de thi quoc gia hoa 12

12 200 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:57

Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NINH THPT CHUYÊN HẠ LONG https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 101 (Đề thi có 40 câu) HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ Do admins nhóm Hóa học thầy Trần Hoàng Phi Lize.vn biên soạn Link Fb: https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Thầy Trần Hoàng Phi: https://www.facebook.com/thay.Tran.Hoang.Phi.mon.Hoa?fref=ts Thầy Phạm Thắng: https://www.facebook.com/hoahocthaythang?fref=ts Đội ngũ Admins Thịnh Vũ Tuyên Tặc Phan Hiền Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) HNO3 , thu V lít X gồm NO, NO (đo đktc) dung dịch Y chứa hai muối axit dư Tỉ khối X so với H2 19 Giá trị V A 2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Ta có: 56nFe + 64nCu = 12 => nFe= nCu = 0,1 mol nFe = nCu Dung dịch sau pư chứa muối axit dư => muối Cu(NO3)2 Fe(NO3)3 Áp dụng quy tắc đường chéo → n NO  n NO2 → Fe 0,1mol Cu → Fe3+ +3e Cu2+ 0,3mol +2e 0,1mol 0,2mol  4x = 0,5 => x= 0,125mol => V=5,6 lít => D 5 N O3 5 N O3 + 3e → 3x mol +1e → x mol 2 NO x mol 4 N O2 x mol Câu 2: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X, thu mol glyxin (Gly), 1mol alanin (Ala), mol Valin (Val) mol phenylalanin (Phe) Thủy phân không hoàn toàn X thu đipeptit Val – Phe tripeptit GlyAla- Val Peptit X là: A Gly – Phe – Gly – Ala – Val B Gly – Ala – Val- Val – Phe C.Gly – Ala- Val – Phe- Gly D Val – Phe – Gly – Ala – Gly Câu 3: Nhận xét sau không đúng? A Chất béo nhẹ nước không tan nước B Chất béo este glixerol axit béo C Hidro hóa hoàn toàn triolein trilinolein thu tristearin Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ D Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C=C gốc axit không no chất béo bị oxi hóa chậm oxi không khí tạo thành peoxit chất bị thủy phân thành sản phẩm có mùi khó chịu Hidro hóa hoàn toàn nhóm chức C=O chuyển thành CH-OH Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO H O dư thu dung dịch X Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch X, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị sau: Gía trị x là: A 0,050 B 0,040 C 0,025 D 0,020 nCaO = 0,2 mol => nCaCO max = 0,2 mol Giả sử số mol kết tủa b < a = 0,2 mol Dựa vào đồ thị ta có: x = b 15x = 2a – b Từ giải x= 0,025 mol Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh thu hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 , thu 550 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Gía trị m là; A 650 gam B 810 gam C 550 gam D 750 gam Ca(OH)2  CO2  CaCO3  H O Ca(OH)2  2CO  Ca(HCO3 )2 o t Ca(HCO3 )2   CaCO3  H O => nCaCO3 = (550+100):100 = 6,5mol => nCO2 = 6,5mol  H2O (C6 H10O5 )n   nC6 H12O6  2nCO2  2nC2 H5OH 162n gam 526,5gam → ← 2n mol 6,5mol Mà H=81%  m= 526,5:81.100 =650gam =>A Câu 6: Tổng khối lượng 120 kg polimetylmetacrylat từ axit ancol thích hợp, hiệu suất phản ứng este hóa 30% phản ứng trùng hợp 80% Khối lượng axit cần dùng là; A 103,2 kg B 430 kg C 113,52 kg Nếu hiệu suất giai đoạn 100% thì: Để tạo 100 kg polime cần 86 kg axit 32 kg ancol Thực tế, hiệu suất 30% 80% nên để tạo 120 kg polime D 160 kg Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn Khối lượng axit cần dùng là: 86.120.100.100 100.30.80 https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ = 430 kg Câu 7: Sắt tây sắt tráng thiếc, lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt kim loại bị ăn mòn trước là: A Cả hai bị ăn mòn B Không kim loại bị ăn mòn C.Thiếc D Sắt Trong pin điện hóa Fe-Sn Fe cực âm nên bị ăn mòn trước Câu 8: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu 3,67 gam muối khan Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4% Công thức X là: A (H2 N)2 C 3H5COOH B H2 NC 3H5 (C OOH)2 C H2 NC 3H6 COOH D H2 NC H3 (C OOH)2 0,02 mol X tác dụng vừa đủ vs 0,02 mol HCl => X có nhóm NH2 0,02 mol X tác dụng vừa đủ vs 0,04 mol NaOH => X có nhóm COOH H2N-R-(COOH)2 + HCl  ClH3-R-(COOH)2 0,02 0,02 0,02 => M muối =183,5 => MR = 41 => R : C3H5 Câu 9: Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C 3H9O2 N Cho 18,2 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 16,4 gam muối khan Tên gọi X là: A Amoni propionat B Alanin C.Metylamoni propionat D Metylamoni axetat nX = 0,2mol => n muối = 0,2mol => M muối = 82 Muối có công thức CH3-COONa → X CH3-COO-NH3-CH3 => D Câu 10: Cho 0,15 mol H2 NC 3H5 (C OOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho NaOH dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng là: A 0,70 mol B 0,55 mol C 0,65 mol D 0,50 mol nHCl = 0,175.2 = 0,35 mol H2NC3H5(COOH)2 + HCl  ClH3NC3H5(COOH)2 0,15 0,15 0,15 nHCl dư = 0,2 mol Tổng số mol H+ = 0,2 + 0,15.2 = 0,5 mol => Số mol NaOH pư = 0,5 mol Câu 11: Cho Al tác dụng với dung dịch axit sau: HCl, HNO3 lo·ng, H2SO4 §Æc,nãng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng Số dung dịch có thẻ hòa tan Al là: A B C D Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn Al  HCl  AlCl3  3H  https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Al  HNO3  Al ( NO3 )3  NO  2 H 2O t Al  H SO4d   Al2 ( SO4 )3  3SO2  6 H 2O o Al  3H SO4l  Al2 ( SO4 )3  3H  =>D Câu 12: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu2 ,Fe3 ,Ag Số phản ứng xảy là: A B C D Mg + Cu2+  Cu + Mg2+ Mg + Fe2+  Mg2+ + Fe Mg + Ag+  Ag + Mg2+ Câu 13: Dung dịch FeSO bị lẫn CuSO4 Phương pháp đơn giản để loại tạp chất là: A B C D Cho nhôm vào dung dịch Cho sắt vào dung dịch Cho đồng vào dung dịch Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH)2 hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Câu 14: Cho dung dịch C H5NH2 ,CH3NH2 , NaOH,C H5OH, H2CH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là: A 14 B C D Các dung dịch đổi màu phenolphtalein: NaOH, CH3NH2 Câu 15: Nước có chứa ion: Ca 2 ,Mg2 , HCO3 ,SO24 ,Cl  gọi là: A Nước có tính cứng vĩnh cửu B Nước có tính cứng toàn phần C.Nước mềm D Nước có tính cứng tạm thời Câu 16: Cho chất: CH3COOH(1), HCOO-CH2 CH3 (2),CH3CH3COOH(3),CH3COO-CH2 CH3 (4) , CH3CH2CH2OH(5) Dãy chất xếp theo thứ tự từ nhiệt độ sôi giảm dần là: A (3) > (1) > (4) > (5) > (2) B (3) > (5) > (1) > (4) > (2) C (1) > (3) > (4) > (5) > (2) D (3) > (1) > (5) > (4) > (2) Axit có nhiệt độ sôi lớn ancol, ancol có nhiệt độ sôi lớn este có liên kết H, este có M lớn to sôi lớn Câu 17: Để thu kim loại từ Pb từ PbO theo phương pháp nhiệt luyện, dùng chất sau đây? A Cu PbO + H2 → Pb + H2O B CO2 C S D H2 Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Câu 18: Cho dãy kim loại sau: Al, Cu, Fe, Au Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng A B D C Au ko tác dụng với H2SO4 đặc nóng Câu 19: Cấu hình electron nguyên tử Cu (Z= 29) trạng thái A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d10 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 394s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 Câu 20: Để xác định glucozơ nước tiểu người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng: A Natri hidroxit B Đồng (II) hidroxit C Axit axetic D Đồng (II) oxit Đồng (II) hidroxit ( Tạo phức màu xanh thẫm, đun nóng có kt Cu2O màu đỏ gạch) Câu 21: Chia m gam Al thành phần - Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh x mol khí H2 - Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư HNO3 loãng, sinh y mol khí N O (sản phẩm khử nhất) Qan hệ x y A x = 2y B y = 2x C x = 4y D x = y Al  NaOH  2H 2O  Na[ Al (OH )4 ]  3H  =>C Al  30HNO3  Al ( NO3 )3  3N2O  15H 2O Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu 10,08 lít khí (đktc) Biết Fe chiếm 60,87% khối lượng giá trị m A 13,8 gam Al : a mol  X Fe : b mol %Fe  60,87%  B 9,6 gam C 6,9 gam D 18,3 gam  H 2SO loang  10,08 H  Bảo toàn e → 3a + 2b = 0,45 (1) %Fe = 60,87% → 56b 100%  60,87% (2) 56b  27a Giải (1) (2) → a = 0,2 , b = 0,15 → m = 13,8 (g) Câu 23: Trong kim loại sau: liti, kali, Rubidi Kim loại nhẹ A Liti B Natri C Kali D Rubidi C Este D Andehit Liti kim loại nhẹ Câu 24: Nhóm chức sau có chất béo? A Axit B Ancol Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Câu 25: Clo hóa PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Gía trị k A B C D (C H3Cl)n  Cl  C 2n H3n 1Cl n 1  HCl Ta có:  %Cl  35,5(n  1)  0,6396  n  12.2n  3n   35,5(n  1) Câu 26: Chất X có công thưc phân tử C H 9O2 N Biết X  NaOH  Y  CH3OH Y  HCldu  Z  H2O Công thức cấu tạo thu gọn X Z là; A H2 NCH2 CH2 COOC H5 ;ClH3NCH2 COOH B CH3CH(NH2 )C OOCH3 ;CH3CH(NH2 )C OOH C CH3CH(NH2 )C OOCH3 ;CH3CH(NH3Cl)C OOH D H2 NCH2 CH2 COOC H5 ;CH3CH(NH3Cl)C OOH C H9O2 N có   v  Từ kiện đề Công thức phù hợp là: CH3CH(NH2 )C OOCH3 ;CH3CH(NH3Cl)C OOH Câu 27: Sự chuyển hóa tinh bột thể biểu diễn sơ đồ A Tinh bột → glucozơ → đextrin → mantozơ → CO2  H O B Tinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơ → CO2  H O C Tinh bột → đextrin → glucozơ → mantozơ → CO2  H O D Tinh bột → mantozơ → đextrin → mantozơ → CO2  H2 O Tinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơ → CO2  H O Câu 28: Chỉ dùng thêm thuốc thử sau nhận biết lọ nhã chứa dung dịch H2SO4 ,BaCl2 , Na 2SO4 ? A Quỳ tím B Bột đồng C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch Ba(NO3 )2 (I) H 2SO  Dùng quỳ tím →   : BaCl BaCl H 2SO (II) :     x : Na 2SO Na 2SO  Câu 29 Cao su sau sản phẩm phản ứng đồng trùng hợp? A Cao su isopren B Cao su clopren C Cao su Buna- N D Cao su Buna Cao su buna – N sản phẩm đồng trùng hợp buta-1,3 dien acrilonitrin Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu dung dịch A 6,72 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5 M HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là: A 0,3 lít B 0,2 lít C 0,4 lít D 0,5 lít n OH  n H2 = 0,6 mol → nH  nOH  0,6 mol → 0,6 = V (0,5 + 1) → V = 0,3 lít Câu 31: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natriaxetat, metylamin, glyxin, phenol Số chất dãy tác dụng với NaOH A B C D axit axetic CH3COOH , phenylamoni clorua C H5  NH3  Cl , glyxin NH2 CH2 COOH , phenol C H5OH Câu 32: Cho thí nghiệm sau: a) Cho dung dịch Al(NO3 )3 tác dụng với dung dịch NH3 dư b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2 Số thí nghiệm thu kết tủa phản ứng kết thúc là: A B C D a) Al3  NH3  H2 O  Al(OH)3   NH 4 b) CO2  AlO2  H2 O  Al(OH)3   HCO3 Câu 33: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3 )2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 90,400 gam muối sunfat trung hòa 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 H2 Biết tỉ khối Z so với H2 33/7 Phần trăm khối lượng nhôm hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 14,15% B 13,0% Mg Al   0,725mol H 2SO 30(g) X     ZnO Fe(NO3 )2 C 13,4%  N 66 MZ  0,175 mol  Z  H  90, 4(g) Y: M (SO )  n  n N  0,05 mol Áp dụng phương pháp đường chép ta được:   n H  0,125 mol Bảo toàn khối lượng → m H2O = (g) → n H2O = 0,5 mol Bảo toàn H → n NH  2n H2SO4  2n H2  2n H2O  0,05 mol Bảo toàn N: n Fe(NO3 )2  0,075 mol Bảo toàn O: n ZnO  6n Fe(NO3 )2  n H2O → n ZnO  0,05 mol D 14,1% Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Al : a mol 27a  24b  30  0,05.81  0,075.180  12, 45(g) Như vậy:   Mg : b mol 3a  2b  0,05.10  0,125.2  0,05.8 a  0,15 mol →  → %Al: 13,5% b  0,35mol Câu 34: Hỗn hợp A gồm peptit X peptit Y (mỗi chất cấu tạo từ loại aminoaxit), tổng số nhóm –CO-NH- loại phân tử 5) với tỉ lệ mol n X :n Y  :1 Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu 5,625 gam glyxin 10,86 gam tyrosin Giá trị m A 14,865 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,885 gam n Gly  0,075mol  n Tyr  0,06 mol Ta có:  n X  2a mol n  a mol  Y Trường hợp 1: Hỗn hợp gồm 2a mol X (phân tử có t nhóm –CONH- tạo từ gly) a mol Y (phân tử có 5-t nhóm –CONH- tạo ta từ Tyr) 2a.(t  1)  0,075 a  0,0139  Ta a.(5  t  1)  0,06   không nguyên loại t  1,697  at  0,0236  Trường hợp 2: Hỗn hợp gồm 2a mol X (phân tử có t nhóm –CONH- tạo từ Tỷ) a mol Y (phân tử có 5-t nhóm –CONH- tạo từ Gly) 2a.(t  1)  0,06 a  0,015  Ta có: a.(5  t  1)  0,075   thỏa mãn t  at  0,015  → Hỗn hợp gồm 0,03 mol X (gồm gốc Tyr) 0,015 mol Y (gồm gốc Gly) → m = 14,865 gam →Đáp án A Câu 35: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic Y este Z (Y, Z mạch hở không phân nhánh) Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200ml dung dịch NaOH 2M thu hỗn hợp muối hỗn hợp ancol Đun nóng toàn 2ancol với H2SO4 đặc 140o C thu 7,5 gam hỗn hợp este Lấy hỗn hợp muối nung với vôi xút thu khí nhất, làm màu vừa đủ dung dịch 44 gam Br2 thu sản phẩm chứa 85,106% brom khối lượng Khối lượng Z X là: A 18,96 gam B 19,75 gam C 23,70 gam Vì X + NaOH tạo muối ancol ⇒ Z este axit chức nNaOH = 0,4 mol ⇒ nNaOH = nY + 2nZ Lại có: nX = nY + nZ = 0,275 mol ⇒ nY = 0,15; nZ = 0,125 mol ⇒ nancol = 2nZ = 0,25 mol D 10,80 gam Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Dạng tổng quát: 2ROH → ROR + H2O ⇒ nH2O = ½ nancol = 0,125 mol Bảo toàn khối lượng: mancol = mete + = 9,75g muối nung với vôi xút ⇒ thu hydrocacbon làm màu nước Brom ⇒ muối là: RHCOONa R(COONa)2 ⇒ hydrocacbon RH = 0,275 mol = nZ = nRH ⇒ RH2 có liên kết C=C ⇒ RH2 + Br2 → RH2Br2 ⇒ R = 26 ⇒ muối C2H3COONa C2H2(COONa)2 Z + NaOH → muối + ancol ⇒ mZ = + mancol – mNaOH pứ = 160 x 0,125 + 9,75 – 0,25 x 40 = 19,75g → Đáp án B Câu 36: X, Y,Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z không no chứa liên kết C= C có tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21, 62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chưa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đằng Khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp F là: A 4,68 gam B 8,10 gam C 9,72 gam Ta có: m CaCO3  (m H2O  m CO2 )  m dd  12.n CO2  2n H2O  32n E  21,62 n CO2  0,87     56n CO2  18n H2O  34,5  n H2O  0,79 12n C  n H  16n O  m E n  n   NaOH n E  0,3 n E  0,3  E n X  n E  n Y  n Z  0,22  n Y  n Z  n CO2  n H2O  0,08 CE  nCO2 nE  2,9  HCOOCH3 CH3OH Mặt khác: ancol thu đồng đẳng →  C H 5OH Y Z không no chứa liên kết C= C có tồn đồng phân hình học → C Y,Z  → C Y/Z  nCO2  2n X nY  nZ  5,375 D 8,64 gam Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ CH3  CH  CH  COOCH Vậy este Y Z là:  n Y  n Z  n CO2  n H2O  0,08 CH3  CH  CH  COOC H → m CH3 CHCHCOONa  0,08.108  8,64 Câu 37: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm số este đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ thu a gam hỗn hợp muối b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối O2 vừa đủ thu hỗn hợp khí Y 11,13 gam Na CO3 Dẫn toàn Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 140o C thu 6,51 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 19,35 gam B 11,64 gam C 17,46 gam D 25,86 gam CO2 Ca(OH)2   35,4 (g)  + mdd 19,77(g) a gam muối + O2 → 0,07 mol Na CO3 Y :  H O 44a  18b  m binh  a  0,345 n CO2  a    a  n CaCO3  b  0,255  n H2O  b   n X  0,21 n X  2n Na2CO3 n O2 (PU)  n CO2  0,5(n H2O  n Na2CO3 )  0, 42 → mMuoi  m binh   m Na 2CO3  mO2  17, 46 Xét trình đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 140o C ta có: n H2 O  nancol n X   0,105  mancol  me te  m H2O  8, 2 Xét trình thủy phân m gam hỗn hợp X NaOH Bảo toàn nguyên tố: n NaOH  2n Na 2CO3 Bảo toàn khối lượng: m X  mMuoi  mancol  40n NaOH  17, 46(g) Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn este no chức mạch hở X Sục toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam Biết xà phòng hóa X thu muối axit cacboxylic ancol Số đồng phân X A R1COO-R-COOR B C D  O CO2 Ca(OH)2 du mdd  = 2,08 (g)       H O CaCO3 : 0,05 mol   ax cacboxylic NaOH     ancol Do Ca(OH)2 dư → n CO2  n CaCO3  0,05 mol Khối lượng dung dịch giảm → mCO2  m H2O  mCaCO3  m d d  → m H2O = 0,72 (g) → n H2O  0,04 mol Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Thấy n CO2  n H2O , este no chức → n X  n CO2  n H2O  0,01 mol → Công thức este: C 5H8O4 Trường hợp 1: Este axit chức ancol đơn chức C H5OOC-COOCH3 , CH3OOC-CH2  COOCH3 → đồng phân Trường hợp 2: Este axit đơn chức ancol 2chức Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đơn chức, mạch hở lượng oxi vừa đủ, thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 10,58 gam Xcần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, t o ), thu hỗn hợp Y Đun nóng toàn Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol Z m gam rắn khan Giá trị m là: A 15,45 gam B 15,60 gam C 15,46 gam O2 R1COOR1'    CO2 : 0, mol   ' 10,58(g) X R2 COOR2    0,07 mol H  0,25mol NaOH   Y     ' R COOR   D 13,36 gam 1ancol !  m(g) cran  Thu ancol → R1'  R'2  R'3 Ta có: m Y  m X  m H2 = 10,58 + 0,07 = 10,72 (g) Đốt Y thu n CO2  n CO2 (X)  0, mol Phản ứng hidro hóa hoàn toàn → Y este no đơn chức: C n H2n O2 (n  2) → nY  n CO2 n  10,72 0,  14n  32 n → n = 2,5 → Trong hỗn hợp este phải có: C H 4O2 hay HCOOCH3 → ancol: CH3OH → n CH3OH  n Y  0,16 mol Bảo toàn khối lượng ta được: m Y  m NaOH  m CH3OH  m cran → m = 15,6 (g) Câu 40: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5% Sau phản ứng kết thúc phản ứng thu dung dịch X 0,12 mol khí NO Cô cạn dung dịch X thu (2,5 m + 8,49) gam muối khan Kim loại M A Mg B Cu C Ca NO : 0,12 mol m(g) M  136 (g) HNO3 31,5%   co can dd X  2,5m  8, 49 D Zn Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn 136 31,5 Ta có: n HNO3   0,68 mol , n NO = 0,12 mol 100.63 https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ NO sản phẩm khử n HNO3  4n NO (vô lí) → dung dịch có chứa NH 4 → nHNO3  4nNO  10nNH → 0,68 = 0,12 + 10 nNH → nNH = 0,02 mol 4 Bảo toàn H → n H2O  n HNO3  4n NH   0,68  4.0,02  0,3 mol Bảo toàn khối lượng → m + 42,84 = 0,12 30 +2,5m +8,49 + 0,3 18 → m = 16,9 (g)   M  ne  M  n  16,9 5 2  n  0,12.3  0,02  M  32,5 n   Ta có: N  3e  N   M M  65(Zn) 0,12  N 5  8e  N 3  0,02  n HẾT - ... &Lize.vn Khối lượng axit cần dùng là: 86 .120 .100.100 100.30.80 https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ = 430 kg Câu 7: Sắt tây sắt tráng thi c, lớp thi c bị xước sâu tới lớp sắt kim loại... thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Al : a mol 27a  24b  30  0,05.81  0,075.180  12, 45(g) Như vậy:   Mg : b mol 3a  2b  0,05.10  0 ,125 .2... = 0 ,125 mol ⇒ nancol = 2nZ = 0,25 mol D 10,80 gam Ôn thi môn Hóa thầy Phi &Lize.vn https://www.facebook.com/groups/onthihoalize.vn/ Dạng tổng quát: 2ROH → ROR + H2O ⇒ nH2O = ½ nancol = 0 ,125
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi quoc gia hoa 12 , de thi quoc gia hoa 12 , de thi quoc gia hoa 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay