin B Sai, Trn ln lũng trng trng, dung dch NaOH v cú mt ớt CuSO thy xut hin mu tớm xanh c trng C ỳng, un núng lũng trng trng thy xut hin kt ta ú l hin tng ụng t ụng t protein D ỳng, Vỡ thnh phn ca túc v da l protein nờn t cú mựi khột Cõu 18: Chn A Vy c loi t trờn u thuc loi t húa hc Cõu 19: Chn D A ỳng, Glucoz v fructoz u th hin tớnh oxi húa tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, t0) B ỳng, Vỡ glucoz v fructoz cú nhiu nhúm OH liờn tip nờn cú th hũa tan Cu(OH) iu kin thng C ỳng, Fructoz chim phn ln hn glucoz mt ong D Sai, Fructoz khụng tỏc dng vi dung dch Br Cõu 20: Chn C (1) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + AgNO3 Fe(NO3)2 + Ag (2) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu (3) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + NiCl2 NiCl2 + Cu (4) Khụng xy phn ng (5) Va xy quỏ trỡnh n mũn in húa v quỏ trỡnh n mũn húa hc: Cõu 21: Chn B A Sai, Cỏc polime cú th c iu ch bng phn ng trựng ngng hoc trựng hp: B ỳng, Polime l nhng hp cht cú lng phõn t rt ln nhiu n v c s (gi l mt xớch) liờn kt vi to thnh C Sai, a s cỏc polime núng chy cho cht lng nht, ngui li s rn li nờn c gi l cht nhit Mt s polime khụng núng chy m b phõn hy un núng gi l cht nhit rn D Sai, Ch cú cỏc polime thng gp sau: amilopectin, glicogen cú cu trỳc mch phõn nhỏnh Cõu 22: Chn A - Ta cú : n H + = n CO32 + n CO2 = 0,16 mol C M(HCl) = 1,6M Cõu 23: Chn B m X m c.tan 2n H = 0, 62 mol 18 n H 2O n H = 0, 095 mol - Nhn thy: n H 2O > n H suy cht tan cú cha OH - vi n OH = - Dung dch cht tan cú cỏc ion: AlO , OH v M n + (M l Na, K, Ca) - Khi cho hn hp X tỏc dng vi H2O d thỡ: n H 2O = m m c.tan = (m M n + + m Al (AlO ) ) + 16n O (AlO ) + 17n OH = m X + 8n AlO + 17n OH n AlO = 0,12 mol 0,12.27 100% = 20,58 15, 74 Cõu 24: Chn A Vy %m Al = Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm A Sai, Khi thu phõn protein n gin thỡ thu c cỏc gc aminoaxit, cũn protein phc l nhng protein c to thnh t cỏc protein n gin cng vi cỏc thnh phn phi protein nh axit nucleic, lipit, cacbohidrat vỡ vy thy phõn protein phc ngoi cỏc amino axit cũn thu c lipit, cacbohidrat Cõu 25: Chn D n Ag = 0,1mol - Khi cho m gam X tỏc dng vi dung dch AgNO 3/NH3 thỡ : n HCOOC H = m ancol 46n C 2H 5OH = 0,15mol - Khi cho m gam X tỏc dng vi NaOH d thỡ : n CH 3COOCH = n CH 3OH = 32 m X = 74(n HCOOC 2H + n CH 3COOCH3 ) = 18,5(g) Cõu 26: Chn A - Khi cho 14,85 gam X tỏc dng vi 0,05 mol NaOH ta cú : n Y = n C 3H (OH)3 = 0,01mol n Z = n NaOH 3n C 3H (OH)3 = 0,02 mol n H 2O = n Z = 0,02 mol BTKL m RCOONa(Z) = m X + 40n NaOH 92n C 3H (OH)3 18n H 2O = 15,3(g) 15,3 = 306 M RCOOH = 284 0,05 Cõu 27: Chn C Cõu 28: Chn B - Tớnh oxi húa gim dn theo dóy : Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ > Na+ Cõu 29: Chn B B Sai, Mg tan chm nc nhit thng, tan nhanh nc nhit cao, Be khụng tỏc dng vi nc mi iu kin nhit Cõu 30: Chn D - Go x l s mol KOH phn ng ú ta cú : n COO(trong X) = n KOH = x mol - Khi t chỏy hn hp Y thỡ : M RCOONa = BT:C BT:H n C(trong X) = n CO + n K 2CO = 0,198 + 0,5x v n H(trong X) = 2n H 2O n NaOH = 0,352 x - Xột X cú : m X = 12n C + n H + 32n O2 12(0,198 + 0,5x) + (0,352 x) + 32x = 7,612 x = 0,132 mol 0,132 = 1,65 Vy a = 0,08 Cõu 31: Chn C - Cho Z tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng thy cú khớ thoỏt Z cú cha Fe - Vỡ lng Fe cũn d sau phn ng nờn cho hn hp X gm Fe, Cu vo dung dch HNO loóng, núng thỡ dung dch Y thu c ch cú cha Fe(NO3)2 Cõu 32: Chn C - Cỏc phn ng xy ra: (a) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4NO3 (b) AlCl3 + 3NaOHd Al(OH)3 + 3NaCl ; (c) NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NaCl ; Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O (d) CO2 d + KAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + KHCO3 Vy cú phn ng to kt ta l (a), (d) Cõu 33: Chn D - Gi axit cacboxylic B l RCOOH - Khi t hn hp P thỡ : n B + n C = 1,5n CO2 n O2 = 0,06 mol n NaOH(dư) = n NaOH (n B + n C ) = 0,04 mol Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm m rắn khan 40n NaOH(dư) = 94 nờn RCOONa l CH2=CH-COONa nB + nC - 7,36 gam rn Q cha CH2=CH-COONa (0,06 mol) v NaOH (d) (0,04 mol) - Khi nung 7,36 gam hn hp rn Q vi 0,024 mol NaOH ta cú : - Cú M RCOONa = CH = CH COONa + 0,06 mol NaOH (0,04 +0,024) mol CaO, t C H + Na 2CO 0,06 mol (NaOH d) Vy m C H = 0,06.28 = 1,68(g) Cõu 34: Chn C - Ta cú: m Ag = 108.n Ag = 108.2 m dd C6H12O C% 180 h % = 21,6 (g) Cõu 35: Chn A - Phn ng: CH3OOCCH=CH2 + NaOH CH2=CHCOONa + CH3OH Cõu 36: Chn D Cõu 37: Chn A A Sai, Cht bộo l trieste ca glixerol v cỏc axit bộo (C17 H 33COO) C3H + 3H Ni,t o (C17 H 35COO)3 C3H B ỳng, Phn ng: (C17 H 31COO)3 C3H + 6H C ỳng, Du m ng thc vt b ụi thiu ni ụi C=C gc axit khụng no ca cht bộo b oxi húa chm bi oxi khụng khớ to thnh peoxit cht ny b thy phõn thnh cỏc sn phm cú mựi khú chu D ỳng, Cht bộo nh hn nc v khụng tan nc Cõu 38: Chn D - Ta cú: n O(trong oxit) = n H = 0,12 mol m kim loại = m oxit 16n O = 2,34 (g) Cõu 39: Chn B B Sai, Metylamin l cht khớ iu kin thng, lm qu tớm húa xanh Cõu 40: Chn D 7, 78 = 0, 087 mol > nKOH = 0,08 mol (KOH ht) nKOH = n H 2O = 0, 08 mol - Nhn thy: n X (min) = 89 BTKL mrn = mX + (56 18)n KOH = 10,82 (g) Trang ...TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 14: Metyl axetat b kh bi LiAlH thu c sn phm ? A Metanol B Etanol v metanol C Metanoic D Metanoic v Etanoic Cõu 15: Nu vt... khụng tan nc Trang TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 38: Chia 2m gam hn hp X gm kim loi cú hoỏ tr khụng i thnh phn bng Cho phn mt tan ht dung dch HCl (d) thu c 2,688... Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 0,82 B 10,18 C 11,04 D Khụng xỏc nh HT -TI TRN B THI THI FILE WORD MIN PH TI: http://bit.ly/2ogiOvm Trang TI TRN B THI THI FILE WORD
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu hoadap an chi tietdocx , De thi thu hoadap an chi tietdocx , De thi thu hoadap an chi tietdocx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay