De thi thu chuyen KHTNdocx

10 249 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:57

Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm S GD & T TP H NI TRNG THPT CHUYấN KHOA HC T NHIấN THI TH LN QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó : 357 Truy cp vo link: http://bit.ly/2ogiOvm Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: t chỏy hon ton este no, n chc, mch h (X) thy th tớch O cn t gp 1,25 th tớch CO2 to S lng cụng thc cu to ca X l: A B C D Cõu 2: Ly 7,8 gam kali tỏc dng hon ton vi nc thu c V lớt khớ (ktc) Giỏ tr ca V l: A 2,24 lớt B 1,12 lớt C 0,56 lớt D 4,48 lớt Cõu 3: Cht no sau õy khụng cú phn ng thy phõn ? A Gly-Ala B Saccaroz C Tristearin D Fructoz Cõu 4: Cho m gam fructoz tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, t , hiu sut 80%) thu c 36,4 gam sobitol Giỏ tr ca m l: A 45,0 B 36,0 C 45,5 D 40,5 Cõu 5: Hũa tan ht a mol Al vo dung dch X vo dung dch cha 2a mol NaOH thu c dung dch X Kt lun no sau õy l ỳng ? A Sc CO2 d vo dung dch X thu c a mol kt ta B Dung dch X khụng phn ng vi dung dch CuSO C Thờm 2a mol HCl vo dung dch X thu c 2a/3 mol kt ta D Dung dch X lm qu tớm chuyn sang mu Cõu 6: Nc thi cụng nghip thng cha cỏc ion kim loi nng nh Hg 2+, Pb2+, Fe3+ x lớ s b nc thi trờn, lm gim nng cỏc ion kim loi nng vi chi phớ thp, ngi ta s dng cht no sau õy ? A Ca(OH)2 B NaCl C HCl D KOH Cõu 7: Mt chộn s cú lng m gam Cho vo chộn mt hp cht X, cõn li thy cú lng m2 gam Nung chộn ú khụng khớ n lng khụng i, ri ngui chộn, cõn li thy nng m3 gam, bit m1 < m3 < m2 Cú bao nhiờu cht cỏc cht cho sau õy tha thớ nghim trờn: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 v FeS2 ? A B C D Cõu 8: Thnh phn chớnh ca qung Mandehit l: A FeCO3 B Fe2O3 C FeS2 D Fe3O4 Cõu 9: Cht no sau õy phn ng vi Cu(OH) / NaOH to dung dch mu tớm ? A Anbumin B Glucoz C Glyxyl alanin D Axit axetic Cõu 10: Cho dung dch mui X n d vo dung dch mui Y, thu c kt ta Z Cho Z vo dung dch HNO3 (loóng, d), thu c cht rn T v khớ khụng mu húa nõu khụng khớ X v Y ln lt l : A AgNO3 v Fe(NO3)2 B AgNO3 v FeCl2 C AgNO3 v FeCl3 D Na2CO3 v BaCl2 Cõu 11: Polime X l cht rn sut, cho ỏnh sỏng truyn qua tt nờn c dựng ch to thy tinh hu c plexiglas Monome to thnh X l : A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2=CH-CN C CH2=CH-Cl D H2N-(CH2)6-COOH Cõu 12: Amin no sau õy tn ti trng thỏi khớ iu kin thng ? A anilin B iso propyl amin C butyl amin D trimetyl amin Cõu 13: Phỏt biu khụng ỳng l : Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm A Cỏc kim loi Na, K, Ba cú cu trỳc mng tinh th lp phng tõm B Phng phỏp c bn iu ch kim loi kim th l in phõn núng chy mui clorua ca chỳng C Nhit núng chy ca cỏc kim loi kim gim dn t Li & Cs D Tt c cỏc nguyờn t kim loi kim th u tỏc dng vi nc gii phúng khớ H Cõu 14: Phi kim X tỏc dng vi kim loi M thu c cht rn Y Hũa tan Y vo nc c dung dch Z Thờm AgNO3 d vo dung dch Z c cht rn G Cho G vo dung dch HNO c núng d thu c khớ mu nõu v cht rn F Kim loi M v cht rn F ln lt l: A Al v AgCl B Fe v AgCl C Cu v AgBr D Fe v AgF Cõu 15: Cho cỏc phn ng sau: (1) Cu + H2SO4 c, ngui (5) Cu + HNO3 c, ngui (2) Cu(OH)2 + glucoz (6) axit axetic + NaOH (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH) 2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3 (4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3 S phn ng xy iu kin thng ? A B C D Cõu 16: Cho a mol st tỏc dng vi a mol khớ clo, thu c hn hp rn X Cho X vo nc, thu c dung dch Y Bit cỏc phn ng xy hon ton Dung dch Y khụng tỏc dng vi cht no sau õy ? A AgNO3 B Cu C NaOH D Cl2 Cõu 17: Cho hn hp M gm Fe2O3, ZnO v Fe tỏc dng vi dung dch HX (loóng) thu c dung dch Y, phn kim loi khụng tan Z v khớ T Cho Y tỏc dng vi lng d dung dch AgNO c cht rn Q Cho Q vo dung dch HNO d thy thoỏt khớ NO v cht rn G mu trng Axit HX v cht rn Q l : A HCl v Ag B HCl v AgCl, Ag C HCl v AgCl D HBr v AgBr, Ag Cõu 18: Phn ng no sau õy l sai ? A Cu + 4HNO3 c ngui Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH) C 3Zn + 2CrCl3 2Cr + 3ZnCl2 D CuO + 2HCl CuCl + H2O Cõu 19: Cho cỏc kim loi : Al, Cu, Au, Ag Kim loi dn in tt nht cỏc kim loi ny l : A Ag B Cu C Al D Au Cõu 20: Cht no sau õy trng thỏi rn iu kin thng ? A Glyxin B Triolein C Etyl aminoaxetat D Anilin Cõu 21: Hũa tan hon ton hn hp X (gm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, v t mol Fe3O4) dung dch HCl khụng thy khớ cú khớ bay khi bỡnh, dung dch thu c ch cha mui Mi quan h gia s mol cỏc cht cú hn hp X l : A x + y = 2z + 2t B x + y = z + t C x + y = 2z + 2t D x + y = 2z + 3t Cõu 22: Cho t t tng git ca dung dch cha b mol HCl vo dung dch cha a mol Na 2CO3 thu c V lớt khớ CO2 Ngc li cho t t tng git ca dung dch cha a mol Na 2CO3 vo dung dch cha b mol HCl thu c 2V lớt khớ CO (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin) Mi quan h gia a v b l : A a = 0,75b B a = 0,8b C a = 0,35b D a = 0,5b Cõu 23: Dung dch CuSO4 loóng c dựng lm thuc dit nm cho hoa iu ch 800 gam dung dch CuSO4 5%, ngi ta hũa tan CuSO 4.5H2O vo nc Khi lng CuSO 4.5H2O cn dựng l ? A 32,0 gam B 40,0 gam C 62,5 gam D 25,6 gam Cõu 24: Thy phõn 14,6 gam Gly-Ala dung dch NaOH d thu c m gam mui Giỏ tr ca m l : A 20,8 B 18,6 C 22,6 D 20,6 Cõu 25: Ngi hỳt thuc l nhiu thng mc cỏc bnh nguy him v ng hụ hp Cht gõy hi ch yu cú thuc lỏ l : A Mophin B Heroin C Cafein D Nicotin Cõu 26: Nhn xột no sau õy khụng ỳng ? Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm A Trong phn ng este húa t ancol v axit, phõn t nc cú ngun gc t nhúm OH ca axit cacboxylic B Khụng th iu ch c phenyl axetat t phenol v axit axetic C Phn ng este húa gia axit cacboxylic v ancol l phn ng thun nghch D Thy phõn este n chc mụi trng baz luụn cho sn phm l mui v ancol Cõu 27: Cho 17,6 gam hn hp X gm Fe v Cu phn ng vi dung dch HCl loóng (d), n phn ng xy hon ton thu c 4,48 lớt khớ H 2(ktc) v dung dch cha m gam mui Giỏ tr m l : A 25,4 gam B 31,8 gam C 24,7 gam D 21,7 gam Cõu 28: Cht X (cú M = 60 v cha C, H, O) Cht X phn ng c vi Na, NaOH, v NaHCO Tờn gi ca X l : A axit axetic B axit fomic C metyl fomat D metyl axatat Cõu 29: t chỏy hon ton m gam hn hp A gm xenluloz, tinh bt, glucoz v saccaroz cn 2,52 lớt O2 (ktc) thu c 1,8 gam H2O Giỏ tr m l A 6,20 B 5,25 C 3,60 D 3,15 Cõu 30: Benzyl axetat l mt este cú mựi thm ca hũa nhi Cụng thc cu to ca benzyl axetat l A CH3COOC6H5 B CH3COOCH2C6H5 C C6H5CH2COOCH3 D C6H5COOCH3 Cõu 31: in phõn mt lng d dung dch MgCl (in cc tr, cú mng ngn xp bao in cc) vi cng dũng in 2,68A gi Sau dng in phõn lng dung dch gim m gam, gi thit nc khụng bay hi, cỏc cht tỏch u khan Giỏ tr ca m l : A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 Cõu 32: Hũa tan m gam hn hp gm Na v Ba vo nc thu c dung dch X Sc khớ CO2 vo dung dch X Kt qu thớ nghim c biu din theo th sau: 0,5 x 2a Giỏ tr ca m v x ln lt l : 0,4a a A 228,75 v 3,0 B 228,75 v 3,25 C 200 v 2,75 D 200,0 v 3,25 Cõu 33: Hn hp X gm Al, Ca, Al 4C3 v CaC2 Cho 15,15 gam X vo nc d, ch thu c dung dch Y v hn hp khớ Z (C2H2, CH4, H2) t chỏy ht Z, thu c 4,48 lớt CO 2(ktc) v 9,45 gam H2O Nh t t 200ml dung dch HCl 2M vo Y, thu c m gam kt ta Giỏ tr m l : A 15,6 B 19,5 C 27,3 D 16,9 Cõu 34: Cho m gam hn hp M (cú tng s mol 0,03 mol) gm ipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z v pentapeptit T (u mch h) tỏc dng vi dung dch NaOH va , thu c hn hp Q gm mui ca Gly, Ala v Val t chỏy hon ton Q bng mt lng oxi va , thu ly ton b khớ v hi em hp th vo bỡnh ng nc vụi d, thy lng tng 13,23 gam v cú 0,84 lớt khớ(ktc) thoỏt Giỏ tr ca m gn nht vi giỏ tr no sau õy ? A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 Cõu 35: Hp cht hu c X mch h cú cụng thc phõn t C 4H6O4 Bit rng un X vi dung dch bazo to hai mui v mt ancol no n chc mch h Cho 17,7 gam X tỏc dng vi 400 ml dung dch NaOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng cht rn khan l : A 28,9 gam B 24,1 gam C 24,4 gam D 24,9 gam Cõu 36: Cho lờn men 45 gam glucoz iu ch ancol etylic, hiu sut phn ng 80%, thu c V lớt CO2 (ktc) Giỏ tr ca V l : A 11,20 B 5,60 C 8,96 D 4,48 Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm Cõu 37: X gm hai aminoaxxit no, h (cha mt nhúm -NH 2, mt nhúm COOH) l Y v Z (Bit MZ = 1,56MY) Cho a gam X tỏc dng 40,15 gam dung dch HCl 20% thu c dung dch A tỏc dng ht cỏc cht dung dch A cn 140 ml dung dch KOH 3M Mt khỏc, t chỏy hon ton a gam X thu c sn phm chỏy gm CO 2, H2O, N2 c dn qua bỡnh ng dung dch Ca(OH) d thy lng bỡnh tng 32,8 gam Phõn t ca Z l : A 117 B 139 C 147 D 123 Cõu 38: Cho 8,28 gam cht hu c A cha C, H, O (cú CTPT trựng CTG) tỏc dng vi dung dch NaOH va , sau ú chng khụ, phn hi thu c ch cú nc, phn cht rn khan lng 13,32 gam Nung lng cht rn ny oxi d, sau phn ng hon ton thu c 9,54 gam Na 2CO3; 14,52 gam CO2 v 2,7 gam nc Cho phn cht rn trờn vo dung dch H 2SO4 loóng d thu c hai cht hu c X, Y (bit MX < MY).S nguyờn t hiro cú Y l : A B C 10 D Cõu 39: hũa tan ht 38,36 gam hn hp R gm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cn 0,87 mol dung dch H 2SO4 loóng, sau cỏc phn ng xy hon ton thu c 111,46 gam sunfat trung hũa v 5,6 lớt (ktc) hn hp khớ X gm hai khớ khụng mu, t hi ca X so vi H2 l 3,8 (bit cú mt khớ khụng mu húa nõu ngoi khụng khớ).Phn trm lng Mg R gn vi giỏ tr no sau õy ? A 31,28 B 10,8 C 28,15 D 25,51 Cõu 40: Cho 26 gam hn hp cht rn A gm Ca, MgO, Na 2O tỏc dng ht vi dung dch HCl 1M (va ) thu c dung dch A ú cú 23,4 gam NaCl Giỏ tr ca V l: A.0,09 B 1,20 C 0,72 D 1,08 Truy cp vo link: http://bit.ly/2ogiOvm HT PHN TCH HNG DN GII THI TH CHUYấN KHOA HC T NHIấN - H NI LN Cõu 1: Chn A 3n O nCO + nH 2O mol : (1,5n 1) n vi n O = 1, 25n CO 1,5n = 1, 25n n = Vy X l C4H8O2 cú ng phõn cu to l: HCOOCH 2CH 2CH ; HCOOCH(CH )CH ; CH 3COOCH 2CH ; CH 3CH 2COOCH Cõu 2: Chn A nK = 0,1 mol VH = 2, 24 (l) - Ta cú : n H = Cõu 3: Chn D H+ A H2NCH2CONHCH(CH3)COOH + H2O H2NCH2COOH + H2NCH(CH3)COOH - Phn ng : C n H 2n O + + H C H12 O6 (glucoz) + C H12 O6 (fructoz) B Saccaroz: C12 H 22 O11 + H O H+ C17H 35COOH + C 3H (OH) C Tristerin: (C17 H 35COO) C3H + H 2O o t D Fructoz khụng tham gia phn ng thy phõn Cõu 4: Chn A m sobitol = 45 (g) - Ta cú : m C6H12O6 = 180 182 h% Cõu 5: Chn A - Phn ng : 2Al + 2NaOH + 2H 2O 2NaAlO2 + 3H2 Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm mol : a 2a a (NaOH d) - Dung dch X thu c gm: NaAlO (a mol) v NaOH d (a mol) CO + NaAlO + 2H 2O Al(OH) + NaHCO a mol A ỳng, Sc CO2 d vo dung dch X thỡ: a mol CO + NaOH NaHCO B Sai, Trong dung dch X cú NaOH d phn ng vi dung dch CuSO : CuSO4 + NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 C Sai, Khi thờm 2a mol HCl vo dung dch X thỡ : HCl + NaOH HCl + NaAlO2 + H2O NaCl + H2O Al(OH)3 + NaCl mol: a a a a a - Phn ng xy va vy ch cú a mol kt ta ca Al(OH) D Sai, Dung dch X cú NaOH d nờn lm qu tớm chuyn sang mu xanh Cõu 6: Chn A - x lớ nc thi cú cha cỏc ion kim loi nng nh Hg 2+, Pb2+, Fe3+, ngi ta s dng dung dch kim, ú phn ng s xy v hỡnh thnh cỏc kt ta hiroxit ca kim loi nng, t ú ta lc b kt ta i - Lý s dng Ca(OH) m khụng s dng KOH hoc NaOH vỡ Ca(OH) giỏ thnh r (mua CaO ngoi th trng sau ú cho tỏc dng vi H 2O thu c Ca(OH)2), d s dng v ph bin hn so vi KOH (NaOH) Cõu 7: Chn C - Cỏc cht I2, K2CO3 nung khụng khớ cú lng khụng thay i so vi ban u vy khụng tha iu kin m < m3 < m2 o t - Nu X l NaHCO3 (gi s m2 = 84 gam), nung X: 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O thu c s mol ca Na2CO3 : 0,5 mol m3 = 53 gam Tha iu kin : m1 < m3 < m2 o t - Nu X l NaNO3 (gi s m2 = 85 gam), nung X: 2NaNO3 2NaNO2 + O2 thu c s mol ca NaNO2 : mol m3 = 69 gam Tha iu kin : m1 < m3 < m2 o t - Nu X l NH4Cl (gi s m2 = 84 gam), nung X: NH4Cl NH3 (khớ) + HCl (khớ) ngui cõn li thỡ thy lng bng ca chộn s vy khụng tha iu kin m < m3 < m2 to - Nu X l Fe (gi s m2 = 56 gam), nung X: 2xFe + yO2 2FexOy thu c s mol ca Fe xOy : x x = 1,2,3 16y mol vi m3 = 56 + ữ > m2 gam Khụng tha iu kin : m1 < m3 < m2 x y = 1,3, o t - Nu X l Fe(OH)2 (gi s m2 = 90 gam), nung X: 4Fe(OH) + O2 2Fe2O3 + 4H2O thu c s mol ca Fe2O3 : 0,5 mol m3 = 60 gam Tha iu kin : m1 < m3 < m2 o t - Nu X l FeS2 (gi s m2 = 120 gam), nung X: 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 thu c s mol ca Fe2O3 : 0,5 mol m3 = 60 gam Tha iu kin : m1 < m3 < m2 Vy cú cht tha thớ nghim trờn l: NaHCO ; NaNO3 ; Fe(OH)2 ; FeS2 Cõu 8: Chn D - Qung st quan trng l : qung hematit (Fe 2O3 khan), qung hematit nõu (Fe 2O3.nH2O), qung manhetit (Fe3O4), qung xierit (FeCO3), qung pirit st (FeS2) Cõu 9: Chn A - Khi cho anbumin (protein cú lũng trng trng) phn ng vi Cu(OH) to dung dch mu tớm Cõu 10: Chn A A AgNO3 + Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 + Ag 3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H2O Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm B 3AgNO3 + FeCl2 Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag 3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H2O v AgCl + HNO : khụng phn ng C 3AgNO3 v FeCl3 Fe(NO3)3 + 3AgCl AgCl + HNO3 : khụng phn ng D Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2NaCl BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O Cõu 11: Chn A - Poli(metyl metacrylat): Trựng hp metyl metacrylat: Cõu 12: Chn D - Metyl-, imetyl-, trimetyl- v etylamin l nhng cht khớ iu kin thng Cõu 13: Chn D A ỳng, Cỏc kim loi kim v kim th (Ba, Ra) cú cu trỳc mng tinh th lp phng tõm B ỳng, Phng phỏp c bn iu ch kim loi kim, kim th l in phõn núng chy mui clorua ca chỳng: 2MCln 2M + nCl2 C ỳng, Nhit núng chy ca cỏc kim loi kim gim dn t Li n Cs D Sai, Tt c cỏc nguyờn t kim loi kim th (tr Be) u tỏc dng vi nc gii phúng khớ H Cõu 14: Chn B - Khi cho kim loi M (Fe) tỏc dng vi phi kim X (Cl2) : o t Fe + Cl2 Fe + FeCl3 FeCl2 FeCl3 - Hũa tan Y vo nc c dung dch Z gm FeCl2, FeCl3 - Thờm AgNO3 d vo dung dch Z : FeCl3 + 3AgNO3 FeCl2 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 3AgCl Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag - em cht rn G gm AgCl, Ag vo dung dch HNO c núng d : Ag + 2HNO3 AgCl + HNO3: khụng phn ng AgNO3 + NO2 + H2O Cht rn F l AgCl Cõu 15: Chn C - Cỏc phn ng xy ra: (1) Cu + 2H2SO4 c, ngui CuSO4 + SO2 + 2H2O (5) Cu + 4HNO3 c, ngui Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (2) Cu(OH)2 + 2C6H12O6 (C6H11O6)2Cu + 2H2O (6) CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH) 2/NaOH : to phc mu tớm (7) 3AgNO3 + FeCl3 3AgCl + Fe(NO3)3 3+ (4) 3Fe2+ + 4H+ + NO 3Fe + NO + 2H2O (8) 2Al + Cr2(SO4)3 Al2(SO4)3 + 2Cr Vy c phn ng u xy iu kin thng + Ban u: 2Fe + 3Cl 2FeCl a a 2a Hn hp rn X gm: FeCl3: 2a a mol v Fe d: mol 3 Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm + Sau cho nc vo rn X: Fe+ 2FeCl 3FeCl a 2a a Phn ng va nờn dd Y cha FeCl2 - em dung dch Y tỏc dng vi cỏc cht sau: FeCl2 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 2AgCl trng + Ag FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 trng xanh + 2NaCl 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3 Cu + FeCl2: khụng phn ng Cõu 17: Chn A + HCl + AgNO + HNO 3 Fe O432 , ZnO, Fe FeCl ZnCl AgCl AgCl , Fe 43 144 2Cl42 , 432 Ag, { 14 43 - Quỏ trỡnh: Hỗn hợp M dung dịch Y rắn Q rắn G Cõu 18: Chn C Cõu 19: Chn A - Dóy sp xp tớnh dn in gim dn : Ag > Cu > Au > Al Cõu 20: Chn A - Triolein, Etyl aminoaxetat, Anilin trng thỏi lng Glyxin trng thỏi rn Cõu 21: Chn B BT:e 2n Fe + 2n Cu = 2n Fe3O + 2n Fe 2O3 x + y = z + t Cõu 22: Chn A - Cho t t a mol HCl vo b mol Na 2CO3 thỡ : n CO2 (1) = n HCl n Na CO3 n CO = b a n HCl = 0,5b - Cho t t b mol Na 2CO3 vo a mol HCl thỡ : n CO2 (2) = n CO2 (1) V b a = = = a = 0,75b - Theo bi ta cú : n CO2 (2) 2V 0,5b Cõu 23: Chn C 800.0,05 = 0,25mol m CuSO4 5H 2O = 62,5(g) - Ta cú: n CuSO = 160 Cõu 24: Chn A t - Phn ng : Gly Ala + 2NaOH GlyNa + AlaNa + H 2O m muối = 97n GlyNa + 111n AlaNa = 20,8(g) Cõu 25: Chn D - Nicotin (C10H14N2)cú nhiu cõy thuc lỏ Cu to ca nú: - Nicotin l cht lng sỏnh nh du, khụng mu, cú mựi thuc lỏ, tan c nc Khi hỳt thuc lỏ, nicotin thm vo mỏu v theo dũng mỏu i vo phi Nicotin l mt nhng cht c cc mnh (t n git nicotin cú th git cht mt chú), tớnh c ca nú cú th sỏnh vi axit xianhiric HCN - Nicotin ch l mt s cỏc cht húa hc c hi cú khúi thuc lỏ (trong khúi thuc lỏ cú cha ti 1400 hp cht húa hc khỏc nhau) Dung dch nicotin nc c dựng lm thuc tr sõu cho cõy trng Nhng ngi nghin thuc lỏ thng mc bnh ung th phi v nhng bnh ung th khỏc Cõu 26: Chn D A ỳng, Phn ng: Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm B ỳng, iu ch este t phn ng cho anhiric axetic tỏc dng vi phenol : H+ (CH3CO) O + C6 H5OH CH 3COOC H + CH 3COOH C ỳng, Phn ng este húa gia axit cacboxylic v ancol l phn ng thun nghch D Sai, Ly vớ d : HCOOC6H5 + 2NaOH HCOONa + C6H5ONa + H2O Cõu 27: Chn A BT:e n Fe = n H = 0, mol m FeCl = 127n Fe = 25, (g) Cõu 28: Chn A - Phng trỡnh phn ng : 2CH 3COOH + 2Na 2CH 3COONa + H CH 3COOH + NaOH CH 3COONa + H 2O CH 3COOH + NaHCO CH 3COONa + CO + H 2O Cõu 29: Chn D - Khi t chỏy hn hp cỏc cacbohidrat ta luụn cú : n O2 = n CO2 = 0,1125 mol BTKL m A = 44n CO2 + m H 2O 32n O = 3,15(g) Cõu 30: Chn B - Cỏc este thng cú mựi thm d chu ca trỏi cõy , hoa qu chng hn : Cõu 31: Chn D pdd - Phn ng : MgCl2 + 2H2O Mg(OH)2 + H2 + Cl2 It n = 0,2 mol n MgCl = n Cl = n H = e trao đổi = 0,2 mol - Ta cú : n e trao đổi = 96500 m dung dịch giảm = 58n Mg(OH)2 + 2n H + 71n Cl = 13,1(g) Cõu 32: Chn D Th t xy phn ng: Ba(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2O mol : a a a 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (1) (2) Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm mol : b 0,5b 0,5b Na2CO3 + CO2 + H2O (3) 2NaHCO3 mol : 0,5b 0,5b BaCO3 + CO2 + H2O (4) Ba(HCO3 )2 mol : a a - Lng kt ta tng dn n cc i a mol ng vi phn ng (1), phn ng ny cn a mol CO Lng kt ta khụng thay i mt thi gian ng vi phn ng (2) v (3), phn ng ny cn b mol CO Sau ú lng kt ta tan dn n ht ng vi phn ng (4), lng CO2 cn dựng phn ng ny l a mol Phõn tớch th trờn nh sau: - Ti v trớ kt ta cc i: n Ba(OH) = n BaCO3 = n CO = 0, 4a = 0,5 mol a = 1, 25 mol - Xột on s mol CO2 t a n 2a ta cú: n CO = n NaOH = a = 1, 25 mol m = 23n Na + 137n Ba = 200 (g) - Ti v trớ s mol CO2 l x mol thỡ: n BaCO3 = n OH n CO n CO = x = (2n Ba(OH) + n NaOH ) n BaCO = 3, 25 mol Cõu 33: Chn D - Quy i 15,15 gam hn hp X thnh Ca, Al v C Xột quỏ trỡnh t hn hp khớ Z, ta cú h sau: 40n Ca + 27n Al + 12n C = m X 40n Ca + 27n Al + 12n C = 15,15 n Ca = 0,15mol n C = 0,2 n Al3+ = 0,25mol n C = n CO 2n + 3n = 2n 2n + 3n = 1,05 n = 0,2 mol Al Al H 2O Ca C Ca - Dung dch Y gm Ca2+ (0,15 mol), AlO 2- (0,25 mol) v OH- Xột dung dch Y cú: BTDT n OH = 2n Ca + n AlO2 = 0,05mol - Khi cho 0,4 mol HCl tỏc dng vi dung dch Y ta nhn thy : n AlO2 < n H + n OH < 4n AlO2 4n (n + n 13 H OH ) n Al(OH)3 = AlO2 = mol m Al(OH)3 = 16,9(g) 60 Cõu 34: Chn D - Quy i hn hp M thnh C2H3ON (a mol), - CH2 (b mol) v H2O (c mol) - Hn hp Q thu c (ó quy i) gm C 2H4ONa (a mol) v CH2 (b mol) Khi t Q ta c : n C H3ON = 2n N a = 0,075 a = 0,075 c = 0,03 c = 0,03 n H 2O = n M 44n 44(1, 5a + b) + 18(2 a + b) = 13,23 b = 0,09 CO + 18n H O = m dd tăng Vy m M = 57n C H 3ON + 14n CH + 18n H 2O = 6,075(g) Cõu 35: Chn A t0 aOH HCOONa + HO CH COONa + CH 3OH - Phn ng : HCOO CH COOCH + N 0,4 mol 0,15mol 0,15mol BTKL m rắn khan = m X + 40n NaOH 32n CH3OH = 28,9(g) Cõu 36: Chn C lên men 2C H 5OH + - Phn ng : C H12 O H = 80% 0,25mol 2CO 0,25.2.0,8mol VCO2 = 8,96 (l) Cõu 37: Chn A - Khi cho X tỏc dng vi 0,22 mol HCl ri em dung dch thu c tỏc dng vi 0,42 mol thi : n A = n KOH n HCl = 0,42 0,22 = 0,2 mol Trang Cp nht thng xuyờn cỏc thi th mi nht trờn c nc http://bit.ly/2ogiOvm O2 nCO + (n + 0,5)H 2O - t CTTQ ca X l C n H 2n +1O N , t X thỡ : C n H 2n +1O N 0,2 mol 0,2n 0,2(n +0,5) - Theo ta cú : 44n CO2 + 18n H 2O = m dd tăng 44.0,2n + 18(n + 0,5) = 32,8 n = 2,5 Vy X cú cha NH CH COOH (Y) M Z = 1, 56M Y = 117 Cõu 38: Chn A - Khi cho 8,28 gam A tỏc dng vi NaOH thỡ : m + 40n NaOH m rắn khan BTKL n H 2O (sp tác dụng với NaOH) = X = 0,12 mol (với n NaOH = 2n Na 2CO = 0,18 mol) 18 - Khi t hn hp rn khan thỡ : BT:H n H(trong X) = n H 2O(sp cháy) + n H 2O(sp phản ứng với NaOH) n NaOH = 0,36 mol m X 12n C n H = 0,18 mol 16 n C : n H : n O = : : , theo A cú CTPT trựng vi CTG nht ca A nờn CTPT ca A l C H O nX 0,06 nX = = = - Nhn thy rng n NaOH 0,18 n H O(sản phẩm phản ứng với NaOH) BT:C n C(trong X) = n CO2 + n Na 2CO3 = 0, 42 mol n O(trong X) = - T cỏc d kin trờn ta suy c CTCT ca A l : HCOOC H OH t - Phng trỡnh phn ng: HCOOC H OH(A) + 3NaOH HCOONa + C H (ONa) + 2H 2O - Cho hn hp rn qua H 2SO4 d thu c HCOOH (X) v C6H4(OH)2 (Y) Vy s nguyờn t H Y l Cõu 39: Chn C - Hn hp khớ X gm 0,2 mol H2 v 0,05 mol NO m + 98n H 2SO4 m muối m X BTKL n H2O = R = 0,57 mol 18 - Xột hn dung dch mui v hn hp R cú : n + + n NO 2n 2n H 2n H 2O BT:H n NH + = H 2SO = 0,05mol n Fe(NO3 )2 = NH = 0,05mol n O(trong oxit) 2n H 2SO 2n H 4n NO 10n NH + n Fe3O = = = 0,08 mol 4.2 m 232n Fe3O 180n Fe(NO3 )2 %m Mg = R 100 = 28,15 mR Cõu 40: Chn D m 62n Na 2O n BT:Na n Na 2O = NaCl = 0,2 mol n Ca + n MgO = A = 0,34 mol 40 1,08 = 1,08(l) - Cho A tỏc dng vi HCl thỡ : n HCl = 2(n Na 2O + n Ca + n MgO ) = 1,08 mol VHCl = Trang 10 ... cỏc cht húa hc c hi cú khúi thuc lỏ (trong khúi thuc lỏ cú cha ti 1400 hp cht húa hc khỏc nhau) Dung dch nicotin nc c dựng lm thuc tr sõu cho cõy trng Nhng ngi nghin thuc lỏ thng mc bnh ung th... Cho 15,15 gam X vo nc d, ch thu c dung dch Y v hn hp khớ Z (C2H2, CH4, H2) t chỏy ht Z, thu c 4,48 lớt CO 2(ktc) v 9,45 gam H2O Nh t t 200ml dung dch HCl 2M vo Y, thu c m gam kt ta Giỏ tr m l... hi thu c ch cú nc, phn cht rn khan lng 13,32 gam Nung lng cht rn ny oxi d, sau phn ng hon ton thu c 9,54 gam Na 2CO3; 14,52 gam CO2 v 2,7 gam nc Cho phn cht rn trờn vo dung dch H 2SO4 loóng d thu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu chuyen KHTNdocx , De thi thu chuyen KHTNdocx , De thi thu chuyen KHTNdocx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay